02017R0039 — DA — 25.02.2022 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/39

af 3. november 2016

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner

(EUT L 005 af 10.1.2017, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1983 af 28. november 2019

  L 308

82

29.11.2019

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1239 af 17. juni 2020

  L 284

3

1.9.2020

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/246 af 13. december 2021

  L 41

8

22.2.2022
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/39

af 3. november 2016

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutionerArtikel 1

Anvendelsesområde og definition

1.  
Ved denne forordning fastsættes bestemmelser for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1370/2013 for så vidt angår Unionens støtte til levering og uddeling af frugt og grønt, forarbejdet frugt og grønt og friske produkter i banansektoren (»skolefrugt og skolegrønt«), og mælk og mejeriprodukter (»skolemælk«) til børn i undervisningsinstitutioner, for så vidt angår pædagogiske ledsageforanstaltninger og for så vidt angår visse dermed forbundne udgifter inden for rammerne af den ordning, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EU) nr. 1308/2013 (»skoleordningen«).
2.  
Ved anvendelsen af skoleordningen forstås ved »skoleår« perioden fra den 1. august til den 31. juli det følgende år.

Artikel 2

Medlemsstaternes strategier

1.  

En medlemsstats strategi, jf. artikel 23, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/40, skal omfatte følgende elementer:

a) 

det administrative niveau, på hvilket skoleordningen gennemføres

b) 

de behov, der skal opfyldes ved gennemførelsen af skoleordningen, opstillet efter prioritet

c) 

de resultater, der forventes opnået ved gennemførelsen af skoleordningen og de indikatorer, der skal ligge til grund for måling af, hvorvidt resultaterne er opnået

d) 

udgangssituationen i forhold til hvilken fremskridtene i opnåelsen af resultaterne skal måles, baseret på tilgængelige data

e) 

det anslåede budget for de vigtigste elementer i skoleordningen, hvad angår skolefrugt og skolegrønt og skolemælk, og budgettet for elementer, der vedrører hele skoleordningen

f) 

målgruppen

g) 

listen over produkter, der vil blive uddelt under skoleordningen, opdelt i de produktgrupper, der er omhandlet i artikel 23, stk. 3, 4, 5, og, hvis det er relevant, 7, i forordning (EU) nr. 1308/2013

h) 

hvis produkterne ikke stilles gratis til rådighed under skoleordningen, de foranstaltninger, som indføres for at sikre, at Unionens støtte behørigt afspejles i prisen på disse produkter

i) 

hvis standardsatser for enhedsomkostninger, finansiering efter fast takst og/eller faste beløb tillades, den rimelige, afbalancerede og kontrollerbare beregningsmetode, som lægges til grund for fastsættelsen hvis et omkostningsbaseret system anvendes, regelsættene til at vurdere rimeligheden af de omkostninger, der anmeldes af støtteansøgerne

j) 

de pædagogiske ledsageforanstaltningers målsætninger og indhold

k) 

procedurerne for inddragelse af de relevante myndigheder og interessenter

l) 

procedurerne for udvælgelse af leverandører af produkter, materialer og tjenesteydelser inden for rammerne af skoleordningen

m) 

de foranstaltninger, der er indført for at sikre offentlig omtale af Unionens finansielle støtte til skoleordningen.

2.  

Medlemsstaterne forelægger på anmodning af Kommissionen følgende oplysninger, hvis disse oplysninger ikke allerede indgår i strategien:

a) 

kriterierne for valget af de produkter, der uddeles inden for rammerne af skoleordningen, og den eller de prioriteter, der er omhandlet i artikel 23, stk. 11, i forordning (EU) nr. 1308/2013

b) 

foranstaltningerne for levering og/eller uddeling af produkter, herunder med hensyn til støtteberettigede omkostninger, den planlagte hyppighed og tidsplan for uddelingen og, hvis der gives tilladelse til uddeling i forbindelse med normale skolemåltider, de foranstaltninger, der træffes for at efterkomme artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2017/40

c) 

hvis de maksimumspriser, som modtagerne skal betale for produkterne, materialer og tjenesteydelser, der stilles til rådighed under skoleordningen, er fastsat, den rimelige, afbalancerede og kontrollerbare beregningsmetode, som lægges til grund for fastsættelsen

d) 

det nationale støttebeløb, hvis en sådan støtte ydes ud over EU-støtten til skoleordningen

e) 

hvis eksisterende nationale ordninger forlænges eller gøres mere effektive ved anvendelse af EU-støtte inden for rammerne af skoleordningen, de foranstaltninger, der indføres for at sikre skoleordningens merværdi

f) 

hvis de omhandlede produkter i artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013 uddeles, de ordninger, der skal sikre, at EU-støtten kun udbetales for mælkebestanddelen i de pågældende produkter og ikke overstiger det beløb, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1370/2013

g) 

de systemer, ordninger og former for overvågning og evaluering, som indføres for skoleordningen i henhold til artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2017/40 og for kontrol i henhold til artikel 9 og 10 i denne forordning.

3.  
Kommissionen offentliggør medlemsstaternes strategier.

Artikel 3

Medlemsstaternes anmodning om EU-støtte

Medlemsstaterne indgiver hvert år senest den 31. januar deres anmodning om EU-støtte for det kommende skoleår, og ajourfører i det tilfælde deres anmodning om EU-støtte for det igangværende skoleår. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

a) 

Oplysninger vedrørende det kommende skoleår:

i) 

den vejledende tildeling af støtte til skolefrugt og skolegrønt og til skolemælk, jf. bilag 1 til forordning (EU) nr. 1370/2013

ii) 

intentionen om at overføre en del af den vejledende tildeling til skolefrugt og skolegrønt eller til skolemælk op til den maksimale procentsats, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, til den anden vejledende tildeling samt procentsatsen og beløbet, der skal overføres

iii) 

intentionen om at anvende mere end den vejledende tildeling til skolefrugt og skolegrønt og/eller til skolemælk og det maksimale yderligere beløb, der ansøges om, hvis en yderligere tildeling skulle blive tilgængelig

iv) 

beløbet af den vejledende tildeling, der ikke er ansøgt om, hvis der ikke er intention om at anvende hele beløbet af den vejledende tildeling til skolefrugt og skolegrønt og/eller skolemælk

v) 

det samlede beløb, der ansøges om for skolefrugt og skolegrønt og for skolemælk.

b) 

Oplysninger vedrørende det igangværende skoleår:

i) 

overførslen mellem de endelige tildelinger, jf. artikel 23a, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013

ii) 

hvis der ikke er intention om at anvende hele den endelige tildeling af støtte til skolefrugt og skolegrønt og/eller til skolemælk for det igangværende skoleår, det beløb, som der ikke vil blive ansøgt om til skolefrugt og skolegrønt og/eller til skolemælk

iii) 

intentionen om at anvende mere end det samlede beløb af den endelige tildeling af støtte til skolefrugt og skolegrønt og/eller til skolemælk, som er til rådighed for dem i det igangværende skoleår, hvis en yderligere tildeling skulle blive tilgængelig.

De beløb, der omhandles i denne artikel, angives i euro.

Artikel 4

Støtteansøgninger, som indgives af ansøgere om støtte

1.  
Medlemsstaterne fastlægger støtteansøgningernes form og indhold og med hvilken hyppighed, de skal indgives, i overensstemmelse med deres strategi og bestemmelserne i stk. 2-6.
2.  

Støtteansøgninger, der vedrører levering og uddeling af produkter, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a) 

mængderne af uddelte produkter, opdelt efter produktgrupper, jf. artikel 23, stk. 3, 4, 5 og, hvis det er relevant, 7, i forordning (EU) nr. 1308/2013

b) 

identifikation af ansøger samt navn og adresse eller et unikt identifikationsnummer for undervisningsinstitutionen eller undervisningsmyndigheden, som disse mængder blev uddelt til

c) 

antallet af børn, der er registreret i begyndelsen af skoleåret i undervisningsinstitutionen/-institutionerne i den periode, for hvilken støtteansøgningen indgives, som er berettiget til at modtage de produkter, der er omfattet af skoleordningen.

3.  
Støtteansøgninger, der vedrører levering og uddeling af produkter og pædagogiske ledsageforanstaltninger, kan strække sig over perioder på mellem to uger til hele skoleåret.
4.  
Støtteansøgninger indgives senest tre måneder efter udløbet af den periode, de vedrører, eller, hvis der er tale om støtteansøgninger vedrørende overvågning, evaluering og oplysningsforanstaltninger, efter datoen for leveringen af materialet eller tjenesteydelsen.
5.  

Overskrides fristen i stk. 4 med under 60 kalenderdage, udbetales støtten dog med følgende fradrag:

a) 

med 5 %, hvis fristen overskrides med 1 til 30 kalenderdage

b) 

med 10 %, hvis fristen overskrides med 31 til 60 kalenderdage.

Hvis fristen overskrides med mere end 60 kalenderdage, nedsættes støtten for hver yderligere dag med 1 %, som beregnes grundlag af restbeløbet.

6.  
►M3  Medlemsstaterne fastlægger, hvilke dokumenter der skal forelægges som dokumentation for støtteansøgninger. De beløb, der ansøges om i støtteansøgningerne, skal underbygges med dokumentation, hvoraf:
a) 

prisen på de leverede produkter, materialer eller tjenesteydelser fremgår, tilsammen med en kvittering eller bevis for betaling eller tilsvarende, eller

b) 

det fremgår, at de pågældende mængder er blevet leveret og/eller uddelt inden for rammerne af skoleordningen, hvis medlemsstaten tillader, at der anvendes standardsatser for enhedsomkostninger, finansiering efter fast takst og/eller faste beløb.

 ◄

Hvis der er tale om støtteansøgninger, som vedrører pædagogiske ledsageforanstaltninger, skal overvågning, evaluering og foranstaltninger til offentlig omtale også omfatte en detaljeret udgiftsplan fordelt på aktiviteter og med oplysning om de dermed forbundne omkostninger.

Artikel 5

Udbetaling af støtten

1.  

Støtte for levering og uddeling af produkter udbetales kun:

a) 

mod fremlæggelse af en kvittering for de faktisk leverede og/eller uddelte mængder eller

▼M3

b) 

hvis medlemsstaten tillader, at der anvendes standardsatser for enhedsomkostninger, finansiering efter fast takst og/eller faste beløb, mod fremlæggelse af bevis for, at de pågældende mængder er blevet leveret og/eller uddelt inden for rammerne af skoleordningen.

2.  
Støtte til pædagogiske ledsageforanstaltninger, overvågning, evaluering og foranstaltninger til offentlig omtale kommer kun til udbetaling, når de pågældende materialer og tjenesteydelser leveres, og efter at den tilhørende underbyggende dokumentation, som kræves af de kompetente myndigheder, er forelagt, eller hvis medlemsstaten tillader, at der anvendes standardsatser for enhedsomkostninger, finansiering efter fast takst og/eller faste beløb, efter fremlæggelse af bevis for, at materialet eller tjenesteydelserne er blevet leveret.

▼B

3.  
De kompetente myndigheder udbetaler støtten senest tre måneder efter datoen for indgivelsen af støtteansøgningen, medmindre der er indledt en administrativ undersøgelse.
4.  
Støtte vedrørende skoleåret 2017/2018 udbetales ikke af den kompetente myndighed forud for starten af dette skoleår.

Artikel 6

Overførsler mellem tildelinger

1.  
Overførsler mellem de vejledende tildelinger, jf. artikel 23a, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013, foretages i den ansøgning om EU-støtte, der er omhandlet i artikel 3 i denne forordning.
2.  
Overførsler mellem de endelige tildelinger, jf. artikel 23a, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan, hvis der ikke er foretaget overførsler mellem vejledende tildelinger, foretages i den ansøgning om EU-støtte, der er omhandlet i artikel 3 i denne forordning.

Medlemsstaterne giver senest den 31. januar i det skoleår, hvor der er foretaget overførsler, Kommissionen meddelelse om det pågældende beløb.

Artikel 7

Omfordeling af EU-støtte

1.  
På baggrund af det EU-støttebeløb, der ansøges om i medfør af artikel 3 i denne forordning, omfordeler Kommissionen de vejledende tildelinger eller dele heraf, som der ikke er ansøgt om i henhold til artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1370/2013.

Der tildeles ikke yderligere beløb til en medlemsstat for den produktgruppe, fra hvilken den pågældende medlemsstat har foretaget en overførsel til en anden produktgruppe i henhold til artikel 6, stk. 1.

Hvis en medlemsstat ikke indgiver en ansøgning medfør af artikel 3, betragtes medlemsstatens vejledende tildelinger som tildelinger, der ikke er ansøgt om.

2.  
Kommissionen kan omfordele eventuelle endelige tildelinger eller dele heraf, der ikke er ansøgt om, for det igangværende skoleår, som er meddelt i overensstemmelse med artikel 3, litra b), til de medlemsstater, som har meddelt, at de har til hensigt at anvende mere end deres endelige tildeling.

Der tildeles ikke yderligere beløb til en medlemsstat for den produktgruppe, fra hvilken den pågældende medlemsstat har foretaget en overførsel til en anden produktgruppe i henhold til artikel 6, stk. 2.

Denne omfordeling skal ske inden for rammerne af tildelingen til skolefrugt og skolegrønt eller til skolemælk baseret på de vejledende tildelinger til de medlemsstater, der har ansøgt om støtte. Hvis det er relevant, kan beløb, som medlemsstaterne ikke har ansøgt om inden for rammerne af samme tildeling, tildeles til medlemsstater, som har ansøgt om yderligere beløb for den anden tildeling.

▼M1

3.  
Beløbet for den vejledende tildeling, som i henhold til stk. 1 kan omfordeles til en anden medlemsstat, skal være baseret på den pågældende medlemsstats udnyttelsesgrad af den endelige tildeling af EU-støtte i det foregående skoleår for henholdsvis skolefrugt og skolegrønt og for skolemælk. Under hensyntagen til de udgiftsanmeldelser, der sendes til Kommissionen vedrørende afholdte udgifter frem til den 31. december i året forud for ansøgningen om EU-støtte, jf. artikel 10 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 ( 1 ), beregnes den endelige tildeling således:
a) 

når udnyttelsesgraden er under eller lig med 50 % af den endelige tildeling, tildeles der ikke yderligere midler

b) 

når udnyttelsesgraden er over 50 %, men under eller lig med 75 % af den endelige tildeling, tildeles der højst 50 % af den vejledende tildeling

c) 

når udnyttelsesgraden er over 75 %, er der intet loft for den maksimale yderligere tildeling.

Den beskrevne beregningsmetode i første afsnit finder ikke anvendelse for medlemsstater, der lige er begyndt at anvende skoleordningen eller en del heraf, i de første to år af gennemførelsen.

▼M2

Artikel 8

Overvågning og evaluering

1.  
Overvågningen som omhandlet i artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2017/40 støtter sig på de oplysninger, der stammer fra de forvaltnings- og kontrolforpligtelser, herunder de forpligtelser, der er fastlagt i artikel 4 og 5 i denne forordning.

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres årlige evalueringsrapport som omhandlet i artikel 9, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/40 senest den 31. januar i det kalenderår, der følger efter udgangen af det pågældende skoleår.

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres årlige kontrolrapport vedrørende den gennemførte kontrol på stedet og resultaterne heraf som omhandlet i artikel 9, stk. 4, i nævnte forordning senest den 31. oktober i det kalenderår, der følger efter udgangen af det pågældende skoleår.

2.  
Evalueringsrapporten eller, hvis en medlemsstat gennemfører skoleordningen på regionalt plan, det tilsvarende antal evalueringsrapporter som omhandlet i artikel 9, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/40, skal vedrøre skoleordningens gennemførelse i de første fem skoleår i hver periode, der er omfattet af den strategi, der er udarbejdet på nationalt eller regionalt plan i overensstemmelse med artikel 23, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres evalueringsrapport(er) senest den 1. marts i det kalenderår, der følger efter udgangen af nævnte fem skoleår. Den første evalueringsrapport forelægges senest 1. marts 2023.

Mindstekravene til form og indhold af evalueringsrapporten henholdsvis evalueringsrapporterne er fastlagt i bilaget til nærværende forordning. Medlemsstaterne sikrer, at den rapport eller de rapporter, der forelægges Kommissionen, ikke indeholder personoplysninger.

3.  
Kommissionen offentliggør de årlige overvågningsrapporter og evalueringsrapporter, der er fremlagt i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, og stk. 2.

▼B

Artikel 9

Administrativ kontrol

1.  
Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, som anses for nødvendige for overholdelsen af denne forordning. Disse foranstaltninger skal omfatte systematisk administrativ kontrol af samtlige støtteansøgninger inden for rammerne af skoleordningen.
2.  
Medlemsstaterne fastlægger, hvilken dokumentation for levering og uddeling af produkter, der skal indsendes sammen med støtteansøgningen i henhold til artikel 5. Medlemsstaterne gennemfører kontrol af alle støtteansøgninger, hvorved der også kontrolleres en repræsentativ stikprøve af den dokumentation, der er vedlagt støtteansøgningen.
3.  
Administrative kontroller, der gennemføres i forbindelse med ansøgninger om støtte til overvågning, evaluering, foranstaltninger til offentlig omtale og pædagogiske ledsageforanstaltninger, omfatter kontrol af leveringen af materialet og tjenesteydelserne og rigtigheden af de udgifter, der ansøges om støtte til.
4.  
Ved ansøgninger om støtte til levering og uddeling af produkter og pædagogiske ledsageforanstaltninger suppleres de administrative kontroller med kontrol på stedet i overensstemmelse med artikel 10.

Artikel 10

Kontrol på stedet

▼M3

1.  

Kontrollen på stedet omfatter navnlig kontrol af:

a) 

de registrerede oplysninger, der er omhandlet i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/40, ved at bekræfte og supplere de administrative kontroller med relevant dokumentation, herunder bilag i form af købs- og salgsfakturaer, følgesedler, kontoudtog eller andet bevis for betaling og deres registrering i bogføringen

b) 

at produkterne anvendes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1308/2013, delegeret forordning (EU) 2017/40 og denne forordning

c) 

gennemførelsen af pædagogiske ledsageforanstaltninger til støtte for uddelingen af produkter, hvis kontrollen på stedet foretages i uddannelsesinstitutionens lokaler, eller hvis kontrollen på stedet vedrører ansøgninger om støtte i forbindelse med pædagogiske ledsageforanstaltninger

d) 

anvendelsen af egnede værktøjer til at sikre offentlig omtale, hvis kontrollen på stedet foretages i uddannelsesinstitutionens lokaler.

▼B

2.  
►M2  Kontrollen på stedet gennemføres i det skoleår, som den vedrører (periode N) og/eller i de følgende ni måneder (periode N+1). ◄

Kontrol på stedet kan finde sted i forbindelse med gennemførelsen af de pædagogiske ledsageforanstaltninger.

Kontrollen på stedet anses for at være afsluttet, når den tilhørende kontrolrapport, jf. stk. 6, fremlægges.

3.  
Det samlede antal samlede kontroller på stedet omfatter for hvert skoleår mindst 5 % af den støtte, der er ansøgt om på nationalt plan, og mindst 5 % af alle støtteansøgere, der leverer og uddeler produkter og gennemfører pædagogiske ledsageforanstaltninger.

Hvis der er under 100 støtteansøgere i en medlemsstat, foretages der kontrol på stedet i lokalerne hos mindst fem ansøgere.

Hvis der er under fem støtteansøgere i en medlemsstat, foretages der kontrol på stedet i lokalerne hos samtlige ansøgere.

Hvis en ansøger, som ikke er en undervisningsinstitution, ansøger om støtte for levering og uddeling af produkter, suppleres den kontrol på stedet, som finder sted i den pågældende ansøgers lokaler, med kontrol på stedet i lokalerne på mindst to uddannelsesinstitutioner eller mindst 1 % af de uddannelsesinstitutioner, som ansøgeren har registreret i henhold til artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/40, alt efter, hvad der giver det største antal.

Hvis ansøgeren ansøger om støtte for pædagogiske ledsageforanstaltninger, kan kontrollen på stedet i ansøgerens lokaler erstattes af kontrol på stedet på grundlag af en risikoanalyse på de steder, hvor ledsageforanstaltningerne gennemføres. Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af en risikoanalyse omfanget af sådanne kontroller på stedet.

4.  
De kompetente myndigheder udvælger på grundlag af en risikoanalyse, hvilke ansøgere, der skal være omfattet af kontrol på stedet.

Med henblik herpå tager de kompetente myndigheder navnlig hensyn til følgende:

a) 

de forskellige geografiske områder

b) 

tilbagevendende fejl og resultaterne af tidligere års kontroller

c) 

støttebeløbets størrelse

d) 

type ansøgere

e) 

typen af eventuelle pædagogiske ledsageforanstaltninger.

5.  
Under forudsætning af at formålet med kontrollen ikke bringes i fare, kan kontrollen på stedet varsles, dog skal varslingsfristen begrænses til det absolutte minimum.
6.  
Den kompetente kontrolmyndighed udarbejder for hver kontrol på stedet en kontrolrapport. Heri beskrives nøjes de kontrollerede forhold.

Rapporten opdeles i følgende dele:

a) 

en generel del, der bl.a. indeholder følgende oplysninger:

i) 

den omfattede periode, den/de kontrollerede støtteansøgning(er), de produktmængder, for hvilke støtteansøgningen blev indgivet, hvis der er tale om ansøgninger vedrørende levering og uddeling af produkter, de deltagende undervisningsinstitutioner, et skøn baseret på de tilgængelige oplysninger om antallet af børn, hvortil der er udbetalt støtte, og støttebeløbet

ii) 

de tilstedeværende ansvarlige personer

b) 

en del, hvori det separat beskrives, hvilken kontrol der er foretaget, og som især indeholder følgende oplysninger:

i) 

de kontrollerede dokumenter

ii) 

arten og omfanget af de gennemførte kontroller

iii) 

bemærkninger og resultater.

▼M2

Alle kontrolrapporter skal være afsluttet senest ni måneder efter udgangen af skoleåret.

▼M2 —————

▼B

Artikel 11

Inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

For så vidt angår inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb finder artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 tilsvarende anvendelse.

Artikel 12

Offentlig omtale

1.  
Hvis en medlemsstat beslutter, at den ikke vil anvende den i artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2017/40 omhandlede plakat, redegør denne i sin strategi klart for, hvordan den agter at informere offentligheden om, at skoleordningen modtager økonomisk støtte fra Unionen.
2.  
På de kommunikationsmidler og foranstaltninger til offentlig omtale, som er omhandlet i artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2017/40, og på de undervisningsmaterialer og -værktøjer, der anvendes i forbindelse med de pædagogiske ledsageforanstaltninger, anføres EU-flaget og betegnelsen »skoleordning« og, medmindre det er udelukket på grund af størrelsen af materialerne og redskaberne, Unionens økonomiske støtte.
3.  
Henvisninger til den økonomiske støtte, som Unionen har bidraget med, skal være mindst lige så synlige som henvisninger til bidrag fra andre private eller offentlige organer, der støtter en medlemsstats ordning for skolefrugt og skolegrønt.
4.  
Medlemsstaterne kan fortsætte med at anvende eksisterende lagre af plakater og andre værktøjer til at sikre offentlig omtale, som er produceret i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/248 og (EF) nr. 657/2008.

Artikel 13

Meddelelser

1.  
Meddelelser fra medlemsstaterne til Kommissionen skal ske elektronisk ved anvendelse af de tekniske specifikationer for overførsel af data, der stilles til rådighed af Kommissionen.
2.  
Formen og indholdet af disse meddelelser fastlægges på grundlag af modeller, der stilles til rådighed for medlemsstaterne af Kommissionen, efter at have informeret Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter herom.

Artikel 14

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på støtte vedrørende skoleåret 2017/2018 og efterfølgende skoleår.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M2
BILAG

MINDSTEKRAV TIL FORM OG INDHOLD AF EVALUERINGSRAPPORTEN, JF. ARTIKEL 8, STK. 2

1.    Sammenfatning

— 
Resultaterne af evalueringen
— 
Konklusioner og anbefalinger

2.    Indledning

— 
Evalueringsrapportens formål og omfang
— 
Kort beskrivelse af evalueringsprocessen

3.    Metode

— 
Evalueringens udformning og anvendte metoder
— 
Evalueringsspørgsmål, bedømmelseskriterier, indikatorer
— 
Datakilder og teknikker til dataindsamling
— 
Begrænsninger og løsninger

4.    Vurdering af skoleordningens funktionsmåde

— 
Interventionslogik eller sammenhænge mellem de konstaterede behov, de fastlagte mål i strategien og de gennemførte aktiviteter
— 
Vigtigste mønstre eller tendenser på de deltagende skoler/blandt de deltagende børn
— 
Levering/uddeling af frugt, grønt, mælk og mejeriprodukter i skolen og prioritering af frisk frugt og grønt og konsummælk
— 
Pædagogiske ledsageforanstaltninger
— 
Kommunikations- og oplysningstiltag
— 
Vigtigste ordninger og gennemførelsesbestemmelser
— 
Inddragelse af sundheds- og ernæringsmyndigheder, andre offentlige myndigheder og private interessenter i planlægningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af ordningen

5.    Svar på de fælles evalueringsspørgsmål

5.1.    I hvilket omfang har skoleordningen øget det samlede indtag af frugt, grønt, mælk og mælkeprodukter blandt børn, i tråd med de nationale anbefalinger for en sund kost for den tilsigtede aldersgruppe?

Indikatorer:

— 
Ændring i det direkte og indirekte indtag af frisk frugt og grønt blandt børn (mængde og/eller hyppighed)
— 
Ændring i det direkte og indirekte indtag af konsummælk blandt børn (mængde og/eller hyppighed)
— 
Ændring i procentdel af børn, der når op på det anbefalede daglige indtag af frugt og grønt
— 
Ændring i procentdel af børn, der opfylder de nationale sundheds- og ernæringsmyndigheders anbefalinger for det daglige indtag af konsummælk og andre mejeriprodukter uden tilsat sukker, smagsstoffer, frugt, nødder eller kakao, og i tråd med de nationalt fastsatte fedt- og natriumværdier for den tilsigtede aldersgruppe

5.2.    I hvilket omfang er børnene blevet oplyst om sunde kostvaner gennem skoleordningen?

Indikatorer:

— 
Ændring i børns holdning til indtag af frugt, grønt, mælk og mejeriprodukter, i tråd med nationale anbefalinger for en sund kost for den tilsigtede aldersgruppe
— 
Ændring i børns viden om sundhedsgavnlige effekter ved indtag af frisk frugt og grønt, konsummælk og mejeriprodukter uden tilsat sukker, smagsstoffer, frugt, nødder eller kakao og i tråd med nationalt fastsatte fedt- og natriumværdier for den tilsigtede aldersgruppe

6.    Konklusioner og anbefalinger

— 
Ordningens effektivitet
— 
Indhøstede erfaringer
— 
Anbefalinger til forbedringer

7.    Bilag

Evalueringens tekniske enkeltheder, herunder spørgeskemaer, henvisninger og kilder.( 1 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 59).