02019R2088 — DA — 12.07.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2088

af 27. november 2019

om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/852 af 18. juni 2020

  L 198

13

22.6.2020
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2088

af 27. november 2019

om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes harmoniserede bestemmelser for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere om gennemsigtighed for så vidt angår integrationen af bæredygtighedsrisici, hensynet til negative bæredygtighedsvirkninger i deres processer og formidlingen af bæredygtighedsrelaterede oplysninger med hensyn til finansielle produkter.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) 

»finansiel markedsdeltager«:

a) 

et forsikringsselskab, der udbyder et forsikringsbaseret investeringsprodukt (IBIP)

b) 

et investeringsselskab, der yder porteføljepleje

c) 

en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP)

d) 

en producent af et pensionsprodukt

e) 

en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF)

f) 

en udbyder af et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

g) 

en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 345/2013

h) 

en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 346/2013

i) 

et administrationsselskab for et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS-administrationsselskab) eller

j) 

et kreditinstitut, der yder porteføljepleje

2) 

»forsikringsselskab«: et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2009/138/EF

3) 

»forsikringsbaseret investeringsprodukt« eller »IBIP«:

a) 

et forsikringsbaseret investeringsprodukt som defineret i artikel 4, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 ( 1 ) eller

b) 

et forsikringsprodukt, der udbydes til en professionel investor, og som har en værdi ved udløb eller en tilbagekøbsværdi, der direkte eller indirekte er helt eller delvis eksponeret mod markedsudsving

4) 

»forvalter af alternative investeringsfonde« eller »FAIF«: en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU

5) 

»investeringsselskab«: et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU

6) 

»porteføljepleje«: porteføljepleje som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i direktiv 2014/65/EU

7) 

»arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse« eller »IORP«: en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, der er meddelt tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv (EU) 2016/2341, bortset fra en pensionskasse, i forhold til hvilken en medlemsstat har valgt at anvende nævnte direktivs artikel 5, eller en pensionskasse, som administrerer pensionsordninger, der tilsammen har under 15 medlemmer i alt

8) 

»pensionsprodukt«:

a) 

et pensionsprodukt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1286/2014 eller

b) 

et individuelt pensionsprodukt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1286/2014

9) 

»paneuropæisk personligt pensionsprodukt« eller »PEPP-produkt«: et produkt som omhandlet i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) 2019/1238

10) 

»UCITS-administrationsselskab«:

a) 

et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF eller

b) 

et investeringsselskab, der er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, og som ikke har udpeget et administrationsselskab, der er godkendt i henhold til nævnte direktiv, til sin administration

11) 

»finansiel rådgiver«:

a) 

en forsikringsformidler, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er

b) 

et forsikringsselskab, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er

c) 

et kreditinstitut, der yder investeringsrådgivning

d) 

et forsikringsselskab, der yder investeringsrådgivning

e) 

en FAIF, der yder investeringsrådgivning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, litra b), nr. i), i direktiv 2011/61/EU eller

f) 

et UCITS-administrationsselskab, der yder investeringsrådgivning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra b), nr. i), i direktiv 2009/65/EF

12) 

»finansielt produkt«:

a) 

en portefølje, der forvaltes i overensstemmelse med denne artikels nr. 6)

b) 

en alternativ investeringsfond (AIF)

c) 

et IBIP

d) 

et pensionsprodukt

e) 

en pensionsordning,

f) 

et UCITS eller

g) 

et PEPP-produkt

13) 

»alternative investeringsfonde« eller »AIF'er«: en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU

14) 

»pensionsordning«: en pensionsordning som defineret i artikel 6, nr. 2), i direktiv (EU) 2016/2341

15) 

»institut for kollektiv investering i værdipapirer« eller »UCITS«: et institut, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

16) 

»investeringsrådgivning«: investeringsrådgivning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 4), i direktiv 2014/65/EU

17) 

»bæredygtige investering«: en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt mål som målt f.eks. ved hjælp af nøgleindikatorer for ressourceeffektivitet for anvendelse af energi, vedvarende energi, råmaterialer, vand og jord, for affaldsproduktion og drivhusgasemissioner eller for dens indvirkning på biodiversiteten og den cirkulære økonomi eller en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et socialt mål, navnlig en investering, som bidrager til at bekæmpe ulighed, eller som fremmer social samhørighed, social integration og arbejdsmarkedsrelationer, eller en investering i menneskelig kapital eller økonomisk eller socialt dårligt stillede lokalsamfund, forudsat at sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, navnlig med hensyn til solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler

18) 

»professionel investor«: en kunde, der opfylder kriterierne i bilag II til direktiv 2014/65/EU

19) 

»detailinvestor«: en investor, som ikke er en professionel investor

20) 

»forsikringsformidler«: en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i direktiv (EU) 2016/97

21) 

»forsikringsrådgivning«: rådgivning som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 15), i direktiv (EU) 2016/97

22) 

»bæredygtighedsrisiko«: en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering

23) 

»europæisk langsigtet investeringsfond« eller »ELTIF«: en fond, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) 2015/760

24) 

»bæredygtighedsfaktorer«: miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

▼M1

Artikel 2a

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade

1.  De europæiske tilsynsmyndigheder, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (samlet betegnet »ESA'erne«) udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og præsentationen af oplysninger vedrørende princippet om ikke at gøre væsentlig skade som omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, nr. 17), i overensstemmelse med indhold, metoder og præsentation med hensyn til bæredygtighedsindikatorerne for negative indvirkninger, jf. nærværende forordnings artikel 4, stk. 6 og 7.

2.  ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i stk. 1, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

3.  Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i denne artikels stk. 1 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

▼B

Artikel 3

Gennemsigtighed i forbindelse med politikker for bæredygtighedsrisici

1.  Finansielle markedsdeltagere offentliggør på deres websteder oplysninger om deres politikker for integration af bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutningsproces.

2.  Finansielle rådgivere offentliggør på deres websteder oplysninger om deres politikker for integration af bæredygtighedsrisici i deres investerings- eller forsikringsrådgivning.

Artikel 4

Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på enhedsniveau

1.  Finansielle markedsdeltagere offentliggør og opretholder på deres websteder:

a) 

hvor de tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, en erklæring om due diligence-politikker med hensyn til disse indvirkninger under behørig hensyntagen til deres størrelse, arten og omfanget af deres aktiviteter og typerne af finansielle produkter, de udbyder, eller

b) 

hvor de ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, en klar begrundelse for, hvorfor de ikke gør det, herunder, hvor det er relevant, oplysninger om, hvorvidt og hvornår de agter at tage hensyn til sådanne negative indvirkninger.

2.  Finansielle markedsdeltagere skal i de oplysninger, der gives i overensstemmelse med stk. 1, litra a), mindst inkludere følgende:

a) 

oplysninger om deres politikker for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer

b) 

en beskrivelse af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og eventuelle dertil knyttede tiltag, der er truffet, eller, hvor det er relevant, planlagt

c) 

kortfattede sammenfatninger af politikker for aktivt ejerskab i overensstemmelse med artikel 3g i direktiv 2007/36/EF, hvor det er relevant

d) 

en henvisning til deres overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering og, hvor det er relevant, deres grad af tilpasning til Parisaftalens mål.

3.  Uanset stk. 1 skal finansielle markedsdeltagere, som på deres statustidspunkt overskrider kriteriet om det gennemsnitlige antal på 500 ansatte i løbet af regnskabsåret, fra den 30. juni 2021 offentliggøre og opretholde en erklæring om deres due diligence-politikker med hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer på deres websteder. Denne erklæring skal mindst indeholde de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

4.  Uanset denne artikels stk. 1 skal finansielle markedsdeltagere, som er modervirksomheder i en stor koncern som omhandlet i artikel 3, stk. 7, i direktiv 2013/34/EU fra den 30. juni 2021, og som på koncernens statustidspunkt på konsolideret niveau overskrider kriteriet om det gennemsnitlige antal på 500 ansatte i løbet af regnskabsåret, offentliggøre og opretholde en erklæring om deres due diligence-politikker med hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer på deres websteder. Denne erklæring skal mindst indeholde de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

