11957E052

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, ANDEN DEL - FAELLESSKABETS GRUNDLAG, AFSNIT III - DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL, KAPITEL 2: ETABLERINGSRETTEN, ARTIKEL 52


Artikel 52.

Inden for rammerne af nedennaevnte bestemmelser skal de restriktioner, som hindrer statsborgere i en Medlemsstat i frit at etablere sig paa en anden Medlemsstats omraade, gradvis ophaeves i loebet af overgangsperioden. Denne gradvise ophaevelse skal ogsaa omfatte hindringer for, at statsborgere i en Medlemsstat, bosat paa en Medlemsstats omraade, opretter agenturer, filialer eller datterselskaber.

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedroerende kapitalen indebaerer etableringsfriheden adgang til at optage og udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder navnlig selskaber i den i artikel 58, stk. 2, anfoerte betydning, paa de vilkaar, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere.