02020R1017 — DA — 14.07.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1017

af 13. juli 2020

om fastsættelse for 2020 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

(EUT L 225 af 14.7.2020, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1424 af 8. oktober 2020

  L 328

4

9.10.2020
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1017

af 13. juli 2020

om fastsættelse for 2020 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013Artikel 1

1.  De årlige nationale lofter for 2020 for grundbetalingsordningen, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt I i bilaget til nærværende forordning.

2.  De årlige nationale lofter for 2020 for den generelle arealbetalingsordning, jf. artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt II i bilaget til nærværende forordning.

3.  De årlige nationale lofter for 2020 for omfordelingsbetalingen, jf. artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt III i bilaget til nærværende forordning.

4.  De årlige nationale lofter for 2020 for betalingen for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. artikel 47, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt IV i bilaget til nærværende forordning.

5.  De årlige nationale lofter for 2020 for betalingen for arealer med naturlige begrænsninger, jf. artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt V i bilaget til nærværende forordning.

6.  De årlige nationale lofter for 2020 for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VI i bilaget til nærværende forordning.

7.  Maksimumsbeløbene for 2020 for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VII i bilaget til nærværende forordning.

8.  De årlige nationale lofter for 2020 for frivillig koblet støtte, jf. artikel 53, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VIII i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG

I.    Årlige nationale lofter for grundbetalingsordningen, jf. Artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013(1 000 EUR)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

225 124

Danmark

522 054

▼B

Tyskland

2 941 232

Irland

825 611

Grækenland

1 091 170

Spanien

2 845 377

Frankrig

3 025 958

▼M1

Kroatien

157 075

▼B

Italien

2 118 140

▼M1

Luxembourg

24 004

▼B

Malta

650

Nederlandene

459 920

Østrig

470 383

▼M1

Portugal

290 208

▼B

Slovenien

75 223

Finland

262 840

Sverige

399 568

II.    Årlige nationale lofter for den generelle arealbetalingsordning, jf. Artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013(1 000 EUR)

Kalenderår

2020

▼M1

Bulgarien

412 836

▼B

Tjekkiet

478 299

Estland

110 920

Cypern

29 643

Letland

160 460

Litauen

200 349

Ungarn

727 048

Polen

1 553 589

Rumænien

974 939

Slovakiet

221 593

III.    Årlige nationale lofter for omfordelingsbetalingen, jf. Artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013(1 000 EUR)

Kalenderår

2020

Belgien

46 100

▼M1

Bulgarien

60 844

▼B

Tyskland

330 210

Frankrig

687 718

▼M1

Kroatien

34 828

▼B

Litauen

77 554

Polen

281 452

▼M1

Portugal

55 320

▼B

Rumænien

104 163

IV.    Årlige nationale lofter for betalingen for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. Artikel 47, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013(1 000 EUR)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

151 580

Bulgarien

260 016

▼B

Tjekkiet

261 843

Danmark

245 627

Tyskland

1 415 187

Estland

50 810

Irland

363 320

Grækenland

550 385

Spanien

1 468 030

Frankrig

2 063 154

▼M1

Kroatien

104 484

▼B

Italien

1 111 301

Cypern

14 593

Letland

90 826

Litauen

155 108

▼M1

Luxembourg

10 583

▼B

Ungarn

399 476

Malta

1 573

Nederlandene

198 261

Østrig

207 521

Polen

1 017 297

▼M1

Portugal

205 307

▼B

Rumænien

570 959

Slovenien

40 283

Slovakiet

118 316

Finland

157 389

Sverige

209 930

V.    Årlige nationale lofter for betalingen for arealer med naturlige begrænsninger, jf. Artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013(1 000 EUR)

Kalenderår

2020

Danmark

2 657

Slovenien

2 122

VI.    Årlige nationale lofter for betalingen til unge landbrugere, jf. Artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013(1 000 EUR)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

9 563

Bulgarien

3 016

▼B

Tjekkiet

1 746

Danmark

15 556

Tyskland

47 173

Estland

1 321

Irland

24 221

Grækenland

36 692

Spanien

97 869

Frankrig

68 772

▼M1

Kroatien

6 966

▼B

Italien

74 087

Cypern

686

Letland

6 055

Litauen

6 463

▼M1

Luxembourg

529

▼B

Ungarn

5 326

Malta

21

Nederlandene

13 217

Østrig

13 835

Polen

33 910

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Rumænien

20 547

Slovenien

2 014

Slovakiet

1 706

Finland

5 246

Sverige

13 995

VII.    Maksimumsbeløb for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013(1 000 EUR)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

10 105

Bulgarien

17 334

▼B

Tjekkiet

17 456

Danmark

16 375

Tyskland

94 346

Estland

3 387

Irland

24 221

Grækenland

36 692

Spanien

97 869

Frankrig

137 544

▼M1

Kroatien

6 966

▼B

Italien

74 087

Cypern

973

Letland

6 055

Litauen

10 341

▼M1

Luxembourg

706

▼B

Ungarn

26 632

Malta

105

Nederlandene

13 217

Østrig

13 835

Polen

67 820

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Rumænien

38 064

Slovenien

2 686

Slovakiet

7 888

Finland

10 493

Sverige

13 995

VIII.    Årlige nationale lofter for frivillig koblet støtte, jf. Artikel 53, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1307/2013(1 000 EUR)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

83 510

Bulgarien

130 008

▼B

Tjekkiet

130 921

▼M1

Danmark

32 863

▼B

Estland

6 315

Irland

3 000

Grækenland

182 056

Spanien

584 919

Frankrig

1 031 577

▼M1

Kroatien

52 242

▼B

Italien

478 600

Cypern

3 891

Letland

45 413

Litauen

77 554

Luxembourg

160

Ungarn

199 738

Malta

3 000

Nederlandene

3 350

Østrig

14 526

Polen

504 743

▼M1

Portugal

134 204

▼B

Rumænien

272 554

Slovenien

17 456

Slovakiet

59 120

Finland

102 828

Sverige

90 970