11957A031

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB ( E.A.F. - EURATOM ), ANDET AFSNIT - BESTEMMELSER TIL FREMME AF KERNEENERGIENS UDVIKLING, KAPITEL III: SUNDHEDSBESKYTTELSE, ARTIKEL 31


Artikel 31.

De grundlaeggende normer udarbejdes af Kommissionen, efter indstilling fra en gruppe personer udpeget af Det videnskabelige og tekniske Udvalg blandt Medlemsstaternes videnskabelige eksperter, isaer blandt eksperter for offentlig sundhed. Om de saaledes udarbejdede grundlaeggende normer indhenter Kommissionen udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg.

Efter hoering af Europa-Parlamentet vedtages de grundlaeggende normer af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, der til dette oversender de udtalelser, den har indhentet fra Udvalgene.