02020R1998 — DA — 22.03.2021 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1998

af 7. december 2020

om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

(EUT L 410I af 7.12.2020, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/371 af 2. marts 2021

  L 71I

1

2.3.2021

►M2

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/478 af 22.marts 2021

  L 99I

1

22.3.2021
▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1998

af 7. december 2020

om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederneArtikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) 

»fordring«: enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er gjort gældende før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, herunder navnlig:

i) 

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii) 

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller betaling af en kaution, finansiel garanti eller godtgørelse, uanset dens form

iii) 

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv) 

en modfordring

v) 

en fordring, som tager sigte på, herunder ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

b) 

»kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form, og uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem de samme eller mellem forskellige parter; begrebet »kontrakt« omfatter med henblik herpå alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og alle kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion

c) 

»kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over webstederne i bilag II

d) 

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

e) 

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

f) 

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

g) 

»pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder bl.a.:

i) 

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

ii) 

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii) 

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv) 

rente, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

v) 

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi) 

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

vii) 

dokumenter, der godtgør en rettighed til pengemidler eller økonomiske ressourcer

h) 

»Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten om Den Europæiske Union (TEU) finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i TEU, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.  

Denne forordning finder anvendelse på:

a) 

folkedrab

b) 

forbrydelser mod menneskeheden

c) 

følgende alvorlige krænkelser af menneskerettighederne:

i) 

tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

ii) 

slaveri

iii) 

udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab

iv) 

personers tvungne forsvinding

v) 

vilkårlige fængslinger og tilbageholdelser

d) 

andre krænkelser af menneskerettighederne, herunder, men ikke begrænset til følgende, i det omfang disse krænkelser eller overgreb er udbredte, systematiske eller på anden måde giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik som fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union:

i) 

menneskehandel samt krænkelser af menneskerettigheder begået af migrantsmuglere som omhandlet i denne artikel

ii) 

seksuel vold og kønsbaseret vold

iii) 

krænkelser af retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed

iv) 

krænkelser af retten til menings- og ytringsfrihed

v) 

krænkelser af retten til religions- og trosfrihed.

2.  

Med henblik på anvendelsen af stk. 1 bør der tages hensyn til den folkeretlige sædvaneret og de almindeligt anerkendte folkeretlige instrumenter såsom:

a) 

den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder

b) 

den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

c) 

konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab

d) 

konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

e) 

den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination

f) 

konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder

g) 

konventionen om barnets rettigheder

h) 

den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding

i) 

konventionen om rettigheder for personer med handicap

j) 

protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

k) 

Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol

l) 

den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

3.  

Med henblik på anvendelsen af denne forordning kan fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer omfatte:

a) 

statslige aktører

b) 

andre aktører, der udøver faktisk kontrol eller myndighed over et område

c) 

andre ikkestatslige aktører, jf. dog artikel 1, stk. 4, i afgørelse (FUSP) 2020/1999.

Artikel 3

1.  
Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses.
2.  
Pengemidler eller økonomiske ressourcer må ikke hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller stilles til rådighed til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.
3.  

Bilag I omfatter som identificeret af Rådet i overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse (FUSP) 2020/1999:

a) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er ansvarlige for de handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1

b) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der yder finansiel, teknisk eller materiel bistand til eller på anden måde er involveret i de handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, herunder ved at planlægge, lede, beordre, bistå med, forberede, lette eller fremme sådanne handlinger

c) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har tilknytning til de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af litra a) og b).

Artikel 4

1.  

Uanset artikel 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) 

er nødvendige til dækning af basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, og hos de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over, herunder til betaling af fødevarer, husleje, renter og afdrag på hypotekslån, medicin, lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) 

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) 

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d) 

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse af, at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e) 

skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller internationale organisations officielle formål.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 5

1.  
Uanset artikel 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller rådighedsstillelse af visse pengemidler eller økonomiske ressourcer på sådanne betingelser, som de finder hensigtsmæssige, når de har konstateret, at tilvejebringelsen af pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendig til humanitære formål, som f.eks. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller transport af humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, eller til at foretage evakueringer.
2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest fire uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 6

1.  

Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 3, blev opført på listen i bilag I, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) 

afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I, og

d) 

anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med den offentlige orden i den pågældende medlemsstat.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 7

1.  

Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, når fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer blev opført på listen i bilag I, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, forudsat at den pågældende myndighed har konstateret:

a) 

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer vil blive anvendt til en betaling, der skal foretages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I, og

b) 

at betalingen ikke er i strid med artikel 3, stk. 2.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 8

1.  
Artikel 3, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler overført af tredjeparter til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den relevante kompetente myndighed om sådanne transaktioner.
2.  

Artikel 3, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) 

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) 

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 3, blev opført på listen i bilag I, eller

c) 

forfaldne beløb i henhold til judicielle, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i en medlemsstat eller kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Artikel 9

1.  

Uden at dette berører de relevante regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt, skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) 

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der vil fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 3, stk. 1, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og direkte eller via medlemsstaten fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b) 

samarbejde med de kompetente myndigheder om efterprøvning af de i litra a) omhandlede oplysninger.

2.  
Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for medlemsstaterne.
3.  
Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 10

Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller følge at omgå de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, er forbudt.

Artikel 11

1.  
Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.
2.  
Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at antage, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 12

1.  

Fordringer, der er opstået i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger i medfør af denne forordning, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordringer, såsom erstatningskrav og krav som følge af en kautions- eller garantiforpligtelse, særligt krav om forlængelse eller indfrielse af kautioner eller af garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og økonomisk godtgørelse, må uanset fordringens form ikke indfries, hvis fordringen gøres gældende af:

a) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I

b) 

andre fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en eller et af de i litra a) omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.

2.  
I forbindelse med enhver retlig procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.
3.  
Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser i henhold til denne forordning.

Artikel 13

1.  

Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a) 

pengemidler, der indefryses i medfør af artikel 3, og tilladelser, der gives i medfør af artikel 4, 5, 6, og 7

b) 

overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale retter.

2.  
Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 14

1.  
Såfremt Rådet træffer afgørelse om at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.
2.  
Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.
3.  
Fremsættes der bemærkninger, eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet de afgørelser, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.
4.  
Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.
5.  
Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 15

1.  
Bilag I skal indeholde begrundelsen for opførelsen af de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på listen.
2.  
Bilag I skal, hvis de er tilgængelige, indeholde de oplysninger, som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne og aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer samt enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 16

1.  
Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
2.  
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 17

1.  

Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) behandler personoplysninger for at kunne udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter:

a) 

for så vidt angår Rådet, udarbejdelse og gennemførelse af ændringer af bilag I

b) 

for så vidt angår den højtstående repræsentant, udarbejdelse af ændringer af bilag I

c) 

for så vidt angår Kommissionen:

i) 

tilføjelse af indholdet af bilag I i den elektroniske, konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unionens finansielle sanktioner, og på det interaktive kort over sanktioner, som begge er offentligt tilgængelige

ii) 

behandling af oplysninger om konsekvensen af foranstaltningerne i denne forordning såsom værdien af de indefrosne midler og oplysninger om tilladelser givet af de kompetente myndigheder.

2.  
Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant må i givet fald kun behandle relevante oplysninger om straffelovsovertrædelser, der er begået af fysiske personer på listen, om disse personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører disse personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I.
3.  
Med henblik på denne forordning udpeges Rådet, den tjenestegren i Kommissionen, der er opført på listen i bilag II til denne forordning, og den højtstående repræsentant som »dataansvarlige«, jf. artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) 2018/1725, for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 18

1.  
Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført på listen i bilag II. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de webadresser, der er opført på listen i bilag II.
2.  
Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.
3.  
Når der i denne forordning fastsættes et krav om at meddele, underrette eller på anden måde kommunikere med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilag II.

Artikel 19

Denne forordning gælder:

a) 

på Unionens område, herunder også i dets luftrum

b) 

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) 

for enhver statsborger i en medlemsstat, der opholder sig inden for eller uden for Unionens område

d) 

for juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret

e) 

for juridiske personer, enheder eller organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 20

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 3

A. 

