02018R2019 — DA — 31.03.2022 — 007.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/2019

af 18. december 2018

om oprettelse af en midlertidig liste over højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter, jf. artikel 42 i forordning (EU) 2016/2031, og en liste over planter, for hvilke der ikke kræves plantesundhedscertifikater ved indførelse på Unionens område, jf. artikel 73 i nævnte forordning

(EUT L 323 af 19.12.2018, s. 10)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2072 af 28. november 2019

  L 319

1

10.12.2019

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1214 af 21. august 2020

  L 275

12

24.8.2020

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1361 af 30. september 2020

  L 317

1

1.10.2020

►M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/419 af 9. marts 2021

  L 83

6

10.3.2021

►M5

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1936 af 9. november 2021

  L 396

27

10.11.2021

►M6

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/230 af 18. februar 2022

  L 39

11

21.2.2022

►M7

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/490 af 25. marts 2022

  L 100

10

28.3.2022
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/2019

af 18. december 2018

om oprettelse af en midlertidig liste over højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter, jf. artikel 42 i forordning (EU) 2016/2031, og en liste over planter, for hvilke der ikke kræves plantesundhedscertifikater ved indførelse på Unionens område, jf. artikel 73 i nævnte forordningArtikel 1

Højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter.

De planter, planteprodukter og andre objekter, der er opført i bilag I, anses for højrisikoplanter, -planteprodukter og andre -objekter, jf. artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, og det er forbudt at indføre dem på Unionens område i afventning af en risikovurdering.

▼M1 —————

▼B

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
▼M2

BILAG

▼B

Liste over højrisikoplanter, -planteprodukter og andre -objekter, jf. artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031

1. Planter til plantning, bortset fra frø, in-vitro-materiale og naturligt eller kunstigt væksthæmmede træagtige planter til plantning fra alle tredjelande af følgende slægter eller arter:KN-kode

Beskrivelse

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M3  Acer L., bortset fra et-tre år gamle hvilende podede eller okulerede barrodsplanter til plantning frie for blade af Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg og Acer shirasawanum Koidzumi, med oprindelse i New Zealand ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., bortset fra hvilende podede barrodsplanter til plantning med en diameter på højst 2,5 cm af Albizia julibrissin Durazzini, med oprindelse i Israel ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

Berberis L.

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

►M6  Corylus L., bortset fra planter til plantning af Corylus avellana L. eller Corylus colurna L. med oprindelse i Serbien ◄

ex  06 02

Crataegus L.

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

Fagus L.

ex  06 02

►M5  Ficus carica L., bortset fra et år gamle hvilende barrodsplanter til plantning frie for blade med en diameter på højst 2 cm nederst på stilken af Ficus carica L. og et år gamle stiklinger med rod frie for blade af planter til plantning med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken af Ficus carica L. med oprindelse i Israel ◄

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

►M4  Jasminum L., undtagen stiklinger uden rod af planter til plantning af Jasminum polyanthum Franchet med oprindelse i Israel ◄

ex  06 02

►M7  Juglans L., bortset fra op til to år gamle planter til plantning af Juglans regia L., som er barrodsplanter, frie for blade og med en diamater på højst 2 cm nederst på stilken og med oprindelse i Tyrkiet ◄

ex  06 02

Ligustrum L.

ex  06 02

Lonicera L.

ex  06 02

►M3  Malus Mill., bortset fra et-to år gamle hvilende podede barrodsplanter til plantning af Malus domestica med oprindelse i Serbien ◄

ex  06 02

►M7  Nerium L., bortset fra op til fire år gamle planter til plantning af Nerium oleander L. med oprindelse i Tyrkiet ◄

ex  06 02

►M5  Persea Mill., bortset fra podede planter med rod med blade med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken af Persea americana Mill. og stiklinger uden rod af planter til plantning med en diameter på højst 2 cm af Persea americana Mill. med oprindelse i Israel ◄

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

Prunus L.

ex  06 02

Quercus L.

ex  06 02

►M7  Robinia L., bortset fra hvilende podede barrodsplanter til plantning med en diameter på højst 2,5 cm af Robinia pseudoacacia L. med oprindelse i Israel og bortset fra op til syv år gamle planter til plantning af Robinia pseudoacacia med en diameter på højst 25 cm og med oprindelse i Tyrkiet ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

Tilia L.

ex  06 02

Ulmus L.

2. Planter af Ullucus tuberosus fra alle tredjelande.

▼M4KN-kode

Beskrivelse

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.

▼B

3. Frugter af Momordica L. med oprindelse i tredjelande eller områder i tredjelande, hvor Thrips palmi Karny vides at forekomme, og hvor der ikke er iværksat effektive afbødende foranstaltninger for denne skadegører.KN-kode

Beskrivelse

ex 0709 99 90

Momordica L.

▼M2 —————

▼M1 —————