11957E

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB


Traktat om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, Oversigt

- Traktatens tekst

Praeambel

Foerste del - Principperne

Andel del - Faellesskabets grundlag

Afsnit I - Frie varebevaegelser

Kapitel 1: Toldunionen

Foerste afdeling: Fjernelse af tolden mellem medlemsstaterne

Anden afdeling: Oprettelse af den faelles toldtarif

Kapitel 2: Ophaevelse af de kvantitative restriktioner mellem medlemsstaterne

Afsnit II - Landbruget

Afsnit III - Den frie bevaegelighed for personer, tjenesteydelser og kapital

Kapitel 1: Arbejdskraften

Kapitel 2: Etableringsretten

Kapitel 3: Tjenesteydelser

Kapitel 4: Kapital

Afsnit IV - Transport

Tredje del - Faellesskabets politik

Afsnit I - De faelles regler

Kapitel 1: Konkurrencereglerne

Foerste afdeling: Regler for virksomhederne

Anden afdeling: Dumping

Tredje afdeling: Statsstoette

Kapitel 2: Fiskale bestemmelser

Kapitel 3: Tilnaermelse af lovgivningerne

Afsnit II - Den oekonomiske politik

Kapitel 1: Samarbejde vedroerende den oekonomiske og monetaere politik (Den oekonomiske og monetaere Union)

Kapitel 2: Konjunkturpolitikken

Kapitel 3: Betalingsbalancen

Kapitel 4: Handelspolitikken

Afsnit III - Socialpolitikken

Kapitel 1: Sociale bestemmelser

Kapitel 2: Den europaeiske Socialfond

Afsnit IV - Den europaeiske Investeringsbank

Afsnit V - OEkonomisk og social samhoerighed

Afsnit VI - Forskning og teknologisk udvikling

Afsnit VII - Miljoe

Fjerde del - De oversoeiske landes og territoriers associering

Femte del - Faellesskabets institutioner

Afsnit I - Bestemmelser vedroerende institutionerne

Kapitel 1: Institutionerne

Foerste afdeling: Europa- Parlamentet

Anden afdeling: Raadet

Tredje afdeling: Kommissionen

Fjerde afdeling: Domstolen

Kapitel 2: Faelles bestemmelser for flere institutioner

Kapitel 3: Det oekonomiske og sociale Udvalg

Afsnit II - Finansielle bestemmelser

Sjette del - Almindelige og afsluttende bestemmelser

Nedsaettelse af institutionerne

Afsluttende bestemmelser

Bilag

Bilag I - Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20

/*157EN*/

Bilag II - Liste omhandlet i Traktatens artikel 38

Bilag III - Liste over de i Traktatens artikel 106 naevnte usynlige transaktioner

Bilag IV - Oversoeiske lande og territorier, paa hvilke bestemmelserne i fjerde del af Traktaten finder anvendelse

- Protokoller

Protokol vedroerende vedtaegterne for Den europaeiske Investeringsbank

/*157E/PRO/BEI*/

Protokol vedroerende den tyske indenrigshandel og de dermed forbundne problemer

/*157E/PRO/ALL*/

Protokol om visse bestemmelser angaaende Frankrig

/*157E/PRO/FRANCE*/

Protokol vedroerende Italien

/*157E/PRO/ITALIE*/

Protokol vedroerende storhertugdoemmet Luxembourg

/*157E/PRO/LUX*/

Protokol vedroerende varer med oprindelse i og indfoert fra bestemte lande, og som ved indfoersel til en af Medlemsstaterne indroemmes en saerlig ordning

/*157E/PRO/MARCH*/

Protokol vedroerende den ordning, der skal finde anvendelse paa varer, som henhoerer under Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab med hensyn til Algeriet og Den franske Republiks oversoeiske departementer

/*157E/PRO/PRODUIT*/

Protokol vedroerende mineralolier og visse mineraloliederivater

/*157E/PRO/HUILE*/

Protokol vedroerende anvendelsen af Traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab paa kongeriget Nederlandenes ikke-europaeiske dele

/*157E/PRO/NEDERLAND*/

Protokol vedroerende statutten for Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs Domstol

/*157E/PRO/CJ*/

Afsnit I - Dommerne og generaladvokaterne

Afsnit II - Organisation

Afsnit III - Rettergangsmaaden

Protokol om import til Det europaeiske oekonomiske Faellesskab af olieprodukter raffineret paa De nederlandske Antiller

/*162E/PRO/PTR/NL*/

Protokol om den saerlige ordning for Groenland

/*185G/PRO*/

- Gennemfoerelseskonvention vedroerende de oversoeiske landes og territoriers associering med Faellesskabet

/*157E/CNV/PTOM*/

Gennemfoerelseskonventionens tekst

Protokoller

Protokol vedroerende toldkontingent for indfoersel af bananer

/*157E/PRO/BANANE*/

Protokol vedroerende toldkontingent for indfoersel af ubraendt kaffe

/*157E/PRO/CAFE*/

- Slutakt

/*157E/AFI/CNF*/

Faelleserklaering vedroerende samarbejdet med Stater, som er medlemmer af de internationale organisationer

/*157E/AFI/DCL/COOP*/

Faelleserklaering vedroerende Berlin

/*157E/AFI/DCL/BERLI*/

Programerklaering med henblik paa associeringen af franc-omraadets selvstaendige lande med Det europaeiske oekonomiske Faellesskab

/*157E/AFI/DCL/ZONE*/

Programerklaering med henblik paa kongeriget Libyens associering med Det europaeiske oekonomiske Faellesskab

/*157E/AFI/DCL/LIBYE*/

Programerklaering vedroerende Somaliland, som for tiden er under Den italienske Republiks formynderskab

/*157E/AFI/DCL/SOMA*/

Programerklaering med henblik paa Surinams og De nederlandske Antillers associering med Det europaeiske oekonomiske Faellesskab

/*157E/AFI/DCL/SURI*/

Erklaering fra Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland vedroerende begrebet ┬╗tyske statsborgere┬ź

/*157E/AFI/DCL/DEFAL*/

Erklaering fra Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland vedroerende Traktatens anvendelse paa Berlin

/*157E/AFI/DCL/BERAL*/

Erklaering fra Regeringen for Den franske Republik vedroerende ansoegninger om patenter, der angaar viden, som er underkastet bestemmelser om hemmeligholdelse af hensyn til forsvaret

/*157E/AFI/DCL/FRAN*/