Fysiske personer

▼M1 

►M2  Navn (Translitteration til latinsk skrivemåde) ◄

►M2  Navn ◄

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Stilling(er): direktør for Ruslands føderale fængselsvæsen (FSIN)

Fødselsdato: den 27.1.1964

Fødested: Tatarsk, Novosibirskregionen/Oblast, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Alexander Kalashnikov har været direktør for det russiske føderale fængselsvæsen siden den 8. oktober 2019. I denne stilling fører han tilsyn med alle FSIN's aktiviteter. I sin egenskab af direktør for FSIN er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser.

I Aleksej Navalnyjs tilfælde forlangte FSIN, mens Aleksej Navalnyj var ved at komme sig i Tyskland (september 2020 – januar 2021) efter at være blevet forgiftet med en giftig nervegas af gruppen Novitjok, den 28. december 2020, at han straks skulle møde personligt hos en tilsynsværge eller imødese en fængselsdom for at overtræde vilkårene i en betinget dom for svig. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt i 2018, at denne dom var vilkårlig og uretfærdig. Den 17. januar 2021 tilbageholdt FSIN-medarbejdere på ordre fra Alexander Kalashnikov Aleksej Navalnyj efter hans ankomst i Moskvas lufthavn. Aleksej Navalnyjs anholdelse er baseret på en afgørelse fra Khimki byret, som for sit vedkommende blev udstedt på FSIN's anmodning. FSIN havde allerede i slutningen af december 2020 anmodet om, at retten skulle erstatte Aleksej Navalnyjs betingede dom med en fængselsdom. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol pålagde den 17. februar 2021 Ruslands regering at løslade Aleksej Navalnyj.

2. marts 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Stilling(er): formand for Den Russiske Føderations undersøgelseskomité

Fødselsdato: den 27.8.1953

Fødested: Pskov, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Alexander Bastrykin har været formand for Den Russiske Føderations undersøgelseskomité (»komitéen«) siden januar 2011 (og fungerende formand fra oktober til december 2010). I dette hverv fører han tilsyn med alle komitéens aktiviteter. Officielt ledes komitéen af den russiske præsident. I sin egenskab af formand for komitéen er Alexander Bastrykin ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser.

Alexander Bastrykin er ansvarlig for komitéens udbredte og systematiske undertrykkelseskampagner mod den russiske opposition, som har oppositionens medlemmer som mål og efterforsker disse. Den 29. december 2020 iværksatte komitéen en efterforskning af oppositionslederen, Aleksej Navalnyj og sigtede ham for omfattende svig. Aleksej Navalnyj m.fl. offentliggjorde artikler om Alexander Bastrykins ejerskab af det tjekkiske ejendomsselskab LAW Bohemia i årene efter 2000.

2. marts 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Stilling(er): Den Russiske Føderations rigsadvokat

Fødselsdato: den 24.12.1975

Fødested: Arkhangelsk, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Igor Krasnov har været Den Russiske Føderations rigsadvokat siden den 22. januar 2020 og er tidligere næstformand for Den Russiske Føderations undersøgelseskomité. I sin stilling som rigsadvokat fører han tilsyn med anklagemyndigheden i Den Russiske Føderation, den særlige anklagemyndighed og den militære anklagemyndighed. I sin egenskab af rigsadvokat er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder vilkårlige tilbageholdelser af demonstranter, og for udbredt og systematisk undertrykkelse af forsamlings- og foreningsfriheden og menings- og ytringsfriheden.

Forud for protesterne den 23. januar 2021 advarede Rigsadvokaturen om, at deltagerne ville blive holdt ansvarlige. Endvidere forlangte Rigsadvokaturen, at forbundstjenesten for tilsyn på området kommunikation, informationsteknologi og massekommunikation (Roskomnadzor) begrænser adgangen til oppositionens websteder og sociale netværkskonti, der indeholdt oplysninger om planlagte samlinger for Aleksej Navalnyjs tilhængere. Den 29. januar 2021 forlangte Rigsadvokaturen igen, at Roskomnadzor begrænser adgangen til oppositionens websteder og sociale netværkskonti, denne gang forud for pro-Navalnyj protesterne den 30. og 31. januar 2021. Der blev fremsendt advarsler til internetselskaber (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Rigsadvokaturen bekendtgjorde også, at de, der deltog i demonstrationerne, ville blive retsforfulgt.