5.  Finansielle rådgivere offentliggør og opretholder på deres websteder:

a) 

oplysninger om, hvorvidt de under behørig hensyntagen til deres størrelse, arten og omfanget af deres aktiviteter og de typer af finansielle produkter, de rådgiver om, i deres investerings- eller forsikringsrådgivning tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, eller

b) 

oplysninger om, hvorfor de ikke i deres investeringsrådgivning eller forsikringsrådgivning tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne, herunder, hvor det er relevant, oplysninger om, hvorvidt og hvornår de agter at tage hensyn til sådanne negative indvirkninger.

6.  Senest den 30. december 2020 udarbejder ESA'erne gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 med hensyn til indhold, metoder og præsentation af de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1-5, for så vidt angår bæredygtighedsindikatorerne i forhold til de negative indvirkninger for klima og andre miljørelaterede negative indvirkninger.

ESA'erne indhenter, hvor det er relevant, input fra Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

7.  Senest den 30. december 2021 udarbejder ESA'erne gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 med hensyn til indhold, metoder og præsentation af de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1-5, for så vidt angår bæredygtighedsindikatorer for negative indvirkninger på området sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 5

Gennemsigtighed i forbindelse med aflønningspolitikker vedrørende integration af bæredygtighedsrisici

1.  Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere medtager i deres aflønningspolitikker oplysninger om, hvordan disse politikker er i overensstemmelse med integrationen af bæredygtighedsrisici, og offentliggør disse oplysninger på deres websteder.

2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal indgå i de aflønningspolitikker, som finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere skal fastlægge og opretholder i overensstemmelse med sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341.

Artikel 6

Gennemsigtighed i forbindelse med integration af bæredygtighedsrisici

1.  Finansielle markedsdeltagere medtager beskrivelser af følgende i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale:

a) 

måden, hvorpå bæredygtighedsrisici integreres i deres investeringsbeslutninger, og

b) 

resultaterne af vurderingen af de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af de finansielle produkter, de udbyder.

Hvor finansielle markedsdeltagere anser bæredygtighedsrisici for ikke at være relevante, skal de i første afsnit omhandlede beskrivelser omfatte en klar og koncis redegørelse for årsagerne hertil.

2.  Finansielle rådgivere medtager beskrivelser af følgende i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale:

a) 

måden, hvorpå bæredygtighedsrisici integreres i deres investerings- eller forsikringsrådgivning, og

b) 

resultatet af vurderingen af de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af de finansielle produkter, de rådgiver om.

Hvor finansielle rådgivere anser bæredygtighedsrisici for ikke at være relevante, skal de i første afsnit omhandlede beskrivelser omfatte en klar og koncis redegørelse for årsagerne hertil.

3.  De i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger gives på følgende måde:

a) 

for så vidt angår FAIF'er i de oplysninger til investorer, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

b) 

for så vidt angår forsikringsselskaber i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 185, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, eller, hvis det er relevant, i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97

c) 

for så vidt angår IORP'er i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41 i direktiv (EU) 2016/2341

d) 

for så vidt angår forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 345/2013

e) 

for så vidt angår forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 346/2013

f) 

for så vidt angår producenter af pensionsprodukter skriftligt og i god tid, inden en detailinvestor bindes af en aftale, der vedrører et pensionsprodukt

g) 

for så vidt angår UCITS-administrationsselskaber i prospektet, der er omhandlet i artikel 69 i direktiv 2009/65/EF

h) 

for så vidt angår investeringsselskaber, der yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

i) 

for så vidt angår kreditinstitutter, der yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

j) 

for så vidt angår forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og for så vidt angår forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om pensionsprodukter, som er eksponeret for markedsudsving, i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97

k) 

for så vidt angår FAIF'er, der forvalter ELTIF'er, i prospektet, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EU) 2015/760

l) 

for så vidt angår PEPP-udbydere i dokumentet med central PEPP-investorinformation, der er omhandlet i artikel 26 i forordning (EU) 2019/1238.

Artikel 7

Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på finansielt produktniveau

1.  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, skal, hvor en finansiel markedsdeltager anvender artikel 4, stk. 1, litra a), eller artikel 4, stk. 3 eller 4, senest den 30. december 2022 omfatte følgende for hvert finansielt produkt:

a) 

en klar og begrundet redegørelse for, hvorvidt og i givet fald hvordan et finansielt produkt tager de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i betragtning

b) 

en erklæring om, at oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer er tilgængelige i de oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 11, stk. 2.

Hvor oplysningerne i artikel 11, stk. 2, omfatter kvantificeringer af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, kan disse oplysninger baseres på bestemmelserne i de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er vedtaget i medfør af artikel 4, stk. 6 og 7.

2.  Hvor en finansiel markedsdeltager anvender artikel 4, stk. 1, litra b), skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, for hvert finansielt produkt omfatte en erklæring om, at den finansielle markedsdeltager ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og årsagerne hertil.

Artikel 8

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika i oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

1.  Hvor et finansielt produkt blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination af disse karakteristika, og forudsat at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, skal de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, omfatte følgende:

a) 

oplysninger om, hvordan de pågældende karakteristika opfyldes

b) 

hvis der er angivet et indeks som referencebenchmark, oplysninger om, hvorvidt og hvordan dette indeks er i overensstemmelse med de pågældende karakteristika.

2.  Finansielle markedsdeltagere medtager i de oplysninger, der i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, skal gives, en angivelse af, hvor den metode, der er anvendt til beregning af det i nærværende artikels stk. 1 omhandlede indeks, kan findes.

▼M1

2a.  Hvor finansielle markedsdeltagere udbyder et finansielt produkt som omhandlet i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 ( 2 ), skal de i de oplysninger, som skal gives i henhold til nærværende forordnings artikel 6, stk. 1 og 3, medtage de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2020/852.

▼M1

3.  ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og præsentationen af de oplysninger, som skal gives i henhold til denne artikels stk. 1 og 2.

▼B

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og forskellene mellem dem samt til målet om, at oplysninger skal være korrekte, rimelige, klare, ikke vildledende, enkle og koncise.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

▼M1

4.  ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 2a.

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og forskellene mellem dem samt til målet om, at oplysninger skal være korrekte, rimelige, klare, ikke vildledende, enkle og koncise, og udarbejder, hvis det er nødvendigt for at nå dette mål, udkast til ændringer af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i denne artikels stk. 3. Udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder skal tage hensyn til de respektive anvendelsesdatoer, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) 2020/852, for så vidt angår de miljømål, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 9.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen:

a) 

senest den 1. juni 2021 for så vidt angår de miljømål, der er omhandlet i artikel 9, litra a) og b), i forordning (EU) 2020/852, og

b) 

senest den 1. juni 2022 for så vidt angår de miljømål, der er omhandlet i artikel 9, litra c)-f), i forordning (EU) 2020/852

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

▼B

Artikel 9

Gennemsigtighed i forbindelse med bæredygtige investeringer i oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

1.  Hvor et finansielt produkt har bæredygtig investering som sit mål, og der er angivet et indeks som referencebenchmark, skal de oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, ledsages af følgende:

a) 

oplysninger om, hvordan det angivne indeks er tilpasset dette mål

b) 

en redegørelse for, hvorfor og hvordan det angivne indeks, der er tilpasset dette mål, afviger fra et bredt markedsindeks.

2.  Hvor et finansielt produkt har bæredygtig investering som sit mål, og der ikke er angivet et indeks som referencebenchmark, skal de oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, omfatte en redegørelse for, hvordan dette mål skal nås.

3.  Hvor et finansielt produkt har en reduktion af CO2-emissioner som sit mål, skal de oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, omfatte en detaljeret redegørelse for, hvordan der sikres målet om lav CO2-emissionseksponering med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål for den globale opvarmning.

Hvor der i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 ( 3 ) ikke foreligger et EU-benchmark for klimaovergangen eller et Paristilpasset EU-benchmark, skal de oplysninger, som er omhandlet i artikel 6, uanset nærværende artikels stk. 2 omfatte en detaljeret redegørelse for, hvordan den fortsatte indsats for at nå målet om at reducere CO2-emissioner sikres med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål for den globale opvarmning.

4.  Finansielle markedsdeltagere medtager i de oplysninger, der i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, skal gives, en angivelse af, hvor den metode, der er anvendt til beregning af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede indekser og af de i nærværende artikels stk. 3, andet afsnit, omhandlede benchmarks kan findes.

▼M1

4a.  Finansielle markedsdeltagere medtager i de oplysninger, der i henhold til denne forordnings artikel 6, stk. 1 og 3, skal gives, de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2020/852.

▼M1

5.  ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og præsentationen af de oplysninger, som skal gives i henhold til denne artikels stk. 1-4.

▼B

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres mål som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 og forskellene mellem dem samt til målet om, at oplysninger skal være korrekte, rimelige, klare, ikke vildledende, enkle og koncise.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

▼M1

6.  ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 4a.

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres mål som omhandlet i denne artikels stk. 4a og forskellene mellem dem samt til målet om, at oplysninger skal være korrekte, rimelige, klare, ikke vildledende, enkle og koncise, og udarbejder, hvis det er nødvendigt for at nå dette mål, udkast til ændringer til af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i denne artikels stk. 5. Udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder skal tage hensyn til de respektive anvendelsesdatoer, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) 2020/852, for så vidt angår de miljømål, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 9.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen:

a) 

senest den 1. juni 2021 for så vidt angår de miljømål, der er omhandlet i artikel 9, litra a) og b), i forordning (EU) 2020/852, og

b) 

senest den 1. juni 2022 for så vidt angår de miljømål, der er omhandlet i artikel 9, litra c)-f), i forordning (EU) 2020/852.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

▼B

Artikel 10

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og med bæredygtige investeringer på websteder

1.  Finansielle markedsdeltagere offentliggør og opretholder på deres websteder følgende oplysninger for hvert finansielt produkt, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, 2 og 3:

a) 

en beskrivelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika eller det bæredygtige investeringsmål

b) 

oplysninger om, hvilke metoder der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika eller indvirkningen af de bæredygtige investeringer, der er udvalgt til det finansielle produkt, herunder dets datakilder, screeningkriterier for de underliggende aktiver og de relevante bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt til at måle det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika eller samlede bæredygtige indvirkning

c) 

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8 og 9

d) 

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11.

De oplysninger, som skal gives i henhold til første afsnit, skal være klare, koncise og forståelige for investorer. De skal offentliggøres på en måde, der er korrekt, rimelig, klar, ikke vildledende, enkel og koncis, og på et fremtrædende lettilgængeligt sted på webstedet.

2.  ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a) og b), og de krav til præsentationen, der er omhandlet i nævnte stykkes andet afsnit.

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og mål som omhandlet i stk. 1 og forskellene mellem dem. ESA'erne ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i lyset af den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 11

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og med bæredygtige investeringer i periodiske rapporter

1.  Hvor finansielle markedsdeltagere udbyder et finansielt produkt som omhandlet i artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, stk. 1, 2 eller 3, skal de medtage en beskrivelse af følgende i periodiske rapporter:

a) 

for så vidt angår et finansielt produkt som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i hvilket omfang de miljømæssige eller sociale karakteristika er opfyldt

b) 

for så vidt angår et finansielt produkt som omhandlet i artikel 9, stk. 1, 2 eller 3:

i) 

det finansielle produkts samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkning ved hjælp af relevante bæredygtighedsindikatorer eller

ii) 

hvor et indeks er blevet angivet som referencebenchmark, en sammenligning mellem det finansielle produkts samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkning med indvirkningerne af det angivne indeks og med et bredt markedsindeks ved hjælp af bæredygtighedsindikatorer.

