02020R1641 — DA — 27.02.2022 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1641

af 5. november 2020

vedrørende import af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum fra Amerikas Forenede Stater

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 370 af 6.11.2020, s. 4)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/158 af 4. februar 2022

  L 26

1

7.2.2022
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1641

af 5. november 2020

vedrørende import af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum fra Amerikas Forenede Stater

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

I denne forordning fastsættes der regler vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum fra delstaterne Massachusetts og Washington i USA.

Artikel 2

Definition

I denne forordning anvendes følgende definitioner:

»Toskallede bløddyr«: toskallede bløddyr som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 3

Ækvivalens

De foranstaltninger, der anvendes i delstaterne Massachusetts og Washington i USA til beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med produktionen og markedsføringen af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum, for hvilke der er fastsat koder i den kombinerede nomenklatur i del II i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, er ækvivalente med de krav, der er fastsat i reglerne omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Officielt certifikat

Alle sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum, jf. artikel 1, må kun indføres til Unionen, hvis de ledsages af et officielt certifikat, der er behørigt udfyldt i overensstemmelse med modellen i bilaget.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1
BILAG

OFFICIELT STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF LEVENDE, FROSNE, KØLEDE ELLER FORARBEJDEDE TOSKALLEDE BLØDDYR, PIGHUDER, SÆKDYR OG HAVSNEGLE TIL KONSUM FRA AMERIKAS FORENEDE STATER

image

imageUSA (US)

Veterinærcertifikat ved indførsel til EUDel II: Certificering

II.  Sundhedsoplysninger

II.a.  Certifikatets referencenr.

II.b.

II.1.  Folkesundhedsattest for levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum

Undertegnede attesterer herved følgende:

— De heri beskrevne produkter overholder og er produceret i overensstemmelse med relevante amerikanske standarder og krav i det amerikanske program for reguleringskontrol af bløddyr.

— De heri beskrevne produkter er mærket som ikke bestemt til at blive nedsænket i eller komme i kontakt med EU-vand.

— Alle bløddyr af udenlandsk oprindelse, der anvendes i disse produkter, stammer fra tredjelande/virksomheder/avlsområder, der er godkendt til eksport af levende toskallede bløddyr til EU.

(1) (2) [II.2.  Dyresundhedsattest for levende toskallede bløddyr (3) af listeopførte arter til konsum

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at de i rubrik I.18 i del I anførte akvatiske dyr opfylder følgende betingelser:

II.2.1.  de generelle dyresundhedsmæssige krav for indførsel til Unionen, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a) (4), og b), artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 ()

II.2.2.  de særlige dyresundhedsmæssige krav for indførsel til Unionen af de varer, som dette certifikat gælder for, jf. artikel 167, litra a), c), nr. ii), litra c), nr. iii) og litra d), samt artikel 169, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2020/692.]

Bemærkninger

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Den Europæiske Union i dette certifikat Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

Del I:

— Rubrik I.8: Oprindelsesregion: delstat for høst i USA samt kode for godkendt produktionsområde.

Del II:

(1)  Del II.2 i dette certifikat gælder kun for følgende varer af levende toskallede bløddyr til konsum:

a)  bløddyr af listeopførte arter, der transporteres uden vand, og som er emballeret og mærket til konsum i overensstemmelse med de særlige krav til disse dyr i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (), og som ikke vil kunne overleve, hvis de genudsættes i vandmiljø

b)  bløddyr af listeopførte arter, der transporteres uden vand, og som er bestemt til konsum uden yderligere forarbejdning, forudsat at de er emballeret til detailsalg i overensstemmelse med kravene til sådan emballering i forordning (EF) nr. 853/2004

c)  bløddyr af listeopførte arter, der transporteres uden vand, og som er emballeret og mærket til konsum i overensstemmelse med de særlige krav til disse dyr i afsnit VII og VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og som er bestemt til videreforarbejdning uden midlertidig oplagring på forarbejdningsstedet.

(2)  Del II.2 finder ikke anvendelse og bør udgå, hvis sendingen består af vildtlevende akvatiske dyr, der landes fra fiskerfartøjer.

(3)  Arter, der er opført i kolonne 3 og 4 i tabellen i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (). Arter opført i kolonne 4 i nævnte tabel betragtes kun som vektorer på de betingelser, der er fastsat i artikel 171, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/692.

(4)  Hvor sygdommen er relevant og indberetningspligtig.

(5)  Underskrives af:

— en embedsdyrlæge, når dyresundhedsattesten i del II.2 er udfyldt

— en certifikatudstedende embedsmand eller en embedsdyrlæge, når dyresundhedsattesten i del II.2 udgår.

[Embedsdyrlæge] (5)/[Certifikatudstedende embedsmand] (5)

Navn (med blokbogstaver) ______________________________

Stilling og titel ______________________________

Dato ______________________________

Underskrift ______________________________

Stempel

(1)   

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(2)   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(3)   

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).