Rigsadvokaturen støttede anmodningen fra det russiske føderale fængselsvæsen (FSIN) om at ændre Aleksej Navalnyjs betingede dom i en sag om påstået svig til en fængselsdom. Selv om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2018 fandt, at hans dom i denne sag var vilkårlig og uretfærdig, blev Aleksej Navalnyj arresteret ved sin ankomst i Moskvas lufthavn den 17. januar 2021.

2. marts 2021

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Stilling(er): direktør for Den Russiske Føderations forbundstjeneste for den nationale garde (Rosgvardia)

Fødselsdato: den 27.1.1954

Fødested: Sasovo, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Viktor Zolotov har været direktør for Den Russiske Føderations forbundstjeneste for den nationale garde (Rosgvardia) siden den 5. april 2016 og dermed øverstkommanderende for Den Russiske Føderations nationale garde samt øverstbefalende for OMON — den særlige mobile enhed, der indgår i Rosgvardia. I denne stilling fører han tilsyn med alle Rosgvardias og OMON-styrkernes aktiviteter. I egenskab af direktør for Rosgvardia er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og udbredte og systematiske krænkelser af forsamlings- og foreningsfriheden, navnlig ved voldelig undertrykkelse af protester og demonstrationer.

Rosgvardia blev engageret til at slå pro-Navalnyj demonstrationerne ned den 23. januar 2021, og der var meldinger om, at mange officerer i OMON og den nationale garde brugte brutalitet og vold mod demonstranterne. Snesevis af journalister var mål for sikkerhedsstyrkernes aggression, herunder Meduzas korrespondent, Kristina Safronova, som blev slået af en OMON-officer, og Novaya Gazetas journalist, Yelizaveta Kirpanova, som blev slået i hovedet med en knippel, som efterlod hende blødende. Sikkerhedsstyrkerne tilbageholdt vilkårligt over 300 mindreårige.

2. marts 2021

▼M2

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kinesisk skrivemåde)

Stilling(er): Tidligere næstformand for den 13. folkekongres i den autonome region Xinjiang Uyghur (XUAR)

Fødselsdato: januar 1958

Fødested: Lianshui, Jiangsu (Kina)

Nationalitet: kinesisk

Køn: mand

Tidligere sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i den autonome region Xinjiang Uyghur (XUAR) og tidligere vicesekretær for partikomitéen i XUAR (2016-2019). Tidligere næstformand for den 13. kongres i XUAR, et regionalt lovgivningsorgan (2019-februar 2021).

22.3.2021

 

 

 

 

Som sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i XUAR (2016-2019) var Zhu Hailun ansvarlig for at opretholde intern sikkerhed og retshåndhævelse i XUAR. I denne egenskab havde han en central politisk position som ansvarlig for at føre tilsyn med og gennemføre et omfattende overvågnings-, tilbageholdelses- og indoktrineringsprogram rettet mod uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal. Zhu Hailun er blevet beskrevet som »arkitekten« bag dette program. Han er derfor ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Kina, navnlig omfattende vilkårlige tilbageholdelser af uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal.

 

 

 

 

 

Som næstformand for den 13. folkekongres i XUAR (2019-februar 2021) fortsatte Zhu Hailun med at udøve afgørende indflydelse i XUAR, hvor det omfattende overvågnings-, tilbageholdelses- og indoktrineringsprogram rettet mod uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal fortsætter.

 

6.

WANG Junzheng

王君正(kinesisk skrivemåde)

Stilling(er): Partisekretær for Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) og vicesekretær for partikomitéen i Kinas autonome region Xinjiang Uyghur. Politisk kommissær i XPCC og administrerende direktør i China Xinjian Group

Fødselsdato: maj 1963

Fødested: Linyi, Shandong (Kina)

Nationalitet: kinesisk

Køn: mand

Partisekretær for Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) og vicesekretær for partikomitéen i Kinas autonome region Xinjiang Uyghur (XUAR) siden april 2020 samt politisk kommissær i XPCC siden maj 2020. Tidligere sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i XUAR (februar 2019-september 2020). Wang Junzheng beklæder også andre ledende poster i XPCC.

XPCC er en statsejet økonomisk og paramilitær organisation i XUAR, som udøver administrative beføjelser og kontrollerer økonomiske aktiviteter i Xinjiang.

