02016R1675 — DA — 13.03.2022 — 007.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1675

af 14. juli 2016

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/105 af 27. oktober 2017

  L 19

1

24.1.2018

 M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/212 af 13. december 2017

  L 41

4

14.2.2018

 M3

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1467 af 27. juli 2018

  L 246

1

2.10.2018

 M4

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/855 af 7. maj 2020

  L 195

1

19.6.2020

 M5

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/37 af 7. december 2020

  L 14

1

18.1.2021

►M6

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/229 af 7. januar 2022

  L 39

4

21.2.2022
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1675

af 14. juli 2016

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Listen over tredjelandsjurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system (»højrisikotredjelande«), er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.
BILAG

Højrisikotredjelande

I.   Højrisikotredjelande, som på højt politisk plan skriftligt har forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler, og som har udarbejdet en handlingsplan sammen med FATF.

▼M6Nr.

Højrisikotredjeland

1

Afghanistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Cambodja

5

Caymanøerne

6

Haiti

7

Jamaica

8

Jordan

9

Mali

10

Marokko

11

Myanmar/Burma

12

Nicaragua

13

Pakistan

14

Panama

15

Filippinerne

16

Senegal

17

Sydsudan

18

Syrien

19

Trinidad og Tobago

20

Uganda

21

Vanuatu

22

Yemen

23

Zimbabwe

▼B

II.   Højrisikotredjelande, som på højt politisk plan har forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler samt besluttet at anmode om teknisk bistand for at gennemføre FATF's handlingsplan, og som er identificeret ved FATF's offentlige erklæring.Nr.

Højrisikotredjeland

1

Iran

III.   Højrisikotredjelande, som udgør vedvarende og betydelige risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme efter gentagne gange at have undladt at afhjælpe de identificerede mangler, og som er identificeret ved FATF's offentlige erklæring.Nr.

Højrisikotredjeland

1

Den Demokratiske Folkerepublik Korea