02021R0451 — DA — 19.03.2021 — 000.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/451

af 17. december 2020

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår institutters indberetning med henblik på tilsyn og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 097 af 19.3.2021, s. 1)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 136, 21.4.2021, s.  328 (2021/451)
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/451

af 17. december 2020

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår institutters indberetning med henblik på tilsyn og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger ensartede indberetningsformater og -modeller, en vejledning i og en metode for anvendelsen af disse modeller, indberetningshyppighed og -datoer, definitionerne og de IT-løsninger, som institutterne anvender ved indberetning til deres kompetente myndigheder, i overensstemmelse med artikel 415, stk. 3 og 3a, i forordning (EU) nr. 575/2013 samt nævnte forordnings artikel 430, stk. 1-4 og stk. 7 og 9.

Artikel 2

Skæringsdatoer for indberetning

1.  

Institutterne indsender oplysninger til de kompetente myndigheder, således som disse oplysninger foreligger på følgende skæringsdatoer for indberetning:

a) 

månedlig indberetning: på den sidste dag i hver måned

b) 

kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december

c) 

halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december

d) 

årlig indberetning: 31. december.

2.  
Oplysninger, der indsendes ved hjælp af modellerne i bilag III og IV i henhold til vejledningen i bilag V, og som vedrører en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen.
3.  
Når institutter i henhold til nationale love har ret til at indberette deres regnskabsdata baseret på afslutningen af deres regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, kan skæringsdatoerne for indberetning justeres i overensstemmelse hermed, således at indberetningen af regnskabsdata og af oplysninger med henblik på identificering af globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) og tildeling af G-SII-buffersatser sker hver tredje, sjette eller tolvte måned fra afslutningen af deres regnskabsår.

Artikel 3

Indberetningsfrister

1.  

Institutterne indsender oplysninger til de kompetente myndigheder inden arbejdstids ophør inden for følgende indberetningsfrister:

a) 

månedlig indberetning: 15. kalenderdag efter skæringsdatoen for indberetning

b) 

kvartalsvis indberetning: 12. maj, 11. august, 11. november og 11. februar

c) 

halvårlig indberetning: 11. august og 11. februar

d) 

årlig indberetning: 11. februar.

2.  
Hvis indberetningsfristen falder på en lør-, søn- eller helligdag i medlemsstaten for den kompetente myndighed, som indberetningen skal indgives til, skal oplysningerne indgives på den efterfølgende arbejdsdag.
3.  
Når institutter indberetter deres regnskabsdata med henblik på identificering af G-SII'er og tildeling af G-SII-buffersatser ved anvendelse af justerede skæringsdatoer baseret på afslutningen af deres regnskabsår, jf. artikel 2, stk. 3, kan indberetningsfristerne ligeledes justeres i overensstemmelse hermed, således at indberetningsperioden forbliver uændret i forhold til den justerede skæringsdato.
4.  
Institutter kan indsende ikke-reviderede tal. Hvis reviderede tal afviger fra indsendte ikke-reviderede tal, indsendes de ajourførte, reviderede tal hurtigst muligt. Ikke-reviderede tal er tal, som ikke er forsynet med en uafhængig revisors påtegning, mens reviderede tal er tal, der er revideret af en uafhængig revisor og forsynet med en revisionspåtegning.
5.  
Andre rettelser af de indsendte indberetninger indsendes også til de kompetente myndigheder hurtigst muligt.

Artikel 4

Indberetningstærskler — entry- og exitkriterier

1.  
Institutter, der opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, nr. 145), i forordning (EU) nr. 575/2013, begynder at indberette oplysninger som små og ikke-komplekse institutter på den første skæringsdato, efter at disse betingelser er opfyldt. Hvis institutterne ikke længere opfylder disse betingelser, ophører de med at indberette oplysninger på den første skæringsdato derefter.
2.  
Institutter, der opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, nr. 146), i forordning (EU) nr. 575/2013, begynder at indberette oplysninger som større institutter på den første skæringsdato, efter at disse betingelser er opfyldt. Hvis institutterne ikke længere opfylder disse betingelser, ophører de med at indberette oplysninger på den første skæringsdato derefter.
3.  
Institutterne begynder at indberette oplysninger, der er omfattet af de i denne forordning fastsatte tærskler, fra den næste skæringsdato, efter at disse tærskler er blevet overskredet på to på hinanden følgende skæringsdatoer. Institutterne kan ophøre med at indberette oplysninger, der er omfattet af de i denne forordning fastsatte tærskler, fra den følgende skæringsdato for indberetning, når de når ned under den relevante tærskel på tre på hinanden følgende skæringsdatoer.

Artikel 5

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav på individuelt grundlag — kvartalsvis indberetning

1.  
Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag indsender institutterne hvert kvartal de i denne artikel omhandlede oplysninger.
2.  
Institutterne indsender oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav som anført i bilag I, model 1-5, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 1.
3.  
Institutterne indsender oplysninger om kreditrisici og modpartskreditrisikoeksponeringer opgjort efter standardmetoden som anført i bilag I, model 7, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.2.
4.  
Institutterne indsender oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav opgjort efter den interne ratingbaserede metode som anført i bilag I, model 8.1 og 8.2, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.3.
5.  
Institutterne indsender oplysninger om den geografiske fordeling af eksponeringer opgjort efter land samt aggregerede eksponeringer på samlet niveau som anført i bilag I, model 9, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.4.

Institutterne indsender de oplysninger, der er anført i model 9.1 og 9.2, og navnlig oplysninger om den geografiske fordeling af eksponeringer opgjort efter land, når ikke-indenlandske oprindelige eksponeringer i alle andre lande i alle eksponeringsklasser, der er indberettet i henhold til bilag I, model 4, række 0850, er lig med eller overstiger 10 % af de samlede indenlandske og ikke-indenlandske eksponeringer, der er indberettet i henhold til bilag I, model 4, række 0860. Eksponeringer betragtes som indenlandske, når de er eksponeringer mod modparter med hjemsted i den medlemsstat, hvor instituttet har sit hjemsted.

Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse.

6.  
Institutterne indsender oplysninger om modpartskreditrisici som anført i bilag I, model 34.01-34.05 og 34.08-34.10, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.9.
7.  
Institutter, der anvender standardmetoden eller metoden med interne modeller til beregning af modpartskreditrisikoeksponeringer i henhold til tredje del, afsnit II, kapital 6, afdeling 3 og 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender oplysninger om modpartskreditrisici som anført i bilag I, model 34.06, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.9.7.
8.  
Institutterne indsender oplysninger om aktieeksponeringer opgjort efter den interne ratingbaserede metode som anført i bilag I, model 10, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.5.
9.  
Institutterne indsender oplysninger om afviklingsrisici som anført i bilag I, model 11, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.6.
10.  
Institutterne indsender oplysninger om securitiseringseksponeringer som anført i bilag I, model 13.01, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.7.
11.  
Institutterne indsender oplysninger om kapitalgrundlagskrav og tab, som vedrører operationelle risici, som anført i bilag I, model 16, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 4.1.
12.  
Institutterne indsender oplysninger om kapitalgrundlagskrav, som vedrører markedsrisici, som anført i bilag I, model 18-24, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 5.1-5.7.
13.  
Institutterne indsender oplysninger om kapitalgrundlagskrav, som vedrører kreditværdijusteringsrisici, som anført i bilag I, model 25, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 5.8.
14.  

Institutterne indsender oplysninger om forsigtig værdiansættelse som anført i bilag I, model 32, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 6, som følger:

a) 

Alle institutter indsender de oplysninger, der er anført i bilag I, model 32.1, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 6.

b) 

Institutter, der anvender kernemetoden i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/101 ( 1 ), indberetter, foruden de i litra a) omhandlede oplysninger, de oplysninger, der er anført i bilag I, model 32.2, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 6.

c) 

Institutter, der anvender kernemetoden i henhold til delegeret forordning (EU) 2016/101, og som overskrider den tærskel, der er omhandlet i nævnte delegerede forordnings artikel 4, stk. 1, indberetter, foruden de i litra a) og b) omhandlede oplysninger, de oplysninger, der er anført i bilag I, model 32.3 og 32.4, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 6.

Med henblik på dette stykke finder entry- og exitkriterierne i artikel 4 ikke anvendelse.

15.  
Institutterne indsender oplysninger om den tilsynsmæssige bagstopperordning for misligholdte eksponeringer som anført i bilag I, model 35.01, 35.02 og 35.03, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 8.

Artikel 6

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav på individuelt grundlag — halvårlig indberetning

1.  
Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag indsender institutterne de i denne artikel omhandlede oplysninger hvert halve år.
2.  
Institutterne indsender oplysninger om securitiseringseksponeringer som anført i bilag I, model 14 og 14.01, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.8, undtagen hvis de indgår i en koncern i det land, hvor de er genstand for kapitalgrundlagskrav.
3.  

Institutterne indsender oplysninger om eksponeringer over for statsobligationer som følger:

a) 

Når den samlede regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver fra modpartens sektor »Offentlig forvaltning og service« er lig med eller overstiger 1 % af summen af den regnskabsmæssige værdi i alt for »Gældsinstrumenter« og »Lån og forskud«, indsender institutterne de oplysninger, der er anført i bilag I, model 33, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 7, og følger vejledningen i bilag V vedrørende model 4 i bilag III og bilag IV, alt efter hvad der er relevant, til beregning af de relevante værdier.

b) 

Når den indberettede værdi for indenlandske eksponeringer for finansielle aktiver, bortset fra derivater, som defineret i bilag I, model 33, række 0010, kolonne 0010, udgør mindre end 90 % af den indberettede værdi for indenlandske og ikke-indenlandske eksponeringer for det samme datapunkt, indsender institutter, der opfylder de i litra a) omhandlede betingelser, de oplysninger, der er anført i bilag I, model 33, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 7, med en fuldstændig opgørelse pr. land.

c) 

Institutter, der opfylder de i litra a) omhandlede betingelser, og som ikke opfylder de i litra b) omhandlede betingelser, indsender de oplysninger, der er anført i model 33, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 7, med eksponeringer, der er aggregeret på:

i) 

samlet niveau og

ii) 

indenlandsk plan.

Entry- og exitkriterierne i artikel 4, stk. 3, finder anvendelse.

4.  

Oplysninger om betydelige tab, som vedrører operationel risiko, skal indberettes som følger:

a) 

Institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberetter de oplysninger, der er anført i bilag I, model 17.01 og 17.02, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 4.2.

b) 

Større institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberetter de oplysninger, der er anført i bilag I, model 17.01 og 17.02, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 4.2.

c) 

Andre institutter end større institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberetter i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 4.2, følgende oplysninger:

i) 

de oplysninger, der er anført i bilag I, model 17.01, kolonne 0080, for følgende rækker:

— 
antal hændelser (nye hændelser) (række 0910)
— 
bruttotab (nye hændelser) (række 0920)
— 
antal hændelser underlagt tabsjusteringer (række 0930)
— 
tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder (række 0940)
— 
største enkelttab (række 0950)
— 
summen af de fem største tab (række 0960)
— 
samlet direkte tabsgodtgørelse (undtagen forsikring og andre risikooverførselsmekanismer) (række 0970)
— 
samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer (række 0980)
ii) 

de oplysninger, der er anført i bilag I, model 17.02.

d) 

De i litra c) omhandlede institutter kan indberette det fuldstændige sæt af oplysninger, der er anført i bilag I, model 17.01 og 17.02, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 4.2.

e) 

Større institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberetter de oplysninger, der er anført i bilag I, model 17.01 og 17.02, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 4.2.

f) 

Andre institutter end større institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, kan indberette de oplysninger, der er anført i bilag I, model 17.01 og 17.02, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 4.2.

Entry- og exitkriterierne i artikel 4, stk. 3, finder anvendelse.

5.  
Institutter, der anvender den forenklede standardmetode eller den oprindelige eksponeringsmetode til beregning af modpartskreditrisikoeksponeringer i henhold til tredje del, afsnit II, kapital 6, afdeling 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender de oplysninger om modpartskreditrisici, der er anført i bilag I, model 34.06, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 3.9.7.

Artikel 7

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav på konsolideret grundlag

Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag indsender institutterne de oplysninger, der er anført i

a) 

artikel 5 og 6 i denne gennemførelsesforordning på konsolideret grundlag med den heri fastsatte hyppighed og

b) 

bilag I, model 6, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 2, vedrørende enheder, der er omfattet af konsolideringen, hvert halve år.

Artikel 8

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav — supplerende krav til indberetning på konsolideret og individuelt grundlag

1.  
Institutter, der er omfattet af kravet om at offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 438, litra e) eller h), eller artikel 452, litra b), g) eller h), i forordning (EU) nr. 575/2013, med den hyppighed, der er fastsat i artikel 433a eller 433c, alt efter hvad der er relevant, på individuelt grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 6 eller på konsolideret grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 13, alt efter hvad der er relevant, indsender oplysningerne om kreditrisiko og modpartskreditrisiko som anført i nærværende forordnings bilag I, model 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 og 34.11, med den samme hyppighed og på samme grundlag i henhold til vejledningen i nærværende forordnings bilag II, del II, punkt 3.3 og 3.9.12.
2.  
Institutter, der er omfattet af kravet om at offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 439, litra l), i forordning (EU) nr. 575/2013 indsender med den hyppighed, der er fastsat i artikel 433a eller 433c, alt efter hvad der er relevant, på individuelt grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 6 eller på konsolideret grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 13, alt efter hvad der er relevant, oplysningerne om modpartskreditrisiko som anført i nærværende forordnings bilag I, model 34.07, med den samme hyppighed og på samme grundlag i henhold til vejledningen i nærværende forordnings bilag II, del II, punkt 3.9.8.

Artikel 9

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav for investeringsselskaber, som er omfattet af artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag

1.  
Investeringsselskaber, som anvender overgangsbestemmelserne i artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033, indsender oplysninger som fastsat i nærværende artikel.
2.  
Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag, men undtagelse af oplysninger om gearingsgraden, indsender investeringsselskaber, der anvender artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033 under henvisning til artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvert kvartal de oplysninger, der er anført i bilag I, model 1-5, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 1.
3.  
Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag indsender investeringsselskaber, der anvender artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033 under henvisning til artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, med den i nævnte artikler fastsatte hyppighed de oplysninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 5, stk. 1-5 og stk. 8-13, og artikel 6, stk. 2.

Artikel 10

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav for koncerner, der udelukkende består af investeringsselskaber, som er omfattet af artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag

1.  
Investeringsselskaber, som anvender overgangsbestemmelserne i artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033, indsender oplysninger som fastsat i nærværende artikel.
2.  

Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag, med undtagelse af oplysninger om gearingsgraden, indsender investeringsselskaber i koncerner, der udelukkende består af investeringsselskaber, som anvender artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033 under henvisning til artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, følgende oplysninger på konsolideret grundlag:

a) 

oplysningerne om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav som anført i bilag I, model 1-5, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 1, kvartalsvist

b) 

oplysningerne om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav vedrørende enheder, der er omfattet af konsolideringen, som anført i bilag I, model 6, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 2, hvert halve år.

3.  

Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag indsender investeringsselskaber i koncerner, der udelukkende består af investeringsselskaber, som er omfattet af artikel 95, og investeringsselskaber, som er omfattet af artikel 96, eller i koncerner, der udelukkende består af investeringsselskaber, som anvender artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033 under henvisning til artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, følgende oplysninger på konsolideret grundlag:

a) 

de oplysninger, som er anført i denne forordnings artikel 5, stk. 1-5 og stk. 8-13, og artikel 6, stk. 2, med den i disse artikler fastsatte hyppighed

b) 

de oplysninger vedrørende enheder, der er omfattet af konsolideringen, som er anført i bilag I, model 6, i henhold til vejledningen i bilag II, del II, punkt 2, hvert halve år.

Artikel 11

Indberetning om regnskabsdata på konsolideret grundlag for institutter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 ( 2 )

1.  
Med henblik på at indberette regnskabsdata på konsolideret grundlag, jf. artikel 430, stk. 3 eller 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender institutterne de i bilag III anførte oplysninger på konsolideret grundlag i henhold til vejledningen i bilag V.
2.  

De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal indsendes på følgende måde:

a) 

de oplysninger, der er anført i del 1 i bilag III, indsendes kvartalsvist

b) 

de oplysninger, der er anført i del 3 i bilag III, indsendes hvert halve år

c) 

de oplysninger, der er anført i del 4 i bilag III, med undtagelse af de oplysninger, der er anført i model 47, indsendes årligt

d) 

de oplysninger, der er anført i del 2, bilag III, model 20, indsendes kvartalsvist, når institutterne overskrider den tærskel, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, andet afsnit

e) 

de oplysninger, der er anført i del 2, bilag III, model 21, indsendes kvartalsvist, når de materielle aktiver, der er omfattet af operationel leasing, er lig med eller overstiger 10 % af de samlede materielle aktiver som indberettet i overensstemmelse med del 1, bilag III, model 1.1

f) 

de oplysninger, der er anført i del 2, bilag III, model 22, indsendes kvartalsvist, når gebyr- og provisionsindtægter er lig med eller overstiger 10 % af summen af gebyr- og provisionsindtægter og nettorenteindtægter som indberettet i overensstemmelse med del 1, bilag III, model 2

g) 

de oplysninger, der er anført i del 2, bilag III, model 23-26, indsendes kvartalsvist, hvis begge af følgende betingelser er opfyldt:

i) 

instituttet er ikke et lille og ikke-komplekst institut

ii) 

forholdet mellem den regnskabsmæssige bruttoværdi af instituttets lån og forskud, som falder ind under artikel 47a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, og den samlede regnskabsmæssige bruttoværdi af lån og forskud, som falder ind under nævnte forordnings artikel 47a, stk. 1, er lig med eller overstiger 5 %

h) 

de oplysninger, der er anført i del 4, bilag III, model 47, indsendes årligt, hvis begge betingelser i litra g) er opfyldt.

Med henblik på litra g), nr. ii), omfatter forholdet ikke lån og forskud, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud i enten tæller eller nævner.

Med henblik på litra d) og h) finder de entry- og exitkriterier, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, anvendelse.

Artikel 12

Indberetning om regnskabsdata på konsolideret grundlag for institutter, der anvender nationale regnskabssystemer

1.  
Når en kompetent myndighed har udvidet indberetningskravet vedrørende regnskabsdata til at omfatte institutter, der er etableret i en medlemsstat, jf. artikel 430, stk. 9, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender institutterne de oplysninger, der er anført i nærværende forordnings bilag IV på konsolideret grundlag, i henhold til vejledningen i nærværende forordnings bilag V.
2.  

De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal indsendes på følgende måde:

a) 

de oplysninger, der er anført i del 1 i bilag IV, indsendes kvartalsvist

b) 

de oplysninger, der er anført i del 3 i bilag IV, indsendes hvert halve år

c) 

de oplysninger, der er anført i del 4 i bilag IV, med undtagelse af de oplysninger, der er anført i model 47, indsendes årligt

d) 

de oplysninger, der er anført i del 2, bilag IV, model 20, indsendes kvartalsvist, når institutterne overskrider den tærskel, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, andet afsnit

e) 

de oplysninger, der er anført i del 2, bilag IV, model 21, indsendes kvartalsvist, når de materielle aktiver, der er omfattet af operationel leasing, er lig med eller overstiger 10 % af de samlede materielle aktiver som indberettet i overensstemmelse med del 1, bilag IV, model 1.1

f) 

de oplysninger, der er anført i del 2, bilag IV, model 22, indsendes kvartalsvist, når gebyr- og provisionsindtægter er lig med eller overstiger 10 % af summen af gebyr- og provisionsindtægter og nettorenteindtægter som indberettet i overensstemmelse med del 1, bilag IV, model 2

g) 

de oplysninger, der er anført i del 2, bilag IV, model 23-26, indsendes kvartalsvist, hvis begge af følgende betingelser er opfyldt:

i) 

instituttet er ikke et lille og ikke-komplekst institut

ii) 

forholdet i instituttet som anført i artikel 11, stk. 2, litra g), nr. ii), er lig med eller overstiger 5 %

h) 

de oplysninger, der er anført i del 4, bilag IV, model 47, indsendes årligt, hvis begge betingelser i litra g) er opfyldt.

Med henblik på litra d) og h) finder de entry- og exitkriterier, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, anvendelse.

Artikel 13

Indberetning om tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 430a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt og konsolideret grundlag

1.  
Institutterne indsender årligt de oplysninger, der er anført i bilag VI, i henhold til vejledningen i bilag VII på konsolideret grundlag.
2.  
Institutterne indsender årligt de oplysninger, der er anført i bilag VI, i henhold til vejledningen i bilag VII på individuelt grundlag.
3.  
Hvis et institut har en filial i en anden medlemsstat, indsender denne filial årligt de oplysninger, der er anført i bilag VI, vedrørende den pågældende filial til den kompetente myndighed i værtslandet i henhold til vejledningen i bilag VII.

Artikel 14

Indberetning om store eksponeringer på individuelt og konsolideret grundlag

1.  
Med henblik på at indberette oplysninger om store eksponeringer mod kunder og grupper af indbyrdes forbundne kunder, jf. artikel 394 i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutterne hvert kvartal de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til vejledningen i bilag IX.
2.  
Med henblik på at indberette oplysninger om de 20 største eksponeringer mod kunder eller grupper af indbyrdes forbundne kunder, jf. artikel 394, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag indsender institutter, som er omfattet af tredje del, afsnit II, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, hvert kvartal de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til vejledningen i bilag IX.
3.  
Med henblik på at indberette oplysninger om eksponeringer, der overstiger eller er lig med 300 mio. EUR, men som udgør mindre end 10 % af deres kernekapital, jf. artikel 394, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag indsender institutterne hvert kvartal de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til vejledningen i bilag IX.
4.  
Med henblik på at indberette oplysninger om de 10 største eksponeringer mod institutter på konsolideret grundlag og om de 10 største eksponeringer mod enheder i skyggebanksektoren, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, på konsolideret grundlag, jf. artikel 394, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender institutterne hvert kvartal de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til vejledningen i bilag IX.

Artikel 15

Indberetning om gearingsgrad på individuelt og konsolideret grundlag

1.  
Med henblik på at indberette oplysninger om gearingsgraden, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutterne hvert kvartal de oplysninger, der er anført i bilag X, i henhold til vejledningen i bilag XI. Kun store institutter skal indsende model 48.00 i bilag X.
2.  

De oplysninger, der er anført i bilag X, model 40.00, celle {r0410;c0010}, skal kun indberettes af følgende:

a) 

store institutter, der enten er G-SII'er, eller som hvert halve år har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked

b) 

andre store institutter end G-SII'er, som ikke er institutter, der børsnoteres hvert år

c) 

andre institutter, som ikke er store institutter, og små og ikke-komplekse institutter, som hvert år har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked.

3.  
Institutterne beregner gearingsgraden på skæringsdatoen i overensstemmelse med artikel 429 i forordning (EU) nr. 575/2013.
4.  

Institutterne indberetter de oplysninger, der er anført i bilag XI, del II, punkt 13, når mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

a) 

den andel af derivater, der er omhandlet i bilag XI, del II, punkt 5, overstiger 1,5 %

b) 

den andel af derivater, der er omhandlet i bilag XI, del II, punkt 5, overstiger 2 %.

Hvis et institut kun opfylder betingelsen i litra a), finder entry- og exitkriterierne i artikel 4, stk. 3, anvendelse.

Hvis et institut både opfylder betingelsen i litra a) og litra b), begynder det at indberette de pågældende oplysninger for den skæringsdato, der følger efter den skæringsdato for indberetning, på hvilken det oversteg tærsklen.

5.  
Institutter, for hvilke den nominelle værdi af derivater, som defineret i bilag XI, del II, punkt 8, overstiger 10 000  mio. EUR, indsender de oplysninger, der er omhandlet i bilag XI, del II, punkt 13, selv hvis deres andel af derivater ikke opfylder de i stk. 4 fastsatte betingelser.

Med henblik på dette stykke finder entrykriterierne i artikel 4, stk. 3, ikke anvendelse. Institutterne begynder at indberette oplysninger fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på en skæringsdato for indberetning.

6.  

Institutterne indberetter de oplysninger, der er anført i bilag XI, del II, punkt 14, når mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

a) 

den mængde kreditderivater, der er omhandlet i bilag XI, del II, punkt 9, er større end 300 mio. EUR

b) 

den mængde kreditderivater, der er omhandlet i bilag XI, del II, punkt 9, er større end 500 mio. EUR.

Hvis et institut kun opfylder betingelsen i litra a), finder entry- og exitkriterierne i artikel 4, stk. 3, anvendelse. Hvis et institut både opfylder betingelsen i litra a) og litra b), begynder det at indberette de pågældende oplysninger for den skæringsdato, der følger efter den skæringsdato for indberetning, på hvilken det oversteg tærsklen.

Artikel 16

Indberetning om likviditetsdækningskravet på individuelt og konsolideret grundlag

1.  
Med henblik på at indberette oplysninger om likviditetsdækningskravet, jf. artikel 430, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutterne hver måned de oplysninger, der er anført i nærværende forordnings bilag XXIV, i henhold til vejledningen i nærværende forordnings bilag XXV.
2.  
De oplysninger, der er anført i bilag XXIV, skal baseres på de oplysninger, der indsendes for skæringsdatoen, og oplysningerne om instituttets pengestrømme i de efterfølgende 30 kalenderdage.

Artikel 17

Indberetning om stabil finansiering på individuelt og konsolideret grundlag

Med henblik på at indberette oplysninger om stabil finansiering, jf. artikel 430, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutterne hvert kvartal de oplysninger, der er anført i bilag XII, i henhold til vejledningen i bilag XIII, som følger:

a) 

små og ikke-komplekse institutter, som har valgt at beregne deres net stable funding ratio (NSFR) ved anvendelse af den metode, der er fastsat i sjette del, afsnit IV, kapital 6 og 7, i forordning (EU) nr. 575/2013, med deres kompetente myndigheds forudgående tilladelse i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 428ai, indsender model 82 og 83 i nærværende forordnings bilag XII i henhold til vejledningen i nærværende forordnings bilag XIII

b) 

andre institutter end dem, der er omhandlet i litra a), indsender model 80 og 81 i bilag XII i henhold til vejledningen i bilag XIII

c) 

alle institutter indsender model 84 i bilag XII i henhold til vejledningen i bilag XIII.

Artikel 18

Indberetning om yderligere parametre for likviditetsovervågning på individuelt og konsolideret grundlag

1.  

Med henblik på at indberette oplysninger om yderligere parametre for likviditetsovervågningen, jf. artikel 430, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutterne hver måned alle de følgende oplysninger:

a) 

de oplysninger, der er anført i bilag XVIII, i henhold til vejledningen i bilag XIX

b) 

de oplysninger, der er anført i bilag XX, i henhold til vejledningen i bilag XXI

c) 

de oplysninger, der er anført i bilag XXII, i henhold til vejledningen i bilag XXIII.

2.  
Uanset stk. 1 kan et institut, der opfylder alle betingelserne i artikel 4, stk. 1, nr. 145), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvert kvartal indberette oplysningerne vedrørende yderligere parametre for likviditetsovervågning.

Artikel 19

Indberetning om aktivbehæftelser på individuelt og konsolideret grundlag

1.  
Med henblik på at indberette oplysninger om aktivbehæftelser, jf. artikel 430, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutterne de oplysninger, der er anført i nævnte forordnings bilag XVI, i henhold til vejledningen i nævnte forordnings bilag XVII.
2.  

De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal indsendes på følgende måde:

a) 

de oplysninger, der er anført i bilag XVI, del A, B og C, indsendes kvartalsvist

b) 

de oplysninger, der er anført i bilag XVI, del C, indsendes årligt

c) 

de oplysninger, der er anført i bilag XVI, del E, indsendes halvårligt.

3.  

Det kræves ikke, at institutterne indberetter de oplysninger, der er anført i bilag i XVI, del B, C og E, hvis begge af følgende betingelser er opfyldt:

a) 

instituttet betragtes ikke som et stort institut

b) 

instituttets niveau for aktivbehæftelser, beregnet i overensstemmelse med stk. 9, punkt 1.6, i bilag XVII, er på under 15 %.

Entry- og exitkriterierne i artikel 4, stk. 3, finder anvendelse.

4.  
Institutterne indberetter kun de oplysninger, der er anført i bilag XVI, del D, hvis de udsteder obligationer som omhandlet i artikel 52, stk. 4, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF ( 3 ).

Entry- og exitkriterierne i artikel 4, stk. 3, finder anvendelse.

Artikel 20

Supplerende indberetning på konsolideret grundlag med henblik på identificering af G-SII'er og tildeling af G-SII-buffersatser

1.  
Med henblik på at indberette yderligere oplysninger med det formål at identificere G-SII'er og tildele G-SII-buffersatser i henhold til artikel 131 i direktiv 2013/36/EU indsender moderinstitutter i EU, finansielle moderholdingselskaber i EU og blandede finansielle moderholdingselskaber i EU hvert kvartal de oplysninger, der er anført i bilag XXVI, i henhold til vejledningen i bilag XXVII på konsolideret grundlag.
2.  

Moderinstitutter i EU, finansielle moderholdingselskaber i EU og blandede finansielle moderholdingselskaber i EU indsender kun de i stk. 1 omhandlede oplysninger, hvis begge af følgende betingelser er opfyldt:

a) 

koncernens samlede eksponeringsmål, inkl. forsikringsdatterselskaber, er lig med eller overstiger 125 000  mio. EUR

b) 

moderinstituttet i EU eller dets datterselskaber eller filialer, som drives af moderselskabet eller et datterselskab, befinder sig i en deltagende medlemsstat som omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 ( 4 ).

3.  
Uanset artikel 3, stk. 1, litra b), indsendes de i stk. 1 omhandlede oplysninger inden arbejdstids ophør inden for følgende indberetningsfrister: 1. juli, 1. oktober, 2. januar og 1. april.
4.  

Uanset artikel 4 gælder følgende med hensyn til den tærskel, der er anført i stk. 2, litra a):

a) 

moderinstituttet i EU, det finansielle moderholdingselskab i EU eller det blandede finansielle moderholdingselskab i EU begynder straks at indberette oplysningerne i henhold til nærværende artikel, når eksponeringsmålet bag gearingsgraden overstiger den anførte tærskel fra slutningen af regnskabsåret, og indberetter disse oplysninger som minimum for slutningen af det pågældende regnskabsår og på de efterfølgende tre kvartalsvise skæringsdatoer for indberetning

b) 

moderinstituttet i EU, det finansielle moderholdingselskab i EU eller det blandede finansielle moderholdingselskab i EU ophører straks med at indberette oplysningerne i henhold til nærværende artikel, når eksponeringsmålet bag gearingsgraden når ned under den anførte tærskel fra slutningen af deres regnskabsår.

Artikel 21

Dataudvekslingsformater og oplysninger, som ledsager indgivelser

1.  

Institutter indsender de oplysninger i de dataudvekslingsformater og -former, som de kompetente myndigheder kræver, idet de overholder den definition af datapunkt, der er anført i bilag XIV, de valideringsformler, der er anført i bilag XV, og følgende specifikationer:

a) 

oplysninger, der ikke kræves eller ikke er relevante, indsendes ikke ved indgivelse af data

b) 

talværdier skal indsendes på følgende måde:

i) 

datapunkter af typen »Beløb« indberettes med en minimumspræcision svarende til tusinde enheder

ii) 

datapunkter af typen »Procent« udtrykkes pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler

iii) 

datapunkter af typen »Heltal« indberettes uden decimaler og med en præcision svarende til enheder

c) 

institutter og forsikringsselskaber identificeres udelukkende ud fra deres ID-kode for juridiske enheder (LEI)

d) 

juridiske enheder og modparter, som ikke er institutter og forsikringsselskaber, identificeres ud fra deres LEI, hvis en sådan foreligger.

2.  

Institutter lader de indsendte data ledsage af følgende oplysninger:

a) 

skæringsdato for indberetning og referenceperiode

b) 

indberetningsvaluta

c) 

regnskabsstandard

d) 

det indberettende instituts ID-kode for juridiske enheder (LEI)

e) 

konsolideringens afgrænsning.

Artikel 22

Ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 23

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 28. juni 2021.

Uanset stk. 2 finder indberetning om kravet vedrørende gearingsgradbuffer for institutter, der er identificeret som G-SII'er som fastsat i model 47 i bilag X, anvendelse fra den 1. januar 2023.

Artikel 9 og 10 ophører med at finde anvendelse den 26. juni 2026.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAVCOREP-SKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

Navn i kortform

 

 

Kapitalgrundlag

CA

1

C 01.00

KAPITALGRUNDLAG

CA1

2

C 02.00

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALPROCENTER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER

CA4

 

 

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5

5.1

C 05.01

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

CA5.2

 

 

KONCERNSOLVENS

GS

6.1

C 06.01

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT

GS Total

6.2

C 06.02

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER

GS

 

 

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SA

 

 

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER PD-INTERVALLER

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: RWEA-FLOWTABELLER

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 180, STK. 1, LITRA f) (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: KATEGORISERINGSMETODEN FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: ANVENDELSESOMRÅDE FOR IRB- OG SA-METODEN

CR IRB 7

 

 

GEOGRAFISK OPDELING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabel 9.1 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (eksponeringer opgjort efter standardmetoden)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabel 9.2 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (eksponeringer opgjort efter IRB-metoden)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats

CCB

 

 

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER

CR SEC

14

C 14.00

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

CR SEC Details

14.1

C 14.01

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER EFTER METODE

CR SEC Details 2

 

 

MODPARTSRISIKO

CCR

34.01

C 34.01

MODPARTSRISIKO: OMFANGET AF DERIVATAKTIVITETER

CCR 1

34.02

C 34.02

MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER OPGJORT EFTER METODE

CCR 2

34.03

C 34.03

MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED STANDARDMETODER: SA-CCR eller FORENKLET SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERINGSMETODE (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED METODEN MED INTERNE MODELLER (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

MODPARTSRISIKO: DE 20 STØRSTE MODPARTER

CCR 6

34.07

C 34.07

MODPARTSRISIKO: IRB-METODEN — MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSKLASSE OG PD-SKALA

CCR 7

34.08

C 34.08

MODPARTSRISIKO: SAMMENSÆTNINGEN AF SIKKERHEDSSTILLELSE FOR MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER

CCR 8

34.09

C 34.09

MODPARTSRISIKO: EKSPONERINGER FOR KREDITDERIVATER

CCR 9

34.10

C 34.10

MODPARTSRISIKO: EKSPONERINGER MOD CCP'ER

CCR 10

34.11

C 34.11

MODPARTSRISIKO: RWEA-FLOWTABELLER FOR MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER I HENHOLD TIL METODEN MED INTERNE MODELLER

CCR 11

 

 

OPERATIONEL RISIKO

OPR

16

C 16.00

OPERATIONEL RISIKO

OPR

 

 

OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER

 

17.1

C 17.01

OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER

OPR DETAILS 2

 

 

MARKEDSRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

CVA

 

 

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE

MKR

32.1

C 32.01

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: KERNEMETODE

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR MODELRISIKO

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR KONCENTREREDE POSITIONER

PRUVAL 4

 

 

EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE

MKR

33

C 33.00

EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND

GOV

 

 

DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER

NPE LC

35.1

C 35.01

DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: BEREGNING AF FRADRAG FOR MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER

NPE LC1

35.2

C 35.02

DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: MINIMUMSDÆKNINGSKRAV TIL OG EKSPONERINGSVÆRDI AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER UDEN KREDITLEMPELSE, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 47C, STK. 6, I CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: MINIMUMSDÆKNINGSKRAV TIL OG EKSPONERINGSVÆRDI AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER MED KREDITLEMPELSE, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 47C, STK. 6, I CRR

NPE LC3C 01.00 – KAPITALGRUNDLAG (CA1)

Rækker

ID

Post

Beløb

0010

1

KAPITALGRUNDLAG

 

0015

1.1

KERNEKAPITAL

 

0020

1.1.1

EGENTLIG KERNEKAPITAL

 

0030

1.1.1.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

 

0040

1.1.1.1.1

Fuldt indbetalte kapitalinstrumenter

 

0045

1.1.1.1.1*

Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer

 

0050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

0060

1.1.1.1.3

Overkurs ved emission

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

0092

1.1.1.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

0130

1.1.1.2

Overført resultat

 

0140

1.1.1.2.1

Overført resultat for foregående år

 

0150

1.1.1.2.2

Kvalificeret driftsresultat

 

0160

1.1.1.2.2.1

Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

 

0180

1.1.1.3

Akkumuleret anden totalindkomst

 

0200

1.1.1.4

Andre reserver

 

0210

1.1.1.5

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

 

0220

1.1.1.6

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

0230

1.1.1.7

Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital

 

0240

1.1.1.8

Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

 

0250

1.1.1.9

Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

 

0270

1.1.1.9.2

Cash flow hedge-reserve

 

0280

1.1.1.9.3

Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

 

0285

1.1.1.9.4

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

 

0300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

 

0330

1.1.1.10.3

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

 

0335

1.1.1.10.4

Regnskabsmæssig revaluering af datterselskabers goodwill som følge af konsolideringen af datterselskaber, der henføres til tredjeparter

 

0340

1.1.1.11

(-) Andre immaterielle aktiver

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

 

0360

1.1.1.11.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

 

0365

1.1.1.11.3

Regnskabsmæssig revaluering af datterselskabers andre immaterielle aktiver som følge af konsolideringen af datterselskaber, der henføres til tredjeparter

 

0370

1.1.1.12

(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

 

0380

1.1.1.13

(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

 

0390

1.1.1.14

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

0410

1.1.1.14.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

 

0420

1.1.1.14.3

Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

 

0430

1.1.1.15

(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

 

0440

1.1.1.16

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

 

0450

1.1.1.17

(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

 

0460

1.1.1.18

(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

 

0470

1.1.1.19

(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

 

0471

1.1.1.20

(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

 

0472

1.1.1.21

(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 1 250  %

 

0480

1.1.1.22

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0490

1.1.1.23

(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

0500

1.1.1.24

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0510

1.1.1.25

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17.65 %

 

0511

1.1.1.25.1

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17.65 % vedrørende egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0512

1.1.1.25.2

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17.65 % vedrørende udskudte skatteaktiver hidrørende fra midlertidige forskelle

 

0513

1.1.1.25A

Utilstrækkelig dækning af misligholdte eksponeringer

 

0514

1.1.1.25B

Underskud ved minimumsværditilsagn

 

0515

1.1.1.25C

Andre former for skat, der kan forudses

 

0520

1.1.1.26

Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

 

0524

1.1.1.27

(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i CRR

 

0529

1.1.1.28

Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag

 

0530

1.1.2

HYBRID KERNEKAPITAL

 

0540

1.1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

 

0551

1.1.2.1.1

Fuldt indbetalte, direkte udstedte kapitalinstrumenter

 

0560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

0571

1.1.2.1.3

Overkurs ved emission

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

0660

1.1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

0670

1.1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

 

0680

1.1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

 

0690

1.1.2.5

(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

 

0700

1.1.2.6

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0710

1.1.2.7

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0720

1.1.2.8

(-) Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital

 

0730

1.1.2.9

Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

 

0740

1.1.2.10

Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

 

0744

1.1.2.11

(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i CRR

 

0748

1.1.2.12

Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag

 

0750

1.2

SUPPLERENDE KAPITAL

 

0760

1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som supplerende kernekapital

 

0771

1.2.1.1

Fuldt indbetalte, direkte udstedte kapitalinstrumenter

 

0780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

0791

1.2.1.3

Overkurs ved emission

 

0800

1.2.1.4

(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

0842

1.2.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

 

0880

1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør supplerende kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

0890

1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

 

0900

1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

 

0910

1.2.5

Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

 

0920

1.2.6

Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

 

0930

1.2.7

(-) Krydsejerskab af supplerende kapital

 

0940

1.2.8

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0950

1.2.9

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0955

1.2.9A

(-) Fradrag i nedskrivningsrelevante passiver, som overstiger nedskrivningsrelevante passiver

 

0960

1.2.10

Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

 

0970

1.2.11

Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

 

0974

1.2.12

(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i CRR

 

0978

1.2.13

Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag

 C 02.00 – KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)

Rækker

Post

Tekst

Beløb

0010

1

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

0020

1*

Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i CRR

 

0030

1**

Heraf: Investeringsselskaber omfattet af artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i CRR

 

0040

1.1

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

 

0050

1.1.1

Standardmetode (SA)

 

0051

1.1.1*

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i CRR

 

0060

1.1.1.1

Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

 

0070

1.1.1.1.01

Centralregeringer eller centralbanker

 

0080

1.1.1.1.02

Regionale eller lokale myndigheder

 

0090

1.1.1.1.03

Offentlige enheder

 

0100

1.1.1.1.04

Multilaterale udviklingsbanker

 

0110

1.1.1.1.05

Internationale organisationer

 

0120

1.1.1.1.06

Institutter

 

0130

1.1.1.1.07

Selskaber

 

0140

1.1.1.1.08

Detail

 

0150

1.1.1.1.09

Sikret ved pant i fast ejendom

 

0160

1.1.1.1.10

Eksponeringer ved misligholdelse

 

0170

1.1.1.1.11

Poster forbundet med særlig stor risiko

 

0180

1.1.1.1.12

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

 

0190

1.1.1.1.13

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

0200

1.1.1.1.14

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

 

0210

1.1.1.1.15

Egenkapital

 

0211

1.1.1.1.16

Andre poster

 

0240

1.1.2

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

 

0241

1.1.2*

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 164 i CRR

 

0242

1.1.2**

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i CRR

 

0250

1.1.2.1

IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

 

0260

1.1.2.1.01

Centralregeringer og centralbanker

 

0270

1.1.2.1.02

Institutter

 

0280

1.1.2.1.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

 

0290

1.1.2.1.04

Selskaber — Specialiseret långivning

 

0300

1.1.2.1.05

Selskaber — Andre

 

0310

1.1.2.2

IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

 

0320

1.1.2.2.01

Centralregeringer og centralbanker

 

0330

1.1.2.2.02

Institutter

 

0340

1.1.2.2.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

 

0350

1.1.2.2.04

Selskaber — Specialiseret långivning

 

0360

1.1.2.2.05

Selskaber — Andre

 

0370

1.1.2.2.06

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

 

0380

1.1.2.2.07

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

 

0390

1.1.2.2.08

Detail — Kvalificeret revolverende

 

0400

1.1.2.2.09

Detail — Andre SMV'er

 

0410

1.1.2.2.10

Detail — Andre ikke-SMV'er

 

0420

1.1.2.3

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

 

0450

1.1.2.5

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

 

0460

1.1.3

Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

 

0470

1.1.4

Securitiseringspositioner

 

0490

1.2

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

 

0500

1.2.1

Afviklingsrisiko/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

 

0510

1.2.2

Afviklingsrisiko/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

 

0520

1.3

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

 

0530

1.3.1

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

 

0540

1.3.1.1

Handlede gældsinstrumenter

 

0550

1.3.1.2

Aktieeksponeringer

 

0555

1.3.1.3

Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er

 

0556

1.3.1.3*

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter

 

0557

1.3.1.3**

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter

 

0560

1.3.1.4

Valuta

 

0570

1.3.1.5

Råvarer

 

0580

1.3.2

Risikoeksponering for positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko opgjort efter interne modeller (IM)

 

0590

1.4

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

 

0600

1.4.1

OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

 

0610

1.4.2

OpR opgjort efter standardmetoden (STA)/den alternative standardmetode (ASA)

 

0620

1.4.3

OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

 

0630

1.5

YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

 

0640

1.6

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

 

0650

1.6.1

Avanceret metode

 

0660

1.6.2

Standardmetoden

 

0670

1.6.3

Baseret på OEM

 

0680

1.7

SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

 

0690

1.8

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

 

0710

1.8.2

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458 i CRR

 

0720

1.8.2*

Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

 

0730

1.8.2**

Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

 

0740

1.8.2***

Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

 

0750

1.8.3

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459 i CRR

 

0760

1.8.4

Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i CRR

 C 03.00 – KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)

Rækker

ID

Post

Beløb

0010

1

Egentlig kernekapitalprocent

 

0020

2

Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital

 

0030

3

Kernekapitalprocent

 

0040

4

Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital

 

0050

5

Kapitalprocent i alt

 

0060

6

Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag

 

Memorandumposter: Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), Sammenlagt kapitalkrav (OCR) og søjle 2-retningslinjer (P2G)

0130

13

Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), i %

 

0140

13*

TSCR: i form af egentlig kernekapital

 

0150

13**

TSCR: i form af kernekapital

 

0160

14

Sammenlagt kapitalkrav (OCR), i %

 

0170

14*

OCR: i form af egentlig kernekapital

 

0180

14**

OCR: i form af kernekapital

 

0190

15

OCR og søjle 2-retningslinjer (P2G)

 

0200

15*

OCR og P2G: i form af egentlig kernekapital

 

0210

15**

OCR og P2G: i form af kernekapital

 

0220

16

Overskud (+)/Underskud (-) af den egentlige kernekapital under hensyntagen til kravene i artikel 92 i CRR og 104a CRD

 

Memorandumposter: Kapitalprocenter uden anvendelse af overgangsbestemmelserne vedrørende IFRS 9

0300

20

Egentlig kernekapitalprocent uden anvendelse af overgangsbestemmelserne vedrørende IFRS 9

 

0310

21

Kernekapitalprocent uden anvendelse af overgangsbestemmelserne vedrørende IFRS 9

 

0320

22

Den samlede kernekapitalprocent uden anvendelse af overgangsbestemmelserne vedrørende IFRS 9

 C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Række

ID

Post

Kolonne

Udskudte skatteaktiver og forpligtelser

0010

0010

1

Samlede udskudte skatteaktiver

 

0020

1.1

Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet

 

0030

1.2

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

0040

1.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

0050

2

Samlede udskudte skatteforpligtelser

 

0060

2.1

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

0070

2.2

Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

0080

2.2.1

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

0090

2.2.2

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

0093

2A

For meget betalt skat og tilbageførsel af skattemæssige underskud

 

0096

2B

Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 250 %

 

0097

2C

Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 0 %

 

Fritagelse for fradrag fra den egentlige kernekapital

0901

2W

Fritagelse for fradrag af immaterielle aktiver fra den egentlige kernekapital

 

Regnskabsklassificering af hybride instrumenter

0905

2Y

Kapitalinstrumenter og overkurs ved emission i forbindelse hermed, der er klassificeret som egenkapital i henhold til gældende regnskabsstandarder

 

0906

2Z

Kapitalinstrumenter og overkurs ved emission i forbindelse hermed, der er klassificeret som forpligtelser i henhold til gældende regnskabsstandarder

 

Kreditrisikojusteringer og forventede tab

0100

3

Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

0110

3.1

Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

 

0120

3.1.1

Generelle kreditrisikojusteringer

 

0130

3.1.2

Specifikke kreditrisikojusteringer

 

0131

3.1.3

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

 

0140

3.2

Samlede kvalificerede forventede tab

 

0145

4

Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

0150

4.1

Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

 

0155

4.2

Samlede kvalificerede forventede tab

 

0160

5

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

0170

6

Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

 

0180

7

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

0190

8

Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0200

9

Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital

 

0210

10

Tærskel på 17.65 % for egentlig kernekapital

 

0225

11

Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor

 

Investeringer i kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0230

12

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

0240

12.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0250

12.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0260

12.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0270

12.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0280

12.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0290

12.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0291

12.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0292

12.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0293

12.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0300

13

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

0310

13.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0320

13.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0330

13.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0340

13.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0350

13.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0360

13.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0361

13.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0362

13.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0363

13.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0370

14

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

0380

14.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0390

14.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0400

14.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0410

14.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0420

14.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0430

14.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0431

14.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0432

14.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0433

14.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Investeringer i kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0440

15

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

0450

15.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0460

15.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0470

15.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0480

15.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0490

15.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0500

15.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0501

15.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0502

15.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0503

15.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0504

15A

Investeringer i egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, tildelt en risikovægt på 250 %

 

0510

16

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

0520

16.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0530

16.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0540

16.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0550

16.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0560

16.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0570

16.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0571

16.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0572

16.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0573

16.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0580

17

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

0590

17.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0600

17.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0610

17.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0620

17.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0630

17.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0640

17.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

0641

17.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0642

17.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0643

17.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

0650

18

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

 

0660

19

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

 

0670

20

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

 

Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

 

0680

21

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0690

22

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0700

23

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0710

24

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

0720

25

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

0730

26

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

Kapitalbuffere

0740

27

Kombineret bufferkrav

 

0750

 

Kapitalbevaringsbuffer

 

0760

 

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

 

0770

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

 

0780

 

Systemisk risikobuffer

 

0800

 

Buffer for globale systemisk vigtige institutter

 

0810

 

Buffer for andre systemisk vigtige institutter

 

Søjle 2-krav

0820

28

Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

 

Yderligere oplysninger for investeringsselskaber

0830

29

Startkapital

 

0840

30

Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

 

Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

0850

31

Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

 

0860

32

Oprindelige eksponeringer i alt

 C 05.01 – OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)

 

Justeringer af egentlig kernekapital

Justeringer af hybrid kernekapital

Justeringer af supplerende kapital

Justeringer af risikovægtede aktiver

Memorandumposter

Relevant procentdel

Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser

Kode

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

SAMLEDE JUSTERINGER

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER

link til{CA1;r0220}

link til{CA1;r0660}

link til{CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Instrumenter, der er udstedt gennem special purpose vehicles

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Instrumenter, der er udstedt før den 27. juni 2019, og som ikke opfylder anerkendelseskriterierne for beføjelser til at nedskrive eller konvertere i henhold til artikel 59 i BRRD eller er omfattet af aftaler om modregning eller nettingaftaler

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

Heraf: instrumenter uden retligt bindende eller kontraktligt ufravigelig nedskrivning eller konvertering ved udøvelsen af beføjelserne i artikel 59 i BRRD

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

Heraf: instrumenter, der er underlagt lovgivning i et tredjeland uden effektiv udøvelse og håndhævelse af beføjelserne i artikel 59 i BRRD

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

Heraf: instrumenter der er omfattet af aftaler om modregning eller nettingaftaler

 

 

 

 

 

 

0070

1,2

MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER

link til{CA1;r0240}

link til{CA1;r0680}

link til{CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

0100

1,3

ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER

link til{CA1;r0520}

link til{CA1;r0730}

link til{CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Urealiserede gevinster og tab på visse gældseksponeringer over for centralregeringer, regionale regeringer, lokale myndigheder og offentlige enheder

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

Heraf: beløb A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Fradrag

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Supplerende filtre og fradrag

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Justeringer som følge af IFRS 9-overgangsordninger

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Memorandumpost: Indvirkningen af det forventede kredittab på den statiske komponent

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Memorandumpost: Indvirkningen af det forventede kredittab på den dynamiske komponent i perioden 1/1/2018-31/12/2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Memorandumpost: Indvirkningen af det forventede kredittab på den dynamiske komponent fra den 1/1/2020

 

 

 

 

 

 C 05.02 – INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)

 

Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission

Basis for beregning af grænsen

Relevant procentdel

Grænse

(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser

Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt

Kode

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF

 

 

 

 

 

link til{CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489 i CRR

 

 

 

 

 

link til{CA5.1;r060;c020)

0030

2,1

Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

0080

2,3

Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

0090

3

Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490 i CRR

 

 

 

 

 

link til{CA5.1;r060;c030)

0100

3,1

Poster i alt uden incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

0110

3,2

Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 C 06.01 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER - I ALT (GS I ALT)

 

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

 

 

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

 

KOMBINEREDE BUFFERKRAV

 

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

 

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST:

GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)

ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

NAVN

KODE

KODETYPE

NATIONAL KODE

INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)

TYPE ENHED

OMFANG AF DATA: INDIVIDUELT FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER INDIVIDUELT DELVIST KONSOLIDEREDE (SP)

LANDEKODE

ANDEL AF BESIDDELSE (%)

 

 

KAPITALGRUNDLAG

 

 

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

 

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

 

KOMBINERET BUFFERKRAV

 

SAMLET RISIKOEKSPONERING

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KERNEKAPITAL I ALT

 

 

SUPPLERENDE KAPITAL

 

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

EGENTLIG KERNEKAPITAL

 

HYBRID KERNEKAPITAL

 

MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG

RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL

RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: MINORITETSINTERESSER

RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER

HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)

Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING (-)

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED

FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONERINGSVÆRDI

 

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV (-)

JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR (-)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

 

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING

FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam) (-)

0 %

20 %

50 %

100 %

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

 

HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

 

(-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO UDEN EKSPONERINGER, DER ER CLEARET AF EN CCP

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

 

0015

heraf: misligholdte eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Heraf: SMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktoren for SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktoren for infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

heraf: Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

0070

Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Nettinggrupper for værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

heraf: centralt clearede via en QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Nettinggrupper for derivater og terminsforretninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

heraf: centralt clearede via en QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Fra aftaler om nettinggrupper på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Andre risikovægte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER METODE (CIU):

0281

Transparensmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Mandatmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Fallbackmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

0290

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGSKALAER

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

 

EKSPONERINGSVÆRDI

 

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV (-)

JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR (-)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

MEMORANDUMPOSTER:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (-)

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

 

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FORVENTET TAB

VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER (-)

ANTAL LÅNTAGERE

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER INDEN KREDITDERIVATER

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE

(%)

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER (-)

KREDITDERIVATER (-)

UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (-)

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER

KREDITDERIVATER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

 

ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

INDSKUD I KONTANTER

LIVSFORSIKRINGSPOLICER

INSTRUMENTER, SOM BESIDDES AF TREDJEPART

FAST EJENDOM

ANDEN FYSISK SIKKERHED

FORDRINGER

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

 

 

 

 

0015

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktoren for SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktoren for infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

 

0020

Balanceførte poster underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Nettinggrupper for værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Nettinggrupper for derivater og terminsforretninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Fra aftaler om nettinggrupper på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

KATEGORISERINGSMETODEN FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)

SYSTEM MED INTERNE RATINGSKALAER

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

 

EKSPONERINGSVÆRDI

 

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV

(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

MEMORANDUMPOSTER:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FORVENTET TAB

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

ANTAL LÅNTAGERE

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER INDEN KREDITDERIVATER

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE

(%)

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER

KREDITDERIVATER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

 

ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

INDSKUD I KONTANTER

LIVSFORSIKRINGSPOLICER

INSTRUMENTER, SOM BESIDDES AF TREDJEPART

FAST EJENDOM

ANDEN FYSISK SIKKERHED

FORDRINGER

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.03 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER PD-INTERVALLER (CR IRB 3)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

PD-INTERVAL

BALANCEFØRTE EKSPONERINGER

IKKEBALANCEFØRTE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

EKSPONERINGSVÆGTEDE GENNEMSNITLIGE KONVERTERINGSFAKTORER

EKSPONERINGER EFTER KONVERTERINGSFAKTORER OG EFTER KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG PD (%)

ANTAL LÅNTAGERE

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (ÅR)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

FORVENTET TAB

VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0.00 til <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0.00 til <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0.10 til <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0.15 til <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0.25 til <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0.50 til <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0.75 til <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0.75 til <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.75 til <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2.5 til <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2.5 til <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 til < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 til < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 til < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 til < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 til < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (misligholdelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.04 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: RWEA-FLOWTABELLER (CR IRB 4)

 

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

0010

0010

RISIKOVÆGTET EKSPONERING VED UDGANGEN AF DEN FOREGÅENDE INDBERETNINGSPERIODE

 

0020

AKTIVERNES STØRRELSE (+/-)

 

0030

AKTIVERNES KVALITET (+/-)

 

0040

OPDATERINGER AF MODELLER (+/-)

 

0050

METODE OG POLITIK (+/-)

 

0060

ANSKAFFELSER OG AFHÆNDELSER (+/-)

 

0070

VALUTAKURSÆNDRINGER (+/-)

 

0080

ANDRE FAKTORER (+/-)

 

0090

RISIKOVÆGTET EKSPONERING VED UDGANGEN AF INDBERETNINGSPERIODEN

 C 08.05 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD (CR IRB 5)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

PD-INTERVAL

DET ARITMETISKE GENNEMSNIT (%)

ANTAL LÅNTAGERE VED UDGANGEN AF DET FOREGÅENDE ÅR

 

DEN OBSERVEREDE GENNEMSNITLIGE MISLIGHOLDELSESRATE (%)

GENNEMSNITLIG HISTORISK ÅRLIG MISLIGHOLDELSESRATE (%)

HERAF: MISLIGHOLDT I LØBET AF ÅRET

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0.00 til <0,15

 

 

 

 

 

0020

0.00 til <0,10

 

 

 

 

 

0030

0.10 til <0,15

 

 

 

 

 

0040

0.15 til <0,25

 

 

 

 

 

0050

0.25 til <0,50

 

 

 

 

 

0060

0.50 til <0,75

 

 

 

 

 

0070

0.75 til <2,5

 

 

 

 

 

0080

0.75 til <1,75

 

 

 

 

 

0090

1.75 til <2,5

 

 

 

 

 

0100

2.5 til <10

 

 

 

 

 

0110

2.5 til <5

 

 

 

 

 

0120

5 til < 10

 

 

 

 

 

0130

10 til < 100

 

 

 

 

 

0140

10 til < 20

 

 

 

 

 

0150

20 til < 30

 

 

 

 

 

0160

30 til < 100

 

 

 

 

 

0170

100 (misligholdelse)

 

 

 

 

 C 08.05.1 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 180, STK. 1, LITRA f) (CR IRB 5)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

PD-INTERVAL

TILSVARENDE EKSTERN RATING

DET ARITMETISKE GENNEMSNIT (%)

ANTAL LÅNTAGERE VED UDGANGEN AF DET FOREGÅENDE ÅR

 

DEN OBSERVEREDE GENNEMSNITLIGE MISLIGHOLDELSESRATE (%)

GENNEMSNITLIG HISTORISK ÅRLIG MISLIGHOLDELSESRATE (%)

HERAF: MISLIGHOLDT I LØBET AF ÅRET

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 C 08.06 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: KATEGORISERINGSMETODEN FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING (CR IRB 6)

Type af specialiseret långivning:

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

 

EKSPONERINGSVÆRDI

 

RISIKOVÆGT

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

MEMORANDUMPOSTER:

FORVENTET TAB

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

KATEGORI 1

UNDER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

0020

LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0030

KATEGORI 2

UNDER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0040

LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

0050

KATEGORI 3

UNDER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0060

LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0070

KATEGORI 4

UNDER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0080

LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0090

KATEGORI 5

UNDER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0100

LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0110

I ALT

UNDER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.07 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: ANVENDELSESOMRÅDE FOR IRB- OG SA-METODEN (CR IRB 7)

 

SAMLET EKSPONERINGSVÆRDI SOM DEFINERET I ARTIKEL 166 I CRR

SAMLET EKSPONERINGSVÆRDI OMFATTET AF SA OG IRB

PROCENTDEL AF DEN SAMLEDE EKSPONERINGSVÆRDI OMFATTET AF EN PERMANENT DELVIS ANVENDELSE AF SA (%)

PROCENTDEL AF DEN SAMLEDE EKSPONERINGSVÆRDI, DER ER OMFATTET AF EN ROLL-OUT-PLAN (%)

PROCENTDEL AF DEN SAMLEDE EKSPONERINGSVÆRDI, DER ER OMFATTET AF IRB-METODEN (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

CENTRALREGERINGER ELLER CENTRALBANKER

 

 

 

 

 

0020

HERAF: REGIONALE ELLER LOKALE MYNDIGHEDER

 

 

 

 

 

0030

HERAF: OFFENTLIGE ENHEDER

 

 

 

 

 

0040

INSTITUTTER

 

 

 

 

 

0050

SELSKABER

 

 

 

 

 

0060

HERAF: SELSKABER — SPECIALISERET LÅNGIVNING, EKSKLUSIVE OMFATTET AF KATEGORISERINGSMETODEN

 

 

 

 

 

0070

HERAF: SELSKABER — SPECIALISERET LÅNGIVNING, INKLUSIVE OMFATTET AF KATEGORISERINGSMETODEN

 

 

 

 

 

0080

HERAF: SELSKABER — SMV'ER

 

 

 

 

 

0090

DETAIL

 

 

 

 

 

0100

HERAF DETAIL — SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM SMV'ER

 

 

 

 

 

0110

HERAF DETAIL — SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM IKKE-SMV'er

 

 

 

 

 

0120

HERAF DETAIL — KVALIFICERET REVOLVERENDE

 

 

 

 

 

0130

HERAF DETAIL — ANDRE SMV'ER

 

 

 

 

 

0140

HERAF DETAIL — ANDRE IKKE-SMV'ER

 

 

 

 

 

0150

AKTIEEKSPONERINGER

 

 

 

 

 

0160

ANDRE AKTIVER, DER IKKE ER GÆLDSFORPLIGTELSER

 

 

 

 

 

0170

I ALT

 

 

 

 

 C 09.01 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)

Land:

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisikojusteringer

Afskrivninger

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV

(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

 

Misligholdte eksponeringer

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Regionale eller lokale myndigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Offentlige enheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Multilaterale udviklingsbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Internationale organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Heraf: SMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

Heraf: SMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

Heraf: SMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Eksponeringer ved misligholdelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Transparensmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Mandatmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Fallbackmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Aktieeksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Andre eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)

Land:

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisikojusteringer

Afskrivninger

Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

(%) PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

 

JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV (-)

JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR (-)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

FORVENTET TAB

 

Heraf: misligholdte

 

Heraf: misligholdte

Heraf: misligholdte

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

Heraf: Specialiseret långivning (undtagen specialiseret långivning omfattet af kategoriseringsmetoden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

Heraf: Specialiseret långivning omfattet af kategoriseringsmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Heraf: SMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Ikke-SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Kvalificeret revolverende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Andre detaileksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Ikke-SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Aktieeksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS (CCB)

Land:

 

Beløb

Procent

Kvalitative oplysninger

0010

0020

0030

Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko

 

0010

Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden

 

 

 

0020

Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden

 

 

 

Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko

 

0030

Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden

 

 

 

0040

Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller

 

 

 

Relevante krediteksponeringer — Securitisering

 

0055

Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen

 

 

 

Kapitalgrundlagskrav og -vægte

 

0070

Samlede kapitalgrundlagskrav for kontracyklisk kapitalbuffer

 

 

 

0080

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko

 

 

 

0090

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko

 

 

 

0100

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen

 

 

 

0110

Vægte for kapitalgrundlagskrav

 

 

 

Kontracykliske kapitalbuffersatser

 

0120

Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed

 

 

 

0130

Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land

 

 

 

0140

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats

 

 

 

Anvendelse af tærsklen på 2 %

 

0150

Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering

 

 

 

0160

Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen

 

 

 C 10.01 - KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGSKALAER

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERINGSVÆRDI

 

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD

(%)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

MEMORANDUMPOST:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

FORVENTET TAB

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE

(%)

GARANTIER (-)

KREDITDERIVATER (-)

UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (-)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

0020

PD/LGD-METODEN: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:

0070

RISIKOVÆGT: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

METODEN MED INTERNE MODELLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 10.02 - KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)

LÅNTAGERKLASSE (RÆKKE-ID)

SYSTEM MED INTERNE RATINGSKALAER

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERINGSVÆRDI

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

MEMORANDUMPOST:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

FORVENTET TAB

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 11.00 – AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)

 

UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS

EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING

0010

0020

0030

0040

0010

Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen

</