22.3.2021

 

 

 

 

Som partisekretær og politisk kommissær i XPCC siden 2020 er Wang Junzheng involveret i at føre tilsyn med alle politikker, der gennemføres af XPCC. I denne stilling er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Kina, navnlig omfattende vilkårlige tilbageholdelser og nedværdigende behandling af uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal, og i systematiske krænkelser af deres religions- eller trosfrihed, bl.a. i forbindelse med XPCC's gennemførelse af et omfattende overvågnings-, tilbageholdelses- og indoktrineringsprogram rettet mod uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal.

 

 

 

 

 

Han er også ansvarlig for XPCC's systematiske brug af uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal som tvungen arbejdskraft, navnlig på bomuldsmarker.

Som vicesekretær for partikomitéen i XUAR siden 2020 er Wang Junzheng involveret i at føre tilsyn med alle de sikkerhedspolitikker, der gennemføres i Xinjiang, herunder førnævnte program rettet mod uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal. Som sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i XUAR (februar 2019-september 2020) var Wang Junzheng ansvarlig for at opretholde intern sikkerhed og retshåndhævelse i XUAR. I denne egenskab havde han en central politisk position som ansvarlig for at føre tilsyn med og gennemføre førnævnte program.

 

7.

WANG Mingshan

王明山(kinesisk skrivemåde)

Stilling(er): Medlem af det stående udvalg i partikomitéen i den autonome region Xinjiang Uyghur (XUAR) og sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i XUAR.

Fødselsdato: januar 1964

Fødested: Wuwei, Gansu (Kina)

Nationalitet: kinesisk

Køn: mand

Medlem af det stående udvalg i partikomitéen i den autonome region Xinjiang Uyghur (XUAR) og sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i XUAR siden september 2020. Tidligere direktør og vicepartisekretær for Xinjiang Public Security Bureau (XPSB) mellem 2017 og januar 2021.

22.3.2021

 

 

 

 

Som sekretær for komitéen for politiske og retlige anliggender i XUAR siden september 2020 er Wang Mingshan ansvarlig for at opretholde intern sikkerhed og retshåndhævelse i XUAR. I denne egenskab har han en central politisk position som ansvarlig for at føre tilsyn med et omfattende overvågnings-, tilbageholdelses- og indoktrineringsprogram rettet mod uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal.

 

 

 

 

 

Som tidligere direktør og vicepartisekretær for XPSB (2017-januar 2021) havde han en central position i Xinjiangs sikkerhedsapparat og var direkte ansvarlig for at gennemføre førnævnte program. XPSB har navnlig iværksat »den integrerede fælles operative platform« (IJOP), som er et stort dataprogram, der anvendes til at spore millioner af uygurer i regionen Xinjiang og udpege personer, der anses for at udgøre en »potentiel trussel«, og som derfor sendes i detentionslejre.

I sin nuværende stilling og som følge af sine tidligere opgaver er Wang Mingshan ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Kina, navnlig omfattende vilkårlige tilbageholdelser og nedværdigende behandling af uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal, og i systematiske krænkelser af deres religions- eller trosfrihed.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(kinesisk skrivemåde)

Stilling(er): direktør i Xinjiang Public Security Bureau (XPSB) og næstformand for Xinjiangs (XUAR's) folkeregering

Fødselsdato: oktober 1966

Fødested: Yilong, Sichuan (Kina)

Nationalitet: kinesisk

Køn: mand

Direktør i Xinjiang Public Security Bureau (XPSB) siden januar 2021 og næstformand for Xinjiangs (XUAR's) folkeregering.

22.3.2021

 

 

 

 

Som direktør i XPSB har Chen Mingguo en central position i Xinjiangs sikkerhedsapparat og er direkte involveret i gennemførelsen af et omfattende overvågnings-, detentions- og indoktrineringsprogram rettet mod uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal. XPSB har navnlig iværksat »den integrerede fælles operative platform« (IJOP), som er et stort dataprogram, der anvendes til at spore millioner af uygurer i regionen Xinjiang og udpege personer, der anses for at udgøre en »potentiel trussel«, og som derfor sendes i detentionslejre. Chen Mingguo er derfor ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Kina, navnlig vilkårlige tilbageholdelser og nedværdigende behandling af uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal, og systematiske krænkelser af deres religions- og trosfrihed.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO'NG, Kyo'ng-t'aek)

정경택

(koreansk skrivemåde)

Stilling(er): minister for statssikkerhed i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

Fødselsdato: mellem den 1.1.1961 og den 31.12.1963

Nationalitet: nordkoreansk

Køn: mand

Jong Kyong-thaek har siden 2017 været minister for statssikkerhed i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea).

Ministeriet for statssikkerhed i Nordkorea er en af de ledende institutioner med ansvar for at gennemføre Nordkoreas undertrykkende sikkerhedspolitikker med fokus på at identificere og undertrykke politisk modstand, den indgående strøm af »undergravende« oplysninger fra udlandet og enhver anden adfærd, der betragtes som en alvorlig politisk trussel mod det politiske system og dets lederskab.

22.3.2021

 

 

 

 

Som chef for ministeriet for statssikkerhed er Jong Kyong-thaek ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, tvangsforsvindinger af personer og vilkårlige anholdelser eller tilbageholdelser samt omfattende tvangsarbejde og seksuel vold mod kvinder.

 

10.

Ri Yong Gil

(alias RI Yong Gi, RI Yo'ng-kil, YI Yo'ng-kil)

리영길

(koreansk skrivemåde)

Stilling(er): minister for social sikring i Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea (Nordkorea)

Fødselsdato: 1955

Nationalitet: nordkoreansk

Køn: mand

Ri Yong Gil har siden januar 2021 været minister for social sikring i Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea (Nordkorea) og er tidligere chef for generalstaben i Koreas Folkehær mellem 2018 og januar 2021.

Ministeriet for social sikring i Nordkorea (tidligere kendt som ministeriet for folkesikkerhed eller ministeriet for offentlig sikkerhed) er en af de ledende institutioner med ansvar for at gennemføre Nordkoreas undertrykkende sikkerhedspolitikker, herunder afhøring og straf af folk, der »på ulovlig vis« flygter fra Nordkorea. Ministeriet for social sikring er gennem sit fængselskontor navnlig ansvarligt for driften af fangelejre og arbejdslejre for kortvarig tilbageholdelse, hvor fanger/tilbageholdte udsættes for bevidst udsultning og anden umenneskelig behandling.

22.3.2021

 

 

 

 

Som chef for ministeriet for social sikring er Ri Yong Gil ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, tvangsforsvindinger af personer og vilkårlige anholdelser eller tilbageholdelser samt omfattende tvangsarbejde og seksuel vold mod kvinder.

Som tidligere chef for generalstaben i Koreas Folkehær er Ri Yong Gil også ansvarlig for de omfattende alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, som Koreas Folkehær har begået.

 

11.

Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)

الكاني خليفة محمد (arabisk skrivemåde)

Stilling(er): chef for Kaniyat-militsen

Fødselsdato: 3.5.1979

Nationalitet: libysk

Pasnummer: F86JKFJF

Køn: mand

Mohammed Khalifa Al-Kani er leder af Kaniyat-militsen, som udøvede kontrol over den libyske by Tarhuna mellem 2015 og juni 2020. I denne stilling fører han tilsyn med alle Kaniyat-militsens aktiviteter. I sin egenskab af leder af Kaniyat-militsen er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Libyen, navnlig udenretslige henrettelser og tvangsforsvindinger af personer mellem 2015 og juni 2020 i Tarhuna.

Mohammed Khalifa Al-Kani og Kaniyat-militsen flygtede i starten af juni 2020 fra Tarhuna til det østlige Libyen. Der blev efterfølgende fundet adskillige massegrave i Tarhuna, som blev tilskrevet Kaniyat-militsen.

22.3.2021

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (arabisk skrivemåde)

Stilling(er): medlem af Kaniyat-militsen

Fødselsdato: 7.9.1997

Nationalitet: libysk

Pasnummer: PH3854LY

ID-nummer: 119970331820

Køn: mand

Abderrahim Al-Kani er et centralt medlem af Kaniyat-militsen og bror til lederen af Kaniyat-militsen, Mohammed Khalifa Al-Khani. Kaniyat-militsen udøvede kontrol over den libyske by Tarhuna mellem 2015 og juni 2020.

Abderrahim Al-Kani er ansvarlig for den interne sikkerhed i Kaniyat-militsen. I denne egenskab er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Libyen, navnlig udenretslige henrettelser og tvangsforsvindinger af personer mellem 2015 og juni 2020 i Tarhuna.

22.3.2021

 

 

 

 

Abderrahim Al-Kani og Kaniyat-militsen flygtede i starten af juni 2020 fra Tarhuna til det østlige Libyen. Der blev efterfølgende fundet adskillige massegrave i Tarhuna, som blev tilskrevet Kaniyat-militsen.

 

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV

(alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ

(alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (russisk skrivemåde)

Stilling(er): Departementschef i Indenrigsministeriet i Den Russiske Føderation i byen Argun i Republikken Tjetjenien

Fødselsdato: 1.12.1980 eller 1.12.1984

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Departementschef i Indenrigsministeriet i Den Russiske Føderation i byen Argun i Republikken Tjetjenien.

22.3.2021

 

 

 

 

I sin egenskab af departementschef i Indenrigsministeriet i Den Russiske Føderation i Argun fører Aiub Kataev tilsyn med den lokale statssikkerheds og politimyndighedernes aktiviteter. I denne stilling fører han personligt tilsyn med udbredt og systematisk forfølgelse i Tjetjenien, som begyndte i 2017. Undertrykkelsen er rettet mod lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI-personer), personer, der formodes at tilhøre LGBTI-grupper, og andre enkeltpersoner, der mistænkes for at være modstandere af Republikken Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev og styrkerne under hans ledelse er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og udenretslige eller vilkårlige henrettelser og drab.

 

 

 

 

 

Ifølge flere vidner har Aiub Kataev personligt ført tilsyn med og deltaget i tortur af tilbageholdte.

 

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (russisk skrivemåde)

Stilling(er): Leder af gruppen »Terek« i den særlige indsatsgruppe (SOBR), vicepremierminister for Republikken Tjetjenien, uofficiel livvagt for Republikken Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov

Fødselsdato: 24.12.1975

Fødested: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, tidligere den selvstændige Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj (ASSR), nu Republikken Tjetjenien (Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Leder af gruppen »Terek« i den særlige indsatsgruppe (SOBR), vicepremierminister for Republikken Tjetjenien, uofficiel livvagt for Republikken Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov.

Abuzaid Vismuradov har været leder af »Terek«-afdelingen i SOBR siden maj 2012. I denne stilling fører han personligt tilsyn med udbredt og systematisk forfølgelse i Tjetjenien, som begyndte i 2017. Undertrykkelsen er rettet mod lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI-personer), personer, der formodes at tilhøre LGBTI-grupper, og andre enkeltpersoner, der mistænkes for at være modstandere af Republikken Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov.

22.3.2021

 

 

 

 

Abuzaid Vismuradov og »Terek«-enheden under hans ledelse er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og udenretslige og vilkårlige drab og henrettelser.

Ifølge talrige vidner har Abuzaid Vismuradov personligt ført tilsyn med og deltaget i tortur af tilbageholdte. Han er nær samarbejdspartner med Ramzan Kadyrov, Republikken Tjetjeniens leder, som i årevis har ført en undertrykkende hetz mod sine politiske modstandere.

 

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Stilling(er): generalmajor i det sydsudanesiske folks forsvarsstyrker (South Sudan People's Defense Forces) (SSPDF)

Nationalitet: sydsudanesisk

Køn: mand

Generalmajor i det sydsudanesiske folks forsvarsstyrker (South Sudan People's Defense Forces) (SSPDF).

Gabriel Moses Lokujo er ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Sydsudan, navnlig udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab.

I maj 2020 blev tre officerer fra Det Sudanesiske Folks Befrielsesbevægelse i Opposition (SPLA-IO) bortført og henrettet på generalmajor Lokujos ordre.

22.3.2021

 

 

 

 

Generalmajor Lokujo forlod SPLA-IO i september 2020 og tilsluttede sig SSPDF og er ansvarlig for de efterfølgende sammenstød i og omkring Moroto-uddannelsescentret i det sydlige Central Equatoria. Som følge heraf blev der rapporteret om flere omkomne eller sårede på begge sider i løbet af sidste kvartal af 2020, og der var også civile fordrevne, navnlig i området Kajo-Keji i delstaten Central Equatoria. Generalmajor Lokujos styrker blev i området, hvorfra der er rapporteret om mange flere sammenstød, og civilsamfundenes sikkerhed er fortsat i fare.

 

▼B

B. 

Juridiske personer, enheder og organer

▼M2 

Navn (Translitteration til det latinske alfabet)

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelse på listen

Dato for opførelse på listen

1.

Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau

新疆生产建设兵团公安局

(kinesisk skrivemåde)

Adresse: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur (XUAR), Kina

Tlf. +86 991 598 8114

Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) Public Security Bureau har ansvaret for at gennemføre alle XPCC's politikker inden for sikkerhedsområdet, herunder forvaltning af detentionscentre. XPCC er en statsejet økonomisk og paramilitær organisation i Kinas Xinjiang Uyghur-region, som udøver administrative beføjelser og kontrollerer økonomiske aktiviteter i Xinjiang.

22.3.2021

 

 

 

 

Som den organisation, der er ansvarlig for sikkerhedspolitikker inden for XPCC, er XPCC Public Security Bureau ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Kina, navnlig omfattende vilkårlige tilbageholdelser og nedværdigende behandling af uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal, og systematiske krænkelser af deres religions- eller trosfrihed, bl.a. i forbindelse med XPCC's gennemførelse af et omfattende overvågnings-, tilbageholdelses- og indoktrineringsprogram rettet mod muslimske etniske mindretal.

Som en del af førnævnte program bruger XPCC uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal som tvungen arbejdskraft, navnlig på bomuldsmarker. Som den organisation, der er ansvarlig for sikkerhedspolitikker inden for XPCC, er XPCC Public Security Bureau ansvarligt for systematisk anvendelse af tvangsarbejde.

 

2.

Den centrale anklagemyndighed (alias Den Demokratiske Folkerepublik Nordkoreas (Nordkoreas) offentlige anklager)

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (koreansk skrivemåde)

 

Den centrale anklagemyndighed er en institution, der fører tilsyn med alle straffesager i Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea (Nordkorea), herunder efterforskning, afhøring, varetægtsfængsling og rettergang.

22.3.2021

 

 

 

 

Den centrale anklagemyndighed anvendes til at retsforfølge og straffe personer for politiske forseelser i rettergange, der grundlæggende er uretfærdige. Den bærer også det institutionelle ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i almindelige fængsler og afhøringsdetentionscentre ved at undlade at håndhæve varetægtsfængsledes og dømte indsattes rettigheder. I tæt samarbejde med ministerierne for statssikkerhed og for social sikring er ovennævnte myndighed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af Nordkoreas sikkerhedsapparat, navnlig tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, tvangsforsvindinger af personer og vilkårlige anholdelser eller tilbageholdelser, samt legitimeringen heraf.

 

3.

Kaniyat Militia (tidligere alias 7th Brigade, Tarhuna 7th Brigade, Tarhuna Brigade); (alias 9th Brigade, Al-Kani Militia, Al-Kaniyat, Kani Brigade, Kaniat, Kaniyat)

مليشيا كانيات (arabisk skrivemåde)

 

Kaniyat-militsen er en libysk væbnet milits, der udøvede kontrol over den libyske by Tarhuna mellem 2015 og juni 2020. Efter at militsen flygtede til det østlige Libyen i juni 2020, blev der fundet massegrave i Tarhuna, som blev tilskrevet Kaniyat-militsen. Kaniyat-militsen er ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, navnlig udenretslige drab og tvangsforsvindinger af personer.

22.3.2021

4.

Den nationale sikkerhedsmyndighed (National Security Office alias National Security Agency) for Eritreas regering

-

Ledet af generalmajor Abraha Kassa

Den nationale sikkerhedsmyndighed (National Security Office alias National Security Agency) for Eritreas regering ledes af generalmajor Abraha Kassa og er under tilsyn af præsidentens kontor. Den nationale sikkerhedsmyndighed er opdelt i seks kontorer, som hver især er opdelt i tre afdelinger, der henholdsvis er ansvarlige for efterretninger, anholdelser og afhøringer. Den nationale sikkerhedsmyndighed er ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Eritrea, navnlig vilkårlige anholdelser, udenretslige drab, tvangsforsvindinger af personer og tortur begået af myndighedens agenter.

22.3.2021

▼B
BILAG II

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Kommissionen

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/101

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGARN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLANDENE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIET

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu