02019R2072 — DA — 16.12.2021 — 007.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2072

af 28. november 2019

om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019

(EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1199 af 13. august 2020

  L 267

3

14.8.2020

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1292 af 15. september 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1825 af 2. december 2020

  L 406

58

3.12.2020

►M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2210 af 22. december 2020

  L 438

28

28.12.2020

 M5

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2211 af 22. december 2020

  L 438

41

28.12.2020

►M6

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/759 af 7. maj 2021

  L 162

18

10.5.2021

 M7

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/901 af 3. juni 2021

  L 197

75

4.6.2021

►M8

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2069 af 25. november 2021

  L 421

28

26.11.2021


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 410, 18.11.2021, s.  204 (2019/2072)
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2072

af 28. november 2019

om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019Artikel 1

Formål

Ved nærværende forordning gennemføres forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår listeopførelsen af EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere samt foranstaltningerne vedrørende planter, planteprodukter og andre objekter for at mindske den risiko, disse skadegørere udgør, til et acceptabelt niveau.

Artikel 2

Definitioner

1.  
I denne forordning gælder definitionerne i bilag I.
2.  

Desuden forstås ved:

a) 

»praktisk taget fri for skadegørere«: omfanget af forekomsten af skadegørere, bortset fra EU-karantæneskadegørere eller beskyttet zone-karantæneskadegørere, på planter til plantning eller frugtplanter, som er tilstrækkelig lav til at sikre, at planterne af en acceptabel kvalitet og anvendelighed

b) 

»officiel erklæring«: et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, et plantepas, jf. samme forordnings artikel 78, mærkning af træemballage, træ og andre objekter, jf. samme forordnings artikel 96, eller de officielle attesteringer, jf. samme forordnings artikel 99

c) 

»systematisk tilgang«: integrering af forskellige risikostyringsforanstaltninger, hvoraf mindst to fungerer uafhængigt, og som, når de anvendes sammen, opnår det passende beskyttelsesniveau mod EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og skadegørere, som er omfattet af de foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2016/2031.

Artikel 3

Liste over EU-karantæneskadegørere

Listen over EU-karantæneskadegørere, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag II til nærværende forordning.

Listen over EU-karantæneskadegørere, der ikke vides at forekomme i Unionens område, findes i del A i bilag II, og listen over EU-karantæneskadegørere, der vides at forekomme i Unionens område, findes i del B i bilag II.

Artikel 4

Liste over beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere

Listen over de beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere, som omhandlet i artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 5

Liste over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere og specifikke planter til plantning med kategorier og tærskelværdier

Listen over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere og specifikke planter til plantning med kategorier og tærskelværdier, som omhandlet i artikel 37, stk. 2, forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag IV til nærværende forordning. Disse planter til plantning må ikke indføres i eller flyttes inden for Unionen, hvis forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere ligger over tærskelværdierne.

Forbuddet mod indførsel og flytning som fastsat i stk. 1 gælder kun for de kategorier af planter til plantning, der er omhandlet i bilag IV.

Artikel 6

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på specifikke planter til plantning

1.  
Foranstaltningerne for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende flytning inden for og indførsel til Unionen af specifikke planter til plantning, jf. artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag V til nærværende forordning.
2.  

Listen i bilag IV til nærværende forordning og bilag V berører ikke foranstaltningerne vedtaget i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF og 98/56/EF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF vedrørende:

a) 

inspektioner, prøveudtagning og testning af de pågældende planter til plantning eller de planter, de hidrører fra

b) 

oprindelsen af de respektive planter til plantning fra de områder eller anlæg, som er frie for eller fysisk beskyttet mod de pågældende regulerede ikke-karantæneskadegørere

c) 

behandlinger af de pågældende planter til plantning eller de planter, de hidrører fra

d) 

produktionen af planterne til plantning.

3.  

Endvidere berører listen i bilag IV til nærværende forordning og bilag V ikke undtagelserne for planter til plantning vedtaget i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF fra kravene vedrørende afsætning, som er fastsat i nævnte direktiver, herunder:

a) 

undtagelser vedrørende levering af planter til plantning til officielle testnings- og inspektionsorganer

b) 

undtagelser vedrørende levering af uforarbejdede planter til plantning til tjenesteydere med henblik på forarbejdning eller emballering, forudsat at tjenesteyderen ikke får ejendomsret til de leverede planter, og at planternes identitet er garanteret

c) 

undtagelser vedrørende levering af planter til plantning på visse betingelser til tjenesteydere med henblik på produktion af visse landbrugsråvarer til industriel produktion eller frøformering

d) 

undtagelser for planter til plantning bestemt til videnskabelige formål, fremavlsarbejde, andre test- eller forsøgsformål

e) 

undtagelser fra krav vedrørende afsætning for ikke endeligt certificerede planter til plantning

f) 

undtagelser fra krav vedrørende afsætning som fastsat i bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/478

g) 

undtagelser fra krav vedrørende afsætning for planter til plantning, der bevisligt er bestemt til eksport til tredjelande.

Artikel 7

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionen fra visse tredjelande er forbudt

Listen over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionens område er forbudt, sammen med de tredjelande, grupper af tredjelande eller specifikke områder i tredjelande, som forbuddet finder anvendelse på, jf. artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag VI til nærværende forordning.

▼M3

Stk. 1 berører ikke andre retsakter om forbud af midlertidig karakter, som er vedtaget i henhold til artikel 40, stk. 2, artikel 42, stk. 3, eller artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 og vedrører indførsel til Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, med henblik på at imødegå særlige plantesundhedsmæssige risici, som endnu ikke er vurderet fuldt ud.

▼B

Artikel 8

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande eller i Unionens område og de tilsvarende særlige krav vedrørende indførsel til eller flytning inden for Unionens område

1.  
Listen over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande og de tilsvarende særlige krav vedrørende indførsel til Unionens område, jf. artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag VII til nærværende forordning.

▼M3

Første afsnit berører ikke andre retsakter om særlige krav af midlertidig karakter, som er vedtaget i henhold til artikel 41, stk. 2, artikel 42, stk. 4, eller artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 og vedrører indførsel til Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, med henblik på at imødegå særlige plantesundhedsmæssige risici, som endnu ikke er vurderet fuldt ud.

▼B

2.  
Listen over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i Unionens område og de tilsvarende særlige krav vedrørende flytning inden for Unionens område, jf. artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag VIII til nærværende forordning.

▼M3

Første afsnit berører ikke andre retsakter om særlige krav af midlertidig karakter, som er vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, artikel 41, stk. 2, artikel 42, stk. 4, eller artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031 og vedrører flytning inden for Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, med henblik på at imødegå særlige plantesundhedsmæssige risici, som endnu ikke er vurderet fuldt ud.

▼B

Artikel 9

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til visse beskyttede zoner er forbudt

Listen over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande eller i Unionens område, som ikke må indføres i visse beskyttede zoner, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 10

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, der skal indføres i eller flyttes inden for beskyttede zoner, og tilsvarende særlige krav vedrørende beskyttede zoner

Listen over planter, planteprodukter og andre objekter, de respektive beskyttede zoner og de tilsvarende særlige krav vedrørende beskyttede zoner, jf. artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag X til nærværende forordning.

Artikel 11

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter samt de respektive oprindelses- eller afsendelseslande, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat

1.  
Listen over planter, planteprodukter og andre objekter samt de respektive oprindelses- eller afsendelsestredjelande, for hvis indførsel til Unionens område der kræves et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 72, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, findes i del A i bilag XI til nærværende forordning.
2.  
Listen over planter, der er omfattet af undtagelsen fra et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 73, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, findes i del C i bilag XI til nærværende forordning.
3.  
Alle planter, bortset fra de stk. 1 og 2 omhandlede planter, må kun indføres i Unionen, hvis de ledsages af et plantesundhedscertifikat i overensstemmelse med artikel 73, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031. De tilgængelige KN-koder for disse planter er opført i del B i bilag XI til nærværende forordning.

Artikel 12

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat ved indførsel til en beskyttet zone fra visse oprindelses- eller afsendelsestredjelande

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat ved indførsel til visse beskyttede zoner fra visse oprindelses- eller afsendelsestredjelande, jf. artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag XII til nærværende forordning.

Artikel 13

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves plantepas ved flytning inden for Unionens område

1.  
Listen over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves plantepas ved flytning inden for Unionens område, jf. artikel 79, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag XIII til nærværende forordning.
2.  

Som undtagelse fra stk. 1 kræves der ikke et plantepas ved flytning inden for Unionen af frø, der opfylder begge følgende betingelser:

a) 

De er omfattet af de i artikel 6, stk. 3, omhandlede undtagelser, og

▼M6

b) 

de er ikke omfattet af de særlige krav i bilag VIII eller bilag X til nærværende forordning eller af de krav, der er fastsat i de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1 eller artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031.

▼B

Artikel 14

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves et plantepas med angivelsen »Plantepas — beskyttet zone« ved indførsel til og flytning inden for visse beskyttede zoner

Listen over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves plantepas ved indførsel til eller flytning inden for visse beskyttede zoner, jf. artikel 80, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, findes i bilag XIV til nærværende forordning.

Plantepas som omhandlet i stk. 1 skal være forsynet med angivelsen »Plantepas — beskyttet zone«.

Artikel 15

Ophævelse af forordning (EF) nr. 690/2008

Forordning (EF) nr. 690/2008 ophæves.

Artikel 16

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 foretages følgende ændringer:

1) 

Artikel 2 udgår.

2) 

Bilag II udgår.

Artikel 17

Overgangsforanstaltninger

Frø og andre planter til plantning, der indføres i Unionens område, flyttes inden for Unionens område eller produceres før den 14. december 2019 i overensstemmelse med de relevante krav i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF vedrørende forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere inden den dato, kan, indtil den 14. december 2020, indføres i eller flyttes inden for Unionens område, hvis de opfylder de pågældende krav. Pr. 14. december 2020. Artikel 5 og 6 finder anvendelse på alle planter, der er omfattet af denne forordning.

For plantepas, som kræves i overensstemmelse med denne forordning ved flytning af frø og planter til plantning inden for Unionens område, som er omfattet af overgangsperioden i denne artikel stk. 1, kræves der indtil den 14. december 2020 kun attestering af, at de overholder bestemmelserne vedrørende EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere eller foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2016/2031.

Artikel 18

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Definitioner, jf. artikel 2, stk. 1

I forbindelse med denne forordning har betegnelserne i del A, når de anvendes i bilagene til denne forordning, samme betydning som i de respektive direktiver, der er opført i del B, anden kolonne.

DEL A

Liste over betegnelser

— 
Præ-basisfrø
— 
Basisfrø, basissæd
— 
Certificeret frø, certificeret sædekorn
— 
Standardfrø
— 
Vin
— 
Udgangsformeringsmateriale
— 
Basisformeringsmateriale
— 
Kerneplanter
— 
Basismateriale
— 
Certificeret materiale
— 
Standardformeringsmateriale
— 
Prydplanteformeringsmateriale
— 
Forstligt formeringsmateriale
— 
Formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter
— 
Frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion
— 
Kandidat-kernemoderplante
— 
Kernemoderplante
— 
Basismoderplante
— 
Certificeret moderplante
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC)-materiale
— 
Frø af foderplanter
— 
Sædekorn
— 
Grøntsagsfrø
— 
Læggekartofler
— 
Frø af olie- og spindplanter

DEL B

Liste over direktiver og bilag1.  BILAG TIL DENNE FORORDNING

2.  DIREKTIVER

BILAG IV, del A

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af foderplanter)

BILAG V, del A

(Foranstaltninger vedrørende frø af foderplanter)

Direktiv 66/401/EØF

BILAG IV, del B

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende sædekorn)

BILAG V, del B

(Foranstaltninger vedrørende sædekorn)

Direktiv 66/402/EØF

BILAG IV, del C

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende vinformeringsmateriale)

Direktiv 68/193/EØF

BILAG IV, del D

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende prydplanteformeringsmateriale)

BILAG V, del C

(Foranstaltninger vedrørende prydplanter)

Direktiv 98/56/EF

BILAG IV, del E

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø)

BILAG V, del D

(Foranstaltninger vedrørende forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø)

Direktiv 1999/105/EF

BILAG IV, del F

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende grøntsagsfrø)

BILAG V, del E

(Foranstaltninger vedrørende grøntsagsfrø)

Direktiv 2002/55/EF

BILAG IV, del G

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende læggekartofler)

BILAG V, del F

(Foranstaltninger vedrørende læggekartofler)

Direktiv 2002/56/EF

BILAG IV, del H

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af olie- og spindplanter)

BILAG V, del G

(Foranstaltninger vedrørende frø af olie- og spindplanter)

Direktiv 2002/57/EF

BILAG IV, del I

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

BILAG V, del H

(Foranstaltninger vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter)

Direktiv 2008/72/EF

BILAG IV, del J

(Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion)

Direktiv 2008/90/EF

BILAG XIII, punkt 4

Sædekorn

Direktiv 66/402/EØF

BILAG XIII, punkt 5

Grøntsagsfrø

Direktiv 2002/55/EF

BILAG XIII, punkt 6

Frø af olie- og spindplanter

Direktiv 2002/57/EF
BILAG II

Liste over EU-karantæneskadegørere og deres respektive koder

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del A: Skadegørere, der ikke vides at forekomme i Unionens område

A.

Bakterier

B.

Svampe og ægsporesvampe

C.

Insekter og mider

D.

Nematoder

E.

Snylteplanter

F.

Virus, viroider og fytoplasmaer

Del B: Skadegørere, der vides at forekomme i Unionens område

A.

Bakterier

B.

Svampe og ægsporesvampe

C.

Insekter og mider

D.

Bløddyr

E.

Nematoder

F.

Virus, viroider og fytoplasmaer

DEL A

SKADEGØRERE, DER IKKE VIDES AT FOREKOMME I UNIONENS OMRÅDE 

Karantæneskadegørere og deres EPPO-tildelte koder

A. Bakterier

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Svampe og ægsporesvampe

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], undtagen Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] og Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], undtagen:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (non-EU isolates) Werres, De Cock & Man in »t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insekter og mider

1.

Acleris spp. (ikke-europæisk) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) kendt som vektor for virus [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (ikke-europæisk) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (ikke-europæisk) [1CICDF] kendt som vektor for Xylella fastidiosa, f.eks.:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, ikke-europæiske arter [1MARGG], f.eks.:

a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI]

c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (ikke-europæiske populationer) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (ikke-europæisk) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (ikke-europæisk) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (ikke-europæisk) [1TEPHF], f.eks.:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR]

b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB]

d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU]

e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR]

g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS]

h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI]

j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA]

k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY]

l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU]

m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO]

n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA]

o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA]

p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN]

q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME]

r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI]

t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU]

u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematoder

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], undtagen:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] and Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (non-EU populations) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Snylteplanter

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], undtagen:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl og Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virus, viroider og fytoplasmaer

1.

Bedetopkrøllesygevirus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Krysantemumstilknekrosevirus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater) [CTV000]

6.

Citrus leprosis virus [CILV00]:

a)  CiLV-C [CILVC0]

b)  CiLV-C2 [CILVC2]

c)  HGSV-2 [HGSV20]

d)  Citrus strain of OFV [OFV00] (citrusstamme)

e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Kartoffelvirus, -viroider og -fytoplasmaer, f.eks.:

a)  Latent andeskartoffelvirus [APLV00]

b)  Andeskartoffelmosaikvirus [APMOV0]

c)  Arracachavirus B, oca-stamme [AVBO00]

d)  Sodet kartoffelringpletvirus [PBRSV0]

e)  Kartoffelvirus T [PVT000]

f)  Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og kartoffelbladrullesygevirus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (herunder Yo, PVYN00, PVYC00)] og [PLRV00].

9.

Satsumadværgsygevirus [SDV000]

10.

Tobakringpletvirus [TRSV00]

11.

Tomatringpletvirus [TORSV0]

12.

Virus, viroider og fytoplasmaer af Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks.:

a)  Blåbærbladpletvirus [BLMOV0]

b)  Cherry rasp leaf virus [CRLV00]

c)  Ferskenmosaikvirus [PCMV00]

d)  Ferskenrosettemosaikvirus [PRMV00]

e)  American plum line pattern virus [APLPV0]

f)  Hindbærbladrullevirus [RLCV00]

g)  Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00]

h)  Ikke-europæiske virus, viroider og fytoplasmaer af Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.

13.

Begomovirus undtagen:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

DEL B

SKADEGØRERE, DER VIDES AT FOREKOMME I UNIONENS OMRÅDE 

Karantæneskadegørere og deres EPPO-tildelte koder

A. Bakterier

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Svampe og ægsporesvampe

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Insekter og mider

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Bløddyr

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematoder

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virus, viroider og fytoplasmaer

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
BILAG III

Liste over beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere og deres respektive koder

De beskyttede zoner i tredje kolonne i nedenstående tabel dækker en af følgende:

a) 

hele den opførte medlemsstats område ( 1 )

b) 

den opførte medlemsstats område med de i parentes anførte undtagelser

c) 

kun den del af medlemsstatens område, der er anført i parentes.Beskyttet zone-karantæneskadegørere

EPPO-kode

Beskyttede zoner

a)  Bakterier

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Estland
b)  Spanien (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragonien, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, den selvstyrende region Madrid, Murcia, Navarra og La Rioja, provinsen Guipuzcoa i Baskerlandet, comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida i den selvstyrende region Catalonien og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia og Comarcas de L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante i Comunidad Valenciana
c)  Frankrig (Korsika) ►M6  
d)  Italien (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (undtagen kommunerne Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte og Vico Equense i provinsen Naples, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala og Tramonti i provinsen Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Milano, Mantua, Sondrio og Varese samt kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche (undtagen kommunerne Colli al Metauro, Fano, Pesaro og San Costanzo i provinsen Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (undtagen kommunerne Cesarò i provinsen Messina, Maniace, Bronte og Adrano i provinsen Catania og Centuripe, Regalbuto og Troina i provinsen Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venice, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og kommunerne Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio og Zimella i provinsen Verona))  ◄
e)  Letland
f)  Finland ►M6  
g)  Irland (undtagen byen Galway)
h)  Litauen (undtagen kommunen Kėdainiai i regionen Kaunas)
i)  Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana og Žužemberk og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)
j)  Slovakiet (undtagen distriktet Dunajská Streda og byerne Hronovce og Hronské Kľačany i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou i distriktet Nové Zámky, Málinec i distriktet Poltár, Valice, Jesenské og Rimavská Sobota i distriktet Rimavská Sobota, Hrhov i distriktet Rožňava, Veľké Ripňany i distriktet Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín i distriktet Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

indtil den 30. april 2023: Det Forenede Kongerige (Nordirland)

b)  Svampe og ægsporesvampe

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grækenland

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Tjekkiet

b)  Irland

c)  Sverige

d)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

a)  Irland

b)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irland

c)  Insekter og mider

1.

Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer)

BEMITA

a)  Irland

b)  Sverige

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Irland

b)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Irland

b)  Grækenland

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Irland

b)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Irland

b)  Grækenland

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Grækenland

b)  Portugal (Azorerne undtagen øen Terceria).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Irland

b)  Grækenland

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Irland

b)  Grækenland

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Irland

b)  Grækenland

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Irland

b)  Cypern

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Irland

b)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Irland

b)  Spanien (Ibiza og Menorca)

c)  Cypern

d)  Malta

e)  Portugal (Azorerne og Madeira)

f)  Finland (distrikterne Åland, Tavastland, Kymi, Birkaland, Satakunta, Åbo, Nyland)

g)  Sverige (lenene Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar og Skåne)

h)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Irland

b)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Irland

b)  indtil den 30. april 2023: Det Forenede Kongerige (Nordirland).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Irland

b)  indtil den 30. april 2023: Det Forenede Kongerige (Nordirland).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Irland

b)  Malta

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Irland

b)  Portugal (Azorerne)

c)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Spanien (Granada og Malaga)

b)  Portugal (Alentejo, Algarve og Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  Indtil den 30. april 2023: Irland

b)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Irland

b)  indtil den 30. april 2023: Det Forenede Kongerige (Nordirland).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cypern

d)  Virus, viroider og fytoplasmaer

1.

Beet necrotic yellow vein-virus

BNYVV0

a)  Irland

b)  Frankrig (Bretagne)

c)  Portugal (Azorerne)

d)  Finland

e)  Det Forenede Kongerige (Nordirland).

2.

Candidatus fytoplasma ulmi

PHYPUL

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

3.

Citrus tristeza virus (EU-isolater)

CTV000

Malta

▼B
BILAG IV

Liste over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere og specifikke planter til plantning, med kategorier og tærskelværdier, jf. artikel 5

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del A:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af foderplanter

Del B:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende sædekorn

Del C:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende vinformeringsmateriale

Del D:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende prydplanteformeringsmateriale og andre planter til plantning til dekorative formål

Del E:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

Del F:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende grøntsagsfrø

Del G:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende læggekartofler

Del H:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af olie- og spindplanter

Del I:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø

Del J:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Del K:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af Solanum tuberosum

Del L:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende planter til plantning af Humulus lupulus, bortset fra frø

DEL A

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af foderplanterRegulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for præ-basisfrø

Tærskelværdier for basisfrø

Tærskelværdier for certificeret frø

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

DEL B

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende sædekornNematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for præ-basissæd

Tærskelværdier for basissæd

Tærskelværdier for certificeret sædekorn

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Svampe

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

DEL C

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende vinformeringsmaterialeBakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning, bortset fra frø (slægt eller art)

Tærskelværdi for udgangsformeringsmateriale, basisformeringsmateriale, certificeret materiale

Tærskelværdi for standardformeringsmateriale

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning, bortset fra frø (slægt eller art)

Tærskelværdi for udgangsformeringsmateriale, basisformeringsmateriale, certificeret materiale

Tærskelværdi for standardformeringsmateriale

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Non-grafted Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., bortset fra ikkepodet Vitis vinifera L.

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning, bortset fra frø (slægt eller art)

Tærskelværdi for udgangsformeringsmateriale, basisformeringsmateriale, certificeret materiale

Tærskelværdi for standardformeringsmateriale

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Grundstammer af Vitis spp. og hybrider deraf, undtagen Vitis vinifera L.

0 % for udgangsformeringsmateriale

Ikke relevant for basisformeringsmateriale og certificeret formeringsmateriale

Ikke relevant

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

DEL D

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende prydplanteformeringsmateriale og andre planter til plantning til dekorative formålBakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Planter til plantning, bortset fra frø

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Planter til plantning, bortset fra frø

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Frø

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Planter til plantning, bortset fra frø

Chrysanthemum L.

0 %

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Planter til plantning, bortset fra frø

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Planter til plantning, bortset fra frø

Palmae for så vidt angår følgende slægter og arter: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for formeringsmateriale af berørte prydplanter og andre planter til plantning til dekorative formål

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Planter til plantning, bortset fra frø

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Planter til plantning, bortset fra frø

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemumdværgsygeviroid [CSVD00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolater)

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. New Guinea-hybrider

0 %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Blommepoxvirus [PPV000]

Planter af nedenstående arter af Prunus L. til plantning, bortset fra frø:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., andre arter af Prunus L., som er modtagelige for blommepoxvirus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea-hybrider, Pelargonium L.

0 %

DEL E

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende forstligt formeringsmateriale, bortset fra frøSvampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende forstlige formeringsmateriale

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

DEL F

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende grøntsagsfrøBakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende grøntsagsfrø

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende grøntsagsfrø

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende grøntsagsfrø

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende grøntsagsfrø

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL G

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende læggekartoflerRegulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for den direkte avl af præ-basislæggekartofler

Tærskelværdi for den direkte avl af basislæggekartofler

Tærskelværdi for den direkte avl af certificerede læggekartofler

PBTC

PB

Symptomer på virusinfektion

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for planten til plantning af præ-basislæggekartofler

Tærskelværdi for planten til plantning af basislæggekartofler

Tærskelværdi for planten til plantning af certificerede læggekartofler

PBTC

PB

Sortbensyge (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

Praktisk taget fri

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rodfiltsvamp fremkaldt af Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

på mere end 10 % af overfladen

5,0 %

på mere end 10 % af overfladen

5,0 %

på mere end 10 % af overfladen

Kartoffelpulverskurv fremkaldt af Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

på mere end 10 % af overfladen

3,0 %

på mere end 10 % af overfladen

3,0 %

på mere end 10 % af overfladen

Symptomer på mosaiksyge fremkaldt af virus

og

symptomer fremkaldt af bladrullevirus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DEL H

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af olie- og spindplanterSvampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for præ-basisfrø

Tærskelværdier for basisfrø

Tærskelværdier for certificeret frø

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. — spindhør

1 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

1 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

1 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. — oliehør

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

5 % smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % for infektion med Phomopsis-komplekset

15 % for infektion med Phomopsis-komplekset

15 % for infektion med Phomopsis-komplekset

Fusarium (anamorf slægt) Link [1FUSAG], bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium (anamorf slægt) Link, bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium (anamorf slægt) Link, bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

smittet med Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini og Fusarium (anamorf slægt) Link, bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

DEL I

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frøBakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Fusarium Link (anamorf slægt) [1FUSAG], bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for det pågældende formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL J

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktionBakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Planter til plantning, bortset fra frø

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Planter til plantning, bortset fra frø

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, og Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter

Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Æblemosaikvirus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. and Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Æblerillevedvirus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent og Blackcurrant yellows agent i kombination

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Virus, der forårsager solbærribbesvind [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Planter til plantning, bortset fra frø

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Planter til plantning, bortset fra frø

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Kirsebærgrønspætningsvirus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kirsebærbladrullevirus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Virus, der forårsager kirsebærrustnekrose [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citruspsorosevirus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolater)

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Virus, der forårsager agurkmosaik [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

På frugter: chat fruit [APCF00], bukkelæble [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], stjernerevne, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Stikkelsbærnervebåndsklorosevirus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 og 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Blommepoxvirus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

For Prunus-hybrider, hvor materiale podes på grundstammer, andre arter af Prunus L.-grundstammer, som er modtagelige for blommepoxvirus.

0 %

Virus, der forårsager Prunus-dværgsyge [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Virus, der forårsager hindbærdværgsyge [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Hindbærringpletpletvirus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Planter til plantning, bortset fra frø

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

DEL K

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende frø af Solanum tuberosum L.Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Tærskelværdi for frøene

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

DEL L

Regulerede ikke-karantæneskadegørere vedrørende planter til plantning af Humulus lupulus, bortset fra frøSvampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for planten til plantning

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
BILAG V

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på specifikke planter til plantning

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del A:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af foderplanter

1.

Inspektion af bestanden

2.

Prøveudtagning og testning af frø af foderplanter

3.

Yderligere foranstaltninger for visse plantearter

Del B:

Foranstaltninger vedrørende sædekorn

1.

Inspektion af bestanden

2.

Prøveudtagning og testning af sædekorn

3.

Yderligere foranstaltninger for frø af Oryza sativa L.

Del C:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale og planter til plantning til dekorative formål

Del D:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

1.

Visuelle inspektioner

2.

Foranstaltninger pr. slægt eller art og kategori

Del E:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på grøntsagsfrø

Del F:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på læggekartofler

Del G:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af olie- og spindplanter

1.

Inspektion af bestanden

2.

Prøveudtagning og testning af frø af olie- og spindplanter

3.

Yderligere foranstaltninger vedrørende frø af olie- og spindplanter

Del H:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø

Del I:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af Solanum tuberosum

Del J:

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på Humulus lupulus„ bortset fra frø

DEL A

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af foderplanter

1.    Inspektion af bestanden

1) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage markinspektioner af den bestand, hvorfra frøet af foderplanter stammer, vedrørende forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere i bestanden for at sikre, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke overskrider tærskelværdierne i denne tabel:Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for produktion af præ-basisfrø

Tærskelværdier for produktion af basisfrø

Tærskelværdier for produktion af certificeret frø

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Den kompetente myndighed kan tillade, at andre inspektører end de professionelle operatører foretager markinspektionerne på myndighedens vegne og under dens officielle tilsyn.

2) Markinspektionerne skal foretages, når bestandens tilstand og udviklingsniveau muliggør en tilfredsstillende inspektion. Der skal foretages mindst én markinspektion om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere.

3) Den kompetente myndighed fastsætter størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der skal foretages inspektioner, efter passende metoder.

Den andel af bestanden bestemt til produktion af frø, som skal underkastes officiel inspektion af den kompetente myndighed, skal udgøre mindst 5 %.

2.    Prøveudtagning og testning af frø af foderplanter

1) Den kompetente myndighed skal:

a) 

officielt udtage prøver af partier af frø af foderplanter

b) 

tillade, at frøprøvetagere udtager prøver på dens vegne og under dens officielle tilsyn

c) 

sammenligne de frøprøver, den selv har udtaget, med de prøver af samme frøparti, som frøprøvetagerne har udtaget under officielt tilsyn, som omhandlet i litra b)

d) 

føre tilsyn med det arbejde, der udføres af frøprøvetagerne som fastsat i nr. 2).

2) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under officielt tilsyn skal underkaste frøet af foderplanter prøveudtagning og testning efter gældende internationale metoder.

Bortset fra ved automatisk prøveudtagning skal den kompetente myndighed udtage kontrolprøver af en andel på mindst 5 % af de frøpartier, som anmeldes til officiel certificering. Denne andel skal være så ligeligt fordelt som muligt på fysiske og juridiske personer, der anmelder frø til certificering, og de anmeldte arter, men der kan også foretages kontrolanalyser for at fjerne tvivl i særlige tilfælde.

3) Ved anvendelse af automatisk prøveudtagning skal relevante procedurer følges, og den skal være underlagt officielt tilsyn.

Ved undersøgelsen af frø med henblik på certificering udtages prøverne af ensartede partier. For så vidt angår vægt af partier og prøver anvendes tabellen i bilag III til direktiv 66/401/EØF.

3.    Yderligere foranstaltninger for visse plantearter

De kompetente myndigheder eller de professionelle operatører under de kompetente myndigheders officielle tilsyn skal foretage følgende yderligere inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for visse plantearter på:

1) præ-basisfrø, basisfrø og certficeret frø af Medicago sativa L. for at forhindre forekomst af Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus og for at fastslå følgende:

a) 

Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, eller

b) 

bestanden er blevet dyrket på jord, hvor der ikke har været nogen bestand af Medicago sativa L. i de sidste tre år før såning, og der er ikke observeret symptomer på Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ved markinspektioner i produktionsanlægget, eller der er ikke observeret symptomer på Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus på bestande af Medicago sativa L., der støder op til den, under tidligere dyrkning, eller

c) 

bestanden tilhører en sort, der anerkendes som meget resistent mod Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, og indholdet af affald må ikke overstige 0,1 vægtprocent.

2) præ-basisfrø, basisfrø og certficeret frø af Medicago sativa L. for at forhindre forekomst af Ditylenchus dipsaci og for at fastslå følgende:

a) 

Der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci i produktionsanlægget under tidligere dyrkning, og de væsentligste værtsbestande er ikke blevet dyrket i de foregående to år i produktionsanlægget, og der er truffet passende hygiejneforanstaltninger for at forebygge angreb på produktionsstedet, eller

b) 

der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci i produktionsanlægget under tidligere dyrkning, og der er ikke konstateret Ditylenchus dipsaci ved laboratorietest af en repræsentativ prøve, eller

c) 

frøene er blevet underkastet passende fysisk eller kemisk behandling mod Ditylenchus dipsaci og er fundet frie for denne skadegører ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.

DEL B

Foranstaltninger vedrørende sædekorn

1.    Inspektion af bestanden

1) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage markinspektioner af den bestand, hvorfra sædekornet stammer, for at bekræfte, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke overskrider tærskelværdierne i denne tabel:Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for produktion af præ-basissæd

Tærskelværdier for produktion af basissæd

Tærskelværdier for produktion af certificeret sædekorn

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Højst 2 planter med symptomer pr. 200 m2 observeret ved markinspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Højst 2 planter med symptomer pr. 200 m2 observeret ved markinspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Certificeret sædekorn af første generation (C1):

Højst 4 planter med symptomer pr. 200 m2 observeret ved markinspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Certificeret sædekorn af anden generation (C2):

Højst 8 planter med symptomer pr. 200 m2 observeret ved markinspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for produktion af præ-basissæd

Tærskelværdier for produktion af basissæd

Tærskelværdier for produktion af certificeret sædekorn

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Den kompetente myndighed kan tillade, at andre inspektører end professionelle operatører foretager markinspektionerne på myndighedens vegne og under dens officielle tilsyn.

2) Markinspektionerne skal foretages, når bestandens tilstand og udviklingsniveau muliggør en tilfredsstillende inspektion.

Der skal foretages mindst én markinspektion om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere.

3) Den kompetente myndighed fastsætter størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der skal foretages inspektioner, efter passende metoder.

Den andel af bestanden, der er bestemt til produktion af frø, som skal underkastes officiel inspektion af den kompetente myndighed, skal udgøre mindst 5 %.

2.    Prøveudtagning og testning af sædekorn

1) Den kompetente myndighed skal:

a) 

officielt udtage prøver af partier af sædekorn

b) 

tillade, at frøprøvetagere udtager prøver på dens vegne og under officielt tilsyn

c) 

sammenligne de frøprøver, den selv har udtaget, med de prøver af samme frøparti, som frøprøvetagerne har udtaget under officielt tilsyn, som omhandlet i litra b)

d) 

føre tilsyn med det arbejde, der udføres af frøprøvetagerne som fastsat i nr. 2).

2) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under officielt tilsyn skal underkaste sædekornet prøveudtagning og testning efter gældende internationale metoder.

Bortset fra ved automatisk prøveudtagning skal den kompetente myndighed udtage kontrolprøver af en andel på mindst 5 % af de frøpartier, som anmeldes til officiel certificering. Denne andel skal være så ligeligt fordelt som muligt på fysiske og juridiske personer, der anmelder frø til certificering, og de anmeldte arter, men der kan også foretages kontrolanalyser for at fjerne tvivl i særlige tilfælde.

3) Ved anvendelse af automatisk prøveudtagning skal relevante procedurer følges, og den skal være underlagt officielt tilsyn.

Ved undersøgelsen af frø med henblik på certificering udtages prøverne af ensartede partier. For så vidt angår vægt af partier og prøver anvendes tabellen i bilag III til direktiv 66/402/EØF.

3.    Yderligere foranstaltninger for frø af Oryza sativa L.

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage følgende yderligere inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at frø af Oryza sativa L. opfylder et af følgende krav.

a) 

Det har oprindelse i områder, der vides at være frie for Aphelenchoides besseyi.

b) 

Det er blevet underkastet officiel testning hos de kompetente myndigheder ved passende nematodetestning på en repræsentativ prøve fra hvert parti og er fundet frit for Aphelenchoides besseyi.

c) 

Det er blevet underkastet passende varmtvandsbehandling eller anden passende behandling mod Aphelenchoides besseyi.

DEL C

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale og andre planter til plantning til dekorative formål

Følgende foranstaltninger skal træffes vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planterne til plantning:

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i følgende tabel er opfyldt.Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Planter til plantning, bortset fra frø

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  Planterne er blevet dyrket i områder, der vides at være frie for Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

eller

b)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i den seneste vækstsæson, og planter, der udviser symptomer på den pågældende skadegører, og omkringstående værtsplanter er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

eller

b)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret,

eller

c)  højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Spiroplasma citri Saglio

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren og er fundet frie for Spiroplasma citri Saglio, og

a)  planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Spiroplasma citri Saglio, eller

b)  produktionsanlægget er fundet frit for Spiroplasma citri Saglio i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion af planterne på det mest passende tidspunkt til påvisning af skadegøreren i den seneste hele vækstsæson, eller

c)  højst 2 % af planterne har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i den seneste vækstsæson, og alle angrebne planter er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus L.

a)  Planterne er produceret i et område, der vides at være frit for Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., eller

b)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed samt omkringstående planter er omgående blevet bortryddet og destrueret, medmindre de var blevet testet på grundlag af en repræsentativ prøve af planter med symptomer, og testningen har vist, at symptomerne ikke er fremkaldt af Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., eller

c)  højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, de pågældende planter med symptomer i produktionsanlægget og den umiddelbare nærhed og de omkringstående planter er omgående blevet bortryddet og destrueret, medmindre de er blevet underkastet testning på grundlag af en repræsentativ prøve af planter med symptomer, og testningen har vist, at symptomerne ikke er fremkaldt af Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., eller

d)  i tilfælde af stedsegrønne arter er planterne blevet visuelt inspiceret før flytning og fundet frie for symptomer på Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  For så vidt angår frø:

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)  For så vidt angår planter, bortset fra frø:

a)  Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i nr. 1) i denne række,

og

b)  ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  For så vidt angår frø:

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)  For så vidt angår planter, bortset fra frø:

a)  Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i nr. 1) i denne række,

og

b)  ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  For så vidt angår frø:

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas perforans Jones et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas perforans Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)  Frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas perforans Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas perforans Jones et al.

2)  For så vidt angår planter, bortset fra frø:

a)  Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i nr. 1) i denne række,

og

b)  ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)  For så vidt angår frø:

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)  For så vidt angår planter, bortset fra frø:

a)  Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i nr. 1) i denne række,

og

b)  ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning, bortset fra frø

Foranstaltninger

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr i produktionsanlægget siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode,

eller

c)  planter, der udviser symptomer på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, er blevet bortryddet, og de resterende planter er blevet inspiceret ugentligt, og der er ikke observeret symptomer i produktionsanlægget i mindst tre uger før flytning.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  Planterne har oprindelse i områder, der vides at være frie for Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet og Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på nålepletsyge forårsaget af Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow i produktionsanlægget eller dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode,

eller

c)  der er foretaget passende behandlinger mod nålepletsyge forårsaget af Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, og planterne er blevet inspiceret før flytning og fundet frie for symptomer på.nålepletsyge.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Frø af Helianthus annuus L.

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni i frøproduktionsanlægget ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen,

eller

c)  

i)  frøproduktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen,

og

ii)  højst 5 % af planterne har udvist symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ved disse inspektioner, og alle planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion,

og

iii)  ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

eller

d)  

i)  frøproduktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen,

og

ii)  alle planter, der udviser symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion,

og

iii)  ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, og en repræsentativ prøve fra hvert parti er blevet testet og fundet fri for Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

eller

e)  frøene er blevet underkastet en passende behandling, som er dokumenteret effektiv mod alle kendte stammer af Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

a)  Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys,

eller

b)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley i den seneste hele vækstsæson ved mindst to visuelle inspektioner på passende tidspunkter i løbet af den pågældende vækstsæson, og alle planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret,

eller

c)  højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og andre planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  Planterne hidrører fra moderplanter, der er blevet inspiceret mindst en gang om måneden i de foregående tre måneder, uden at der er observeret symptomer i produktionsanlægget,

eller

b)  moderplanter, der udviser symptomer, er blevet fjernet og destrueret sammen med planter i en radius på 1 m, og der er anvendt en passende fysisk eller kemisk behandling på planterne, som er blevet inspiceret før flytning og fundet frie for symptomer.

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Aculops fuchsiae Keifer

Planter til plantning, bortset fra frø

Fuchsia L.

a)  Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Aculops fuchsiae Keifer,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på planterne eller på de moderplanter, som de hidrører fra, ved visuelle inspektioner i produktionsanlægget i den foregående vækstsæson på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren,

eller

c)  der er anvendt en passende kemisk eller fysisk behandling på planterne før flytning, efter hvilken planterne er blevet inspiceret, uden at der er fundet symptomer på skadegøreren.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Opogona sacchari Bojer,

eller

b)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, hvor der ikke er observeret symptomer eller tegn på Opogona sacchari Bojer ved visuelle inspektioner, der foretaget mindst hver tredje måned i en periode på mindst seks måneder før flytning,

eller

c)  der anvendes en ordning i produktionsanlægget, der har til formål at overvågne og bekæmpe populationen af Opogona sacchari Bojer og at fjerne angrebne planter, og hvert parti er blevet visuelt inspiceret på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren før flytning og fundet frit for symptomer på Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Planter af Palmae, bortset fra frugt og frø, men diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter og arter:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)  Planterne er i hele deres levetid blevet dyrket i et område, der er blevet konstateret frit for Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) af det ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

b)  Planterne er i de seneste to år før flytning blevet dyrket i et anlæg i Unionen med fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) eller på et sted i Unionen, hvor der er blevet gennemført relevant forebyggende behandling med hensyn til den pågældende skadegører.

c)  Planterne er blevet underkastet visuelle inspektioner, der gennemføres mindst én gang hver fjerde måned, og som bekræfter, at det pågældende materiale er frit for Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  Planterne eller frøplanterne er blevet inspiceret, og der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på partiet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, eller

b)  løgene er fundet frie for symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på grundlag af visuelle inspektioner, der er foretaget på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, og pakket til salg til den endelige forbruger.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Planter til plantning, bortset fra frø

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  Planterne er blevet inspiceret, og der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på partiet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, eller

b)  løgene er fundet frie for symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på grundlag af visuelle inspektioner, der er foretaget på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, og pakket til salg til den endelige forbruger.

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Planter til plantning, bortset fra frø

Malus Mill.

a)  Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, og

b)  

i)  planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

eller

ii)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret,

eller

iii)  højst 2 % af planterne i produktionsanlægget har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret, og en repræsentativ prøve af de resterende planter uden symptomer i de partier, hvor der blev fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet frie for Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Planter til plantning, bortset fra frø

Prunus L.

a)  Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

og

b)  

i)  planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

eller

ii)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret,

eller

iii)  højst 1 % af planterne i produktionsanlægget har udvist symptomer ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret, og en repræsentativ prøve af de resterende planter uden symptomer i de partier, hvor der blev fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet frie for Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Planter til plantning, bortset fra frø

Pyrus L.

a)  Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, og

b)  

i)  planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, eller

ii)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for skadegøreren i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret, eller

c)  højst 2 % af planterne i produktionsanlægget har udvist symptomer ved visuelle inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Planter til plantning, bortset fra frø

Lavandula L.

a)  Planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der vides at være frit for Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ved visuelle inspektioner af partierne i den seneste hele vækstperiode,

eller

c)  planter, der udviser symptomer på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., er blevet bortryddet og destrueret, og partiet er blevet testet på grundlag af en repræsentativ prøve af de resterende planter og fundet frit for skadegøreren.

Chrysanthemumdværgsygeviroid

Planter til plantning, bortset fra frø

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Planterne hidrører inden for tre generationer af formering fra bestande, der ved testning er fundet frie for chrysanthemumdværgsygeviroid.

Citrus exocortis viroid

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L.

a)  Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på citrus exocortis viroid,

og

b)  Planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for skadegøreren i den seneste hele vækstsæson ved visuel inspektion af planterne på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren.

Citrus tristeza virus (EU-isolater)

Planter til plantning, bortset fra frø

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf

a)  Planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet testet inden for de seneste tre år og fundet frie for symptomer på Citrus tristeza virus,

og

b)  

i)  planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Citrus tristeza virus,

eller

ii)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Citrus tristeza virus i den seneste hele vækstsæson ved testning af en repræsentativ prøve af planterne på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren,

eller

iii)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, som er fysisk beskyttet mod vektorer, og som er fundet frit for Citrus tristeza virus i den seneste hele vækstsæson ved testning af en repræsentativ prøve af planterne på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren,

eller

iv)  i tilfælde af et positivt testresultat for forekomst af Citrus tristeza virus i et parti, er alle planter blevet testet enkeltvis, og højst 2 % af planterne blev fundet positive, og de planter, der blev testet og fundet angrebne af skadegøreren, omgående blevet bortryddet og destrueret.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Planter til plantning, bortset fra frø

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. New Guinea-hybrider

a)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet underkastet overvågning for relevante thrips-vektorer (Frankliniella occidentalis Pergande), og som ved påvisning deraf er blevet underkastet passende behandlinger for at sikre effektiv bekæmpelse af populationer deraf,

og

b)  

i)  der er ikke observeret symptomer på Impatiens necrotic spot tospovirus på planter i produktionsanlægget i den indeværende vækstperiode, eller

ii)  planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer på Impatiens necrotic spot tospovirus i den indeværende vækstperiode, er blevet bortryddet, og en repræsentativ prøve af de planter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for Impatiens necrotic spot tospovirus.

Kartoffeltenknoldviroid

Capiscum annuum L.

a)  Der er ikke observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

b)  planterne er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved sådanne test fundet frie for den pågældende skadegører.

Blommepoxvirus

Planter af nedenstående arter af Prunus L. til plantning, bortset fra frø:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L., som er modtagelige for blommepoxvirus

a)  Vegetativt formerede grundstammer af Prunus, som hidrører fra moderplanter, som er blevet underkastet prøveudtagning og testning inden for de seneste 5 år og fundet frie for blommepoxvirus, og

b)  

i)  formeringsmaterialet er blevet produceret i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

ii)  der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson på det mest passende tidspunkt af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser og blommepoxvirus' biologi, og planter med symptomer i den umiddelbare nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

iii)  der er observeret symptomer på blommepoxvirus på højst 1 % af planterne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson på det mest passende tidspunkt af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser og blommepoxvirus' biologi, og planter med symptomer i den umiddelbare nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ prøve af de resterende planter uden symptomer i de partier, hvor der blev fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for skadegøreren. En repræsentativ andel af planter, der ikke udviser symptomer på blommepoxvirus, kan underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med den pågældende skadegører.

Tomato spotted wilt tospovirus

Planter til plantning, bortset fra frø

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea-hybrider, Pelargonium L.

a)  Planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet underkastet overvågning for relevante thrips-vektorer (Frankliniella occidentalis og Thrips tabaci), og som ved påvisning deraf er blevet underkastet passende behandlinger for at sikre effektiv bekæmpelse af populationer deraf,

og

b)  der er ikke observeret symptomer på Tomato spotted wilt tospovirus på planter i produktionsanlægget i den indeværende vækstperiode, eller

c)  planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer på Tomato spotted wilt tospovirus i den indeværende vækstperiode, er blevet bortryddet, og en repræsentativ prøve af de planter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for Tomato spotted wilt tospovirus.

DEL D

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

1.    Visuelle inspektioner

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er opfyldt.

a) 

Forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø af Castanea sativa Mill., er fundet frit for Cryphonectria parasitica ved visuel inspektion i produktionsanlægget eller på produktionsstedet.

b) 

Forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø af Pinus spp., er fundet frit for Dothistroma pini, Dothistroma septosporum og Lecanosticta acicola ved visuel inspektion i produktionsanlægget eller på produktionsstedet.

De visuelle inspektioner skal finde sted en gang om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de pågældende skadegørere under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser og de respektive skadegøreres biologi.

2.    Krav pr. slægt eller art og kategori

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger vedrørende følgende slægter eller arter, for at sikre følgende:

Castanea sativa Mill.

a) 

Det forstlige formeringsmateriale har oprindelse i områder, der vides at være frie for Cryphonectria parasitica, eller

b) 

der er ikke observeret symptomer på Cryphonectria parasitica på produktionsstedet eller i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, eller

c) 

forstligt formeringsmateriale, der udviser symptomer på Cryphonectria parasitica, på produktionsstedet eller i produktionsanlægget er blevet bortryddet, det resterende materiale er blevet inspiceret ugentligt, og der er ikke observeret symptomer på den pågældende skadegører på produktionsstedet eller i produktionsanlægget i mindst tre uger før flytning af det pågældende materiale.

Pinus spp.

a) 

Det forstlige formeringsmateriale har oprindelse i områder, der vides at være frie for Dothistroma pini, Dothistroma septosporum og Lecanosticta acicola, eller

b) 

der er ikke observeret symptomer på nålepletsyge forårsaget af Dothistroma pini, Dothistroma septosporum eller Lecanosticta acicola på produktionsstedet eller i produktionsanlægget eller i den umiddelbare nærhed i den seneste hele vækstsæson, eller

c) 

der er foretaget passende behandlinger på produktionsstedet eller i produktionsanlægget mod nålepletsyge forårsaget af Dothistroma pini, Dothistroma septosporum eller Lecanosticta acicola, og det forstlige formeringsmateriale er blevet visuelt inspiceret før flytning og fundet frit for symptomer på Dothistroma pini, Dothistroma septosporum eller Lecanosticta acicola.

DEL E

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på grøntsagsfrø

Følgende foranstaltninger skal træffes vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning: Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i tredje kolonne i følgende tabel er opfyldt.Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktionsmetode eller en tilsvarende metode,

og

b)  

i)  frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

eller

ii)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

iii)  planterne er blevet underkastet officiel testning for Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved den pågældende testning fundet frie for skadegøreren.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

eller

b)  den bestand, hvorfra frøet er høstet, blev visuelt inspiceret på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen og fundet fri for Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

eller

c)  en repræsentativ frøprøve er blevet testet og ved den pågældende testning fundet fri for Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

eller

b)  den bestand, hvorfra frøet er høstet, blev visuelt inspiceret på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen og fundet fri for Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

eller

c)  en repræsentativ frøprøve er blevet testet og ved den pågældende testning fundet fri for Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion, og

b)  frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

eller

c)  

i)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

ii)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion, og

b)  frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

eller

c)  

i)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

ii)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas perforans Jones et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas perforans Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas perforans Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion, og

b)  frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas perforans Jones et al.,

eller

c)  

i)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas perforans Jones et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

ii)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas perforans Jones et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  Frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

c)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion, og

b)  frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

eller

c)  

i)  der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. ved visuelle inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget,

eller

ii)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insekter og mider

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  En repræsentativ prøve af frøet er blevet underkastet visuel inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, hvilket kan være efter en passende behandling, og

b)  frøet er fundet frit for Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)  En repræsentativ prøve af frøet er blevet underkastet visuel inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, hvilket kan være efter en passende behandling, og

b)  frøet er fundet frit for Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)  En repræsentativ prøve af frøet er blevet underkastet visuel inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, hvilket kan være efter en passende behandling, og

b)  frøet er fundet frit for Bruchus rufimanus L.

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  Bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

eller

b)  de høstede frø er fundet frie for Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev efter laboratorietest på en repræsentativ prøve,

eller

c)  plantematerialet er blevet underkastet passende kemisk eller fysisk behandling mod Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, og frøene er fundet frie for denne skadegører ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

a)  Frøene er udvundet ved en passende syreekstraktionsmetode eller en tilsvarende metode, og:

b)  

i)  frøene har oprindelse i områder, hvor Pepino mosaic virus vides ikke at forekomme, eller

ii)  der er ikke observeret symptomer på sygdomme forårsaget af Pepino mosaic virus på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

iii)  frøene er blevet underkastet officiel testning for Pepino mosaic virus på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved sådanne testning fundet frie for skadegøreren.

Kartoffeltenknoldviroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  Frøene har oprindelse i områder, hvor kartoffeltenknoldviroid ikke vides at forekomme, eller

ii)  der er ikke observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

iii)  frøene er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved sådanne testning fundet frie for skadegøreren.

DEL F

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på læggekartofler

Den kompetente myndighed eller, hvis det kræves, den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i følgende tabel er opfyldt.Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Sortbensyge (Dickeya Samson et al. spp., Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  For så vidt angår præ-basislæggekartofler:

Officielle inspektioner viser, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for Dickeya Samson et al. spp. og Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  For så vidt angår samtlige kategorier:

Planterne er blevet underkastet officiel markinspektion foretaget af kompetente myndigheder.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  For så vidt angår præ-basislæggekartofler:

Officielle inspektioner viser, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)  For så vidt angår samtlige kategorier:

i)  Planterne er produceret i områder, der vides at være frie for Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., idet der tages hensyn til den mulige forekomst af vektorerne,

eller

ii)  der er ikke observeret symptomer på Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. ved officielle inspektioner foretaget af kompetente myndigheder af planter i produktionsanlægget siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)  For så vidt angår præ-basislæggekartofler:

Officielle inspektioner viser, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)  For så vidt angår samtlige kategorier:

i)  Der er ikke observeret symptomer på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. på produktionsstedet ved officielle inspektioner siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode,

eller

ii)  planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer, er blevet bortryddet, sammen med næste generations knolde, og destrueret, og for bestande, hvor der er observeret symptomer på bestanden på roden, er der foretaget officiel testning af knolde efter høsten for hvert parti for at bekræfte, at Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ikke forekommer.

Symptomer på mosaiksyge fremkaldt af virus og:

symptomer fremkaldt af:

— Kartoffelbladrullevirus

Solanum tuberosum L.

a)  For så vidt angår præ-basislæggekartofler:

De hidrører fra moderplanter, som er frie for kartoffelvirus A, kartoffelvirus M, kartoffelvirus S, kartoffelvirus X, kartoffelvirus Y og kartoffelbladrullevirus.

Hvis der anvendes mikroformeringsmetoder, fastslås det ved officiel testning eller testning under officielt tilsyn af moderplanten, om kravene i dette punkt er opfyldt.

Hvis der anvendes klonudvælgelse, fastslås det ved officiel testning eller testning under officielt tilsyn af klonstammen, om kravene i dette punkt er opfyldt.

b)  For så vidt angår samtlige kategorier:

Planterne er blevet underkastet officiel inspektion af de kompetente myndigheder.

Kartoffeltenknoldviroid

Solanum tuberosum L.

a)  For så vidt angår klonstammer:

Officiel testning eller testning under officielt tilsyn har vist, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for kartoffeltenknoldviroid.

b)  For så vidt angår præ-basislæggekartofler og basislæggekartofler:

Der er ikke fundet symptomer på kartoffeltenknoldviroid,

eller

for hvert parti er knolde blevet underkastet officiel testning efter høsten, og de pågældende knolde er fundet frie for kartoffeltenknoldviroid.

c)  For så vidt angår certificerede læggekartofler:

Officielle visuelle inspektioner har vist, at de er frie for skadegøreren, og der foretages testning, hvis der observeres symptomer på skadegøreren.Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Symptomer på virusinfektion

Solanum tuberosum L.

Ved officiel inspektion af den direkte avl må antallet af planter med symptomer ikke overstige den procentdel, der er angivet i bilag IV.Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Den kompetente myndighed har underkastet partierne officiel inspektion og bekræfter, at de opfylder de respektive bestemmelser i bilag IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Den kompetente myndighed har underkastet partierne officiel inspektion og bekræfter, at de opfylder de respektive bestemmelser i bilag IV.

Rodfiltsvamp på knolde på over 10 % af overfladen fremkaldt af Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Den kompetente myndighed har underkastet partierne officiel inspektion og bekræfter, at de opfylder de respektive bestemmelser i bilag IV.

Kartoffelpulverskurv på over 10 % af overfladen fremkaldt af Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Den kompetente myndighed har underkastet partierne officiel inspektion og bekræfter, at de opfylder de respektive bestemmelser i bilag IV.

Derudover skal de kompetente myndigheder foretage officielle inspektioner for at sikre, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på planterne ikke overstiger tærskelværdierne i følgende tabel:Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdi for planterne for præ-basislæggekartofler

Tærskelværdi for planterne for basislæggekartofler

Tærskelværdi for planterne for certificerede læggekartofler

PBTC

PB

Sortbensyge (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Symptomer på mosaiksyge fremkaldt af virus

og

symptomer fremkaldt af kartoffelbladrullevirus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DEL G

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af olie- og spindplanter

1.    Inspektion af bestanden

1) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage markinspektioner af den bestand, hvorfra frø af olie- og spindplanter stammer, for at sikre, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke overskrider tærskelværdierne i denne tabel:Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning (slægt eller art)

Tærskelværdier for produktion af præ-basisfrø

Tærskelværdier for produktion af basisfrø

Tærskelværdier for produktion af certificeret frø

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Den kompetente myndighed kan tillade, at andre inspektører end de professionelle operatører foretager markinspektionerne på myndighedens vegne og under dens officielle tilsyn.

2) Markinspektionerne skal foretages, når bestandens tilstand og udviklingsniveau muliggør en tilfredsstillende inspektion.

Der skal foretages mindst én markinspektion om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere.

3) Den kompetente myndighed fastsætter størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der skal foretages inspektioner, efter passende metoder.

Den andel af bestanden bestemt til produktion af frø, som skal underkastes officiel inspektion af den kompetente myndighed, skal udgøre mindst 5 %.

2.    Prøveudtagning og testning af frø af olie- og spindplanter

1) Den kompetente myndighed skal:

a) 

officielt udtage frøprøver fra partier af frø af olie- og spindplanter

b) 

tillade, at frøprøvetagere udtager prøver på dens vegne og under dens officielle tilsyn

c) 

sammenligne de frøprøver, den selv har udtaget, med de prøver af samme frøparti, som frøprøvetagerne har udtaget under officielt tilsyn

d) 

føre tilsyn med det arbejde, der udføres af frøprøvetagerne som fastsat i litra b).

2) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under officielt tilsyn skal underkaste frø af olie- og spindplanter prøveudtagning og testning efter gældende internationale metoder.

Bortset fra ved automatisk prøveudtagning skal den kompetente myndighed udtage kontrolprøver af en andel på mindst 5 % af de frøpartier, som anmeldes til certificering. Denne andel skal være så ligeligt fordelt som muligt på fysiske og juridiske personer, der anmelder frø til certificering, og de anmeldte arter, men der kan også foretages kontrolanalyser for at fjerne tvivl i særlige tilfælde.

3) Ved anvendelse af automatisk prøveudtagning skal relevante procedurer følges, og den skal være underlagt officielt tilsyn.

4) Ved undersøgelse af frø med henblik på certificering og ved undersøgelse af handelsfrø, udtages prøverne af ensartede partier. For så vidt angår vægt af partier og prøver anvendes tabellen i bilag III til direktiv 2002/57/EF.

3.    Yderligere foranstaltninger vedrørende frø af olie- og spindplanter

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage følgende yderligere inspektioner og træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er opfyldt:

1) 

Foranstaltninger vedrørende frø af Helianthus annuus L. for at forhindre forekomst af Plasmopora halstedii

a) 

Frøene af Helianthus annuus L. har oprindelse i områder, der vides at være frie for Plasmopara halstedii,

eller

b) 

der er ikke observeret symptomer på Plasmopara halstedii i produktionsanlægget ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter i vækstsæsonen,

eller

c) 
i) 

produktionsanlægget er blevet underkastet mindst to markinspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og

ii) 

højst 5 % af planterne har udvist symptomer på Plasmopara halstedii ved markinspektioner, og alle planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion, og

iii) 

ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii,

eller

d) 
i) 

produktionsanlægget er blevet underkastet mindst to markinspektioner på passende tidspunkter i vækstsæsonen, og

ii) 

alle planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii, er blevet fjernet og destrueret omgående efter inspektion, og

iii) 

ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på Plasmopara halstedii, og en repræsentativ prøve fra hvert parti er blevet testet og fundet fri for Plasmopara halstedii, eller frøene er blevet underkastet en passende behandling, der er dokumenteret effektiv mod alle kendte stammer af Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2) 

Foranstaltninger vedrørende frø af Helianthus annuus L. og Linum usitatissimum L. for at forhindre forekomst af Botrytis cinerea

a) 

Der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod Botrytis cinerea,

eller

b) 

den fastsatte tolerance for frø overskrides ikke på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.

3) 

Foranstaltninger vedrørende frø af Glycine max (L.) Merryl for at forhindre forekomst af Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

a) 

Der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora),

eller

b) 

den fastsatte tolerance for frø overskrides ikke på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.

4) 

Foranstaltninger vedrørende frø af Glycine max (L.) Merryl for at forhindre forekomst af Diaporthe var. sojae

a) 

Der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod Diaporthe var. sojae,

eller

b) 

den fastsatte tolerance for frø overskrides ikke på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.

5) 

Foranstaltninger vedrørende frø af Linum usitatissimum L. for at forhindre forekomst af Alternaria linicola

a) 

Der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod Alternaria linicola,

eller

b) 

den fastsatte tolerance for frø overskrides ikke på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.

6) 

Foranstaltninger vedrørende frø af Linum usitatissimum L. for at forhindre forekomst af Boeremia exigua var. linicola

a) 

Der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod Boeremia exigua var. linicola,

eller

b) 

den fastsatte tolerance for frø overskrides ikke på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.

7) 

Foranstaltninger vedrørende frø af Linum usitatissimum L. for at forhindre forekomst af Colletotrichum lini

a) 

Der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod Colletotrichum lini,

eller

b) 

den fastsatte tolerance for frø overskrides ikke på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.

8) 

Foranstaltninger vedrørende frø af Linum usitatissimum L. for at forhindre forekomst af Fusarium (anamorf slægt), bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell.

a) 

Der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod Fusarium (anamorf slægt), bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell,

eller

b) 

den fastsatte tolerance for frø overskrides ikke på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.

DEL H

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø

Visuel inspektion

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol og træffe andre foranstaltninger for at sikre følgende:

a) 

Planter skal, i det mindste ved visuel inspektion, være praktisk taget frie for de skadegørere, der er opført i tabellen i dette punkt for den pågældende slægt eller art.

b) 

Planter, der viser synlige tegn eller symptomer på de skadegørere, der er opført i tabellerne i dette punkt, mens bestanden er på roden, skal behandles på passende måde, så snart dette konstateres, eller skal fjernes, hvis det er relevant.

c) 

Hvad angår løg af skalotteløg og hvidløg hidrører planterne direkte fra materiale, som, mens bestanden er på roden, er blevet kontrolleret og fundet praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i tabellerne i dette punkt.

Derudover skal den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i følgende tabel er opfyldt.Bakterier

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Planterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i bilag V, del E, og som er holdt frie for infektion ved passende hygiejneforanstaltninger.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i del E for grøntsagsfrø, og

b)  ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i del E for grøntsagsfrø, og

b)  ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i del E for grøntsagsfrø, og

b)  ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Kimplanterne er blevet dyrket ud fra frø, der opfylder kravene i del E for grøntsagsfrø, og

b)  ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

Svampe og ægsporesvampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Fusarium Link (anamorf slægt), bortset fra Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon og Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  Bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, en repræsentativ prøve af planterne er blevet taget op med rod, og der er ikke observeret symptomer på Fusarium Link, eller

ii)  bestanden er blevet visuelt inspiceret mindst to gange på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og planter, der udviser symptomer på Fusarium Link, er omgående blevet bortryddet, og der er ikke observeret symptomer ved en afsluttende inspektion af bestanden på roden, og

b)  rodstokkene er blevet visuelt inspiceret før flytning, og der er ikke observeret symptomer på Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  Bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, en repræsentativ prøve af planterne er blevet taget op med rod, og der er ikke observeret symptomer på Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, eller

ii)  bestanden er blevet visuelt inspiceret mindst to gange på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og planter, der udviser symptomer på Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, er omgående blevet bortryddet, og der er ikke observeret symptomer ved en afsluttende inspektion af bestanden på roden, og

b)  rodstokkene er blevet visuelt inspiceret før flytning, og der er ikke observeret symptomer på Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  Planterne er priklede planter, der er blevet dyrket i beholdere og i medium, der er frit for Stromatinia cepivora Berk.,

eller

b)  

i)  

— bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og der er ikke observeret symptomer på Stromatinia cepivora Berk., eller

— bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og planter, der udviser symptomer på Stromatinia cepivora Berk., er omgående blevet bortryddet, og der er ikke observeret symptomer ved en yderligere afsluttende inspektion af bestanden på roden,

og

ii)  planterne er blevet visuelt inspiceret før flytning, og der er ikke observeret symptomer på Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  Bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og der er ikke observeret symptomer på Stromatinia cepivora Berk., eller

ii)  bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og planter, der udviser symptomer på Stromatinia cepivora Berk., er omgående blevet bortryddet, og der er ikke observeret symptomer ved en yderligere afsluttende inspektion af bestanden på roden,

og

b)  planterne eller sættene er blevet visuelt inspiceret før flytning, og der er ikke observeret symptomer på Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  Moderplanter hidrører fra materiale, der er blevet underkastet patogentestning, og

b)  planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, hvis afgrødehistorik er kendt, uden at der tidligere er registreret forekomst af Verticillium dahliae Kleb., og

c)  planterne er blevet visuelt inspiceret på passende tidspunkter siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode og fundet frie for symptomer på Verticillium dahliae Kleb.

Nematoder

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

For så vidt angår andre planter end planter til produktion af en handelsafgrøde gælder følgende:

a)  Bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

eller

b)  

i)  bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, højst 2 % af planterne har udvist symptomer på angreb af Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, og

ii)  de planter, der blev fundet angrebne af den pågældende skadegører, er omgående blevet bortryddet, og

iii)  planterne er derefter fundet frie for den pågældende skadegører ved laboratorietest på en repræsentativ prøve,

eller

c)  planterne er blevet underkastet passende kemisk eller fysisk behandling mod Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev og er fundet frie for den pågældende skadegører ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.

For så vidt angår planter til produktion af en handelsafgrøde gælder følgende:

a)  Bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

eller

b)  

i)  bestanden er blevet inspiceret mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode

ii)  planter, der udviser symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, er omgående blevet bortryddet, og

iii)  planterne er fundet frie for den pågældende skadegører efter laboratorietest på en repræsentativ prøve,

eller

c)  planterne er blevet underkastet passende fysisk eller kemisk behandling mod og er fundet frie for Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Krav

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

a)  Bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på Leek yellow stripe virus,

eller

b)  bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, højst 10 % af planterne udviste symptomer på Leek yellow stripe virus, de pågældende planter blev omgående bortryddet, og ved en afsluttende inspektion udviste højst 1 % af planterne symptomer.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  Bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på Onion yellow dwarf virus,

eller

b)  

i)  bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, hvor højst 10 % af planterne udviste symptomer på Onion yellow dwarf virus, og

ii)  de planter, der blev fundet angrebne af den pågældende skadegører, er omgående blevet bortryddet, og

iii)  højst 1 % af planterne udviste symptomer på den pågældende skadegører ved en afsluttende inspektion.

Kartoffeltenknoldviroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Der er ikke observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

b)  planterne er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved sådanne test fundet frie for den pågældende skadegører.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  Planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet underkastet en overvågningsordning for relevante thrips-vektorer (Frankliniella occidentalis Pergande og Thrips tabaci Lindeman), og ved påvisning af de pågældende vektorer er der blevet gennemført passende behandlinger for at sikre effektiv bekæmpelse af populationerne, og

b)  

i)  der er ikke observeret symptomer på Tomato spotted wilt tospovirus på planter i produktionsanlægget i den indeværende vækstperiode, eller

ii)  planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer på Tomato spotted wilt tospovirus i den indeværende vækstperiode, er blevet bortryddet, og en repræsentativ prøve af de planter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for skadegøreren.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

a)  Der er ikke observeret symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på planterne,

eller

b)  der er ikke observeret symptomer på Tomato yellow leaf curl disease på produktionsstedet.

DEL I

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af Solanum tuberosum L.

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at følgende krav vedrørende forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af Solanum tuberosum er opfyldt:

a) 

Frøene har oprindelse i områder, hvor kartoffeltenknoldviroid ikke vides at forekomme, eller

b) 

der er ikke observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

c) 

planterne er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved sådanne test fundet frie for den pågældende skadegører.

DEL J

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på Humulus lupulus L., bortset fra frø

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at kravene vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i tredje kolonne i følgende tabel er opfyldt.Svampe

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere

Planter til plantning

Foranstaltninger

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  Planterne til plantning hidrører fra moderplanter, der er blevet visuelt inspiceret på det mest passende tidspunkt og fundet frie for symptomer på Verticillium dahliae, og

b)  

i)  planterne til plantning er produceret på et produktionssted, der vides at være frit for Verticilium dahliae, eller

ii)  

— planterne til plantning er blevet isoleret fra produktionsbestande af Humulus lupulus, og

— produktionsanlægget er fundet frit for Verticillium dahliae i den seneste hele vækstsæson på passende tidspunkter ved visuel inspektion af løvet, og

— historikken over dyrkning og jordbårne sygdomme for markerne er blevet registreret, og der har været en hvileperiode fra værtsplanter på mindst fire år mellem konstatering af Verticillium dahliae og den næste plantning.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  Planterne til plantning hidrører fra moderplanter, der er blevet visuelt inspiceret på det mest passende tidspunkt og fundet frie for symptomer på Verticillium nonalfalfae, og

b)  

i)  planterne til plantning er produceret på et produktionssted, der vides at være frit for Verticillium nonalfalfae, eller

ii)  

— planterne til plantning er blevet isoleret fra produktionsbestande af Humulus lupulus, og

— produktionsanlægget er fundet frit for Verticillium nonalfalfae i den seneste hele vækstsæson på passende tidspunkter ved visuel inspektion af løvet, og

— historikken over dyrkning og jordbårne sygdomme for markerne er blevet registreret, og der har været en hvileperiode fra værtsplanter på mindst fire år mellem konstatering af Verticillium nonalfalfae og den næste plantning.
BILAG VI

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionen fra visse tredjelande er forbudt 

Beskrivelse

KN-kode

Tredjeland, gruppe af tredjelande eller specifikt område af tredjeland

1.

Planter af Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., bortset fra frugter og frø

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Tredjelande bortset fra Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (1). ◄

2.

Planter af Castanea Mill. og Quercus L., med blade, bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Tredjelande bortset fra Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (1). ◄

3.

Planter af Populus L., med blade, bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Canada, Mexico, USA

4.

Isoleret bark af Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Alle tredjelande

5.

Isoleret bark af Quercus L., bortset fra Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Mexico, USA

6.

Isoleret bark af Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Mexico, USA

7.

Isoleret bark af Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Nord-, Syd- og Mellemamerika

8.

Planter til plantning af Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. og Rosa L., bortset fra planter i hvile frie for blade, blomster og frugter

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (1). ◄

9.

Planter til plantning af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L. og hybrider deraf og Fragaria L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Australien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Canada, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, New Zealand, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine Det Forenede Kongerige (1) og USA, undtagen Hawaii. ◄

10.

Planter af Vitis L., bortset fra frugter

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjelande bortset fra Schweiz

11.

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf, bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alle tredjelande

12.

Planter til plantning af Photinia Ldl., bortset fra planter i hvile frie for blade, blomster og frugter

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Japan, Republikken Korea og USA

13.

Planter af Phoenix spp., bortset fra frugter og frø

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algeriet, Marokko

14.

Planter til plantning af Poaceae-familien, bortset fra planter af stedsegrønne prydgræsser af underfamilierne Bambusoideae og Panicoideae og af slægterne Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. og Uniola L., bortset fra frø

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (1). ◄

15.

Knolde af Solanum tuberosum L., læggekartofler

0701 10 00

Tredjelande bortset fra Schweiz

16.

Planter til plantning af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider deraf, bort set fra knolde af Solanum tuberosum L. som beskrevet i række 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjelande bortset fra Schweiz

17.

Knolde af arter af Solanum L. og hybrider deraf, bortset fra dem, der er beskrevet i række 15 og 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Tredjelande bortset fra:
a)  Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko, Syrien, Schweiz, Tunesien og Tyrkiet,
eller
b)  de, som opfylder følgende bestemmelser:
i)  De er et af følgende:
Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino og Ukraine
og
ii)  de opfylder en af følgende betingelser:

— de anerkendes som værende frie for Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al., i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031, eller

— deres lovgivning anerkendes som værende ækvivalent med EU-bestemmelserne vedrørende beskyttelse mod Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031


eller
c)  Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien og Det Forenede Kongerige (1), forudsat at følgende betingelse er opfyldt: disse tredjelande sender senest den 30. april hvert år Kommissionen undersøgelsesresultater, der bekræfter, at Clavibacter sepedonicus (Spieckermann og Kotthoff) Nouioui et al. ikke forekommer på deres områder.  ◄

18.

Planter til plantning af Solanaceae, bortset fra frø og planterne i række 15, 16 eller 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (1). ◄

19.

Jord som sådan, der delvis består af faste, organiske stoffer

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Tredjelande bortset fra Schweiz

20.

Vækstmedium som sådant, bortset fra jord, der helt eller delvis består af faste, organiske stoffer, bortset fra sådant, der udelukkende består af tørvejord eller fiber af Cocos nucifera L., som ikke tidligere blev brugt til dyrkning af planter eller til landbrugsformål

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Tredjelande bortset fra Schweiz

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm. f. og Citrus sinensis (L.) Osbeck (indtil den 30 april 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B

(1)   

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.
BILAG VII

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande og de tilsvarende særlige krav vedrørende indførsel til Unionens område 

Planter, planteprodukter og andre objekter

KN-koder

Oprindelse

Særlige krav

1.

Vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som er bestemt til at styrke planternes livskraft, med undtagelse af sterilt substrat til in vitro-dyrkning

Ikke relevant (1)

Tredjelande bortset fra Schweiz

Det er officielt konstateret, at:

a)  vækstmediet på tidspunktet for plantning af forbundne planter:

i)  var frit for jord og organisk materiale og ikke tidligere havde været anvendt til dyrkning af planter eller til andre landbrugsformål,

eller

ii)  udelukkende bestod af tørvejord eller fiber af Cocos nucifera L. og ikke tidligere havde været anvendt til dyrkning af planter eller til andre landbrugsformål,

eller

iii)  var blevet underkastet effektiv gasning eller varmebehandling for at sikre, at det var frit for skadegørere, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

iv)  var blevet underkastet en effektiv systematisk tilgang for at sikre, at det var frit for skadegørere, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

og

i alle de tilfælde, der er nævnt i nr. i)-iv), blev opbevaret og vedligeholdt under passende betingelser for at holde det frit for karantæneskadegørere,

og

b)  der siden plantning:

i)  har været truffet passende foranstaltninger til at sikre, at vækstmediet er holdt frit EU-karantæneskadegørere, herunder som minimum:

— fysisk isolering af vækstmediet fra jord og andre mulige kilder til kontaminering

— hygiejneforanstaltninger

— anvendelse af vand, der er frit for EU-karantæneskadegørere,

eller

ii)  inden for to uger forud for eksport er vækstmediet, herunder også jorden, hvis det er relevant, blevet fuldstændigt fjernet ved vask med vand, der er frit for EU-karantæneskadegørere. Genplantning kan udføres i vækstmediet, der opfylder kravene i litra a). Der skal vedligeholdes passende forhold for at holde vækstmediet frit for EU-karantæneskadegørere, jf. litra b).

2.

Maskiner og køretøjer, der har været benyttet til landbrugs- eller skovbrugsformål

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Tredjelande bortset fra Schweiz

Det er officielt konstateret, at maskiner og apparater eller køretøjer er rengjort og gjort frie for jord og planterester.

3.

Planter til plantning, med rod, frilands

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at:

a)  produktionsstedet er frit for Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. og Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

og

b)  planterne kommer fra en mark, der vides at være fri for Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Planter til plantning, bortset fra løg, stængelknolde, jordstængler, rodknolde og planter i vævskultur

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne er blevet dyrket på planteskoler og

a)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Thrips palmi Karny af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  har oprindelse i et produktionssted, der er blevet konstateret frit for Thrips palmi Karny af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken»Tillægserklæring«, og som er blevet erklæret frit for Thrips palmi Karny ved officielle inspektioner, som er gennemført mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden eksport,

eller

c)  umiddelbart før eksport er blevet underkastet en passende behandling mod Thrips palmi Karny, og oplysningerne om denne er angivet i de plantesundhedscertifikater, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, og planterne er blevet officielt inspiceret og fundet frie for Thrips palmi Karny.

5.

En- og toårige planter til plantning, bortset fra Poaceae og frø

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  er blevet dyrket på planteskoler

b)  er frie for planterester, blomster og frugter

c)  er blevet inspiceret på passende tidspunkter og inden eksport

d)  er fundet frie for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer, og

e)  enten er fundet frie for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller er blevet underkastet passende behandling til at fjerne sådanne organismer.

6.

Planter til plantning af Poaceae-familien af stedsegrønne prydgræsser af underfamilierne Bambusoideae, Panicoideae og af slægterne Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. og Uniola L., bortset fra frø

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  er blevet dyrket på planteskoler

b)  er frie for planterester, blomster og frugter

c)  er blevet inspiceret på passende tidspunkter og inden eksport

d)  er fundet frie for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer, og

e)  er fundet frie for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller er blevet underkastet passende behandling til at fjerne sådanne organismer.

7.

Planter for plantning bortset fra planter i hvile, planter i vævskultur, frø, løg, rod- og stængelknolde og jordstængler.

De relevante EU-karantæneskadegørere er:

— Begomovirus bortset fra: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus

— Cowpea mild mottle virus

— Lettuce infectious yellows virus

— Melon yellowing-associated virus

— Squash vein yellowing virus

— Sweet potato chlorotic stunt virus

— Sweet potato mild mottle virus

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tredjelande, hvor de relevante EU-karantæneskadegørere vides at forekomme

 

 

 

 

a)  Hvor Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) eller andre vektorer for EU-karantæneskadegørerne ikke vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at der ikke er observeret symptomer på de relevante EU-karantæneskadegørere på planterne i hele deres vækstperiode.

 

 

 

b)  Hvor Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) eller andre vektorer for EU-karantæneskadegørerne vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at der ikke er observeret symptomer på de relevante EU-karantæneskadegørere på planterne i hele deres vækstperiode,

og

a)  planterne har oprindelse i områder, der vides at være frie forBemisia tabaci Genn. og andre vektorer for EU-karantæneskadegørerne,

eller

b)  produktionsanlægget er fundet frit for Bemisia tabaci Genn. og andre vektorer for de relevante EU-karantæneskadegørere ved officielle inspektioner foretaget på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren,

eller

c)  planterne er blevet underkastet en effektiv behandling, der sikrer udryddelse af Bemisia tabaci Genn og de øvrige vektorer for EU-karantæneskadegørerne, og de er fundet frie for dem før eksport.

8.

Planter til plantning af urteagtige planter, bortset fra løg, stængelknolde, planter af Poaceae-familien jordstængler, rodknolde og planter i vævskultur

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tredjelande, hvor Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at planterne er blevet dyrket på planteskoler og

a)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  har oprindelse i et produktionssted, der er blevet konstateret frit for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, og som er blevet erklæret frit for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) ved officielle inspektioner, som er gennemført mindst en gang om måneden i de tre måneder før eksport,

eller

c)  umiddelbart inden eksport har undergået en passende behandling mod Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) og er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch).

Oplysninger om den i litra c) omhandlede behandling skal fremgå af det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

9.

Urteagtige stedsegrønne planter til plantning, bortset fra frø, af familierne Caryophyllaceae (undtagen Dianthus L.), Compositae (undtagen Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae og Rosaceae (Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  er blevet dyrket på planteskoler

b)  er frie for planterester, blomster og frugter

c)  er blevet inspiceret på passende tidspunkter og inden eksport

d)  er fundet frie for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer og

e)  enten er fundet frie for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller er blevet underkastet passende behandling til at fjerne sådanne organismer.

10.

Træer og buske til plantning, bortset fra frø og planter i vævskultur

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  er rene (dvs. frie for planterester) og frie for blomster og frugter

b)  er blevet dyrket på planteskoler

c)  er blevet inspiceret på passende tidspunkter og inden eksport og fundet frie for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer, og enten fundet frie for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller er blevet underkastet passende behandling til at fjerne sådanne organismer.

11.

Løvtræer og -buske til plantning, bortset fra frø og planter i vævskultur

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret, at planterne er i hvile og frie for blade.

12.

Rod- og knoldgrøntsager, bortset fra knolde af Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Tredjelande bortset fra Schweiz

Det er officielt konstateret, at sendingen eller partiet ikke indeholder mere end 1 % af nettovægten af jord og vækstmedium.

13.

Løg, jordstængler, rod- og stængelknolde til plantning, bortset fra knolde af Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Tredjelande bortset fra Schweiz

Det er officielt konstateret, at sendingen eller partiet ikke indeholder mere end 1 % af nettovægten af jord og vækstmedium.

14.

Knolde af Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjelande bortset fra Schweiz

Det er officielt konstateret, at sendingen eller partiet ikke indeholder mere end 1 % af nettovægten af jord og vækstmedium.

15.

Knolde af Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at knoldene har oprindelse i:

a)  et land, hvor Tecia solanivora (Povolný) ikke vides at forekomme

eller

b)  et område, der er konstateret frit for Tecia solanivora (Povolný) af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

16.

Knolde af Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at:

a)  knoldene har oprindelse i lande, der vides at være frie for Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

eller

b)  lovgivning, der anerkendes som værende ækvivalent med EU-bestemmelserne vedrørende beskyttelse mod Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031, er blevet overholdt i oprindelseslandet.

17.

Knolde af Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjelande, hvor Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at:

a)  knoldene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (alle andre racer end race 1 — den almindelige europæiske race), og der ikke er observeret symptomer på Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival hverken på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed inden for en rimelig periode,

eller

b)  deres lovgivning, der anerkendes som værende ækvivalent med EU-bestemmelserne vedrørende beskyttelse mod Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031, er blevet overholdt i oprindelseslandet.

18.

Knolde af Solanum tuberosum L., til plantning

0701 10 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at knoldene kommer fra et anlæg, der vides at være frit for Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens og Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Knolde af Solanum tuberosum L., til plantning

0701 10 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at:

a)  knoldene har oprindelse i områder, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. og Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. vides ikke at forekomme,

eller

b)  i områder, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. eller Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. vides at forekomme, har knoldene oprindelse i et produktionssted, der er fundet frit for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. og Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., eller som anses for at være frit derfor, som følge af foranstaltninger, der er truffet for at udrydde Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. og Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. og fastsat i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031.

20.

Knolde af Solanum tuberosum L., til plantning

0701 10 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at:

a)  knoldene enten har oprindelse i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides ikke at forekomme,

eller

b)  i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. og Meloidogyne fallax Karssen vides at forekomme:

i)  knoldene har oprindelse i et produktionssted, der er fundet frit for Meloidogyne chitwoodi Golden et al. og Meloidogyne fallax Karssen på grundlag af en årlig undersøgelse af værtsplanter ved visuel inspektion af værtsplanter på relevante tidspunkter og ved visuel inspektion såvel udvendig som ved gennemskæring efter høst af knolde fra kartoffelplanter dyrket på produktionsstedet, eller

ii)  der er efter høst udtaget stikprøver af knoldene, som er kontrolleret for forekomst af symptomer efter en passende metode til at inducere symptomer, eller de er blevet underkastet laboratorietestning såvel som visuelt inspiceret både udvendigt og ved gennemskæring af knoldene på relevante tidspunkter og i alle tilfælde ved lukningen af emballage eller containere før afsætning efter bestemmelserne om lukning i Rådets direktiv 66/403/EØF, og der er ikke fundet symptomer på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. og Meloidogyne fallax Karssen.

21.

Knolde af Solanum tuberosum L., ikke til plantning

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at knoldene har oprindelse i områder, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. og Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. vides ikke at forekomme.

22.

Planter til plantning af Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., og Solanum malongena L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjelande, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. og Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at:

a)  planterne har oprindelse i områder, der er fundet frie for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. og Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

eller

b)  der ikke er observeret symptomer på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. og Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. på planterne på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

23.

Planter af Solanum lycopersicum L. og Solanum melongena L., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i:

a)  et land, der er anerkendt som værende frit for Keiferia lycopersicella (Walsingham) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)  et område, der er blevet konstateret frit for Keiferia lycopersicella (Walsingham) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«.

24.

Planter til plantning af Beta vulgaris L., bortset fra frø

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at der ikke er observeret symptomer på bedetopkrøllesygevirus (ikke-europæiske isolater) på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

25.

Planter af Chrysanthemum L., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at:

a)  planterne har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith og Spodoptera litura (Fabricius) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger,

eller

b)  der ikke er observeret symptomer på Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura (Fabricius) på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode,

eller

c)  planterne er blevet underkastet en passende behandling til at beskytte dem mod de relevante skadegørere.

26.

Planter til plantning, af Chrysanthemum L. og Solanum lycopersicum L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne i hele deres levetid er blevet dyrket i:

a)  et land, der er frit for krysantemumstilknekrosevirus,

eller

b)  et område, der er blevet konstateret frit for krysantemumstilknekrosevirus af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger,

eller

c)  et produktionssted, der er blevet konstateret frit for krysantemumstilknekrosevirus, hvilket er verificeret ved officielle inspektioner og, hvis det er relevant, ved testning.

27.

Planter til plantning, af Pelargonium L'Herit. ex Ait., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjelande, hvor tomatringpletvirus vides at forekomme:

 

 

 

a)  hvor Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (ikke-EU-populationer) Dalmasso og Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo eller andre vektorer for tomatringpletvirus ikke vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  har direkte oprindelse i produktionssteder, der vides at være frie for tomatringpletvirus,

eller

b)  er af højst fjerde generation efter moderplanter, der er fundet frie for tomatringpletvirus ved en officielt godkendt virologisk testmetode.

 

 

b)  hvor Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (ikke-EU-populationer) Dalmasso og Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo eller andre vektorer for tomatringpletvirus vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  kommer direkte fra produktionssteder, der vides at være frie for tomatringpletvirus i jord og planter,

eller

b)  er af højst anden generation efter moderplanter, der er fundet frie for tomatringpletvirus ved en officielt godkendt virologisk testmetode.

28.

Afskårne blomster af Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. og Solidago L., og bladgrøntsager af Apium graveolens L. og Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at de afskårne blomster og bladgrøntsagerne:

a)  har oprindelse i et land, der er frit for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch),

eller

b)  umiddelbart inden eksport er blevet officielt inspiceret og fundet frie for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Afskårne blomster af Orchidaceae

0603 13 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at de afskårne blomster:

a)  har oprindelse i et land, der er frit for Thrips palmi Karny,

eller

b)  umiddelbart inden eksport er blevet inspiceret officielt og fundet frie for Thrips palmi Karny.

30.

Naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter til plantning, bortset fra frø

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret, at:

a)  planterne, herunder dem, der er indsamlet direkte fra naturlige voksesteder, i mindst to år i træk inden afsendelsen er blevet dyrket, opbevaret, opbundet og beskåret på officielt godkendte planteskoler, der er underkastet en kontrolordning under officielt tilsyn

b)  planterne i de i litra a) nævnte planteskoler:

i)  som minimum i det i litra a) omhandlede tidsrum:

— er blevet pottet i potter anbragt på hylder mindst 50 cm over underlaget

— er blevet underkastet passende behandlinger til at sikre, at planterne er frie for ikke-europæiske rustsvampe, og det aktive stof, koncentrationen og datoen for disse behandlinger er nævnt i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Behandling mod angreb af skadegørere og/eller desinfektionsbehandling«

— er blevet officielt inspiceret mindst seks gange om året med passende mellemrum for forekomst af berørte EU-karantæneskadegørere i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/2031, og disse inspektioner er også foretaget af planter i umiddelbar nærhed af de af i litra a) nævnte planteskoler, foretaget i det mindste som visuel undersøgelse af de enkelte rækker i marken eller på planteskolen og som visuel undersøgelse af alle plantedele over vækstmediet ved stikprøver på mindst 300 planter af en slægt, hvis slægten omfatter højst 3 000 planter, eller 10 % af planterne, hvis slægten omfatter over 3 000 planter

— ved disse inspektioner er blevet fundet frie for berørte EU-karantæneskadegørere, jf. foregående led, angrebne planter er blevet fjernet, og de resterende planter, hvis relevant, er blevet effektivt behandlet og blevet opbevaret i et passende tidsrum og inspiceret for at sikre, at de er frie for sådanne skadegørere

— er blevet plantet i enten et ubrugt kunstigt vækstmedium eller et naturligt vækstmedium, der er behandlet ved gasning eller passende varmebehandling, og er bagefter blevet undersøgt og fundet frie for EU-karantæneskadegørere

— er blevet opbevaret under betingelser, der sikrer, at vækstmediet er blevet holdt frit for EU-karantæneskadegørere, og er senest to uger inden afsendelsen:

— 

— blevet rystet og vasket med rent vand for at fjerne det oprindelige vækstmedium og holdt barrodet, eller

— blevet rystet og vasket med rent vand for at fjerne det oprindelige vækstmedium og omplantet i vækstmedium, der opfylder betingelserne i nr. i), femte led, eller

— har gennem passende behandlinger for at sikre, at vækstmediet er frit for EU-karantæneskadegørere, og det aktive stof, koncentrationen og datoen for disse behandlinger er nævnt i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Behandling mod angreb af skadegørere og/eller desinfektionsbehandling«.

ii)  blev pakket i lukkede containere, der er officielt forseglet og forsynet med den registrerede planteskoles registreringsnummer, og dette nummer skal også være anført i rubrikken »Tillægserklæring« i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, så sendingerne kan identificeres.

31.

Planter af Pinales, bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne er blevet produceret på et produktionssted, der er frit for Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang og Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Planter af Pinales, bortset fra frugter og frø, af over 3 meters højde

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret, at planterne er produceret på et produktionssted, der er frit for Scolytidae spp. (ikke-europæisk).

33.

Planter af Castanea Mill. og Quercus L., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at der ikke er observeret symptomer på Cronartium spp., med undtagelse af Cronartium gentianeum, Cronartium pini og Cronartium ribicola, på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

34.

Planter af Quercus L., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

USA

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i områder, der vides at være frie for Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Planter til plantning af Corylus L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Canada og USA

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i:

a)  et område, der er blevet konstateret frit for Anisogramma anomala (Peck) E. Müller af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  et produktionssted, hvorom den nationale plantebeskyttelsestjeneste i eksportlandet ved officielle inspektioner på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de tre seneste hele vækstperioder har fastslået, at det er frit for Anisogramma anomala (Peck) E. Müller i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«.

36.

Planter af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

37.

Planter til plantning, af Juglans L. og Pterocarya Kunth, bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

USA

Det er officielt konstateret, at planterne til plantning:

a)  i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  har oprindelse i et produktionssted, hvor der ikke inden for en radius på mindst 5 km er blevet konstateret hverken symptomer på Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman eller forekomst af vektoren ved officielle inspektioner i to år forud for eksporten; planterne til plantning er blevet inspiceret umiddelbart inden eksport og håndteret og emballeret på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet,

eller

c)  har oprindelse i et produktionssted i fuldstændig fysisk isolation, og planterne til plantning er blevet inspiceret umiddelbart inden eksport og håndteret og emballeret på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet.

38.

Planter af Betula L., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et land, der vides at være frit for Agrilus anxius Gory.

39.

Planter til plantning af Platanus L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albanien, Armenien, Schweiz, Tyrkiet og USA

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger:

i)  som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet,

og

ii)  som to gange om året er blevet underkastet officielle inspektioner for symptomer på Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., herunder dets umiddelbare nærhed, som er foretaget på de mest passende tidspunkter af året for påvisning af forekomst af den pågældende skadegører,

og

iii)  en repræsentativ prøve af planterne er blevet underkastet testning for forekomst af Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. på passende tidspunkter af året for påvisning af forekomst af skadegøreren.

40.

Planter til plantning af Populus L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at der ikke er observeret symptomer på Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

41.

Planter af Populus L., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Nord-, Syd- og Mellemamerika

Det er officielt konstateret, at der ikke er observeret symptomer på Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

42.

Planter til plantning, bortset fra podekviste, stiklinger, planter i vævskultur, pollen og frø, af Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. og Sorbus L.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada og USA

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  i hele deres levetid er blevet dyrket i et område, der er blevet konstateret frit for Saperda candida Fabricius af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  i mindst to år forud for eksporten eller — for planter på under to år — i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der er blevet konstateret frit for Saperda candida Fabricius i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger:

i)  som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet,

og

ii)  som to gange om året er blevet underkastet officielle inspektioner for tegn på Saperda candida Fabricius, herunder dets umiddelbare nærhed, som er foretaget på de mest passende tidspunkter af året for påvisning af forekomst af den pågældende skadegører,

og

iii)  hvor planterne er blevet dyrket:

— i et produktionsanlæg, der er sikret mod insekter og mod indslæbning af Saperda candida Fabricius,

— eller

— i et anlæg, hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 500 m, hvor det ved årlige officielle undersøgelser gennemført på passende tidspunkter er bekræftet, at der ikke forekommer Saperda candida Fabricius,

og

iv)  planterne er umiddelbart inden eksporten blevet underkastet en omhyggelig inspektion for forekomst af Saperda candida Fabricius, særlig i planternes stængler, herunder, hvis det er relevant, prøveudtagning ved den destruktive metode.

43.

Planter til plantning, bortset fra planter i vævskultur og frø, af Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. og Vaccinium L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada, Mexico, USA

Det er officielt konstateret, at planterne er blevet dyrket:

a)  i hele deres levetid i et område, der er konstateret frit for Grapholita packardi Zeller af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  i hele deres levetid på et produktionssted, der er blevet konstateret frit for Grapholita packardi Zeller i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger:

i)  som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet,

og

ii)  som to gange om året er blevet underkastet officielle inspektioner for tegn på Grapholita packardi Zeller, som er foretaget på de mest passende tidspunkter af året for påvisning af forekomst af den pågældende skadegører,

og

iii)  hvor planterne er blevet dyrket i et anlæg, hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og hvor det ved årlige offentlige undersøgelser gennemført på passende tidspunkter er bekræftet, at der ikke forekommer Grapholita packardi Zeller,

og

iv)  planterne umiddelbart inden eksport er blevet genstand for en grundig inspektion for forekomst af Grapholita packardi Zeller,

eller

c)  i et produktionsanlæg, der er sikret mod insekter og mod indslæbning af Grapholita packardi Zeller.

44.

Planter til plantning af Crataegus L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjelande, hvor Phyllosticta solitaria Ell. og Ev. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at der ikke er observeret symptomer på Phyllosticta solitaria Ell. og Ev. på planter på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

45.

Planter til plantning af Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjelande, hvor ikke-europæiske virus, viroider og fytoplasmaer eller Phyllosticta solitaria Ell. og Ev. vides at forekomme på den pågældende slægt

Det er officielt konstateret, at der ikke er observeret symptomer på sygdomme fremkaldt af ikke-europæiske virus, viroider og fytoplasmaer og Phyllosticta solitaria Ell. og Ev. på planter på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

46.

Planter til plantning af Malus Mill, bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjelande, hvor Cherry rasp leaf virus eller tomatringpletvirus

vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at:

a)  planterne:

i)  er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, som er blevet vedligeholdt under passende betingelser og underkastet officiel testning for i hvert fald Cherry rasp leaf virus og tomatringpletvirus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådan testning er fundet frie for disse skadegørere,

eller

ii)  nedstammer i lige linje fra materiale, som bliver vedligeholdt under passende betingelser og inden for de tre seneste hele vækstperioder mindst én gang er blevet underkastet officiel testning for i hvert fald Cherry rasp leaf virus eller tomatringpletvirus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet frie for disse skadegørere

b)  der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af Cherry rasp leaf virus eller tomatringpletvirus på planter på produktionsstedet eller på modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

47.

Planter til plantning af Prunus L., bortset fra frø hvad angår litra b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  Tredjelande, hvor tomatringpletvirus vides at forekomme

b)  Tredjelande, hvor American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, ferskenmosaikvirus, ferskenrosettemosaikvirus vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at:

a)  planterne:

i)  er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, som er blevet vedligeholdt under passende betingelser og underkastet officiel testning for i hvert fald de relevante EU-karantæneskadegørere ved brug af passende indikatorer for forekomst af disse skadegørere eller tilsvarende metoder og ved sådan testning er fundet frie for disse skadegørere,

eller

ii)  nedstammer i lige linje fra materiale, som bliver vedligeholdt under passende betingelser og inden for de tre seneste hele vækstperioder mindst én gang er blevet underkastet officiel testning for i hvert fald de relevante EU-karantæneskadegørere ved brug af passende indikatorer for forekomst af disse skadegørere eller tilsvarende metoder og ved sådan testning er fundet frie for disse skadegørere

b)  der ikke er observeret symptomer på sygdomme fremkaldt af de relevante EU-karantæneskadegørere på planter på produktionsstedet eller på modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de tre seneste hele vækstperioder.

48.

Planter til plantning af Rubus L., bortset fra frø hvad angår litra b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  Tredjelande, hvor tomatringpletvirus, Black raspberry latent virus vides at forekomme

b)  Tredjelande, hvor hindbærbladrullevirus, Cherry rasp leaf virus vides at forekomme

a)  Planterne er frie for lus, herunder luseæg

b)  Det er officielt konstateret, at:

i)  planterne:

— er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, som er blevet vedligeholdt under passende betingelser og underkastet officiel testning for i hvert fald de relevante EU-karantæneskadegørere ved brug af passende indikatorer for forekomst af disse skadegørere eller tilsvarende metoder og ved sådan testning er fundet frie for pågældende EU-karantæneskadegørere,

— eller

— nedstammer i lige linje fra materiale, som bliver vedligeholdt under passende betingelser og inden for de tre seneste hele vækstperioder mindst én gang er blevet underkastet officiel testning for i hvert fald de relevante EU-karantæneskadegørere ved brug af passende indikatorer for forekomst af disse skadegørere eller tilsvarende metoder og ved sådan testning er fundet frie for disse EU-karantæneskadegørere

ii)  der ikke er observeret symptomer på sygdomme fremkaldt af de relevante EU-karantæneskadegørere på planter på produktionsstedet eller på modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de tre seneste hele vækstperioder.

49.

Planter til plantning af Fragaria L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Tredjelande, hvor Strawberry witches' broom phytoplasma vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at:

a)  planterne, bortset fra planter tiltrukket af frø:

i)  enten er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, som er blevet vedligeholdt under passende betingelser og underkastet officiel testning for i hvert fald Strawberry witches' broom phytoplasma ved brug af passende indikatorer for forekomst af disse skadegørere eller tilsvarende metoder og ved sådan testning er fundet frie for Strawberry witches' broom phytoplasma,

eller

ii)  nedstammer i lige linje fra materiale, som bliver vedligeholdt under passende betingelser og inden for de tre seneste hele vækstperioder mindst én gang er blevet underkastet officiel testning for i hvert fald Strawberry witches' broom phytoplasma ved brug af passende indikatorer for forekomst af disse skadegørere eller tilsvarende metoder og ved sådan testning er fundet frie for Strawberry witches' broom phytoplasma

b)  der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af Strawberry witches' broom phytoplasma på planter på produktionsstedet eller på modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

50.

