02021R0092 — DA — 29.01.2021 — 000.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/92

af 28. januar 2021

om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande

(EUT L 031 af 29.1.2021, s. 31)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/406 af 5. marts 2021

  L 81

1

9.3.2021
▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/92

af 28. januar 2021

om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvandeAFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.  
Ved denne forordning fastsættes der fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande.
2.  

Fiskerimulighederne i stk. 1 omfatter:

a) 

fangstbegrænsninger for 2021 og, hvor det er anført i denne forordning, for 2022

b) 

fiskeriindsatsbegrænsninger for 2021, undtagen fiskeriindsatsbegrænsningerne i bilag II, som finder anvendelse fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022

c) 

fiskerimuligheder for perioden 1. december 2020-30. november 2021 for visse bestande i CCAMLR-konventionsområdet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  

Denne forordning finder anvendelse på følgende fartøjer:

a) 

EU-fiskerfartøjer

b) 

tredjelandsfartøjer i EU-farvande.

2.  

Denne forordning finder også anvendelse på:

a) 

rekreativt fiskeri, når et sådant fiskeri udtrykkeligt nævnes i de relevante bestemmelser i denne forordning, og

b) 

erhvervsfiskere, der fisker fra kysten.

Artikel 3

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse. Derudover forstås ved:

a) 

»tredjelandsfartøj«: et fiskerfartøj, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland

b) 

»rekreativt fiskeri«: ikkekommercielt fiskeri, der udnytter havets biologiske ressourcer, herunder til rekreation, turisme eller sport

c) 

»internationale farvande«: farvande, der ikke er omfattet af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion

d) 

»samlet tilladt fangstmængde« (TAC):

i) 

i fiskerier, der er omfattet af den undtagelse fra landingsforpligtelsen, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4-7, i forordning (EU) nr. 1380/2013, den mængde fisk, der hvert år kan landes af hver bestand

ii) 

i alle andre fiskerier den mængde fisk, der hvert år kan fanges af hver bestand

e) 

»kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen, en medlemsstat eller et tredjeland

f) 

»analytisk vurdering«: kvantitativ evaluering af bestandsudviklingen på grundlag af data om en bestands biologi og udnyttelse, som ifølge videnskabelige undersøgelser er af den fornødne kvalitet til, at der kan forelægges videnskabelig rådgivning om fremtidige fangstmuligheder

g) 

»maskestørrelse«: maskestørrelsen i fiskenet som defineret i artikel 6, nr. 34), i forordning (EU) 2019/1241

h) 

»EU-fiskerflåderegister«: det register, der er oprettet af Kommissionen i henhold til artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013

i) 

»fiskerilogbog«: den logbog, der er omhandlet i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009

j) 

»instrumenteret bøje«: en bøje, der er tydeligt mærket med et unikt referencenummer, der gør det muligt at identificere dens ejer, og som er udstyret med et satellitovervågningssystem til overvågning af dens position

k) 

»bøje i drift«: enhver instrumenteret bøje, der i forvejen er aktiveret, tændt og sat ud på havet, på en drivende anordning til tiltrækning af fisk (FAD) eller flydende genstand, som sender positioner og alle andre tilgængelige oplysninger såsom ekkolodsestimater.

Artikel 4

Fiskeriområder

I denne forordning forstås ved:

a) 

»ICES-områder« (ICES: Det Internationale Havundersøgelsesråd): de geografiske områder, der er specificeret i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 ( 1 )

b) 

»Skagerrak«: det geografiske område, der afgrænses mod vest af en ret linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og herfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst

c) 

»Kattegat«: det geografiske område, der afgrænses mod nord af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod syd af en ret linje fra Hasenøre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen

d) 

»funktionel enhed 16 i ICES-underområde 7«: det geografiske område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

— 
53°30′N 15°00′V
— 
53°30′N 11°00′V
— 
51°30′N 11°00′V
— 
51°30′N 13°00′V
— 
51°00′N 13°00′V
— 
51°00′N 15°00′V
e) 

»funktionel enhed 25 i ICES-afsnit 8c«: det geografiske havområde, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

— 
43°00′N 9°00′V
— 
43°00′N 10°00′V
— 
43°30′N 10°00′V
— 
43°30′N 9°00′V
— 
44°00′N 9°00′V
— 
44°00′N 8°00′V
— 
43°30′N 8°00′V
f) 

»funktionel enhed 26 i ICES-afsnit 9a«: det geografiske område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

— 
43°00′N 8°00′V
— 
43°00′N 10°00′V
— 
42°00′N 10°00′V
— 
42°00′N 8°00′V
g) 

»funktionel enhed 27 i ICES-afsnit 9a«: det geografiske område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

— 
42°00′N 8°00′V
— 
42°00′N 10°00′V
— 
38°30′N 10°00′V
— 
38°30′N 9°00′V
— 
40°00′N 9°00′V
— 
40°00′N 8°00′V
h) 

»funktionel enhed 30 i ICES-afsnit 9a«: det geografiske område, der er omfattet af Spaniens jurisdiktion i Cadizbugten og i de tilstødende farvande i 9a

i) 

»funktionel enhed 31 i ICES-afsnit 8c«: det geografiske havområde, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter:

— 
43°30′N 6°00′V
— 
44°00′N 6°00′V
— 
44°00′N 2°00′V
— 
43°30′N 2°00′V
j) 

»Cadizbugten«: den geografiske del af ICES-afsnit 9a, der ligger øst for længdegrad 7°23′48″V

k) 

»CCAMLR-konventionsområdet« (CCAMLR: Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis): det geografiske område, der er defineret i artikel 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 ( 2 )

l) 

»CECAF-områder« (CECAF: Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav): de geografiske områder, der er specificeret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 ( 3 )

m) 

»IATTC-konventionsområdet« (IATTC: Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk): det geografiske område, der er defineret i konventionen om styrkelse af Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, der blev oprettet ved konventionen af 1949 mellem Amerikas Forenede Stater og Republikken Costa Rica ( 4 )

n) 

»ICCAT-konventionsområdet« (ICCAT: Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet): det geografiske område, der er defineret i den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet ( 5 )

o) 

»IOTC-kompetenceområdet« (IOTC: Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean): det geografiske område, der er defineret i aftalen om oprettelse af Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean ( 6 )

p) 

»NAFO-områder« (NAFO: Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav): de geografiske områder, der er specificeret i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 217/2009 ( 7 )

q) 

»SEAFO-konventionsområdet« (SEAFO: Organisationen for Fiskeriet i det Sydøstlige Atlanterhav): det geografiske område, der er defineret i konventionen om bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det sydøstlige Atlanterhav ( 8 )

r) 

»SIOFA-aftaleområdet« (SIOFA: fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean): det geografiske område, der er defineret i Fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean ( 9 )

s) 

»SPRFMO-konventionsområdet« (SPRFMO: Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav): det geografiske område, der er defineret i konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcer i det sydlige Stillehav ( 10 )

t) 

»WCPFC-konventionsområdet« (WCPFC: Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav): det geografiske område, der er defineret i konventionen om bevarelse og forvaltning af stærkt vandrende fiskebestande i det vestlige og centrale Stillehav ( 11 )

u) 

»Beringshavets højsøområde«: det geografiske højsøområde i Beringshavet uden for 200 sømil fra de basislinjer, hvorfra Beringshavets kyststaters territorialfarvandes bredde måles

v) 

»område, hvor IATTC- og WCPFC-områderne overlapper hinanden«: det geografiske område, der er afgrænset som følger:

— 
længdegrad 150°V
— 
længdegrad 130°V
— 
breddegrad 4°S
— 
breddegrad 50°S.AFSNIT II

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FISKERFARTØJERKapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 5

TAC'er og tildelinger

1.  
I bilag I fastsættes TAC'erne for EU-fiskerfartøjer i EU-farvande eller i visse andre farvande og fordelingen af disse TAC'er blandt medlemsstaterne samt funktionelt tilknyttede betingelser, hvis det er relevant.
2.  
EU-fartøjer må inden for de TAC'er, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, fiske i farvande henhørende under Færøernes, Grønlands og Norges fiskerijurisdiktioner og i fiskeriområdet omkring Jan Mayen på de betingelser, der er fastsat i artikel 22 i og bilag V, del A, til nærværende forordning og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 ( 12 ) samt i de dertil hørende gennemførelsesbestemmelser.
3.  
EU-fartøjer må inden for de TAC'er, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, fiske i farvande henhørende under Det Forenede Kongeriges fiskerijurisdiktion på de betingelser, der er fastsat i artikel 22 i nærværende forordning og i forordning (EU) 2017/2403 samt i de dertil hørende gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 6

TAC'er, som skal fastsættes af medlemsstaterne

1.  
TAC'erne for visse fiskebestande fastsættes af den berørte medlemsstat. Disse bestande er angivet i bilag I.
2.  

De TAC'er, en medlemsstat fastsætter, skal:

a) 

være i overensstemmelse med principperne og reglerne i den fælles fiskeripolitik, navnlig princippet om bæredygtig udnyttelse af bestanden, og

b) 

resultere i:

i) 

en udnyttelse af bestanden, der med den størst mulige sandsynlighed er i overensstemmelse med MSY, hvis der foreligger en analytisk vurdering eller

ii) 

en udnyttelse af bestanden, der er i overensstemmelse med forsigtighedstilgangen i fiskeriforvaltningen, hvis der ikke foreligger en analytisk vurdering eller denne er ufuldstændig.

3.  

Hver af de berørte medlemsstater indgiver senest den 15. marts 2021 følgende oplysninger til Kommissionen:

a) 

de vedtagne TAC'er

b) 

de data, den berørte medlemsstat har indsamlet og vurderet, og som de vedtagne TAC'er er baseret på

c) 

nærmere oplysninger om, hvorledes de vedtagne TAC'er er i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 7

Anvendelse af foreløbige TAC'er

1.  
Når der henvises til dette stykke i en fiskerimulighedstabel i bilag IA eller bilag IB, er fiskerimulighederne i nævnte tabel foreløbige og finder anvendelse fra den 1. januar til den 31. marts 2021. Disse foreløbige fiskerimuligheder berører ikke fastsættelsen af endelige fiskerimuligheder for 2021 i overensstemmelse med resultaterne af internationale forhandlinger eller høringer, den videnskabelige rådgivning, de gældende bestemmelser i forordning (EU) nr. 1380/2013 og relevante flerårige planer.
2.  
EU-fartøjer kan fiske efter bestande i overensstemmelse med de foreløbige fiskerimuligheder som omhandlet i stk. 1 i EU-farvande og internationale farvande og i farvande tilhørende tredjelande, der har givet EU-fartøjer adgang til deres farvande.

Artikel 8

Betingelser for landing af fangster og bifangster

1.  

Fangster, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, må kun beholdes om bord eller landes, hvis:

a) 

fangsterne er taget af fartøjer, der fører en medlemsstats flag, og den pågældende medlemsstat har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt, eller

b) 

fangsterne udgør en del af en EU-kvote, der ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og denne EU-kvote ikke er opbrugt.

2.  
De bestande af ikkemålarter, som er inden for sikre biologiske grænser som omhandlet i artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, er anført i bilag I til nærværende forordning med henblik på den undtagelse fra forpligtelsen til at modregne fangsterne i de relevante kvoter, der er fastsat i samme artikel.

Artikel 9

Kvoteudvekslingsmekanisme for TAC'er for uundgåelige bifangster i forbindelse med landingsforpligtelsen

1.  
For at tage hensyn til indførelsen af landingsforpligtelsen og stille kvoter til rådighed for visse bifangster for medlemsstater uden en kvote finder kvoteudvekslingsmekanismen fastsat i stk. 2-5 anvendelse på de TAC'er, der er angivet i bilag IA.
2.  
6 % af hver kvote fra de foreløbige TAC'er for torsk i Det Keltiske Hav, torsk i området vest for Skotland, hvilling i Det Irske Hav og rødspætte i ICES-afsnit 7h, 7j og 7k og 3 % af hver kvote fra den foreløbige TAC for hvilling i området vest for Skotland, der tildeles hver medlemsstat, stilles til rådighed for en pulje for kvoteudveksling, som åbner den 1. januar 2021. Medlemsstater uden kvote har eksklusiv adgang til kvotepuljen indtil den 31. marts 2021.
3.  
De mængder, der udtrækkes af puljen, må ikke udveksles eller overføres til det følgende år. Eventuelle uudnyttede mængder tilbageføres efter den 31. marts 2021 til de medlemsstater, der oprindeligt har bidraget til puljen for kvoteudveksling.
4.  
De kvoter, der tildeles til gengæld, udtages fortrinsvis fra en liste over TAC'er udpeget af hver medlemsstat, der bidrager til puljen som anført i tillægget til bilag IA.
5.  
De kvoter, der er omhandlet i stk. 4, skal have tilsvarende handelsværdi, idet der anvendes en markedskurs eller andre gensidigt acceptable udvekslingskurser. I mangel af alternativer anvendes den tilsvarende økonomiske værdi i overensstemmelse med de gennemsnitlige EU-priser det foregående år som oplyst af Det Europæiske Markedsobservatorium for Fiskevarer og Akvakulturprodukter.
6.  
I tilfælde, hvor kvoteudvekslingsmekanismen fastsat i denne artikels stk. 2-5 ikke giver medlemsstaterne mulighed for at dække deres uundgåelige bifangster i et tilsvarende omfang, bestræber medlemsstaterne sig på at nå til enighed om kvoteudveksling i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og sikrer, at de kvoter, der udveksles, har tilsvarende handelsværdi.

Artikel 10

Fiskeriindsatsbegrænsninger i ICES-afsnit 7e

1.  
For så vidt angår de perioder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), angives i bilag II de teknisk aspekter af de rettigheder og forpligtelser, der vedrører bilag II, for så vidt angår forvaltningen af tungebestanden i ICES-afsnit 7e.
2.  
Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter tildele en medlemsstat, der har anmodet herom i overensstemmelse med punkt 7.4 i bilag II, et antal ekstra havdage ud over dem, der er omhandlet i nævnte bilags punkt 5, hvor en flagmedlemsstat kan give et fartøj tilladelse til at være til stede i ICES-afsnit 7e med regulerede redskaber om bord. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 58, stk. 2.
3.  
Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter tildele en medlemsstat, der har anmodet herom, op til højst tre dage i perioden 1. februar 2021-31. januar 2022 ud over dem, der er omhandlet i punkt 5 i bilag II, hvor et fartøj må være til stede i ICES-afsnit 7e på grundlag af et forbedret program for videnskabelig observatørdækning, jf. nævnte bilags punkt 8.1. Tildelingen skal ske på grundlag af den beskrivelse, som den pågældende medlemsstat forelægger i overensstemmelse punkt 8.3 i bilag II, og efter høring af STECF. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 58, stk. 2.

Artikel 11

Foranstaltninger gældende for havbarsfiskeriet

1.  
Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer samt for erhvervsfiskere, der fisker fra kysten, at fiske efter havbars i ICES-afsnit 4b og 4c og i ICES-underområde 7. Det er forbudt for EU-fartøjer at beholde, omlade, flytte eller lande havbars, der er fanget i nævnte område.
2.  

Uanset stk. 1 kan EU-fiskerfartøjer i januar 2021 i ICES-afsnit 4b, 4c, 7d, 7e, 7f og 7h fiske efter havbars og beholde, omlade, flytte eller lande havbars, der er fanget i nævnte områder med følgende redskaber og inden for følgende begrænsninger:

a) 

ved anvendelse af bundtrawl ( 13 ): for uundgåelige bifangster ikke over 520 kg hver anden måned og 5 % af vægten af de samlede fangster af marine organismer om bord fanget af fartøjet pr. fangstrejse

b) 

ved anvendelse af vod ( 14 ): for uundgåelige bifangster ikke over 520 kg hver anden måned og 5 % af vægten af de samlede fangster af marine organismer om bord fanget af fartøjet pr. fangstrejse

c) 

ved anvendelse af kroge og liner ( 15 ): ikke over 1,43 ton pr. fartøj

d) 

ved anvendelse af fastgjorte garn ( 16 ): for uundgåelige bifangster ikke over 0,35 ton pr. fartøj.

De i første afsnit fastsatte undtagelser gælder for EU-fiskerfartøjer, der har registreret fangster af havbars i perioden 1. juli 2015-30. september 2016: i litra c) med registrerede fangster med anvendelse af kroge og liner, og i litra d) med registrerede fangster med anvendelse af fastgjorte garn. I tilfælde af udskiftning af et EU-fiskerfartøj kan medlemsstaterne lade undtagelsen gælde for et andet fiskerfartøj, forudsat at antallet af EU-fiskerfartøjer, der er omfattet af undtagelsen, og deres samlede fiskerikapacitet ikke øges.

3.  
Fangstbegrænsningerne i stk. 2 kan ikke overdrages mellem fartøjer eller, hvis der er tale om en månedlig begrænsning, overføres fra den ene måned til den anden. For EU-fiskerfartøjer, der anvender mere end ét redskab i en enkelt kalendermåned, gælder den laveste af de fangstbegrænsninger, uanset redskab, der er fastsat i stk. 2.

Medlemsstaterne indberetter alle fangster af havbars pr. redskabstype til Kommissionen senest 15 dage efter udgangen af hver måned.

4.  
Frankrig og Spanien sikrer, at fiskeridødeligheden for bestanden af havbars i ICES-afsnit 8a og 8b fra deres erhvervsfiskeri og rekreative fiskeri ikke overstiger FMSY-værdien, der giver en samlet fangst på 3 108 ton, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2019/472.
5.  

I rekreativt fiskeri, også fra kysten, i ICES-afsnit 4b, 4c, 6a og 7a-7k:

a) 

i perioden 1. januar-28. februar er det kun tilladt at drive fiskeri med genudsætning af fangsten efter havbars med stang eller håndline. I nævnte periode er det forbudt at beholde, flytte, omlade eller lande havbars, der er fanget i nævnte område

b) 

i perioden 1.-31. marts må der højst fanges og beholdes to havbars pr. fisker pr. dag; mindstestørrelsen for havbars, der beholdes, er 42 cm.

Første afsnit, litra b), finder ikke anvendelse på faststående net, der hverken må bruges til at fange eller beholde havbars i den periode, der er omhandlet i det pågældende litra.

6.  
I rekreativt fiskeri, også fra kysten, i ICES-afsnit 8a og 8b må der højst fanges og beholdes to havbars pr. fisker pr. dag. Dette stykke finder ikke anvendelse på faststående net, der hverken må bruges til at fange eller beholde havbars.
7.  
Stk. 5 og 6 finder anvendelse med forbehold af strengere nationale foranstaltninger for rekreativt fiskeri.

Artikel 12

Foranstaltninger gældende for det europæiske ålefiskeri i EU-farvande i ICES-området

Ethvert målrettet, utilsigtet og rekreativt fiskeri efter europæisk ål er forbudt i EU-farvande i ICES-området og brakvande som f.eks. flodmundinger, kystlaguner og overgangsvande i en sammenhængende periode på tre måneder, som fastlægges af den enkelte berørte medlemsstat mellem den 1. august 2021 og den 28. februar 2022. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den fastlagte periode senest den 1. juni 2021.

Artikel 13

Særlige bestemmelser om fordeling af fiskerimulighederne

1.  

Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat ved denne forordning, er ikke til hinder for:

a) 

udvekslinger i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013

b) 

nedsættelser og omfordelinger i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009

c) 

omfordelinger i henhold til artikel 12 og 47 i Rådets forordning (EU) 2017/2403

d) 

yderligere landinger i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 og artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013

e) 

tilbageholdte mængder i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 og artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013

f) 

nedsættelser i henhold til artikel 105, 106 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009

g) 

kvoteoverførsler og -udvekslinger i henhold til artikel 23 i nærværende forordning.

2.  
De bestande, der er underlagt præventive eller analytiske TAC'er, er anført i bilag I til nærværende forordning med henblik på forvaltningen fra år til år af TAC'er og kvoter som omhandlet i forordning (EF) nr. 847/96.
3.  
Medmindre andet er fastsat i bilag I til nærværende forordning, anvendes artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 på bestande, der er underlagt en præventiv TAC, og artikel 3, stk. 2 og 3, samt artikel 4 i nævnte forordning anvendes på bestande, der er underlagt en analytisk TAC.
4.  
Artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse, hvis en medlemsstat benytter sig af den fleksibilitet fra år til år, der fastsat i artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Artikel 14

Fiskeriforbudsperioder for tobisarter

Kommercielt fiskeri efter tobisarter med bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber med en maskestørrelse på under 16 mm er forbudt i ICES-afsnit 2a og 3a og ICES-underområde 4 i perioden 1. januar-31. marts 2021.

Artikel 15

Tekniske foranstaltninger vedrørende torsk og hvilling i Det Keltiske Hav

1.  

Følgende foranstaltninger finder anvendelse på EU-fartøjer, der fisker med bundtrawl og vod i ICES-afsnit fra 7f og 7g, den del af ICES-afsnit 7h, der ligger nord for breddegrad 49°30′N, og den del af ICES-afsnit 7j, der ligger nord for breddegrad 49°30′N og øst for længdegrad 11°V:

a) 

EU-fartøjer, der fisker med bundtrawl eller vod, skal anvende redskaber med en af følgende maskestørrelser:

i) 

en fangstpose med en maskestørrelse på 110 mm med et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 120 mm

ii) 

en T90-fangstpose med en maskestørrelse på 100 mm

iii) 

en fangstpose med en maskestørrelse på 120 mm

iv) 

en fangstpose med en maskestørrelse på 100 mm med et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 160 mm.

b) 

Ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a), skal EU-fartøjer, der fisker med bundtrawl, og hvis fangster målt inden udsmid består af mindst 20 % kuller, anvende:

i) 

et fiskeredskab, der er konstrueret med en afstand på mindst én meter mellem overtællen og ruppen, eller

ii) 

et hvilket som helst middel, der påviseligt er mindst lige så selektivt med henblik på at undgå torsk, i henhold til vurderingen fra ICES eller STECF, og er godkendt af Kommissionen.

2.  
Medlemsstater kan undtage fartøjer, der fisker med bundtrawl, og hvis fangster målt inden udsmid består af mindre end 1,5 % torsk, fra anvendelsen af stk. 1, litra b), forudsat at disse fartøjer er omfattet af en gradvis forøgelse af observatørdækning på havet op til mindst 20 % af alle deres fangstrejser fra den 1. juli 2021.
3.  
EU-fartøjer, der fisker med bundtrawl og vod i ICES-afsnit 7f-7k og i området vest for længdegrad 5°V i ICES-afsnit 7e, må ikke fiske, medmindre de anvender en fangstpose med en maskestørrelse på mindst 100 mm. Dette mindstekrav til fangstposens maskestørrelse finder dog ikke anvendelse på fartøjer, hvis bifangster af torsk ikke overstiger 1,5 %, i henhold til vurderingen fra STECF, når der fiskes uden for de områder, der er omhandlet i stk. 1.
4.  
Foranstaltningerne omhandlet i stk. 3 finder anvendelse på EU-fartøjer, der fisker med bundtrawl og vod i ICES-afsnit 7b og 7c, fra den 1. juni 2021. EU-fartøjer, der fisker i disse områder, må også anvende andre fiskeredskaber, som i henhold til vurderingen fra STECF har samme eller bedre selektivitetskarakteristika ved blandet fiskeri efter demersale arter som for fangstposer med en maskestørrelse på mindst 100 mm, og som er godkendt af Kommissionen.
5.  

Uanset stk. 1 gælder følgende for ICES-afsnit fra 7f og 7g, den del af ICES-afsnit 7h, der ligger nord for breddegrad 49°30′N, og den del af ICES-afsnit 7j, der ligger nord for breddegrad 49°30′N og øst for længdegrad 11°V:

a) 

Fartøjer, der fisker med bundtrawl eller vod, hvis fangster består af mere end 30 % jomfruhummer, skal anvende en af følgende redskabsmuligheder:

i) 

et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 300 mm; fartøjer med en længde overalt på under 12 meter kan dog anvende et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 200 mm

ii) 

et SELTRA-panel

iii) 

en sorteringsrist med 35 mm mellem tremmerne som fastsat i del B i bilag VI til Rådets forordning (EU) 2019/1241 eller en lignende Netgridsorteringsrist

iv) 

en fangstpose med en maskestørrelse på 100 mm med et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 100 mm

v) 

en dobbelt fangstpose, hvor den øverste fangstpose består af T90-maskenet med en maskestørrelse på mindst 90 mm og er udstyret med et sorteringspanel med en maskestørrelse på højst 300 mm.

b) 

Fartøjer, der fisker med bundtrawl eller vod, hvis fangster består af mere end 55 % hvilling eller 55 % havkat, kulmule eller glashvarre tilsammen, skal anvende en af følgende redskabsmuligheder:

i) 

en fangstpose med en maskestørrelse på 100 mm med et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 100 mm

ii) 

en T90-fangstpose med en maskestørrelse på 100 mm og et forlængelsesstykke med en maskestørrelse på 100 mm.

6.  
I henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1241 beregnes fangstprocenterne som andelen af levende vægt af alle havets biologiske ressourcer, der landes efter hver fangstrejse.

Artikel 16

Tekniske foranstaltninger i Det Irske Hav

Følgende foranstaltninger finder anvendelse på EU-fiskerfartøjer, der fisker med bundtrawl eller vod i ICES-afsnit 7a (Det Irske Hav):

a) 

Fartøjer, der fisker med bundtrawl eller vod med en fangstpose med en maskestørrelse på 70 mm eller derover og mindre end 100 mm og med fangster, der består af mere end 30 % jomfruhummer, skal anvende en af følgende redskabsmuligheder:

i) 

et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 300 mm; fartøjer med en længde overalt på under 12 meter kan dog anvende et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 200 mm

ii) 

SELTRA-panel

iii) 

en sorteringsrist med en afstand på 35 mm mellem tremmerne

iv) 

Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) netgrid

v) 

Flip-flap-trawl.

b) 

Fartøjer med en længde overalt på 12 m og derover, der fisker med bundtrawl eller vod, og hvis fangster består af over 10 % kuller, torsk og rokker tilsammen, skal anvende en fangstpose med en maskestørrelse på 120 mm.

c) 

Fartøjer med en længde overalt på 12 m og derover, der fisker med bundtrawl eller vod, og hvis fangster består af mindre end 10 % kuller, torsk og rokker tilsammen, skal anvende en fangstpose med en maskestørrelse på 100 mm med et kvadratmasket panel med en maskestørrelse på 100 mm.

Stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse på fartøjer, hvis fangster består af mere end 30 % jomfruhummer eller mere end 85 % almindelig kammusling.

Artikel 17

Tekniske foranstaltninger i farvandene vest for Skotland

Følgende foranstaltninger finder anvendelse på EU-fiskerfartøjer, der fisker med bundtrawl eller vod i ICES-afsnit 6a og 5b i EU-farvande, øst for 12°V (vest for Skotland) efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus):

a) 

Fartøjer skal anvende et kvadratmasket panel (samme placering) med en maskestørrelse på mindst 300 mm for fartøjer, der anvender en fangstpose med en maskestørrelse på mindre end 100 mm; for fartøjer med en længde overalt på under 12 m eller med en maskineffekt på 200 kW eller derunder kan panelet dog have en samlet længde på 2 m og en maskestørrelse på 200 mm.

b) 

Fartøjer med fangster, der består af mere end 30 % jomfruhummer, skal anvende et kvadratmasket panel (samme placering) på mindst 160 mm for fartøjer, der anvender en fangstpose med en maskestørrelse på 100-119 mm.

Artikel 18

Afhjælpende foranstaltninger for torsk i Nordsøen

1.  
De lukkede områder for fiskeri med undtagelse af fiskeri med pelagiske redskaber (not og trawl) og de perioder, hvor lukningen finder anvendelse, er fastsat i bilag IV.
2.  
Fartøjer, der fisker med bundtrawl og vod med en mindstemaskestørrelse på mindst 70 mm i ICES-afsnit 4a og 4b eller mindst 90 mm i ICES-afsnit 3a eller med langline ( 17 ), må ikke fiske i EU-farvande i ICES-afsnit 4a, nord for breddegrad 58°30′00″N og syd for breddegrad 61°30′00″N og i EU-farvande i ICES-afsnit 3a.20 (Skagerrak), 4a og 4b, nord for breddegrad 57°00′00″N og øst for længdegrad 5°00′00″Ø.
3.  

Uanset stk. 2 kan de fiskerfartøjer, der er omhandlet i nævnte stykke, fiske i de områder, der er omhandlet i nævnte stykke, forudsat at de opfylder mindst et af følgende kriterier:

a) 

fangsterne af torsk overstiger ikke 5 % af de samlede fangster pr. fangstrejse; fartøjer med torskefangster, der ikke har oversteget 5 % af deres samlede fangster i perioden 2017-2019, formodes at opfylde dette kriterium, forudsat at de fortsat anvender de samme redskaber, som de anvendte i den pågældende periode; denne formodning kan afkræftes

b) 

der anvendes et reguleret og meget selektivt bundtrawl eller vod, der ifølge en videnskabelig undersøgelse medfører en reduktion af torskefangsterne på mindst 30 % i forhold til fartøjer, der fisker med minimumsstandarden for maskestørrelse for trukne redskaber som angivet i bilag V, del B, punkt 1.1, til forordning (EU) 2019/1241. Sådanne undersøgelser kan vurderes af STECF; hvis STECF's vurdering er negativ, anses disse redskaber ikke længere for egnede til anvendelse i de områder, der er omhandlet i denne artikels stk. 2

c) 

for fartøjer, der fisker med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 100 mm eller derover (TR1), anvendes følgende meget selektive redskaber:

i) 

trawl, hvis krop har en mindstemaskestørrelse på 600 mm

ii) 

hævet overtælle (0,6 m)

iii) 

horisontalt selektionspanel med et stormasket sorteringsvindue

d) 

for fartøjer, der fisker med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70 mm eller derover i ICES-afsnit 4a og 90 mm eller derover i ICES-afsnit 3a, og under 100 mm (TR2), anvendes følgende meget selektive redskaber:

i) 

horisontal sorteringsrist med højst 50 mm mellem tremmerne, der adskiller fladfisk og rundfisk, med en ublokeret åbning, hvor rundfisk kan slippe ud

ii) 

SELTRA-panel med en maskestørrelse på 300 mm (kvadratmaske)

iii) 

med højst 35 mm mellem tremmerne med en ublokeret åbning, hvor fisk kan slippe ud

e) 

fartøjerne er omfattet af en national plan for at undgå fangst af torsk for at fastholde torskefangsterne i overensstemmelse med fiskeridødeligheden svarende til de fiskerimuligheder, der er fastsat på grundlag af niveauer baseret på videnskabelig rådgivning, ved hjælp af geografiske eller tekniske foranstaltninger eller en kombination heraf; sådanne planer bør vurderes senest to måneder efter gennemførelsen af dem, af STECF, hvis der er tale om medlemsstater, og af landets relevante nationale videnskabelige organ, hvis der er tale om tredjelande, og skal, hvis det skønnes nødvendigt, revideres igen, hvis det af sådanne vurderinger fremgår, at målene for den nationale plan for at undgå fangst af torsk ikke vil blive opfyldt.

4.  
Medlemsstaterne styrker monitoreringen, kontrollen og overvågningen af de fartøjer, der er omhandlet i stk. 2, for at kontrollere overholdelsen af betingelserne i stk. 3, litra a)-e).
5.  
Foranstaltningerne i denne artikel finder ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser, forudsat at disse undersøgelser gennemføres i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241.

Artikel 19

Afhjælpende foranstaltninger for torsk i Kattegat

1.  

EU-fartøjer, der fisker i Kattegat med bundtrawl (redskabskode: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX og PTB) med en mindstemaskestørrelse på 70 mm, skal anvende et af følgende selektive redskaber:

a) 

en sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne med en ublokeret åbning, hvor fisk kan slippe ud

b) 

en sorteringsrist med højst 50 mm mellem tremmerne, der adskiller fladfisk og rundfisk, med en ublokeret åbning, hvor rundfisk kan slippe ud

c) 

SELTRA-panel med en maskestørrelse på 300 mm (kvadratmaske)

d) 

et reguleret meget selektivt redskab, hvis tekniske specifikationer ifølge den videnskabelige undersøgelse vurderet af STECF medfører, at der fanges mindre end 1,5 % torsk, hvis det er det eneste redskab, fartøjet medfører om bord.

2.  
De EU-fartøjer, der deltager i et projekt, der gennemføres af en berørt medlemsstat, og som råder over fungerende udstyr til fuldt dokumenteret fiskeri, kan anvende et redskab i overensstemmelse med del B i bilag V til forordning (EU) 2019/1241. De pågældende medlemsstater meddeler Kommissionen listen over disse fartøjer.
3.  
Foranstaltningerne i denne artikel finder ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende udøves med henblik på videnskabelige undersøgelser, forudsat at disse undersøgelser gennemføres i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1241.

Artikel 20

Forbudte arter

1.  

Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer at fiske efter, beholde om bord, omlade eller lande følgende arter:

a) 

tærbe (Raja radiata) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a, 3a og 7d og i ICES-underområde 4

b) 

pragtberyx (Beryx splendens) i NAFO-underområde 6

c) 

brun pighaj (Centrophorus squamosus) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og ICES-underområde 4 og i EU-farvande og internationale farvande i ICES-underområde 1 og 14

d) 

portugisisk fløjlshaj (Centroscymnus coelolepis) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og ICES-underområde 4 og i EU-farvande og internationale farvande i ICES-underområde 1 og 14

e) 

chokoladehaj (Dalatias licha) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og ICES-underområde 4 og i EU-farvande og internationale farvande i ICES-underområde 1 og 14

f) 

næbhaj (Deania calcea) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og i ICES-underområde 4 og i EU-farvande og internationale farvande i ICES-underområde 1 og 14

g) 

skade (Dipturus batis)-artskomplekset (Dipturus cf. flossada og Dipturus cf. intermedia) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og i ICES-underområde 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 10

h) 

lyshaj (Etmopterus princeps) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og i ICES-underområde 4 og i EU-farvande og internationale farvande i ICES-underområde 1 og 14

i) 

almindelig gråhaj (Galeorhinus galeus), der fanges med langliner i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og ICES-underområde 4 og i EU-farvande og internationale farvande i ICES-underområde 1, 5, 6, 7, 8, 12 og 14

j) 

sildehaj (Lamna nasus) i alle farvande

k) 

sømrokke (Raja clavata) i EU-farvande i ICES-afsnit 3a

l) 

broget rokke (Raja undulata) i EU-farvande i ICES-underområde 6 og 10

m) 

hvalhaj (Rhincodon typus) i alle farvande

n) 

almindelig guitarfisk (Rhinobatos rhinobatos) i Middelhavet

o) 

almindelig pighaj (Squalus acanthias) i EU-farvande i ICES-underområde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, medmindre det foregår inden for rammerne af programmer, der tager sigte på at undgå fangst, som fastsat i bilag IA.

2.  
Når de arter, der er omhandlet i stk. 1, fanges utilsigtet, må de ikke skades. Individerne genudsættes straks.

Artikel 21

Dataoverførsel

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande og fiskeriindsatsen, anvendes de bestandskoder, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning.Kapitel II

Tilladelser til fiskeri i tredjelandes farvande

Artikel 22

Fiskeritilladelser

1.  
Det maksimale antal fiskeritilladelser, der tildeles EU-fiskerfartøjer, der fisker i tredjelandes farvande, hvis det er relevant, er fastsat i bilag V, del A.
2.  
Hvis en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013 overfører kvoter til en anden medlemsstat som led i en bytteaftale (»swap«) i de fiskeriområder, der er nævnt i bilag V, del A, til nærværende forordning, skal overførslen ledsages af en overførsel af de relevante fiskeritilladelser og meddeles Kommissionen. Det samlede antal fiskeritilladelser for hvert fiskeriområde, jf. bilag V, del A, til nærværende forordning, må dog ikke overskrides.Kapitel III

Fiskerimuligheder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationers farvandeAfdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 23

Kvoteoverførsler og -udvekslinger

1.  
Hvis det i henhold til en regional fiskeriforvaltningsorganisations (RFFO) regler er tilladt at foretage kvoteoverførsler eller -udvekslinger mellem kontraherende parter i RFFO'en, kan en medlemsstat (»den berørte medlemsstat«) drøfte dette med en kontraherende part i RFFO'en og udarbejde udkast til en påtænkt kvoteoverførsel eller -udveksling, hvis det er relevant.
2.  
Kommissionen kan, efter at have fået meddelelse herom fra den berørte medlemsstat, godkende udkastet til den påtænkte kvoteoverførsel eller -udveksling, som medlemsstaten har drøftet med den relevante kontraherende part i RFFO'en. Herefter giver Kommissionen uden unødig forsinkelse den relevante kontraherende part i RFFO'en meddelelse om godkendelsen af at være bundet af en sådan kvoteoverførsel eller -udveksling. Kommissionen meddeler RFFO'ens sekretariat den aftalte kvoteoverførsel eller -udveksling i henhold til nævnte organisations regler.
3.  
Kommissionen underretter medlemsstaterne om den aftalte kvoteoverførsel eller -udveksling.
4.  
De fiskerimuligheder, der er modtaget fra eller overført til den relevante kontraherende part i RFFO'en i forbindelse med kvoteoverførslen eller -udvekslingen, anses for at være kvoter, der er tildelt eller fratrukket den berørte medlemsstats tildeling fra det tidspunkt, hvor kvoteoverførslen eller -udvekslingen får virkning i overensstemmelse med betingelserne i aftalen med den relevante kontraherende part i RFFO'en eller i henhold til reglerne i den relevante RFFO, alt efter hvad der er relevant. En sådan tildeling må i overensstemmelse med princippet om relativ stabilitet i fiskeriet ikke ændre den bestående fordelingsnøgle for fordeling af fiskerimuligheder blandt medlemsstaterne.
5.  
Denne artikel anvendes indtil den 31. januar 2022 for kvoteoverførsler fra en kontraherende part i en RFFO til Unionen og for den efterfølgende fordeling mellem medlemsstaterne.Afdeling 2

NEAFC-konventionsområdet

Artikel 24

Lukninger for rødfisk i Irmingerhavet

Alt fiskeri er forbudt i det område, der afgrænses af følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:Breddegrad

Længdegrad

63°00′

-30°00′

61°30′

-27°35′

60°45′

-28°45′

62°00′

-31°35′

63°00′

-30°00′Afdeling 3

ICCAT-konventionsområdet

Artikel 25

Begrænsninger af fiskeri-, opdræts- og opfedningskapacitet

1.  
Antallet af EU-stangfartøjer og EU-dørgefartøjer med tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm i det østlige Atlanterhav begrænses som fastsat i bilag VI, punkt 1.
2.  
Antallet af EU-fartøjer til kystnært ikkeindustrielt fiskeri med tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm i Middelhavet begrænses som fastsat i bilag VI, punkt 2.
3.  
Antallet af EU-fiskerfartøjer med tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm i Adriaterhavet til opdrætsformål begrænses som fastsat i bilag VI, punkt 3.
4.  
Antallet af fiskerfartøjer med tilladelse til at fiske efter, beholde om bord, omlade, transportere eller lande almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet begrænses som fastsat i bilag VI, punkt 4.
5.  
Antallet af faststående tunfiskenet, der anvendes i fiskeriet efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, begrænses som fastsat i bilag VI, punkt 5.
6.  
Den samlede opdræts- og opfedningskapacitet for almindelig tun og det maksimale input af fanget vild almindelig tun til akvakulturbrugene i det østlige Atlanterhav og Middelhavet begrænses som fastsat i bilag VI, punkt 6.
7.  
Det maksimale antal EU-fiskerfartøjer, som må fiske efter nordlig hvid tun som målart, jf. artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 520/2007 ( 18 ), begrænses som fastsat i nærværende forordnings bilag VI, punkt 7.
8.  
Det maksimale antal EU-fiskerfartøjer med en længde på mindst 20 meter, som fisker efter storøjet tun i ICCAT-konventionsområdet, begrænses som fastsat i bilag VI, punkt 8.

Artikel 26

Rekreativt fiskeri

Medlemsstaterne afsætter eventuelt en særlig andel til rekreativt fiskeri fra deres tildelte kvoter som fastsat i bilag ID.

Artikel 27

Hajer

1.  
Det er forbudt at beholde om bord, omlade eller lande dele af eller hele kroppe af arten storøjet rævehaj (Alopias superciliosus), der er fanget i enhver form for fiskeri.
2.  
Det er forbudt at drive direkte fiskeri efter rævehajarter af slægten Alopias.
3.  
Det er forbudt at beholde om bord, omlade eller lande dele af eller hele kroppe af arten hammerhaj af familien Sphyrnidae (undtagen Sphyrna tiburo), der er fanget i ICCAT-konventionsområdet.
4.  
Det er forbudt at beholde om bord, omlade eller lande dele af eller hele kroppe af arten hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), der er fanget i enhver form for fiskeri.
5.  
Det er forbudt at beholde om bord silkehaj (Carcharhinus falciformis), der er fanget i enhver form for fiskeri.Afdeling 4

CCAMLR-konventionsområdet

Artikel 28

Underretninger om forsøgsfiskeri efter isfiskarter

Medlemsstaterne kan i 2021 deltage i forsøgsfiskeri med langline efter isfiskarter (Dissostichus spp.) i FAO-underområde 88.1 og 88.2 og i FAO-afsnit 58.4.1, 58.4.2 og 58.4.3a uden for områder henhørende under national jurisdiktion. Hvis en medlemsstat agter at deltage i et sådant forsøgsfiskeri, skal den senest den 1. juni 2021 underrette CCAMLR's sekretariat herom, jf. artikel 7 og 7a i forordning (EF) nr. 601/2004.

Artikel 29

Begrænsninger af forsøgsfiskeri efter isfiskarter

1.  
Fiskeri efter isfiskarter i fangståret 2020-2021 begrænses til de medlemsstater, underområder og antal fartøjer, der er fastsat i bilag VII, tabel A, for de arter, TAC'er og bifangstbegrænsninger, der er fastsat i nævnte bilags tabel B.
2.  
Direkte fiskeri efter hajarter til andre formål end videnskabelig forskning er forbudt. Enhver bifangst efter hajer, især ungfisk og drægtige hunner, som utilsigtet fanges under fiskeri efter isfiskarter, genudsættes levende.
3.  
Fiskeriet i en lille forskningsenhed (SSRU) indstilles, hvis det er relevant, når den rapporterede fangst når op på den fastsatte TAC, og den pågældende SSRU lukkes for fiskeri i resten af fangståret.
4.  
Fiskeriet skal foregå over så stort et geografisk og batymetrisk område som muligt for at få de nødvendige oplysninger til bestemmelse af fiskeripotentialet og for at undgå overkoncentration af fangst og fiskeriindsats. I FAO-underområde 88.1 og 88.2 og i FAO-afsnit 58.4.1, 58.4.2 og 58.4.3a er det, hvor det er tilladt i henhold til artikel 28, dog forbudt at fiske på mindre end 550 meters dybde.

Artikel 30

Fiskeri efter antarktisk lyskrebs i fangståret 2020-2021

1.  
Hvis en medlemsstat agter at fiske efter antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) i CCAMLR-konventionsområdet i fangståret 2020-2021, underretter den senest den 1. maj 2021 Kommissionen ved brug af formatet i bilag VII, tillægget, del B, om sin hensigt om at fiske efter antarktisk lyskrebs. På grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne forelægger Kommissionen underretningerne for CCAMLR's sekretariat senest den 30. maj 2021.
2.  
Den underretning, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, skal for hvert fartøj, som medlemsstaten giver tilladelse til at deltage i fiskeriet efter antarktisk lyskrebs, indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 601/2004.
3.  
En medlemsstat, der har til hensigt at fiske efter antarktisk lyskrebs i CCAMLR-konventionsområdet, meddeler kun sin hensigt herom for fartøjer med tilladelse, som enten fører dens flag på det tidspunkt, hvor den fremsender underretningen, eller som fører en anden CCAMLR-medlemsstats flag, og som på tidspunktet for fiskeriet forventes at føre den pågældende medlemsstats flag.
4.  

Medlemsstaterne kan give andre fartøjer end dem, der er anmeldt til CCAMLR's sekretariat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, tilladelse til at deltage i fiskeri efter antarktisk lyskrebs, hvis et fartøj med tilladelse er forhindret i at deltage af legitime driftsmæssige årsager eller som følge af force majeure. I sådanne tilfælde skal de berørte medlemsstater straks underrette CCAMLR's sekretariat og Kommissionen herom, og samtidig forelægge:

a) 

alle oplysninger om det (de) påtænkte erstatningsfartøj(er), herunder de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 601/2004

b) 

en udførlig redegørelse for årsagerne til udskiftningen, herunder eventuel relevant dokumentation eller relevante henvisninger.

5.  
Medlemsstaterne må ikke give et fartøj, der er opført på en af CCAMLR's lister over fiskerfartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU), tilladelse til at deltage i fiskeri efter antarktisk lyskrebs.Afdeling 5

IOTC-kompetenceområdet

Artikel 31

Begrænsning af fiskerikapaciteten for fartøjer, der fisker i IOTC-kompetenceområdet

1.  
Det maksimale antal EU-fiskerfartøjer, der må fiske efter tropisk tunfisk i IOTC-kompetenceområdet og den tilsvarende bruttotonnagekapacitet, er fastsat i bilag VIII, punkt 1.
2.  
Det maksimale antal EU-fiskerfartøjer, der må fiske efter sværdfisk (Xiphias gladius) og hvid tun (Thunnus alalunga) i IOTC-kompetenceområdet og den dertil svarende bruttotonnagekapacitet, er fastsat i bilag VIII, punkt 2.
3.  
Medlemsstaterne kan foretage en omfordeling af de fartøjer, der er udpeget til en af de to typer fiskeri, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til den anden type fiskeri, forudsat at de over for Kommissionen kan godtgøre, at en sådan ændring ikke fører til øget fiskeriindsats for de berørte fiskebestande.
4.  
Hvis der foreslås overførsel af kapacitet til deres flåde, sørger medlemsstaterne for, at de fartøjer, der skal overføres, er opført i IOTC's register over fartøjer med tilladelse eller i andre regionale tunforvaltningsorganisationers fartøjsregistre. Det er desuden ikke tilladt at overføre fartøjer, der er opført på en RFFO's liste over fartøjer, der udøver IUU-fiskeri.
5.  
Medlemsstaterne må kun øge deres fiskerikapacitet ud over de i stk. 1 og 2 nævnte lofter inden for de grænser, der er fastsat i de udviklingsplaner, som er forelagt IOTC.

Artikel 32

Drivende FAD'er og forsyningsfartøjer

1.  
Drivende FAD'er skal være udstyret med instrumenterede bøjer. Det er forbudt at anvende andre bøjer, såsom radiobøjer.
2.  
Et notfartøj må højst følge 300 bøjer i drift ad gangen.
3.  
Der må højst anskaffes 500 instrumenterede bøjer om året til hvert enkelt notfartøj. Intet notfartøj må på noget tidspunkt have mere end 500 instrumenterede bøjer (bøjer på lager og bøjer i drift).
4.  
Der må højst være to forsyningsfartøjer til støtte for mindst fem notfartøjer, og de skal alle føre en medlemsstats flag. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på medlemsstater, der kun anvender ét forsyningsfartøj.
5.  
Et enkelt notfartøj må til enhver tid højst støttes af ét forsyningsfartøj, der fører en medlemsstats flag.
6.  
Unionen registrerer hverken nye eller supplerende forsyningsfartøjer i IOTC's liste over godkendte fartøjer.

Artikel 33

Hajer

1.  
Det er forbudt at beholde om bord, omlade eller lande dele af eller hele kroppe af rævehajer af alle arter af familien Alopiidae, der er fanget i enhver form for fiskeri.
2.  
Det er forbudt at beholde om bord, omlade eller lande dele af eller hele kroppe af hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), der er fanget i enhver form for fiskeri, undtagen for fartøjer med en længde overalt på under 24 m, der udelukkende fisker inden for den eksklusive økonomiske zone (EEZ) i den medlemsstat, hvis flag de fører, og på den betingelse, at fangsten udelukkende er beregnet til lokalt forbrug.
3.  
Når de arter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, fanges utilsigtet, må de ikke skades. Individerne genudsættes straks.

Artikel 34

Djævlerokker

1.  
Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer at fiske efter, beholde om bord, omlade, lande, lagre, udbyde til salg eller sælge dele af eller hele kroppe af djævlerokker (familien Mobulidae, herunder arterne Manta og Mobula), undtagen for fiskerfartøjer, der driver subsistensfiskeri (dvs. hvor de fangede fisk forbruges direkte af fiskernes familier).

Uanset første afsnit kan djævlerokker, der utilsigtet fanges ved ikkeindustrielt fiskeri (dvs. andet fiskeri end langlinefiskeri eller overfladefiskeri, dvs. fiskeri med not, stang og snøre, garnfiskeri, håndline og dørgefartøjer, og som er registreret i IOTC's liste over godkendte fartøjer), kun landes med henblik på lokalt forbrug.

2.  
Alle fiskerfartøjer, bortset fra fartøjer, der driver subsistensfiskeri, genudsætter, i det omfang det er praktisk muligt, straks djævlerokker levende og uskadte, så snart de ses i nettet, på krogen eller på dækket, og gør det på en måde, der medfører mindst mulig skade for de fisk, der fanges.Afdeling 6

SPRFMO-konventionsområdet

Artikel 35

Pelagisk fiskeri

1.  
Kun de medlemsstater, der aktivt har udøvet pelagisk fiskeri i SPRFMO-konventionsområdet i 2007, 2008 eller 2009, må fiske efter pelagiske bestande i det pågældende område i overensstemmelse med de TAC'er, der er fastsat i bilag IH.
2.  
De i stk. 1 anførte medlemsstater skal begrænse den samlede bruttotonnage for fartøjer, der fører deres flag, og som fisker efter pelagiske bestande i 2021, til den samlede bruttotonnage på EU-niveau på 78 600 ton i det pågældende område.
3.  
De fiskerimuligheder, der er fastsat i bilag IH, må kun udnyttes på betingelse af, at medlemsstaterne senest den femte dag i den følgende måned sender Kommissionen listen over fartøjer, som fisker aktivt eller deltager i omladning i SPRFMO-konventionsområdet, oplysninger fra fartøjsovervågningssystemer, månedlige fangstrapporter, og, hvis det er muligt, oplysninger om havneanløb med henblik på videresendelse af disse oplysninger til SPRFMO-sekretariatet.

Artikel 36

Bundfiskeri

1.  
Medlemsstaterne begrænser deres fangster af bundfisk eller bundfiskeriindsats i 2021 i SPRFMO-konventionsområdet til de dele af nævnte konventionsområde, hvor bundfiskeri har fundet sted i perioden 1. januar 2002-31. december 2006, og til et niveau, der ikke overstiger de årlige gennemsnitlige fangstmængder eller indsatsparametre i nævnte periode. De må kun fiske på et niveau, der overstiger fangstopgørelsen, hvis SPRFMO godkender deres plan om at fiske på et niveau, der overstiger fangstopgørelsen.
2.  
Medlemsstater uden fangstopgørelse inden for bundfiskerifangst eller -indsats i SPRFMO-konventionsområdet i perioden 1. januar 2002-31. december 2006 må kun fiske, hvis SPRFMO godkender deres plan om at fiske uden en fangstopgørelse.

Artikel 37

Forsøgsfiskeri

1.  
Medlemsstaterne kan kun deltage i forsøgsfiskeri med langline efter isfiskarter (Dissostichus spp.) i SPRFMO-konventionsområdet i 2021, hvis SPRFMO har godkendt deres ansøgning om at deltage i sådant fiskeri, der indeholder en fiskeriplan og tilsagn om at gennemføre en dataindsamlingsplan.
2.  
Fiskeriet må kun udøves i de forskningsblokke, der er specificeret af SPRFMO. Det er forbudt at fiske på mindre end 750 meters dybde og på over 2 000 meters dybde.
3.  
TAC'en er som fastsat i bilag IH. Fiskeriet begrænses til en fangstrejse af højst 21 på hinanden følgende dages varighed og til højst 5 000 kroge pr. sæt med højst 20 sæt pr. forskningsblok. Fiskeriet indstilles, enten når TAC'en er nået, eller hvis der er blevet sat og trukket 100 sæt, alt efter hvad der indtræffer først.Afdeling 7

IATTC-konventionsområdet

Artikel 38

Fiskeri med notfartøjer

1.  

Fiskeri med notfartøjer efter gulfinnet tun (Thunnus albacares), storøjet tun (Thunnus obesus) og bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) er forbudt:

a) 

fra kl. 00.00 den 29. juli 2021 til kl. 24.00 den 8. oktober 2021 eller fra kl. 00.00 den 9. november 2021 til kl. 24.00 den 19. januar 2022 i det område, der afgrænses af følgende:

— 
de amerikanske stillehavskystlinjer
— 
længdegrad 150°V
— 
breddegrad 40°N
— 
breddegrad 40°S
b) 

fra kl. 00.00 den 9. oktober 2021 til kl. 24.00 den 8. november 2021 i det område, der afgrænses af følgende:

— 
længdegrad 96°V
— 
længdegrad 110°V
— 
breddegrad 4°N
— 
breddegrad 3°S.
2.  
De berørte medlemsstater skal for hvert af deres fartøjer inden den 1. april 2021 meddele Kommissionen, hvilken af de i stk. 1, litra a), omhandlede lukningsperioder de vælger. Alle notfartøjer fra de berørte medlemsstater indstiller notfiskeriet i det område, der er defineret i stk. 1, i den valgte periode.
3.  
Notfartøjer, der fisker efter tun i IATTC-konventionsområdet, skal beholde om bord og derefter lande eller omlade hele fangsten af gulfinnet tun, storøjet tun og bugstribet bonit.
4.  

Stk. 3 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a) 

hvis fiskene af andre årsager end størrelsesmæssige årsager anses for uegnede til konsum, eller

b) 

under det sidste træk på en fangstrejse, hvor der måske ikke er tilstrækkelig plads tilbage til at opbevare alle de tun, der er fanget i det pågældende sæt.

Artikel 39

Drivende FAD'er

1.  
Et notfartøj må ikke på noget tidspunkt have mere end 450 aktive FAD'er i IATTC-konventionsområdet. En FAD anses for at være aktiv, når den sættes ud på havet, begynder at udsende information om, hvor den befinder sig, og spores af fartøjet, dets ejer eller operatøren. En FAD må kun aktiveres om bord på et notfartøj.
2.  
Et notfartøj må ikke sætte FAD'er ud i en periode på 15 dage før begyndelsen af den valgte forbudsperiode, jf. artikel 38, stk. 1, litra a), og det skal opsamle samme antal FAD'er, som det oprindeligt har sat ud, senest 15 dage før begyndelsen af forbudsperioden.
3.  
Medlemsstaterne skal hver måned indberette de daglige oplysninger om alle aktive FAD'er til Kommissionen i overensstemmelse med IATTC's krav. Indberetningerne skal sendes tidligst inden for 60 dage og senest inden for 75 dage. Kommissionen videresender straks oplysningerne til IATTC's sekretariat.

Artikel 40

Fangstbegrænsninger for storøjet tun i langlinefiskeri

I bilag IL fastsættes de samlede årlige fangster af storøjet tun, som hver medlemsstats langlinefartøjer må tage i IATTC-konventionsområdet.

Artikel 41

Forbud mod fiskeri efter hvidtippet haj

1.  
Det er forbudt at fiske efter hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus) i IATTC-konventionsområdet og at beholde om bord, omlade, lande, lagre, udbyde til salg eller sælge dele af eller hele kroppe af arten hvidtippet haj, der er fanget i nævnte område.
2.  
Når de arter, der er omhandlet i stk. 1, fanges utilsigtet, må de ikke skades. Individer af denne art genudsættes straks af fartøjets operatør.
3.  

Fartøjets operatør sørger for at:

a) 

registrere antallet af genudsætninger med angivelse af status (død eller levende)

b) 

rapportere oplysningerne i litra a) til den medlemsstat, hvor vedkommende er hjemmehørende. Medlemsstaterne sender senest den 31. januar Kommissionen de oplysninger, der er indsamlet i løbet af det foregående år.

Artikel 42

Forbud mod fiskeri efter djævlerokker

Det er i IATTC-konventionsområdet forbudt for EU-fiskerfartøjer at fiske efter, beholde om bord, omlade, lande, lagre, udbyde til salg eller sælge dele af eller hele kroppe af djævlerokker (familien Mobulidae, herunder arterne Manta og Mobula). Så snart EU-fiskerfartøjer bemærker, at sådanne rokker er blevet fanget, genudsætter de dem straks, hvis det er muligt, levende og uskadte.Afdeling 8

SEAFO-konventionsområdet

Artikel 43

Forbud mod fiskeri efter dybvandshajer

Direkte fiskeri efter følgende dybvandshajer i SEAFO-konventionsområdet er forbudt:

a) 

spøgelseskattehaj (Apristurus manis)

b) 

større glat lanternehaj (Etmopterus bigelowi)

c) 

korthalet lanternehaj (Etmopterus brachyurus)

d) 

lyshaj (Etmopterus princeps)

e) 

glat lanternehaj (Etmopterus pusillus)

f) 

rokker (Rajidae)

g) 

fløjlshaj (Scymnodon squamulosus)

h) 

dybvandshajer af overordenen Selachimorpha

i) 

almindelig pighaj (Squalus acanthias).Afdeling 9

WCPFC-konventionsområdet

Artikel 44

Betingelser for fiskeriet efter storøjet tun, gulfinnet tun, bugstribet bonit og sydlig hvid tun

1.  
Medlemsstaterne sikrer, at antallet af fiskedage, som tildeles notfartøjer, der fisker efter storøjet tun (Thunnus obesus), gulfinnet tun (Thunnus albacares) og bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) i den del af WCPFC-konventionsområdet, der ligger i højsøområdet mellem 20°N og 20°S, ikke overstiger 403 dage.
2.  
EU-fiskerfartøjer må ikke fiske efter sydlig hvid tun (Thunnus alalunga) i WCPFC-konventionsområdet syd for 20°S.
3.  
Medlemsstaterne sikrer, at fangsterne af storøjet tun (Thunnus obesus) med langliner i 2021 ikke overstiger de begrænsninger, der er fastsat i tabellen i bilag IG.

Artikel 45

Forvaltning af fiskeri med FAD'er

1.  
I den del af WCPFC-konventionsområdet, der ligger mellem 20°N og 20°S, er det forbudt for notfartøjer at udsætte, efterse eller anvende FAD'er mellem kl. 00.00 den 1. juli 2021 og kl. 24.00 den 30. september 2021.
2.  
Ud over forbuddet i stk. 1 er det forbudt at udsætte FAD'er i WCPFC-konventionsområdets højsøområde, mellem 20°N og 20°S, i yderligere to måneder: enten fra den 1. april 2021 kl. 00.00 til den 31. maj 2021 kl. 24.00 eller fra den 1. november 2021 kl. 00.00 til den 31. december 2021 kl. 24.00.
3.  

Stk. 2 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a) 

under det sidste træk på en fangstrejse, hvis fartøjet ikke har tilstrækkelig plads tilbage til at opbevare alle fiskene

b) 

hvis fiskene af andre årsager end størrelsesmæssige årsager er uegnede til konsum, eller

c) 

hvis der opstår en alvorlig driftsforstyrrelse i fryseanlægget.

4.  
Medlemsstaterne sikrer, at ingen af deres notfartøjer på noget givet tidspunkt har sat flere end 350 FAD'er med aktiverede instrumenterede bøjer ud på havet. Bøjen aktiveres udelukkende om bord på et fartøj.
5.  
Alle notfartøjer, der fisker i den del af WCPFC-konventionsområdet, der er omhandlet i stk. 1, skal beholde hele fangsten af storøjet tun, gulfinnet tun og bugstribet bonit om bord, omlade eller lande den.

Artikel 46

Begrænsninger for antallet af EU-fiskerfartøjer med tilladelse til at fiske efter sværdfisk

Det maksimale antal EU-fiskerfartøjer, der må fiske efter sværdfisk (Xiphias gladius) i områderne syd for 20°S i WCPFC-konventionsområdet, er fastsat i bilag IX.

Artikel 47

Fangstbegrænsninger for sværdfisk i langlinefiskeriet syd for 20°S

Medlemsstaterne sikrer, at fangsterne af sværdfisk (Xiphias gladius) syd for 20°S med langlinefartøjer i 2021 ikke overstiger den begrænsning, der er fastsat i bilag IG. Medlemsstaterne sikrer også, at fiskeriindsatsen for sværdfisk ikke flyttes til området nord for 20°S som følge af denne foranstaltning.

Artikel 48

Silkehaj og hvidtippet haj

1.  

Det er forbudt at beholde om bord, omlade, lande eller lagre dele af eller hele kroppe af følgende arter i WCPFC-konventionsområdet:

a) 

silkehaj (Carcharhinus falciformis)

b) 

hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus).

2.  
Når de arter, der er omhandlet i stk. 1, fanges utilsigtet, må de ikke skades. Individerne genudsættes straks.

Artikel 49

Område, hvor IATTC- og WCPFC-områderne overlapper hinanden

1.  
Fartøjer, der udelukkende er opført i WCPFC's register, anvender de foranstaltninger, der er fastsat i denne afdeling, ved fiskeri i det område, hvor IATTC- og WCPFC-områderne overlapper hinanden.
2.  
Fartøjer, der er opført i både WCPFC's register og IATTC's register, og fartøjer, der udelukkende er opført i IATTC's register, anvender de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 38, stk. 1, litra a), og stk. 2, 3 og 4, og artikel 39, 40 og 41, ved fiskeri i det område, hvor IATTC- og WCPFC-områderne overlapper hinanden.Afdeling 10

Beringshavet

Artikel 50

Forbud mod fiskeri i Beringshavets højsøområde

Det er forbudt at fiske efter sej (Gadus chalcogrammus) i Beringshavets højsøområde.Afdeling 11

SIOFA-aftaleområdet

Artikel 51

Begrænsning af bundfiskeri

Medlemsstaterne sikrer, at fartøjer, der fører deres flag og fisker i SIOFA-aftaleområdet:

a) 

begrænser deres årlige bundfiskeriindsats og fangster til deres årlige gennemsnit for de år, hvor deres fartøjer har været aktive i SIOFA-aftaleområdet, i en repræsentativ periode, for hvilken der er indgivet oplysninger til Kommissionen

b) 

ikke udvider den geografiske fordeling af deres bundfiskeriindsats, bortset fra fiskeri med langline og faststående tunfiskenet, til andre områder end dem, hvor der er fisket i de seneste år

c) 

ikke har tilladelse til at fiske i de midlertidigt beskyttede områder Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What og Walter's Shoal som defineret i bilag IK, bortset fra fiskeri med langline og faststående tunfiskenet og på betingelse af, at de har en videnskabelig observatør om bord i al den tid, der fiskes i disse områder.AFSNIT III

FISKERIMULIGHEDER FOR TREDJELANDSFARTØJER, DER FISKER I EU-FARVANDE

Artikel 52

Fiskerfartøjer, der fører norsk flag, og fiskerfartøjer, der er registreret på Færøerne

Fiskerfartøjer, der fører norsk flag, og fiskerfartøjer, der er registreret på Færøerne, kan fiske i EU-farvande inden for de i bilag I til denne forordning fastsatte TAC'er og under overholdelse af betingelserne i nærværende forordning og i afsnit III i forordning (EU) 2017/2403.

Artikel 53

Fiskerfartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag, er registreret i Det Forenede Kongerige og har licens fra en fiskeriforvaltning i Det Forenede Kongerige

Fiskerfartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag, er registreret i Det Forenede Kongerige og har licens fra en fiskeriforvaltning i Det Forenede Kongerige, kan fiske i EU-farvande inden for de i bilag I til denne forordning fastsatte TAC'er og under overholdelse af betingelserne i nærværende forordning og i forordning (EU) 2017/2403.

Artikel 54

Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas flag

Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas flag skal overholde betingelserne i nærværende forordning og i afsnit III i forordning (EU) 2017/2403.

Artikel 55

Fiskeritilladelser

Det maksimale antal fiskeritilladelser, der tildeles tredjelandsfartøjer, der fisker i EU-farvande, er fastsat i bilag V, del B.

Artikel 56

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Betingelserne i artikel 8 gælder for fangster og bifangster taget af tredjelandsfartøjer, der fisker i henhold til de tilladelser, der er omhandlet i artikel 55.

Artikel 57

Forbudte arter

1.  

Det er forbudt for tredjelandsfartøjer at fiske efter, beholde om bord, omlade eller lande følgende arter, når de befinder sig i EU-farvande:

a) 

tærbe (Raja radiata) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a, 3a og 7d og i ICES-underområde 4

b) 

skade (Dipturus batis)-artskomplekset (Dipturus cf. flossada og Dipturus cf. intermedia) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og i ICES-underområde 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 10

c) 

almindelig gråhaj (Galeorhinus galeus), der fanges med langliner i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og i ICES-underområde 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 og 14

d) 

chokoladehaj (Dalatias licha), næbhaj (Deania calcea), brun pighaj (Centrophorus squamosus), lyshaj (Etmopterus princeps) og portugisisk fløjlshaj (Centroscymnus coelolepis) i EU-farvande i ICES-afsnit 2a og i ICES-underområde 1, 4 og 14

e) 

sildehaj (Lamna nasus) i EU-farvande

f) 

sømrokke (Raja clavata) i EU-farvande i ICES-afsnit 3a

g) 

broget rokke (Raja undulata) i EU-farvande i ICES-underområde 6, 9 og 10

h) 

almindelig guitarfisk (Rhinobatos rhinobatos) i Middelhavet

i) 

hvalhaj (Rhincodon typus) i alle farvande

j) 

almindelig pighaj (Squalus acanthias) i EU-farvande i ICES-underområde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

2.  
Når de arter, der er omhandlet i stk. 1, fanges utilsigtet, må de ikke skades. Individerne genudsættes straks.AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 58

Udvalgsprocedure

1.  
Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 1380/2013. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 59

Overgangsbestemmelse

Artikel 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 og 57 finder fortsat tilsvarende anvendelse i 2022 indtil ikrafttrædelsen af forordningen om fastsættelse af fiskerimuligheder for 2022.

Artikel 15, 16 og 17 finder anvendelse indtil den dato, hvor en delegeret retsakt, som er vedtaget i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1241, og som ændrer bilag VI til nævnte forordning ved at indføre tilsvarende tekniske foranstaltninger for de nordvestlige farvande, finder anvendelse.

Artikel 60

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Artikel 11, stk. 1, 2, 3 og 5, artikel 14 og 18 finder dog anvendelse fra den 1. januar til den 31. marts 2021.

De bestemmelser om fiskerimuligheder, der er fastsat i artikel 28, 29 og 30 og i bilag VII, for de bestande i CCAMLR-konventionsområdet, der er opført i nævnte bilag, finder anvendelse fra den 1. december 2020.

De bestemmelser om fiskeriindsatsbegrænsninger, der er fastsat i bilag II, finder anvendelse fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG

LISTE OVER BILAGBILAG I:

TAC'er gældende for EU-fiskerfartøjer i områder, hvor der er fastsat TAC'er, angivet pr. art og pr. område

BILAG IA:

Skagerrak, Kattegat, ICES-underområde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 14, EU-farvande i CECAF og Fransk Guyanas farvande

BILAG IB:

Det Nordøstlige Atlanterhav og Grønland, ICES-underområde 1, 2, 5, 12 og 14 og grønlandske farvande i NAFO 1

BILAG IC:

Det Nordvestlige Atlanterhav – NAFO-konventionsområdet

BILAG ID:

ICCAT-konventionsområdet

BILAG IE:

Det Sydøstlige Atlanterhav – SEAFO-konventionsområdet

BILAG IF:

Sydlig tun – udbredelsesområde

BILAG IG:

WCPFC-konventionsområdet

BILAG IH:

SPRFMO-konventionsområdet

BILAG IJ:

IOTC-kompetenceområdet

BILAG IK:

SIOFA's aftaleområde

BILAG IL:

IATTC-konventionsområdet

BILAG II:

Fartøjers fiskeriindsats i forbindelse med forvaltning af tungebestande i den vestlige del af Den Engelske Kanal i ICES-afsnit 7e

BILAG III:

Forvaltningsområder for tobis i ICES-afsnit 2a og 3a og ICES-underområde 4

BILAG IV:

Sæsonbestemte lukninger for at beskytte gydende torsk

BILAG V:

Fiskeritilladelser

BILAG VI:

ICCAT-konventionsområdet

BILAG VII:

CCAMLR-konventionsområdet

BILAG VIII:

IOTC-kompetenceområdet

BILAG IX:

WCPFC-konventionsområdet
BILAG I

TAC'ER FOR EU-FISKERFARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER ER FASTSAT TAC'ER, OPDELT EFTER ART OG OMRÅDE

I skemaerne i bilagene fastsættes TAC'er og kvoter (i ton levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver bestand samt, hvor det er relevant, de funktionelt tilknyttede betingelser.

Alle fiskerimulighederne fastsat i bilagene er omfattet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1224/2009, særlig artikel 33 og 34 deri.

Medmindre andet er angivet, er henvisningerne til fiskeriområder i bilagene henvisninger til ICES-områder. Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes videnskabelige navne. I lovgivningsøjemed er det kun de videnskabelige navne, der gælder. De tilsvarende almindeligt anvendte navne er kun anført til orientering.

Bilag IA-IL udgør en del af bilag I.

Med henblik på anvendelsen af denne forordning gives nedenfor en sammenlignende oversigt over arternes videnskabelige navne og almindeligt anvendte navne:Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Almindeligt anvendt navn

Ammodytes spp.

SAN

Tobisarter

Argentina silus

ARU

Guldlaks

Beryx spp.

ALF

Beryxarter

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Havgalte

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pighaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugisisk fløjlshaj

Chaceon spp.

GER

Røde dybvandskrabber (Chaceonarter)

Chaenocephalus aceratus

SSI

Scotiaisfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

Båndet isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

Langsnudet isfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Arter af krabbeslægten Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sild

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skolæst

Dalatias licha

SCK

Chokoladehaj

Deania calcea

DCA

Almindelig næbhaj

Dicentrarchus labrax

BSS

Havbars

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada og Dipturus cf. intermedia)

RJB

Skadeartskomplekset

Dissostichus eleginoides

TOP

Sort patagonisk isfisk

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktisk isfisk

Dissostichus spp.

TOT

Isfiskarter

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjos

Etmopterus princeps

ETR

Lyshaj

Etmopterus pusillus

ETP

Glat lanternehaj

Euphausia superba

KRI

Antarktisk lyskrebs

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Almindelig gråhaj

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Skærising

Hippoglossoides platessoides

PLA

Håising

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange savbug

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig blæksprutte

Lamna nasus

POR

Sildehaj

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glashvarrearter

Leucoraja naevus

RJN

Pletrokke

Limanda ferruginea

YEL

Gulhalet ising

Lophiidae

ANF

Havtasker

Macrourus spp.

GRV

Langhalearter

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodde

Manta birostris

RMB

Almindelig djævlerokke

Martialia hyadesi

SQS

Syvstjernet flyveblæksprutte

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kuller

Merlangius merlangus

WHG

Hvilling

Merluccius merluccius

HKE

Kulmule

Micromesistius poutassou

WHB

Blåhvilling

Microstomus kitt

LEM

Rødtunge

Molva dypterygia

BLI

Byrkelange

Molva molva

LIN

Lange

Nephrops norvegicus

NEP

Jomfruhummer

Notothenia gibberifrons

NOG

Buleisfisk

Notothenia rossii

NOR

Marmorisfisk

Notothenia squamifrons

NOS

Grå isfisk

Pandalus borealis

PRA

Dybvandsreje

Paralomis spp.

PAI

Krabber

Penaeus spp.

PEN

Rejer (Penaeusarter)

Pleuronectes platessa

PLE

Rødspætte

Pleuronectiformes

FLX

Fladfisk

Pollachius pollachius

POL

Lubbe

Pollachius virens

POK

Sej

Scophthalmus maximus

TUR

Pighvar

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Georgiaisfisk

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Raja alba

RJA

Spidsrokke

Raja brachyura

RJH

Blond rokke

Raja circularis

RJI

Sandrokke

Raja clavata

RJC

Sømrokke

Raja fullonica

RJF

Gøgerokke

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Sortbuget rokke

Raja microocellata

RJE

Småøjet rokke

Raja montagui

RJM

Storplettet rokke

Raja radiata

RJR

Tærbe

Raja undulata

RJU

Broget rokke

Rajiformes

SRX

Rokker

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Hellefisk

Sardina pilchardus

PIL

Sardin

Scomber scombrus

MAC

Makrel

Scophthalmus rhombus

BLL

Slethvar

Sebastes spp.

RED

Rødfiskarter

Solea solea

SOL

Almindelig tunge

Solea spp.

SOO

Tungearter

Sprattus sprattus

SPR

Brisling

Squalus acanthias

DGS

Almindelig pighaj

Tetrapturus albidus

WHM

Hvid marlin

Thunnus alalunga

ALB

Albacore

Thunnus maccoyii

SBF

Sydlig tun

Thunnus obesus

BET

Storøjet tun

Thunnus thynnus

BFT

Almindelig tun

Trachurus murphyi

CJM

Chilensk hestemakrel

Trachurus spp.

JAX

Hestemakrelarter

Trisopterus esmarkii

NOP

Sperling

Urophycis tenuis

HKW

Hvid skægbrosme

Xiphias gladius

SWO

Sværdfisk

Nedenstående sammenlignende oversigt over arternes almindeligt anvendte og videnskabelige navne gives udelukkende til orientering:Almindeligt anvendt navn

Alfa-3-kode

Videnskabeligt navn

Almindelig djævlerokke

RMB

Manta birostris

Almindelig gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Almindelig næbhaj

DCA

Deania calcea

Almindelig pighaj

DGS

Squalus acanthias

Almindelig tun

BFT

Thunnus thynnus

Almindelig tunge

SOL

Solea solea

Ansjos

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk isfisk

TOA

Dissostichus mawsoni

Antarktisk lyskrebs

KRI

Euphausia superba

Arter af krabbeslægten Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Beryxarter

ALF

Beryx spp.

Blond rokke

RJH

Raja brachyura

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåhvilling

WHB

Micromesistius poutassou

Brisling

SPR

Sprattus sprattus

Broget rokke

RJU

Raja undulata

Brosme

USK

Brosme brosme

Brun pighaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Buleisfisk

NOG

Notothenia gibberifrons

Byrkelange

BLI

Molva dypterygia

Båndet isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Chilensk hestemakrel

CJM

Trachurus murphyi

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

Dybvandsreje

PRA

Pandalus borealis

Fladfisk

FLX

Pleuronectiformes

Georgiaisfisk

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Glashvarrearter

LEZ

Lepidorhombus spp.

Glat lanternehaj

ETP

Etmopterus pusillus

Grå isfisk

NOS

Notothenia squamifrons

Guldlaks

ARU

Argentina silus

Gulhalet ising

YEL

Limanda ferruginea

Gøgerokke

RJF

Raja fullonica

Havbars

BSS

Dicentrarchus labrax

Havgalte

BOR

Caproidae

Havtasker

ANF

Lophiidae

Hellefisk

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Hestemakrelarter

JAX

Trachurus spp.

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Hvid skægbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Hvilling

WHG

Merlangius merlangus

Håising

PLA

Hippoglossoides platessoides

Isfiskarter

TOT

Dissostichus spp.

Jomfruhummer

NEP

Nephrops norvegicus

Krabber

PAI

Paralomis spp.

Kuller

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kulmule

HKE

Merluccius merluccius

Lange

LIN

Molva molva

Langhalearter

GRV

Macrourus spp.

Langsnudet isfisk

LIC

Channichthys rhinoceratus

Lodde

CAP

Mallotus villosus

Lubbe

POL

Pollachius pollachius

Lyshaj

ETR

Etmopterus princeps

Makrel

MAC

Scomber scombrus

Marmorisfisk

NOR

Notothenia rossii

Nordlig blæksprutte

SQI

Illex illecebrosus

Orange savbug

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pighvar

TUR

Scophthalmus maximus

Pletrokke

RJN

Leucoraja naevus

Portugisisk fløjlshaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Rejer (Penaeusarter)

PEN

Penaeus spp.

Rokker

SRX

Rajiformes

Røde dybvandskrabber (Chaceonarter)

GER

Chaceon spp.

Rødfiskarter

RED

Sebastes spp.

Rødspætte

PLE

Pleuronectes platessa

Rødtunge

LEM

Microstomus kitt

Sandrokke

RJI

Raja circularis

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

Scotiaisfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Sej

POK

Pollachius virens

Sild

HER

Clupea harengus

Sildehaj

POR

Lamna nasus

Skadeartskomplekset

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada og Dipturus cf. intermedia)

Skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Skærising

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Slethvar

BLL

Scophthalmus rhombus

Småøjet rokke

RJE

Raja microocellata

Sort patagonisk isfisk

TOP

Dissostichus eleginoides

Sortbuget rokke

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Sperling

NOP

Trisopterus esmarkii

Spidsrokke

RJA

Raja alba

Storplettet rokke

RJM

Raja montagui

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Sydlig tun

SBF

Thunnus maccoyii

Syvstjernet flyveblæksprutte

SQS

Martialia hyadesi

Sømrokke

RJC

Raja clavata

Tobisarter

SAN

Ammodytes spp.

Torsk

COD

Gadus morhua

Tungearter

SOO

Solea spp.

Tærbe

RJR

Raja radiata
BILAG IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, ICES-UNDEROMRÅDE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 OG 14, EU-FARVANDE I CECAF OG FRANSK GUYANAS FARVANDEArt:

Tobisarter og dertil knyttede bifangster

Ammodytes spp.

Område:

EU-farvande i 2a, 3a og 4 (1)

Danmark

0

(2)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

0

(2)

Sverige

0

(2)

Unionen

0

(2)

 

Det Forenede Kongerige

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Undtagen farvande inden for seks sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.

(2)

Op til 2 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling og makrel (OT1/*2A3A4X). Bifangster af hvilling og makrel, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder i følgende forvaltningsområder for tobisarter som defineret i bilag III:

Område: EU-farvande med forvaltningsområder for tobisarter 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danmark

0

0

0

0

0

0

0

Tyskland

0

0

0

0

0

0

0

Sverige

0

0

0

0

0

0

0

Unionen

0

0

0

0

0

0

0

Det Forenede Kongerige

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

0

0

0

0

0

0

0Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1 og 2

(ARU/1/2.)

Tyskland

6

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

2

 

Nederlandene

5

 

Unionen

13

 

Det Forenede Kongerige

10

 

 

TAC

23

 Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande i 3a og 4

(ARU/3A4-C)

Danmark

273

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

3

 

Frankrig

2

 

Irland

2

 

Nederlandene

13

 

Sverige

11

 

Unionen

304

 

Det Forenede Kongerige

5

 

 

TAC

309

 Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5, 6 og 7

(ARU/567.)

Tyskland

71

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

2

 

Irland

66

 

Nederlandene

742

 

Unionen

881

 

Det Forenede Kongerige

52

 

 

TAC

933

 Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1, 2 og 14

(USK/1214EI.)

Tyskland

2

(1)

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

2

(1)

Andre

1

(1)

Unionen

5

(1)

Det Forenede Kongerige

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (USK/1214EI_AMS).Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande i 4

(USK/04-C.)

Danmark

17

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

5

 

Frankrig

12

 

Sverige

2

 

Andre

2

(1)

Unionen

38

 

Det Forenede Kongerige

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (USK/04-C_AMS).Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5, 6 og 7

(USK/567EI.)

Tyskland

4

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

15

 

Frankrig

176

 

Irland

17

 

Andre

4

(1)

Unionen

216

 

Norge

731

(2 )(3) (4) (5)

Det Forenede Kongerige

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (USK/567EI_AMS).

(2)

Skal fiskes i EU-farvande i 2a, 4, 5b, 6 og 7 (USK/*24X7C).

(3)

Særlig betingelse: Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i 5b, 6 og 7 ikke på noget tidspunkt overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelsen af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde utilsigtede fangster af andre arter i 5b, 6 og 7 må ikke overskride nedenstående mængde i ton (OTH/*5B67-). Bifangster af torsk i henhold til denne bestemmelse i 6a må ikke udgøre mere end 5 %.

750

 

 

(4)

Inkl. lange. Følgende af Norges kvoter i 5b, 6 og 7 må kun fiskes med langline:

 

 

 

 

 

Ling (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Brosme (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Norges kvoter for brosme og lange kan udveksles indtil følgende mængde i ton:

500

 

 Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

Norske farvande i 4

(USK/04-N.)

Belgien

0

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

41

 

Tyskland

0

 

Frankrig

0

 

Nederlandene

0

 

Unionen

41

 

Det Forenede Kongerige

1

 

 

TAC

Ikke relevant

 

▼M1Art:

Havgalte

Caproidae

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 6, 7 og 8

(BOR/678-)

Danmark

1 645

 

Præventiv TAC

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Irland

4 632

 

Unionen

6 277

 

Det Forenede Kongerige

426

 

 

TAC

6 703

 

▼BArt:

Sild (1)

Clupea harengus

Område:

3a

(HER/03A.)

Danmark

2 577

(2)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

41

(2)

Sverige

2 696

(2)

Unionen

5 314

(2)

Norge

818

 

Færøerne

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Fangster af sild taget med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(2)

Særlig betingelse: Op til 50 % af denne mængde må fanges i EU-farvande i 4 (HER/*04-C.).

(3)

Må kun fiskes i Skagerrak (HER/*03AN.).Art:

Sild (1)

Clupea harengus

Område:

EU-farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30′N

(HER/4AB.)

Danmark

14 867

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

9 851

 

Frankrig

5 168

 

Nederlandene

12 929

 

Sverige

978

 

Unionen

43 793

 

Færøerne

63

 

Norge

27 913

(2)

Det Forenede Kongerige

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Fangster af sild taget med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(2)

Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en. Inden for denne kvote må der højst fanges nedenstående mængde i ton i EU-farvande i 4a og 4b (HER/*4AB-C). Der vil blive tildelt en yderligere mængde på højst 10 000 ton, hvis Norge anmoder om en sådan forhøjelse.

12 500

 

 

 

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må Unionen højst fange nedenstående mængde i norske farvande syd for 62°N. Der vil blive tildelt en yderligere mængde på højst 2 500 ton, hvis Unionen anmoder om en sådan forhøjelse.

Norske farvande syd for 62°N (HER/*4N-S62)

 

 

 

Unionen

12 500

 

 

 Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(HER/4N-S62)

Sverige

237

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.Art:

Sild (1)

Clupea harengus

Område:

3a

(HER/03A-BC)

Danmark

1 423

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

13

 

Sverige

229

 

Unionen

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Udelukkende for fangster af sild, der er taget som bifangst i fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm.Art:

Sild (1)

Clupea harengus

Område:

4, 7d og EU-farvande i 2a

(HER/2A47DX)

Belgien

11

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

2 143

 

Tyskland

11

 

Frankrig

11

 

Nederlandene

11

 

Sverige

11

 

Unionen

2 198

 

Det Forenede Kongerige

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Udelukkende for fangster af sild, der er taget som bifangst i fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm.Art:

Sild (1)

Clupea harengus

Område:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgien

2 158

(3)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

200

(3)

Tyskland

133

(3)

Frankrig

2 569

(3)

Nederlandene

4 541

(3)

Unionen

9 601

(3)

Det Forenede Kongerige

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Udelukkende for fangster af sild, der er taget i fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(2)

Undtagen Blackwaterbestanden: Vedrører sildebestanden i havområdet i Themsens udmunding inden for et område afgrænset af en geodætisk linje, der går ret syd fra Landguard Point (51°56′N, 1° 19.1′Ø) til breddegrad 51°33'N og derfra ret vest til et punkt på Det Forenede Kongeriges kyst.

(3)

Særlig betingelse: Op til 50 % af denne kvote kan tages i 4b (HER/*04B.).Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b, 6b og 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

97

(2)

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

19

(2)

Irland

132

(2)

Nederlandene

97

(2)

Unionen

345

(2)

Det Forenede Kongerige

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Vedrører sildebestanden i den del af ICES-afsnit 6a, der ligger øst for meridianen 7°vestlig længde og nord for parallellen 55°nordlig bredde eller vest for meridianen 7°vestlig længde og nord for parallellen 56°nordlig bredde, med undtagelse af Clyde.

(2)

Det er forbudt at fiske efter sild i den del af ICES-områderne, der er omfattet af denne TAC, og som ligger mellem 56° N og 57°30'N, med undtagelse af et område på 6 sømil målt fra basislinjen for Det Forenede Kongeriges territorialfarvand.Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

6aS (1), 7b og 7c

(HER/6AS7BC)

Irland

309

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Nederlandene

31

 

Unionen

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Vedrører sildebestanden i 6a syd for 56°00'N og vest for 07°00'V.Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irland

525

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

525

 

Det Forenede Kongerige

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Dette område reduceres med det område, der er afgrænset:

— mod nord af breddegrad 52°30'N

— mod syd af breddegrad 52°00'N

— mod vest af Irlands kyst

— mod øst af Det Forenede Kongeriges kyst.Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

7e og 7f

(HER/7EF.)

Frankrig

116

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

116

 

Det Forenede Kongerige

116

 

 

TAC

232

 Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

7g (1), 7h (1), 7j (1) og 7k (1)

(HER/7G-K.)

Tyskland

3

(2)

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

14

(2)

Irland

188

(2)

Nederlandene

14

(2)

Unionen

219

(2)

Det Forenede Kongerige

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

Dette område udvides med det område, der er afgrænset:

— mod nord af breddegrad 52°30'N

— mod syd af breddegrad 52°00'N

— mod vest af Irlands kyst

— mod øst af Det Forenede Kongeriges kyst.

(2)

Denne kvote må kun tildeles fartøjer, der deltager i moniteringsfiskeriet, for at muliggøre indsamling af fiskeribaserede data for denne bestand som vurderet af ICES. De berørte medlemsstater meddeler Kommissionen navnet på det eller de pågældende fartøjer, før de giver tilladelse til fangster.Art:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område:

8

(ANE/08.)

Spanien

29 700

 

Analytisk TAC

Frankrig

3 300

 

Unionen

33 000

 

 

TAC

33 000

 Art:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område:

9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

0

(1)

Præventiv TAC

Portugal

0

(1)

Unionen

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

Kvoten må kun fiskes fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

1

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

421

 

Tyskland

11

 

Nederlandene

3

 

Sverige

74

 

Unionen

510

 

 

TAC

526

 Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danmark

75

(1)

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

2

(1)

Sverige

46

(1)

Unionen

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

4; EU-farvande i 2a; den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgien

109

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

625

 

Tyskland

396

 

Frankrig

134

(1)

Nederlandene

353

(1)

Sverige

4

 

Unionen

1 621

 

Norge

626

(2)

Det Forenede Kongerige

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i 7d (COD/*07D.).

(2)

Må tages i EU-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges nedenstående mængder:

Norske farvande i 4 (COD/*04N-)

 

 

Unionen

2 655

 

 

 Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(COD/4N-S62)

Sverige

96

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

96

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af kuller, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

6b; EU-farvande og internationale farvande i 5b vest for 12°00'V og i 12 og 14

(COD/5W6-14)

Belgien

0

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

0

 

Frankrig

2

 

Irland

1

 

Unionen

3

 

Det Forenede Kongerige

3

 

 

TAC

6

 Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

6a; EU-farvande og internationale farvande i 5b øst for 12°00'V

(COD/5BE6A)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

5

(1)

Frankrig

51

(1)

Irland

71

(1)

Unionen

128

(1)

Det Forenede Kongerige

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af torsk ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter torsk er ikke tilladt under denne kvote.Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

7a

(COD/07A.)

Belgien

1

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

2

(1)

Irland

43

(1)

Nederlandene

0

(1)

Unionen

46

(1)

Det Forenede Kongerige

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

5

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

74

(1)

Irland

115

(1)

Nederlandene

0

(1)

Unionen

194

(1)

Det Forenede Kongerige

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af torsk ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter torsk er ikke tilladt under denne kvote.Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

7d

(COD/07D.)

Belgien

9

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

180

(1)

Nederlandene

5

(1)

Unionen

194

(1)

Det Forenede Kongerige

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i: 4; EU-farvande i 2a; den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat (COD/*2A3X4).Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

2

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

2

 

Tyskland

2

 

Frankrig

12

 

Nederlandene

10

 

Unionen

28

 

Det Forenede Kongerige

703

 

 

TAC

731

 Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b og 6; internationale farvande i 12 og 14

(LEZ/56-14)

Spanien

168

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

654

(1)

Irland

191

 

Unionen

1 013

 

Det Forenede Kongerige

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 2a og 4 (LEZ/*2AC4C).Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

7

(LEZ/07.)

Belgien

127

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

1 405

(2)

Frankrig

1 705

(2)

Irland

775

(2)

Unionen

4 012

 

Det Forenede Kongerige

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

10 % af denne kvote kan udnyttes i 8a, 8b, 8d og 8e (LEZ/*8ABDE) for bifangster i direkte fiskeri efter tunge.

(2)

35 % af denne kvote må fiskes i 8a, 8b, 8d og 8e (LEZ/*8ABDE).Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

8a, 8b, 8d og 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

248

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

200

 

Unionen

448

 

 

TAC

448

 Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanien

1 912

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

96

 

Portugal

64

 

Unionen

2 072

 

 

TAC

2 158

 Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(ANF/2AC4-C)

Belgien

125

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

275

(1)

Tyskland

134

(1)

Frankrig

26

(1)

Nederlandene

94

(1)

Sverige

3

(1)

Unionen

657

(1)

Det Forenede Kongerige

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 10 % kan fiskes i: 6; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14 (ANF/*56-14).Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

Norske farvande i 4

(ANF/04-N.)

Belgien

13

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

326

 

Tyskland

5

 

Nederlandene

5

 

Unionen

349

 

Det Forenede Kongerige

76

 

 

TAC

Ikke relevant

 Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14

(ANF/56-14)

Belgien

72

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

82

(1)

Spanien

77

 

Frankrig

881

(1)

Irland

199

 

Nederlandene

69

(1)

Unionen

1 380

 

Det Forenede Kongerige

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 2a og 4 (ANF/*2AC4C).

▼M1Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

7

(ANF/07.)

Belgien

1 468

(1)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Tyskland

164

(1)

Spanien

583

(1)

Frankrig

9 419

(1)

Irland

1 204

(1)

Nederlandene

190

(1)

Unionen

13 028

(1)

Det Forenede Kongerige

2 857

(1)

 

TAC

15 885

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf højst 10 % må fanges i 8a, 8b, 8d og 8e (ANF/*8ABDE)

▼BArt:

Havtasker

Lophiidae

Område:

8a, 8b, 8d og 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanien

343

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

1 909

 

Unionen

2 252

 

 

TAC

2 252

 Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanien

2 934

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

3

 

Portugal

584

 

Unionen

3 521

 

 

TAC

3 672

 Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

3a

(HAD/03A.)

Belgien

3

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

442

 

Tyskland

28

 

Nederlandene

1

 

Sverige

52

 

Unionen

526

 

 

TAC

548

 Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

4; EU-farvande i 2a

(HAD/2AC4.)

Belgien

52

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

354

 

Tyskland

225

 

Frankrig

393

 

Nederlandene

39

 

Sverige

36

 

Unionen

1 099

 

Norge

1 975

 

Det Forenede Kongerige

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder inden for følgende område:

Norske farvande i 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

Unionen

5 161

 

 

 Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(HAD/4N-S62)

Sverige

177

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

177

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 6b, 12 og 14

(HAD/6B1214)

Belgien

6

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

7

 

Frankrig

289

 

Irland

206

 

Unionen

508

 

Det Forenede Kongerige

2 111

 

 

TAC

2 619

 Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b og 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

1

(1)

Frankrig

55

(1)

Irland

163

(1)

Unionen

220

 

Det Forenede Kongerige

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

Op til 10 % af denne kvote må fiskes i: 4; EU-farvande i 2a (HAD/*2AC4.).Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

7b-k, 8, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

30

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

1 810

 

Irland

603

 

Unionen

2 443

 

Det Forenede Kongerige

272

 

 

TAC

2 715

 Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

7a

(HAD/07A.)

Belgien

13

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

57

 

Irland

342

 

Unionen

412

 

Det Forenede Kongerige

378

 

 

TAC

790

 Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

3a

(WHG/03A.)

Danmark

292

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Nederlandene

1

 

Sverige

31

 

Unionen

324

 

 

TAC

415

 Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

4; EU-farvande i 2a

(WHG/2AC4.)

Belgien

82

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

356

 

Tyskland

93

 

Frankrig

535

 

Nederlandene

206

 

Sverige

1

 

Unionen

1 273

 

Norge

304

(1)

Det Forenede Kongerige

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Må tages i EU-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder inden for følgende område:

Norske farvande i 4 (WHG/*04N-)

 

 

Unionen

2 700

 

 

 Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14

(WHG/56-14)

Tyskland

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

14

(1)

Irland

68

(1)

Unionen

83

(1)

Det Forenede Kongerige

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af hvilling ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter hvilling er ikke tilladt under denne kvote.Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

7a

(WHG/07A.)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

6

(1)

Irland

104

(1)

Nederlandene

0

(1)

Unionen

111

(1)

Det Forenede Kongerige

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af hvilling ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter hvilling er ikke tilladt under denne kvote.

▼M1Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j og 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgien

37

 

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Frankrig

2 258

 

Irland

1 629

 

Nederlandene

18

 

Unionen

3 942

 

Det Forenede Kongerige

404

 

 

TAC

4 346

 

▼BArt:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

8

(WHG/08.)

Spanien

880

 

Præventiv TAC

Frankrig

1 321

 

Unionen

2 201

 

 

TAC

2 276

 Art:

Hvilling og lubbe

Merlangius merlangus og Pollachius pollachius

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(W/P/4N-S62)

Sverige

48

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

48

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

3a

(HKE/03A.)

Danmark

784

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Sverige

67

(1)

Unionen

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Der kan foretages overførsler af denne kvote til EU-farvande i 2a og 4. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(HKE/2AC4-C)

Belgien

14

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

570

(1)

Tyskland

65

(1)

Frankrig

126

(1)

Nederlandene

33

(1)

Unionen

808

(1)

Det Forenede Kongerige

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

Højst 10 % af denne kvote må anvendes til bifangst i 3a (HKE/*03A.).Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

6 og 7; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14

(HKE/571214)

Belgien

146

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

4 667

 

Frankrig

7 207

(1)

Irland

873

 

Nederlandene

94

(1)

Unionen

12 987

 

Det Forenede Kongerige

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Der kan foretages overførsler af denne kvote til EU-farvande i 2a og 4. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder inden for følgende områder:

8a, 8b, 8d og 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgien

19

 

 

 

Spanien

753

 

 

 

Frankrig

753

 

 

 

Irland

94

 

 

 

Nederlandene

10

 

 

 

Unionen

1 629

 

 

 

Det Forenede Kongerige

424

 

 

 Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

8a, 8b, 8d og 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgien

5

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

3 249

 

Frankrig

7 296

 

Nederlandene

10

(1)

Unionen

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Der kan foretages overførsler af denne kvote til 4 og EU-farvande i 2a. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder inden for følgende områder:

6 og 7; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14 (HKE/*57-14)

Belgien

1

 

 

 

Spanien

941

 

 

 

Frankrig

1 694

 

 

 

Nederlandene

3

 

 

 

Unionen

2 639

 

 

 Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

5 320

 

Præventiv TAC

Frankrig

511

 

Portugal

2 483

 

Unionen

8 314

 

 

TAC

8 517

 Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

Norske farvande i 2 og 4

(WHB/24-N.)

Danmark

0

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

0

 

Det Forenede Kongerige

0

 

 

TAC

Ikke relevant

 

▼M1Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14

(WHB/1X14)

Danmark

34 892

(1)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Tyskland

13 566

(1)

Spanien

29 581

(1) (2)

Frankrig

24 282

(1)

Irland

27 019

(1)

Nederlandene

42 546

(1)

Portugal

2 748

(1) (2)

Sverige

8 631

(1)

Unionen

183 265

(1) (3)

Norge

69 930

 

Færøerne

7 000

 

Det Forenede Kongerige

45 274

(1)

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Særlig betingelse: Inden for en samlet adgangsbegrænsning på 24 375 ton til Unionen må medlemsstaterne højst fiske følgende andel af deres kvoter i færøske farvande (WHB/*05-F.): 14,3 %.

(1)

Der kan foretages overførsler fra denne kvote til 8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

(3)

Særlig betingelse: Fra EU-kvoterne i EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14 (WHB/*NZJM1) og i 8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) må følgende mængde fiskes i Norges økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen:

133 566Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

25 065

 

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Portugal

6 266

 

Unionen

31 331

(1)

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Særlig betingelse: Fra EU-kvoterne i EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14 (WHB/*NZJM1) og i 8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) må følgende mængde fiskes i Norges økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen:

133 566Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

EU-farvande i 2, 4a, 5, 6 nord for 56°30′N og 7 vest for 12°V

(WHB/24A567)

Norge

133 566

(1) (2)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Færøerne

26 250

(3) (4)

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Skal modregnes i den kvote, som fastsættes af Norge.

(2)

Særlig betingelse: Der må højst fanges følgende mængde i 4a (WHB/*04A-C):

28 000

Denne fangstbegrænsning i 4a udgør følgende procentdel af Norges adgangsbegrænsning:

18 %

(3)

Skal modregnes i den kvote, som fastsættes af Færøerne.

(4)

Særlig betingelse: Kan også fiskes i 6b (WHB/*06B-C). Der må højst fanges følgende mængde i 4a (WHB/*04A-C):

6 563

▼BArt:

Rødtunge og skærising

Microstomus kitt og

Glyptocephalus cynoglossus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(L/W/2AC4-C)

Belgien

92

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

253

 

Tyskland

33

 

Frankrig

69

 

Nederlandene

211

 

Sverige

3

 

Unionen

661

 

Det Forenede Kongerige

1 036

 

 

TAC

1 697

 Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b, 6 og 7

(BLI/5B67-)

Tyskland

28

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Estland

4

 

Spanien

89

 

Frankrig

2 032

 

Irland

8

 

Litauen

2

 

Polen

1

 

Andre

8

(1)

Unionen

2 172

 

Norge

63

(2)

Færøerne

38

(3)

Det Forenede Kongerige

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (BLI/5B67_AMS).

(2)

Skal fiskes i EU-farvande i 2a, 4, 5b, 6 og 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Bifangster af skolæst og sort sabelfisk skal modregnes i denne kvote. Denne kvote skal fiskes i EU-farvande i 6a nord for 56°30′N og i 6b. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på fangster, der er omfattet af landingsforpligtelsen.Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

Internationale farvande i 12

(BLI/12INT-)

Estland

0

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

33

(1)

Frankrig

1

(1)

Litauen

0

(1)

Andre

0

(1)

Unionen

34

(1)

Det Forenede Kongerige

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (BLI/12INT_AMS).Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 2 og 4

(BLI/24-)

Danmark

1

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

1

 

Irland

1

 

Frankrig

4

 

Andre

1

(1)

Unionen

8

 

Det Forenede Kongerige

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (BLI/24_AMS).Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 3a

(BLI/03A-)

Danmark

1

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

0

 

Sverige

1

 

Unionen

2

 

 

TAC

2

 Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1 og 2

(LIN/1/2.)

Danmark

7

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

7

 

Frankrig

7

 

Andre

3

(1)

Unionen

24

 

Det Forenede Kongerige

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (LIN/1/2_AMS).Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande i 3a

(LIN/03A-C.)

Belgien

3

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

25

 

Tyskland

3

 

Sverige

10

 

Unionen

41

 

Det Forenede Kongerige

3

 

 

TAC

44

 Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande i 4

(LIN/04-C.)

Belgien

7

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

106

(1)

Tyskland

66

(1)

Frankrig

59

 

Nederlandene

2

 

Sverige

5

(1)

Unionen

245

 

Det Forenede Kongerige

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 25 %, men ikke over 75 ton, kan fiskes i: EU-farvande i 3a (LIN/*03A-C).Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5

(LIN/05EI.)

Belgien

2

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

2

 

Tyskland

2

 

Frankrig

2

 

Unionen

8

 

Det Forenede Kongerige

2

 

 

TAC

10

 Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 14

(LIN/6X14.)

Belgien

12

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

2

(1)

Tyskland

42

(1)

Irland

225

 

Spanien

840

 

Frankrig

896

(1)

Portugal

2

 

Unionen

2 019

 

Norge

2 000

(2) (3) (4)

 

Færøerne

50

(5) (6)

 

Det Forenede Kongerige

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 35 % kan fiskes i: EU-farvande i 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Særlig betingelse: Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i 5b, 6 og 7 ikke på noget tidspunkt overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelsen af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde utilsigtede fangster af andre arter i 5b, 6 og 7 må ikke overskride nedenstående mængde i ton (OTH/*6X14.). Bifangster af torsk i henhold til denne bestemmelse i område 6a må ikke udgøre mere end 5 %.

750

 

 

 

(3)

Inkl. brosme. Følgende af Norges kvoter i 5b, 6 og 7 må kun fiskes med langline:

 

 

 

 

 

 

Ling (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

Brosme (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Norges kvoter for lange og brosme kan udveksles indtil følgende mængde i ton:

500

 

 

(5)

Inkl. brosme. Skal fiskes i 6b og 6a nord for 56°30′N (LIN/*6BAN.).

(6)

Særlig betingelse: Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i 6a og 6b aldrig overstige 20 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelsen af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde af utilsigtede fangster af andre arter i 6a og 6b må ikke overskride følgende mængde i ton (OTH/*6AB.):

19Art:

Lange

Molva molva

Område:

Norske farvande i 4

(LIN/04-N.)

Belgien

2

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

297

 

Tyskland

8

 

Frankrig

3

 

Nederlandene

1

 

Unionen

311

 

Det Forenede Kongerige

27

 

 

TAC

Ikke relevant

 Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

3a

(NEP/03A.)

Danmark

9 084

 

Analytisk TAC

Tyskland

26

 

Sverige

3 250

 

Unionen

12 360

 

 

TAC

12 360

 Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(NEP/2AC4-C)

Belgien

301

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

301

 

Tyskland

5

 

Frankrig

9

 

Nederlandene

155

 

Unionen

771

 

Det Forenede Kongerige

4 981

 

 

TAC

5 752

 Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

Norske farvande i 4

(NEP/04-N.)

Danmark

142

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

0

 

Unionen

142

 

Det Forenede Kongerige

8

 

 

TAC

Ikke relevant

 Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b

(NEP/5BC6.)

Spanien

8

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

32

 

Irland

54

 

Unionen

94

 

Det Forenede Kongerige

3 881

 

 

TAC

3 975

 

▼M1Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område::

7

(NEP/07.)

Spanien

252

(1)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Frankrig

1 022

(1)

Irland

1 550

(1)

Unionen

2 824

(1)

Det Forenede Kongerige

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

Den funktionelle enhed 16 i ICES-underområde 7 (NEP/*07U16):

Spanien

437

Frankrig

274

Irland

526

Unionen

1 237

Det Forenede Kongerige

213

▼BArt:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

8a, 8b, 8d og 8e

(NEP/8ABDE.)

Spanien

239

 

Analytisk TAC

Frankrig

3 745

 

Unionen

3 984

 

 

TAC

3 984

 Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

8c

(NEP/08C.)

Spanien

2,4

(1)

Præventiv TAC

Frankrig

0,0

(1)

Unionen

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Udelukkende for fangster, der er taget som led i et moniteringsfiskeri for at indsamle data om fangst pr. indsatsenhed (CPUE) med fartøjer med observatører om bord:

- 1,7 ton i funktionel enhed 25 i løbet af fem fangstrejser pr. måned i august og september

- 0,7 ton i funktionel enhed 31 i løbet af 7 dage i juli.Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanien

94

(1)

Præventiv TAC

Portugal

280

(1)

Unionen

374

(1) (2)

 

TAC

374

(1) (2)

(1)

Heraf må højst 6 % tages i funktionel enhed 26 og 27 i ICES-afsnit 9a (NEP/*9U267).

(2)

Inden for ovennævnte TAC må der i funktionel enhed 30 i ICES-afsnit 9a (NEP/*9U30) højst fanges følgende mængde: 65Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

3a

(PRA/03A.)

Danmark

531

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Sverige

286

 

Unionen

817

 

 

TAC

1 529

 Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(PRA/2AC4-C)

Danmark

45

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Nederlandene

0

 

Sverige

2

 

Unionen

47

 

Det Forenede Kongerige

13

 

 

TAC

60

 Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(PRA/4N-S62)

Danmark

50

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Sverige

31

(1)

Unionen

81

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.Art:

Rejer (Penaeusarter)

Penaeus spp.

Område:

Fransk Guyanas farvande

(PEN/FGU.)

Frankrig

Skal fastsættes

(1)

Præventiv TAC

Artikel 6 i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

Skal fastsættes

(1) (2)

 

TAC

Skal fastsættes

(1) (2)

(1)

Det er forbudt at fiske efter rejearterne Penaeus subtilis og Penaeus brasiliensis i farvande med en dybde på mindre end 30 meter.

(2)

Fastsat til samme mængde som Frankrigs kvote.Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgien

26

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

3 308

 

Tyskland

17

 

Nederlandene

636

 

Sverige

177

 

Unionen

4 164

 

 

TAC

4 912

 Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danmark

369

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

4

 

Sverige

41

 

Unionen

414

 

 

TAC

719

 Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

4; EU-farvande i 2a; den del af 3a, der ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgien

1 381

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

4 487

 

Tyskland

1 294

 

Frankrig

259

 

Nederlandene

8 627

 

Unionen

16 048

 

Norge

2 570

(1)

Det Forenede Kongerige

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Hvoraf højst 75 ton må fiskes i Skagerrak (PLE/*03AN.).

 

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges nedenstående mængder:

Norske farvande i 4 (PLE/*04N-)

 

 

Unionen

14 010

 

 

 Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b;

internationale farvande i 12 og 14

(PLE/56-14)

Frankrig

2

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Irland

65

 

Unionen

67

 

Det Forenede Kongerige

97

 

 

TAC

164

 Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7a

(PLE/07A.)

Belgien

29

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

13

 

Irland

361

 

Nederlandene

9

 

Unionen

412

 

Det Forenede Kongerige

287

 

 

TAC

699

 Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7b og 7c

(PLE/7BC.)

Frankrig

4

 

Præventiv TAC

Irland

15

 

Unionen

19

 

 

TAC

19

 

▼M1Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7d og 7e

(PLE/7DE.)

Belgien

674

 

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Frankrig

2 247

 

Unionen

2 921

 

Det Forenede Kongerige

1 198

 

 

TAC

4 119

 

▼BArt:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7f og 7g

(PLE/7FG.)

Belgien

117

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

211

 

Irland

64

 

Unionen

392

 

Det Forenede Kongerige

110

 

 

TAC

502

 Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7h, 7j og 7k

(PLE/7HJK.)

Belgien

1

(1)

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

2

(1)

Irland

8

(1)

Nederlandene

4

(1)

Unionen

15

(1)

Det Forenede Kongerige

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af rødspætte ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter rødspætte er ikke tilladt under denne kvote.Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

8, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanien

26

 

Præventiv TAC

Frankrig

103

 

Portugal

26

 

Unionen

155

 

 

TAC

155

 Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14

(POL/56-14)

Spanien

1

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

29

 

Irland

9

 

Unionen

39

 

Det Forenede Kongerige

22

 

 

TAC

61

 Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

7

(POL/07.)

Belgien

95

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

6

(1)

Frankrig

2 178

(1)

Irland

232

(1)

Unionen

2 511

(1)

Det Forenede Kongerige

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 2 % kan fiskes i: 8a, 8b, 8d og 8e (POL/*8ABDE).Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

8a, 8b, 8d og 8e

(POL/8ABDE.)

Spanien

252

 

Præventiv TAC

Frankrig

1 230

 

Unionen

1 482

 

 

TAC

1 482

 Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

8c

(POL/08C.)

Spanien

149

 

Præventiv TAC

Frankrig

17

 

Unionen

166

 

 

TAC

166

 Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanien

196

(1)

Præventiv TAC

Portugal

7

(1) (2)

Unionen

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 8c (POL/*08C.).

(2)

I tillæg til denne TAC må Portugal fiske højst 98 ton lubbe (POL/93411P).Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

3a og 4; EU-farvande i 2a

(POK/2C3A4)

Belgien

7

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

823

 

Tyskland

2 079

 

Frankrig

4 892

 

Nederlandene

21

 

Sverige

113

 

Unionen

7 935

 

Norge

10 426

(1)

Det Forenede Kongerige

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

Må kun fiskes i EU-farvande i 4 og 3a (POK/*3A4-C). Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b, 12 og 14

(POK/56-14)

Tyskland

88

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

870

 

Irland

100

 

Unionen

1 058

 

Norge

235

(1)

Det Forenede Kongerige

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

Skal fiskes nord for 56°30'N (POK/*5614N).Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(POK/4N-S62)

Sverige

220

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

220

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller, lubbe og hvilling skal modregnes i kvoterne for disse arter.Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

7, 8, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgien

2

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

311

 

Irland

373

 

Unionen

686

 

Det Forenede Kongerige

109

 

 

TAC

795

 Art:

Pighvar og slethvar

Scophthalmus maximus og Scophthalmus rhombus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(T/B/2AC4-C)

Belgien

119

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

255

 

Tyskland

65

 

Frankrig

31

 

Nederlandene

902

 

Sverige

2

 

Unionen

1 374

 

Det Forenede Kongerige

251

 

 

TAC

1 625

 Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(SRX/2AC4-C)

Belgien

73

(1) (2) (3) (4)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

3

(1) (2) (3)

Tyskland

4

(1) (2) (3)

Frankrig

12

(1) (2) (3) (4)

Nederlandene

62

(1) (2) (3) (4)

Unionen

154

(1) (3)

Det Forenede Kongerige

281

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Fangster af blond rokke (Raja brachyura) i EU-farvande i 4 (RJH/04-C.), pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), sømrokke (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) skal rapporteres særskilt.

(2)

Bifangstkvote. Disse arter må højst udgøre 25 % af den ombordværende fangst (udtrykt i levende vægt) pr. fangstrejse. Denne bestemmelse gælder kun for fartøjer med en længde overalt på over 15 meter. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på fangster, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

(3)

Dette gælder ikke for blond rokke (Raja brachyura) i EU-farvande i 2a og småøjet rokke (Raja microocellata) i EU-farvande i 2a og 4. Når disse arter fanges utilsigtet, må de ikke skades. Individerne genudsættes straks. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der gør det lettere hurtigt at genudsætte arterne.

(4)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 10 % kan fiskes i EU-farvande i 7d (SRX/*07D2.), uden at dette berører de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 20 og 57 for de områder, der er defineret deri. Fangster af blond rokke (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN//*07D2.), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*07D2.) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*07D2.) skal rapporteres særskilt. Denne særlige betingelse gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata) og broget rokke (Raja undulata).Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 3a

(SRX/03A-C.)

Danmark

9

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Sverige

3

(1)

Unionen

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*03A-C.) skal rapporteres særskilt.Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 6a, 6b, 7a-c og 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgien

230

(1) (2) (3) (4)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Estland

1

(1) (2) (3) (4)

Frankrig

1 032

(1) (2) (3) (4)

Tyskland

3

(1) (2) (3) (4)

Irland

332

(1) (2) (3) (4)

Litauen

5

(1) (2) (3) (4)

Nederlandene

1

(1) (2) (3) (4)

Portugal

6

(1) (2) (3) (4)

Spanien

278

(1) (2) (3) (4)

Unionen

1 888

(1) (2) (3) (4)

Det Forenede Kongerige

658

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

2 546

(3) (4)

(1)

Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), sømrokke (Raja clavata) (RJC/67AKXD), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/67AKXD), sandrokke (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) og gøgerokke (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) skal rapporteres særskilt.

(2)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 7d (SRX/*07D.), uden at dette berører de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 20 og 57 for de områder, der er defineret deri. Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*07D.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/*07D.), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*07D.), sandrokke (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) og gøgerokke (Raja fullonica) (RJF/*07D.) skal rapporteres særskilt. Denne særlige betingelse gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata) og broget rokke (Raja undulata).

(3)

Dette gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata) undtagen i EU-farvande i 7f og 7g. Når denne art fanges utilsigtet, må den ikke skades. Individerne genudsættes straks. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der gør det lettere hurtigt at genudsætte arterne. Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder af småøjet rokke i EU-farvande i 7f og 7g (RJE/7FG.):

Art:

Småøjet rokke

Raja microocellata

Område:

EU-farvande i 7f og 7g

(RJE/7FG.)

Belgien

4

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Estland

0

Frankrig

20

Tyskland

0

Irland

6

Litauen

0

Nederlandene

0

Portugal

0

Spanien

5

Unionen

35

Det Forenede Kongerige

13

 

 

TAC

48

 

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 7d og indberettes under følgende kode: (RJE/*07D.). Denne særlige betingelse berører ikke de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 20 og 57, for de områder, der er defineret deri.

(4)

Dette gælder ikke for broget rokke (Raja undulata).Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 7d

(SRX/07D.)

Belgien

33

(1) (2) (3) (4)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

278

(1) (2) (3) (4)

Nederlandene

2

(1) (2) (3) (4)

Unionen

313

(1) (2) (3) (4)

Det Forenede Kongerige

56

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

369

(4)

(1)

Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), sømrokke (Raja clavata) (RJC/07D.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/07D.), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/07D.) og småøjet rokke (Raja microocellata) (RJE/07D.) skal rapporteres særskilt.

(2)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 6a, 6b, 7a-c og 7e-k (SRX/*67AKD). Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*67AKD), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*67AKD) skal rapporteres særskilt. Denne særlige betingelse gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata) og broget rokke (Raja undulata).

(3)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 10 % kan fiskes i EU-farvande i 2a og 4 (SRX/*2AC4C). Fangster af blond rokke (Raja brachyura) i EU-farvande i 4 (RJH/*04-C.), pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) skal rapporteres særskilt. Denne særlige betingelse gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata) og broget rokke (Raja undulata).

(4)

Dette gælder ikke for broget rokke (Raja undulata).

▼M1Art:

Broget rokke

Raja undulata

Område:

7d og 7e

(RJU/7DE.)

Belgien

13

(1)

Præventiv TAC

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Estland

0

(1)

Frankrig

63

(1)

Tyskland

0

(1)

Irland

16

(1)

Litauen

0

(1)

Nederlandene

0

(1)

Portugal

0

(1)

Spanien

14

(1)

Unionen

106

(1)

Det Forenede Kongerige

35

(1)

 

TAC

141

(1)

(1)

Der må ikke fiskes efter denne art i de områder, der er omfattet af denne TAC. Denne art må kun landes hel eller renset. Ovenstående bestemmelser anfægter ikke de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 20 og 57, for de områder, der er defineret heri.

▼BArt:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 8 og 9

(SRX/89-C.)

Belgien

3

(1) (2)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

451

(1) (2)

Portugal

366

(1) (2)

Spanien

368

(1) (2)

Unionen

1 188

(1) (2)

Det Forenede Kongerige

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/89-C.) og sømrokke (Raja clavata) (RJC/89-C.) skal rapporteres særskilt.

(2)

Dette gælder ikke for broget rokke (Raja undulata). Der må ikke fiskes efter denne art i de områder, der er omfattet af denne TAC. I tilfælde, hvor den ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, må bifangst af broget rokke i underområde 8 og 9 kun landes hel eller renset. Fangsterne skal forblive under de kvoter, der er fastsat i nedenstående tabel. Disse bestemmelser berører ikke de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 20 og 57, for de områder, der er defineret heri. Bifangster af broget rokke skal rapporteres særskilt under koderne i nedenstående tabeller. Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder af broget rokke:

 

Art:

Broget rokke

Raja undulata

Område:

EU-farvande i 8

(RJU/8-C.)

Belgien

0

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

3

Portugal

3

Spanien

3

Unionen

9

Det Forenede Kongerige

0

 

 

TAC

9

 

 

Art:

Broget rokke

Raja undulata

Område:

EU-farvande i 9

(RJU/9-C.)

Belgien

0

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

5

Portugal

4

Spanien

4

Unionen

13

Det Forenede Kongerige

0

 

 

TAC

13

 Art:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område:

EU-farvande i 2a og 4; EU-farvande og internationale farvande i 5b og 6

(GHL/2A-C46)

Danmark

4

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

6

 

Estland

4

 

Spanien

4

 

Frankrig

58

 

Irland

4

 

Litauen

4

 

Polen

4

 

Unionen

88

 

Norge

313

(1)

Det Forenede Kongerige

228

 

 

TAC

629

 

(1)

Skal tages i EU-farvande i 2a og 6. I 6 må denne mængde kun fiskes med langline (GHL/*2A6-C).

▼M1Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

3a og 4; EU-farvande i 2a, 3b, 3c og underafsnit 22-32

(MAC/2A34.)

Belgien

407

(1) (2)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Danmark

13 999

(1) (2)

Tyskland

424

(1) (2)

Frankrig

1 281

(1) (2)

Nederlandene

1 289

(1) (2)

Sverige

3 821

(1) (2) (3)

Unionen

21 221

(1) (2)

Norge

133 741

(4)

Det Forenede Kongerige

1 194

(1) (2)

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående to områder desuden højst fanges nedenstående mængder:

 

Norske farvande i 2a (MAC/*02AN-)

Færøske farvande (MAC/*FRO1)

Belgien

55

56

Danmark

1 887

1 929

Tyskland

57

59

Frankrig

173

176

Nederlandene

174

178

Sverige

515

527

Unionen

2 860

2 925

 

 

 

Det Forenede Kongerige

161

165

(2)

Kan også fiskes i norske farvande i 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Særlig betingelse: Inkl. følgende mængde i ton, der skal tages i norske farvande i 2a og 4a (MAC/*2A4AN):

190

Når der fiskes i henhold til denne særlige betingelse, skal bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej modregnes i kvoterne for disse arter.

(4)

Skal fratrækkes Norges andel af TAC'en (adgangskvote). Denne mængde omfatter Norges andel af TAC'en i Nordsøen som følger:

38 778

Denne kvote må kun fiskes i 4a (MAC/*04A.), undtagen følgende mængde i ton, der må fiskes i 3a (MAC/*03A.):

2 100

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder inden for følgende områder: 

3a

3a og 4bc

4b

4c

6, internationale farvande i 2a, fra den 1. januar til den 15. februar og fra den 1. september til den 31. december

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danmark

0

2 891

0

0

8 399

Frankrig

0

343

0

0

0

Nederlandene

0

343

0

0

0

Sverige

0

0

273

7

2 179

Det Forenede Kongerige

0

343

0

0

0

Norge

2 100

0

0

0

0Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

6, 7, 8a, 8b, 8d og 8e; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 2a, 12 og 14

(MAC/2CX14-)

Tyskland

17 562

(1)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Spanien

19

(1)

Estland

146

(1)

Frankrig

11 709

(1)

Irland

58 539

(1)

Letland

108

(1)

Litauen

108

(1)

Nederlandene

25 610

(1)

Polen

1 237

(1)

Unionen

115 038

(1)

Norge

12 369

(2) (3)

Færøerne

26 142

(4)

Det Forenede Kongerige

160 985

(1)

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 25 % kan stilles til rådighed for udveksling af kvoter, der må fiskes af Spanien, Frankrig og Portugal i 8c, 9 og 10 og i EU-farvande i CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Må fiskes i 2a, 6a nord for 56°30′N, 4a, 7d, 7e, 7f og 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Nedenstående adgangsbegrænsning i ton (MAC/*N5630) må fiskes af Norge nord for 56°30′N. De mængder, der ikke er modregnet i henhold til fodnote 2, modregnes i den fangstbegrænsning, som fastsættes af Norge.

28 659

(4)

Denne mængde fratrækkes Færøernes fangstbegrænsning (adgangskvote). Må kun fiskes i 6a nord for 56°30′N (MAC/*6AN56). Denne kvote må imidlertid fra den 1. januar til den 15. februar og fra den 1. oktober til den 31. december også fiskes i 2a og i 4a nord for 59° (EU-farvande) (MAC/*24N59).

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder og perioder højst fanges følgende mængder: 

EU-farvande i 2a; EU-farvande og norske farvande i 4a. I perioden 1. januar-15. februar og 1. september-31. december

Norske farvande i 2a

Færøske farvande

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Tyskland

10 599

1 428

1 461

Frankrig

7 067

951

974

Irland

35 330

4 762

4 871

Nederlandene

15 457

2 082

2 131

Unionen

68 453

9 223

9 437

Det Forenede Kongerige

97 162

13 097

13 395Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanien

24 990

(1)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Frankrig

166

(1)

Portugal

5 165

(1)

Unionen

30 321

 

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Særlig betingelse: De mængder, der udveksles med andre medlemsstater, kan fiskes i 8a, 8b og 8d (MAC/*8ABD.). De mængder, som tilvejebringes af Spanien, Portugal eller Frankrig i udvekslingsøjemed, og som skal fiskes i 8a, 8b og 8d, må dog ikke overskride 25 % af donormedlemsstatens kvoter.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

8b (MAC/*08B.)Spanien

2 099

Frankrig

14

Portugal

433

▼BArt:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

Norske farvande i 2a og 4a

(MAC/2A4A-N.)

Danmark

9 394

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

9 394

 

 

TAC

Ikke relevant

 Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

3a; EU-farvande i underafsnit 22-24

(SOL/3ABC24)

Danmark

500

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

29

(1)

Nederlandene

48

(1)

Sverige

19

 

Unionen

596

 

 

TAC

596

 

(1)

Denne kvote må kun fiskes i EU-farvande i 3a, underafsnit 22-24.

▼M1Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(SOL/24-C.)

Belgien

731

 

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Danmark

334

 

Tyskland

585

 

Frankrig

146

 

Nederlandene

6 597

 

Unionen

8 393

 

Norge

5

(1)

Det Forenede Kongerige

376

 

 

TAC

8 774

 

(1)

Må kun fiskes i EU-farvande i 4 (SOL/*04-C.).

▼BArt:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14

(SOL/56-14)

Irland

12

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

12

 

Det Forenede Kongerige

3

 

 

TAC

15

 Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7a

(SOL/07A.)

Belgien

53

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

1

 

Irland

19

 

Nederlandene

17

 

Unionen

90

 

Det Forenede Kongerige

24

 

 

TAC

114

 

▼M1Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7b og 7c

(SOL/7BC.)

Frankrig

6

 

Præventiv TAC

Irland

28

 

Unionen

34

 

 

TAC

34

 Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7d

(SOL/07D.)

Belgien

339

 

Præventiv TAC

Denne forordnings artikel 8, stk. 2, finder anvendelse.

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Frankrig

678

 

Unionen

1 017

 

Det Forenede Kongerige

242

 

 

TAC

1 259

 

▼BArt:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7e

(SOL/07E.)

Belgien

13

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

139

 

Unionen

152

 

Det Forenede Kongerige

218

 

 

TAC

370

 Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7f og 7g

(SOL/7FG.)

Belgien

258

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

26

 

Irland

13

 

Unionen

297

 

Det Forenede Kongerige

116

 

 

TAC

413

 Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7h, 7j og 7k

(SOL/7HJK.)

Belgien

7

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

14

 

Irland

37

 

Nederlandene

11

 

Unionen

69

 

Det Forenede Kongerige

14

 

 

TAC

83

 Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

8a og 8b

(SOL/8AB.)

Belgien

42

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

8

 

Frankrig

3 116

 

Nederlandene

233

 

Unionen

3 399

 

 

TAC

3 483

 Art:

Tungearter

Solea spp.

Område:

8c, 8d, 8e, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

(SOO/8CDE34)

Spanien

258

 

Præventiv TAC

Portugal

428

 

Unionen

686

 

 

TAC

686

 Art:

Brisling og dertil knyttede bifangster

Sprattus sprattus

Område:

3a

(SPR/03A.)

Danmark

0

(1) (2)

Analytisk TAC

Tyskland

0

(1) (2)

Sverige

0

(1) (2)

Unionen

0

(1) (2)

 

TAC

0

(2)

(1)

Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling og kuller (OTH/*03A.). Bifangster af hvilling og kuller, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(2)

Denne kvote må kun fiskes fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.Art:

Brisling og dertil knyttede bifangster

Sprattus sprattus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(SPR/2AC4-C)

Belgien

0

(1) (2)

Analytisk TAC

Danmark

0

(1) (2)

Tyskland

0

(1) (2)

Frankrig

0

(1) (2)

Nederlandene

0

(1) (2)

Sverige

0

(1) (2) (3)

Unionen

0

(1) (2)

Norge

0

(1)

Færøerne

0

(1) (4)

Det Forenede Kongerige

0

(1) (2)

 

TAC

0

(1)

(1)

Kvoten må kun fiskes fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

(2)

Op til 2 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling (OTH/*2AC4C). Bifangster af hvilling, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(3)

Inklusive tobis.

(4)

Må indeholde op til 4 % bifangst af sild.Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

7d og 7e

(SPR/7DE.)

Belgien

2

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

122

 

Tyskland

2

 

Frankrig

26

 

Nederlandene

26

 

Unionen

178

 

Det Forenede Kongerige

198

 

 

TAC

376

 Art:

Almindelig pighaj

Squalus acanthias

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1, 5, 6, 7, 8, 12 og 14

(DGS/15X14)

Belgien

5

(1)

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

1

(1)

Spanien

3

(1)

Frankrig

21

(1)

Irland

13

(1)

Nederlandene

0

(1)

Portugal

0

(1)

Unionen

43

(1)

Det Forenede Kongerige

25

(1)

 

TAC

68

(1)

(1)

Der må ikke fiskes efter almindelig pighaj i de områder, der er omfattet af denne TAC. Når individer af denne art fanges utilsigtet i fiskerier, hvor almindelig pighaj ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, må de ikke skades, og de skal straks genudsættes som krævet i denne forordnings artikel 20 og 57. Som undtagelse fra artikel 14 må et fartøj, som deltager i det program til undgåelse af bifangster, som er blevet positivt vurderet af STECF, lande højst 2 ton almindelig pighaj pr. måned. Eksemplarerne skal være døde på det tidspunkt, hvor fiskeredskaberne hales om bord. De medlemsstater, der deltager i programmet til undgåelse af bifangster, skal sikre, at de samlede årlige landinger af almindelig pighaj på grundlag af denne undtagelse ikke overskrider ovennævnte mængder. De forelægger Kommissionen en liste over de fartøjer, der deltager, før de giver tilladelse til landinger. Medlemsstaterne udveksler oplysninger om de områder, hvor bifangster skal undgås.Art:

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

Trachurus spp.

Område:

EU-farvande i 4b, 4c og 7d

(JAX/4BC7D)

Belgien

3

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

1 328

(1)

Tyskland

117

(1) (2)

Spanien

25

(1)

Frankrig

110

(1) (2)

Irland

84

(1)

Nederlandene

799

(1) (2)

Portugal

3

(1)

Sverige

19

(1)

Unionen

2 488

 

Norge

638

(3)

Det Forenede Kongerige

316

(1) (2)

 

TAC

3 442

 

(1)

Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel (OTH/*4BC7D). Bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(2)

Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote fisket i 7d kan betragtes som fisket under kvoten for følgende område: EU-farvande i 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d og 8e; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Kan fiskes i EU-farvande i 4a, men må ikke fiskes i EU-farvande i 7d (JAX/*04-C.).

▼M1Art:

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

Trachurus spp.

Område:

EU-farvande i 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d og 8e; EU-farvande og internationale farvande i 5b; internationale farvande i 12 og 14

(JAX/2A-14)

Danmark

5 457

(1) (3)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Tyskland

4 258

(1) (2) (3)

Spanien

5 808

(3) (5)

Frankrig

2 191

(1) (2) (3) (5)

Irland

14 181

(1) (3)

Nederlandene

17 085

(1) (2) (3)

Portugal

559

(3) (5)

Sverige

540

(1) (3)

Unionen

50 079

(3)

Færøerne

1 280

(4)

Det Forenede Kongerige

5 135

(1) (2) (3)

 

TAC

56 494

 

(1)

Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote fisket i EU-farvande i 2a eller 4a inden den 30. juni kan indberettes som fisket inden for kvoten for EU-farvande i 4b, 4c og 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote må fiskes i 7d (JAX/*07D.). I henhold til denne særlige betingelse og i henhold til fodnote 3 rapporteres bifangster af havgalte og hvilling særskilt under følgende kode: (OTH/*07D.).

(3)

Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel (OTH/*2A-14). Bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(4)

Begrænset til 4a, 6a (kun nord for 56°30′N), 7e, 7f og 7h.

(5)

Særlig betingelse: Op til 80 % af denne kvote må fiskes i 8c (JAX/*08C2). I henhold til denne særlige betingelse og i henhold til fodnote 3 rapporteres bifangster af havgalte og hvilling særskilt under følgende kode: (OTH/*08C2).

▼BArt:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område:

8c

(JAX/08C.)

Spanien

2 504

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

44

 

Portugal

248

(1)

Unionen

2 796

 

 

TAC

2 796

 

(1)

Særlig betingelse: Op til 10 % af denne kvote må fiskes i 9 (JAX/*09.).Art:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område:

9

(JAX/09.)

Spanien

31 834

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Portugal

91 211

(1)

Unionen

123 045

 

 

TAC

128 627

 

(1)

Særlig betingelse: Op til 10 % af denne kvote må fiskes i 8c (JAX/*08C.).Art:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område:

10; EU-farvande i CECAF (1)

(JAX/X34PRT)

Portugal

Skal fastsættes

 

Præventiv TAC

Artikel 6 i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

Skal fastsættes

(2)

 

TAC

Skal fastsættes

(2)

(1)

Farvandene omkring Azorerne.

(2)

Fastsat til samme mængde som Portugals kvote.Art:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område:

EU-farvande i CECAF (1)

(JAX/341PRT)

Portugal

Skal fastsættes

 

Præventiv TAC

Artikel 6 i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

Skal fastsættes

(2)

 

TAC

Skal fastsættes

(2)

(1)

Farvandene omkring Madeira.

(2)

Fastsat til samme mængde som Portugals kvote.Art:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område:

EU-farvande i CECAF (1)

(JAX/341SPN)

Spanien

Skal fastsættes

 

Præventiv TAC

Artikel 6 i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

Skal fastsættes

(2)

 

TAC

Skal fastsættes

(2)

(1)

Farvandene omkring De Kanariske Øer.

(2)

Fastsat til samme mængde som Spaniens kvote.Art:

Sperling og dermed forbundne bifangster

Trisopterus esmarkii

Område:

3a; EU-farvande i 2a og 4

(NOP/2A3A4_Q1)

År

2021

 

 

 

 

 

 

Danmark

5 620

(1) (3)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

1

(1) (2) (3)

Nederlandene

4

(1) (2) (3)

Unionen

5 625

(1) (3)

Norge

pm

(4)

Færøerne

pm

(5)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af kuller og hvilling (OT2/*2A3A4_Q1). Bifangster af kuller og hvilling, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(2)

Denne kvote må kun fiskes i EU-farvande i ICES-område 2a, 3a og 4.

(3)

EU-kvoten må kun fiskes fra den 1. januar 2021 til den 31. marts 2021.

(4)

Der skal anvendes sorteringsrist.

(5)

Der skal anvendes sorteringsrist. Det omfatter højst 15 % af uundgåelige bifangster (NOP/*2A3A4), der skal modregnes i denne kvote.Art:

Industrifisk

Område:

Norske farvande i 4

(I/F/04-N.)

Sverige

200

(1) (2)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

200

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.

(2)

Særlig betingelse: Heraf højst følgende mængde hestemakrel (JAX/*04-N.):

100

 

 Art:

Andre arter

Område:

EU-farvande i 5b, 6 og 7

(OTH/5B67-C)

Unionen

Ikke relevant

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Norge

70

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Udelukkende fanget med langline.Art:

Andre arter

Område:

Norske farvande i 4

(OTH/04-N.)

Belgien

15

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

1 375

 

Tyskland

155

 

Frankrig

64

 

Nederlandene

110

 

Sverige

Ikke relevant

(1)

Unionen

1 719

(2)

Det Forenede Kongerige

1 031

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Kvote for »andre arter«, som Norge traditionelt tildeler Sverige.

(2)

Omfatter fiskeri, som ikke er nævnt særskilt. Undtagelser kan om nødvendigt indføres efter samråd.Art:

Andre arter

Område:

EU-farvande i 2a, 4 og 6a nord for 56°30'N

(OTH/2A46AN)

Unionen

Ikke relevant

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Norge

1 688

(1) (2)

Færøerne

38

(3)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Begrænset til 2a og 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Omfatter fiskeri, som ikke er nævnt særskilt. Undtagelser kan om nødvendigt indføres efter samråd.

(3)

Skal fiskes i 4 og 6a nord for 56°30′N (OTH/*46AN).
Tillæg

De TAC'er, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, er:

For Belgien: almindelig tunge i 7a, almindelig tunge i 7f og 7g, almindelig tunge i 7e, almindelig tunge i 8a og 8b, glashvarre i 7, kuller i 7b-k, 8, 9 og 10, EU-farvande i CECAF 34.1.1, jomfruhummer i 7, torsk i 7a, rødspætte i 7f og 7g, rødspætte i 7h, 7j og 7k, rokker i 6a, 6b, 7a-c og 7e-k.
For Frankrig: makrel i 3a og 4, EU-farvande i 2a, 3b, 3c og underafsnit 22-32, sild i 4, 7d og EU-farvande i 2a, hestemakrel i EU-farvande i 4b, 4c og 7d, hvilling i 7b-k, kuller i 7b-k, 8, 9 og 10, EU-farvande i CECAF 34.1.1, almindelig tunge i 7f og 7g, hvilling i 8, spidstandet blankesten i EU-farvande og internationale farvande i 6, 7 og 8, havgalt i EU-farvande og internationale farvande i 6, 7 og 8, makrel 6, 7, 8a, 8b, 8d og 8e, EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 2a, 12 og 14, rokker i EU-farvande i 6a, 6b, 7a-c og 7e-k, rokker i EU-farvande i 7d, rokker i EU-farvande i 8 og 9, broget rokke i EU-farvande i 7d og 7e.
For Irland: havtaske i 6, EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14, havtaske i 7, jomfruhummer i funktionel enhed 16 i ICES-underområde 7.
BILAG IB

DET NORDØSTLIGE ATLANTERHAV OG GRØNLAND, ICES-UNDEROMRÅDE 1, 2, 5, 12 OG 14 OG GRØNLANDSKE FARVANDE I NAFO 1

▼M1Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

EU-farvande, færøske, norske og internationale farvande i 1 og 2

(HER/1/2-)

Belgien

10

(1)

Analytisk TAC

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Danmark

9 965

(1)

Tyskland

1 745

(1)

Spanien

33

(1)

Frankrig

430

(1)

Irland

2 580

(1)

Nederlandene

3 566

(1)

Polen

504

(1)

Portugal

33

(1)

Finland

154

(1)

Sverige

3 692

(1)

Unionen

22 713

(1)

Det Forenede Kongerige

6 371

(1)

Færøerne

5 950

(2) (3)

Norge

26 175

(2) (4)

 

TAC

446 755

 

(1)

Når fangsterne rapporteres til Kommissionen, skal de mængder, der er fisket i hvert af følgende områder, også rapporteres: NEAFC-reguleringsområdet og EU-farvande.

(2)

Må fiskes i EU-farvande nord for 62°N.

(3)

Skal modregnes i Færøernes fangstbegrænsninger.

(4)

Skal modregnes i Norges fangstbegrænsninger.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

Norske farvande nord for 62°N og fiskerizonen omkring Jan Mayen (HER/*2AJMN)

26 175

2, 5b nord for 62°N (færøske farvande) (HER/*25B-F)Belgien

2

Denne forordnings artikel 7, stk. 1, finder anvendelse.

Danmark

2 040

Tyskland

357

Spanien

7

Frankrig

88

Irland

528

Nederlandene

729

Polen

103

Portugal

7

Finland

31

Sverige

756

Det Forenede Kongerige

1 303Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Norske farvande i 1 og 2

(COD/1N2AB.)

Tyskland

1 300

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Ar