02017D1792 — DA — 15.09.2017 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1792

af 29. maj 2017

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

(EUT L 258 af 6.10.2017, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1793 af 15. september 2017

  L 258

3

6.10.2017
▼B

RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1792

af 29. maj 2017

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikringArtikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring med forbehold af indgåelsen af aftalen.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

▼M1

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne samt til at forestå brevvekslingen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater vedrørende sprogordningen. Undertegnelsen af aftalen finder sted sammen med undertegnelsen vedrørende brevvekslingen.

▼B

Artikel 3

Aftalens artikel 4 og 7 anvendes midlertidigt i henhold til aftalens ( 1 ) artikel 9 og 10 indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for indgåelse af aftalen.

▼M1

Artikel 3a

Aftalen undertegnes på engelsk. I henhold til EU-retten er aftalen også udfærdiget af Unionen på bulgarsk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Disse yderligere sprogversioner bør bekræftes ved udveksling af diplomatiske noter mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater. Alle bekræftede versioner har samme gyldighed.

▼B

Artikel 4

Kommissionen repræsenterer Unionen i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 7, efter at have hørt Rådets Gruppe vedrørende Finansielle Tjenesteydelser og orienterer denne gruppe, når det er relevant og mindst én gang om året, om de fremskridt, der er gjort med hensyn til aftalens gennemførelse.

Artikel 5

Alle holdninger, der skal indtages på vegne af Unionen, skal vedtages i overensstemmelse med traktaterne, dvs. af Rådet som fastsat i artikel 16, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union eller artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.( 1 ) Den dato, fra hvilken aftalen anvendes midlertidigt, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.