02019R2014 — DA — 01.05.2021 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

af 11. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 og Kommissionens direktiv 96/60/EF

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 315 af 5.12.2019, s. 29)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340 af 17. december 2020

  L 68

62

26.2.2021


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 050, 24.2.2020, s.  19 (2019/2014)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

af 11. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 og Kommissionens direktiv 96/60/EF

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  
Ved denne forordning fastsættes der krav til mærkning af og angivelse af supplerende oplysninger for husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner med almindelig elnettilslutning, herunder husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner der også kan drives af batterier, samt husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner til indbygning.
2.  

Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) 

vaskemaskiner og vaske/tørremaskiner omfattet af direktiv 2006/42/EF

b) 

batteridrevne husholdningsvaskemaskiner og batteridrevne husholdningsvaske/tørremaskiner, der kan tilsluttes elnettet ved hjælp af en AC/DC-omformer, som indkøbes separat

c) 

husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindre end 2 kg og husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel vaskekapacitet på mindre end eller lig med 2 kg.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) 

»tilslutning« eller »elnettilslutning«: elektricitetsforsyning fra et net med 230 volt vekselstrøm (± 10 %) med en frekvens på 50 Hz

2) 

»automatisk vaskemaskine«: en vaskemaskine, hvor tøjet færdigbehandles af maskinen, uden at brugeren er nødt til at foretage sig noget under programforløbet

3) 

»husholdningsvaskemaskine«: en automatisk vaskemaskine, der renser og skyller husholdningstekstiler med vand og ved anvendelse af kemiske, mekaniske og termiske midler, og har en centrifugeringsfunktion, og som producenten i overensstemmelseserklæringen har angivet som værende i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU ( 1 ) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU ( 2 )

4) 

»husholdningsvaske/tørremaskine«: en automatisk vaskemaskine, der udover at have de samme funktioner som en automatisk vaskemaskine i den samme tromle kan tørre tekstiler ved hjælp af varm luft og tumbling, og som producenten i overensstemmelseserklæringen har angivet som værende i overensstemmelse med direktiv 2014/35/EU eller direktiv 2014/53/EU

5) 

»husholdningsvaskemaskine til indbygning«: en husholdningsvaskemaskine, som udelukkende er designet til, prøvet til og bringes i omsætning med henblik på:

a) 

at blive installeret i et kabinet eller være omgivet (top og/eller bund og sider) af paneler

b) 

at blive sikkert fastgjort til siderne af, toppen af eller gulvet i kabinettet eller til panelerne, og

c) 

at blive udstyret med en integreret fabriksproduceret frontplade eller et specialfremstillet frontpanel

6) 

»husholdningsvaske/tørremaskine til indbygning«: en husholdningsvaske/tørremaskine, som udelukkende er designet til, prøvet til og bringes i omsætning med henblik på:

a) 

at blive installeret i et kabinet eller være omgivet (top og/eller bund og sider) af paneler

b) 

at blive sikkert fastgjort til siderne af, toppen af eller gulvet i kabinettet eller til panelerne, og

c) 

at blive udstyret med en integreret fabriksproduceret frontplade eller et specialfremstillet frontpanel

7) 

»husholdningsvaskemaskine med flere tromler«: en husholdningsvaskemaskine, der er udstyret med mere end én tromle, enten som separate enheder eller i det samme hus

8) 

»husholdningsvaske/tørremaskine med flere tromler«: en husholdningsvaske/tørremaskine, der er udstyret med mere end én tromle, enten som separate enheder eller i det samme hus

9) 

»salgssted«: et sted, hvor husholdningsvaskemaskiner eller husholdningsvaske/tørremaskiner, eller begge dele, udstilles eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling.

Der er fastlagt yderligere definitioner i bilag I til brug i bilagene.

Artikel 3

Leverandørers forpligtelser

1.  

Leverandører sikrer at:

a) 

hver husholdningsvaskemaskine og husholdningsvaske/tørremaskine forsynes med et trykt mærke, som med hensyn til format svarer til mærket i bilag III og, for så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med flere tromler og husholdningsvaske/tørremaskiner med flere tromler, bilag X

▼M1

b) 

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen

▼B

c) 

produktdatabladet stilles til rådighed i trykt form, hvis forhandleren af husholdningsvaskemaskinen eller husholdningsvaske/tørremaskinen specifikt anmoder om det

d) 

indholdet af den tekniske dokumentation, jf. bilag VI, indlæses i produktdatabasen

e) 

enhver visuel reklame for en bestemt husholdningsvaskemaskinemodel eller husholdningsvaske/tørremaskinemodel indeholder energieffektivitetsklassen og de tilgængelige energieffektivitetsklasser som angivet på mærket, jf. bilag VII og bilag VIII

f) 

ethvert teknisk salgsmateriale vedrørende en bestemt husholdningsvaskemaskinemodel eller husholdningsvaske/tørremaskinemodel, herunder på internettet, som beskriver modellens specifikke tekniske parametre, indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser som angivet på mærket, jf. bilag VII

g) 

der stilles et elektronisk mærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel eller husholdningsvaske/tørremaskinemodel

h) 

der stilles et elektronisk datablad som angivet i bilag V rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel og husholdningsvaske/tørremaskinemodel.

2.  
Energieffektivitetsklasserne og klasserne for emission af luftbåren støj er fastsat i bilag II og beregnes i overensstemmelse med bilag IV.

Artikel 4

Forhandleres forpligtelser

Forhandlere sikrer at:

a) 

hver husholdningsvaskemaskine og husholdningsvaske/tørremaskine på salgsstedet, herunder handelsmesser, er forsynet med det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede energimærke fra leverandøren, idet energimærket for så vidt angår apparater til indbygning er placeret, således at det er klart synligt, og for så vidt angår alle andre apparater, således at det er klart synligt på forsiden eller toppen af husholdningsopvaskemaskinen eller husholdningsvaske/tørremaskinen

b) 

mærket og produktdatabladet medsendes, når der er tale om fjernsalg og salg via internettet, jf. bilag VII og VIII

c) 

enhver visuel reklame for en bestemt husholdningsvaskemaskinemodel eller husholdningsvaske/tørremaskinemodel indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser som angivet på mærket, jf. bilag VII

d) 

ethvert teknisk salgsmateriale vedrørende en bestemt husholdningsvaskemaskinemodel eller husholdningsvaske/tørremaskinemodel, herunder på internettet, som beskriver modellens specifikke tekniske parametre, indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser som angivet på mærket, jf. bilag VII.

Artikel 5

Hostingtjenesteudbyderes forpligtelser

Når en hostingtjenesteudbyder som omhandlet i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF muliggør salg af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner via sit websted, sørger tjenesteudbyderen for, at det er muligt at få vist forhandlerens elektroniske mærke og produktdatablad på visningsmekanismen, jf. bestemmelserne i bilag VIII, og oplyser forhandleren om forpligtelsen til at vise dem.

Artikel 6

Målemetoder

De oplysninger, der skal stilles til rådighed efter artikel 3 og 4, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsmetoder, der tager hensyn til de nyeste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag IV.

Artikel 7

Kontrolprocedure i forbindelse med markedsovervågning

Medlemsstaterne skal anvende kontrolproceduren i bilag IX, når de udfører markedsovervågning efter artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369.

Artikel 8

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger resultaterne af sin vurdering, inklusive et eventuelt udkast til ændringsforslag, for konsultationsforummet senest den 25. december 2025.

Ved gennemgangen vurderes navnlig:

a) 

potentialet for forbedring med hensyn til husholdningsvaskemaskiners og husholdningsvaske/tørremaskiners energiforbrug, funktionelle egenskaber og miljøegenskaber

b) 

hensigtsmæssigheden af at bibeholde to skalaer for husholdningsvaske/tørremaskiners energimæssige ydeevne

c) 

effektiviteten af de gældende foranstaltninger for så vidt angår en ændring af slutbrugernes adfærd i forbindelse med køb af mere energi- og ressourceeffektive apparater og anvendelse af mere energi- og ressourceeffektive programmer

d) 

muligheden for at nå målsætningerne for den cirkulære økonomi.

