11957E149

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, FEMTE DEL - FAELLESSKABETS INSTITUTIONER, AFSNIT I - BESTEMMELSER VEDROERENDE INSTITUTIONERNE, KAPITEL 1: INSTITUTIONERNE, ANDEN AFDELING: RAADET, ARTIKEL 149


Artikel 149(**). (**) Artiklen som aendret ved artikel 7 i EFA.

1. Naar Raadet i medfoer af denne Traktat traeffer afgoerelse paa forslag af Kommissionen, kan det kun aendre dette forslag ved enstemmig vedtagelse.

2. Naar Raadet i medfoer af denne Traktat traeffer afgoerelse i samarbejde med Europa-Parlamentet, finder den nedenfor anfoerte procedure anvendelse:

a) Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa de i stk. 1 anfoerte betingelser, paa forslag af Kommissionen og efter udtalelse fra Europa-Parlamentet, fastlaegger en faelles holdning.

b) Raadets faelles holdning meddeles Europa-Parlamentet. Raadet og Kommissionen giver Europa-Parlamentet en udfoerlig redegoerelse for grundene til Raadets faelles holdning samt for Kommissionens holdning.

Hvis Europa-Parlamentet inden for en frist paa tre maaneder fra denne meddelelse bifalder denne faelles holdning, eller har det ikke afgivet udtalelse inden udloebet af naevnte frist, vedtager Raadet endeligt den paagaeldende retsakt i overensstemmelse med den faelles holdning.

c) Europa-Parlamentet kan inden for den i litra b) naevnte frist paa tre maaneder med absolut flertal blandt sine medlemmer foreslaa aendringer til Raadets faelles holdning. Europa-Parlamentet kan ligeledes med samme flertal forkaste Raadets faelles holdning. Resultatet af forhandlingerne fremsendes til Raadet og Kommissionen.

Hvis Europa-Parlamentet har forkastet Raadets faelles holdning, kan Raadet ved en anden behandling kun traeffe afgoerelse med enstemmighed.

d) Kommissionen behandler paa ny inden for en frist paa en maaned det forslag, paa grundlag af hvilket Raadet har fastlagt sin faelles holdning, under hensyn til de af Europa-Parlamentet foreslaaede aendringer.

Kommissionen fremsender til Raadet sammen med sit genbehandlede forslag de aendringsforslag fra Europa-Parlamentet, som den ikke har accepteret, idet den afgiver udtalelse om disse. Raadet kan med enstemmighed vedtage disse aendringer.

e) Raadet vedtager med kvalificeret flertal det af Kommissionen genbehandlede forslag.

Raadet kan kun med enstemmighed aendre det af Kommissionen genbehandlede forslag.

f) I de tilfaelde, der er omhandlet i litra c), d) og e), traeffer Raadet afgoerelse inden for en frist paa tre maaneder. Hvis en afgoerelse ikke traeffes inden for denne frist anses Kommissionens forslag for ikke vedtaget.

g) De i litra b) og f) omhandlede frister kan forlaenges med hoejst en maaned ved faelles overenskomst mellem Raadet og Europa-Parlamentet.

3. Saa laenge Raadet ikke har truffet afgoerelse, kan Kommissionen aendre sit forslag under hele forloebet af de i stk. 1 og 2 naevnte procedurer.