Planter til plantning af Fragaria L. bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for Anthonomus signatus Say og Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. and Vepris Comm., bortset fra frugter (men inklusive frø), og frø af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf., og hybrider deraf

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende frit for Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus og Candidatus Liberibacter asiaticus, den agens, der forårsager Huanglongbing-sygdom (citrus greening) hos citrustræer, i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.

52.

Planter af Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at:

a)  planterne har oprindelse i et land, hvor Trioza erytreae Del Guercio vides ikke at forekomme,

eller

b)  at planterne har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Trioza erytreae Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

c)  at planterne er blevet dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet,

og

hvor planterne er blevet dyrket i en periode på et år i et produktionsanlæg, der er sikret mod insekter og mod indslæbning af Trioza erytreae Del Guercio,

og

hvor der i en periode på mindst et år forud for flytningen er foretaget to officielle inspektioner på passende tidspunkter, uden at der er observeret tegn på Trioza erytreae Del Guercio i det pågældende anlæg,

og

at de før flytning håndteres og emballeres på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet.

53.

Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse:

a)  i et land, hvor Diaphorina citri Kuway vides ikke at forekomme,

eller

b)  i et område, der er blevet konstateret frit for Trioza erytreae Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«.

54.

Planter af Microcitrus Swingle, Naringi Adans. og Swinglea Merr., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse:

a)  i et land, der er anerkendt som værende frit for Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«. forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.

55.

Planter til plantning af Palmae, bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret:

a)  at planterne enten har oprindelse i et område, der vides at være frit for Palm lethal yellowing phytoplasmas og Cadang-Cadang viroid, og at der ikke har været observeret symptomer på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode,

eller

b)  at der ikke er observeret symptomer på Palm lethal yellowing phytoplasmas og Cadang-Cadang viroid på planterne siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og planter på produktionsstedet, som har udvist symptomer, der gav anledning til mistanke om smitte med skadegørerne, er blevet bortryddet det pågældende sted, og planterne er blevet underkastet en passende behandling for at befri dem for Myndus crudus Van Duzee

c)  at for så vidt angår planter i vævskultur hidrører planterne fra planter, som opfyldte kravene i litra a) eller b).

56.

Planter af Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. og Vallisneria sp.

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Tredjelande bortset fra Schweiz

Det er officielt konstateret, at rødderne er blevet underkastet testning for mindst nematodeskadegørere på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder for påvisning af skadegørerne og er ved sådan testning fundet frie for nematodeskadegørerne.

57.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider deraf

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tredjelande

Frugterne skal være frie for stilke og blade, og emballagen skal være forsynet med et passende oprindelsesmærke.

58.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., og hybrider deraf

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret:

a)  at frugterne har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende frit for Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  at frugterne har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, og det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  at frugterne har oprindelse i produktionssted, der er blevet konstateret frit for Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«.

eller

d)  at produktionsanlægget og de umiddelbare omgivelser er underkastet passende behandlinger og dyrkningspraksis mod Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

og

at frugterne er blevet behandlet med natriumorthophenylphenat eller er blevet underkastet en anden effektiv behandling, som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, og det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne behandlingsmetode til Kommissionen,

og

at officielle inspektioner foretaget på passende tidspunkter forud for eksporten har vist, at frugterne er frie for symptomer på Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

e)  for så vidt angår frugter bestemt til industriel forarbejdning, at officielle inspektioner foretaget på passende tidspunkter forud for eksporten har vist, at frugterne er frie for symptomer på Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

og

at produktionsanlægget og de umiddelbare omgivelser er underkastet passende behandlinger og dyrkningspraksis mod Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. og Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

og

at flytning, oplagring og forarbejdning sker under betingelser godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031,

og

at frugterne er transporteret i enkeltpakninger, som er forsynet med en mærkeseddel, der indeholder en sporbarhedskode samt angivelse af, at frugterne er bestemt til industriel forarbejdning,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger.

59.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider deraf

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret:

a)  at frugterne har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende frit for Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  at frugterne har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende frit for Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, og at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  at der ikke er observeret symptomer på Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun i produktionsanlægget eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste vækstperiode, og at ingen af de frugter, der er høstet i det pågældende produktionsanlæg, ved en passende officiel undersøgelse har udvist symptomer på denne skadegører.

60.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider deraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret:

a)  at frugterne har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende frit for Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  at frugterne har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, og det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed har på forhånd skriftligt meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  at frugterne har oprindelse i et produktionssted, der er blevet konstateret frit for Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

og

at frugterne er fundet frie for symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ved en officiel inspektion af en repræsentativ prøve defineret i overensstemmelse med internationale standarder,

eller

d)  at frugterne har oprindelse i et produktionsanlæg, der er underkastet passende behandlinger og dyrkningsforanstaltninger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

og

at der er foretaget officielle inspektioner i produktionsanlægget i vækstsæsonen siden begyndelsen af den seneste vækstperiode, og at der ikke er fundet symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa i frugterne,

og

at de høstede frugter fra det pågældende produktionsanlæg forud for eksporten er fundet frie for symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ved en officiel inspektion af en repræsentativ prøve defineret i overensstemmelse med internationale standarder,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

e)  for så vidt angår frugter bestemt til industriel forarbejdning at frugterne forud for eksporten er fundet frie for symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ved en officiel inspektion af en repræsentativ prøve defineret i overensstemmelse med internationale standarder,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring« indeholder en erklæring om, at frugterne har oprindelse i et produktionsanlæg, der er underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa på et passende tidspunkt af året for påvisning af forekomst af den pågældende skadegører,

og

at flytning, oplagring og forarbejdning sker under betingelser godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031,

og

at frugterne er transporteret i enkeltpakninger, som er forsynet med en mærkeseddel, der indeholder en sporbarhedskode samt angivelse af, at frugterne er bestemt til industriel forarbejdning,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger.

61.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider deraf, Mangifera L. og Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret:

a)  at frugterne har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Tephritidae (ikke-europæisk), som de pågældende frugter vides at være modtagelige over for, i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  at frugterne har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Tephritidae (ikke-europæisk), som frugterne vides at være modtagelige over for, af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, og at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  at der ikke er fundet nogen tegn på Tephritidae (ikke-europæisk), som de pågældende frugter vides at være modtagelige over for, hverken på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode ved officielle inspektioner foretaget mindst hver måned i de sidste tre måneder inden høst, og ingen af de frugter, der er høstet på produktionsstedet, har ved passende officielle undersøgelse udvist symptomer på den pågældende skadegører,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

d)  at frugterne er blevet underkastet en effektiv systematisk tilgang eller en effektiv behandling efter høst for at sikre, at de er frie for Tephritidae (ikke-europæisk), som frugterne vides at være modtagelige over for, og anvendelsen af en systematisk tilgang eller oplysninger om behandlingsmetoden er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt den systematiske tilgang eller behandlingsmetoden til Kommissionen.

62.

Frugter af Capsicum (L.), Citrus L., bortset fra Citrus limon (L.) Osbeck. og Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch og Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Lande på det afrikanske kontinent, Kap Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius og Israel

Det er officielt konstateret, at frugterne:

a)  har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  har oprindelse i et produktionssted, der er blevet konstateret frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

og det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

og der er foretaget officielle inspektioner på produktionsstedet på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en visuel undersøgelse af repræsentative prøver af frugt, og dette er konstateret frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

eller

d)  at frugterne er blevet underkastet en effektiv kuldebehandling for at sikre, at de er frie for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), eller en effektiv systematisk tilgang eller en anden effektiv behandling efter høst for at sikre, at de er frie for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), og anvendelsen af en systematisk tilgang eller oplysninger om behandlingsmetoden er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt den systematiske tilgang eller metoden for behandlingen efter høst sammen med dokumentation for dens effektivitet til Kommissionen.

63.

Frugter af Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. og Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Canada, Mexico, USA

Det er officielt konstateret, at frugterne:

a)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Grapholita packardi Zeller af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  har oprindelse i et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Grapholita packardi Zeller på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en inspektion af en repræsentativ prøve af frugter, og de blev konstateret frie for skadegøreren,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

c)  at frugterne er blevet underkastet en effektiv systematisk tilgang eller en effektiv behandling efter høst for at sikre, at de er frie for Grapholita packardi Zeller, og anvendelsen af en systematisk tilgang eller oplysninger om behandlingsmetoden er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt den systematiske tilgang eller metoden for behandlingen efter høst til Kommissionen.

64.

Frugter af Malus Mill. og Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at frugterne:

a)  har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  har oprindelse i et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun og E. Tanaka på passende tidspunkter i vækstsæsonen for påvisning af forekomst af skadegøreren, herunder en inspektion af en repræsentativ prøve af frugter, og de blev konstateret frie for skadegøreren,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

d)  at frugterne er blevet underkastet en effektiv systematisk tilgang eller en effektiv behandling efter høst for at sikre, at de er frie for Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, og anvendelsen af en systematisk tilgang eller oplysninger om behandlingsmetoden er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt den systematiske tilgang eller metoden for behandlingen efter høst til Kommissionen.

65.

Frugter af Malus Mill. og Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at frugterne:

a)  har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Anthonomus quadrigibbus Say i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Anthonomus quadrigibbus Say af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  har oprindelse i et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Anthonomus quadrigibbus Say på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en visuel inspektion af en repræsentativ prøve af frugter, og de blev konstateret frie for skadegøreren,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

d)  at frugterne er blevet underkastet en effektiv systematisk tilgang eller en effektiv behandling efter høst for at sikre, at de er frie for Anthonomus quadrigibbus Say, og anvendelsen af en systematisk tilgang eller oplysninger om behandlingsmetoden er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt den systematiske tilgang eller metoden for behandlingen efter høst til Kommissionen.

66.

Frugter af Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at frugterne:

a)  har oprindelse i et land, der er konstateret frit for Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) og Rhagoletis pomonella (Walsh) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed har på forhånd skriftligt meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) og Rhagoletis pomonella (Walsh) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, og det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed har på forhånd skriftligt meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  har oprindelse i et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) og Rhagoletis pomonella (Walsh) på passende tidspunkter i vækstsæsonen for påvisning af forekomst af skadegøreren/-ne, herunder en visuel inspektion af en repræsentativ prøve af frugter, og de blev konstateret frie for skadegøreren/-ne,

og

det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

d)  at frugterne er blevet underkastet en effektiv systematisk tilgang eller en effektiv behandling efter høst for at sikre, at de er frie for Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) og Rhagoletis pomonella (Walsh), og anvendelsen af en systematisk tilgang eller oplysninger om behandlingsmetoden er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt den systematiske tilgang eller metoden for behandlingen efter høst til Kommissionen.

67.

Frugter af Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Australien, Nord-, Syd- og Mellemamerika og New Zealand

Det er officielt konstateret, at frugterne har oprindelse i:

a)  i et land, der er konstateret frit for Bactericera cockerelli (Sulc.) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  et område, der er blevet konstateret frit for Bactericera cockerelli (Sulc.) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  et produktionssted, hvor der er foretaget officielle inspektioner og undersøgelser for forekomst af Bactericera cockerelli (Sulc.), herunder dets umiddelbare nærhed, på passende tidspunkter i vækstsæsonen i de sidste tre måneder inden eksport, og har været genstand for effektive behandlinger for at sikre, at de er frie for skadegøreren, og en inspektion af en repræsentativ prøve af frugter inden eksport,

og

det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

d)  i et insektsikret produktionsanlæg, der er konstateret frit for Bactericera cockerelli (Sulc.) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet på grundlag af officielle inspektioner og undersøgelser foretaget i de sidste tre måneder inden eksport,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger.

68.

Frugter af Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. og Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at frugterne har oprindelse i:

a)  i et land, der er konstateret frit for Neoleucinodes elegantalis (Guenée) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  et område, der er blevet konstateret frit for Neoleucinodes elegantalis (Guenée) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

c)  et produktionssted, der er konstateret frit for Neoleucinodes elegantalis (Guenée) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og at der er foretaget officielle inspektioner på produktionsstedet på passende tidspunkter i vækstsæsonen for påvisning af skadegøreren, herunder en inspektion af repræsentative prøver af frugt, og de blev konstateret frie for Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger,

eller

d)  i et insektsikret produktionsanlæg, der er konstateret frit for Neoleucinodes elegantalis (Guenée) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet på grundlag af officielle inspektioner og undersøgelser foretaget i de sidste tre måneder inden eksport,

og

at det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, indeholder sporbarhedsoplysninger.

69.

Frugter af Solanum lycopersicum L. og Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at frugterne har oprindelse i:

a)  et land, der er anerkendt som værende frit for Keiferia lycopersicella (Walsingham) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)  et område, der er blevet konstateret frit for Keiferia lycopersicella (Walsingham) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

c)  et produktionssted, der er blevet konstateret frit for Keiferia lycopersicella (Walsingham), af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet på grundlag af officielle inspektioner og undersøgelser foretaget inden for de sidste tre måneder forud for eksporten, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«.

70.

Frugter af Solanum melongena L.

0709 30 00

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at frugterne:

a)  har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende frit for Thrips palmi Karny i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Thrips palmi Karny af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

c)  umiddelbart inden eksport er blevet inspiceret officielt og fundet frie for Thrips palmi Karny.

71.

Frugter af Momordica L.

ex 0709 99 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at frugterne har oprindelse i:

a)  i et land, der er anerkendt som værende frit for Thrips palmi Karny i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)  et område, der er blevet konstateret frit for Thrips palmi Karny af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

72.

Frugter af Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Fransk Polynesien, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico og USA, hvor Anthonomus eugenii Cano vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at frugterne har oprindelse i:

a)  et område, der er blevet konstateret frit for Anthonomus eugenii Cano af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«.

eller

b)  et produktionssted, der er blevet konstateret frit for Anthonomus eugenii Cano af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«. og er erklæret frit for Anthonomus eugenii Cano ved officielle inspektioner, som er foretaget mindst en gang om måneden i de sidste to måneder inden eksport på produktionsstedet og dets umiddelbare nærhed.

73.

Frø af Zea mays L.

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret:

a)  at frøene har oprindelse i områder, der vides at være frie for Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

eller

b)  at en repræsentativ prøve af frøene er blevet testet og ved denne testning fundet fri for Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

74.

Frø af slægterne Triticum L., Secale L. og xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, hvor Tilletia indica Mitra vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at frøene har oprindelse i et område, hvor Tilletia indica Mitra vides ikke at forekomme. Områdets navn er nævnt i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Oprindelsessted«.

75.

Kerner af slægterne Triticum L., Secale L. og xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, hvor Tilletia indica Mitra vides at forekomme

Det er officielt konstateret:

a)  at kernerne har oprindelse i et område, hvor Tilletia indica Mitra vides ikke at forekomme. Områdets/-ernes navn(e) er nævnt i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Oprindelsessted«,

eller

b)  at der ikke er observeret symptomer på Tilletia indica Mitra på planterne på produktionsstedet i den seneste hele vækstperiode, og at der er udtaget repræsentative prøver af kernerne både på høsttidspunktet og inden afsendelse, og prøverne er blevet testet og fundet frie for Tilletia indica Mitra ved disse test, sidstnævnte er nævnt i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »produktets navn« som »test og fundet fri for Tilletia indica Mitra«.

76.

Træ af nåletræer (Pinales), bortset fra af Thuja L. og Taxus L. og ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

— træ af Libocedrus decurrens Torr., såfremt der foreligger bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet til blyanter ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 82 °C i en periode på 7-8 dage,

men herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet har undergået passende:

a)  varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket er angivet ved et »HT«-mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane, og i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

og

det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren,

eller

b)  gasning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, træets minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden skal være angivet i det sundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

c)  kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, trykket (psi eller kPa) og koncentration (%) skal være angivet i det sundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

d)  varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil og ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke sammen med et »HT«-mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane, og i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

77.

Træ af nåletræer (Pinales) i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis hidrører fra disse nåletræer

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet har undergået passende:

a)  varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

og

det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren,

eller

b)  gasning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, træets minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden (t) skal være angivet i de plantesundhedscertifikater, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

c)  varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil og ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke sammen med et »HT«-mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane, og i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

78.

Træ af Thuja L. og Taxus L., dog ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  er afbarket,

eller

b)  er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.

eller

c)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket er angivet ved et »HT«-mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane, og i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

d)  er blevet underkastet passende gasning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, træets minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden (t) skal være angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

e)  er blevet underkastet passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, trykket (psi eller kPa) og koncentration (%) skal være angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

79.

Træ af nåletræer (Pinales), dog ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazakhstan, Rusland og Tyrkiet

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i områder, der vides at være frie for:

i)  Monochamus spp. (ikke-europæiske populationer)

ii)  Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang og Pissodes zitacuarense Sleeper

iii)  Scolytidae spp. (ikke-europæisk)

og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Oprindelsessted«,

eller

b)  er afbarket og frit for ormehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæiske populationer); ved ormehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm,

eller

c)  er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane,

eller

d)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket er angivet ved et »HT«-mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane, og i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

e)  er blevet underkastet passende gasning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, træets minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden (t) skal være angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

f)  er blevet underkastet passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, trykket (psi eller kPa) og koncentration (%) skal være angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

80.

Træ af nåletræer (Pinales), dog ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding.

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

►M4

 

Tredjelande bortset fra:

— Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Kasakhstan, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland, San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2)

— Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

 ◄

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  er afbarket og frit for ormehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæiske populationer); ved ormehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm,

eller

b)  er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane,

eller

c)  er blevet underkastet passende gasning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, træets minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden (t) skal være angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

d)  er blevet underkastet passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, trykket (psi eller kPa) og koncentration (%) skal være angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

e)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket er angivet ved et »HT«-mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane, og i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

81.

Træ i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis hidrører fra nåletræer (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

►M4  
Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, San Marino, Serbien, Schweiz, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2)
og bortset fra Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme  ◄

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i områder, der vides at være frie for Monochamus spp. (ikke-europæiske populationer), Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang og Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (ikke-europæisk)

Området skal være nævnt i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Oprindelsessted«,

eller

b)  er fremstillet af afbarket rundtræ,

eller

c)  er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram,

eller

d)  er blevet underkastet passende gasning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, træets minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden (t) skal være angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

e)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

82.

Isoleret bark af nåletræer (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

►M4  Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (2). ◄

Det er officielt konstateret, at den isolerede bark:

a)  er blevet underkastet passende gasning med et gasningsmiddel, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, barkens minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden (t) skal være angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

b)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele barkens profil, hvilket skal angives i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

og

c)  efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil den forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson eller med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.

83.

Træ af Juglans L. og Pterocarya Kunth, dog ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse planter

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet isendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i et område, der er frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 40 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket er angivet ved et »HT«-mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane, og i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

c)  er blevet firhugget, således at den naturlige runding er helt forsvundet.

84.

Isoleret bark og træ af Juglans L. og Pterocarya Kunth, i form af:

— flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne planter

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

USA

Det er officielt konstateret, at træet eller den isolerede bark:

a)  har oprindelse i et område, der er frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 40 sammenhængende minutter i hele barkens eller træets profil, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

85.

Træ af Acer saccharum Marsh., også træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, dog ikke i form af:

— træ til fremstilling af finér

— flis, spåner, savsmuld og affald

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada og USA

Det er officielt konstateret, at træet er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.

86.

Træ af Acer saccharum Marsh., til fremstilling af finér

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Canada og USA

Det er officielt konstateret, at træet har oprindelse i områder, der vides at være frie for Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, og er bestemt til fremstilling af finér.

87.

Træ af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke i form af

— flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne træer

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret:

a)  at træet har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Agrilus planipennis af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,

eller

b)  at barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet i et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed,

eller

c)  at træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.

88.

Træ i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at træet har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.

89.

Isoleret bark og objekter fremstillet af bark af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at barken har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.

90.

Træ af Quercus L., dog ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og affald

— fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver, hvor der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorvedder er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  er blevet firhugget, således at den naturlige runding er helt forsvundet,

eller

b)  er afbarket, og at dets vandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet,

eller

c)  er afbarket og er blevet desinficeret ved en passende behandling med varm luft eller varmt vand,

eller

d)  for savskåret træs vedkommende, også træ med påsiddende bark, er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.

91.

Træ i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis hidrører fra Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram,

eller

b)  er blevet underkastet passende gasning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, træets minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden (t) skal være angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

c)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

92.

Træ af Betula L., dog ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne træer

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingenog opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme

Det er officielt konstateret:

a)  at barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet i et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed,

eller

b)  at træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.

93.

Træ i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Tredjelande

Det er officielt konstateret, at træet har oprindelse i et land, der vides at være frit for Agrilus anxius Gory.

94.

Bark og objekter af bark af Betula L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at barken er fri for træ.

95.

Træ af Platanus L., undtagen

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, og træ i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albanien, Armenien, Schweiz, Tyrkiet og USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.

96.

Træ af Populus L., dog ikke træ i form af:

— flis, spåner, savsmuld og affald

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men inklusive træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Nord-, Syd- og Mellemamerika

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  er afbarket,

eller

b)  er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.

97.

Træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra:

a)  Acer saccharum Marsh.

b)  Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)  Canada og USA

b)  Nord-, Syd- og Mellemamerika

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  er fremstillet af afbarket rundtræ,

eller

b)  er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram,

eller

c)  er blevet underkastet passende gasning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031; det aktive stof, træets minimumstemperatur, forholdet (g/m3) og behandlingstiden (t) skal være angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

d)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

98.

Træ af Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. og Sorbus L., dog ikke i form af:

— flis, savsmuld og spåner, som helt eller delvis kommer fra sådanne planter

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen stuvholt til støtte for forsendelseraf træ, som er fremstillet af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada og USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Saperda candida Fabricius af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det certifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

c)  er blevet underkastet passende ioniserende stråling, hvorved der er opnået en absorberet dosis på mindst 1 kGy overalt i træet, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

99.

Træ i form af flis, som helt eller delvis kommer fra Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. og Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada og USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Saperda candida Fabricius af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm,

eller

c)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

100.

Træ af Prunus L., dog ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis stammer fra sådanne planter

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen stuvholt til støtte for forsendelser af træ, som er fremstillet af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,

men herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Mongoliet, Japan, Republikken Korea og Vietnam

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Aromia bungii (Falderman) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031,

eller

c)  er blevet underkastet passende ioniserende stråling, hvorved der er opnået en absorberet dosis på mindst 1 kGy overalt i træet, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i forordning (EU) 2016/2031.

101.

Træ i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis hidrører fra Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Mongoliet, Japan, Republikken Korea og Vietnam

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i et område, der er blevet konstateret frit for Aromia bungii (Faldermann) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som er angivet i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031, i rubrikken »Tillægserklæring«,

eller

b)  er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm,

eller

c)  er blevet underkastet en passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i det plantesundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EU) 2016/2031.

(1)   

KN-koden for en forbundet plante anvendes.

(2)   

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.
BILAG VIII

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i Unionens område og de tilsvarende særlige krav vedrørende flytning af dem inden for Unionens område

De kompetente myndigheder eller de professionelle operatører under de kompetente myndigheders officielle tilsyn skal på de mest passende tidspunkter for påvisning af den pågældende skadegører kontrollere, at kravene i nedenstående skema er opfyldt:Planter, planteprodukter og andre objekter

Krav

1.

Maskiner og køretøjer, der har været benyttet til landbrugs- eller skovbrugsformål

Maskinerne og køretøjerne er blevet:

a)  flyttes fra et område, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)  rengjort og gjort frie for jord og planterester, før de flyttes ud af det inficerede område.

2.

Planter til plantning, med rod, frilands

Det er officielt konstateret, at produktionsstedet er frit for Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. og Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Planter til plantning af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider deraf, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger

Det er officielt konstateret, at planterne har været opbevaret under karantænebetingelser og er fundet frie for EU-karantæneskadegørere ved laboratorietestning.

Instanser eller forskningsinstitutter, der opbevarer sådant materiale, underretter den kompetente myndighed om det opbevarede materiale.

4.

Planter til plantning af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider deraf, bortset fra knolde af Solanum tuberosum L. som beskrevet i punkt 5, 6, 7, 8 eller 9, eller materiale til vedligeholdelse af kulturen, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger, eller frø af Solanum tuberosum L. som beskrevet i punkt 21.

Det er officielt konstateret, at planterne har været opbevaret under karantænebetingelser og er fundet frie for EU-karantæneskadegørere ved laboratorietestning.

Laboratorietestningen skal:

a)  foregå under tilsyn af den pågældende kompetente myndighed og udføres af videnskabeligt uddannede medarbejdere fra denne myndighed eller en anden officielt godkendt instans

b)  foregå i et anlæg, der har de fornødne faciliteter til at inddæmme EU-karantæneskadegørere og vedligeholde materialet, herunder indikatorplanter, således at al risiko for spredning af EU-karantæneskadegørere udelukkes

c)  foretages af hver enhed, der indgår i materialet:

i)  ved visuel undersøgelse med regelmæssige mellemrum under hele forløbet af mindst én vækstperiode — under hensyntagen til materialets art og dets udviklingsstadium under testprogrammet — for symptomer forvoldt af EU-karantæneskadegørere

ii)  ved laboratorietestning for så vidt angår alt kartoffelmateriale som minimum for:

— Latent andeskartoffelvirus

— Andeskartoffelmosaikvirus

— Arracachavirus B, oca-stamme

— Sodet kartoffelringpletvirus

— Kartoffelvirus T

— Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og kartoffelbladrullevirus (herunder Yo)

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ogRalstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

iii)  hvis der er tale om andre frø af Solanum tuberosum end dem, der er beskrevet i punkt 21, som minimum for de virus og viroider, der er anført ovenfor, undtagen andeskartoffelmosaikvirus og ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og kartoffelbladrullesygevirus

d)  ved passende prøver for alle andre symptomer, der er iagttaget ved den visuelle undersøgelse, med henblik på identifikation af de EU-karantæneskadegørere, som har forvoldt sådanne symptomer.

5.

Knolde af Solanum tuberosum L., til plantning

Det er officielt konstateret, at bestemmelserne i EU-lovgivningen om bekæmpelse af Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival er overholdt.

6.

Knolde af Solanum tuberosum L., til plantning

Det er officielt konstateret, at

a)  knoldene har oprindelse i et område, der vides at være frit for Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.

eller

b)  EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Clavibacter mispecaria (Spieckermann and Kotho) Nouioui et al. er overholdt.

7.

Knolde af Solanum tuberosum L., til plantning

Det er officielt konstateret, at knoldene har oprindelse:

a)  i områder, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni vides ikke at forekomme

eller

b)  på et produktionssted, der er fundet frit for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., eller betragtes som værende frit herfor som følge af gennemførelsen af en passende foranstaltning til udryddelse af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Knolde af Solanum tuberosum L., til plantning

Det er officielt konstateret, at knoldene har oprindelse:

a)  i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. og Meloidogyne fallax Karssen vides ikke at forekomme

eller

b)  i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. og Meloidogyne fallax Karssen vides at forekomme, og

i)  knoldene har oprindelse på et produktionssted, der er fundet frit for Meloidogyne chitwoodi Golden et al. og Meloidogyne fallax Karssen på grundlag af en årlig undersøgelse af værtsplanter ved visuel inspektion af værtsplanter på relevante tidspunkter og ved visuel inspektion såvel udvendig som ved gennemskæring efter høst af knolde fra kartoffelplanter dyrket på produktionsstedet

eller

ii)  der er efter høst udtaget stikprøver af knoldene, som er kontrolleret for tilstedeværelse af symptomer efter anvendelse af en passende metode til at inducere symptomer, eller som er blevet laboratorietestet såvel som visuelt inspiceret både udvendigt og ved gennemskæring af knoldene på passende tidspunkter for påvisning af disse skadegørere og i alle tilfælde ved lukningen af emballage eller containere før flytning, og de blev fundet frie for symptomer på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. og Meloidogyne fallax Karssen.

9.

Knolde af Solanum tuberosum L. til plantning, bortset fra knolde, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra b), i direktiv 2007/33/EF

Det er officielt konstateret, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens er overholdt.

10.

Knolde af Solanum tuberosum L. til plantning, bortset fra knolde af sorter, der er officielt godkendt i en eller flere medlemsstater i medfør af direktiv 2002/53/EF

Det er officielt konstateret, at knoldene:

a)  tilhører højtudviklede selektioner og

b)  er fremdyrket i Unionen og

c)  nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og i Unionen har været underkastet officielle karantænetest og ved sådanne test er fundet frie for EU-karantæneskadegørere.

11.

Knolde af Solanum tuberosum L., bortset fra knolde som omhandlet i punkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10

Der skal være anbragt et registreringsnummer på emballagen eller — i tilfælde af knolde i løs afladning, der transporteres som bulkvare — på ledsagedokumenterne, der godtgør, at knoldene er avlet af en officielt registreret avler eller har oprindelse i officielt registrerede andelslagre eller forsendelsescentre, der ligger i dyrkningsområdet, og hvor det angives, at:

a)  knoldene er frie for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

og

b)  EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

og

hvor det er relevant, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.

og

Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens er overholdt.

12.

Planter til plantning, med rod, af Capsicum spp,. Solanum lycopersicum L. og Solanum melongena L., bortset fra planter, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 2007/33/EF

Det er officielt konstateret, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens er overholdt.

13.

Planter til plantning af Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., og Solanum malongena L., bortset fra frø

Det er officielt konstateret, at

a)  planterne har oprindelse i områder, der er fundet frie for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

eller

b)  der ikke er observeret symptomer på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. hos planterne på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

14.

Planter til plantning, med rod, frilands, af Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. og Fragaria L.

og

løg, rodknolde og jordstængler, frilands, af Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. og Tulipa L., bortset fra planter, løg, rodknolde og jordstængler, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra a) eller c), i direktiv 2007/33/EF

Det er godtgjort, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens er overholdt.

15.

Planter til plantning af Cucurbitaceae og Solanaceae, bortset fra frø, med oprindelse i områder:

a)  hvor Bemisia tabaci Genn. eller andre vektorer af Tomato leaf curl New Delhi virus ikke vides at forekomme

b)  hvor Bemisia tabaci Genn. eller andre vektorer af Tomato leaf curl New Delhi virus vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at

a)  planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for Tomato leaf curl New Delhi virus

eller

b)  der ikke er observeret symptomer på Tomato leaf curl New Delhi virus hos planter i deres seneste hele vækstperiode.

Det er officielt konstateret, at

a)  planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for Tomato leaf curl New Delhi virus

eller

b)  der ikke er observeret symptomer på Tomato leaf curl New Delhi virus hos planter i deres seneste hele vækstperiode

og

i)  deres produktionsanlæg er fundet frit for Bemisia tabaci Genn. og andre vektorer af Tomato leaf curl New Delhi virus ved officielle inspektioner foretaget på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren

eller

ii)  planterne er blevet underkastet en effektiv behandling, der sikrer udryddelse af Bemisia tabaci Genn og andre vektorer af Tomato leaf curl New Delhi virus.

16.

Planter til plantning af Juglans L. og Pterocarya Kunth, bortset fra frø

Det er officielt konstateret, at planterne til plantning:

a)  i hele deres levetid eller siden indførslen til Unionen kun er blevet dyrket i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger

eller

b)  har oprindelse på et produktionssted, hvor der ikke inden for en radius på mindst 5 km er blevet konstateret nogen symptomer på Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman eller forekomst af vektoren ved officielle inspektioner i to år forud for flytning, og planterne til plantning er blevet visuelt inspiceret inden flytning og håndteret og emballeret på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet

eller

c)  har oprindelse i et produktionsanlæg med fuldstændig fysisk isolation, og planterne til plantning er blevet visuelt inspiceret umiddelbart inden flytning og håndteret og emballeret på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet.

17.

Planter til plantning af Platanus L., bortset fra frø

Det er officielt konstateret, at

a)  flyttes fra et område, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)  er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger:

i)  som er registreret og under tilsyn af de kompetente myndigheder

og

ii)  som to gange om året er blevet underkastet officielle inspektioner for symptomer på Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., herunder dets umiddelbare nærhed, som er foretaget på de mest passende tidspunkter af året for påvisning af forekomst af den pågældende skadegører,

og

iii)  en repræsentativ prøve af planterne er blevet underkastet testning for forekomst af Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. på passende tidspunkter af året for påvisning af forekomst af skadegøreren.

18.

Planter af Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider deraf samt Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., bortset fra frugter og frø

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Trioza erytreae Del Guercio af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger

eller

b)  er blevet dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten

og

hvor planterne er blevet dyrket i en periode på et år i et produktionsanlæg, der er sikret mod insekter og mod indslæbning af Trioza erytreae Del Guercio,

og

hvor der i en periode på mindst et år forud for flytningen er foretaget to officielle inspektioner på passende tidspunkter, uden at der er observeret tegn på Trioza erytreae Del Guercio i det pågældende anlæg,

og

at de før flytning håndteres og emballeres på måder, der forebygger angreb, efter at de har forladt produktionsstedet.

19.

Planter til plantning af Vitis L., bortset fra frø

Det er officielt konstateret, at planterne til plantning:

a)  har oprindelse i et område, der vides at være fri for Grapevine flavescence dorée phytoplasma

eller

b)  har oprindelse i et produktionsanlæg, hvor:

i)  der ikke er observeret nogen symptomer på Grapevine flavescence dorée phytoplasma på Vitis spp. i produktionsanlægget og i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og hvis det drejer sig planter, der anvendes til formering af Vitis spp., er der ikke iagttaget nogen symptomer på Grapevine flavescence dorée phytoplasma på Vitis spp. i produktionsanlægget og i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de seneste to hele vækstperioder

ii)  der foretages overvågning af vektorerne, og der foretages passende behandlinger til bekæmpelse af Grapevine flavescence dorée phytoplasma

iii)  forladte planter af Vitis L. fra produktionsanlæggets umiddelbare omgivelser er blevet overvåget i vækstsæsonen for symptomer på Grapevine flavescence dorée phytoplasma, og hvis der er symptomer, er de blevet bortryddet eller testet og fundet frie for Grapevine flavescence dorée phytoplasma

eller

c)  er blevet behandlet med varmt vand i overensstemmelse med internationale standarder.

20.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider deraf

Emballagen er forsynet med et passende oprindelsesmærke.

21.

Frø af Solanum tuberosum L., bortset fra dem, der er angivet i punkt 3.

Det er officielt konstateret, at

a)  frøene kommer fra planter, der, alt efter hvad der er relevant, opfylder kravene i punkt 4, 5, 6, 7, 8 og 9

og at frøene:

b)  har oprindelse i områder, der vides at være frie for Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

eller

opfylde alle følgende krav:

i)  de er produceret i et anlæg, hvor der siden begyndelsen af den seneste vækstperiode ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de EU-karantæneskadegørere, der er nævnt i litra a)

ii)  de er produceret i et anlæg, hvor alle følgende foranstaltninger er iværksat:

— der sikres forebyggelse af kontakt med og hygiejneforanstaltninger vedrørende personale og genstande, såsom værktøj, maskiner, køretøjer, fartøjer og emballagematerialer fra andre anlæg, der producerer planter af natskyggefamilien for at forebygge infektion

— der anvendes kun vand, der er frit for samtlige de EU-karantæneskadegørere, der er nævnt i dette litra.

22.

Træ af Juglans L. og Pterocarya Kunth, dog ikke i form af:

— flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse planter

— træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme

plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen, men herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding.

Det er officielt konstateret, at træet:

a)  har oprindelse i et område, der vides at være frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman konstateret af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

b)  har undergået en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 40 sammenhængende minutter i hele træets profil. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller på en eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane

eller

c)  er blevet firhugget, således at den naturlige runding er helt forsvundet.

23.

Isoleret bark og træ af Juglans L. og Pterocarya Kunth i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, som helt eller delvis hidrører fra disse planter.

Det er officielt konstateret, at træet eller den isolerede bark:

a)  har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger

eller

b)  har undergået en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 40 sammenhængende minutter i hele barkens eller træets profil. Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt uden på en eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.

24.

Træ af Platanus L., også træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding.

Det er officielt konstateret, at

a)  træet har oprindelse i områder, der vides at være frie for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

eller

b)  træet er blevet underkastet ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet på fremstillingstidspunktet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram, hvilket er angivet ved et mærke som »Kiln-dried«, »KD« eller et andet internationalt anerkendt mærke, der er anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.

25.

Træemballage i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, bortset fra råtræ af tykkelse 6 mm og derunder, forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, og garneringstræ, der understøtter sendinger af træ, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen.

Det er officielt konstateret, at træemballagen:

a)  har oprindelse i et område, der er konstateret frit for Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat og dens vektor Pityophthorus juglandis Blackman af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger

eller

b)  er fremstillet af afbarket træ i overensstemmelse med bilag I til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures No 15 — Regulation of Wood Packaging Material in International Trade og

i)  har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til nævnte internationale standard, og

ii)  er forsynet med et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale standard, med en angivelse af, at træemballagen har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med nævnte standard.
BILAG IX

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til visse beskyttede zoner er forbudt

De beskyttede zoner i kolonne 3 i nedenstående tabel dækker en af følgende:

a) 

hele den opførte medlemsstats område

b) 

den opførte medlemsstats område med de parentes anførte undtagelser

c) 

kun den del af medlemsstatens område, der er anført i parentes. 

Planter, planteprodukter og andre objekter

KN-kode

Beskyttede zoner

1.

Planter og levende pollen til bestøvning, bortset fra frugter og frø, med oprindelse i andre tredjelande end Schweiz og andre tredjelande end dem, der er anerkendt som værende frie for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. af den respektive nationale plantebeskyttelsesmyndighed, og som er blevet officielt meddelt Kommissionen, eller hvor den respektive nationale plantebeskyttelsesmyndighed har oprettet skadegørerfrie områder med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i overensstemmelse med den relevante internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger og officielt meddelt Kommissionen dette, og tilhørende en af følgende arter:

— Amelanchier Med.

— Chaenomeles Lindl.

— Crataegus L.

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.

— Malus Mill.

— Mespilus L.

— Pyracantha Roem.

— Pyrus L. eller

— Sorbus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estland
b)  Spanien (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragonien, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, den selvstyrende region Madrid, Murcia, Navarra og La Rioja, provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (den selvstyrende region Catalonien) og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia og Comarcas de L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante (Comunidad Valenciana))
c)  Frankrig (Korsika)
d)  Irland (undtagen byen Galway) ►M6  
e)  Italien (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (undtagen kommunerne Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte og Vico Equense i provinsen Naples, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala og Tramonti i provinsen Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Milano, Mantua, Sondrio og Varese samt kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche (undtagen kommunerne Colli al Metauro, Fano, Pesaro og San Costanzo i provinsen Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (undtagen kommunerne Cesarò i provinsen Messina, Maniace, Bronte og Adrano i provinsen Catania og Centuripe, Regalbuto og Troina i provinsen Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venice, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og kommunerne Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio og Zimella i provinsen Verona))  ◄
f)  Letland ►M6  
g)  Litauen (undtagen kommunen Kėdainiai i regionen Kaunas)
h)  Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana og Žužemberk og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)
i)  Slovakiet (undtagen distriktet Dunajská Streda og byerne Hronovce og Hronské Kľačany i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou i distriktet Nové Zámky, Málinec i distriktet Poltár, Valice, Jesenské og Rimavská Sobota i distriktet Rimavská Sobota, Hrhov i distriktet Rožňava, Veľké Ripňany i distriktet Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín i distriktet Trebišov)  ◄
j)  Finland. ►M4  
k)  United Kingdom (Isle of Man, Kanaløerne).  ◄

2.

Planter og levende pollen til bestøvning, bortset fra frugter og frø, med oprindelse i andre tredjelande end dem, der er anerkendt som værende frie for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. af den respektive nationale plantebeskyttelsesmyndighed, og som er blevet officielt meddelt Kommissionen, eller hvor den respektive nationale plantebeskyttelsesmyndighed har oprettet skadegørerfrie områder med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i overensstemmelse med den relevante internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger og officielt meddelt Kommissionen dette, og tilhørende en af følgende arter:

1)  Cotoneaster Ehrh. eller

2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estland
b)  Spanien (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragonien, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, den selvstyrende region Madrid, Murcia, Navarra og La Rioja, provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (den selvstyrende region Catalonien) og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia og Comarcas de L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante (Comunidad Valenciana))
c)  Frankrig (Korsika)
d)  Irland (undtagen byen Galway) ►M6  
e)  Italien (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (undtagen kommunerne Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte og Vico Equense i provinsen Naples, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala og Tramonti i provinsen Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Milano, Mantua, Sondrio og Varese samt kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche (undtagen kommunerne Colli al Metauro, Fano, Pesaro og San Costanzo i provinsen Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (undtagen kommunerne Cesarò i provinsen Messina, Maniace, Bronte og Adrano i provinsen Catania og Centuripe, Regalbuto og Troina i provinsen Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venice, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og kommunerne Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio og Zimella i provinsen Verona))  ◄
f)  Letland ►M6  
g)  Litauen (undtagen kommunen Kėdainiai i regionen Kaunas)
h)  Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana og Žužemberk og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)
i)  Slovakiet (undtagen distriktet Dunajská Streda og byerne Hronovce og Hronské Kľačany i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou i distriktet Nové Zámky, Málinec i distriktet Poltár, Valice, Jesenské og Rimavská Sobota i distriktet Rimavská Sobota, Hrhov i distriktet Rožňava, Veľké Ripňany i distriktet Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín i distriktet Trebišov)  ◄
j)  Finland. ►M4  
k)  United Kingdom (Isle of Man, Kanaløerne).  ◄
BILAG X

Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, der skal indføres i eller flyttes inden for beskyttede zoner, og tilsvarende særlige krav vedrørende beskyttede zoner

De beskyttede zoner opført i kolonne 4 i nedenstående skema omfatter et af følgende:

▼M4

a) 

hele den opførte medlemsstats område ( 2 )

▼B

b) 

den opførte medlemsstats område med de parentes anførte undtagelser

c) 

kun den del af medlemsstatens område, der er anført i parentes. 

Planter, planteprodukter og andre objekter

KN-kode

Særlige krav vedrørende beskyttede zoner

Beskyttede zoner

1.

Brugte landbrugsmaskiner

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Maskinerne:

a)  er rengjort og gjort frie for jord og planterester, når de bringes ind på produktionssteder, hvor der dyrkes roer, eller

b)  kommer fra et område, hvor BNYVV vides ikke at forekomme.

a)  Irland

b)  Frankrig (Bretagne)

c)  Portugal (Azorerne)

d)  Finland

e)  Det Forenede Kongerige (Nordirland)

2.

Jord fra roer og usteriliseret affald fra roer (Beta vulgaris L.).

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Det er officielt konstateret, at jorden eller affaldet:

a)  er blevet behandlet for at udelukke kontamination med (BNYVV) eller

b)  skal transporteres til bortskaffelse på en officielt godkendt måde eller

c)  kommer fra Beta vulgaris-planter, der er blevet dyrket i et område, hvor BNYVV vides ikke at forekomme

a)  Irland

b)  Frankrig (Bretagne)

c)  Portugal (Azorerne)

d)  Finland

e)  Det Forenede Kongerige (Nordirland)

3.

Bistader — i perioden 15. marts-30. juni

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Det er officielt konstateret, at bistaderne:

a)  har oprindelse i tredjelande, der er anerkendt som værende frie for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. efter proceduren i artikel 107 i forordning (EU) 2016/2031 eller

b)  har oprindelse i kantonen Valais i Schweiz eller

c)  har oprindelse i en beskyttet zone opført i højre kolonne eller

d)  har været omfattet af en passende karantæneforanstaltning inden flytningen.

a)  Estland
b)  Spanien (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragonien, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, den selvstyrende region Madrid, Murcia, Navarra og La Rioja, provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (den selvstyrende region Catalonien), og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia og Comarcas de L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante (Comunidad Valenciana))
c)  Frankrig (Korsika)
d)  Irland (undtagen byen Galway) ►M6  
e)  Italien (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (undtagen kommunerne Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte og Vico Equense i provinsen Naples, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala og Tramonti i provinsen Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Milano, Mantua, Sondrio og Varese samt kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche (undtagen kommunerne Colli al Metauro, Fano, Pesaro og San Costanzo i provinsen Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (undtagen kommunerne Cesarò i provinsen Messina, Maniace, Bronte og Adrano i provinsen Catania og Centuripe, Regalbuto og Troina i provinsen Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venice, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og kommunerne Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio og Zimella i provinsen Verona))  ◄
f)  Letland ►M6  
g)  Litauen (undtagen kommunen Kėdainiai i regionen Kaunas)
h)  Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana og Žužemberk og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)
i)  Slovakiet (undtagen distriktet Dunajská Streda og byerne Hronovce og Hronské Kľačany i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou i distriktet Nové Zámky, Málinec i distriktet Poltár, Valice, Jesenské og Rimavská Sobota i distriktet Rimavská Sobota, Hrhov i distriktet Rožňava, Veľké Ripňany i distriktet Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín i distriktet Trebišov)  ◄
j)  Finland ►M4  
k)  United Kingdom (Isle of Man, Kanaløerne)  ◄

4.

Planter af Allium porrum L., Apium L., og Beta L., dog ikke dem, der er nævnt i dette bilags punkt 5, og dem, der er bestemt til foderbrug, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., bortset fra planter til plantning

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)  Sendingen eller partiet indeholder ikke over 1 vægtprocent jord, eller

b)  det er officielt konstateret, at planterne er bestemt til forarbejdning på steder med officielt godkendte faciliteter til bortskaffelse af affald, som sikrer, at der ikke er nogen risiko for spredning af BNYVV.

a)  Frankrig (Bretagne)

b)  Finland

c)  Irland

d)  Portugal (Azorerne)

e)  Det Forenede Kongerige (Nordirland)

5.

Planter af Beta vulgaris L., til industriel forarbejdning

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  transporteres på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for spredning af BNYVV, og er bestemt til levering til en forarbejdningsvirksomhed med officielt godkendte faciliteter til bortskaffelse af affald, som sikrer, at der ikke er nogen risiko for spredning af BNYVV, eller

b)  er blevet dyrket i et område, hvor BNYVV vides ikke at forekomme.

a)  Irland

b)  Frankrig (Bretagne)

c)  Portugal (Azorerne)

d)  Finland

e)  Det Forenede Kongerige (Nordirland)

6.

Knolde af Solanum tuberosum L., til plantning

0701 10 00

Det er officielt konstateret, at knoldene:

a)  er blevet dyrket i områder, hvor BNYVV (Beet necrotic yellow vein virus) vides ikke at forekomme, eller

b)  er blevet dyrket på jord eller i vækstmedium bestående af jord, der vides at være fri for BNYVV eller er officielt undersøgt ved egnede metoder og fundet fri for BNYVV, eller

c)  er blevet vasket frie for jord.

a)  Frankrig (Bretagne)

b)  Finland

c)  Irland

d)  Portugal (Azorerne)

e)  Det Forenede Kongerige (Nordirland)

7.

Knolde af Solanum tuberosum L., bortset fra dem, der er angivet i punkt 6.

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)  Sendingen eller partiet må ikke indeholde over 1 vægtprocent jord, eller

b)  det er officielt konstateret, at knoldene er bestemt til forarbejdning på steder med officielt godkendte faciliteter til bortskaffelse af affald, som sikrer, at der ikke er nogen risiko for spredning af BNYVV.

a)  Frankrig (Bretagne)

b)  Finland

c)  Irland

d)  Portugal (Azorerne)

e)  Det Forenede Kongerige (Nordirland)

8.

Planter til plantning af Beta vulgaris L., bortset fra frø

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  

i)  er blevet officielt undersøgt enkeltvis og fundet frie for BNYVV, eller

ii)  er avlet af frø, der opfylder kravene i dette bilags punkt 33 og 34, og

— er blevet dyrket i områder, hvor BNYVV vides ikke at forekomme, eller

— er blevet dyrket på jord eller i vækstmedium, der er officielt prøvet efter egnede metoder og fundet fri for BNYVV, og

— og at der er udtaget prøver, og prøven er blevet testet og fundet fri for BNYVV,

og

b)  den respektive organisation eller forskningsinstitution har givet meddelelse om, at den har materialet i sin besiddelse.

a)  Irland

b)  Frankrig (Bretagne)

c)  Portugal (Azorerne)

d)  Finland

e)  Det Forenede Kongerige (Nordirland)

9.

Planter og levende pollen til bestøvning af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L., bortset fra frugter og frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

Det er, hvor det er relevant, officielt konstateret, at

a)  planterne har oprindelse i tredjelande, der er anerkendt som værende frie for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. af den respektive nationale plantebeskyttelsesmyndighed og officielt meddelt Kommissionen, eller

b)  planterne har oprindelse i skadegørerfri områder i Unionen eller i tredjelande, der er fastlagt med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i overensstemmelse med den relevante internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger og anerkendt som sådan af den respektive nationale plantebeskyttelsesmyndighed og officielt meddelt Kommissionen, eller

c)  planterne har oprindelse i kantonen Valais i Schweiz, eller

d)  planterne er produceret eller, hvis de flyttes ind i en stødpudezone, holdt og opbevaret i mindst 7 måneder, inklusive perioden 1. april-31. oktober i den seneste hele vækstperiode, på en mark:

i)  der ligger mindst 1 km inde i en officielt udpeget stødpudezone på mindst 50 km2, hvor værtsplanter er underkastet en officielt godkendt kontrolordning under tilsyn, som senest er indført inden begyndelsen af den afsluttede vækstperiode forud for den seneste hele vækstperiode med henblik på at minimere risikoen for spredning af Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fra planter, der er blevet dyrket der

ii)  der tillige med stødpudezonen er blevet officielt godkendt inden begyndelsen af den afsluttede vækstperiode forud for den seneste hele vækstperiode til dyrkning af planter ifølge de krav, der er fastsat i dette punkt

iii)  der tillige med den omgivende, mindst 500 m brede zone har været fundet fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode ved officielle inspektioner foretaget mindst:

— to gange på marken på det mest passende tidspunkt, dvs. én gang i perioden juni til august og én gang i perioden august til november, og

— én gang i den nævnte omgivende zone på det mest passende tidspunkt, dvs. i perioden august til november, og

iv)  hvor planterne har undergået officiel testning for latente infektioner efter en passende laboratoriemetode af prøver udtaget officielt i den mest passende periode.

a)  Estland
b)  Spanien (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragonien, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, den selvstyrende region Madrid, Murcia, Navarra og La Rioja, provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida (den selvstyrende region Catalonien), og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia og Comarcas de L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante (Comunidad Valenciana))
c)  Frankrig (Korsika)
d)  Irland (undtagen byen Galway) ►M6  
e)  Italien (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (undtagen kommunerne Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte og Vico Equense i provinsen Naples, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala og Tramonti i provinsen Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Milano, Mantua, Sondrio og Varese samt kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Marche (undtagen kommunerne Colli al Metauro, Fano, Pesaro og San Costanzo i provinsen Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (undtagen kommunerne Cesarò i provinsen Messina, Maniace, Bronte og Adrano i provinsen Catania og Centuripe, Regalbuto og Troina i provinsen Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venice, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og kommunerne Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio og Zimella i provinsen Verona))  ◄
f)  Letland ►M6  
g)  Litauen (undtagen kommunen Kėdainiai i regionen Kaunas)
h)  Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana og Žužemberk og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)
i)  Slovakiet (undtagen distriktet Dunajská Streda og byerne Hronovce og Hronské Kľačany i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou i distriktet Nové Zámky, Málinec i distriktet Poltár, Valice, Jesenské og Rimavská Sobota i distriktet Rimavská Sobota, Hrhov i distriktet Rožňava, Veľké Ripňany i distriktet Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín i distriktet Trebišov)  ◄
j)  Finland ►M4  
k)  United Kingdom (Isle of Man, Kanaløerne)  ◄

10.

Planter af Vitis L., bortset fra frugter og frø

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Det er officielt konstateret, at planterne er blevet behandlet på passende vis for at sikre frihed for Viteus vitifoliae (Fitch) (og certificeret af den respektive nationale plantebeskyttelsesmyndighed og officielt meddelt Kommissionen).

a)  Cypern

11.

Planter til plantning af Prunus L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)  i hele deres levetid kun er blevet dyrket på produktionssteder i lande, hvor Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ikke vides at forekomme,

eller

b)  i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et område, der er konstateret frit for Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

c)  nedstammer i lige linje fra moderplanter, som ikke har udvist symptomer på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i den seneste hele vækstperiode,

og

der er ikke observeret symptomer på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. på planterne på produktionsstedet i den seneste hele vækstperiode,

eller

d)  for så vidt angår planter af Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L., for hvilke det ved emballagen eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til salg til endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig erhvervsmæssigt med planteproduktion, er der ikke observeret symptomer på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. på planter på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode.

Det Forenede Kongerige ►M4  (Nordirland) ◄

12.

Stiklinger uden rod til plantning af Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 10 90

Det er officielt konstateret, at

a)  stiklingerne uden rod har oprindelse i et område, der vides at være frit for Bemisia tabaci Genn.

eller

b)  der ikke er observeret tegn på Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet hverken på stiklingerne eller på de planter, som stiklingerne hidrører fra, og som opbevares eller produceres på produktionsstedet, ved officielle inspektioner, der som minimum er blevet gennemført hver tredje uge i hele disse planters produktionsperiode på dette produktionssted,

eller

c)  hvis der er fundet Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, har stiklingerne eller de planter, som stiklingerne hidrører fra, og som opbevares eller produceres på dette produktionssted, undergået en passende behandling til at sikre, at de er fri for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), og produktionsstedet er derefter fundet frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) som følge af passende foranstaltninger med henblik på udryddelse af Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), både ved officielle inspektioner gennemført en gang om ugen i de sidste tre uger inden flytningen fra dette produktionssted og ved overvågning i hele den nævnte periode. Den sidste af ovennævnte ugentlige inspektioner skal foretages umiddelbart inden ovennævnte flytning.

a)  Irland

b)  Sverige

c)  Det Forenede Kongerige ►M4  (Nordirland) ◄

13.

Planter til plantning af Euphorbia pulcherrima Willd., bortset fra alle følgende:

— frø

— stiklinger uden rod til plantning af Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Det er officielt konstateret, at

a)  planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer),

eller

b)  der ikke er observeret tegn på Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, herunder på planter, ved officielle inspektioner, der er foretaget mindst en gang hver tredje uge i de sidste ni uger inden afsætning,

eller

c)  hvis der er fundet Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, har de planter, som opbevares eller produceres på dette produktionssted, undergået en passende behandling til at sikre, at de er frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), og produktionsstedet er derefter fundet frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) som følge af passende foranstaltninger med henblik på udryddelse af Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), både ved officielle inspektioner gennemført en gang om ugen i de sidste tre uger inden flytningen fra dette produktionssted og ved overvågning i hele den nævnte periode. Den sidste af ovennævnte ugentlige inspektioner skal foretages umiddelbart inden ovennævnte flytning,

og

d)  det er dokumenteret, at planterne kommer fra stiklinger, der:

i)  har oprindelse i et område, som vides at være frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer),

eller

ii)  er blevet dyrket på et produktionssted, hvor der ikke er observeret tegn på Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), herunder på planter, ved officielle inspektioner, der er foretaget mindst en gang hver tredje uge i hele disse planters produktionsperiode,

eller

iii)  hvis der er fundet Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, er de blevet dyrket på planter, som opbevares eller produceres på dette produktionssted, og som har undergået en passende behandling til at sikre, at de er frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), og produktionsstedet er derefter fundet frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) som følge af passende foranstaltninger med henblik på udryddelse af Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), både ved officielle inspektioner gennemført en gang om ugen i de sidste tre uger inden flytningen fra dette produktionssted og ved overvågning i hele den nævnte periode. Den sidste af ovennævnte ugentlige inspektioner skal foretages umiddelbart inden ovennævnte flytning,

eller

e)  for så vidt angår planter, for hvilke det ved emballagen eller deres blomsterudvikling (eller dæksbladsudvikling) eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig erhvervsmæssigt med planteproduktion, at planterne er blevet officielt inspiceret og fundet frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), inden de er blevet flyttet.

a)  Irland

b)  Sverige

c)  Det Forenede Kongerige ►M4  (Nordirland) ◄

14.

Planter til plantning af Begonia L., bortset fra frø, knolde og stængelknolde, og planter til plantning af Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. og Nerium oleander L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Det er officielt konstateret, at

a)  planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer),

eller

b)  der ikke er observeret tegn på Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, herunder på planter, ved officielle inspektioner, der er foretaget mindst en gang hver tredje uge i de sidste ni uger inden afsætning,

eller

c)  hvis der er fundet Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) på produktionsstedet, har de planter, som opbevares eller produceres på dette produktionssted, undergået en passende behandling til at sikre, at de er frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), og produktionsstedet er derefter fundet frit for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) som følge af passende foranstaltninger med henblik på udryddelse af Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), både ved officielle inspektioner gennemført en gang om ugen i de sidste tre uger inden flytningen fra dette produktionssted og ved overvågning i hele den nævnte periode. Den sidste af ovennævnte ugentlige inspektioner skal foretages umiddelbart inden ovennævnte flytning,

eller

d)  for så vidt angår planter, for hvilke det ved emballagen eller deres blomsterudvikling (eller dæksbladsudvikling) eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig erhvervsmæssigt med planteproduktion, at planterne er blevet officielt inspiceret og fundet frie for Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), umiddelbart inden de er blevet flyttet.

a)  Irland

b)  Sverige

c)  Det Forenede Kongerige ►M4  (Nordirland) ◄

15.

Planter til plantning af Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. og Pseudotsuga Carr., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Det er officielt konstateret, at planterne er produceret på planteskoler, og at produktionsstedet er frit for Gremmentiella abiedina (Lag.) Morelet.

a)  Irland

16.

Planter til plantning af Cedrus Trew og Pinus L., bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Det er officielt konstateret, at

a)  planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket på produktionssteder i lande, hvor Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ikke vides at forekomme,

eller

b)  planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et område, der er konstateret frit for Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger,

eller

c)  planterne er produceret på planteskoler, som — inklusive de umiddelbare omgivelser — er fundet frie for Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller på grundlag af officielle inspektioner og officielle undersøgelser foretaget på passende tidspunkter,

eller

d)  planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et anlæg, der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller og er blevet inspiceret på passende tidspunkter og fundet frit for Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

►M6  
a)  Irland
b)  Det Forenede Kongerige (Nordirland)  ◄

17.

Planter til plantning af Larix Mill, bortset fra frø

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Det er officielt konstateret, at planterne er produceret på planteskoler, og at produktionsstedet er frit for Cephalcia lariciphila (Klug.).

a)  Irland

b)