02019R1890 — DA — 13.04.2022 — 004.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1890

af 11. november 2019

om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav

(EUT L 291 af 12.11.2019, s. 3)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/274 af 27. februar 2020

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1655 af 6. november 2020

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1960 af 11. november 2021

  L 400

11

12.11.2021

►M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/595 af 11. april 2022

  L 114

60

12.4.2022


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 316, 6.12.2019, s.  108 (2019/1890)
▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1890

af 11. november 2019

om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige MiddelhavArtikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) 

»fordring«: enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er gjort gældende før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, herunder navnlig:

i) 

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii) 

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en kaution, finansiel garanti eller godtgørelse, uanset dens form

iii) 

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv) 

en modfordring

v) 

en fordring, som tager sigte på, herunder ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

b) 

»kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og uanset, hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem de samme eller mellem forskellige parter; begrebet »kontrakt« omfatter med henblik herpå alle kautioner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og alle kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion

c) 

»kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilag II

d) 

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

e) 

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

f) 

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

g) 

»pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder bl.a.:

i) 

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

ii) 

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii) 

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv) 

rente, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

v) 

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi) 

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

vii) 

dokumenter, der godtgør en rettighed til pengemidler eller økonomiske ressourcer

h) 

»Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.  
Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses.
2.  
Pengemidler eller økonomiske ressourcer må ikke hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.
3.  

Bilag I omfatter de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som Rådet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2019/1894 har identificeret som personer, enheder og organer, der:

a) 

er ansvarlige for eller involveret i, herunder gennem planlægning, forberedelse, deltagelse, ledelse eller medvirken, boreaktiviteter i forbindelse med kulbrinteefterforskning og -produktion eller kulbrinteudvinding som følge af sådanne aktiviteter, hvilket Republikken Cypern ikke har givet tilladelse til, inden for dennes søterritorium eller eksklusive økonomiske zone eller på dens kontinentalsokkel, herunder, i tilfælde hvor den eksklusive økonomiske zone eller kontinentalsoklen ikke er afgrænset i overensstemmelse med folkeretten i forhold til en stat med en overfor liggende kyst, aktiviteter, der kan være til fare for eller hindre opnåelsen af en aftale om afgrænsning

b) 

yder økonomisk, teknisk eller materiel bistand til boreaktiviteter i forbindelse med kulbrinteefterforskning og -produktion eller kulbrinteudvinding som følge af sådanne aktiviteter, der er omhandlet i litra a)

c) 

har tilknytning til de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i litra a) og b).

Artikel 3

1.  

Uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) 

er nødvendige til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) 

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) 

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d) 

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at den relevante kompetente myndighed har meddelt de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen, eller

e) 

skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter inden for to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 4

1.  

Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en judiciel eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller af en judiciel afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter denne dato

b) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) 

afgørelsen er ikke til fordel for nogen af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, og

d) 

anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med den offentlige orden i den pågældende medlemsstat.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter inden for to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 5

1.  

Uanset artikel 2, stk. 1, kan de kompetente myndigheder, når fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ blev opført på listen i bilag I, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, når den pågældende kompetente myndighed har konstateret:

a) 

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I, og

b) 

at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter inden for to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 6

1.  
Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler overført af tredjeparter til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at de således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den relevante kompetente myndighed om sådanne transaktioner.
2.  

Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) 

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) 

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller

c) 

forfaldne beløb i henhold til judicielle, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i en medlemsstat eller kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at alle sådanne renter, andre afkast og betalinger fortsat er omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 2, stk. 1.

Artikel 7

1.  

Uden at dette berører de relevante regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt, skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) 

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, såsom oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og de skal direkte eller via medlemsstaten fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b) 

samarbejde med den kompetente myndighed om efterprøvning af disse oplysninger.

2.  
Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for medlemsstaterne.
3.  
Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 8

Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller følge at omgå de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, er forbudt.

Artikel 9

1.  
Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.
2.  
Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke havde kendskab til og ikke havde rimelig grund til at antage, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne fastsat i denne forordning.

Artikel 10

1.  

Fordringer, der er opstået i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger i medfør af denne forordning, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordringer, såsom erstatningskrav og krav som følge af en kautions- eller garantiforpligtelse, særligt krav om forlængelse eller indfrielse af kautioner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og økonomisk godtgørelse, må uanset fordringens form ikke indfries, hvis fordringen gøres gældende af:

a) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I

b) 

andre fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en eller et af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer.

2.  
I forbindelse med enhver retslig procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.
3.  
Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser i henhold til denne forordning.

Artikel 11

1.  

Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne forordning, navnlig oplysninger om:

a) 

pengemidler, der indefryses i medfør af artikel 2, og tilladelser, der gives i medfør af artikel 3-5

b) 

overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale retter.

2.  
Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 12

1.  
►C1  Såfremt Rådet træffer afgørelse om at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed. ◄
2.  
Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en meddelelse, og giver den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.
3.  
Fremsættes der bemærkninger, eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.
4.  
Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.
5.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 13

1.  
Bilag I skal indeholde grundene til opførelsen af de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på listen.
2.  
Bilag I skal indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 14

1.  
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelserne og have afskrækkende virkning.
2.  
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den straks om alle senere ændringer.

Artikel 15

1.  

Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) kan behandle personoplysninger med henblik på at kunne udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter:

a) 

for så vidt angår Rådet udarbejdelse og foretagelse af ændringer af bilag I

b) 

for så vidt angår den højtstående repræsentant udarbejdelse af ændringer af bilag I

c) 

for så vidt angår Kommissionen:

i) 

tilføjelse af indholdet af bilag I i den elektroniske, konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unionens finansielle restriktive foranstaltninger, og på det interaktive sanktionskort, som begge er offentligt tilgængelige

ii) 

behandling af oplysninger om virkningen af foranstaltningerne i denne forordning, såsom værdien af de indefrosne pengemidler og oplysninger om tilladelser givet af de kompetente myndigheder.

2.  
Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant må i givet fald kun behandle relevante oplysninger om strafbare handlinger begået af fysiske personer på listen, om sådanne personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører sådanne personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I.
3.  
Med henblik på denne forordning udpeges Rådet, den tjenestegren i Kommissionen, der er opført på listen i bilag II til denne forordning, og den højtstående repræsentant som »dataansvarlige«, jf. artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) 2018/1725, for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 16

1.  
Medlemsstaterne udpeger deres kompetente myndigheder og angiver dem på de websteder, der er opført på listen i bilag II. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af de kompetente myndigheders webadresser, der er opført på listen i bilag II.
2.  
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den straks om alle senere ændringer.
3.  
Når der i denne forordning fastsættes et krav om at meddele, underrette eller på anden måde kommunikere med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilag II.

Artikel 17

Denne forordning finder anvendelse:

a) 

på Unionens område, herunder i dens luftrum

b) 

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) 

på enhver fysisk person, der er statsborger i en medlemsstat og opholder sig i eller uden for Unionens område

d) 

på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret

e) 

på alle juridiske personer, enheder eller organer i relation til enhver virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 18

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER,

▼M1 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Fødselsdato: 9.12.1960

Pasnummer eller ID: 13571379758

Nationalitet: tyrkisk

Køn: mand

Mehmet Ferruh Akalin er vicedirektør (viceadministrerende direktør) og medlem af bestyrelsen af Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Han er chef for TPAO's efterforskningsafdeling.

I sin egenskab af TPAO's vicedirektør og chef for efterforskningsafdelingen er Mehmet Ferruh Akalin ansvarlig for planlægning, ledelse og gennemførelse af TPAO's offshoreaktiviteter inden for efterforskning af kulbrinter. Disse omfatter TPAO's boreaktiviteter, som ikke er blevet tilladt af Republikken Cypern, som angivet nedenfor.

De pågældende boreaktiviteter blev foretaget af:

a)  TPAO's boreskib Yavuz i Republikken Cyperns søterritorium mellem juli og september 2019

b)  TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten, mellem oktober 2019 og januar 2020

c)  TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten samt i en aftale med Israel, mellem januar og april 2020

d)  TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten, mellem april og oktober 2020

e)  TPAO's boreskib Fatih i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, i umiddelbar nærhed af dens søterritorium, mellem november 2019 og januar 2020

f)  TPAO's boreskib Fatih i et vestligt område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, mellem maj og november 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Fødselsdato: 27.11.1956

Pasnummer eller ID: 11096919534

Nationalitet: tyrkisk

Køn: mand

Ali Coscun Namoglu er vicedirektør i efterforskningsafdelingen i Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

I egenskab heraf er Ali Coscun Namoglu involveret i planlægning, ledelse og gennemførelse af TPAO's offshoreaktiviteter inden for efterforskning af kulbrinter. Disse omfatter TPAO's boreaktiviteter, som ikke er blevet tilladt af Republikken Cypern, som angivet nedenfor.

De pågældende boreaktiviteter blev foretaget af:

a)  TPAO's boreskib Yavuz i Republikken Cyperns søterritorium mellem juli og september 2019

b)  TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten, mellem oktober 2019 og januar 2020

c)  TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten samt i en aftale med Israel, mellem januar 2020 og april 2020

d)  TPAO's boreskib Yavuz i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, og som er afgrænset i en aftale med Egypten, mellem april og oktober 2020

e)  TPAO's boreskib Fatih i et område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, i umiddelbar nærhed af dens søterritorium, mellem november 2019 og januar 2020

f)  TPAO's boreskib Fatih i et vestligt område i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som den har underrettet FN om, mellem maj og november 2019.

27.2.2020

▼B
BILAG II

WEBSTEDER MED OPLYSNINGER OM DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL KOMMISSIONEN

▼M4

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIEN

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPERN

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLANDENE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ØSTRIG

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIET

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SVERIGE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu