02021R0279 — DA — 23.02.2021 — 000.002


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

►C1  KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/279

af 22. februar 2021

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger til sikring af sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ◄

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 062 af 23.2.2021, s. 6)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 178, 20.5.2021, s.  7 (2021/279)

►C2

Berigtigelse, EUT L 410, 18.11.2021, s.  202 (2021/279)
▼B

▼C1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/279

af 22. februar 2021

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger til sikring af sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

▼B

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

De proceduremæssige skridt, som den erhvervsdrivende skal tage i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse ►C1  ved forekomst ◄ af ikketilladte produkter eller stoffer

1.  

For at kontrollere, om mistanken er begrundet i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2018/848, skal den erhvervsdrivende tage følgende elementer i betragtning:

a) 

hvis mistanken om manglende overholdelse vedrører et indkommende økologisk produkt eller omlægningsprodukt, skal den erhvervsdrivende kontrollere om:

i) 

oplysninger på etiketten på økologiske produkter eller økologiske omlægningsprodukter og oplysninger om ledsagedokumenters match

ii) 

►C1  oplysninger ◄ på certifikatet fra leverandøren vedrører det produkt, der faktisk indkøbes

b) 

hvor der er mistanke om, at årsagen til forekomsten af ikketilladte produkter eller stoffer ►C1  hører under ◄ den erhvervsdrivendes kontrol, skal den erhvervsdrivende undersøge enhver mulig årsag til forekomsten af ikketilladte produkter eller stoffer.

2.  

►C1  Når den erhvervsdrivende informerer den kompetente myndighed eller hvor relevant kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2018/848 om en begrundet mistanke, eller hvis en mistanke ikke kan udelukkes, skal den erhvervsdrivende, hvor det er relevant og muligt, tilvejebringe følgende elementer ◄

a) 

oplysninger og dokumenter om leverandøren (følgeseddel, faktura, leverandørens certifikat, ►C1  kontrolattesten ◄ (COI)

b) 

produktets sporbarhed med partiidentifikationsmængde, partimængde og mængde af det solgte produkt

c) 

laboratorieresultater fra akkrediterede laboratorier ►C1  , hvor det er relevant og muligt ◄

d) 

stikprøveblad med detaljer for tid, sted og anvendt metode til udtagning af stikprøven

e) 

enhver oplysning om tidligere mistanke med hensyn til specifikke ikketilladte produkter eller stoffer

f) 

ethvert andet relevant dokument til at præcisere sagen.

Artikel 2

Metode for officiel undersøgelse

1.  

Med forbehold af artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848 når der udføres en officiel undersøgelse som omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra a), i nærværende forordning, skal de kompetente myndigheder eller om nødvendigt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet fastslå følgende:

a) 

navn, partiidentifikation, ejerskab og fysisk ►C1  placering af ◄ de berørte økologiske produkter eller omlægningsprodukter

b) 

om de berørte produkter stadig markedsføres som økologiske produkter eller omlægningsprodukter eller anvendes i økologisk produktion

c) 

type, navn, mængde og andre relevante oplysninger for de ►C1  konstaterede  ◄ ikketilladte produkter eller stoffer

d) 

►C1  i hvilken fase af produktionen, tilberedningen, oplagringen eller distributionen forekomsten af ikketilladte produkter eller stoffer præcist er blevet opdaget, og især for planteproduktion, om stikprøven er foretaget før eller efter høsten ◄

e) 

om andre erhvervsdrivende i forsyningskæden er berørte

f) 

►C1  resultater ◄ af tidligere officielle undersøgelser af de berørte økologiske produkter og omlægningsprodukter.

2.  
Den officielle undersøgelse gennemføres ved anvendelse af passende metoder og teknikker, herunder dem, der er omhandlet i artikel 14 og artikel 137, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 ( 1 ).
3.  

I den officielle undersøgelse skal der mindst kunne drages konklusioner om:

a) 

integriteten af økologiske produkter og omlægningsprodukter

b) 

kilden og årsagen til forekomsten af ikketilladte produkter eller stoffer

c) 

elementerne i artikel 29, stk. 2, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2018/848.

4.  

De kompetente myndigheder eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne skal udarbejde en endelig rapport for hver officiel undersøgelse. Denne endelige rapport skal indeholde:

a) 

fortegnelser over specifikke elementer, der er påkrævet i henhold til denne artikel

b) 

fortegnelser over oplysninger, der er udvekslet med den kompetente myndighed, andre kontrolmyndigheder og kontrolorganer og Kommissionen i forbindelse med denne officielle undersøgelse.

Artikel 3

Betingelser for anvendelse af visse angivelser

1.  

Angivelsen for omlægningsprodukter af vegetabilsk oprindelse som omhandlet i artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848 skal angives i:

a) 

en farve, størrelse og skrifttype, der ikke er mere fremtrædende end produktets varebeskrivelse, idet hele angivelsen skal have den samme størrelse bogstaver

b) 

det samme synsfelt som kodenummeret på kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, jf. artikel 32, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/848.

2.  
Angivelsen af kodenummeret på kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, jf. artikel 32, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/848, skal fremgå i det samme synsfelt som Den Europæiske Unions økologiske produktionslogo, hvor det anvendes i mærkningen.
3.  
Angivelsen af, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret, jf. artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848, skal anbringes umiddelbart under kodenummeret, jf. stk. 2, i denne artikel.

Artikel 4

Sammensætning og størrelse af en gruppe af erhvervsdrivende

▼C1

Et medlem af en gruppe erhvervsdrivende må kun lade sig registrere hos en gruppe erhvervsdrivende for et givent produkt, også hvor den erhvervsdrivende beskæftiger sig med forskellige aktiviteter knyttet til produktet.

▼B

Det maksimale antal i en gruppe erhvervsdrivende skal være 2 000 medlemmer.

Artikel 5

Dokumenter og fortegnelser for en gruppe erhvervsdrivende

Gruppen af erhvervsdrivende skal opbevare følgende dokumenter og fortegnelser med henblik på systemet for intern kontrol:

a) 

listen over medlemmer af gruppen af erhvervsdrivende på grundlag af deres registrering af hvert medlem og bestående af følgende elementer for hvert medlem af gruppen af erhvervsdrivende:

i) 

navn og identifikation (kodenummer)

ii) 

kontaktoplysninger

iii) 

registreringsdato

iv) 

jordens samlede areal under medlemmets forvaltning, ►C1  og om det er en del ◄ af en økologisk eller en ikkeøkologisk produktionsenhed eller en omlægningsenhed

v) 

oplysning om hver produktionsenhed og/eller aktivitet: størrelse, lokalitet, herunder om muligt et kort, produkt, startdato for omlægningsperioden og ►C1  høstestimat for udbyttet ◄

vi) 

dato for den sidste interne inspektion med navnet på inspektøren for systemet for intern kontrol

vii) 

dato for den sidste officielle kontrol udført af den kompetente myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndigheden eller kontrolorganet med navnet på inspektøren

viii) 

dato og version for listen

b) 

den undertegnede medlemsskabsaftale mellem medlemmet og gruppen af erhvervsdrivende som juridisk person, der skal omfatte medlemmets rettigheder og ansvar

c) 

de interne inspektionsrapporter underskrevet af inspektøren for systemet for intern kontrol og det kontrollerede medlem af gruppen af erhvervsdrivende og mindst omfattende følgende elementer:

i) 

navnet på medlemmet og lokaliteten for produktionsenheden eller lokaler, herunder indkøbs- og indsamlingscentre, hvor aktiviteterne i henhold til artikel 36, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/848, der er genstand for inspektionen, finder sted

ii) 

datoen for og starttidspunkt og sluttidspunkt for ►C1  den interne inspektion ◄

iii) 

resultater af inspektionen

iv) 

►C1  kontrollens omfang ◄

v) 

datoen for udstedelsen af rapporten

vi) 

navnet på den interne inspektør

d) 

uddannelsesfortegnelser for inspektørerne for systemet for intern kontrol bestående af:

i) 

uddannelsesdatoer

ii) 

emner i uddannelsen

iii) 

navnet på underviseren

iv) 

underviserens underskrift

v) 

evt. en vurdering af den erhvervede viden

e) 

uddannelsesfortegnelser for medlemmerne af gruppen af erhvervsdrivende

f) 

fortegnelser over foranstaltninger truffet i tilfælde af manglende overholdelse af ►C1  lederen af ◄ systemet for intern kontrol, hvilket omfatter:

i) 

medlemmer, der er genstand for foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse, herunder dem, der er suspenderet eller udtrådt, eller hvoraf der kræves, at de skal opfylde en ny omlægningsperiode

ii) 

dokumentation for identificeret manglende overholdelse

iii) 

dokumentation for opfølgning på foranstaltninger

g) 

sporbarhedsfortegnelser, herunder oplysninger om mængder, om følgende aktiviteter om nødvendigt:

i) 

indkøb og distribution af landbrugsinput inkl. planteformeringsmateriale ►C1  i gruppen ◄

ii) 

produktion inkl. høst

iii) 

oplagring

iv) 

tilberedning

v) 

levering af produkter fra hvert medlem til det fælles markedsføringssystem

vi) 

►C1  markedsføring af produkter fra gruppen af erhvervsdrivende ◄

h) 

de skriftlige aftaler og kontrakter mellem gruppen af erhvervsdrivende og underkontrahenterne, herunder oplysninger om arten af aktiviteter, der er givet i underleverance.

i) 

►C1  udpegning af lederen af ◄ systemet for intern kontrol

j) 

►C1  udpegning ◄ af inspektørerne for systemet for intern kontrol samt listen over inspektørerne for systemet for intern kontrol.

Listen over medlemmer som omhandlet i litra a), i første afsnit, skal ajourføres af ►C1  lederen af ◄ systemet for intern kontrol efter enhver ændring af de elementer, der er opført i litra a), nr. i) til viii) og det skal angives om nogle af medlemmerne er blevet suspenderet eller er udtrådt på grund af foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse som følge af interne inspektioner eller officielle kontroller.

Artikel 6

Meddelelser fra ►C1  lederen af ◄ systemet for intern kontrol

▼C1

Lederen af systemet for intern kontrol skal straks meddele den kompetente myndighed eller hvor relevant kontrolmyndigheden eller kontrolorganet følgende oplysninger:

▼B

a) 

enhver mistanke om større og kritisk manglende overholdelse

b) 

enhver suspension eller udtrædelse af et medlem eller en produktionsenhed eller lokaler fra gruppen, herunder indkøbs- og indsamlingscentre

c) 

ethvert forbud mod markedsføring af et produkt som økologisk produkt eller omlægningsprodukt, herunder navnet på den eller de berørte medlemmer, de relevante mængder og partiidentifikation.

Artikel 7

Minimumsprocentsatser for kontroller og stikprøver

▼C1

De følgende regler om minimumsprocentsatser skal finde anvendelse på officielle kontroller som omhandlet i artikel 38, stk. 4, i forordning (EU) 2018/848, der skal udføres af hver kompetent myndighed eller hvor relevant af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i overensstemmelse med sandsynligheden for manglende overholdelse:

▼B

a) 

►C2  minimum 10 % af alle officielle kontroller af erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende skal udføres uden forudgående varsling hvert år ◄

b) 

minimum 10 % af supplerende kontroller til dem, der er omhandlet i artikel 38, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848 skal udføres hvert år

c) 

minimum 5 % af antallet af erhvervsdrivende, undtagen erhvervsdrivende, der er fritaget i henhold til artikel 34, stk. 2, og artikel 35, stk. 8, i forordning (EU) 2018/848 skal være genstand for stikprøver i overensstemmelse med artikel 14, litra h), i forordning (EU) 2017/625 hvert år

d) 

minimum 2 % af medlemmerne af hver gruppe af erhvervsdrivende skal være genstand for stikprøver i overensstemmelse med artikel 14, litra h), i forordning (EU) 2017/625 hvert år

e) 

minimum 5 % af de erhvervsdrivende, der er medlemmer af en gruppe erhvervsdrivende, men ikke mindre end 10 medlemmer, skal kontrolleres i forbindelse med fornyet kontrol hvert år. Hvis gruppen har 10 medlemmer eller mindre, skal alle medlemmer kontrolleres i forbindelse med verificeringen af overholdelse som omhandlet i artikel 38, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848.

Artikel 8

Foranstaltninger i tilfælde af konstateret manglende overholdelse

De kompetente myndigheder kan anvende ensartede ordninger som fastsat i bilag I til nærværende forordning for at udarbejde et nationalt katalog over foranstaltninger, jf. artikel 41, stk. 4, i forordning (EU) 2018/848.

Dette nationale katalog over foranstaltninger skal omfatte mindst:

a) 

en liste over manglende overholdelser med en henvisning til de specifikke regler i forordning (EU) 2018/848 eller i delegerede eller gennemførelsesretsakter vedtaget i overensstemmelse med nærværende forordning

b) 

klassificering af manglende overholdelse i tre kategorier: mindre, større og kritisk og under hensyntagen til mindst følgende kriterier:

i) 

►C1  anvendelsen af forebyggende foranstaltninger som omhandlet i artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 og egenkontrol som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2017/625 ◄

ii) 

►C1  påvirkningen ◄ af integriteten af status for økologiske produkter og omlægningsprodukter

iii) 

sporbarhedssystemets evne til at lokalisere de berørte produkter i forsyningskæden

iv) 

►C1  reaktionen på tidligere anmodninger fra den kompetente myndighed eller hvor relevant kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ◄

c) 

foranstaltninger, der svarer til forskellige kategorier af manglende overholdelse.

Artikel 9

Informationsudveksling

1.  

Med henblik på artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 skal de kompetente myndigheder anvende det økologiske landbrugsinformationssystem. (OFIS) og skabelonerne som fastsat i bilag II til nærværende forordning for at udveksle oplysninger med Kommissionen og andre medlemsstater i overensstemmelse med følgende regler:

a) 

en medlemsstat (meddelende medlemsstat) skal meddele Kommissionen og den relevante medlemsstat eller de relevante medlemsstater (underrettede medlemsstat/-er) i mindst følgende situationer:

i) 

►C1  hvis den mistænkte eller konstaterede manglende overholdelse ◄ berører økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet, som kommer fra en anden medlemsstat

ii) 

►C1  hvis den mistænkte eller konstaterede manglende overholdelse ◄ berører økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet, som er importeret fra et tredjeland i henhold til artikel 45, stk. 1, eller artikel 57 i forordning (EU) 2018/848

iii) 

►C1  hvis den mistænkte eller konstaterede manglende overholdelse ◄ berører økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet, som kommer fra den meddelende medlemsstat, idet de kunne have følger for en eller flere underrettede medlemsstater (varslingsmeddelelse)

b) 

I de situationer, der er omhandlet i litra a), nr. i) og ii), skal den underrettede medlemsstat svare inden 30 kalenderdage fra den dato, hvor meddelelsen modtages, og skal meddele de foranstaltninger, der er truffet, herunder resultatet af den officielle undersøgelse, og videregive yderligere tilgængelige oplysninger og/eller krævet af den meddelende medlemsstat

c) 

den meddelende medlemsstat kan spørge den eller de underrettede medlemsstat/-er om yderligere nødvendige oplysninger

d) 

den meddelende medlemsstat skal hurtigst muligt foretage de nødvendige registreringer og ajourføringer i ►C1  det økologiske landbrugsinformationssystem (OFIS) ◄ , herunder ajourføringer i tilknytning til resultater dens egne officielle undersøgelser

e) 

i den situation, der er omhandlet i litra a), nr. ii), og når Kommissionen underrettes af en medlemsstat, underretter Kommissionen tredjelandets kompetente myndighed eller om nødvendigt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet.

2.  
Udover forpligtelsen om oplysninger som omhandlet i artikel 32, litra b), i forordning (EU) 2017/625 ►C1  skal kontrolmyndigheden eller kontrolorganet straks meddele den kompetente myndighed ◄ , som har overdraget eller delegeret visse officielle kontrolopgaver eller visse opgaver tilknyttet andre officielle aktiviteter til den i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, og artikel 28, stk. 1, eller artikel 31 i nærværende forordning om enhver mistanke om eller konstateret manglende overholdelse, der berører økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet. Den skal også give andre oplysninger, der kræves af den kompetente myndighed.
3.  
Med henblik på artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848 hvor erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende og/eller deres underleverandører kontrolleres af forskellige kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, skal disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer udveksle relevante oplysninger om aktiviteterne under deres kontrol.
4.  
Med henblik på artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848 hvor erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende og/eller deres underleverandører ændrer deres kontrolmyndighed eller kontrolorgan, skal sådanne erhvervsdrivende og/eller den berørte kontrolmyndighed ►C1  og det berørte kontrolorgan straks meddele denne ændring til den kompetente myndighed ◄ .

Den nye kontrolmyndighed eller det nye kontrolorgan anmoder den tidligere kontrolmyndighed eller det tidligere kontrolorgan om den berørte erhvervsdrivendes eller gruppen af erhvervsdrivendes kontrolfortegnelse. ►C1  Den tidligere kontrolmyndighed eller det tidligere kontrolorgan skal straks give den nye kontrolmyndighed eller det nye kontrolorgan kontrolfortegnelsen over den berørte erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende, herunder de skriftlige fortegnelser som omhandlet i artikel 38, stk. 6, i forordning (EU) 2018/848, status for certificeringen, listen over manglende overholdelse og de tilsvarende foranstaltninger, som den tidligere kontrolmyndighed eller det tidligere kontrolorgan har truffet. ◄

Den nye kontrolmyndighed eller det nye kontrolorgan sikrer, at den erhvervsdrivende har taget eller vil tage hånd om de tilfælde af manglende overholdelse af reglerne, som er nævnt i den tidligere kontrolmyndigheds eller det tidligere kontrolorgans dokumentation.

5.  
Med henblik på artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848 hvor erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende er genstand for en sporbarhedskontrol og en massebalancekontrol, skal kontrolmyndighederne og kontrolorganerne udveksle relevante oplysninger, der gør det muligt at færdiggøre disse kontroller.
6.  
De kompetente myndigheder skal træffe passende foranstaltninger og indføre dokumenterede procedurer for at muliggøre udveksling af oplysninger mellem dem og kontrolmyndighederne og/eller kontrolorganerne, som de har overdraget eller delegeret visse offentlige kontrolopgaver til eller visse opgaver tilknyttet andre officielle aktiviteter samt mellem disse kontrolmyndigheder og/eller kontrolorganer.

Artikel 10

Overgangsbestemmelser

1.  
Grupper af erhvervsdrivende i tredjelande, der overholder forordningerne (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 før datoen for anvendelsen af denne forordning, og for hvilken vigtige administrative, retlige og strukturelle ændringer er nødvendige med hensyn til den maksimale størrelse af gruppen af erhvervsdrivende som fastsat i artikel 4, stk. 2, i nærværende forordning, skal opfylde nævnte bestemmelse senest fra den 1. januar 2025.
2.  
Det nationale katalog over foranstaltninger, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 8, skal finde anvendelse senest fra 1. januar 2023.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Ensartede ordninger for udviklingen og anvendelsen af et nationalt katalog over foranstaltninger som omhandlet i artikel 8

1) De kompetente myndigheder kan betragte tilfælde af manglende overholdelse som mindre, større eller kritiske på baggrund af klassificeringskriterierne i artikel 8, når en eller flere af følgende situationer finde anvendelse:

a) 

tilfælde af manglende overholdelse er mindre, når:

i) 

►C1  de forebyggende foranstaltninger ◄ er forholdsmæssige og passende, og den kontrol, som den erhvervsdrivende har indført, er effektiv

ii) 

den manglende overholdelse ikke berører integriteten af det økologiske produkt eller omlægningsproduktet

iii) 

sporbarhedssystemet kan lokalisere det/de berørte produkt/-er i forsyningskæden, og når det er muligt at forbyde markedsføring af produkter med henvisning til økologisk produktion

b) 

tilfælde af manglende overholdelse er større, når:

i) 

►C1  de forebyggende foranstaltninger ◄ ikke er forholdsmæssige og passende, og den kontrol, som den erhvervsdrivende har indført, ikke er effektiv

ii) 

den manglende overholdelse berører integriteten af det økologiske produkt eller omlægningsproduktet

iii) 

den erhvervsdrivende ikke rettidigt korrigerer en mindre manglende overholdelse

iv) 

sporbarhedssystemet kan lokalisere det/de berørte produkt/-er i forsyningskæden, og når det er muligt at forbyde markedsføring af produkter med henvisning til økologisk produktion

c) 

tilfælde af manglende overholdelse er kritisk, når:

i) 

►C1  de forebyggende foranstaltninger ◄ ikke er forholdsmæssige og passende, og den kontrol, som den erhvervsdrivende har indført, ikke er effektiv

ii) 

den manglende overholdelse berører integriteten af det økologiske produkt eller omlægningsproduktet

iii) 

den erhvervsdrivende ikke korrigerer tidligere større manglende overholdelser eller gentagne gange undlader at korrigere andre kategorier af manglende overholdelse

iv) 

der ikke er nogen information fra sporbarhedssystemet til at lokalisere det/de berørte produkt/-er i forsyningskæden, og når det ikke er muligt at forbyde markedsføring af produkter med henvisning til økologisk produktion.

2) Foranstaltninger

De kompetente myndigheder eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne kan anvende en eller flere af følgende foranstaltninger på en forholdsmæssig måde på de opførte kategorier af tilfælde af manglende overholdelse:Kategori af manglende overholdelse

Foranstaltning

Mindre

►C1  Den erhvervsdrivendes indsendelse af en handlingsplan inden for fristen, som korrigerer manglende overholdelse ◄

Større

Ingen henvisning til økologisk produktion i forbindelse med mærkning af og reklame for hele det pågældende parti eller hele den pågældende produktion (berørte afgrøder eller dyr) i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848
Krav om ny omlægningsperiode
Begrænsning af certifikatets anvendelsesområde ►C1  
Forbedring af gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger og egenkontrol, som den erhvervsdrivende har indført for at sikre overholdelse  ◄

Kritisk

Ingen henvisning til økologisk produktion i forbindelse med mærkning af og reklame for hele det pågældende parti eller hele den pågældende produktion (berørte afgrøder eller dyr) i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848

Forbud mod markedsføring af produkter, der henviser til økologisk produktion i et givet tidsrum i overensstemmelse med artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848

Krav om ny omlægningsperiode

Begrænsning af certifikatets anvendelsesområde

Suspension af certifikatet

Tilbagekaldelse af certifikatet
BILAG II

OFIS-skabeloner som omhandlet i artikel 9

1) 

Skabelon til en standardmeddelelse om mistanke om eller konstateret manglende overholdelse*Modersmål:

Andet sprog:

A.  Meddelende medlemsstat:

1)  Land:

2)  Kompetent myndighed — kontaktoplysninger:

*3)  Meddelelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

*4)  Reference

B.  Underrettede medlemsstat eller medlemsstater:

*1)  Land/lande:

2)  Kompetent/-e myndighed/-er — kontaktoplysninger:

C.  Produkt:

*1)  Produktkategori:

*2)  Produkt/handelsnavn:

*3)  Oprindelsesland:

4)  Beskrivelse af produktet (emballagestørrelse og -form, osv.) — vedhæft venligst kopi af eller scannet banderole eller etiket:

5)  Identifikation af partiet (f.eks. partinummer, leveringsnummer, leveringsdato, osv.):

6)  Andre oplysninger:

D.  Sporbarhed:

Beskriv venligst i detaljer den fuldstændige forsyningskæde:

1)  Producent — kontaktoplysninger — kompetent myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndigheden eller kontrolorganet:

2)   ►C1  Forarbejdningsvirksomhed/sælger ◄ i oprindelseslandet — kontaktoplysninger — kompetent myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndigheden eller kontrolorganet:

3)  Importør i det meddelende land — kontaktoplysninger — kompetent myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndigheden eller kontrolorganet:

4)  Grossist — kontaktoplysninger — kompetent myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndigheden eller kontrolorganet:

5)  Detailhandler eller anden erhvervsdrivende i det meddelende land, hvor den manglende overholdelse er opdaget — kontaktoplysninger — kompetent myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndigheden eller kontrolorganet:

Myndighed/-er:

Andre erhvervsdrivende:

E.  Manglende overholdelse, mistanke om manglende overholdelse, anden problemstilling:

*1)  Arten af den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling:

Hvilken manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling er blevet identificeret?:

*På hvilken måde udgør det en manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (1)?:

2)  Opsporingskonteksten for den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling — vedhæft venligst en kopi af fakturaen eller anden dokumentation:

Datoen for opsporing af den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Stedet for opsporing af den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling (DD/MM/ÅÅÅÅ):

3)  Analyse af stikprøverne/test (evt.) — vedlæg venligst en kopi af analyserapporten:

Dato for stikprøve/test (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Sted for stikprøve/test:

Dato for analyse — rapport (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Detaljer (navn på laboratorium, anvendte metoder, resultater):

Navn på de stoffer, der er fundet:

►C1  Niveau af konstaterede ◄ restkoncentrationer:

►C1  Er niveauet for grænseværdien ◄ tilladt i fødevarer (eller foder) generelt?:

Er ►C1  grænseværdien ◄ for mærkning af GMO-indhold overskredet?:

F.  Markedsindflydelse:

1)  Er produktet blevet trukket tilbage fra markedet, blokeret eller markedsført?:

2)  Hvilke aktører er allerede blevet informeret?:

3)  Er de andre medlemsstater berørt?: Hvis ja, hvilke medlemsstater?:

G.  Trufne foranstaltninger:

1)  Er der blevet truffet nogen frivillige foranstaltninger (for produktet/den erhvervsdrivende/markedet)?:

2)  Er der blevet truffet nogen obligatoriske foranstaltninger?:

3)   ►C1  Hvad er omfanget af de trufne foranstaltninger ◄ (nationalt, regionalt, eksport, osv.)?:

4)  Ikrafttrædelsesdato: (DD/MM/ÅÅÅÅ):

5)  Varighed (antal måneder):

6)  Begrundelse/Retsgrundlag for foranstaltningerne:

7)  Hvilken kompetent myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ hvilken kontrolmyndighed eller hvilket kontrolorgan har vedtaget foranstaltninger?:

H.  Andre oplysninger/Evaluering:

I.  Bilag:

Kopieret eller scannet dokumentation for produktet (banderole, etiket, osv.). Kopi af faktura, ►C1  regnskabsbilag ◄ eller transport- eller følgeseddeldokument. Analyserapport og/eller andre relevante dokumenter:

(1)   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

2) 

