02022D1201 — DA — 23.09.2022 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2022/1201

af 12. juli 2022

om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine

(EUT L 186 af 13.7.2022, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2022/1628 af 20. september 2022

  L 245

1

22.9.2022
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2022/1201

af 12. juli 2022

om ekstraordinær makrofinansiel bistand til UkraineArtikel 1

1.  
Unionen stiller makrofinansiel bistand på højst 1 mia. EUR til rådighed for Ukraine (»Unionens makrofinansielle bistand«) for at støtte Ukraines makrofinansielle stabilitet. Unionens makrofinansielle bistand ydes til Ukraine i form af et lån.
2.  
Med henblik på finansiering af Unionens makrofinansielle bistand tillægges Kommissionen beføjelse til på Unionens vegne at låne de nødvendige midler på kapitalmarkederne eller fra finansielle institutioner og genudlåne dem til Ukraine. ►M1  De lån, der er omhandlet i stk. 1 og i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/1628 ( 1 ), har tilsammen en gennemsnitlig løbetid på højst 25 år. ◄
3.  
Den finansieringsramme, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a), første led, i forordning (EU) 2021/947, anvendes til at dække omkostningerne ved rentebetalinger i forbindelse med den makrofinansielle bistand under perioden for den flerårige finansielle ramme 2021-2027 i form af en rentegodtgørelse som omhandlet i denne afgørelses artikel 5, stk. 2.
4.  
Kommissionen forvalter frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand på en måde, der er i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem Kommissionen og Ukraine i det aftalememorandum, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.
5.  
Kommissionen holder regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet underrettet om udviklingen i Unionens makrofinansielle bistand, herunder udbetalingen heraf, og forsyner rettidigt disse institutioner med den relevante dokumentation.
6.  
Unionens makrofinansielle bistand stilles til rådighed i en periode på 12 måneder regnet fra den første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.
7.  
Sker der i løbet af den periode, hvor den makrofinansielle bistand udbetales, et voldsomt fald i Ukraines finansieringsbehov i forhold til de oprindelige prognoser, nedsætter Kommissionen størrelsen af bistanden eller suspenderer eller annullerer den.

Artikel 2

1.  
Det er en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Ukraine respekterer effektive demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, og retsstatsprincippet samt sikrer respekt for menneskerettighederne.
2.  
Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil fører tilsyn med, at forudsætningen i stk. 1 overholdes i hele den periode, hvor Unionen yder makrofinansiel bistand, navnlig før der foretages udbetalinger, idet der ligeledes tages hensyn til omstændighederne i Ukraine og konsekvenserne af anvendelsen dér af militær undtagelsestilstand.
3.  
Denne artikels stk. 1 og 2 finder anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU ( 2 ).

Artikel 3

1.  
Kommissionen aftaler med Ukraine klart definerede rapporteringskrav, som Unionens makrofinansielle bistand skal være knyttet til. Rapporteringskravene fastlægges i et aftalememorandum og vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 8, stk. 2.
2.  
Rapporteringskravene skal navnlig sikre, at Unionens makrofinansielle bistand anvende på en effektiv, gennemsigtig og ansvarlig måde. Kommissionen fører regelmæssigt tilsyn med opfyldelsen af disse rapporteringskrav.
3.  
De detaljerede finansielle betingelser for Unionens makrofinansielle bistand fastlægges i en låneaftale, der skal indgås mellem Kommissionen og Ukraine.
4.  
Kommissionen kontrollerer regelmæssigt gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand og navnlig af de rapporteringskrav, der er fastsat i aftalememorandummet. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne kontrol.

Artikel 4

1.  
Med forbehold af kravene i stk. 2 stiller Kommissionen Unionens makrofinansielle bistand til rådighed i én enkelt rate i form af et lån. Kommissionen fastsætter tidsrammen for udbetaling af raten. Raten kan udbetales i en eller flere trancher.
2.  

Kommissionen træffer afgørelse om frigivelse af raten ud fra en vurdering af følgende krav:

a) 

overholdelse af forudsætningen i artikel 2, stk. 1

b) 

ikrafttrædelse af aftalememorandummet, som skal indeholde bestemmelser om et rapporteringssystem, der gælder i hele lånets løbetid.

3.  
Såfremt de krav, der er fastsat i stk. 2, ikke er opfyldt, suspenderer eller ophæver Kommissionen midlertidigt udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand eller træffer passende foranstaltninger i henhold til låneaftalen. I sådanne tilfælde underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne til suspenderingen eller ophævelsen.
4.  
Unionens makrofinansielle bistand udbetales i princippet til Ukraines centralbank. Under iagttagelse af de bestemmelser, der fastlægges i aftalememorandummet, herunder en bekræftelse af de resterende budgetfinansieringsbehov, kan Unionens midler udbetales til Ukraines finansministerium som den endelige modtager.

Artikel 5

1.  
Låntagnings- og långivningstransaktionerne gennemføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 220.
2.  
Uanset finansforordningens artikel 220, stk. 5, litra e), kan Unionen for så vidt angår det lån, der ydes i henhold til denne afgørelse, afholde rentebetalingerne gennem en rentegodtgørelse samt administrationsomkostningerne i forbindelse med låntagningen og långivningen, bortset fra omkostninger i forbindelse med førtidig tilbagebetaling af lånet.
3.  
Ukraine kan anmode om rentegodtgørelse og dækning af administrationsomkostningerne fra Unionen inden udgangen af marts hvert år.
4.  
Hvor det er nødvendigt, kan Kommissionen uanset finansforordningens artikel 220, stk. 2, refinansiere de tilknyttede lån, der er optaget på vegne af Unionen.
5.  
Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i de transaktioner, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

Artikel 6

Under gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand vurderer Kommissionen ved hjælp af en operationel vurdering på ny forsvarligheden af Ukraines finansielle ordninger, de administrative procedurer og de interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for bistanden.

▼M1 —————

▼B

Artikel 8

1.  
Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 9

1.  

Senest den 30. juni hvert år forelægger Kommissionen som led i sin årlige rapport Europa-Parlamentet og Rådet en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år, herunder en evaluering af denne gennemførelse. I denne rapport:

a) 

gennemgås de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand

b) 

vurderes Ukraines økonomiske situation og udsigter samt gennemførelsen af de i artikel 3, stk. 1, omhandlede krav

c) 

redegøres der for forbindelsen mellem de krav og betingelser, der er fastlagt i aftalememorandummet, Ukraines aktuelle makrofinansielle situation og Kommissionens afgørelse om frigivelse af raten af Unionens makrofinansielle bistand.

2.  
Senest to år efter udløbet af rådighedsperioden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evalueringsrapport, som vurderer resultaterne og effektiviteten af Unionens gennemførte makrofinansielle bistand, og i hvilket omfang den har bidraget til bistandens mål.

Artikel 10

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.►M1  ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/1628 af 20. september 2022 om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine, styrkelse af den fælles hensættelsesfond med garantier fra medlemsstaterne og ved specifik hensættelse til visse finansielle forpligtelser i forbindelse med Ukraine, som er garanteret i henhold til afgørelse nr. 466/2014/EU, og om ændring af afgørelse (EU) 2022/1201 (EUT L 245 af 21.9.2022, s. 1). ◄

( 2 ) Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).