Artikel 9

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 1061/2010 ophæves fra den 1. marts 2021.

Direktiv 96/60/EF ophæves med virkning fra den 1. marts 2021.

Artikel 10

Overgangsforanstaltninger

Fra den 25. december 2019 til den 28. februar 2021, kan produktdatabladet, jf. artikel 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1061/2010, stilles til rådighed via den produktdatabase, der er oprettet ved artikel 12 i forordning (EU) 2017/1369, i stedet for i trykt form. I så fald skal leverandøren sikre, at produktdatabladet stilles til rådighed i trykt form, hvis forhandleren specifikt anmoder om det.

Fra den 25. december 2019 til den 28. februar 2021, kan produktdatabladet, jf. artikel 2, stk. 3, i direktiv 96/60/EF, stilles til rådighed via den produktdatabase, der er oprettet ved artikel 12 i forordning (EU) 2017/1369, i stedet for i trykt form. I så fald skal leverandøren sikre, at produktdatabladet stilles til rådighed i trykt form, hvis forhandleren specifikt anmoder om det.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2021. Artikel 10 anvendes imidlertid fra den 25. december 2019, mens artikel 3, stk. 1, litra a) og b), anvendes fra den 1. november 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Definitioner til brug i bilagene

I bilagene forstås ved:

1) 

»energieffektivitetsindeks« (EEI): forholdet mellem det vægtede energiforbrug og energiforbruget for en standardcyklus

2) 

»program«: en række funktioner, som er foruddefinerede, og som af leverandøren er erklæret egnede til vask, tørring eller en ubrudt cyklus af vask og tørring af visse typer tekstiler

3) 

»vaskecyklus«: en komplet vaskeproces som defineret for et valgte program bestående af en række funktioner inklusive vask, skyl og centrifugering

4) 

»tørrecyklus«: en komplet tørreproces som defineret for det valgte program bestående af en række funktioner inklusive varm luft og tumbling

5) 

»fuld cyklus«: en vaske- og tørreproces, der består af en vaskecyklus og en tørrecyklus

6) 

»ubrudt cyklus«: en fuld cyklus, hvor processen ikke afbrydes, og hvor brugeren ikke skal foretage sig noget under programforløbet

7) 

»Quick Response-kode« (QR-kode): den matrixstregkode på en produktmodels energimærke, som linker til de oplysninger, der er registreret om den pågældende model i den offentlige del af produktdatabasen

8) 

»nominel kapacitet«: den maksimale vægt i kg (0,5 kg-intervaller) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningsvaskemaskinen af leverandøren er angivet til at kunne behandle i løbet af én vaskecyklus, eller som husholdningsvaske/tørremaskinen er angivet til at kunne behandle i løbet af en fuld cyklus, i henhold til det valgte program, når maskinen er fyldt efter leverandørens anvisninger

9) 

»nominel vaskekapacitet«: den maksimale vægt i kg (0,5 kg-intervaller) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningsvaskemaskinen af leverandøren er angivet til at kunne behandle i løbet af én vaskecyklus, eller som husholdningsvaske/tørremaskinen er angivet til at kunne behandle i løbet af en vaskecyklus, i henhold til det valgte program, når maskinen er fyldt efter leverandørens anvisninger

10) 

»nominel tørrekapacitet«: den maksimale vægt i kg (0,5 kg-intervaller) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningsvaskemaskinen af leverandøren er angivet til at kunne behandle i løbet af én tørrecyklus, eller som husholdningsvaske/tørremaskinen er angivet til at kunne behandle i løbet af en tørrecyklus, i henhold til det valgte program, når maskinen er fyldt efter leverandørens anvisninger

11) 

»eco 40-60«: betegnelsen på det program, som af leverandøren er erklæret i stand til at renvaske normalt snavset bomuldstøj, som er erklæret egnet til vask ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme vaskecyklus, og som oplysningerne på energimærket og på produktdatabladet vedrører