Skabelon til et standardsvar på en standardmeddelelse om mistanke om eller konstateret manglende overholdelse*Modersmål:

Andet sprog:

Version af svar:

A.  Underrettet medlemsstat:

1)  Land:

2)  Kompetent myndighed — kontaktoplysninger:

*3)  Dato (DD/MM/ÅÅÅ):

*4)  Reference:

B.  Meddelelse:

1)  Land:

2)  Kompetent myndighed — kontaktoplysninger:

*3)  Meddelelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

*4)  Meddelelsesreference (samme som i punkt A.4 i meddelelsen):

*5)  Produkt:

6)  Manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling:

C.  Undersøgelse

1)  Hvilken kompetent myndighed/hvilke kompetente myndigheder eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndighed/-er og/eller kontrolorgan/-er ansvarlige for undersøgelsen?:

2)  Beskriv samarbejdet mellem de forskellige erhvervsdrivende og den/de kompetent/-e myndighed/-er eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndighed/-er og/eller kontrolorgan/-er, som er involveret i de forskellige berørte lande (evt.)?:

3)  Hvilke undersøgelsesmetoder/-procedurer er blevet anvendt?:

Er de forskellige erhvervsdrivende f.eks. blevet underlagt en særlig kontrol?:

Er der blevet foretaget stikprøver, og er disse blevet analyseret?:

4)  Hvad er resultaterne af undersøgelsen?:

Hvad er resultatet af inspektionerne/analyserne (evt.)?:

Er årsagen til den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling blevet fundet?:

Hvad er din vurdering af alvoren af den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling?:

5)  Er årsagen til kontamineringen/den manglende overholdelse/mistanken om manglende overholdelse/anden problemstilling og aktørernes ansvar blevet klart identificeret og fastlagt?:

Har de identificerede erhvervsdrivende været involveret i anden manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling i de sidste tre år?:

D.  Foranstaltninger og sanktioner:

*1)  Hvilke forebyggende og korrigerende foranstaltninger er der blevet truffet (f.eks. med hensyn til distribution/fri omsætning af produktet på EU-markedet og på tredjelandes markeder)?:

2)  Hvilke foranstaltninger blev der truffet for de berørte erhvervsdrivende og/eller produkter i tilfælde af manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling? (1):

*Foranstaltningsmåde (skriftlig form, advarsel, osv.)?:

Blev certificeringen af ►C1  producenten/forarbejdningsvirksomheden ◄ begrænset, suspenderet eller trukket tilbage?:

Foranstaltningernes ikrafttrædelsesdato (evt.) (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Foranstaltningernes varighed (evt.) (i måneder):

Kompetent myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndighed og/eller kontrolorgan, der vedtog og anvendte foranstaltningerne (evt.):

3)  Er der planlagt supplerende inspektioner hos de berørte erhvervsdrivende?:

4)  Hvilke andre foranstaltninger planlægger den kompetente myndighed eller ►C1  hvor relevant ◄ kontrolmyndigheden eller kontrolorganet for at forebygge forekomster af lignende tilfælde?:

E.  Andre oplysninger:

F.  Bilag:

(1)   

Foranstaltning i henhold til artikel 29, stk. 1 og 2, artikel 41, stk. 1 til 4, og artikel 42 i forordning (EU) 2018/848.

3) 

Skabelon for en varslingsmeddelelse1.  Varslingsoprindelse og -status

Land, der varsler:

Kompetent myndighed:

2.  Varslet land eller lande

Land

Kompetent myndighed

Koordinator

Anvendelsesområde

3.  Manglende overholdelse, svig, andre spørgsmål og mistanke herom (i det følgende benævnt »manglende overholdelse«)

Titel:

Beskrivelse:

Hvad er din vurdering af alvoren af den manglende overholdelse?

Hvilke aktører er allerede blevet informeret?

Opsporingskontekst

Dato:

Sted:

Person/organ, der har opdaget den manglende overholdelse:

Berørt EU-lovgivning (reference/-r):

4.  Produktets sporbarhed

Beskrivelse

Navn:

Varemærke/handelsnavn:

Andre aspekter:

Forsendelse

Forsendelse/parti/leveringsnummer:

Oprindelsesland:

Samlet netto-/bruttovægt, mængde:

Andre oplysninger:

Forsyningskæde — beskrivelse af erhvervsdrivende (navn — type — kontaktoplysninger — kontrolorgan/kontrolmyndighed (med kontaktoplysninger))

5.  Foranstaltninger

0.  Ingen foranstaltninger truffet (venligst forklar hvorfor)

1.  Forbud mod markedsføring af produktet (basis — dato — mængder)

2.  Nedklassificering af produkter til konventionel (basis — mængder — fra/til)

3.  Suspension af den erhvervsdrivendes certifikat (fra/til — anvendelsesområde)

4.   ►C1  Ophør af certificering ◄ af den erhvervsdrivende (fra den)

5.  Andre foranstaltninger (beskriv venligst)

6.  Andre oplysninger

7.  Akter

4) 

Skabelon til en international standardmeddelelse om mistanke om eller konstateret manglende overholdelseMeddelende land:

Land:

Oplysninger om meddelt aktør:

Meddelt aktørtype:

Aktørkode:

Aktørversion:

Navn:

Gade:

Postnr.:

Kommune:

Tlf.

E-mail:

Fax

Link til websted:

URL adresse:

Bemærkninger:

A.  Produkt:

*1)  Oprindelsesland:

*2)  Produktkategori:

*3)  Produkt/handelsnavn:

4)  Beskrivelse af produktet (emballagestørrelse og -form, osv.) — vedhæft venligst kopi af eller scannet banderole eller etiket:

5)  Identifikation af partiet (f.eks. partinummer, leveringsnummer, leveringsdato, osv.):

6)  Andre oplysninger:

B.  Sporbarhed:

Beskriv venligst i detaljer den fuldstændige forsyningskæde:

1)  Producent — kontaktoplysninger — kontrolmyndighed eller kontrolorgan:

2)   ►C1  Forarbejdningsvirksomhed/sælger/eksportør ◄ i oprindelseslandet — kontaktoplysninger — kontrolmyndighed eller kontrolorgan:

3)  Importør i det meddelende land — kontaktoplysninger — kontrolmyndighed eller kontrolorgan:

4)  Grossist — kontaktoplysninger — kontrolmyndighed eller kontrolorgan:

5)  Detailhandler eller anden erhvervsdrivende i det meddelende land, hvor den manglende overholdelse er opdaget — kontaktoplysninger — kontrolmyndighed eller kontrolorgan:

Myndighed/-er:

Andre erhvervsdrivende:

C.  Manglende overholdelse, mistanke om manglende overholdelse, anden problemstilling:

*1)  Arten af den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling:

Hvilken manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling er blevet identificeret?:

*På hvilken måde udgør det en manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (1)?:

2)  Opsporingskonteksten for den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling — vedhæft venligst en kopi af fakturaen eller anden dokumentation:

Datoen for opsporing af den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Stedet for opsporing af den manglende overholdelse/mistanke om manglende overholdelse/anden problemstilling (DD/MM/ÅÅÅÅ):

3)  Analyse af stikprøverne/test (evt.) — vedlæg venligst en kopi af analyserapporten:

Dato for stikprøve/test (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Sted for stikprøve/test:

Dato for analyse — rapport (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Detaljer (navn på laboratorium, anvendte metoder, resultater):

Navn på de stoffer, der er fundet:

►C1  Niveau af konstaterede ◄ restkoncentrationer:

►C1  Er niveauet for grænseværdien ◄ tilladt i fødevarer (eller foder) generelt?:

Er ►C1  grænseværdien ◄ for mærkning af GMO-indhold overskredet?:

D.  Markedsindflydelse:

1)  Er produktet blevet trukket tilbage fra markedet eller blokeret?:

2)  Hvilke aktører er allerede blevet informeret?:

3)  Er de andre medlemsstater berørt?: Hvis ja, hvilke medlemsstater?:

E.  Trufne foranstaltninger:

1)  Er der blevet truffet nogen frivillige foranstaltninger (for produktet/den erhvervsdrivende/markedet)?:

2)  Er der blevet truffet nogen obligatoriske foranstaltninger?:

3)   ►C1  Hvad er omfanget af de trufne foranstaltninger ◄ (nationalt, regionalt, eksport, osv.)?:

4)  Ikrafttrædelsesdato: (DD/MM/ÅÅÅÅ):

5)  Varighed (antal måneder):

6)  Begrundelse/Retsgrundlag for foranstaltningerne:

7)  Hvilken kontrolmyndighed eller hvilket kontrolorgan har vedtaget foranstaltninger?:

F.  Andre oplysninger/Evaluering:

G.  Bilag:

Kopieret eller scannet dokumentation for produktet (banderole, etiket, osv.). Kopi af faktura, ►C1  regnskabsbilag ◄ eller transport- eller følgeseddeldokument. Analyserapport og/eller andre relevante dokumenter:

(1)   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

-----------

(*)  Obligatoriske felter( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).