02019R1148 — DA — 11.07.2019 — 000.003


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1148

af 20. juni 2019

om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 186 af 11.7.2019, s. 1)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 231, 6.9.2019, s.  30 (2019/1148)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1148

af 20. juni 2019

om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand

Denne forordning indfører harmoniserede regler for tilgængeliggørelse, indførsel, besiddelse og anvendelse af stoffer eller blandinger, der kan misbruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer, for at begrænse almindelige borgeres adgang til disse stoffer eller blandinger og sikre en passende indberetning af mistænkelige transaktioner i hele leverandørkæden.

Denne forordning berører ikke anvendelsen af andre strengere bestemmelser i EU-retten vedrørende de stoffer, der er opført i bilag I og II.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Denne forordning finder anvendelse på de stoffer, der er opført i bilag I og II, og på blandinger og stoffer, der indeholder disse stoffer.

2.  Forordningen finder ikke anvendelse på:

a) artikler som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EF) nr. 1907/2006

b) pyrotekniske artikler som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/29/EU ( 1 )

c) pyrotekniske artikler, der i overensstemmelse med national ret er beregnet til ikkekommerciel anvendelse inden for de væbnede styrker, de retshåndhævende myndigheder eller brandvæsenet

d) pyroteknisk udstyr, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU ( 2 )

e) pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i luft- og rumfartsindustrien

f) knaldhætter beregnet til legetøj

g) lægemidler, der lovligt er gjort tilgængelige for en almindelig borger på grundlag af en lægerecept i overensstemmelse med gældende national ret.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»stof« : et stof som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1907/2006

2)

»blanding« : en blanding som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EF) nr. 1907/2006

3)

»artikel« : en artikel som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EF) nr. 1907/2006

4)

»gøre tilgængelig« : enhver levering enten mod betaling eller vederlagsfrit

5)

»indførsel« : den handling at bringe et stof ind på en medlemsstats område, uanset dets bestemmelsessted i Unionen, enten fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland, under enhver toldprocedure som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 ( 3 ), herunder transit

6)

»anvendelse« : anvendelse som defineret i artikel 3, nr. 24), i forordning (EF) nr. 1907/2006

7)

»mistænkelig transaktion« : enhver transaktion vedrørende regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, for hvilken der under hensyntagen til alle relevante faktorer er rimelig grund til at formode, at det pågældende stof eller den pågældende blanding er bestemt til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer

8)

»almindelig borger« : enhver fysisk eller juridisk person, hvis handlinger ikke knytter sig til vedkommendes erhverv, forretning eller profession

9)

»professionel bruger« : enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig enhed eller gruppe af sådanne personer eller enheder, der har et påviseligt behov for et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger til formål, der knytter sig til vedkommendes erhverv, forretning eller profession, herunder landbrugsaktivitet, udøvet enten på fuld tid eller på deltid og ikke nødvendigvis i forhold til størrelsen på det landareal, hvor denne landbrugsaktivitet udøves, forudsat at sådanne formål ikke omfatter at stille dette udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger til rådighed for en anden person

10)

»erhvervsdrivende« : enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig enhed eller gruppe af sådanne personer eller enheder, der gør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige på markedet, enten offline eller online, herunder på onlinemarkedspladser

11)

»onlinemarkedsplads« : en formidlende tjenesteyder, som gør det muligt for på den ene side erhvervsdrivende og på den anden side almindelige borgere, professionelle brugere eller andre erhvervsdrivende at gennemføre transaktioner vedrørende regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer gennem salgs- eller tjenesteydelsesaftaler online enten på onlinemarkedspladsens websted eller på en erhvervsdrivendes websted, som anvender computingtjenester, der udbydes af onlinemarkedspladsen

12)

»udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger« : et stof opført i bilag I, der findes i en højere koncentration end den tilhørende grænseværdi fastsat i kolonne 2 i tabellen i bilag I, herunder en blanding eller et andet stof, hvori et stof opført i nævnte bilag findes i en højere koncentration end den tilhørende grænseværdi

13)

»reguleret udgangsstof til eksplosivstoffer« : et stof, som er opført i bilag I eller II, herunder en blanding eller et andet stof, hvori et stof, som er opført i de pågældende bilag, findes, bortset fra homogene blandinger af mere end 5 ingredienser, hvori koncentrationen af hvert af det i bilag I eller II opførte stof er under 1 vægtprocent

14)

»landbrugsaktivitet« : produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål, eller bevarelse af landbrugsarealet i god landbrugs- og miljømæssig stand som fastlagt i henhold til artikel 94 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 ( 4 ).

Artikel 4

Fri bevægelighed

Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i andre EU-retsakter, må medlemsstaterne ikke forbyde, begrænse eller hindre tilgængeliggørelsen af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer af grunde, der vedrører forebyggelse af ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer.

Artikel 5

Tilgængeliggørelse, indførsel, besiddelse og anvendelse

1.  Udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger må ikke gøres tilgængelige for, eller indføres, besiddes eller anvendes af almindelige borgere.

2.  Begrænsningen i henhold til stk. 1 finder også anvendelse på blandinger, der indeholder chlorater eller perchlorater, som er opført i bilag I, hvor den samlede koncentration af disse stoffer i blandingen overstiger grænseværdien for et hvilket som helst af disse stoffer som fastsat i kolonne 2 i tabellen i bilag I.

3.  En medlemsstat kan opretholde eller indføre en licensordning, der muliggør, at visse udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger gøres tilgængelige for eller indføres, besiddes eller anvendes af almindelige borgere i koncentrationer, der ikke er højere end de tilhørende grænseværdier, der er fastsat i kolonne 3 i tabellen i bilag I.

Under en sådan licensordning indhenter en almindelig borger og forelægger efter anmodning en licens til erhvervelse, indførsel, besiddelse eller anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger. En sådan licens udstedes i overensstemmelse med artikel 6 af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor det pågældende udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger forventes erhvervet, indført, besiddet eller anvendt.

4.  Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om alle de foranstaltninger, de træffer med henblik på at gennemføre licensordningen i stk. 3. I underretningen anføres de udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, for hvilke medlemsstaten har fastsat en licensordning i henhold til stk. 3.

5.  Kommissionen gør en liste over de foranstaltninger, hvorom medlemsstaterne har underrettet i overensstemmelse med stk. 4, offentligt tilgængelig.

Artikel 6

Licenser

1.  Hver medlemsstat, der udsteder licenser til almindelige borgere med en legitim interesse i at erhverve, indføre, besidde eller anvende udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, fastsætter regler for udstedelse af licenser i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3. Når den kompetente myndighed i en medlemsstat vurderer, om der skal udstedes licens, tager den hensyn til alle relevante omstændigheder, navnlig:

a) om der er et påviseligt behov for udgangsstoffet til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, og om den påtænkte anvendelse heraf er lovlig

b) om der findes udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger i lavere koncentrationer eller alternative stoffer med en tilsvarende virkning

c) ansøgerens baggrund, herunder oplysninger om ansøgerens tidligere straffedomme i hele Unionen

d) den opbevaringsordning, der er foreslået med henblik på at sikre, at udgangsstoffet til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger opbevares forsvarligt.

2.  Den kompetente myndighed afviser at udstede en licens, hvis den har rimelig grund til at betvivle, at den påtænkte anvendelse er lovlig, eller at den almindelige borger har til hensigt at anvende udgangsstoffet til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger til et lovligt formål.

3.  Den kompetente myndighed kan vælge at begrænse licensens gyldighed ved at tillade anvendelse én eller flere gange. Licensens gyldighedsperiode må højst være tre år. Indtil licensens anførte udløb kan den kompetente myndighed kræve, at indehaveren af licensen godtgør, at betingelserne for at udstede licensen fortsat er opfyldt. I licensen angives de udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, for hvilke licensen er udstedt.

4.  Den kompetente myndighed kan kræve, at ansøgerne betaler et gebyr for at ansøge om licens. Et sådant gebyr må ikke overstige omkostningerne ved behandling af ansøgningen.

5.  Den kompetente myndighed kan suspendere eller tilbagekalde licensen, hvor den har rimelig grund til at antage, at betingelserne for at udstede licensen ikke længere er opfyldt. Den kompetente myndighed underretter straks licensindehavere om en eventuel suspension eller tilbagekaldelse af deres licenser, medmindre det ville bringe igangværende efterforskninger i fare.

6.  Klager over enhver afgørelse truffet af den kompetente myndighed og tvister vedrørende overholdelse af licensbetingelserne behandles af et relevant organ, der i henhold til national ret er kompetent i forhold til sådanne klager og tvister.

7.  En medlemsstat kan anerkende licenser, der udstedes af andre medlemsstater i henhold til denne forordning.

8.  Medlemsstaterne kan anvende den udformning til licenser, der er fastsat i bilag III.

9.  Den kompetente myndighed indhenter oplysninger om ansøgerens tidligere straffedomme i andre medlemsstater som omhandlet i denne artikels stk. 1, litra c), gennem det ved Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA oprettede system ( 5 ). De centrale myndigheder omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 3 besvarer sådanne anmodninger inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen.

Artikel 7

Underretning af leverandørkæden

1.  En erhvervsdrivende, som gør et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængeligt for en anden erhvervsdrivende, skal underrette den pågældende erhvervsdrivende om, at almindelige borgeres erhvervelse, indførsel, besiddelse eller anvendelse af det pågældende udgangsstof til eksplosivstoffer er underlagt en begrænsning som fastsat i artikel 5, stk. 1 og 3.

En erhvervsdrivende, som gør et reguleret udgangsstof til eksplosivstoffer tilgængeligt for en anden erhvervsdrivende, skal underrette den pågældende erhvervsdrivende om, at almindelige borgeres erhvervelse, indførsel, besiddelse eller anvendelse af det pågældende regulerede udgangsstof til eksplosivstoffer er underlagt indberetningsforpligtelser som fastsat i artikel 9.

2.  En erhvervsdrivende, der gør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige for en professionel bruger eller en almindelig borger, skal sørge for og være i stand til over for de i artikel 11 omhandlede nationale inspektionsmyndigheder at godtgøre, at de af dens ansatte, der deltager i salg af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, er:

a) bekendt med, hvilke af de produkter, som den erhvervsdrivende gør tilgængelige, der indeholder regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer

b) vejledt i forpligtelserne i henhold til artikel 5-9.

3.  En onlinemarkedsplads skal træffe foranstaltninger til sikring af, at dens brugere underrettes om deres forpligtelser i henhold til denne forordning, når de gør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige gennem dens tjenester.

Artikel 8

Kontrol ved salg

1.  En erhvervsdrivende, der gør et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængeligt for en almindelig borger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, kontrollerer for hver enkelt transaktion den almindelige borgers legitimationsbevis og licens i overensstemmelse med den licensordning, som er fastsat af den medlemsstat, hvor udgangsstoffet til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger gøres tilgængeligt, og registrerer mængden af udgangsstoffet til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger på licensen.

2.  Med henblik på at kontrollere, at en potentiel kunde er en professionel bruger eller en anden erhvervsdrivende, anmoder den erhvervsdrivende, som gør et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængeligt for en professionel bruger eller en anden erhvervsdrivende, for hver enkelt transaktion om følgende oplysninger, medmindre en sådan kontrol af den pågældende potentielle kunde allerede er foretaget inden for en periode på ét år før datoen for denne transaktion, og transaktionen ikke afviger væsentligt fra tidligere transaktioner:

a) legitimationsbevis for den person, der er bemyndiget til at repræsentere den potentielle kunde

b) den potentielle kundes erhverv, forretning eller profession tillige med virksomhedens navn, adresse og momsregistreringsnummer eller ethvert andet relevant virksomhedsregistreringsnummer, hvis et sådant findes

c) den potentielle kundes påtænkte anvendelse af udgangsstofferne til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger.

Medlemsstaterne kan anvende den model for kundeerklæringen, der er fastsat i bilag IV.

3.  Den erhvervsdrivende vurderer med henblik på at kontrollere den påtænkte anvendelse af udgangsstoffet til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, om den påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med den potentielle kundes erhverv, forretning eller profession. Den erhvervsdrivende kan afvise transaktionen, hvis den har rimelig grund til at betvivle, at den påtænkte anvendelse er lovlig, eller at den almindelige borger har til hensigt at anvende udgangsstoffet til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger til et lovligt formål. Den erhvervsdrivende indberetter sådanne transaktioner eller sådanne forsøgte transaktioner i overensstemmelse med artikel 9.

4.  Med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning og forebygge og afsløre ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer opbevarer erhvervsdrivende de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, i 18 måneder fra datoen for transaktionen. I denne periode gøres oplysningerne tilgængelige for inspektion efter anmodning fra de nationale inspektionsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder.

5.  En onlinemarkedsplads træffer foranstaltninger, der bidrager til sikring af, at dens brugere, når de gør udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængelige gennem dens tjenester, overholder deres forpligtelser i henhold til denne artikel.

Artikel 9

Indberetning af mistænkelige transaktioner, bortkomster og tyverier

1.  Med henblik på at forebygge og afsløre ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer indberetter erhvervsdrivende og onlinemarkedspladser mistænkelige transaktioner. Erhvervsdrivende og onlinemarkedspladser gør dette under hensyntagen til alle omstændighederne, og navnlig hvis den potentielle kunde opfører sig på en eller flere af følgende måder:

a) virker uklar med hensyn til den påtænkte anvendelse af de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer

b) forekommer ubekendt med den påtænkte anvendelse af de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer eller ikke troværdigt kan redegøre for den påtænkte anvendelse

c) har til hensigt at købe de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer i mængder, kombinationer eller koncentrationer, der er usædvanlige til lovlig anvendelse

d) ikke er villig til at forelægge legitimationsbevis eller bopæl eller, efter omstændighederne, status som professionel bruger eller erhvervsdrivende

e) insisterer på at anvende ualmindelige betalingsmetoder, herunder store kontantbeløb.

2.  Erhvervsdrivende og onlinemarkedspladser indfører passende, rimelige og forholdsmæssige procedurer til afsløring af mistænkelige transaktioner tilpasset det specifikke miljø, hvori de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer gøres tilgængelige.

3.  Hver medlemsstat opretter et eller flere nationale kontaktpunkter med klart angivet telefonnummer og e-mailadresse, onlineformular eller andet behændigt middel til indberetning af mistænkelige transaktioner samt væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier. De nationale kontaktpunkter skal være tilgængelige 24 timer i døgnet alle ugens syv dage.

4.  Erhvervsdrivende og onlinemarkedspladser kan afvise den mistænkelige transaktion. De indberetter den mistænkelige transaktion eller den forsøgte mistænkelige transaktion inden for 24 timer efter at have formodet, at den var mistænkelig. Når de indberetter sådanne transaktioner giver de kundens identitet, hvis det er muligt, og alle oplysninger, der har foranlediget dem til at formode, at transaktionen er mistænkelig, til det nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor den mistænkelige transaktion blev gennemført eller forsøgt.

5.  Erhvervsdrivende og professionelle brugere indberetter væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer inden for 24 timer efter afsløringen til det nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor bortkomsten eller tyveriet fandt sted. Når der træffes afgørelse om, hvorvidt en bortkomst eller et tyveri er væsentlig, tager de hensyn til, om omfanget er usædvanligt i lyset af alle sagens omstændigheder.

6.  Almindelige borgere, der har erhvervet udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger i henhold til artikel 5, stk. 3, indberetter væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier af udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger inden for 24 timer efter afsløringen til det nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor bortkomsten eller tyveriet fandt sted.

Artikel 10

Uddannelse og oplysning

1.  Medlemsstaterne sørger for tilstrækkelige ressourcer til og levering af uddannelse af retshåndhævende myndigheder, førsteresponsenheder og toldmyndigheder med henblik på at genkende regulerede udgangsstoffer i forbindelse med udøvelsen af deres hverv og til at reagere rettidigt og på en passende måde på en mistænkelig aktivitet. Medlemsstaterne kan anmode om yderligere specifikke uddannelsesforløb fra Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 ( 6 ).

2.  Medlemsstaterne gennemfører mindst én gang årligt oplysningstiltag tilpasset de særlige forhold i hver enkelt sektor, der anvender regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

3.  Medlemsstaterne tilrettelægger med henblik på at befordre samarbejde og sikre, at alle interessenter gennemfører denne forordning effektivt, regelmæssige udvekslinger mellem retshåndhævende myndigheder, nationale tilsynsmyndigheder, erhvervsdrivende, onlinemarkedspladser og repræsentanter for de sektorer, der anvender regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Erhvervsdrivende er ansvarlige for at fremlægge oplysninger for deres ansatte om, hvordan udgangsstoffer til eksplosivstoffer gøres tilgængelige i henhold til denne forordning, og for at højne bevidstheden blandt ansatte i denne henseende.

Artikel 11

Nationale inspektionsmyndigheder

1.  Hver medlemsstat sikrer, at der er udpeget kompetente myndigheder til inspektion og kontrol af, at artikel 5-9 anvendes korrekt (»nationale inspektionsmyndigheder«).

2.  Hver medlemsstat sikrer, at de nationale inspektionsmyndigheder har de ressourcer og undersøgelsesbeføjelser, som er nødvendige for at sikre behørig forvaltning af deres opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 12

Retningslinjer

1.  Kommissionen fastlægger regelmæssigt ajourførte retningslinjer med henblik på at bistå aktører i leverandørkæden i den kemiske industri og for de kompetente myndigheder og at lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og erhvervsdrivende. Kommissionen hører Det Stående Udvalg vedrørende Udgangsstoffer om udkast til sådanne retningslinjer og ajourføringer heraf. Retningslinjerne skal navnlig indeholde:

a) oplysninger om, hvordan inspektioner skal foretages

b) oplysninger om, hvordan begrænsningerne og kontrollen i henhold til denne forordning skal anvendes på de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som almindelige borgere eller professionelle brugere har fjernbestilt

c) oplysninger om mulige foranstaltninger, som onlinemarkedspladser skal træffe for at sikre, at denne forordning overholdes

d) oplysninger om, hvordan relevante oplysninger udveksles mellem de kompetente myndigheder og de nationale kontaktpunkter og mellem medlemsstater

e) oplysninger om, hvordan mistænkelige transaktioner identificeres og indberettes

f) oplysninger om opbevaringsordninger med henblik på at sikre, at et reguleret udgangsstof til eksplosivstoffer opbevares forsvarligt

g) andre oplysninger, som kan vurderes at være nyttige.

2.  De kompetente myndigheder drager omsorg for, at de retningslinjer, der er omhandlet i stk. 1, udbredes regelmæssigt på en måde, som de kompetente myndigheder finder hensigtsmæssig i overensstemmelse med retningslinjernes formål.

3.  Kommissionen sikrer, at de retningslinjer, der er omhandlet i stk. 1, foreligger på alle officielle EU-sprog.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 14

Beskyttelsesklausul

1.  Har en medlemsstat rimelig grund til at antage, at et specifikt stof, der ikke er opført i bilag I og II, kan anvendes til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer, kan den begrænse eller forbyde tilgængeliggørelsen, indførslen, besiddelsen og anvendelsen af dette stof, eller af enhver blanding eller ethvert stof, hvori det er indeholdt, eller fastsætte, at stoffet skal være omfattet af indberetningsforpligtelser i overensstemmelse med artikel 9.

2.  Har en medlemsstat rimelig grund til at antage, at et specifikt stof, der er opført i bilag I, kan anvendes til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer ved en koncentration, der er lig med eller lavere end de grænseværdier, der er fastsat i kolonne 2 eller 3 i tabellen i bilag I, kan den yderligere begrænse eller forbyde tilgængeliggørelsen, indførslen, besiddelsen og anvendelsen af dette stof ved at fastsætte en lavere grænseværdi.

3.  Har en medlemsstat rimelig grund til at indføre en grænseværdi, over hvilken et stof, der er opført i bilag II, skal være underlagt de begrænsninger, der ellers finder anvendelse på udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, kan den begrænse eller forbyde tilgængeliggørelsen, indførslen, besiddelsen og anvendelsen af dette stof ved at fastsætte den pågældende grænseværdi.

4.  En medlemsstat, der begrænser eller forbyder stoffer i henhold til stk. 1, 2 eller 3, underretter omgående Kommissionen og de andre medlemsstater om sådanne begrænsninger eller forbud, idet den begrunder sin beslutning.

5.  En medlemsstat, der begrænser eller forbyder stoffer i henhold til stk. 1, 2 eller 3, oplyser erhvervsdrivende og onlinemarkedspladser på sit område om sådanne begrænsninger eller forbud.

6.  Ved modtagelse af den i stk. 4 omhandlede underretning undersøger Kommissionen omgående, om der skal udarbejdes ændringer til bilagene i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, eller udarbejdes et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af bilagene. Hvor det er hensigtsmæssigt, ændrer eller ophæver den pågældende medlemsstat sine nationale foranstaltninger for at tage hensyn til enhver sådan ændring til disse bilag.

7.  Uden at det berører stk. 6 kan Kommissionen efter høring af den berørte medlemsstat og, hvis det er hensigtsmæssigt, tredjeparter træffe en afgørelse om, at den foranstaltning, som denne medlemsstat har truffet, ikke er berettiget, og pålægge denne medlemsstat at tilbagekalde eller ændre den midlertidige foranstaltning. Kommissionen træffer sådanne afgørelser inden for 60 dage efter at have modtaget de i stk. 4 omhandlede oplysninger. Den berørte medlemsstat oplyser erhvervsdrivende og onlinemarkedspladser på sit område om sådanne afgørelser.

8.  Foranstaltninger, hvorom medlemsstaterne har underrettet Kommissionen før den 1. februar 2021 i medfør af artikel 13 i forordning (EU) nr. 98/2013, berøres ikke af nærværende artikel.

Artikel 15

Ændring af bilagene

1.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 om ændring af denne forordning ved at:

a) ændre grænseværdierne i bilag I, i det omfang det er nødvendigt for at tage højde for udviklingen med hensyn til misbrug af stoffer som udgangsstoffer til eksplosivstoffer, eller på grundlag af forskning og afprøvning

b) tilføje stoffer i bilag II, hvor det er nødvendigt for at tage højde for udviklingen med hensyn til misbrug af stoffer som udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Som led i dens udarbejdelse af disse delegerede retsakter hører Kommissionen relevante interessenter, navnlig interessenter fra den kemiske industri og detailsektoren.

Hvis der er en pludselig ændring i risikovurderingen, hvad angår misbrug af stoffer til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer, og det er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 17 på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende artikel.

2.  Kommissionen vedtager en separat delegeret retsakt for hver enkelt ændring af grænseværdierne i bilag I og for hvert nyt stof, der tilføjes bilag II. Hver delegeret retsakt skal være baseret på en analyse, der viser, at ændringen ikke forventes at føre til uforholdsmæssigt store byrder for erhvervsdrivende eller forbrugere, idet der tages behørigt hensyn til de mål, der forfølges.

Artikel 16

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 31. juli 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 15 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 17

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 16, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 18

Ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

I punkt 58. (Ammoniumnitrat (AN)), kolonne 2, i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 udgår stk. 2 og 3.

Artikel 19

Indberetning

1.  Medlemsstaterne forelægger senest den 2. februar 2022 og derefter én gang årligt oplysninger til Kommissionen om:

a) antallet af indberettede mistænkelige transaktioner, væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier

b) antallet af licensansøgninger modtaget i medfør af enhver licensordning, som de har opretholdt eller indført i henhold til artikel 5, stk. 3, samt antallet af udstedte licenser og de almindeligste grunde til at afvise at udstede licenser

c) oplysningstiltag som omhandlet i artikel 10, stk. 2

d) gennemførte inspektioner som omhandlet i artikel 11, herunder antallet af inspektioner og erhvervsdrivende, der er omfattet.

2.  Ved fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), c) og d), til Kommissionen sondrer medlemsstaterne mellem indberetninger, tiltag og inspektioner, der vedrører henholdsvis onlineaktiviteter og offlineaktiviteter.

Artikel 20

Overvågningsprogram

1.  Senest den 1. august 2020 fastlægger Kommissionen et detaljeret program for overvågning af denne forordnings udbytte, resultater og virkninger.

2.  Overvågningsprogrammet skal fastlægge metoderne til samt intervallerne for indsamling af oplysninger og anden nødvendig dokumentation. Det skal præcisere, hvilke tiltag Kommissionen og medlemsstaterne skal træffe med hensyn til indsamling og analyse af disse oplysninger og den øvrige dokumentation.

3.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen de oplysninger og den øvrige dokumentation, der er nødvendig for overvågningen.

Artikel 21

Evaluering

1.  Senest den 2. februar 2026 evaluerer Kommissionen denne forordning og fremlægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om de vigtigste resultater. Evalueringen foretages i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering.

2.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af denne rapport.

Artikel 22

Ophævelse

1.  Forordning (EU) nr. 98/2013 ophæves med virkning fra 1. februar 2021.

2.  Henvisninger til den ophævede forordning (EU) nr. 98/2013 gælder som henvisninger til nærværende forordning

Artikel 23

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Den finder anvendelse fra den 1. februar 2021.

3.  Uanset stk. 2 forbliver licenser, der er gyldigt udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 98/2013, gyldige enten indtil den gyldighedsdato, der oprindelig blev angivet på disse licenser, eller indtil den 2. februar 2022, alt efter hvilken dato der kommer først.

4.  Enhver ansøgning om fornyelse af de i stk. 3 omhandlede licenser, der indgives den 1. februar 2021 eller herefter, skal indgives i overensstemmelse med denne forordning.

5.  Uanset artikel 5, stk. 1, er almindelige borgeres besiddelse, indførsel og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, der er lovligt erhvervet før den 1. februar 2021, tilladt indtil den 2. februar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER

Liste over stoffer, der hverken i sig selv eller i blandinger eller stoffer, hvori disse stoffer er indeholdt, må gøres tilgængelige for eller indføres, besiddes eller anvendes af almindelige borgere, medmindre koncentrationen er lig med eller lavere end de grænseværdier, der er fastsat i kolonne 2, og for hvilke mistænkelige transaktioner samt væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier skal indberettes inden for 24 timer:1.  Stoffets navn og registernummer i Chemical Abstracts Service (CAS RN)

2.  Grænseværdi

3.  Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3

4.  Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode) for en isoleret kemisk defineret forbindelse, der opfylder kravene i note 1 til henholdsvis kapitel 28 eller 29 i KN (1)

5.  Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode) for blandinger uden komponenter (f.eks. kviksølv, ædle metaller, sjældne jordarters metaller eller radioaktive stoffer), som medfører klassifikation under en anden KN-kode (1)

Salpetersyre (CAS RN 7697-37-2)

3 % vægtprocent

10 % vægtprocent

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Hydrogenperoxid (CAS RN 7722-84-1)

12 % vægtprocent

35 % vægtprocent

2847 00 00

ex 3824 99 96

Svovlsyre (CAS RN 7664-93-9)

15 % vægtprocent

40 % vægtprocent

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

16 % vægtprocent

100 % vægtprocent

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Ammoniumnitrat (CAS RN 6484-52-2)

16 vægtprocent eller derover af nitrogen i forhold til ammoniumnitrat (4)

Licenser ikke tilladte

3102 30 10 (i vandig opløsning)

3102 30 90 (i andre tilfælde)

ex 3824 99 96

Kaliumchlorat (CAS RN 3811-04-9)

40 % vægtprocent

Licenser ikke tilladte

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Kaliumperchlorat (CAS RN 7778-74-7)

40 % vægtprocent

Licenser ikke tilladte

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Natriumchlorat (CAS RN 7775-09-9)

40 % vægtprocent

Licenser ikke tilladte

2829 11 00

ex 3824 99 96

Natriumperchlorat (CAS RN 7601-89-0)

40 % vægtprocent

Licenser ikke tilladte

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925 (2) Efterfølgende ændringer af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3) bør slås op med henblik på ajourføringer af KN-koder.

(2)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925 af 12. oktober 2017 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 282 af 31.10.2017, s. 1).

(3)   Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)   16 vægtprocent nitrogen hidrørende fra ammoniumnitrat svarer til 45,7 % ammoniumnitrat uden urenheder. enheder.
BILAG II

INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER

Live over stoffer, der i sig selv eller i blandinger eller i stoffer ved mistænkelige transaktioner samt væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier skal indberettes inden for 24 timer:1.  Stoffets navn og registernummer i Chemical Abstracts Service (CAS RN)

2.  Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode) (1)

3.  Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode) for blandinger uden komponenter (f.eks. kviksølv, ædle metaller, sjældne jordarters metaller eller radioaktive stoffer), som medfører klassifikation under en anden KN-kode (1)

Hexamin (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Acetone (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Kaliumnitrat (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Natriumnitrat (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Calciumnitrat (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Kalkammonsalpeter (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magnesium, pulver (CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00

 

Magnesiumnitrathexahydrat (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Aluminium, pulver (CAS RN 7429-90-5) (2) (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 

(1)   Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925. Efterfølgende ændringer af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 bør slås op med henblik på ajourføringer af KN-koder.

(2)   Med en partikelstørrelse på under 200 μm.

(3)   Som et stof eller i blandinger med et indhold på 70 vægtprocent eller derover af aluminium eller magnesium.

▼C1
BILAG III

LICENSERS UDFORMNING

Udformning af en licens til en almindelig borger til at erhverve, indføre, besidde og anvende udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger som omhandlet i artikel 6, stk. 8.

image

▼B
BILAG IV

KUNDEERKLÆRING

vedrørende specifik anvendelse af et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 ( 7 )

(udfyldes med blokbogstaver) ( *1 )

Undertegnede,

Navn (kunde):

Legitimationsbevis (nummer, udstedende myndighed):

Bemyndiget repræsentant for:

Virksomhed (hovedselskab):

Momsregistreringsnummer eller et andet virksomhedsregistreringsnummer ( *2 )/Adresse:

_

Erhverv/forretning/profession:Produktets handelsbetegnelse

Udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger

CAS-nr.

Mængde (kg/liter)

Koncentration

Påtænkt anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg erklærer herved, at det kommercielle produkt og det stof eller den blanding, som det indeholder, kun skal anvendes til den angivne anvendelse, som under alle omstændigheder er lovlig, og kun vil blive solgt eller leveret til en anden kunde, hvis de afgiver en lignende erklæring om anvendelse, der overholder begrænsningerne i forordning (EU) 2019/1148 for tilgængeliggørelsen for almindelige borgere.

Underskrift: Navn:

Funktion: Dato:( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/29/EU af 12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 27).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

( 5 ) Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23).

( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 1).

( *1 ) De nødvendige rækker i tabellen over stoffer kan tilføjes.

( *2 ) Gyldigheden af en erhvervsdrivendes momsregistreringsnummer kan kontrolleres på Kommissionens VIES-websted. Afhængigt af de nationale regler for databeskyttelse vil nogle medlemsstater også oplyse det navn og den adresse, der er knyttet til et givet momsregistreringsnummer, da de er registreret i de nationale databaser.