02019L1833 — DA — 24.06.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/1833

af 24. oktober 2019

om ændring af bilag I, III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

(EUT L 279 af 31.10.2019, s. 54)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2020/739 af 3. juni 2020

  L 175

11

4.6.2020


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 059, 28.2.2020, s.  50 (2019/1833)
▼B

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/1833

af 24. oktober 2019

om ændring af bilag I, III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF så vidt angår rent tekniske tilpasningerArtikel 1

Bilag I, III, V og VI til direktiv 2000/54/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

▼M1

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 20. november 2021. Medlemsstaterne sætter dog de love og administrative bestemmelser i kraft, som er nødvendige for at efterkomme ændringerne af bilag V og VI til direktiv 2000/54/EF, for så vidt de vedrører den biologiske agens SARS-CoV-2, senest den 24. november 2020.

De meddeler straks Kommissionen de love og bestemmelser, der er nævnt i første afsnit.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

▼B

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

1) Bilag I til direktiv 2000/54/EF affattes således:
«BILAG I

VEJLEDENDE LISTE OVER AKTIVITETER

(Artikel 4, stk. 2)

Indledende bemærkninger

Hvis resultatet af risikovurderingen udført i overensstemmelse med dette direktivs artikel 3 og artikel 4, stk. 2, viser en utilsigtet eksponering for biologiske agenser, kan der være andre arbejdsaktiviteter, som ikke er medtaget i dette bilag, som bør tages i betragtning.

1. 

Arbejde i levnedsmiddelfabrikker.

2. 

Arbejde i landbruget.

3. 

Arbejdsaktiviteter, som indebærer kontakt med dyr og/eller animalske produkter.

4. 

Arbejde med sundhedspleje, herunder arbejde i isolations- og post mortemenheder.

5. 

Arbejde i kliniske, veterinære og diagnostiske laboratorier, bortset fra diagnostiske mikrobiologiske laboratorier.

6. 

Arbejde i anlæg til bortskaffelse af affald.

7. 

Arbejde i rensningsanlæg.»

2) Bilag III til direktiv 2000/54/EF affattes således:
«BILAG III

FÆLLESSKABSKLASSIFIKATION

(Artikel 2, stk. 2, og artikel 18)

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

1. I overensstemmelse med direktivets anvendelsesområde omfatter listen kun de agenser, der vides at kunne fremkalde infektionssygdomme hos mennesker.

Efter omstændighederne anføres det, om agenserne kan fremkalde allergiske eller toksiske reaktioner.

Dyre- og plantepatogener, som vides ikke at påvirke mennesker, er ikke medtaget.

Genetisk modificerede mikroorganismer er ikke omfattet af denne liste over klassificerede biologiske agenser.

2. Listen over klassificerede biologiske agenser er baseret på de biologiske agensers virkning på sunde arbejdstagere.

Der er ikke taget specielt hensyn til de særlige virkninger, der kan optræde hos arbejdstagere, hvis modtagelighed kan være påvirket af f.eks. allerede eksisterende sygdom, medicinsk behandling, svækket immunitet, graviditet eller amning.

Den risikovurdering, der kræves i medfør af direktivet, bør også omfatte den øgede risiko for sådanne arbejdstagere.

De tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i forbindelse med visse industrielle processer, visse laboratorieforsøg og visse aktiviteter i lokaler med dyr, hvor arbejdstagerne udsættes eller kan udsættes for biologiske agenser i gruppe 3 eller 4, skal være i overensstemmelse med direktivets artikel 16.

3. Biologiske agenser, som ikke er klassificeret i gruppe 2 til 4 på listen, klassificeres ikke implicit i gruppe 1.

For så vidt angår slægter, som omfatter mange arter, der vides at kunne fremkalde sygdom hos mennesker, indeholder listen de arter, der oftest er sygdomsfremkaldende, og det angives med en mere generel henvisning, at andre arter inden for samme slægt kan påvirke helbredet.

Når en hel slægt nævnes i listen over klassificerede biologiske agenser, udelukkes de arter og stammer, der vides ikke at være sygdomsfremkaldende, implicit fra denne liste.

4. Når en stamme er afsvækket eller har mistet kendte sygdomsfremkaldende gener, behøver den indeslutning, der kræves efter forældrestammens klassifikation, ikke nødvendigvis at finde anvendelse, forudsat at der sker en hensigtsmæssig vurdering af den risiko, stammen udgør på arbejdsstedet.

Dette er tilfældet, f.eks. når stammen skal anvendes som et produkt eller en del af et produkt til profylaktiske eller terapeutiske formål.

5. Den nomenklatur for agenser, der blev anvendt ved klassificeringen, afspejler og er i overensstemmelse med de seneste internationale aftaler om agensers taksonomi og nomenklatur, der var gældende på det tidspunkt, da listen blev opstillet.

6. Listen over klassificerede biologiske agenser er et udtryk for den viden, der var til rådighed, da listen blev opstillet.

Den ajourføres, så snart den ikke længere afspejler den aktuelle viden.

7. Medlemsstaterne sørger for, at alle de vira, der allerede er isoleret hos mennesker, men som ikke er vurderet og klassificeret i dette bilag, ikke klassificeres lavere end i gruppe 2, medmindre medlemsstaterne kan bevise, at disse vira ikke kan forårsage sygdom hos mennesker.

8. Visse biologiske agenser, der er klassificeret i gruppe 3 og på listen er mærket med en dobbelt asterisk, kan for arbejdstagerne udgøre en begrænset smittefare, da de normalt ikke overføres gennem luften.

Medlemsstaterne vurderer, hvilke indeslutningsforanstaltninger der skal træffes for disse biologiske agenser henset til arten af den pågældende specifikke aktivitet og mængden af den pågældende biologiske agens, med henblik på at afgøre om nogle af disse foranstaltninger i særlige tilfælde kan undlades.

9. De indeslutningskrav, der følger af klassificeringen af parasitterne, gælder kun for de af parasittens forskellige livsstadier, som kan være sygdomsfremkaldende for mennesker på arbejdsstedet.

10. Listen indeholder i øvrigt særskilte angivelser, når de biologiske agenser kan fremkalde allergiske eller toksiske reaktioner, når en effektiv vaccine er til rådighed, eller når listen over arbejdstagere, der udsættes for dem, bør opbevares i mindst ti år.

Angivelserne er systematiseret i form af følgende bemærkninger:

A: 

Mulighed for allergiske reaktioner.

D: 

Listen over arbejdstagere, der udsættes for denne biologiske agens, skal opbevares i mindst ti år efter den sidste kendte eksponerings ophør.

T: 

Toksindannende.

V: 

Effektiv vaccine tilgængelig og registreret i EU

Forebyggende vaccination bør foretages i overensstemmelse med kodeksen i bilag VII.

Bakterier

og lignende

NB: For så vidt angår biologiske agenser på denne liste, er angivelsen af hele slægten efterfulgt af »spp.« en henvisning til de øvrige arter, som ikke specifikt er medtaget på listen, men som vides at fremkalde sygdom hos mennesker. Se note 3 i de indledende bemærkninger for yderligere oplysninger.Biologisk agens

Klassifikation

Bemærkninger

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

2

 

Anaplasma spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)

2

 

Arcobacter butzleri

2

 

Bacillus anthracis

3

T

Bacteroides fragilis

2

 

Bacteroides spp.

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana

2

 

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

 

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

T, V

Bordetella spp.

2

 

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brachyspira spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella inopinata

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia cepacia

2

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

D

Campylobacter fetus subsp. Fetus

2

 

Campylobacter fetus subsp. Venerealis

2

 

Campylobacter jejuni subsp. Doylei

2

 

Campylobacter jejuni subsp. Jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Cardiobacterium valvarum

2

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (aviære stammer)

3

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (aviære stammer)

2

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetiid

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (bortset fra ikke-sygdomsfremkaldende stammer)

2

 

Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (f.eks. O157:H7 eller O103)

(*1)

T

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella hispaniensis

2

 

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

 

Francisella tularensis subsp. mediasiatica

2

 

Francisella tularensis subsp. novicida

2

 

Francisella tularensis subsp. tularensis

3

 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

2

 

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

V

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Helicobacter spp.

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila subsp. fraseri

2

 

Legionella pneumophila subsp. pascullei

2

 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (alle serovarer)

2

 

Leptospira interrogans spp.

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

2

 

Listeria invanovii subsp. londoniensis

2

 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

2

 

Morganella morganii subsp. sibonii

2

 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

2

 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

2

 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

 

Mycobacterium bovis

3

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

3

 

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium chimaera

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium intracellulare

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmønse

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

(*1)

 

Mycobacterium pinnipedii

3

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

(*1)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Mycoplasma spp.

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

2

 

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia olitidiscaviarum

2

 

Nocardia spp.

2

 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

 

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

2

 

Pasteurella multocida subsp. multocida

2

 

Pasteurella multocida subsp. septica

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

 

Rickettsia africae

3

 

Rickettsia akari

(*1)

 

Rickettsia australis

3

 

Rickettsia canadensis

2

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia heilongjiangensis

(*1)

 

Rickettsia japonica

3

 

Rickettsia montanensis

2

 

Rickettsia typhi

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia sibirica

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

2

 

Salmonella enteritidis

2

 

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella typhi

(*1)

V

Salmonella typhimurium

2

 

Salmonella (andre serovarer)

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (type 1)

(*1)

T

Shigella dysenteriae, bortset fra type 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

T

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus agalactiae

2

 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

T, V

Streptococcus pyogenes

2

T

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Trueperella pyogenes

2

 

Ureaplasma parvum

2

 

Ureaplasma urealyticum

2

 

Vibrio cholerae (inkl. EL Tor)

2

T, V

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

2

 

Yersinia pestis

3

 

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp.

2

 

(*1)   Jf. indledende bemærkning nr. 8.

VIRUS (*)

(*) Se note 7 i de indledende bemærkninger.

NB: Virus er anført efter deres orden (O), familie (F) og slægt (S)Biologisk agens

(virusarter eller angivet taksonomisk rækkefølge)

Klassifikation

Bemærkninger

Bunyavirales (O)

 

 

Hantaviridae (F)

 

 

Orthohantavirus (S)

 

 

Andes-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager Hantavirus Pulmonary Syndrome [HPS])

3

 

Bayou-orthohantavirus

3

 

Black Creek Canal-orthohantavirus

3

 

Cano Delgadito-orthohantavirus

3

 

Choclo-orthohantavirus

3

 

Dobrava-Belgrade-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager hæmoragisk feber med renalt syndrom [HFRS]).

3

 

El Moro Canyon-orthohantavirus

3

 

Hantaan-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager hæmoragisk feber med renalt syndrom [HFRS])

3

 

Laguna Negra-orthohantavirus

3

 

Prospect Hill-orthohantavirus

2

 

Puumala-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager Nephropathia Epidemica [NE])

2

 

Seoul-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager hæmoragisk feber med renalt syndrom [HFRS])

3

 

Sin Nombre-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager Hantavirus Pulmonary Syndrome [HPS])

3

 

Andre hantavirus, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Nairoviridae (F)

 

 

Orthonairovirus (G)

 

 

Krim-Congo hæmorragisk feber-orthonairovirus

4

 

Dugbe-orthonairovirus

2

 

Hazara-orthonairovirus

2

 

Nairobi sheep disease-orthonairovirus

2

 

Andre nairovirus, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Peribunyaviridae (F)

 

 

Orthobunyavirus (S)

 

 

Bunyamwera-orthobunyavirus (Germiston-virus)

2

 

California encephalitis-orthobunyavirus

2

 

Oropouche-orthobunyavirus

3

 

Andre orthobunyavirus, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Phenuiviridae (F)

 

 

Phlebovirus (S)

 

 

Bhanja-phlebovirus

2

 

Punta Toro-phlebovirus

2

 

Rift Valley-feber-phlebovirus

3

 

Sandfly feber Naples-phlebovirus (Toscana Virus)

2

 

SFTS-phlebovirus (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome-Virus)

3

 

Andre phlebovirus, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Herpesvirales (O)

 

 

Herpesviridae (F)

 

 

Cytomegalovirus (S)

 

 

Human betaherpesvirus 5 (Cytomegalovirus)

2

 

Lymphocryptovirus (S)

 

 

Human gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barr-virus)

2

 

Rhadinoovirus (S)

 

 

Human gammaherpesvirus 8

2

D

Roseolovirus (S)

 

 

Human betaherpesvirus 6A (Human B-lymfotrof virus)

2

 

Human betaherpesvirus 6B

2

 

Human betaherpesvirus 7

2

 

Simplexvirus (S)

 

 

Macacine alphaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, Herpes B virus)

3

 

Human alphaherpesvirus 1 (Human herpesvirus 1, Herpes simplex virus type 1)

2

 

Human alphaherpesvirus 2 (Human herpesvirus 2, Herpes simplex virus type 2)

2

 

Varicellovirus (S)

 

 

Human alphaherpesvirus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)

2

V

Mononegavirales (O)

 

 

Filoviridae (F)

 

 

Ebolavirus (S)

4

 

Marburgvirus (S)

 

 

Marburg marburg-virus

4

 

Paramyxoviridae (F)

 

 

Avulavirus (S)

 

 

Newcastle disease-virus

2

 

Henipavirus (S)

 

 

Hendra-henipavirus

4

 

Nipah-henipavirus

4

 

Morbillivirus (S)

 

 

Mæslinge-morbillivirus

2

V

Respirovirus (S)

 

 

Human respirovirus 1 (Parainfluenza virus 1)

2

 

Human respirovirus 3 (Parainfluenza virus 3)

2

 

Rubulavirus (S)

 

 

Fåresyge-rubulavirus

2

V

Human respirovirus 2 (Parainfluenza virus 2)

2

 

Human respirovirus 4 (Parainfluenza virus 4)

2

 

Pneumoviridae (F)

 

 

Metapneumovirus (S)

 

 

Orthopneumovirus (S)

 

 

Human orthopneumovirus (respiratorisk syncytialvirus)

2

 

Rhabdoviridae (F)

 

 

Lyssavirus (S)

 

 

Australian bat-lyssavirus

(*2)

V

Duvenhage-lyssavirus

(*2)

V

European bat-lyssavirus 1

(*2)

V

European bat-lyssavirus 2

(*2)

V

Lagos bat-lyssavirus

(*2)

 

Mokola-lyssavirus

3

 

Rabies-lyssavirus

(*2)

V

Vesikulærvirus (S)

 

 

Vesikulær stomatitis-virus, Alagoas-vesikulærvirus

2

 

Vesikulær stomatitis-virus, Indiana-vesikulærvirus

2

 

Vesikulær stomatitis-virus, New Jersey-vesikulærvirus

2

 

Piry-vesikulærvirus (Piry-virus)

2

 

Nidovirales (O)

 

 

Coronaviridae (F)

 

 

Betacoronavirus (S)

 

 

Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-virus)

3

 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-virus)

3

 

Andre Coronaviridae, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Picornavirales (O)

 

 

Picornaviridae (F)

 

 

Cardiovirus (S)

 

 

Saffold-virus

2

 

Cosavirus (S)

 

 

Cosavirus A

2

 

Enterovirus (S)

 

 

Enterovirus A

2

 

Enterovirus B

2

 

Enterovirus C

2

 

Enterovirus D, Human Enterovirus type 70 (Akut hæmoragisk conjunktivitis-virus)

2

 

Rhinovira

2

 

Poliovirus, type 1 and 3

2

V

Poliovirus, type 2 (1)

3

V

Hepatovirus (S)

 

 

Hepatovirus A (Hepatitis A-virus, Human Enterovirus type 72)

2

V

Kobuvirus (S)

 

 

Aichivirus A (Aichi-virus 1)

2

 

Parechovirus (S)

 

 

Parechovirus A

2

 

Parechovirus B (Ljungan-virus)

2

 

Andre Picornaviridae, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Virusfamilier, som ikke er blevet tildelt en orden (O)

 

 

Adenoviridae (F)

2

 

Astroviridae (F)

2

 

Arenaviridae (F)

 

 

Mammarenavirus (S)

 

 

Brazilian mammarenavirus

4

 

Chapare-mammarenavirus

4

 

Flexal-mammarenavirus

3

 

Guanarito-mammarenavirus

4

 

Junín-mammarenavirus

4

 

Lassa-mammarenavirus

4

 

Lujo-mammarenavirus

4

 

Lymphocytic choriomeningitis-mammarenavirus, neurotropiske stammer

2

 

Lymphocytic choriomeningitis-mammarenavirus (andre stammer)

2

 

Machupo-mammarenavirus

4

 

Mobala-mammarenavirus

2

 

Mopeia-mammarenavirus

2

 

Tacaribe-mammarenavirus

2

 

Whitewater Arroyo-mammarenavirus

3

 

Caliciviridae (F)

 

 

Norovirus (S)

 

 

Norovirus (Norwalk virus)

2

 

Andre Caliciviridae, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Hepadnaviridae (F)

 

 

Orthohepadnavirus (S)

 

 

Hepatitis B-virus

(*2)

V, D

Hepeviridae (F)

 

 

Orthohepevirus (S)

 

 

Orthohepevirus A (Hepatitis E-virus)

2

 

Flaviviridae (F)

 

 

Flavivirus (S)

 

 

Denguevirus

3

 

Japansk encephalitis-virus

3

V

Kyasanur Forest-virus

3

V

Louping ill-virus

(*2)

 

Murray Valley-encephalitis- virus (Australia encephalitis-virus)

3

 

Omsk hæmoragisk feber-virus

3

 

Powassanvirus

3

 

Rociovirus

3

 

St. Louis encephalitis-virus

3

 

Tægebåren encephalitis

 

 

Absettarov-virus

3

 

Hanzalova-virus

3

 

Hypr-virus

3

 

Kumlinge-virus

3

 

Negishi-virus

3

 

Russisk forårs-sommer-encephalitis (RSSE) ()

3

V

Tægebåren encephalitis-virus, centraleuropæisk subtype

(*2)

V

Tægebåren encephalitis-virus, fjernøstlig subtype

3

 

Tægebåren encephalitis-virus, sibirisk subtype

3

V

Wesselsbron-virus

(*2)

 

West Nile-feber-virus

3

 

Gul feber-virus

3

V

Zikavirus

2

 

Andre flavivirus, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Hepatovirus (S)

 

 

Hepacivirus C (Hepatitis C-virus)

(*2)

D

Orthomyxoviridae (F)

 

 

Gammainfluenzavirus (S)

 

 

Influenza C-virus

2

()

Influenzavirus A (S)

 

 

Højpatogen aviær influenza HPAIV (H5), f.eks. H5N1

3

 

Højpatogen aviær influenza HPAIV (H7), f.eks. H7N7, H7N9

3

 

Influenza A-virus

2

()

Influenza A-virus A/New York/1/18 (H1N1) (den spanske syge 1918)

3

 

Influenza A-virus A/Singapore/1/57 (H2N2)

3

 

Lavpatogen aviær influenza-virus (LPAI) H7N9

3

 

Influenzavirus B (S)

 

 

Influenza B-virus

2

()

Thogoto-virus (S)

 

 

Dhori-virus (tægebåren orthomyxoviridae: Dhori)

2

 

Thogoto-virus (tægebåren orthomyxoviridae: Thogoto)

2

 

Papillomaviridae (F)

2

()

Parvoviridae (F)

 

 

Erythroparvovirus (S)

 

 

Erythroparvovirus 1 hos primater (Human parvovirus, B 19 virus)

2

 

Polyomaviridae (F)

 

 

Betapolyomavirus (S)

 

 

Human polyomavirus 1 (BK virus)

2

()

Human polyomavirus 2 (JC virus)

2

()

Poxviridae (F)

 

 

Molluscipoxvirus (S)

 

 

Molluscum contagiosum-virus

2

 

Orthopoxvirus (S)

 

 

Kokoppevirus

2

 

Monkeypoxvirus (abekopper)

3

V

Vaccinia-virus (inkl. Buffalopox-virus () Elephantpox-virus (), Kaninkoppevirus ())

2

 

Variola (major & minor)-virus

4

V

Parapoxvirus (Falske kokopper)(S)

 

 

Orf-virus

2

 

Pseudocowpox-virus (Malkerknudevirus, parapoxvirus bovis)

2

 

Yatapoxvirus (S)

 

 

Tanapox-virus

2

 

Yaba monkey tumor-virus

2

 

Reoviridae (F)

 

 

Seadornavirus (S)

 

 

Banna-virus

2

 

Coltivirus (S)

2

 

Rotaviruses (S)

2

 

Orbivirus (S)

2

 

Retroviridae (F)

 

 

Deltaretrovirus (S)

 

 

T-celle lymfotrop-virus 1 hos primater (HTLV), (Human T-celle lymfotrop-virus (HTLV), type 1)

(*2)

D

T-celle lymfotrop-virus 2 hos primater (HTLV), (Human T-celle lymfotrop-virus (HTLV), type 2)

(*2)

D

Lentivirus (S)

 

 

Humant immundefektvirus 1

(*2)

D

Humant immundefektvirus 2

(*2)

D

Simian immundefektvirus (SIV) ()

2

 

Togaviridae (F)

 

 

Alphavirus (S)

 

 

Cabassouvirus

3

 

Østlig hesteencephalomyelitis-virus

3

V

Bebaru-virus

2

 

Chikungunya-virus

3 (**)

 

Everglade-virus

3 (**)

 

Mayaro-virus

3

 

Mucambo-virus

3 (**)

 

Ndumu-virus

3 (**)

 

O'nyong-nyong-virus

2

 

Ross River-virus

2

 

Semliki Forest-virus

2

 

Sindbis-virus

2

 

Tonate-virus

3 (**)

 

Venezuelansk hesteencephalomyelitis-virus

3

V

Vestlig hesteencephalomyelitis-virus

3

V

Andre alphavirus, der vides at være sygdomsfremkaldende

2

 

Rubivirus (S)

 

 

Rubella-virus

2

V

Virusslægter som ikke er blevet tildelt en familie(F)

 

 

Deltavirus (S)

 

 

Hepatitis-deltavirus (b)

2

V, D

(*1)   Jf. indledende bemærkning nr. 7.

(1)   Klassifikation i overensstemmelse med »WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use«.

(*2)   Jf. indledende bemærkning nr. 8.

(2)   Tægebåren encephalitis.

(3)   En hepatitis deltavirus fremkalder kun sygdom hos arbejdstageren, hvis der er tale om en infektion, som enten er samtidig med eller sekundær i forhold til en infektion, som er forårsaget af en hepatitis B-virus. Vaccination mod hepatitis B-virus beskytter derfor arbejdstagere, der ikke er smittet med hepatitis B-virus, mod hepatitis deltavirus.

(4)   Kun for så vidt angår type A og B.

(5)   Anbefales i forbindelse med arbejde, som indebærer direkte kontakt med de pågældende agenser.

(6)   Omfatter to virus: en »buffalopox«-virusslægt og en »vaccinia«-virusvariant.

(7)   Kokoppevariant.

(8)   Vacciniavariant.

(9)   Der foreligger indtil dato ikke noget bevis for sygdom hos mennesker forårsaget af andre retrovira fra aber. Som forebyggende foranstaltning anbefales indeslutningsniveau 3 i forbindelse med arbejde med dem.

PRIONSYGDOMSAGENSERBiologisk agens

Klassifikation

Bemærkninger

Creutzfeldt-Jakobs sygdom

(*1)

()

Variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom

(*1)

()

Bovin spongiform encephalopati (BSE) og andre relaterede animalske TSE'er

3 (**)

D (d)

Gerstmann-Sträussler-Scheinker-syndrom (GSSS)

(*1)

()

Kuru

(*1)

(*1)

Scrapie

2

 

(*1)   Jf. indledende bemærkning nr. 8.

(1)   Anbefales i forbindelse med arbejde, som indebærer direkte kontakt med de pågældende agenser.

PARASITTER

NB: For så vidt angår biologiske agenser på denne liste, er angivelsen af hele slægten efterfulgt af »spp.« en henvisning til de øvrige arter, som ikke specifikt er medtaget på listen, men som vides at fremkalde sygdom hos mennesker. Se note 3 i de indledende bemærkninger for yderligere oplysninger.Biologisk agens

Klassifikation

Bemærkninger

Acanthamoeba castellani

2

 

Ancylostoma duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongylus costaricensis

2

 

Anisakis simplex

2

A

Ascaris lumbricoides

2

A

Ascaris suum

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balamuthia mandrillaris

3

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangi

2

 

Brugia timori

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp.

2

 

Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)

2

 

Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)

2

 

Cryptosporidium hominis

2

 

Cryptosporidium parvum

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dicrocoelium dentriticum

2

 

Dipetalonema streptocerca

2

 

Diphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

(*1)

 

Echinococcus multilocularis

(*1)

 

Echinococcus oligarthrus

(*1)

 

Echinococcus vogeli

(*1)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Enterobius vermicularis

2

 

Enterocytozoon bieneusi

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)

2

 

Heterophyes spp.

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania brasiliensis

(*1)

 

Leishmania donovani

(*1)

 

Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)

(*1)

 

Leishmania infantum (Leishmania chagasi)

(*1)

 

Leishmania major

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

(*1)

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania spp.

2

 

Loa loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Mansonella streptocerca

2

 

Metagonimus spp.

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp.

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Paragonimus spp.

2

 

Plasmodium falciparum

(*1)

 

Plasmodium knowlesi

(*1)

 

Plasmodium spp. (humain & simien)

2

 

Sarcocystis suihominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

Strongyloides stercoralis

2

 

Strongyloides spp.

2

 

Taenia saginata

2

 

Taenia solium

(*1)

 

Toxocara canis

2

 

Toxocara cati

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella nativa

2

 

Trichinella nelsoni

2

 

Trichinella pseudospiralis

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichomonas vaginalis

2

 

Trichostrongylus orientalis

2

 

Trichostrongylus spp.

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

(*1)

 

Trypanosoma cruzi

(*1)

 

Wuchereria bancrofti

2

 

(*1)   Jf. indledende bemærkning nr. 8.

SVAMPE

NB: For så vidt angår biologiske agenser på denne liste er angivelsen af hele slægten efterfulgt af »spp.« en henvisning til de øvrige arter, som ikke specifikt er medtaget på listen, men som vides at fremkalde sygdom hos mennesker. Se note 3 i de indledende bemærkninger for yderligere oplysninger.Biologisk agens

Klassifikation

Bemærkninger

Aspergillus flavus

2

A

Aspergillus fumigatus

2

A

Aspergillus spp.

2

 

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Blastomyces gilchristii

3

 

Candida albicans

2

A

Candida dubliniensis

2

 

Candida glabrata

2

 

Candida parapsilosis

2

 

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)

3

 

Cladophialophora modesta

3

 

Cladophialophora spp

2

 

Coccidioides immitis

3

A

Coccidioides posadasii

3

A

Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)

2

A

Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsia parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Epidermophyton spp.

2

 

Fonsecaea pedrosoi

2

 

Histoplasma capsulatum

3

 

Histoplasma capsulatum var. farciminosum

3

 

Histoplasma duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp.

2

A

Nannizzia spp

2

 

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

A

Paracoccidioides lutzii

3

 

Paraphyton spp.

2

 

Rhinocladiella mackenziei

3

 

Scedosporium apiospermum

2

 

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

2

A

Trichophyton rubrum

2

A

Trichophyton tonsurans

2

A

Trichophyton spp.

 

3) Bilag V til direktiv 2000/54/EF affattes således:
«BILAG V

RETNINGSLINJER FOR INDESLUTNINGSFORANSTALTNINGER OG -NIVEAUER

(Artikel 15, stk. 3, og artikel 16, stk. 1, litra a) og b))

Indledende bemærkninger

Foranstaltningerne i dette bilag skal anvendes under hensyn til aktiviteternes art, vurderingen af risikoen for arbejdstagerne og arten af den pågældende biologiske agens.

I tabellen betyder »anbefalet« at foranstaltningerne i princippet bør anvendes, med mindre resultaterne af vurderingen som omhandlet i artikel 3, stk. 2, giver udtryk for noget andet.A. Indeslutningsforanstaltninger

B. Indeslutningsniveauer

2

3

4

Arbejdsplads

1. Arbejdspladsen skal være adskilt fra andre aktiviteter i samme bygning

nej

anbefalet

ja

►C1  2. Det kontrollerede område skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion ved gennemrygning ◄

nej

anbefalet

ja

Faciliteter

3. Inficerede materialer, herunder dyr, skal holdes i sikkerhedskabiner eller isolatorer eller anden passende indeslutning

hvor det er relevant

ja, hvis infektion sker gennem luften

ja

Udstyr

4. Indblæsnings-og udsugningsluften til arbejdspladsen skal filtreres ved hjælp af (HEPA1)-filter eller lignende

nej

ja, på indblæsningsluften

ja, på indblæsnings-og udsugningsluften

5. Det kontrollerede område skal have undertryk i forhold til atmosfæren

nej

anbefalet

ja

6. Vandtætte overflader, der er lette at rengøre

ja, for arbejdsbord og gulv

ja, for arbejdsbord, gulv og andre overflader bestemt ved risikovurdering

ja, for arbejdsbord, vægge, gulv og loft

7. Overflader, der er resistente over for syre, alkaliske stoffer, opløsningsmidler og desinfektionsmidler

anbefalet

ja

ja

arbejdssystemer

8. Adgang skal begrænses til specielt udpeget personale

anbefalet

ja

ja, via luftsluse2

9. Effektiv vektorkontrol, f.eks. gnavere og insekter

anbefalet

ja

ja

10. Specificerede desinfektionsprocedurer

ja

ja

ja

11. Sikker opbevaring af biologiske agenser

ja

ja

ja, sikret opbevaring

12. Personalet skal tage brusebad, inden det forlader det lukkede område

nej

anbefalet

anbefalet

Affald

13. Valideret inaktiveringsproces til sikker bortskaffelse af døde dyr

anbefalet

ja, på eller uden for stedet

ja, på stedet

Andre foranstaltninger

14. Et laboratorium skal have sit eget udstyr

nej

anbefalet

ja

15. Der skal installeres et observationsvindue eller lignende i området, således at de, der er derinde, kan ses

anbefalet

anbefalet

ja»

(1)   HEPA: High efficiency particulate air.

(2)    ►C1  Luftsluse: Adgang skal ske gennem en luftsluse, som er et kammer, der er isoleret fra laboratoriet. ◄ Den rene side af luftslusen skal være adskilt fra den adgangsbegrænsede side ved omklædnings- eller brusefaciliteter og helst med indbyrdes afhængige døre.

4) Bilag VI til direktiv 2000/54/EF affattes således:
«BILAG VI

INDESLUTNING FOR INDUSTRIELLE PROCESSER

(Artikel 4, stk. 1, og artikel 16, stk. 2, litra a))

Indledende bemærkninger

I tabellen betyder »anbefalet« at foranstaltningerne i princippet bør anvendes, med mindre resultaterne af vurderingen som omhandlet i artikel 3, stk. 2, giver udtryk for noget andet.

Biologiske agenser i gruppe 1

Ved arbejde med biologiske agenser i gruppe 1, herunder svækket levende vaccine, må principperne om god arbejdssikkerhed og -hygiejne overholdes.

Biologiske agenser i gruppe 2, 3 og 4

Det vil kunne være hensigtsmæssigt at udvælge og kombinere indeslutningskrav fra flere af kategorierne nedenfor på grundlag af en risikovurdering vedrørende en særlig proces eller del af en proces.A. Indeslutningsforanstaltninger

B. Indeslutningsniveauer

2

3

4

Generelt

1. Levedygtige organismer skal håndteres i et system, som fysisk adskiller processen fra miljøet

ja

ja

ja

2. Gasser fra det lukkede system skal behandles på en måde, som gør det muligt

at mindske udslip

at forhindre udslip

at forhindre udslip

3. Prøveindsamling, tilsætning af materialer til et lukket system og overførsel af levedygtige organismer til et andet lukket system skal foretages på en måde, som gør det muligt

at mindske udslip

at forhindre udslip

at forhindre udslip

4. Store mængder kulturvæske må ikke fjernes fra det lukkede system, medmindre de levedygtige mikroorganismer er blevet

inaktiveret ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder

inaktiveret ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder

inaktiveret ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder

5. Tætningsanordninger skal være udformet med henblik på

at forhindre udslip

at mindske udslip

at forhindre udslip

6. Det kontrollerede område skal udformes på en sådan måde, at spild fra hele det lukkede system indesluttes

nej

anbefalet

ja

7. Det kontrollerede område skal kunne tillukkes hermetisk for at muliggøre desinfektion ved gennemrygning

nej

anbefalet

ja

Faciliteter

 

8. Der skal findes dekontaminerings- og vaskemuligheder for personalet

ja

ja

ja

Udstyr

9. Indblæsnings-og udsugningsluften til det kontrollerede område skal være HEPA (1) filtreret

nej

anbefalet

ja

10. Det kontrollerede område skal have undertryk i forhold til atmosfæren

nej

anbefalet

ja

11. Det kontrollerede område skal være ventileret på passende vis for at minimere luftkontaminering

anbefalet

anbefalet

ja

Arbejdssystemer

12. Lukkede systemer2 skal placeres inden for et kontrolleret område

anbefalet

anbefalet

ja, konstrueret til formålet

13. Der skal anbringes tavler til angivelse af biologisk betinget fare

anbefalet

ja

ja

14. Adgang kun for autoriseret personale

anbefalet

ja

ja, via luftsluse (3)

15. Personalet skal tage brusebad, inden det forlader det kontrollerede område

nej

anbefalet

ja

16. Personalet skal bære beskyttelsesbeklædning

ja, arbejdstøj

ja

ja, fuldstændig omklædning

Affald

17. Spildevand fra vaske og brusere skal indsamles og inaktiveres, førend det udledes

nej

anbefalet

ja

18. Spildevandsbehandling forud for den endelige udledning

inaktiveret ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder

inaktiveret ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder

inaktiveret ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder»

(1)   HEPA: High efficiency particulate air.

(2)   Lukket system: et system, som fysisk adskiller processen fra miljøet (f.eks. inkubatorkar, tanke osv.).

(3)    ►C1  Luftsluse: Adgang skal ske gennem en luftsluse, som er et kammer, der er isoleret fra laboratoriet. ◄ Den rene side af luftslusen skal være adskilt fra den adgangsbegrænsede side ved omklædnings- eller brusefaciliteter og helst med indbyrdes afhængige døre.