11951K095

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE KUL- OG STAALFAELLESSKAB ( EKSF ), FJERDE AFSNIT - ALMINDELIGE BESTEMMELSER, ARTIKEL 95


Artikel 95.

I alle de tilfaelde, som ikke omhandles i denne Traktat, og hvor en beslutning eller en henstilling fra Den Hoeje Myndighed forekommer noedvendig for inden for rammerne af det faelles marked for kul og staal og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 at virkeliggoere et af Faellesskabets maal, saaledes som de naermere er angivet i artiklerne 2, 3, og 4, kan saadan beslutning traeffes eller saadan henstilling vedtages efter samstemmende og enstemmig udtalelse fra Raadet og efter hoering af Det raadgivende Udvalg.

Den samme beslutning eller henstilling, vedtaget paa samme maade, fastsaetter eventuelt de sanktioner, der skal ivaerksaettes.

Viser erfaringen efter udloebet af den i Konventionen om overgangsbestemmelserne fastsatte overgangsperiode, at der opstaar uforudsete vanskeligheder med hensyn til anvendelsen af denne Traktat, eller at der sker en dybtgaaende forandring i de oekonomiske og tekniske forhold, som direkte paavirker det faelles marked for kul og staal, og noedvendiggoer disse vanskeligheder eller denne forandring en tilpasning af reglerne om Den Hoeje Myndigheds udoevelse af de befoejelser, som er givet den, kan der foretages egnede aendringer heri, uden at disse kan goere indgreb i bestemmelserne i artiklerne 2, 3 og 4 eller i forholdet mellem de befoejelser, der er tillagt henholdsvis Den Hoeje Myndighed og Faellesskabets oevrige institutioner.

Disse aendringer udarbejdes i enighed som forslag fra Den Hoeje Myndighed og Raadet, der traeffer afgoerelse med et flertal paa ti tolvtedele af dets medlemmer, og forelaegges Domstolen til udtalelse. Ved sin undersoegelse har Domstolen fuld kompetence til at proeve alle faktiske og retlige forhold. Dersom Domstolen efter denne undersoegelse finder, at forslagene stemmer overens med bestemmelserne i foranstaaende stykke, oversendes forslagene til Europa-Parlamentet og traeder i kraft, saafremt de vedtages med et flertal paa tre fjerdedele af de afgivne stemmer og to tredjedele af Europa-Parlamentets medlemmer(*).

(*) Stk. 4 som aendret ved artikel 13 i tiltraedelsesakten SP/PORT.