▼M1

c) 

for så vidt angår et finansielt produkt, der er omfattet af artikel 5 i forordning (EU) 2020/852., de oplysninger, der kræves i henhold til nævnte artikel

d) 

for så vidt angår et finansielt produkt, der er omfattet af artikel 6 i forordning (EU) 2020/852., de oplysninger, der kræves i henhold til nævnte artikel.

▼B

2.  De i denne artikels stk. 1 omhandlede oplysninger gives på følgende måde:

a) 

for så vidt angår FAIF'er i årsrapporten omhandlet i artikel 22 i direktiv 2011/61/EU

b) 

for så vidt angår forsikringsselskaber skriftligt hvert år i overensstemmelse med artikel 185, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF

c) 

for så vidt angår IORP'er i årsberetningen omhandlet i artikel 29 i direktiv (EU) 2016/2341

d) 

for så vidt angår forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i årsrapporten omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) nr. 345/2013

e) 

for så vidt angår forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde i årsrapporten omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) nr. 346/2013

f) 

for så vidt angår producenter af pensionsprodukter skriftligt i årsrapporten eller i en rapport i overensstemmelse med national ret

g) 

for så vidt angår UCITS-administrationsselskaber i den årsberetning, der er omhandlet i artikel 69 i direktiv 2009/65/EF

h) 

for så vidt angår investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, i en periodisk rapport som omhandlet i artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

i) 

for så vidt angår kreditinstitutter, der yder porteføljepleje, i en periodisk rapport som omhandlet i artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

j) 

for så vidt angår PEPP-udbydere i PEPP-oversigten som omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) 2019/1238.

3.  Med henblik på nærværende artikels stk. 1 kan finansielle markedsdeltagere gøre brug af oplysningerne i ledelsesberetninger i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2013/34/EU eller i givet fald af oplysningerne i ikkefinansielle redegørelser i overensstemmelse med nævnte direktivs 19a.

▼M1

4.  ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b).

▼B

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og mål og forskellene mellem dem. ESA'erne ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i lyset af den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

▼M1

5.  ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra c) og d).

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og mål og forskellene mellem dem og udarbejder om nødvendigt udkast til ændringer af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i denne artikels stk. 4. Udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder skal tage hensyn til de respektive anvendelsesdatoer, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) 2020/852., for så vidt angår de miljømål, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 9. ESA'erne ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i lyset af den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen:

a) 

senest den 1. juni 2021 for så vidt angår de miljømål, der er omhandlet i artikel 9, litra a) og b), i forordning (EU) 2020/852., og

b) 

senest den 1. juni 2022 for så vidt angår de miljømål, der er omhandlet i artikel 9, litra c)-f), i forordning (EU) 2020/852.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

▼B

Artikel 12

Revision af oplysninger

1.  Finansielle markedsdeltagere sikrer, at alle oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med artikel 3, 5 eller 10, holdes ajour. Hvor en finansiel markedsdeltager ændrer sådanne oplysninger, offentliggøres på samme websted en klar redegørelse for en sådan ændring.

2.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på finansielle rådgivere for så vidt angår oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med artikel 3 og 5.

Artikel 13

Markedsføringskommunikation

1.  Uden at det berører strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, 2014/65/EU og (EU) 2016/97 og forordning (EU) nr. 1286/2014, skal finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere sikre, at deres markedsføringskommunikation ikke er i strid med de oplysninger, der gives i henhold til nærværende forordning.

2.  ESA'erne kan gennem Det Fælles Udvalg udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardpræsentationen af oplysninger om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer.

Beføjelsen til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 14

Kompetente myndigheder

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med sektorspecifik lovgivning, navnlig den sektorspecifikke lovgivning, der er omhandlet i denne forordnings artikel 6, stk. 3, og i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU, overvåger finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres opfyldelse af denne forordnings krav. De kompetente myndigheder skal have alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner i henhold til denne forordning.

2.  Med henblik på denne forordning samarbejder de kompetente myndigheder med hinanden og meddeler uden unødig forsinkelse hinanden sådanne oplysninger, som er relevante for udførelsen af deres opgaver efter denne forordning.

Artikel 15

Gennemsigtighed i forbindelse med IORP'er og forsikringsformidlere

1.  IORP'er offentliggør og opretholder de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3-7 og artikel 10, stk. 1, første afsnit, i overensstemmelse med artikel 36, stk. 2, litra f), i direktiv (EU) 2016/2341.

2.  Forsikringsformidlere giver de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, artikel 4, stk. 5, artikel 5 og 6 og artikel 10, stk. 1, første afsnit, i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv (EU) 2016/97.

Artikel 16

Pensionsprodukter omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

1.  Medlemsstaterne kan beslutte at anvende nærværende forordning på producenter af pensionsprodukter, der administrerer nationale sociale sikringsordninger, som er omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. I så fald omfatter producenter af pensionsprodukter som omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, nr. 1), litra d), producenter af pensionsprodukter, der administrerer nationale sociale sikringsordninger, og producenter af pensionsprodukter, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, nr. 8). I så fald anses definitionen af pensionsprodukter i nærværende forordnings artikel 2, nr. 8), for også at omfatte de i første punktum omhandlede pensionsprodukter.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og ESA'erne om enhver beslutning taget i henhold til stk. 1.

Artikel 17

Undtagelser

1.  Denne forordning finder hverken anvendelse på forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, eller på investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, og som er virksomheder uanset deres juridiske status, herunder fysiske personer eller selvstændige, forudsat at de har færre end tre ansatte.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte at anvende denne forordning på forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, eller på investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning som omhandlet i stk. 1.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og ESA'erne om enhver beslutning taget i henhold til stk. 2.

Artikel 18

Rapport

ESA'erne gør status over omfanget af frivillige oplysninger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra a). Senest den 10. september 2022 og derefter hvert år forelægger ESA'erne en rapport for Kommissionen om bedste praksis og fremsætter anbefalinger om frivillige rapporteringsstandarder. Denne årlige rapport skal behandle følgerne af due diligence-praksis for videregivelse af oplysninger i henhold til denne forordning og give vejledning herom. Rapporten offentliggøres og fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 19

Evaluering

1.  Senest den 30. december 2022 evaluerer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og overvejer navnlig:

a) 

om henvisningen til det gennemsnitlige antal ansatte i artikel 4, stk. 3 og 4, bør bibeholdes, erstattes eller ledsages af andre kriterier, og overvejer fordelene og proportionaliteten af den dermed forbundne administrative byrde

b) 

om denne forordnings funktion hæmmes af manglen på data eller disses mangelfulde kvalitet, herunder indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fra virksomheder, der investeres i.

2.  Den rapport, der er omhandlet i stk. 1, ledsages, hvis det er relevant, af et lovgivningsforslag.

Artikel 20

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Denne forordning finder anvendelse fra den 10. marts 2021.

▼M1

3.  Uanset denne artikels stk. 2:

a) 

finder artikel 4, stk. 6 og 7, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 2, anvendelse fra den 29. december 2019

b) 

finder artikel 2a, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 6, og artikel 11, stk. 5, anvendelse fra den 12. juli 2020

c) 

finder artikel 8, stk. 2a, og artikel 9, stk. 4a, anvendelse:

i) 

fra den 1. januar 2022 for så vidt angår de miljømål, der er omhandlet i artikel 9, litra a) og b), i forordning (EU) 2020/852, og

ii) 

fra den 1. januar 2023 for så vidt angår de miljømål, der er omhandlet i artikel 9, litra c)-f), i forordning (EU) 2020/852.

d) 

finder artikel 11, stk. 1, 2, og 3, anvendelse fra den 1. januar 2022.

▼B

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).