12) 

»skylleevne«: koncentrationen af restindhold af lineært alkylbenzensulfonat i det vaskede tøj efter vaskecyklussen i en husholdningsvaskemaskine eller husholdningsvaske/tørremaskine (IR) eller den fulde cyklus i en husholdningsvaske/tørremaskine (JR), angivet i g/kg tørt tøj

13) 

»vægtet energiforbrug« (EW): det vægtede gennemsnit af energiforbruget til en husholdningsvaskemaskines eller en husholdningsvaske/tørremaskines vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet og ved halv og kvart nominel vaskekapacitet, angivet i kilowatt-timer pr. cyklus

14) 

»vægtet energiforbrug« (EWD): det vægtede gennemsnit af energiforbruget til en husholdningsvaske/tørremaskines »wash & dry«-cyklus ved nominel kapacitet og ved halv nominel kapacitet, angivet i kilowatt-timer pr. cyklus

15) 

»energiforbruget for en standardcyklus« (SCE): det energiforbrug, der bruges som reference, som en funktion af en husholdningsvaskemaskines eller en husholdningsvaske/tørremaskines nominelle vaskekapacitet, angivet i kilowatt-timer pr. cyklus

16) 

»vægtet vandforbrug« (WW): det vægtede gennemsnit af vandforbruget for en husholdningsvaskemaskines eller en husholdningsvaske/tørremaskines vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet og ved halv og kvart nominel vaskekapacitet, angivet i liter pr. cyklus

17) 

»vægtet vandforbrug« (WWD): det vægtede gennemsnit af vandforbruget til en husholdningsvaske/tørremaskines »wash & dry«-cyklus ved nominel kapacitet og ved halv nominel kapacitet, angivet i liter pr. cyklus

18) 

»restfugtighed«: for så vidt angår husholdningsvaskemaskiner og vaskecyklussen for husholdningsvaske/tørremaskiner fugtmængden i tøjet efter afslutning af vaskecyklussen

19) 

»slutfugtighed«: for så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner fugtmængden i tøjet efter afslutning af tørrecyklussen

20) 

»skabstørt«: den tilstand tøjet er i, når det er blevet tørret i en tørrecyklus til en slutfugtighed på 0 %

21) 

»programvarighed« (tW): den tid, der går fra starten af det valgte program, eksklusive en eventuel brugerindstillet udskudt start, og indtil det indikeres, at programmet er slut, og brugeren har adgang til tøjet

22) 

»cyklusvarighed« (tWD): for så vidt angår en husholdningsvaske/tørremaskines fulde cyklus den tid, der går fra starten af det valgte program for vaskecyklussen, eksklusive en eventuel brugerindstillet udskudt start, og indtil det indikeres, at tørrecyklussen er slut, og brugeren har adgang til tøjet

23) 

»slukket tilstand«: en tilstand, hvor husholdningsvaskemaskinen eller husholdningsvaske/tørremaskinen er tilsluttet elnettet og ikke yder nogen funktion. Følgende betragtes også som slukket tilstand:

a) 

tilstande, der alene angiver slukket tilstand

b) 

tilstande, der alene yder funktioner med det formål at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU ( 3 )

24) 

»standbytilstand«: en tilstand, hvori husholdningsvaskemaskinen eller husholdningsvaske/tørremaskinen er tilsluttet elnettet og kun yder følgende funktioner, som kan vare i et ubegrænset tidsrum:

a) 

en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller

b) 

reaktiveringsfunktion via en forbindelse til et netværk og/eller

c) 

informations- eller statusvisning og/eller

d) 

detekteringsfunktion, der udløser nødforanstaltninger

25) 

»netværk«: en kommunikationsinfrastruktur med en forbindelsestopologi, en arkitektur, herunder de fysiske komponenter, organisatoriske principper og kommunikationsprocedurer og -formater (protokoller)

26) 

»dampfunktion«: en maskinindstilling for en husholdningsvaskemaskine eller en husholdningsvaske/tørremaskine, der forhindrer, at vasketøjet krøller for meget efter endt vask

27) 

»udskudt start-tilstand«: en tilstand, hvor brugeren har valgt at udskyde starten eller slutningen af det valgte programs cyklus til et nærmere angivet senere tidspunkt

28) 

»garanti«: enhver forpligtelse, som forhandleren eller leverandøren har påtaget sig over for forbrugeren til:

a) 

at refundere købesummen eller

b) 

at omlevere, reparere eller håndtere husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, hvis de ikke svarer til de specifikationer, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer

29) 

»visningsmekanisme«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

30) 

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, der giver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, føre musemarkøren hen over eller berøre et andet billede eller datasæt

31) 

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, som reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

32) 

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikkegrafisk form i situationer, hvor visningsmekanismen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

▼M1

33) 

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.

▼B
BILAG II

A.    Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen for en husholdningsvaskemaskine og vaskecyklussen i en husholdningsvaske/tørremaskine bestemmes ud fra energieffektivitetsindekset (EEIW), jf. tabel 1.

EEIW for en husholdningsvaskemaskine eller vaskecyklussen i en husholdningsvaske/tørremaskine beregnes i overensstemmelse med bilag IV.Tabel 1

Energieffektivitetsklasser for husholdningsvaskemaskiner og vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Energieffektivitetsklassen for en fuld cyklus i en husholdningsvaske/tørremaskine bestemmes ud fra energieffektivitetsindekset (EEIWD), jf. tabel 2.

EEIWD for en fuld cyklus i en husholdningsvaske/tørremaskine beregnes i overensstemmelse med bilag IV.Tabel 2

Energieffektivitetsklasser for en fuld cyklus i en husholdningsvaske/tørremaskine

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.    Klasser for centrifugeringsevne

Centrifugeringsevnen for en husholdningsvaskemaskine og vaskecyklussen i en husholdningsvaske/tørremaskine bestemmes ud fra restfugtigheden (D), jf. tabel 3.

D for en husholdningsvaskemaskine eller vaskecyklussen i en husholdningsvaske/tørremaskine beregnes i overensstemmelse med bilag IV.Tabel 3

Klasser for centrifugeringsevne

Klasse for centrifugeringsevne

Restfugtighed (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.    Klasser for emission af luftbåren støj

Klassen for emission af luftbåren støj for en husholdningsvaskemaskine og vaskecyklussen i en husholdningsvaske/tørremaskine bestemmes ud fra emissionerne af luftbåren støj, jf. tabel 4.Tabel 4

Klasser for emission af luftbåren støj

Fase

Klasse for emission af luftbåren støj

Støj (dB)

Centrifugering

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81
BILAG III

A.    Energimærke til husholdningsvaskemaskiner

1.   HUSHOLDNINGSVASKEMASKINER

1.1.   Energimærket:

image

1.2.   Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I. 

QR-kode

II. 

leverandørens navn eller varemærke

III. 

leverandørens modelidentifikation

IV. 

energieffektivitetsskalaen fra A til G

V. 

energieffektivitetsklassen, jf. bilag II.

VI. 

det vægtede energiforbrug pr. 100 cyklusser i kWh, afrundet til nærmeste hele tal, jf. bilag IV

VII. 

»eco 40-60«-programmets nominelle kapacitet angivet i kg

VIII. 

det vægtede vandforbrug pr. cyklus i liter, afrundet til nærmeste hele tal, jf. bilag IV

IX. 

varigheden af »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet i t:min, afrundet til nærmeste hele minut

X. 

klassen for centrifugeringsevne, jf. bilag II, del B

XI. 

centrifugeringsfasens emission af luftbåren støj, angivet i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal, samt klassen for emission af luftbåren støj, jf. punkt C i bilag II

XII. 

nummeret på denne forordning, dvs. »2019/2014«.

2.   UDFORMNING AF ENERGIMÆRKET TIL HUSHOLDNINGSVASKEMASKINER

Energimærkets udformning skal være i overensstemmelse med figuren herunder.

image

Hvor:

a) 

Energimærket skal være mindst 96 mm bredt og 192 mm højt. Hvis energimærket trykkes i et større format skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) 

Energimærkets baggrund skal være 100 % hvid.

c) 

Skrifttypen skal være Verdana og Calibri.

d) 

Dimensionerne og specifikationerne for elementerne, der udgør energimærket, skal være som angivet i punktet om udformningen af energimærket til husholdningsvaskemaskiner.

e) 

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 0, 70, 100, 0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

f) 

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til figuren ovenfor):

image

farverne på EU-logoet skal være som følger:

— 
baggrunden: 100, 80, 0, 0
— 
stjernerne: 0, 0, 100, 0

image

farven på energimærket skal være: 100, 80, 0, 0

image

QR-koden skal være 100 % sort

image

leverandørens navn skal være 100 % sort, Verdana, fed font, 9 pt

image

modelidentifikationen skal være 100 % sort, Verdana, almindelig font, 9 pt

image

skalaen fra A til G skal fremstå som følger:

— 
bogstaverne for energieffektivitetsskalaen skal være 100 % hvid, Calibri, fed font, 19 pt bogstavene skal være centreret på en akse 4,5 mm fra pilenes venstre side
— 
skalaen fra A til G skal have følgende farver:
— 
Klasse A: 100, 0, 100, 0
— 
Klasse B: 70, 0, 100, 0
— 
Klasse C: 30, 0, 100, 0
— 
Klasse D: 0, 0, 100, 0
— 
Klasse E: 0, 30, 100, 0
— 
Klasse F: 0, 70, 100, 0
— 
Klasse G: 0, 100, 100, 0

image

de interne skillelinjer skal have en vægt på 0,5 pt, og farven skal være 100 % sort

image

farven på det bogstav, der angiver energieffektivitetsklassen skal være 100 % hvid, Calibri fed font, 33 pt. Energieffektivitetsklassepilen og den tilsvarende pil på skalaen fra A til G skal være placeret således, at spidserne står ud for hinanden. Bogstavet på energieffektivitetsklassepilen skal være centreret i den rektangulære del af pilen, som skal være 100 % sort

image

værdien for det vægtede energiforbrug pr. 100 cyklusser skal være Verdana fed font, 28 pt, »kWh« skal være Verdana almindelig font, 18 pt, og tallet »100« på ikonet, som repræsenterer 100 cyklusser skal være Verdana almindelig font, 14 pt. Værdien og enheden skal være centreret og 100 % sort

image

piktogrammerne skal vises som angivet under punktet om udformningen af energimærket og som følger:

— 
piktogrammernes linjer skal have en vægt på 1,2 pt, og de og teksten (tal og enheder) skal være 100 % sort
— 
teksten under de tre øverste piktogrammer skal være Verdana fed font, 16 pt, mens enhederne skal være Verdana almindelig font, 12 pt, og hele teksten skal være centreret under piktogrammet
— 
piktogrammet for centrifugeringsevnen: skalaen for klasser for centrifugeringsevne (A til G) skal være centreret unde piktogrammet med bogstavet for den relevante klasse for centrifugeringsevne i Verdana fed font, 16 pt, og det andet bogstav for klasserne for centrifugeringsevne i Verdana almindelig font, 10 pt
— 
piktogrammet for emission af luftbåren støj: tallet for decibel i højtaleren skal være Verdana fed font, 12 pt, idet enheden »dB« skal være Verdana almindelig font, 9 pt; skalaen for støjklasser (A til D) skal være centreret unde piktogrammet med bogstavet for den relevante støjklasse i Verdana fed font, 16 pt, og det andet bogstav for støjklasser i Verdana almindelig font, 10 pt

image

nummeret på forordningen skal være 100 % sort, Verdana almindelig font, 6 pt.

B.    Energimærke til husholdningsvaske/tørremaskiner

1.   HUSHOLDNINGSVASKE/TØRREMASKINER

1.1.   Energimærket: