02016R1628 — DA — 17.07.2022 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1628

af 14. september 2016

om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1040 af 15. juli 2020

  L 231

1

17.7.2020

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1068 af 24. juni 2021

  L 230

1

30.6.2021

►M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/992 af 8. juni 2022

  L 169

43

27.6.2022


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 231, 6.9.2019, s.  29 (2016/1628)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1628

af 14. september 2016

om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

1.  
I denne forordning fastsættes emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler samt administrative og tekniske krav til EU-typegodkendelse for alle motorer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.

Denne forordning fastsætter også visse forpligtelser i forbindelse med de mobile ikkevejgående maskiner, hvori en motor som omhandlet i artikel 2, stk. 1, skal eller er blevet monteret, for så vidt angår emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler fra sådanne motorer.

2.  
I denne forordning fastsættes endvidere kravene til markedsovervågning af de i artikel 2, stk. 1, omhandlede motorer, som er monteret i eller er beregnet til montering i mobile ikkevejgående maskiner, og som er genstand for EU-typegodkendelse.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  
Denne forordning finder anvendelse på alle motorer, der er omfattet af kategorierne i artikel 4, stk. 1, som er monteret i eller er beregnet til montering i mobile ikkevejgående maskiner, og, for så vidt angår emissionsgrænserne for forurenende luftarter og partikler fra disse motorer, på sådanne mobile ikkevejgående maskiner.
2.  

Denne forordning finder ikke anvendelse på motorer til:

a) 

fremdrift af de køretøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF ( 1 )

b) 

fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) nr. 167/2013

c) 

fremdrift af de køretøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 ( 2 )

d) 

stationære maskiner

e) 

søgående skibe, der kræver et gyldigt besigtigelses- eller sikkerhedscertifikat til søs

f) 

fartøjer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 ( 3 ), og som ikke falder ind under dets anvendelsesområde

g) 

fremdrift af eller hjælpefunktioner for fartøjer til transport ad indre vandveje med en nettoeffekt på under 19 kW

h) 

vandfartøjer som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU ( 4 )

i) 

luftfartøjer som defineret i artikel 2, litra a), i Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 ( 5 )

j) 

køretøjer til fritidsbrug, undtagen snescootere, terrængående køretøjer og side-by-side-køretøjer

k) 

køretøjer og maskiner, der udelukkende bruges eller er bestemt til brug ved konkurrencer

l) 

bærbare brandpumper, der er defineret i og omfattet af den europæiske standard for bærbare brandpumper ( 6 )

m) 

modeller i reduceret målestok eller efterligninger i reduceret målestok af køretøjer eller maskiner, som til rekreative formål fremstilles i mindre målestok end den oprindelige, og som har en nettoeffekt på under 19 kW.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) 

»mobil ikkevejgående maskine«: en mobil maskine, transportabelt udstyr eller køretøj med eller uden karosseri eller hjul, som ikke er beregnet til personbefordring eller godstransport ad vej, og som omfatter maskiner monteret på chassiset af køretøjer, der er beregnet til personbefordring eller godstransport ad vej

2) 

»EU-typegodkendelse«: den procedure, hvorved en godkendende myndighed attesterer, at en motortype eller motorfamilie opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav i denne forordning

3) 

»forurenende luftarter«: følgende gasformige forurenende stoffer, der udledes af en motor: carbonmonoxid (CO), samlede carbonhybrider (HC) og nitrogenoxider (NOx), idet NOx er nitrogenoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som NO2-ækvivalenter

4) 

»partikler« eller »PM«: massen af ethvert materiale i gas, som udledes af en motor, og som er indsamlet på et nærmere angivet filtermateriale efter fortynding af gassen med ren, filtreret luft, således at temperaturen ikke overstiger 325 K (52 °C)

5) 

»partikelantal« eller »PN« antallet af faste partikler, som udledes af en motor, med en diameter på mere end 23 nm

6) 

»forurenende partikler«: ethvert stof, der udledes af en motor og måles som partikler eller partikelantal

7) 

»forbrændingsmotor« eller »motor«: en energiomformer, bortset fra en gasturbine, der er udformet med det formål at omdanne kemisk energi (input) til mekanisk energi (output) med en intern forbrændingsproces; det omfatter, hvis disse er monteret, emissionskontrolsystemet og kommunikationsgrænsefladen (hardware og meddelelser) mellem motorens elektroniske styreenhed(-er) og andre styreenheder for drivaggregater eller mobile ikkevejgående maskiner, der er nødvendige for at efterkomme kapitel II og III

8) 

»motortype«: en gruppe motorer, der ikke adskiller sig indbyrdes med hensyn til væsentlige motorspecifikationer

9) 

»motorfamilie«: en af fabrikanten foretaget gruppering af motortyper, som gennem deres konstruktion har ensartede egenskaber hvad angår udstødningsemissioner og overholder de gældende emissionsgrænseværdier

10) 

»stammotor«: en motortype, der er udvalgt af en motorfamilie på en sådan måde, at dens emissionsegenskaber er repræsentative for den pågældende motorfamilie

11) 

»udskiftningsmotor«: en motor, der:

a) 

udelukkende anvendes til at udskifte en motor, der allerede er bragt i omsætning og monteret i en mobil ikkevejgående maskine, og

b) 

er i overensstemmelse med et emissionstrin, som er lavere end trinnet gældende på datoen for udskiftning af motoren

12) 

»ibrugtagen motor«: en motor, der anvendes i mobile ikkevejgående maskiner i henhold til dens normale driftsmønstre, driftsforhold og nyttelast og til at udføre de i artikel 19 omhandlede prøvninger af overvågning af emissioner

13) 

»CI-motor«: en motor, der arbejder efter kompressionstændingsprincippet (»CI«)

14) 

»SI-motor«: en motor, der arbejder efter gnisttændingsprincippet (»SI«)

15) 

»håndholdt SI-motor«: en SI-motor med en referenceeffekt, som er mindre end 19 kW, og som anvendes i udstyr, der opfylder mindst en af følgende betingelser:

a) 

det bæres af operatøren hele tiden under udførelsen af dets tilsigtede funktion(-er)

b) 

det benyttes i flere positioner, f.eks. vendt på hovedet eller på siden, for at udføre dets tilsigtede funktion(-er)

c) 

dets tørvægt inklusive motor er mindre end 20 kg, og det opfylder mindst én af følgende betingelser:

i) 

operatøren sørger for fysisk støtte til eller alternativt bærer udstyret hele tiden under udførelsen af dets tilsigtede funktion(-er)

ii) 

operatøren sørger for fysisk støtte til eller holder udstyret i den rigtige position hele tiden under udførelsen af dets tilsigtede funktion(-er)

iii) 

det anvendes i en generator eller en pumpe

16) 

»flydende brændstof«: brændstof, der findes i flydende tilstand under normale omgivende betingelser (298 K, samlede omgivende tryk 101,3 kPa)

17) 

»gasformigt brændstof«: ethvert brændstof, der er fuldstændig gasformigt under normale omgivende betingelser (298 K, samlede omgivende tryk 101,3 kPa)

18) 

»dobbeltbrændstofmotor«: en motor, som er konstrueret til samtidig drift med flydende brændstof og et gasformigt brændstof, idet begge brændstoffer tilføres separat, og hvor den forbrugte mængde af et af brændstofferne i forhold til det andet kan variere afhængigt af driften

19) 

»enkeltbrændstofmotor«: en motor, der ikke er en dobbeltbrændstofmotor

20) 

»GER« (gas/energiforhold): for dobbeltbrændstofmotorer forholdet mellem energiindholdet i det gasformige brændstof i forhold til energiindholdet i begge brændstoffer; i tilfælde af enkeltbrændstofmotorer defineres GER som værende enten 1 eller 0 afhængigt af typen af brændstof

21) 

»motor med konstant hastighed«: en motor, hvis EU-typegodkendelse er begrænset til drift med konstant hastighed, bortset fra motorer, hvis regulator for konstant hastighed er fjernet eller deaktiveret; den kan være forsynet med en tomgangshastighed, som kan anvendes under opstart og nedlukning, og den kan være udstyret med en regulator, som kan indstilles til en alternativ hastighed, når motoren er stoppet

22) 

»motor med variabel hastighed«: en motor, som ikke er en motor med konstant hastighed

23) 

»drift med konstant hastighed«: motorens drift med en regulator, som automatisk kontrollerer førerkravet om at opretholde motorhastighed, også under skiftende belastning

24) 

»hjælpemotor«: en motor, der er monteret eller er beregnet til montering i en mobil ikkevejgående maskine, som hverken direkte eller indirekte skaber fremdrift

25) 

»nettoeffekt«: den motoreffekt i kW, der er bestemt i prøvebænk ved enden af krumtapakslen eller tilsvarende del, målt efter metoden til måling af effekten af forbrændingsmotorer som fastsat i FN/ECE-regulativ nr. 120 ved anvendelse af et referencebrændstof eller en brændstofkombination, jf. artikel 25, stk. 2

26) 

»referenceeffekt«: den nettoeffekt, der anvendes til fastsættelse af motorens emissionsgrænseværdier

27) 

»mærkenettoeffekt«: motorens nettoeffekt i kW som angivet af fabrikanten ved mærkehastighed

28) 

»maksimal nettoeffekt«: den højeste værdi af nettoeffekten på den nominelle effektkurve ved fuld belastning for den pågældende motortype

29) 

»mærkehastighed«: den maksimale hastighed ved fuld belastning, som tillades af en motors regulator ifølge fabrikantens angivelser, eller, hvis der ikke er en regulator, den hastighed, ved hvilken motorens maksimale effekt opnås ifølge fabrikantens angivelser

30) 

»motorens produktionsdato«: den dato, udtrykt i måned og år, hvor motoren gennemgår den sidste kontrol, efter at den har forladt samlebåndet, og er klar til at blive leveret eller lagt på lager

31) 

»overgangsperiode«: de første 24 måneder efter datoerne i bilag III for omsætning af trin V-motorer

32) 

»overgangsmotor«: en motor, hvis produktionsdato ligger før datoerne i bilag III for omsætning af trin V-motorer, og som:

a) 

er i overensstemmelse med de seneste gældende emissionsgrænser som fastsat i den relevante lovgivning gældende den 5. oktober 2016 eller

b) 

hører under et effektområde eller anvendes eller er beregnet til anvendelse i en anordning, der ikke var underlagt emissionsgrænser og typegodkendelse på EU-niveau den 5. oktober 2016

33) 

»den mobile ikkevejgående maskines produktionsdato«: den måned og det årstal, der er anført på maskinens lovpligtige mærkning eller, i mangel af en lovpligtig mærkning, den måned og det årstal, hvor den gennemgår den sidste kontrol efter den har forladt samlebåndet

34) 

»fartøj til transport ad indre vandveje«: et fartøj, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv (EU) 2016/1629

35) 

»generatorsæt«: en uafhængig mobil ikkevejgående maskine, der ikke er en del af et drivaggregat, primært bestemt til produktion af elektricitet

36) 

»stationær maskine«: maskine, der er beregnet til at blive installeret permanent på et sted i dens første anvendelse og ikke med henblik på at blive flyttet, på vej eller på anden måde, undtagen ved overførsel fra fremstillingsstedet til det første installationssted

37) 

»installeret permanent«: fastboltet eller på anden måde effektivt fastgjort, så det ikke kan fjernes uden brug af værktøj eller udstyr, til et fundament eller et alternativt fastgørelsessted med det formål at bevirke, at motoren fungerer på ét enkelt sted i en bygning, struktur eller anlæg

38) 

»snescooter«: en selvkørende maskine, der er beregnet til terrængående kørsel primært på sne, drevet af bælter i kontakt med sneen og styret via en mede eller meder i kontakt med sneen, og som har en maksimal egenmasse i køreklar stand på 454 kg (inklusive standardudstyr, kølemiddel, smøremidler, brændstof og værktøj, men uden ekstraudstyr og fører)

39) 

»terrængående køretøj« eller »ATV«: motoriseret køretøj, der fremdrives af en motor, primært bestemt til kørsel på overflader uden belægning på fire eller flere hjul med lavt dæktryk, der er konstrueret med et sæde, hvor føreren sidder alene overskrævs, eller konstrueret med et sæde, hvor føreren sidder overskrævs og et sæde til højst én passager, og med et styr til styring

40) 

»side by side-køretøj« eller »SSV«: et selvkørende, førerbetjent, ikkeleddelt køretøj, primært beregnet til kørsel på overflader uden belægning på fire eller flere hjul med en egenmasse i køreklar stand på mindst 300 kg (inklusive standardudstyr, kølemiddel, smøremidler, brændstof og værktøj, men uden ekstraudstyr og fører) og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 25 km/h eller derover; et sådant køretøj er også konstrueret til transport af passagerer og/eller gods og/eller til at skubbe og trække udstyr, og det styres med en anden styreanordning end et styr, og er beregnet til fritids- eller erhvervsformål og befordrer højst seks personer, inklusive føreren, der sidder side om side på et eller flere sæder, som ikke er saddelsæder

41) 

»jernbanekøretøj«: en mobil ikkevejgående maskine, der udelukkende anvendes på jernbaneskinner

42) 

»lokomotiv«: et jernbanekøretøj, der er konstrueret til enten direkte ved hjælp af egne hjul eller indirekte via hjulene på andre jernbanekøretøjer at levere drivkraften til egen fremdrift eller til fremdriften af andre jernbanekøretøjer, som er beregnet til at transportere gods, passagerer og andet udstyr, idet det selv ikke er konstrueret eller beregnet til godstransport eller personbefordring, undtagen af de personer, der fører det

43) 

»motorvogn«: et jernbanekøretøj, der er konstrueret til enten direkte ved hjælp af egne hjul eller indirekte via hjulene på andre jernbanekøretøjer at levere drivkraften til egen fremdrift, og som er specielt konstrueret til transport af gods eller passagerer eller både gods og passagerer, og ikke er et lokomotiv

44) 

»hjælpekøretøj til jernbanedrift«: et jernbanekøretøj, som ikke er en motorvogn eller et lokomotiv, og som omfatter, men ikke er begrænset til, et jernbanekøretøj, der er specielt konstrueret til vedligeholdelse eller bygningsarbejder eller hejse- og løfteoperationer i forbindelse med sporet eller anden infrastruktur i jernbanesystemet

45) 

»mobil kran«: en selvkørende kran med udligger, som kan køre på vej eller uden for vej eller begge dele, og hvis stabilitet afhænger af tyngdeaccelerationen, og som bevæger sig ved hjælp af hjul, bælter eller andet

46) 

»sneslynge«: en selvkørende maskine, der udelukkende er konstrueret til snerydning fra en overflade med belægning ved at samle en mængde sne og udslynge den kraftigt gennem et rør

47) 

»gøre tilgængelig på markedet«: enhver levering af en motor eller mobil ikkevejgående maskine med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

48) 

»bringe i omsætning« eller »omsætning«: første tilgængeliggørelse af en motor eller mobil ikkevejgående maskine på EU-markedet

49) 

»fabrikant«: den fysiske eller juridiske person, der over for den godkendende myndighed er ansvarlig for alle aspekter af proceduren med henblik på motorens EU-typegodkendelse eller tilladelse og for at sikre overensstemmelse af motorens produktion, og som også er ansvarlig for markedsovervågningsspørgsmål for så vidt angår fremstillede motorer, uanset om de er direkte involveret i alle etaper i udformningen og fremstillingen af den motor, der er genstand for EU-typegodkendelsesproceduren

50) 

»fabrikantens repræsentant« eller »repræsentanten«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som er behørigt udnævnt af fabrikanten ved et skriftligt mandat til at repræsentere denne inden for områder vedrørende den godkendende myndighed eller markedsovervågningsmyndigheden og til at handle på dennes vegne inden for de områder, der er omfattet af denne forordning

51) 

»importør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer en motor fra et tredjeland i omsætning, uanset om den allerede er monteret i en mobil ikkevejgående maskine

52) 

»distributør«: enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør en motor tilgængelig på markedet

53) 

»økonomisk aktør«: fabrikanten, fabrikantens repræsentant, importøren eller distributøren

54) 

»originaludstyrsfabrikant«: enhver fysisk eller juridisk person, der er fabrikant af mobile ikkevejgående maskiner

55) 

»godkendende myndighed«: den myndighed i en medlemsstat, der er oprettet eller udpeget af en medlemsstat, og som den har givet meddelelse om til Kommissionen, og som er kompetent med hensyn til:

a) 

alle aspekter vedrørende EU-typegodkendelse af en motortype eller en motorfamilie

b) 

godkendelsesproceduren

c) 

meddelelse og eventuel inddragelse af eller afslag på EU-typegodkendelse og udstedelse af EU-typegodkendelsesattester

d) 

at fungere som forbindelsesled til andre medlemsstaters godkendende myndigheder

e) 

udpegning af de tekniske tjenester og

f) 

kontrol af, at fabrikanten opfylder sine forpligtelser for så vidt angår produktionens overensstemmelse

56) 

»teknisk tjeneste«: en organisation eller et organ, der af en godkendende myndighed er udpeget til at fungere som prøvningslaboratorium til gennemførelse af prøvninger, eller som et overensstemmelsesvurderingsorgan til gennemførelse af den indledende vurdering og andre prøvninger eller inspektioner på den godkendende myndigheds vegne, eller myndigheden selv, når den udfører disse opgaver

57) 

»markedsovervågning«: aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af nationale myndigheder for at sikre, at motorer, der gøres tilgængelige på markedet, overholder den relevante EU-harmoniseringslovgivning

58) 

»markedsovervågningsmyndighed«: en myndighed i en medlemsstat, der er ansvarlig for at udføre markedsovervågningen på dens område

59) 

»national myndighed«: en godkendende myndighed eller enhver anden myndighed, der, for så vidt angår motorer beregnet til montering i mobile ikkevejgående maskiner eller mobile ikkevejgående maskiner, hvori motorer er monteret, beskæftiger sig med og er ansvarlig for markedsovervågning, grænsekontrol, eller i forbindelse med, at varer bringes i omsætning i en medlemsstat

60) 

»slutbruger«: enhver fysisk eller juridisk person, som ikke er fabrikanten, originaludstyrsfabrikanten, importøren eller distributøren, og som er ansvarlig for drift af motoren, der er monteret i mobile ikkevejgående maskiner

61) 

»emissionskontrolstrategi«: et element eller et sæt designelementer, som er indbygget i den overordnede konstruktion for en motor eller i den mobile ikkevejgående maskine, hvori en motor er monteret, og som anvendes til styring af emissioner

62) 

»emissionskontrolsystem«: en anordning, et system eller et konstruktionselement, der styrer eller reducerer emissioner

63) 

»manipulationsstrategi«: en emissionskontrolstrategi, som reducerer emissionskontrolsystemets effektivitet under visse omgivelses- eller motordriftsforhold, som optræder enten ved normal maskindrift eller uden for EU-typegodkendelsesprocedurerne

64) 

»elektronisk styreenhed«: en motors elektroniske anordning, som er en del af emissionskontrolsystemet og benytter data fra motorens sensorer til at styre maskinens parametre

65) 

»udstødningsgasrecirkulation« eller »EGR«: en teknisk anordning, der er en del af emissionskontrolsystemet og reducerer emissionerne ved at føre udstødningsgasser, der er blevet udstødt fra et eller flere forbrændingskamre, tilbage ind i motoren for at blive blandet med indkommende luft før eller under forbrændingen, med undtagelse af anvendelsen af ventilindstilling for at øge mængden af residuelle udstødningsgasser i et eller flere forbrændingskamre, som er blandet med indkommende luft før eller under forbrændingen

66) 

»system til efterbehandling af udstødningen«: en katalysator, et partikelfilter, et deNOx-system, et kombineret deNOx-partikelfilter eller enhver anden emissionsbegrænsende anordning, med undtagelse af udstødningsgasrecirkulation og turboladere, som er en del af emissionskontrolsystemet, men er monteret nedstrøms for motorens udstødningsporte

67) 

»manipulering«: inaktivering, justering eller ændring af emissionskontrolsystemet, herunder software eller andre former for logiske kontrolelementer til et sådant system, der har den tilsigtede eller utilsigtede virkning, at køretøjets emissionspræstation forringes

68) 

»prøvningscyklus«: en sekvens af prøvningspunkter, der hver er karakteriseret ved en bestemt hastighed og et bestemt drejningsmoment, som motoren skal overholde ved prøvning i henholdsvis stationær funktionsmåde og transient funktionsmåde

69) 

»stationær prøvningscyklus«: en prøvningscyklus, hvor motorhastighed og drejningsmoment holdes på et begrænset sæt nominelt konstante værdier; stationære prøvninger er enten prøvning i diskret modus eller rampe modus (ramped-modal)

70) 

»transient prøvningscyklus«: en prøvningscyklus med en sekvens af normaliseret hastigheds- og drejningsmomentværdier, der varierer på sekundbasis tiden

71) 

»krumtaphus«: lukkede rum i eller uden for motoren, som er forbundet med bundkarret gennem indvendige eller udvendige forbindelser, hvorigennem gas og dampe kan udsendes

72) 

»regenerering«: en begivenhed, hvorunder emissionsniveauer kan skifte, mens præstationen vedrørende systemet til efterbehandling af udstødningen genoprettes ved konstruktion, og som kan kvalificeres som kontinuerlig regenerering eller ikkehyppig (periodisk) regenerering

73) 

»emissionsholdbarhed« eller »EDP«: det antal timer eller, hvor det er relevant, den distance, der anvendes til at bestemme forringelsesfaktorer

74) 

»forringelsesfaktorer«: den række faktorer, der angiver forholdet mellem emissioner ved starten og slutningen af emissionsholdbarheden

75) 

»virtuel prøvning«: computersimulationer, herunder beregninger, der foretages for at påvise en motors præstationsniveau som en hjælp til beslutningstagning, uden at det er nødvendigt at anvende en egentlig motor.

Artikel 4

Motorkategorier

1.  

I denne forordning anvendes følgende kategorier af motorer, der er opdelt i underkategorier, jf. bilag I:

1)

»kategori NRE« :

a) 

motorer til mobile ikkevejgående maskiner beregnet og egnet til at bevæge sig eller blive fremdrevet ad vej eller på anden måde, som ikke er udelukket i henhold til artikel 2, stk. 2, og som ikke er omfattet af nogen anden kategori i nærværende stykkes nr. 2)-10)

b) 

motorer med en referenceeffekt på mindre end 560 kW, der anvendes i stedet for trin V-motorer i kategori IWP, IWA, RLL eller RLR

2)

»kategori NRG« : motorer med en referenceeffekt, der er større end 560 kW, udelukkende til brug i generatorsæt; motorer til andre generatorsæt end med disse karakteristika er omfattet af kategori NRE eller NRS, alt efter deres karakteristika

3)

»kategori NRSh« : håndholdte SI-motorer med en referenceeffekt, der er mindre end 19 kW, udelukkende til brug i håndholdte maskiner

4)

»kategori NRS« : SI-motorer med en referenceeffekt, der er mindre end 56 kW, og som ikke er omfattet af kategori NRSh

5)

»kategori IWP« :

a) 

motorer med en referenceeffekt, der er større end eller lig med 19 kW, udelukkende til brug i fartøjer til sejlads ad indre vandveje, til deres direkte eller indirekte fremdrift eller beregnet til deres direkte eller indirekte fremdrift

b) 

motorer, der anvendes i stedet for motorer i kategori IWA, forudsat at de overholder artikel 24, stk. 8

6)

»kategori IWA« : hjælpemotorer med en referenceeffekt, der er større end eller lig med 19 kW, udelukkende til brug i fartøjer til sejlads ad indre vandveje

7)

»kategori RLL« : motorer udelukkende beregnet til brug i lokomotiver, til deres fremdrift eller beregnet til deres fremdrift

8)

»kategori RLR« :

a) 

motorer udelukkende beregnet til brug i motorvogne, til deres fremdrift eller beregnet til deres fremdrift

b) 

motorer, der anvendes i stedet for trin V-motorer i kategori RLL

9)

»kategori SMB« : SI-motorer udelukkende til brug i snescootere; andre motorer end SI-motorer til snescootere er omfattet af kategori NRE

10)

»kategori ATS« : SI-motorer udelukkende til brug i ATV’er og SSV’er; andre motorer end SI-motorer til ATV’er og SSV’er er omfattet af kategori NRE.

2.  
En motor med variabel hastighed i en bestemt kategori kan anvendes i stedet for en motor med konstant hastighed af samme kategori.

Motorer med variabel hastighed i kategori IWP, der anvendes til drift med konstant hastighed, skal desuden efterkomme artikel 24, stk. 7 eller 8, alt efter hvad der er relevant.

3.  
Motorer til hjælpekøretøjer til jernbanedrift og hjælpemotorer til motorvogne og lokomotiver er omfattet af kategori NRE eller NRS, alt efter deres karakteristika.KAPITEL II

GENERELLE FORPLIGTELSER

Artikel 5

Medlemsstaternes forpligtelser

1.  
Medlemsstaterne opretter eller udpeger godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder i overensstemmelse med denne forordning.
2.  
Medlemsstaterne underetter Kommissionen om oprettelsen og udpegelsen af de i stk. 1 omhandlede godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder, herunder deres navne, postadresser og e-mailadresser samt ansvarsområder. Kommissionen offentliggør en liste over og oplysninger om de godkendende myndigheder på sit websted.
3.  

Medlemsstaterne tillader kun, at følgende bringes i omsætning:

a) 

motorer, der er omfattet af en gyldig EU-typegodkendelse meddelt i overensstemmelse med denne forordning, uanset om de allerede er monteret i mobile ikkevejgående maskiner, og

b) 

mobile ikkevejgående maskiner, hvori der er monteret motorer som omhandlet i litra a).

4.  

Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller hindre, at følgende bringes i omsætning:

a) 

motorer, af grunde, der vedrører aspekter af deres konstruktion og funktioner, som er omfattet af denne forordning, hvis disse motorer opfylder dens krav

b) 

mobile ikkevejgående maskiner, af grunde, der vedrører emissioner af forurenende luftarter og partikler fra motorer, der er monteret i sådanne maskiner, hvis disse motorer er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og opfylder dens krav.

5.  
Medlemsstaterne skal tilrettelægge og udføre markedsovervågning og kontrol af motorer på markedet i overensstemmelse med kapitel III i forordning (EF) nr. 765/2008.

Artikel 6

De godkendende myndigheders forpligtelser

1.  
De godkendende myndigheder skal sikre, at fabrikanter, der ansøger om EU-typegodkendelse, efterkommer denne forordning.
2.  
De godkendende myndigheder meddeler kun EU-typegodkendelse for de motortyper eller motorfamilier, der overholder denne forordning.
3.  
De godkendende myndigheder skal ved hjælp af IMI offentliggøre et register over alle motortyper og motorfamilier, for hvilke en EU-typegodkendelse er blevet meddelt, udvidet eller inddraget, eller i forbindelse med hvilke en ansøgning om EU-typegodkendelse er blevet afslået.

Registeret skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) 

fabrikantens navn og adresse samt virksomhedsnavn, hvis det er forskelligt fra fabrikantens navn

b) 

handelsnavn(-e) eller varemærke(-er), alt efter hvad der er relevant, der tilhører fabrikanten

c) 

angivelse af de motortyper, der er omfattet af EU-typegodkendelsen af motortypen eller, hvor det er relevant, af EU-typegodkendelsen af motorfamilien

d) 

motorkategori

e) 

EU-typegodkendelsesnummer, herunder eventuelt udvidelsesnummer

f) 

datoen for meddelelsen, udvidelsen, afslaget eller inddragelsen af EU-typegodkendelsen og

g) 

indholdet af afsnittene »Generelle oplysninger om motoren« og »Endeligt emissionsresultat« i den i artikel 24, stk. 12, omhandlede prøvningsrapport.

Artikel 7

Markedsovervågningsmyndighedernes forpligtelser

1.  
Markedsovervågningsmyndighederne skal i passende omfang og på grundlag af passende stikprøver foretage dokumentkontrol og eventuelt fysisk kontrol og laboratoriekontrol af motorer. I denne forbindelse skal de tage hensyn til etablerede principper for risikovurdering, eventuelle klager og eventuelle andre relevante oplysninger.
2.  
Markedsovervågningsmyndighederne kan kræve af de økonomiske aktører, at de gør sådan dokumentation og information tilgængelig, i det omfang det skønnes nødvendigt for gennemførelsen af myndighedernes aktiviteter.

Artikel 8

Fabrikanternes generelle forpligtelser

1.  
Fabrikanterne skal sikre, at deres motorer, når de bringes i omsætning, er fremstillet og godkendt i overensstemmelse med denne forordning.
2.  
Hvis fabrikanterne ændrer en motor, som er genstand for EU-typegodkendelse, på en måde, der gør, at den efterfølgende kvalificerer sig til at tilhøre en anden kategori eller underkategori, er de ansvarlige for at sikre, at motoren overholder de krav, der gælder for den pågældende kategori eller underkategori.

Hvis en juridisk person ændrer en motor på en måde, der gør, at den ikke længere overholder emissionsgrænserne for den pågældende motors kategori eller underkategori, betragtes den pågældende person som ansvarlig for at sikre, at overholdelsen af disse emissionsgrænser genetableres.

3.  
Fabrikanterne er over for den godkendende myndighed ansvarlige for alle aspekter af EU-typegodkendelsesprocessen og for produktionens overensstemmelse, uanset om de er direkte involveret i alle etaper af fremstillingen af en motor.
4.  
Fabrikanterne skal sørge for, at der findes procedurer til sikring af, at produktionsserier forbliver i overensstemmelse med den godkendte type, og procedurer til overvågning af emissioner fra ibrugtagne motorer i overensstemmelse med artikel 19.

Ændringer i konstruktionen eller karakteristikaene af en motortype og ændringer i de krav, som en motortype erklæres at være i overensstemmelse med, tages i betragtning i overensstemmelse med kapitel VI.

5.  
Ud over den lovpligtige mærkning, der er omhandlet i artikel 32, skal fabrikanterne på de motorer, som de har fremstillet og bringer i omsætning, eller, hvis dette ikke er muligt, i et dokument, som vedlægges motoren, angive deres navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og en adresse i Unionen, hvor de kan kontaktes.
6.  
Fabrikanterne skal efter begrundet anmodning give originaludstyrsfabrikanten et eksemplar af den i artikel 15, stk. 4, omhandlede lovpligtige mærkning.
7.  
Fabrikanterne skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for en motor, som de har ansvaret for, ikke tilsidesætter dens overensstemmelse med dette kapitel og kapitel III.
8.  
Fabrikanterne skal holde EU-typegodkendelsesattesten med dens bilag, jf. artikel 23, stk. 1, og, hvor det er relevant, en kopi af overensstemmelsesmeddelelsen, jf. artikel 31, til rådighed for de godkendende myndigheder i en periode på ti år efter, at en motor er bragt i omsætning.
9.  
Fabrikanterne skal efter begrundet anmodning og gennem den godkendende myndighed fremlægge en kopi af EU-typegodkendelsesattesten for en motor til nationale myndigheder. Kopien skal være affattet på et sprog, som er letforståeligt for den anmodende nationale myndighed.
10.  
Fabrikanter, der er etableret uden for Unionen, skal med henblik på EU-typegodkendelse af motorer udpege en enkelt repræsentant, der er etableret i Unionen, til at repræsentere sig over for den godkendende myndighed.
11.  
Fabrikanter, der er etableret uden for Unionen, skal med henblik på markedsovervågning udpege en enkelt repræsentant, der er etableret i Unionen, idet denne kan være den i stk. 10 omhandlede repræsentant.

Artikel 9

Fabrikanternes forpligtelser vedrørende ikkeoverensstemmende motorer

1.  
En fabrikant, der har grund til at tro eller finder, at en af dennes motorer, der er bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal straks foretage en undersøgelse af den formodede manglende overensstemmelses art og det sandsynlige omfang af dens forekomst.

På grundlag af resultatet af undersøgelsen skal fabrikanten træffe afhjælpende foranstaltninger til at sikre, at de motorer, der fremstilles, rettidigt bringes i overensstemmelse med den godkendte motortype eller motorfamilie.

Fabrikanten skal straks underrette den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, om undersøgelsen og navnlig give nærmere oplysninger om den manglende overensstemmelse og om eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

2.  
En fabrikant er uanset stk. 1 ikke forpligtet til at træffe afhjælpende foranstaltninger med hensyn til en motor, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning som følge af ændringer, der er foretaget, efter at den er bragt i omsætning, og som ikke var godkendt af fabrikanten.

Artikel 10

Forpligtelser for fabrikanternes repræsentanter med ansvar for markedsovervågning

Fabrikanternes repræsentanter med ansvar for markedsovervågning skal mindst udføre følgende opgaver, der skal være fastsat i det skriftlige mandat, de har modtaget fra fabrikanten:

a) 

sikre, at EU-typegodkendelsesattesten med dens bilag, jf. artikel 23, stk. 1, og, hvor det er relevant, en kopi af overensstemmelsesmeddelelsen, jf. artikel 31, holdes til rådighed for de godkendende myndigheder i en periode på ti år efter, at en motor er bragt i omsætning

b) 

efter begrundet anmodning give den godkendende myndighed al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise produktionens overensstemmelse for en motor

c) 

samarbejde med de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne, efter disses anmodning, i forbindelse med enhver foranstaltning, der træffes i henhold til mandatet.

Artikel 11

Importørernes generelle forpligtelser

1.  
Importørerne må kun bringe motorer i omsætning, hvis der er meddelt EU-typegodkendelse herfor.
2.  

Inden en EU-typegodkendt motor bringes i omsætning, skal importørerne sikre, at:

a) 

EU-typegodkendelsesattesten med dens bilag, jf. artikel 23, stk. 1, er til rådighed

b) 

motoren er forsynet med den lovpligtige mærkning, jf. artikel 32

c) 

motoren opfylder kravene i artikel 8, stk. 5.

3.  
Importørerne skal i en periode på ti år efter, at motoren er bragt i omsætning, opbevare, hvor det er relevant, et eksemplar af overensstemmelsesmeddelelsen, jf. artikel 31, så den er til rådighed for de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne, og skal sikre, at EU-typegodkendelsesattesten med dens bilag, jf. artikel 23, stk. 1, efter anmodning kan stilles til rådighed for disse myndigheder.
4.  
Importørerne skal på motoren eller, hvis dette ikke er muligt, i et dokument, der ledsager motoren, angive deres navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse.
5.  
Importørerne skal sikre, at motoren er ledsaget af de i artikel 43 omhandlede oplysninger og instrukser.
6.  
Importørerne skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for en motor, som de har ansvaret for, ikke tilsidesætter dens overensstemmelse med dette kapitel eller kapitel III.
7.  
Importører skal efter begrundet anmodning give en anmodende national myndighed al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise en motors overensstemmelse. Denne information og dokumentation skal være affattet på et sprog, som er letforståeligt for den anmodende nationale myndighed.

Artikel 12

Importørernes forpligtelser vedrørende ikkeoverensstemmende motorer

1.  
En importør, der har grund til at tro eller finder, at en motor ikke er i overensstemmelse med denne forordning, og særlig at den ikke svarer til dens EU-typegodkendelse, må ikke bringe motoren i omsætning, før den er blevet bragt i overensstemmelse med denne forordning.

Importøren skal uden unødig forsinkelse underrette fabrikanten, markedsovervågningsmyndighederne og den godkendende myndighed, der udstedte EU-typegodkendelsen, herom.

2.  
En importør, der har grund til at tro eller finder, at en motor, vedkommende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal straks foretage en undersøgelse af den formodede manglende overensstemmelses art og det sandsynlige omfang af dens forekomst.

På grundlag af resultatet af undersøgelsen skal importøren træffe afhjælpende foranstaltninger, og underrette fabrikanten herom, for at sikre, at de motorer, der fremstilles, rettidigt bringes i overensstemmelse med den godkendte motortype eller motorfamilie.

Artikel 13

Distributørernes generelle forpligtelser

1.  
Distributørerne skal, når en motor gøres tilgængelig på markedet, handle med fornøden omhu for så vidt angår kravene i denne forordning.
2.  

Før en motor gøres tilgængelig på markedet, skal distributørerne kontrollere, at:

a) 

fabrikanten har efterkommet artikel 8, stk. 5

b) 

importøren, hvor det er relevant, har efterkommet artikel 11, stk. 2 og 4

c) 

motoren er forsynet med den lovpligtige mærkning, jf. artikel 32

d) 

oplysninger og instrukser, jf. artikel 43, er til rådighed på et sprog, som er letforståeligt for originaludstyrsfabrikanten.

3.  
Distributørerne skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for en motor, som de har ansvaret for, ikke tilsidesætter dens overensstemmelse med dette kapitel eller kapitel III.
4.  
Distributørerne skal efter begrundet anmodning sikre, at fabrikanten giver den anmodende nationale myndighed den dokumentation, der er specificeret i artikel 8, stk. 8, eller at importøren giver den anmodende nationale myndighed den dokumentation, der er specificeret i artikel 11, stk. 3.

Artikel 14

Distributørernes forpligtelser vedrørende ikkeoverensstemmende motorer

1.  
En distributør, der har grund til at tro eller finder, at en motor ikke er i overensstemmelse med denne forordning, må ikke gøre motoren tilgængelig på markedet, før den er blevet bragt i overensstemmelse med denne forordning.
2.  
En distributør, der har grund til at tro eller finder, at en motor, som vedkommende har gjort tilgængelig på markedet, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal underrette fabrikanten eller fabrikantens repræsentant for at sikre, at de nødvendige afhjælpende foranstaltninger for at bringe motorerne i produktion i overensstemmelse med den godkendte motortype eller motorfamilie træffes i overensstemmelse med artikel 9 eller 12.

Artikel 15

Originaludstyrsfabrikanternes forpligtelser vedrørende montering af motorer

1.  
Originaludstyrsfabrikanterne skal montere EU-typegodkendte motorer i mobile ikkevejgående maskiner i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger i medfør af artikel 43, stk. 2, og på en måde, der ikke forringer motorens præstation for så vidt angår emissioner af forurenende luftarter og partikler.
2.  
Hvis en originaludstyrsfabrikant ikke følger de i denne artikels stk. 1 omhandlede anvisninger eller ændrer en motor under dens montering i en mobil ikkevejgående maskine på en måde, der forringer motorens præstation for så vidt angår emissioner af forurenende luftarter og partikler, anses den pågældende originaludstyrsfabrikant for at være fabrikant i denne forordnings forstand og er navnlig underlagt forpligtelserne i artikel 8 og 9.
3.  
Originaludstyrsfabrikanterne må kun montere EU-typegodkendte motorer i mobile ikkevejgående maskiner, der udelukkende anvendes i overensstemmelse med artikel 4.
4.  
Hvis den lovpligtige mærkning på motoren, jf. artikel 32, ikke er synlig uden at fjerne dele, skal originaludstyrsfabrikanten, som fastsat i nævnte artikel og i den relevante gennemførelsesretsakt, på synlig vis anbringe et eksemplar af mærkningen, der udleveres af fabrikanten, på den mobile ikkevejgående maskine.
5.  
Hvis mobile ikkevejgående maskiner med en monteret overgangsmotor bringes i omsætning i overensstemmelse med artikel 58, stk. 5, skal originaludstyrsfabrikanterne angive den mobile ikkevejgående maskines produktionsdato som en del af mærkningen på maskinen.
6.  
Hvis en motor i overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, leveres af en fabrikant adskilt fra sit system til efterbehandling af udstødningen til en originaludstyrsfabrikant, skal originaludstyrsfabrikanten, hvor det er relevant, give fabrikanten information om motorens samling og dens system til efterbehandling af udstødningen.

Artikel 16

Anvendelse af fabrikanters forpligtelser på importører og distributører

En importør eller distributør, der gør en motor tilgængelig på markedet under eget navn eller varemærke, eller som ændrer sådan en motor på en sådan måde, at dens overensstemmelse med de gældende krav kan påvirkes heraf, anses for at være en fabrikant i denne forordnings forstand og er navnlig underlagt forpligtelserne i artikel 8 og 9.

Artikel 17

Økonomiske aktørers og originaludstyrsfabrikanters underretningsforpligtelse

Inden for en periode på fem år, efter at en motor er bragt i omsætning, skal de økonomiske aktører og originaludstyrsfabrikanterne efter anmodning underrette de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne om:

a) 

enhver økonomisk aktør, som har leveret dem en motor

b) 

enhver økonomisk aktør eller identificerbar originaludstyrsfabrikant, som de har leveret en motor til.KAPITEL III

MATERIELLE KRAV

Artikel 18

Udstødningsemissionskrav for EU-typegodkendelse

1.  
Fabrikanterne skal sikre, at motortyper og motorfamilier er udformet, konstrueret og samlet således, at de er i overensstemmelse med kravene i kapitel II og dette kapitel.
2.  
Motortyper og motorfamilier må efter de datoer, hvor motorerne bringes i omsætning, jf. bilag III, ikke overskride de udstødningsemissionsgrænseværdier, benævnt trin V, der er fastsat i bilag II.

Hvis en motorfamilie i overensstemmelse med de parametre, der er bestemmende herfor, og som er fastsat i den relevante gennemførelsesretsakt, dækker mere end ét effektområde, skal stammotoren (med henblik på EU-typegodkendelse) og alle motortyper i samme familie (med henblik på produktionens overensstemmelse), hvad angår de gældende effektområder,

a) 

opfylde de strengeste emissionsgrænseværdier

b) 

prøves ved hjælp af de prøvningscyklusser, der svarer til de strengeste emissionsgrænseværdier

c) 

være omfattet af de tidligste gældende datoer for EU-typegodkendelse og for omsætning, jf. bilag III.

3.  
Udstødningsemissioner fra motortyper og motorfamilier skal måles på grundlag af de prøvningscyklusser, der er fastsat i artikel 24, og i overensstemmelse med artikel 25.
4.  
Motortyper og motorfamilier skal konstrueres og udstyres med emissionskontrolstrategier med henblik på at forhindre manipulering i videst muligt omfang. Det er forbudt at bruge manipulationsstrategier.
5.  
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter detaljerede bestemmelser vedrørende de parametre, der skal anvendes med henblik på definitionen af motortyper og motorfamilier, herunder deres driftsmåder, og detaljerede tekniske bestemmelser med henblik på at forhindre manipulering, jf. denne artikels stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 19

Overvågning af emissioner fra ibrugtagne motorer

1.  
Emissionen af forurenende luftarter fra motorer, der tilhører emissionstrin V-motortyper eller -motorfamilier, der er typegodkendt i overensstemmelse med denne forordning, skal overvåges ved prøvning af ibrugtagne motorer, der er monteret i mobile ikkevejgående maskiner ved deres normale driftscyklusser. Sådanne prøvninger udføres på fabrikantens ansvar og i overensstemmelse med den godkendende myndigheds krav på motorer, der har været korrekt vedligeholdt og under overholdelse af bestemmelserne om udvælgelse af motorer, prøvningsprocedurer og rapportering af resultater for de forskellige motorkategorier.

Kommissionen skal gennemføre pilotprojekter med henblik på at udvikle passende prøvningsprocedurer for disse motorkategorier og underkategorier, for hvilke sådanne prøvningsprocedurer endnu ikke er på plads.

Kommissionen skal gennemføre overvågningsprogrammer for hver motorkategori med henblik på at fastsætte, i hvilket omfang de målte emissioner fra prøvningscyklussen svarer til de emissioner, der måles under reel drift. Disse programmer og deres resultater skal årligt forelægges medlemsstaterne og efterfølgende gøres tilgængelige for offentligheden.

2.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 med henblik på at supplere denne forordning med de nærmere ordninger med hensyn til udvælgelse af motorer, prøvningsprocedurer og rapportering af resultater, jf. nærværende artikels stk. 1. Disse delegerede retsakter vedtages senest den 31. december 2016.KAPITEL IV

EU-TYPEGODKENDELSESPROCEDURER

Artikel 20

Ansøgning om EU-typegodkendelse

1.  
Fabrikanter skal for hver motortype eller motorfamilie indgive en særskilt ansøgning om EU-typegodkendelse til den godkendende myndighed i en medlemsstat, og hver ansøgning skal ledsages af en informationsmappe, jf. artikel 21. Der skal kun indgives én ansøgning for en bestemt motortype eller, hvor det er relevant, motorfamilie, og den skal kun indgives til én godkendende myndighed.
2.  
En motor, som er i overensstemmelse med motortypen, eller, i tilfælde af en motorfamilie, med de stammotorkarakteristika, der er beskrevet i informationsmappen, jf. artikel 21, skal af fabrikanten stilles til rådighed for den tekniske tjeneste, som har ansvaret for gennemførelse af EU-typegodkendelsesprøvningerne.
3.  
Fastslår den godkendende myndighed i forbindelse med ansøgning om EU-typegodkendelse af en motorfamilie, at den indgivne ansøgning med hensyn til den valgte stammotor, jf. denne artikels stk. 2, ikke er fuldt ud repræsentativ for den i informationsmappen beskrevne motorfamilie, jf. artikel 21, skal fabrikanter stille en alternativ og om nødvendigt en yderligere stammotor, som den godkendende myndighed anser for repræsentativ for motorfamilien, til rådighed.
4.  
Fabrikanter skal inden for en måned fra starten af produktionen af den godkendte motortype eller motorfamilie forelægge den foreløbige plan for overvågning af ibrugtagne motorer til den godkendende myndighed, der meddelte EU-typegodkendelse af denne motortype eller, hvor det er relevant, motorfamilie.

Artikel 21

Informationsmappe

1.  

Ansøgeren skal forsyne den godkendende myndighed med en informationsmappe, som indeholder følgende:

a) 

et oplysningsskema, herunder en liste over referencebrændstoffer, og når fabrikanten anmoder herom, eventuelle andre specificerede brændstoffer, brændstofblandinger eller brændstofemulsioner, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, og beskrevet i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 25, stk. 4 (»oplysningsskemaet«)

b) 

alle relevante data, tegninger, fotografier og andre oplysninger vedrørende motortypen eller, hvor det er relevant, stammotoren

c) 

eventuelle yderligere oplysninger, som den godkendende myndighed anmoder om i forbindelse med ansøgningsproceduren for EU-typegodkendelse.

2.  
Informationsmappen kan leveres i papirform eller i et elektronisk format, som accepteres af den tekniske tjeneste og den godkendende myndighed.
3.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger modeller for oplysningsskemaet og informationsmappen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.KAPITEL V

GENNEMFØRELSE AF EU-TYPEGODKENDELSESPROCEDURERNE

Artikel 22

Generelle bestemmelser

1.  

Den godkendende myndighed, der modtager en ansøgning, meddeler EU-typegodkendelse af alle motortyper og motorfamilier, der er i overensstemmelse med hver af følgende:

a) 

oplysningerne i informationsmappen

b) 

kravene i denne forordning, navnlig ordninger til sikring af produktionens overensstemmelse, jf. artikel 26.

2.  
Opfylder en motor kravene i denne forordning, må de godkendende myndigheder ikke stille andre EU-typegodkendelseskrav med hensyn til udstødningsemissioner fra mobile ikkevejgående maskiner, hvori sådan en motor er monteret.
3.  
De godkendende myndigheder må ikke meddele EU-typegodkendelse for en motortype eller motorfamilie, der ikke opfylder kravene i denne forordning, efter de datoer for EU-typegodkendelse af motorer, der er fastsat i bilag III for hver motorunderkategori.
4.  
EU-typegodkendelsesattesterne nummereres efter et harmoniseret system, der skal fastsættes af Kommissionen.
5.  

Via IMI skal den godkendende myndighed:

a) 

inden for en måned fra udstedelsen af den pågældende EU-typegodkendelsesattest stille en liste over de EU-typegodkendelser, som den har meddelt eller, hvor det er relevant, udvidet, til rådighed for de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater

b) 

straks stille en liste over de EU-typegodkendelser, som den har nægtet at meddele eller har inddraget, sammen med en begrundelse for sin afgørelse, til rådighed for de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater

c) 

inden for en måned efter anmodning herom fra en godkendende myndighed i en anden medlemsstat sende den pågældende godkendende myndighed en kopi af motorens eller motorfamiliens EU-typegodkendelsesattest, om nogen, sammen med informationspakken, jf. stk. 6, for hver motortype eller motorfamilie, for hvilken den har meddelt eller nægtet godkendelse eller har inddraget EU-typegodkendelse.

6.  
Den godkendende myndighed samler en informationspakke, der omfatter informationsmappen plus prøvningsrapporten og alle andre dokumenter, som den tekniske tjeneste eller den godkendende myndighed har vedlagt informationsmappen under udførelsen af sine opgaver (»informationspakken«).

Informationspakken skal omfatte et indeks, der angiver dens indhold, idet hver enkelt side er nummereret eller mærket, således at hver enkelt side og hvert enkelt dokuments format let kan identificeres, med henblik på at anskueliggøre de forskellige trin i administrationen af EU-typegodkendelsen, navnlig datoerne for revisioner og opdateringer.

Den godkendende myndighed sikrer, at de oplysninger, der indgår i informationspakken, stilles til rådighed i en periode på mindst 25 år efter, at gyldigheden af den pågældende EU-typegodkendelse er ophørt.

7.  

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter:

a) 

metoden til fastsættelse af det harmoniserede nummereringssystem, jf. stk. 4

b) 

modellerne og datastrukturen for udveksling af data, jf. stk. 5.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 23

Særlige bestemmelser vedrørende EU-typegodkendelsesattesten

1.  

EU-typegodkendelsesattesten skal som bilag omfatte:

a) 

informationspakken

b) 

i givet fald navn, stilling og underskriftsprøver for de personer i virksomheden, som har bemyndigelse til at underskrive overensstemmelsesmeddelelser som omhandlet i artikel 31.

2.  
Kommissionen fastsætter en model for EU-typegodkendelsesattesten.
3.  

Den godkendende myndighed skal for hver motortype eller motorfamilie, der er blevet godkendt:

a) 

udfylde alle de relevante afsnit i EU-typegodkendelsesattesten og vedlægge prøvningsrapporten

b) 

oprette informationspakkens indeks

c) 

straks udstede den udfyldte attest med bilag til ansøgeren.

4.  
Hvis en EU-typegodkendelse i overensstemmelse med artikel 35 er blevet underlagt begrænsninger med hensyn til gyldigheden, eller hvis motortypen eller motorfamilien er blevet undtaget fra visse krav i denne forordning, skal EU-typegodkendelsesattesten indeholde oplysninger om sådanne begrænsninger eller undtagelser.
5.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter modellen for EU-typegodkendelsesattesten, jf. denne artikels stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 24

Prøvninger med henblik på EU-typegodkendelse

1.  
De udpegede tekniske tjenester skal ved hjælp af passende prøvninger påvise, om de tekniske krav i denne forordning er overholdt. Måle- og prøvningsmetoderne og det særlige udstyr og værktøj til udførelsen af disse prøvninger skal være dem, der er fastsat i artikel 25.
2.  
Fabrikanten stiller det antal motorer til rådighed for den godkendende myndighed, som i henhold til de relevante delegerede retsakter kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.
3.  
De krævede prøvninger udføres på motorer, som er repræsentative for den motortype eller i givet fald den stammotor eller motorfamilie, der skal godkendes.

Fabrikanten kan uanset første afsnit efter aftale med den godkendende myndighed udvælge en motor, som, selv om den ikke er repræsentativ for den motortype eller i givet fald den stammotor eller motorfamilie, der skal godkendes, kombinerer en række af de mest ugunstige karakteristika med hensyn til det krævede præstationsniveau. Virtuelle prøvningsmetoder kan anvendes til støtte for beslutningstagningen i udvælgelsesprocessen.

4.  
De prøvningscyklusser, der finder anvendelse med henblik på at gennemføre EU-typegodkendelsesprøvninger, er anført i bilag IV. De prøvningscyklusser, der gælder for hver motortype, som er omfattet af EU-typegodkendelsen, angives i oplysningsskemaet.
5.  
En motor, der er repræsentativ for motortypen eller i givet fald stammotoren eller motorfamilien, eller en motor, der er udvalgt i overensstemmelse med stk. 3, andet afsnit, skal prøves på et dynamometer i henhold til den gældende ikkevejgående stationære prøvningscyklus som fastsat i tabel IV-1 til IV-10 i bilag IV. Fabrikanten kan vælge, om denne prøvning udføres efter diskret modus-prøvningsmetoden (discrete-mode) eller rampe modus-prøvningsmetoden (ramped-modal). Undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 7 og 8, er det ikke nødvendigt at prøve en motor med variabel hastighed af en bestemt kategori, der benyttes til drift med konstant hastighed i samme kategori, ved hjælp af den relevante stationære prøvningscyklus for konstant hastighed.
6.  
For en motor med konstant hastighed udstyret med en regulator, der kan indstilles til alternative hastigheder, skal kravene i stk. 5 være opfyldt for hver relevant konstant hastighed, og de hastigheder, der gælder for hver motortype, skal angives i oplysningsskemaet.
7.  
For en motor i kategori IWP, der er beregnet til drift med både variabel hastighed og konstant hastighed, skal kravene i stk. 5 være opfyldt for hver relevant stationær prøvningscyklus separat, og hver stationær prøvningscyklus, for hvilken disse krav var opfyldt, skal angives i oplysningsskemaet.
8.  
For en motor i kategori IWP, som er beregnet til brug i stedet for en motor i kategori IWA, jf. artikel 4, stk. 2, skal kravene i nærværende artikels stk. 5 opfyldes særskilt for hver relevant stationær prøvningscyklus som fastsat i tabel IV-5 og IV-6 i bilag IV, og hver stationær prøvningscyklus, for hvilke disse krav er blevet opfyldt, skal angives i oplysningsskemaet.
9.  
Bortset fra motorer, der er typegodkendt i henhold til artikel 34, stk. 5 og 6, skal motorer med variabel hastighed i kategori NRE med en nettoeffekt, der er større end eller lig med 19 kW, men ikke over 560 kW, foruden at opfylde kravene i nærværende artikels stk. 5 også prøves på et dynamometer ved hjælp af den transiente prøvningscyklus i tabel IV-11 i bilag IV.
10.  
Motorer af underkategori NRS-v-2b og NRS-v-3 med en maksimal hastighed på 3 400 o/m og derunder skal ud over at opfylde kravene i stk. 5 også prøves på et dynamometer ved hjælp af den transiente prøvningscyklus i tabel IV-12 i bilag IV.
11.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de detaljerede tekniske specifikationer og karakteristika for de i denne artikel omhandlede stationære og transiente prøvningscyklusser, herunder den tilsvarende metode til fastsættelse af motorens belastning og hastighedsindstillinger. Disse delegerede retsakter vedtages senest den 31. december 2016.
12.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter det fælles format af den prøvningsrapport, der kræves med henblik på EU-typegodkendelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 25

Gennemførelse af målinger og prøvninger med henblik på EU-typegodkendelse

1.  

De endelige prøvningsresultater for udstødningsemission for motorer, der er omfattet af denne forordning, beregnes ved at anvende samtlige af følgende på laboratorieprøvningsresultaterne:

a) 

emissioner af krumtaphusgasser, når det kræves i henhold til stk. 3, og hvis de ikke allerede er omfattet af laboratoriemålingen

b) 

alle nødvendige justeringsfaktorer, når det kræves i henhold til stk. 3, og hvis motoren indeholder et regenererende system til efterbehandling af udstødningen

c) 

forringelsesfaktorer for de emissionsholdbarhedsperioder, der er specificeret i bilag V, for alle motorer.

2.  

Prøvningen af en motortype eller motorfamilie med henblik på at bestemme, om den opfylder de emissionsgrænser, der er fastsat i denne forordning, skal gennemføres ved at anvende følgende referencebrændstoffer eller brændstofkombinationer, alt efter hvad der er relevant:

a) 

diesel

b) 

benzin

c) 

benzin/olieblanding til 2-takts SI-motorer

d) 

naturgas/biomethan

e) 

flydende gas (LPG)

f) 

ethanol.

Motortypen eller motorfamilien skal desuden opfylde de grænser for udstødningsemission, der er fastsat i denne forordning, for så vidt angår eventuelle andre specificerede brændstoffer, brændstofblandinger eller brændstofemulsioner, der er medtaget af en fabrikant i en ansøgning om EU-typegodkendelse og er beskrevet i informationsmappen.

3.  

For udførelse af målinger og prøvninger skal de tekniske krav være opfyldt med hensyn til:

a) 

apparater og procedurer for gennemførelse af prøvninger

b) 

apparater og procedurer til emissionsmåling og prøveudtagning

c) 

metoder til evaluering og beregning af data

d) 

metoder til bestemmelse af forringelsesfaktorer

e) 

for motorer i kategorierne NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB og ATS, der opfylder trin V-emissionsgrænserne, jf. bilag II:

i) 

metoder til at tage hensyn til emissionen af krumtaphusgasser

ii) 

metoder til at bestemme og tage hensyn til kontinuerlig eller ikkehyppig regenerering af systemer til efterbehandling af udstødningen

f) 

for elektronisk styrede motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL og RLR, der opfylder trin V-emissionsgrænserne, jf. bilag II, og som anvender elektronisk styring til bestemmelse af både brændstofmængde og indsprøjtningstidspunkt, eller som anvender elektronisk styring til at aktivere, deaktivere eller justere det emissionskontrolsystem, som anvendes til at reducere NOx:

i) 

emissionskontrolstrategier og omfatte den dokumentation, der kræves for at påvise disse strategier

ii) 

NOx-kontrolforanstaltninger og omfatte metoden til at påvise disse kontrolforanstaltninger

iii) 

det område, der er forbundet med den relevante stationære ikkevejgående prøvningscyklus, inden for hvilken den mængde, hvormed emissionerne tillades at overstige emissionsgrænserne, jf. bilag II, kontrolleres

iv) 

den tekniske tjenestes udvælgelse af yderligere målepunkter inden for kontrolområdet under prøvningen af emissioner på prøvebænk.

4.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 med henblik på at supplere denne forordning ved at opstille:

a) 

metoden for tilpasning af laboratorieprøvningsresultaterne for emission til også at omfatte forringelsesfaktorerne, jf. stk. 1, litra c)

b) 

de tekniske specifikationer for de referencebrændstoffer, der er omhandlet i stk. 2, og om relevant kravene til beskrivelsen af eventuelle andre specificerede brændstoffer, brændstofblandinger eller brændstofemulsioner, der er beskrevet i informationspakken

c) 

de detaljerede tekniske krav og specifikationer for gennemførelse af målinger og prøvninger, jf. stk. 3

d) 

metoden til måling af partikelantal, idet der tages hensyn til bestemmelserne i ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49

e) 

de detaljerede tekniske krav gældende for prøvning af dobbeltbrændstofmotorer eller gasdrevne enkeltbrændstofmotorer, jf. bilag II.

Disse delegerede retsakter vedtages senest den 31. december 2016.

Artikel 26

Ordninger til sikring af produktionens overensstemmelse

1.  
En godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, skal for denne EU-typegodkendelse træffe de fornødne foranstaltninger for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, at der er truffet passende forholdsregler til sikring af, at de motorer, der fremstilles, vil være i overensstemmelse med den godkendte type for så vidt angår kravene i denne forordning.
2.  
En godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, skal for denne EU-typegodkendelse træffe de fornødne foranstaltninger for at kontrollere, at de overensstemmelsesmeddelelser, som fabrikanten har udstedt, overholder artikel 31.
3.  
En godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, skal for denne EU-typegodkendelse træffe de fornødne foranstaltninger for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, at de forholdsregler, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, stadig er tilstrækkelige til at sikre, at de motorer, der fremstilles, fortsat vil være i overensstemmelse med den godkendte type, og at overensstemmelsesmeddelelserne, hvor det er relevant, fortsat vil være i overensstemmelse med artikel 31.
4.  
For at kontrollere, at en motor er i overensstemmelse med den godkendte type, kan den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, udføre enhver kontrol eller prøvning, som der kræves for EU-typegodkendelse, på prøveeksemplarer udtaget hos fabrikanten, herunder i fabrikantens produktionsanlæg.
5.  
Når en godkendende myndighed, der har meddelt en EU-typegodkendelse, fastslår, at de forholdsregler, der er omhandlet i stk. 1, ikke anvendes, afviger væsentligt fra de vedtagne forholdsregler som omhandlet i stk. 1, ikke længere anvendes eller ikke længere anses for at være egnede, selv om produktionen fortsætter, skal den enten træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at proceduren for produktionens overensstemmelse er fulgt korrekt, eller inddrage EU-typegodkendelsen.
6.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de detaljerede foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges af de godkendende myndigheder for at sikre, at de motorer, der er under fremstilling, er i overensstemmelse med den godkendte type. Disse delegerede retsakter vedtages senest den 31. december 2016.KAPITEL VI

ÆNDRINGER OG GYLDIGHED AF EU-TYPEGODKENDELSER

Artikel 27

Almindelige bestemmelser

1.  
Fabrikanten underretter straks den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, om alle ændringer i de oplysninger, der er registreret i informationspakken.

I tilfælde af en sådan ændring afgør denne godkendende myndighed, hvilke af de procedurer, der er fastlagt i artikel 28, der skal anvendes.

Om nødvendigt kan den godkendende myndighed efter høring af fabrikanten beslutte, at der skal meddeles en ny EU-typegodkendelse.

2.  
Ansøgning om ændring af en EU-typegodkendelse indgives udelukkende til den godkendende myndighed, der har meddelt den oprindelige EU-typegodkendelse.
3.  
Finder den pågældende godkendende myndighed, at det for at foretage en ændring er nødvendigt at gentage inspektioner eller prøvninger, underretter den fabrikanten herom.

De i artikel 28 fastsatte procedurer finder kun anvendelse, hvis den godkendende myndighed på grundlag af sådanne inspektioner eller prøvninger, konkluderer, at kravene til EU-typegodkendelse stadig er opfyldt.

Artikel 28

Revision og udvidelse af EU-typegodkendelser

1.  
Hvis der er foretaget ændringer i nogle af oplysningerne i informationspakken, uden at dette kræver en gentagelse af inspektioner eller prøvninger, betegnes sådan en ændring som en »revision«.

I tilfælde af en sådan revision reviderer den godkendende myndighed uden ugrundet ophold i nødvendigt omfang de relevante blade til informationspakken, idet hvert enkelt rettelsesblad mærkes tydeligt med ændringens art, og den skal også angive datoen for revisionen og tilføje et revideret indeks til informationspakken. En konsolideret, ajourført version af informationspakken ledsaget af en detaljeret beskrivelse af ændringerne anses for at opfylde kravet i dette stykke.

2.  

En ændring som omhandlet i stk. 1 betegnes som en »udvidelse«, hvis oplysningerne i informationspakken er blevet ændret, og et af følgende forhold gør sig gældende:

a) 

der kræves yderligere inspektioner eller nye prøvninger

b) 

der er foretaget ændringer i oplysningerne i EU-typegodkendelsesattesten, bortset fra i bilagene

c) 

et nyt krav, der er fastsat i denne forordning eller i en delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til denne forordning, finder anvendelse på den godkendte motortype eller motorfamilie.

I tilfælde af en udvidelse udarbejder den godkendende myndighed en ajourført EU-typegodkendelsesattest, der forsynes med et udvidelsesnummer, der stiger fortløbende i overensstemmelse med antallet af på hinanden følgende udvidelser, der tidligere er meddelt. EU-typegodkendelsesattesten skal tydeligt angive årsagen til udvidelsen og datoen for udvidelsen.

3.  
Hver gang blade til informationspakken ændres, eller der udarbejdes en konsolideret, ajourført version, rettes indekset til informationspakken, der er knyttet til EU-typegodkendelsesattesten, i overensstemmelse hermed, således at datoen for den seneste udvidelse eller revision eller datoen for den seneste konsolidering af den ajourførte version fremgår.
4.  
Der kræves ingen ændring af EU-typegodkendelsen af en motortype eller en motorfamilie, hvis et nyt krav, der er omhandlet i stk. 2, litra c), teknisk set ikke er relevant for den pågældende motortype eller motorfamilie for så vidt angår dens emissionspræstation.

Artikel 29

Udstedelse af og underretning vedrørende ændringer

1.  
I tilfælde af en revision af en EU-typegodkendelse udsteder den godkendende myndighed uden ugrundet ophold de reviderede dokumenter eller den konsoliderede ajourførte version, alt efter hvad der er relevant, herunder det reviderede indeks til informationspakken, til ansøgeren, jf. artikel 28, stk. 1, andet afsnit.
2.  
I tilfælde af en udvidelse af en EU-typegodkendelse udsteder den godkendende myndighed uden ugrundet ophold den ajourførte EU-typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 28 stk. 2, andet afsnit, herunder bilagene hertil samt indekset til informationspakken, til ansøgeren.
3.  
Den godkendende myndighed underretter via IMI de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater om enhver ændring af EU-typegodkendelser i overensstemmelse med artikel 22, stk. 5.

Artikel 30

EU-typegodkendelsers gyldighed

1.  
En EU-typegodkendelse udstedes med ubegrænset varighed.
2.  

En EU-typegodkendelse af en motor ophører med at være gyldig i et af følgende tilfælde:

a) 

når nye krav, som finder anvendelse på den godkendte motortype, eller i givet fald på motorfamilien, bliver obligatoriske for at bringe den i omsætning, og det ikke er muligt at udvide eller revidere EU-typegodkendelsen i overensstemmelse hermed

b) 

når produktionen af den godkendte motortype eller motorfamilie ophører definitivt og frivilligt

c) 

når gyldigheden af EU-typegodkendelsen udløber som følge af en begrænsning i henhold til artikel 35, stk. 3

d) 

når EU-typegodkendelsen er blevet inddraget i henhold til artikel 26, stk. 5, artikel 39, stk. 1, eller artikel 40, stk. 3.

3.  
Hvis betingelserne for en EU-typegodkendelses gyldighed ikke længere er opfyldte for kun én motortype inden for en motorfamilie, ophører EU-typegodkendelsen af den pågældende motorfamilie kun med at være gyldig for så vidt angår den pågældende motortype.
4.  
Hvis produktionen af en motortype eller i givet fald en motorfamilie ophører definitivt, underretter fabrikanten den godkendende myndighed, der har meddelt den tilsvarende EU-typegodkendelse, om dette ophør.

Den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse for motortypen eller motorfamilien, informerer senest en måned efter modtagelse af denne underretning de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater herom.

5.  
Er en EU-typegodkendelse af en motortype eller i givet fald af en motorfamilie ved at blive ugyldig, underretter fabrikanten, med forbehold af stk. 4, den godkendende myndighed, der har meddelt den tilsvarende EU-typegodkendelse, herom.

I sådanne tilfælde meddeleler den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, straks alle relevante oplysninger til de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater.

Denne meddelelse skal navnlig indeholde oplysninger om produktionsdatoen og identifikationsnummeret på den sidste motor, der er fremstillet.

6.  
De krav om underretning, der er omhandlet i stk. 4 og 5, anses for at være opfyldt, når de relevante oplysninger er blevet uploadet til IMI.KAPITEL VII

OVERENSSTEMMELSESMEDDELELSE OG MÆRKNING

Artikel 31

Overensstemmelsesmeddelelse

1.  

Fabrikanten leverer i sin egenskab af indehaver af en EU-typegodkendelse af en motortype eller motorfamilie en overensstemmelsesmeddelelse (»overensstemmelsesmeddelelse«), der skal ledsage motorer, som bringes i omsætning på grundlag af:

a) 

en undtagelse, jf. artikel 34, stk. 2, 4, 5, 6, 7 eller 8, artikel 35, stk. 4, eller

b) 

en overgangsbestemmelse, jf. artikel 58, stk. 9, 10 eller 11.

Overensstemmelsesmeddelelsen specificerer de særlige foranstaltninger og begrænsninger, som skal gælde for motoren, leveres gratis sammen med motoren og ledsager, hvor det er relevant, den mobile ikkevejgående maskine, hvori motoren er monteret. Dens levering må ikke gøres afhængig af en udtrykkelig anmodning eller indsendelse af yderligere oplysninger til fabrikanten. Overensstemmelsesmeddelelsen kan også leveres i form af en beskyttet elektronisk fil.

I en periode på ti år efter motorens produktionsdato udsteder fabrikanten, på anmodning af slutbrugeren, en genpart af overensstemmelsesmeddelelsen mod betaling af et beløb, der ikke overstiger omkostningerne ved udstedelsen. Ordet »genpart« skal være tydeligt og synligt angivet på en sådan genpart af overensstemmelsesmeddelelsen.

2.  
Overensstemmelsesmeddelelsen skal udfærdiges på mindst ét af EU-institutionernes officielle sprog.

En medlemsstat kan anmode fabrikanten om, at overensstemmelsesmeddelelsen oversættes til medlemsstatens officielle sprog.

3.  
Den eller de personer, der er bemyndigede til at underskrive overensstemmelsesmeddelelser, skal tilhøre fabrikantens organisation og være behørigt bemyndiget af ledelsen af denne organisation til på fabrikantens vegne at påtage sig det fulde juridiske ansvar med hensyn til en motors udformning og konstruktion eller produktionens overensstemmelse.
4.  
Hele overensstemmelsesmeddelelsen udfyldes, og den må ikke indeholde begrænsninger med hensyn til motorens anvendelse, bortset fra de begrænsninger, der er fastsat i denne forordning.
5.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter modellen for overensstemmelsesmeddelelsen, herunder de foranstaltninger, der har til hensigt at forhindre forfalskning og muliggøre kontrol af den beskyttede elektroniske fil. Til dette formål skal gennemførelsesretsakterne indeholde bestemmelser om de sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes til beskyttelse af overensstemmelsesmeddelelsen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 32

Lovpligtig mærkning af motorer

1.  
Fabrikanten anbringer en mærkning på hver motor, der fremstilles i overensstemmelse med den godkendte type (»lovpligtig mærkning«).
2.  

For så vidt angår følgende motorer skal den lovpligtige mærkning omfatte supplerende oplysninger om, at motoren er genstand for den relevante undtagelses- eller overgangsbestemmelse:

a) 

motorer, der er bestemt til eksport til tredjelande, jf. artikel 34, stk. 1, som er fremstillet enten i Unionen eller uden for Unionen og efterfølgende monteret i mobile ikkevejgående maskiner i Unionen

b) 

motorer, der bringes i omsætning i overensstemmelse med artikel 34, stk. 2, 5, 6 eller 8

c) 

motorer, der midlertidigt bringes i omsætning i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4

d) 

overgangsmotorer, der bringes i omsætning i overensstemmelse med artikel 58, stk. 5

e) 

udskiftningsmotorer, der bringes i omsætning i overensstemmelse med artikel 34, stk. 7, artikel 58, stk. 10 eller 11.

3.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter modellen for den lovpligtige mærkning, herunder de obligatoriske væsentlige oplysninger, der er påkrævet, når motoren forlader produktionslinjen, de obligatoriske væsentlige oplysninger, der er påkrævet, inden motoren bringes i omsætning, og om relevant de yderligere oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 33

Lovpligtig mærkning af motorer

1.  
Fabrikanten anbringer en midlertidig mærkning på hver motor, der er fremstillet i overensstemmelse med den godkendte type, og som bringes i omsætning på grundlag af artikel 34, stk. 3.
2.  
En motor, der endnu ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, og som leveres til fabrikanten af den pågældende motor, må kun være forsynet med en midlertidig mærkning.
3.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter modellen for den midlertidige mærkning, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, herunder de obligatoriske væsentlige oplysninger, der skal angives derpå. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.KAPITEL VIII

UNDTAGELSER

Artikel 34

Generelle undtagelser

1.  
Undtagen for så vidt angår artikel 32, stk. 2, litra a), er motorer, der er bestemt til eksport til tredjelande, ikke omfattet af denne forordning.
2.  
Undtagen for så vidt angår artikel 32, stk. 2, litra b), er motorer, der anvendes af de væbnede styrker, ikke omfattet af denne forordning.

Med henblik på dette stykke anses brandvæsenet, civilforsvarstjenester, ordensmagten og akutmedicinske tjenester ikke for at være en del af de væbnede styrker.

3.  
Uden at det berører artikel 32, og med originaludstyrsfabrikantens samtykke kan en fabrikant levere en motor, der er adskilt fra sit system til efterbehandling af udstødningen, til denne originaludstyrsfabrikant.
4.  
Uanset artikel 5, stk. 3, skal medlemsstaterne tillade, at motorer, som ikke er blevet EU-typegodkendt i overensstemmelse med denne forordning, midlertidigt bringes i omsætning med henblik på driftsprøvning.
5.  
Uanset artikel 18, stk. 2, og artikel 22, stk. 3, meddeler medlemsstaterne EU-typegodkendelse for motorer og giver tilladelse til, at motorer bringes i omsætning, når de opfylder emissionsgrænseværdierne for forurenende luftarter og partikler for motorer til særlige formål, jf. bilag VI, på betingelse af at motorerne er beregnet til montering i mobile ikkevejgående maskiner til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære som defineret i artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU ( 7 ).
6.  
Uanset artikel 18, stk. 2, og artikel 22, stk. 3, kan medlemsstaterne efter anmodning meddele EU-typegodkendelse og give tilladelse til, at motorer bringes i omsætning, når de opfylder emissionsgrænseværdierne for forurenende luftarter og partikler for motorer til særlige formål, jf. bilag VI, på betingelse af at motorerne er beregnet til montering i mobile ikkevejgående maskiner, der udelukkende anvendes til søsætning og bjærgning af redningsbåde, der føres af en national redningstjeneste.
7.  
Uanset artikel 5, stk. 3, og artikel 18, stk. 2, kan medlemsstaterne for så vidt angår motorer i kategori RLL eller RLR, og som er bragt i omsætning i Unionen senest den 31. december 2011, tillade, at udskiftningsmotorer bringes i omsætning, hvis den godkendende myndighed efter nærmere undersøgelse anerkender og konkluderer, at montering af en motor, der er i overensstemmelse med de gældende emissionsgrænser, jf. bilag II, tabel II-7 og II-8, indebærer betydelige tekniske vanskeligheder. I et sådant tilfælde skal udskiftningsmotorerne enten være i overensstemmelse med de emissionsgrænser, som de skulle have opfyldt for at blive bragt i omsætning i Unionen den 31. december 2011, eller være i overensstemmelse med strengere emissionsgrænser.

For motorer i kategorierne RLL og RLR, som blev bragt i omsætning i Unionen efter den 31. december 2011, kan medlemsstaterne give tilladelse til at bringe udskiftningsmotorer i omsætning, som er i overensstemmelse med de emissionsgrænser, som de motorer, der skal udskiftes, skulle opfylde, da de oprindelig blev bragt i omsætning i Unionen.

8.  

For motorer i kategorierne RLL eller RLR kan medlemsstaterne give tilladelse til at bringe motorer i omsætning, som er i overensstemmelse med de seneste gældende emissionsgrænser som fastsat i den relevante lovgivning, der finder anvendelse den 5. oktober 2016, forudsat at:

a) 

disse motorer indgår i et projekt, som den 6. oktober 2016 befinder sig på et avanceret udviklingstrin som defineret i direktiv 2008/57/EF, og

b) 

brugen af motorer i overensstemmelse med de gældende emissionsgrænser, der er fastsat i tabel II-7 eller II-8 i bilag II, vil medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger.

Senest den 17. september 2017 sender hver medlemsstat Kommissionen en liste over alle sådanne projekter.

9.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 med henblik på at supplere denne forordning med de nærmere tekniske specifikationer og betingelser for, hvordan:

a) 

en fabrikant kan levere en motor adskilt fra sit system til efterbehandling af udstødningen til en originaludstyrsfabrikant, jf. stk. 3

b) 

motorer, som ikke er blevet EU-typegodkendt i henhold til denne forordning, jf. stk. 4, midlertidigt kan bringes i omsætning med henblik på driftsprøvning

c) 

motorer, der overholder emissionsgrænseværdierne for forurenende luftarter og partikler for motorer til særlige formål i bilag VI, jf. stk. 5 og 6, kan meddeles EU-typegodkendelse og gives tilladelse til at bringes i omsætning.

Disse delegerede retsakter vedtages senest den 31. december 2016.

Artikel 35

Undtagelser for nye teknologier eller nye principper

1.  
En fabrikant kan ansøge om EU-typegodkendelse af en motortype eller en motorfamilie, der inkorporerer nye teknologier eller nye principper, og som er uforenelig med et eller flere krav i denne forordning som følge af disse nye teknologier eller nye principper.
2.  

Den godkendende myndighed skal meddele den i stk. 1 omhandlede EU-typegodkendelse, når alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

ansøgningen indeholder en begrundelse for, hvorfor de nye teknologier eller nye principper forhindrer motortypen eller motorfamilien i at være i overensstemmelse med et eller flere krav i denne forordning

b) 

ansøgningen beskriver de nye teknologiers eller de nye princippers miljømæssige virkninger og de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at der opnås et miljøbeskyttelsesniveau, som mindst svarer til det niveau, der opnås med de krav i denne forordning, som der søges om undtagelse fra

c) 

der forelægges prøvningsbeskrivelser og -resultater, der påviser, at betingelsen i litra b) er opfyldt.

3.  
Meddelelse af EU-typegodkendelsen, jf. stk. 1, kræver tilladelse fra Kommissionen.

Hvor det er relevant, angives det også i Kommissionens tilladelse, om den er underlagt begrænsninger.

Tilladelsen gives ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

4.  

Indtil Kommissionen træffer afgørelse om tilladelse i henhold til stk. 3, kan den godkendende myndighed udstede en foreløbig EU-typegodkendelse, som er gyldig:

a) 

udelukkende på den pågældende medlemsstats område

b) 

udelukkende for en motortype eller motorfamilie, der er omfattet af den undtagelse, som der ansøges om, og

c) 

i mindst 36 måneder.

Udstedes en foreløbig EU-typegodkendelse, skal den godkendende myndighed straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom ved hjælp af en sagsmappe, der indeholder de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

Det skal fremgå af overskriften på EU-typegodkendelsesattesten og overskriften på den tilsvarende overensstemmelsesmeddelelse, at en sådan foreløbig EU-typegodkendelse er foreløbig og har begrænset territorial gyldighed.

5.  
Hvis en godkendende myndighed beslutter at acceptere en foreløbig EU-typegodkendelse, jf. stk. 4, på dens område, underretter den den relevante godkendende myndighed og Kommissionen skriftligt herom.
6.  
Hvis Kommissionen træffer afgørelse om ikke at give den tilladelse, der er omhandlet i stk. 3, meddeler den godkendende myndighed straks indehaveren af den foreløbige EU-typegodkendelse, jf. stk. 4, at den foreløbige EU-typegodkendelse vil blive inddraget seks måneder efter datoen for Kommissionens afslag.

Motorer, der er fremstillet i overensstemmelse med den foreløbige EU-typegodkendelse, inden dens gyldighed ophørte, kan uanset Kommissionens afgørelse om ikke at give den i stk. 3 omhandlede tilladelse, bringes i omsætning i de medlemsstater, hvis godkendende myndigheder har accepteret den foreløbige EU-typegodkendelse.

7.  
De krav, der er omhandlet i stk. 4, andet afsnit, og stk. 5, anses for at være opfyldt, når de relevante oplysninger er blevet uploadet til IMI.
8.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter den i denne artikels stk. 3 omhandlede tilladelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.
9.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter de harmoniserede modeller for EU-typegodkendelsesattesten og overensstemmelsesmeddelelsen, jf. denne artikels stk. 4, herunder deres obligatoriske væsentlige oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 36

Efterfølgende tilpasning af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

1.  
Tillader Kommissionen en undtagelse i henhold til artikel 35, træffer den straks de nødvendige foranstaltninger for at tilpasse de berørte delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter til den teknologiske udvikling.

Hvis undtagelsen i henhold til artikel 35 vedrører et spørgsmål, der reguleres af et FN/ECE-regulativ, foreslår Kommissionen en ændring af nævnte regulativ efter den procedure, der er fastlagt i Overenskomsten af 1958, som revideret.

2.  
Så snart de relevante delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i stk. 1, er blevet ændret, ophæver Kommissionen enhver begrænsning i afgørelsen om godkendelse af undtagelsen.

Hvis der ikke er truffet de nødvendige foranstaltninger til at tilpasse de delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, kan Kommissionen efter anmodning fra den medlemsstat, som meddelte den foreløbige EU-typegodkendelse, give den pågældende medlemsstat tilladelse til at udvide den ved en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt vedtaget efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 56, stk. 2.KAPITEL IX

PRODUKTIONSINDBERETNING OG -KONTROL

Artikel 37

Forpligtelser for fabrikanter med hensyn til produktionsindberetning

1.  
Fabrikanten forelægger for den godkendende myndighed, som meddelte EU-typegodkendelsen, en fortegnelse med antallet af motorer for hver motortype og motorunderkategori, der er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning og EU-typegodkendelsen siden sidste produktionsindberetning, eller siden denne forordnings krav første gang fandt anvendelse.

Denne fortegnelse forelægges:

a) 

senest 45 dage efter hvert kalenderårs slutning

b) 

straks efter hver af datoerne i bilag III for omsætning af motorer, og

c) 

senest på en anden dato, som den godkendende myndighed måtte fastsætte.

2.  
Den i stk. 1 omhandlede fortegnelse skal angive, hvordan identifikationsnumrene hænger sammen med de tilsvarende motortyper eller motorfamilier og EU-typegodkendelsesnumrene, hvis denne sammenhæng ikke fremgår af motorernes kodningssystem.
3.  
Den i stk. 1 omhandlede fortegnelse skal angive eventuelle tilfælde, hvor fabrikanten ophører med at producere en godkendt motortype eller motorfamilie.
4.  
Fabrikanten skal opbevare en kopi af den i stk. 1 omhandlede fortegnelse i en periode på mindst 20 år, efter at gyldigheden af den pågældende EU-typegodkendelse er ophørt.
5.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter formatet for den i denne artikels stk. 1 omhandlede fortegnelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 38

Kontrolforanstaltninger

1.  
En medlemsstats godkendende myndighed, der meddelte EU-typegodkendelse, skal, hvor det er hensigtsmæssigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at identifikationsnumrene i forbindelse med den pågældende EU-typegodkendelse er korrekt tildelt til og anvendt af fabrikanterne, inden den typegodkendte motor bringes i omsætning eller gøres tilgængelig på markedet.
2.  
Der kan foretages supplerende kontrol af identifikationsnumrene i forbindelse med kontrollen af produktionens overensstemmelse, jf. artikel 26.
3.  
Fabrikanten eller dennes repræsentant skal med henblik på kontrol af identifikationsnumrene efter anmodning straks give den ansvarlige godkendende myndighed de nødvendige oplysninger vedrørende fabrikantens købere tillige med identifikationsnumrene på de motorer, der oplyses at være fremstillet i overensstemmelse med artikel 37. For motorer, der gøres tilgængelige for en originaludstyrsfabrikant, er yderligere oplysninger ikke påkrævet fra fabrikanten.
4.  
Hvis fabrikanten efter den godkendende myndigheds anmodning ikke er i stand til at påvise, at kravene til den lovpligtige mærkning er overholdt, kan den godkendende myndighed inddrage EU-typegodkendelsen af den tilsvarende motortype eller motorfamilie. De godkendende myndigheder skal inden for en frist på en måned underrette hinanden om enhver inddragelse af en EU-typegodkendelse og om grundene til denne inddragelse i overensstemmelse med artikel 22, stk. 5.KAPITEL X

BESKYTTELSESKLAUSULER

Artikel 39

Motorer, der ikke er i overensstemmelse med den godkendte type

1.  
Hvis motorer, som er forsynet med en lovpligtig mærkning og om relevant er ledsaget af en overensstemmelsesmeddelelse, ikke er i overensstemmelse med den godkendte motortype eller motorfamilie, skal den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at motorer, der er under fremstilling, bringes i overensstemmelse med den godkendte motortype eller motorfamilie. Sådanne foranstaltninger kan omfatte inddragelse af EU-typegodkendelsen, når de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet af fabrikanten, er utilstrækkelige.

Den relevante godkendende myndighed underretter de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, der træffes.

2.  
Med henblik på stk. 1 anses afvigelser fra de specifikationer, der er fastsat i EU-typegodkendelsesattesten eller informationspakken, og når der ikke er givet tilladelse til disse afvigelser i overensstemmelse med kapitel VI, for at udgøre en manglende overensstemmelse med den godkendte motortype eller motorfamilie.
3.  
Finder en godkendende myndighed, at motorer, som er ledsaget af en overensstemmelsesmeddelelse, hvis det er relevant, eller som er forsynet med et typegodkendelsesmærke udstedt af en anden medlemsstat, ikke er i overensstemmelse med den godkendte motortype eller motorfamilie, kan den anmode den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, om at kontrollere, at de motorer, der er under fremstilling, fortsat er i overensstemmelse med den godkendte motortype eller motorfamilie. Efter modtagelse af en sådan anmodning træffer den godkendende myndighed, som har meddelt EU-typegodkendelse, snarest muligt og under alle omstændigheder senest tre måneder efter, at anmodningen er fremsat, de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger.
4.  
De godkendende myndigheder skal inden for en frist på en måned underrette hinanden om enhver inddragelse af en EU-typegodkendelse og om grundene til denne inddragelse i overensstemmelse med artikel 22, stk. 5.
5.  
Bestrider den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, den manglende overensstemmelse, som den er blevet underrettet om, bestræber de berørte medlemsstater sig på at forlige tvisten.

Den godkendende myndighed holder Kommissionen underrettet herom, og Kommissionen foretager om nødvendigt høringer for at nå frem til en løsning.

Artikel 40

Tilbagekaldelse af motorer

1.  

Hvis en fabrikant, der har fået meddelt en EU-typegodkendelse, er forpligtet til i medfør af artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2008 at tilbagekalde motorer, der er bragt i omsætning, uanset om motorerne er monteret i mobile ikkevejgående maskiner, på grundlag af, at motorerne udgør en alvorlig risiko med hensyn til beskyttelsen af miljøet eller folkesundheden, skal denne fabrikant:

a) 

straks underrette den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, og

b) 

over for denne godkendende myndighed foreslå et sæt passende afhjælpende foranstaltninger til at håndtere den alvorlige risiko.

2.  
Den godkendende myndighed underretter straks de øvrige medlemsstaters godkendende myndigheder og Kommissionen om de foreslåede afhjælpende foranstaltninger.

De godkendende myndigheder skal sikre, at de afhjælpende foranstaltninger rent faktisk gennemføres i deres respektive medlemsstater.

3.  
Hvis en godkendende myndighed vurderer, at de afhjælpende foranstaltninger er utilstrækkelige eller ikke er gennemført hurtigt nok, underretter den straks den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, herom.

Hvis fabrikanten efterfølgende ikke foreslår og gennemfører effektive afhjælpende foranstaltninger, skal den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, herunder inddragelse af EU-typegodkendelsen.

I tilfælde af inddragelse af EU-typegodkendelsen underretter den godkendende myndighed ved anbefalet brev eller på tilsvarende elektronisk vis inden for en måned efter denne inddragelse fabrikanten, de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

Artikel 41

Underretning om afgørelser og tilgængelige retsmidler

1.  

Afgørelser af den følgende type eller til det følgende formål skal angive den begrundelse, som de bygger på:

a) 

som træffes i medfør af denne forordning

b) 

om at nægte eller inddrage en EU-typegodkendelse

c) 

om at kræve, at en motor tilbagekaldes fra markedet

d) 

om at forbyde, begrænse eller hindre, at en motor bringes i omsætning, eller

e) 

om at forbyde, begrænse eller hindre, at mobile ikkevejgående maskiner, hvori der monteres en motor, der falder inden for anvendelsesområdet for denne forordning, bringes i omsætning.

2.  

De godkendende myndigheder underretter den berørte part om:

a) 

alle afgørelser der er omhandlet i stk. 1

b) 

hvilke retsmidler der er tilgængelige for vedkommende i medfør af gældende ret i den pågældende medlemsstat, og hvilke tidsfrister der gælder for disse retsmidler.KAPITEL XI

INTERNATIONALE REGULATIVER OG LEVERING AF TEKNISKE OPLYSNINGER

Artikel 42

Anerkendelse af ækvivalente motortypegodkendelser

1.  
Unionen kan, inden for rammerne af multilaterale og bilaterale aftaler mellem Unionen og tredjelande, anerkende ækvivalensen mellem betingelser for og bestemmelser om EU-typegodkendelse af motorer, der er fastsat ved denne forordning, og de procedurer, som er fastsat ved internationale regulativer eller ved bestemmelser i tredjelande.
2.  
Typegodkendelser, der er meddelt, og lovpligtig mærkning, der er i overensstemmelse med FN/ECE-regulativer eller ændringer hertil, som Unionen har stemt for eller tiltrådt, som fastsat i den delegerede retsakt, jf. stk. 4, litra a), anerkendes som svarende til de EU-typegodkendelser, der er meddelt, og den lovpligtige mærkning, der kræves i henhold til denne forordning.
3.  
EU-typegodkendelser meddelt på grundlag af EU-retsakter som anført i den delegerede retsakt, jf. stk. 4, litra b), anerkendes som svarende til de EU-typegodkendelser, der meddeles i henhold til denne forordning.
4.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 med henblik på at supplere denne forordning ved at opstille:

a) 

listen over FN/ECE-regulativer eller ændringer hertil, herunder alle krav, der er fastsat heri, som vedrører anvendelsen heraf, som Unionen har stemt for eller tiltrådt, og som skal gælde for EU- typegodkendelser af motortyper og motorfamilier til montering i mobile ikkevejgående maskiner

b) 

listen over EU-retsakter, i henhold til hvilke EU-typegodkendelser meddeles, herunder alle krav, der er fastsat heri, som vedrører anvendelsen heraf.

Disse delegerede retsakter vedtages senest den 31. december 2016.

Artikel 43

Oplysninger og instrukser beregnet for originaludstyrsfabrikanter og slutbrugere

1.  
En fabrikant må ikke give originaludstyrsfabrikanter eller slutbrugere teknisk information vedrørende de oplysninger, der er foreskrevet i denne forordning, der afviger fra de oplysninger, der er godkendt af den godkendende myndighed.
2.  
Fabrikanten stiller alle relevante oplysninger og instrukser, der er nødvendige for korrekt montering af en motor i mobile ikkevejgående maskiner, til rådighed for originaludstyrsfabrikanter, herunder en beskrivelse af eventuelle særlige betingelser eller begrænsninger med hensyn til montering eller anvendelsen af motoren.
3.  
Fabrikanten skal give originaludstyrsfabrikanter adgang til alle relevante oplysninger og nødvendige instrukser, der er beregnet til slutbrugeren, herunder en beskrivelse af eventuelle særlige betingelser for eller begrænsninger med hensyn til brugen af en motor.
4.  
Fabrikanter skal give originaludstyrsfabrikanter adgang til værdien af kuldioxidemissioner (CO2), der bestemmes under EU-typegodkendelsesproceduren, og skal give originaludstyrsfabrikanterne instruks om at videregive disse oplysninger sammen med forklarende oplysninger om prøvningsbetingelserne til slutbrugeren af de mobile ikkevejgående maskiner, hvori motoren skal monteres.
5.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i medfør af artikel 55 med henblik på at supplere denne forordning ved fastsættelse af nærmere bestemmelser om de i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel omhandlede oplysninger og instrukser. Disse delegerede retsakter vedtages senest den 31. december 2016.

Artikel 44

Udveksling af data og oplysninger via IMI

1.  
Udveksling af data og oplysninger i forbindelse med EU-typegodkendelser mellem nationale myndigheder eller mellem nationale myndigheder og Kommissionen inden for rammerne af denne forordning skal ske i elektronisk form via IMI.
2.  
Alle relevante oplysninger vedrørende EU-typegodkendelser, der meddeles i henhold til denne forordning, indsamles centralt og stilles til rådighed for de nationale myndigheder og Kommissionen via IMI.
3.  

Kommissionen sikrer, at IMI også:

a) 

muliggør udveksling af data og oplysninger mellem på den ene side fabrikanter eller tekniske tjenester og på den anden side nationale myndigheder eller Kommissionen

b) 

giver aktindsigt i visse data og oplysninger om resultater af typegodkendelser og overvågningsresultater vedrørende ibrugtagne motorer

c) 

hvor det er relevant samt teknisk og økonomisk muligt, og efter aftale med de pågældende medlemsstater, stiller faciliteter til rådighed til automatisk overførsel af data mellem eksisterende nationale databaser og IMI.

4.  
De i stk. 3 omhandlede anvendelser af IMI er ikke obligatoriske.
5.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter detaljerede tekniske krav og procedurer, der er nødvendige for sammenkobling af IMI med de i denne artikels stk. 3, litra c), omhandlede eksisterende nationale databaser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 31. december 2016 efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.KAPITEL XII

UDPEGELSE AF OG UNDERRETNING OM TEKNISKE TJENESTER

Artikel 45

Krav med hensyn til tekniske tjenester

1.  
En teknisk tjeneste udpeges af en godkendende myndighed i overensstemmelse med artikel 47 og skal opfylde kravene i stk. 2-9 i nærværende artikel.
2.  
En teknisk tjeneste oprettes i henhold til en medlemsstats nationale ret og skal være en juridisk person.
3.  
Den tekniske tjeneste skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt i forhold til konstruktion, fremstilling, levering eller vedligeholdelse af de motorer, som det vurderer.

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation eller en brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, samling, montering, brug eller vedligeholdelse af de motorer, som det vurderer, afprøver eller inspicerer, kan, forudsat at det påviser, at det er uafhængigt, og at der ikke er nogen interessekonflikt, anses for at opfylde kravene i første afsnit.

4.  
Den tekniske tjeneste, herunder dens øverste ledelse og det personale, der er ansvarlig for at foretage de kategorier af aktiviteter, som den tekniske tjeneste er udpeget til i henhold til artikel 47, stk. 1, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør eller reparatør af de motorer, som den vurderer, og må ikke repræsentere parter, der deltager i disse aktiviteter. Denne begrænsning udelukker ikke anvendelsen af vurderede motorer, jf. nærværende artikels stk. 3, der er nødvendige for driften af den tekniske tjeneste eller anvendelsen af sådanne motorer til personlige formål.

Den tekniske tjeneste skal sikre, at dens dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker dens fortrolighed, objektivitet eller uvildighed, i forbindelse med de kategorier af aktiviteter, som den er blevet udpeget til.

5.  
Den tekniske tjeneste skal udføre de kategorier af aktiviteter, de er udpeget til, med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og dens personale må ikke påvirkes af nogen form for pression eller incitamenter, navnlig ikke af økonomisk karakter, som kan have indflydelse på dens afgørelser eller resultaterne af dens vurderingsaktiviteter, især ikke pression og incitamenter fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.
6.  

Den tekniske tjeneste skal påvise over for dens udpegende godkendende myndighed, at den er i stand til at udføre samtlige de kategorier af aktiviteter, som den søger om udpegelse til i overensstemmelse med artikel 47, stk. 1, ved at sikre, at den har:

a) 

personale med tilstrækkelig kompetence, specifik teknisk viden og faglig uddannelse samt tilstrækkelig og relevant erfaring til udførelse af opgaverne

b) 

beskrivelser af de relevante procedurer for de kategorier af aktiviteter, som den søger om at blive udpeget til at udføre, for således at sikre disse procedurers gennemsigtighed og reproducerbarhed

c) 

procedurer, der sætter den i stand til at udføre de kategorier af aktiviteter, som den søger om at blive udpeget til at udføre, under behørig hensyntagen til graden af kompleksitet af de pågældende motorers teknologi og til, hvorvidt motorerne er fremstillet i henhold til en masse- eller serieproduktionsproces, og

d) 

de nødvendige midler til på passende vis at udføre de opgaver, der er forbundet med de kategorier af aktiviteter, som den søger om at blive udpeget til, og adgang til alt nødvendigt udstyr eller nødvendige faciliteter.

7.  
Den tekniske tjeneste, herunder dens øverste ledelse samt vurderingspersonale, skal være uvildig og må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forhold til de kategorier af aktiviteter, som den tekniske tjeneste er udpeget til at udføre.
8.  
Den tekniske tjeneste skal tegne en ansvarsforsikring, der omfatter dens aktiviteter, medmindre medlemsstaten kan holdes ansvarlig i henhold til national ret, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for vurderingen.
9.  
En teknisk tjenestes personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, som det kommer i besiddelse af ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning eller enhver bestemmelse i national ret, som gennemfører den.

En teknisk tjenestes personale er ikke bundet af den i første afsnit omhandlede forpligtelse for så vidt angår udveksling af oplysninger med den udpegende godkendende myndighed, eller såfremt en sådan udveksling er krævet i henhold til EU-retten eller national ret.

Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

Artikel 46

Dattervirksomheder og underentreprise i tilknytning til tekniske tjenester

1.  
Den tekniske tjeneste kan, hvis dens udpegende godkendende myndighed samtykker hertil, give specifikke opgaver, der er forbundet med de kategorier af aktiviteter, som den er udpeget til at udføre i henhold til artikel 47, stk. 1, i underentreprise eller lade disse udføre af en dattervirksomhed.

I sådanne tilfælde skal den tekniske tjeneste sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 45, og skal underrette den udpegende godkendende myndighed herom.

2.  
Den tekniske tjeneste har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af dens underentreprenører eller dattervirksomheder, uanset deres etableringssted.
3.  
Den tekniske tjeneste skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og de opgaver, som disse har udført, til rådighed for den udpegende godkendende myndighed.

Artikel 47

Udpegelse af tekniske tjenester

1.  

Godkendende myndigheder skal udpege tekniske tjenester for en eller flere af følgende kategorier af aktiviteter i overensstemmelse med deres kompetenceområder:

a)

kategori A : udførelse af de prøvninger, der er omhandlet i denne forordning, i anlæg, der tilhører den pågældende tekniske tjeneste

b)

kategori B : tilsyn med de prøvninger, der er omhandlet i denne forordning, hvor sådanne prøvninger udføres i en fabrikants eller en tredjemands anlæg

c)

kategori C : regelmæssig vurdering og overvågning af fabrikantens procedurer til sikring af produktionens overensstemmelse

d)

kategori D : tilsyn med eller udførelse af prøvninger eller inspektioner til sikring af produktionens overensstemmelse.

2.  
En godkendende myndighed kan fungere som teknisk tjeneste i forbindelse med en eller flere kategorier af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.
3.  
Der kan i henhold til artikel 50 gives meddelelse om tekniske tjenester i tredjelande ud over dem, der er udpeget i overensstemmelse med nærværende artikel, hvis der er fastsat bestemmelser om en sådan anerkendelse af de tekniske tjenester i en bilateral aftale indgået mellem Unionen og det berørte tredjeland.

En teknisk tjeneste etableret i overensstemmelse med artikel 45, stk. 2, kan dog etablere underafdelinger i tredjelande, forudsat at disse underafdelinger ledes og kontrolleres direkte af denne tekniske tjeneste.

Artikel 48

Procedurer for præstationsstandarder og vurdering af tekniske tjenester

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte:

a) 

de standarder, som tekniske tjenester skal opfylde og

b) 

proceduren for vurdering af tekniske tjenester, herunder den tilsvarende rapport, i overensstemmelse med artikel 49.

Artikel 49

Vurdering af tekniske tjenesters kompetencer

1.  
Den udpegende godkendende myndighed udarbejder en vurderingsrapport, der påviser, at en ansøgende teknisk tjeneste er blevet vurderet med hensyn til dens overensstemmelse med denne forordning og de delegerede retsakter vedtaget i henhold hertil. Vurderingsrapporten kan omfatte et akkrediteringscertifikat udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan, der attesterer, at den tekniske tjeneste opfylder kravene i denne forordning.

Den vurdering, som vurderingsrapporten baseres på, skal foretages efter de bestemmelser, der er fastlagt i en delegeret retsakt omhandlet i artikel 48.

2.  
Den udpegende godkendende myndighed reviderer vurderingsrapporten mindst én gang hvert tredje år.
3.  

Den udpegende godkendende myndighed sender vurderingsrapporten til Kommissionen på sidstnævntes anmodning. I tilfælde, hvor vurderingen ikke er baseret på et akkrediteringscertifikat udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan, skal den udpegende godkendende myndighed forelægge Kommissionen dokumentation, der attesterer følgende:

a) 

den tekniske tjenestes kompetence

b) 

de ordninger, der er oprettet til sikring af, at den tekniske tjeneste overvåges regelmæssigt af den udpegende godkendende myndighed, og

c) 

at den tekniske tjeneste opfylder kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter vedtaget i henhold til den.

4.  
Den godkendende myndighed, der ønsker at fungere som teknisk tjeneste i overensstemmelse med artikel 47, stk. 2, skal dokumentere, at den opfylder de gældende krav, ved en vurdering, der foretages af auditorer, som er uafhængige af den aktivitet, der vurderes. Sådanne auditorer kan være fra samme organisation, forudsat at de forvaltes separat fra det personale, der udfører den vurderede aktivitet.

Artikel 50

Underretningsprocedure

1.  

For hver teknisk tjeneste, de har udpeget, underretter medlemsstaterne Kommissionen om følgende:

a) 

den tekniske tjenestes navn

b) 

adresse, herunder e-mailadresse

c) 

ansvarlige personer

d) 

aktivitetskategori og

e) 

alle ændringer vedrørende udpegelsen, jf. artikel 47.

2.  
En teknisk tjeneste kan kun udføre de i artikel 47, stk. 1, omhandlede aktiviteter på vegne af den udpegende godkendende myndighed, hvis Kommissionen i forvejen er blevet underrettet om denne tekniske tjeneste i overensstemmelse med stk. 1 i nærværende artikel.
3.  
En teknisk tjeneste kan udpeges af flere udpegende godkendende myndigheder og gøres til genstand for en underretning fra disse udpegende godkendende myndigheders medlemsstater, uanset den eller de kategorier af aktiviteter, som den skal udføre i overensstemmelse med artikel 47, stk. 1.
4.  
Hvis en specifik organisation eller et kompetent organ, der udfører en aktivitet, som ikke er omfattet af artikel 47, stk. 1, skal udpeges i henhold til en delegeret retsakt, underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen herom i overensstemmelse med nærværende artikel.
5.  
Kommissionen offentliggør på sit websted en liste over og nærmere oplysninger om tekniske tjenester, for hvilke der er indgivet underretning i overensstemmelse med denne artikel.

Artikel 51

Ændringer af udpegelser

1.  
Har en udpegende myndighed konstateret, eller er den blevet underrettet om, at en teknisk tjeneste, som den har udpeget, enten ikke længere opfylder kravene i denne forordning, eller at den ikke opfylder sine forpligtelser, skal den begrænse, suspendere eller trække udpegelsen tilbage, alt efter hvad der er relevant, afhængigt af hvor alvorlig den manglende opfyldelse af kravene eller forpligtelserne er.

Den medlemsstat, der har indgivet underretning til Kommissionen om den pågældende tekniske tjeneste i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1, underretter straks Kommissionen om enhver sådan begrænsning, suspension eller tilbagetrækning.

Kommissionen ændrer de offentliggjorte oplysninger, jf. artikel 50, stk. 5, i overensstemmelse hermed.

2.  
Begrænses, suspenderes eller trækkes udpegelsen tilbage, jf. stk. 1, eller har den tekniske tjeneste indstillet sine aktiviteter, skal den udpegende godkendende myndighed træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne tekniske tjenestes sager enten behandles af en anden teknisk tjeneste eller står til rådighed for den ansvarlige udpegende godkendende myndighed eller for markedsovervågningsmyndighederne efter disses anmodning.

Artikel 52

Anfægtelse af tekniske tjenesters kompetence

1.  
Kommissionen undersøger alle sager, hvor den har tvivl, eller hvor den bliver gjort opmærksom på tvivl, om en teknisk tjenestes kompetence eller fortsatte opfyldelse af de krav og forpligtelser, der påhviler den.
2.  
Den udpegende godkendende myndigheds medlemsstat skal efter anmodning forelægge Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for udpegelsen eller opretholdelsen af udpegelsen af den pågældende tekniske tjeneste.
3.  
Kommissionen skal sikre, at alle følsomme oplysninger, som den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt.
4.  
Finder Kommissionen, at en teknisk tjeneste ikke opfylder eller ikke længere opfylder de krav, som dens udpegelse forudsætter, underretter den den udpegende godkendende myndigheds medlemsstat herom med henblik på i samarbejde med den pågældende medlemsstat at fastsætte de fornødne afhjælpende foranstaltninger og pålægger den pågældende medlemsstat at træffe disse afhjælpende foranstaltninger, herunder om nødvendigt tilbagetrækning af udpegelsen.

Artikel 53

Tekniske tjenesters operationelle forpligtelser

1.  
Tekniske tjenester skal udføre de kategorier af aktiviteter, som de er udpeget til, på vegne af den udpegende godkendende myndighed og i overensstemmelse med de vurderings- og prøvningsprocedurer, der er fastsat i denne forordning og dens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

Tekniske tjenester skal føre tilsyn med eller selv udføre de prøvninger, der kræves med henblik på EU-typegodkendelse eller inspektion som fastsat i denne forordning eller i en af dens delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, medmindre der er givet tilladelse til alternative procedurer.

Tekniske tjenester må ikke udføre prøvninger, vurderinger eller inspektioner, som de ikke er blevet udpeget til.

2.  

Tekniske tjenester skal til enhver tid:

a) 

give den udpegende godkendende myndighed mulighed for at overvære, at de foretager deres vurderinger, hvis denne myndigheder vurderer, at dette er hensigtsmæssigt, og

b) 

med forbehold af artikel 45, stk. 9, og artikel 54 give den udpegende godkendende myndighed de oplysninger, som der måtte blive anmodet om, om de kategorier af aktiviteter, som de udfører, og som falder inden for denne forordnings anvendelsesområde.

3.  
Konstaterer en teknisk tjeneste, at de krav, der er fastsat i denne forordning, ikke er opfyldt af en fabrikant, meddeler den dette til den udpegende godkendende myndighed, der pålægger den pågældende fabrikant at træffe passende afhjælpende foranstaltninger.

Den udpegende godkendende myndighed udsteder ikke en EU-typegodkendelsesattest, før fabrikanten har truffet de passende afhjælpende foranstaltninger i et omfang, som kan godtages af denne godkendende myndighed.

4.  
Konstaterer en teknisk tjeneste, der handler på vegne af den udpegende godkendende myndighed, i forbindelse med overvågningen af produktionens overensstemmelse efter udstedelsen af en EU-typegodkendelsesattest, at en motortype eller motorfamilie ikke længere er i overensstemmelse med denne forordning, meddeler den dette til den udpegende godkendende myndighed.

Den godkendende myndighed træffer passende forholdsregler som fastsat i artikel 26.

Artikel 54

Tekniske tjenesters oplysningsforpligtelser

1.  

Tekniske tjenester underretter deres udpegende godkendende myndighed om alle:

a) 

manglende overensstemmelser, som kan gøre det nødvendigt at nægte, begrænse, suspendere eller inddrage en EU-typegodkendelsesattest

b) 

forhold, der har indflydelse på omfanget af eller betingelserne for deres udpegelse

c) 

anmodninger om oplysninger om deres aktiviteter fra markedsovervågningsmyndighederne.

2.  
Efter anmodning fra deres udpegende godkendende myndighed skal tekniske tjenester fremlægge oplysninger om de aktiviteter, der udføres inden for det område, for hvilket de er udpeget, og om alle øvrige aktiviteter, de har udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentrepriser.KAPITEL XIII

DELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

Artikel 55

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

▼M3

2.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, stk. 2, artikel 24, stk. 11, artikel 25, stk. 4, artikel 26, stk. 6, artikel 34, stk. 9, artikel 42, stk. 4, artikel 43, stk. 5, og artikel 48, tillægges Kommissionen for en periode på ti år fra den 6. oktober 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest den 6. januar 2026 og ni måneder inden udløbet af hver følgende femårsperiode. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af fem år, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

▼B

3.  
Den i artikel 19, stk. 2, artikel 24, stk. 11, artikel 25, stk. 4, artikel 26, stk. 6, artikel 34, stk. 9, artikel 42, stk. 4, artikel 43, stk. 5, og artikel 48 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerende retsakter, der allerede er i kraft.
4.  
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 2, artikel 24, stk. 11, artikel 25, stk. 4, artikel 26, stk. 6, artikel 34, stk. 9, artikel 42, stk. 4, artikel 43, stk. 5, og artikel 48 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 56

Udvalgsprocedure

1.  
Kommissionen bistås af Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV) nedsat ved artikel 40, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
3.  
Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.KAPITEL XIV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 57

Sanktioner

1.  
Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, hvis økonomiske aktører eller originaludstyrsfabrikanter overtræder denne forordning og delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til denne forordning. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne giver senest den 7. oktober 2018 Kommissionen meddelelse om disse regler og underretter den straks om senere ændringer, der berører dem.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne anvendes.

2.  

Overtrædelser, for hvilke der gælder sanktioner, omfatter:

a) 

afgivelse af falske erklæringer, navnlig i forbindelse med EU-typegodkendelsesprocedurer, procedurer, der fører til tilbagekaldelse, eller procedurer i forbindelse med undtagelser

b) 

forfalskning af prøvningsresultater i forbindelse med en EU-typegodkendelse eller overvågning af ibrugtagne motorer

c) 

tilbageholdelse af data eller tekniske specifikationer, der kan føre til tilbagekaldelse af motorer eller nægtelse eller inddragelse af EU-typegodkendelse

d) 

brug af manipulationsstrategier

e) 

nægtelse af adgang til oplysninger

f) 

at bringe motorer, der er omfattet af krav om EU-typegodkendelse, i omsætning uden EU-typegodkendelse, eller forfalskning af dokumenter eller lovpligtig mærkning med henblik herpå

g) 

at bringe overgangsmotorer og mobile ikkevejgående maskiner, hvori sådanne motorer er monteret, i omsætning i strid med bestemmelserne om undtagelser

h) 

overtrædelse af de begrænsninger, der er fastsat i artikel 35, stk. 3 og 4

i) 

at bringe en motor, der er ændret på en sådan måde, at den ikke længere er i overensstemmelse med specifikationerne for dens EU-typegodkendelse, i omsætning

j) 

montering af en motor i mobile ikkevejgående maskiner til anden brug end den eksklusive anvendelse, der er omhandlet i artikel 4

k) 

at bringe en motor til særlige formål, der er omfattet af artikel 34, stk. 5 eller 6, i omsætning til anvendelse i andre mobile ikkevejgående maskiner end dem, der er fastsat i nævnte stykker

l) 

at bringe en motor, der er omfattet af artikel 34, stk. 7 eller 8, og artikel 58, stk. 9, 10 eller 11, i omsætning til anvendelse i andre maskiner end dem, der er fastsat i nævnte stykker

m) 

at bringe mobile ikkevejgående maskiner, hvori der er monteret motorer, der er omfattet af EU-typegodkendelse i henhold til denne forordning, i omsætning uden en sådan godkendelse

n) 

at bringe mobile ikkevejgående maskiner, som ikke overholder en begrænsning for mobile ikkevejgående maskiner, der er fastsat i artikel 34, stk. 8, i omsætning.

Artikel 58

Overgangsbestemmelser

1.  
Uden at dette berører kapitel II og III ugyldiggør denne forordning ikke, inden datoerne i bilag III for omsætning af motorer, nogen EU-typegodkendelse eller undtagelse.
2.  
De godkendende myndigheder kan i overensstemmelse med den relevante lovgivning, der var gældende den 5. oktober 2016, fortsat meddele EU-typegodkendelser indtil de obligatoriske datoer for EU-typegodkendelse af motorer, der er fastsat i bilag III, og kan fortsat meddele undtagelser i overensstemmelse med nævnte lovgivning indtil de obligatoriske datoer for omsætning af motorer, der er fastsat i bilag III.

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med den relevante lovgivning, der var gældende den 5. oktober 2016, fortsat tillade, at motorer bringes i omsætning indtil de obligatoriske datoer for omsætning af motorer, der er fastsat i bilag III.

3.  
Som en undtagelse fra denne forordning kan motorer, som har modtaget EU-typegodkendelse i henhold til den relevante lovgivning, der var gældende den 5. oktober 2016, eller som opfylder de krav, der er fastsat af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) og vedtaget som CCNR trin II, inden for rammerne af den reviderede konvention om sejlads på Rhinen, fortsat bringes i omsætning indtil de datoer for omsætning af motorer, der er fastsat i bilag III.

I sådanne tilfælde må de nationale myndigheder ikke forbyde, begrænse eller hindre, at motorer, der er i overensstemmelse med den godkendte type, bringes i omsætning.

4.  
Motorer, der den 5. oktober 2016 ikke faldt inden for anvendelsesområdet for direktiv 97/68/EF, kan fortsat bringes i omsætning på grundlag af de gældende nationale regler, hvis sådanne regler findes, indtil de datoer for omsætning af motorer, der er fastsat i bilag III.
5.  
Med forbehold af artikel 5, stk. 3, artikel 18, stk. 2, og, hvis det er relevant, direktiv 2008/57/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 1302/2014 ( 8 ) kan overgangsmotorer og, hvor det er relevant, de mobile ikkevejgående maskiner, hvori disse overgangsmotorer er monteret, fortsat bringes i omsætning i overgangsperioden, på betingelse af at den maskine, som overgangsmotoren er monteret i, har en produktionsdato, der ligger senest 18 måneder efter begyndelsen af overgangsperioden.

▼M1

For motorer af underkategorier til kategori NRE, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2020, skal medlemsstaterne tillade en forlængelse af overgangsperioden og af den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med yderligere 12 måneder for originaludstyrsfabrikanter med en samlet årlig produktion på under 100 enheder af mobile ikkevejgående maskiner udstyret med forbrændingsmotorer. Med henblik på beregningen af denne samlede årlige produktion skal alle originaludstyrsfabrikanter, som kontrolleres af samme fysiske eller juridiske person, anses for at være en og samme originaludstyrsfabrikant.

For motorer af underkategorier til kategori NRE, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2020, til anvendelse i mobile kraner forlænges overgangsperioden og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med 12 måneder.

▼B

For motorer i kategori NRS med en motoreffekt, der er mindre end 19 kW, til anvendelse i sneslynger forlænges overgangsperioden og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med 24 måneder.

▼M1

For alle underkategorier af motorer, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2019, undtagen for de motorer, der er omhandlet i fjerde afsnit, forlænges overgangsperioden og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med 12 måneder.

▼M2

For alle underkategorier af motorer, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2020, undtagen for de motorer, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, forlænges overgangsperioden med ni måneder og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med seks måneder.

▼B

6.  

Med forbehold af stk. 5 i denne artikel skal overgangsmotorer opfylde mindst ét af følgende krav:

a) 

være i overensstemmelse med motortyper eller motorfamilier, hvis EU-typegodkendelse ikke længere er gyldig i henhold til artikel 30, stk. 2, litra a), og er på motorernes produktionsdatoer omfattet af en gyldig EU-typegodkendelse, som er i overensstemmelse med de seneste gældende emissionsgrænser som fastsat i den relevante lovgivning, der gælder den 5. oktober 2016

b) 

tilhøre et effektområde, der ikke var underlagt typegodkendelse vedrørende forurenende emissioner på EU-niveau den 5. oktober 2016, eller

c) 

anvendes eller være bestemt til anvendelse i en anordning, der ikke var underlagt typegodkendelse vedrørende forurenende emissioner på EU-niveau den 5. oktober 2016.

7.  

Perioden, i hvilken overgangsmotorer kan bringes i omsætning, begrænses til:

a) 

24 måneder fra den gældende dato i bilag III for omsætning af motorer i det tilfælde, der er fastsat i stk. 5, første afsnit

b) 

36 måneder fra den gældende dato i bilag III for omsætning af motorer i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 5, andet og tredje afsnit

c) 

48 måneder fra den gældende dato i bilag III for omsætning af motorer i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 5, fjerde afsnit

▼M1

d) 

36 måneder fra den gældende dato i bilag III for omsætning af motorer i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 5, femte afsnit.

▼M2

e) 

33 måneder fra den gældende dato i bilag III for omsætning af motorer i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 5, sjette afsnit.

▼B

8.  
Fabrikanter skal sikre, at overgangsmotorer, der bringes i omsætning i løbet af overgangsperioden, er i overensstemmelse med den mærkning, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra d).
9.  
Uanset artikel 5, stk. 3, artikel 18, stk. 2, og artikel 22 kan medlemsstaterne for en periode, der senest slutter den 17. september 2026, give tilladelse til at bringe motorer i kategori RLL i omsætning, hvis de har en maksimal nettoeffekt, der er større end 2 000  kW, ikke overholder emissionsgrænserne i bilag II og skal monteres i lokomotiver, der udelukkende kører på et teknisk isoleret jernbanenet på 1 520  mm. I løbet af denne periode skal de motorer, der bringes i omsætning, mindst overholde de emissionsgrænser, som motorer skulle overholde for at kunne bringes i omsætning den 31. december 2011. Medlemsstaternes godkendende myndigheder meddeler EU-typegodkendelse og giver tilladelse til, at sådanne motorer bringes i omsætning.
10.  
Uanset artikel 5, stk. 3, og artikel 18, stk. 2, giver medlemsstaterne tilladelse til, at udskiftningsmotorer bringes i omsætning for en periode på højst 15 år fra de datoer i bilag III, der gælder for omsætning af trin V-motorer, forudsat at motorerne tilhører en kategori svarende til NRS med en referenceeffekt, der ikke er mindre end 19 kW, eller tilhører en kategori svarende til NRG, hvis udskiftningsmotoren og den oprindelige motor tilhører en motorkategori eller et effektområde, der ikke var underlagt typegodkendelse på EU-niveau den 31. december 2016.
11.  

Uanset artikel 5, stk. 3, og artikel 18, stk. 2, giver medlemsstaterne tilladelse til, at udskiftningsmotorer bringes i omsætning for en periode på højst 20 år fra de datoer i bilag III, der gælder for omsætning af trin V-motorer, forudsat at motorerne:

a) 

tilhører kategori NRE med en referenceeffekt, der ikke er mindre end 19 kW og ikke er større end 560 kW, og overholder et emissionstrin, der udløb højst 20 år før den dato, hvor disse motorer blev bragt i omsætning, og som er mindst lige så strengt som de emissionsgrænser, som den motor, der skal udskiftes, skulle overholde, da den oprindelig blev bragt i omsætning

b) 

tilhører en kategori svarende til NRE med en referenceeffekt, der er større end 560 kW, hvis udskiftningsmotoren og den oprindelige motor tilhører en motorkategori eller et effektområde, der ikke var underlagt typegodkendelse på EU-niveau den 31. december 2016.

12.  
Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende denne forordning i en periode, der senest slutter den 17. september 2026, på motorer, der er monteret i bomuldshøstmaskiner.
13.  
Fabrikanter skal sikre, at overgangsmotorer er i overensstemmelse med den mærkning, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra e).

Artikel 59

Rapport

1.  
Medlemsstaterne skal senest den 31. december 2021 underrette Kommissionen om anvendelsen af procedurerne for EU-typegodkendelse i denne forordning.
2.  
Senest den 31. december 2022 forelægger Kommissionen på grundlag af underretningen i stk. 1 en rapport for Europa-Parlamentet og for Rådet om anvendelsen af denne forordning.

Artikel 60

Revision

1.  
Kommissionen forelægger senest den 31. december 2018 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af muligheden for at fastlægge harmoniserede foranstaltninger til eftermontering af emissionskontrolanordninger i motorer i mobile ikkevejgående maskiner, der allerede er bragt i omsætning i Unionen. Denne rapport skal også omhandle tekniske foranstaltninger og finansielle incitamentsordninger som et middel til at hjælpe medlemsstaterne med at overholde Unionens luftkvalitetslovgivning ved at vurdere mulige foranstaltninger mod luftforurening i tætbefolkede områder under behørig overholdelse af Unionens statsstøtteregler.
2.  

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2020 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om:

a) 

vurdering af potentielle yderligere reduktioner af forurenende emissioner på grundlag af tilgængelige teknologier og en cost-benefit-analyse.

Navnlig for motorer i kategori IWP og IWA en vurdering af, hvorvidt følgende er teknologisk og økonomisk mulig:

i) 

en yderligere reduktion af emissionsgrænseværdien for partikelantallet og NOx-emissioner

ii) 

en yderligere reduktion af faktor A for helt og delvis gasdrevne motorer som led i klimaneutral drift i sammenligning med dieseldrevne motorer og

iii) 

en tilføjelse af grænseværdier for partikelantal til de motorkategorier, for hvilke sådanne værdier ikke er blevet fastsat i bilag II til denne forordning

b) 

identifikation af potentielt relevante forurenende typer, som ikke er omfattet af denne forordning.

3.  
Kommissionen forelægger senest den 31. december 2025 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af undtagelsesbestemmelserne i artikel 34, stk. 4 og 5, og overvågningen af resultaterne af de emissionsprøvninger, der er fastsat i artikel 19, og konklusionerne heraf.

Rapporten skal desuden indeholde en evaluering af de prøvninger, der kræves med henblik på EU-typegodkendelse som fastsat i artikel 24 og 25, med særlig fokus på, i hvilket omfang disse prøvninger svarer til virkelige motordriftsbetingelser, og den skal også indeholde en evaluering af, hvorvidt det er muligt at indføre prøvninger for emissioner af forurenende partikler som led i den prøvning efter ibrugtagning, der er fastsat i artikel 19.

4.  

Rapporterne, der er omhandlet i stk. 2 og 3:

a) 

udarbejdes på grundlag af en høring af de relevante interessenter

b) 

tager hensyn til de gældende tilknyttede EU-standarder og internationale standarder og

c) 

ledsages om fornødent af lovgivningsforslag.

Artikel 61

Ændringer af direktiv 97/68/EF

I direktiv 97/68/EF foretages følgende ændringer:

1) 

I artikel 9, stk. 4a, tilføjes følgende afsnit:

»Som undtagelse fra første afsnit kan medlemsstaterne efter anmodning fra en originaludstyrsfabrikant give tilladelse til markedsføring af motorer, når de opfylder emissionsgrænseværdierne for trin III A-motorer, forudsat at disse motorer er beregnet til montering i mobile ikkevejgående maskiner til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære som defineret i artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU ( *1 ).

Fabrikanter skal forelægge den godkendende myndighed behørig dokumentation for, at motorerne udelukkende monteres i mobile ikkevejgående maskiner, der er certificeret som opfyldende disse krav. En etiket med teksten »Motor til begrænset brug i maskiner fremstillet af« efterfulgt af navnet på originaludstyrsfabrikanten og med den særlige henvisning til den dermed forbundne undtagelse skal påføres alle sådanne motorer ved siden af motorens lovpligtige mærkning, jf. bilag I, afsnit 3.

Som undtagelse fra første afsnit kan medlemsstaterne meddele EU-typegodkendelse og give tilladelse til at markedsføre motorer i kategori RLL, hvis de har en maksimal nettoeffekt, der er større end 2 000  kW, ikke overholder emissionsgrænserne i bilag II og skal monteres i lokomotiver, der udelukkende kører på et teknisk isoleret jernbanenet på 1 520  mm. Disse motorer skal mindst overholde de emissionsgrænser, som motorer skulle overholde for at kunne markedsføres den 31. december 2011.

2) 

I artikel 10 tilføjes følgende stykke:

»8.  
Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette direktiv på motorer, der er monteret i bomuldshøstmaskiner.«

Artikel 62

Ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

I bilaget til forordning (EU) nr. 1024/2012 tilføjes følgende punkt:

▼C1

»10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF ( *2 ): artikel 44.

▼B

Artikel 63

Ændringer af forordning (EU) nr. 167/2013

I artikel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013 foretages følgende ændringer:

1) 

Stk. 3 affattes således:

»3.  
De bestemmelser om motorkategorier, udstødningsemissionsgrænser, prøvningscyklusser, emissionsholdbarhedsperioder, udstødningsemissionskrav, overvågning af emissioner fra ibrugtagne motorer og udførelse af målinger og prøvninger samt overgangsbestemmelserne og bestemmelserne om mulighed for hurtig EU-typegodkendelse af trin V-motorer og for hurtigt at bringe sådanne motorer i omsætning, der er fastsat for mobile ikkevejgående maskiner i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 ( *3 ), og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, finder anvendelse.

Med henblik på at markedsføre traktorer i klasse T2, T4.1 og C2 og registrere og ibrugtage sådanne traktorer betragtes motorer i effektområdet 56-130 kW, der opfylder trin IIIB-kravene, som overgangsmotorer som defineret i artikel 3, nr. 32), i forordning (EU) 2016/1629.

2) 

I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:

»Uanset det princip, der er fastsat i andet afsnit, tillægges Kommissionen beføjelse til senest den 31. december 2016 at ændre Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 ( *4 ), således at:

a) 

den udsættelsesperiode, der er fastsat i artikel 11, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/96, er fire år med henblik på EU-typegodkendelse af traktorer i klasse T2, T4.1 og C2 og

b) 

den fleksibilitet, der er tilladt i henhold til punkt 1.1.1 i bilag V til delegeret forordning (EU) 2015/96, øges til 150 % for traktorer i klasse T2, T4.1 og C2 i fleksibilitetsordningen, der er omhandlet i artikel 14 i nævnte delegerede forordning.

Artikel 64

Ophævelse

1.  
Med forbehold af artikel 58, stk. 1-4, i denne forordning ophæves direktiv 97/68/EF med virkning fra den 1. januar 2017.
2.  
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 65

Ikrafttrædelse og anvendelse

1.  
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
2.  
Denne forordning finder anvendelse fra den 1. januar 2017 med undtagelse af artikel 61, der finder anvendelse fra den 6. oktober 2016.

De godkendende myndigheder må fra den 6. oktober 2016 ikke give afslag på at meddele EU-typegodkendelse for en ny motortype eller motorfamilie eller forbyde, at den bringes i omsætning, hvis denne motortype eller motorfamilie er i overensstemmelse med kapitel II, III, IV og VIII og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Definition af motorunderkategorier, jf. artikel 4Tabel I-1: Underkategorier af motorkategori NRE, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

Referenceeffekt

NRE

CI

Variabel

0 < P < 8

NRE-v-1

Maksimal nettoeffekt

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

Alle

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

Konstant

0 < P < 8

NRE-c-1

Mærke nettoeffekt

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

Alle

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7Tabel I-2: Underkategorier af motorkategori NRG, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 2)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

Referenceeffekt

NRG

Alle

Variabel

P > 560

NRG-v-1

Maksimal nettoeffekt

Konstant

P > 560

NRG-c-1

Mærke nettoeffektTabel I-3: Underkategorier af motorkategori NRSh, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 3)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Slagvolumen (cm3)

Underkategori

Referenceeffekt

NRSh

SI

Variabel eller konstant

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

Maksimal nettoeffekt

SV ≥ 50

NRSh-v-1bTabel I-4: Underkategorier af motorkategori NRS, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 4)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Slagvolumen (cm3)

Underkategori

Referenceeffekt

NRS

SI

Variabel ≥ 3 600 o/m eller konstant

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

Maksimal nettoeffekt

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

Variabel < 3 600 o/m

80 ≤ SV < 225

NRS-vi-1a

SV ≥ 225

NRS-vi-1b

Variabel eller konstant

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

Maksimal nettoeffekt

SV > 1 000

NRS-v-2b

30 ≤ P < 56

Alle

NRS-v-3

Maksimal nettoeffekt

For motorer < 19 kW med SV < 80 cm3 i andet end håndholdte maskiner anvendes motorer i kategori NRSh.Tabel I-5: Underkategorier af motorkategori IWP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 5)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

Referenceeffekt

IWP

Alle

Variabel

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

Maksimal nettoeffekt

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

Konstant

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

Mærke nettoeffekt

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4Tabel I-6: Underkategorier af motorkategori IWA, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 6)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

Referenceeffekt

IWA

Alle

Variabel

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

Maksimal nettoeffekt

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

Konstant

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

Mærke nettoeffekt

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4Tabel I-7: Underkategorier af motorkategori RLL, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 7)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

Referenceeffekt

RLL

Alle

Variabel

P > 0

RLL-v-1

Maksimal nettoeffekt

Konstant

P > 0

RLL-c-1

Mærke nettoeffektTabel I-8: Underkategorier af motorkategori RLR, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 8)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

Referenceeffekt

RLR

Alle

Variabel

P > 0

RLR-v-1

Maksimal nettoeffekt

Konstant

P > 0

RLR-c-1

Mærke nettoeffektTabel I-9: Underkategorier af motorkategori SMB, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 9)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

Referenceeffekt

SMB

SI

Variabel eller konstant

P > 0

SMB-v-1

Maksimal nettoeffektTabel I-10: Underkategorier af motorkategori ATS, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 10)

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

Referenceeffekt

ATS

SI

Variabel eller konstant

P > 0

ATS-v-1

Maksimal nettoeffekt
BILAG II

Udstødningsemissionsgrænser, jf. artikel 18, stk. 2Tabel II-1: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori NRE, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC

NOx

Partikelmasse

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Trin V

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8,00

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40 (1)

1,10

Trin V

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,60

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40

1,10

Trin V

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Trin V

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Trin V

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

Alle

5,00

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Trin V

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

Alle

3,50

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Trin V

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

Alle

3,50

0,19

3,50

0,045

6,00

(1)   

0,60 for luftkølede motorer med direkte indsprøjtning, der kan håndstartes.Tabel II-2: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori NRG, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 2)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC

NOx

Partikelmasse

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Trin V

NRG-v-1

NRG-c-1

P > 560

Alle

3,50

0,19

0,67

0,035

6,00Tabel II-3: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori NRSh, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 3)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Trin V

NRSh-v-1a

0 < P < 19

SI

805

50

Trin V

NRSh-v-1b

603

72Tabel II-4: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori NRS, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 4)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Trin V

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

0 < P < 19

SI

610

10

Trin V

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

610

8

Trin V

NRS-v-2a

19 ≤ P ≤ 30

610

8

Trin V

NRS-v-2b

NRS-v-3

19 ≤ P < 56

4,40 (*1)

2,70 (*1)

(*1)   

Valgfrit og som alternativ enhver kombination af værdier, der opfylder formlen (HC + NOX) × CO0,784 ≤ 8,57 og følgende betingelser: CO ≤ 20,6 g/kWh og (HC + NOX) ≤ 2,7 g/kWh.Tabel II-5: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori IWP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 5)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC

NOx

Partikelmasse

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Trin V

IWP-v-1

IWP-c-1

19 ≤ P < 75

Alle

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Trin V

IWP-v-2

IWP-c-2

75 ≤ P < 130

Alle

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Trin V

IWP-v-3

IWP-c-3

130 ≤ P < 300

Alle

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Trin V

IWP-v-4

IWP-c-4

P ≥ 300

Alle

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00Tabel II-6: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori IWA, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 6)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC

NOx

Partikelmasse

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Trin V

IWA-v-1

IWA-c-1

19 ≤ P < 75

Alle

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Trin V

IWA-v-2

IWA-c-2

75 ≤ P < 130

Alle

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Trin V

IWA-v-3

IWA-c-3

130 ≤ P < 300

Alle

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Trin V

IWA-v-4

IWA-c-4

P ≥ 300

Alle

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00Tabel II-7: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori RLL, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 7)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC

NOx

Partikelmasse

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Trin V

RLL-c-1

RLL-v-1

P > 0

Alle

3,50

(HC + NOx ≤ 4,00)

0,025

6,00Tabel II-8: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori RLR, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 8)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC

NOx

Partikelmasse

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Trin V

RLR-c-1

RLR-v-1

P > 0

Alle

3,50

0,19

2,00

0,015

1 × 1012

6,00Tabel II-9: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori SMB, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 9)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

NOx

HC

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

Trin V

SMB-v-1

P > 0

SI

275

75Tabel II-10: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori ATS, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 10)

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Trin V

ATS-v-1

P > 0

SI

400

8

Særlige bestemmelser om samlede grænseværdier for kulbrinte (HC) for helt eller delvis gasdrevne motorer

1. For underkategorier, hvor faktor A er defineret, erstattes grænseværdien for kulbrinte for helt eller delvis gasdrevne motorer, der er angivet i tabel II-1 til II-10, med en værdi, der beregnes efter følgende formel:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER),

hvor GER er det gennemsnitlige gas/energiforhold i den relevante prøvningscyklus. Anvendes både den stationære og transiente prøvningscyklus, bestemmes GER ud fra den transiente prøvningscyklus med varmstart. Anvendes mere end én stationær prøvningscyklus, bestemmes det gennemsnitlige GER individuelt for hver cyklus.

Overstiger det beregnede loft for HC-værdien 0,19 + A, sættes grænseværdien for HC til 0,19 + A.

image

Figur 1. Diagram, der viser HC-emissionsgrænse som funktion af det gennemsnitlige GER

2. For underkategorier med kombineret HC- og NOx-grænse nedbringes den kombinerede grænseværdi for HC og NOx med 0,19 g/kWh, og den anvendes kun for NOx.

3. Formlen finder ikke anvendelse på motorer, der anvender ikkegasformige brændstoffer.
BILAG III

Tidsplan for anvendelse af denne forordning med hensyn til EU-typegodkendelse og omsætningTabel III-1: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori NRE

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

NRE

CI

0 < P < 8

NRE-v-1

NRE-c-1

1. januar 2018

1. januar 2019

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

NRE-c-3

1. januar 2018

1. januar 2019

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

NRE-c-4

Alle

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

NRE-c-5

1. januar 2019

1. januar 2020

130 ≤ P < 560

NRE-v-6

NRE-c-6

1. januar 2018

1. januar 2019

P > 560

NRE-v-7

NRE-c-7

1. januar 2018

1. januar 2019Tabel III-2: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori NRG

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

NRG

Alle

P > 560

NRG-v-1

NRG-c-1

1. januar 2018

1. januar 2019Tabel III-3: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori NRSh

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

NRSh

SI

0 < P < 19

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

1. januar 2018

1. januar 2019Tabel III-4: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori NRS

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

NRS

SI

0 < P < 56

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

NRS-v-2a

NRS-v-2b

NRS-v-3

1. januar 2018

1. januar 2019Tabel III-5: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori IWP

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

IWP

Alle

19 ≤ P < 300

IWP-v-1

IWP-c-1

IWP-v-2

IWP-c-2

IWP-v-3

IWP-c-3

1. januar 2018

1. januar 2019

P ≥ 300

IWP-v-4

IWP-c-4

1. januar 2019

1. januar 2020Tabel III-6: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori IWA

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

IWA

Alle

19 ≤ P < 300

IWA-v-1

IWA-c-1

IWA-v-2

IWA-c-2

IWA-v-3

IWA-c-3

1. januar 2018

1. januar 2019

P ≥ 300

IWA-v-4

IWA-c-4

1. januar 2019

1. januar 2020Tabel III-7: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori RLL

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

RLL

Alle

P > 0

RLL-v-1

RLL-c-1

1. januar 2020

1. januar 2021Tabel III-8: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori RLR

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

RLR

Alle

P > 0

RLR-v-1

RLR-c-1

1. januar 2020

1. januar 2021Tabel III-9: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori SMB

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

SMB

SI

P > 0

SMB-v-1

1. januar 2018

1. januar 2019Tabel III-10: Datoer for anvendelse af denne forordning for motorkategori ATS

Kategori

Tændingstype

Effekt (kW)

Underkategori

Obligatorisk anvendelsesdato for denne forordning for så vidt angår

 

 

 

 

EU-typegodkendelse af motorer

Omsætning af motorer

ATS

SI

P > 0

ATS-v-1

1. januar 2018

1. januar 2019
BILAG IV

Ikkevejgående stationære prøvningscyklusser (NRSC)Tabel IV-1: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori NRE

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

NRE

Variabel

Motor med variabel hastighed med referenceeffekt under 19 kW

NRE-v-1

NRE-v-2

G2 eller C1

Motor med variabel hastighed med referenceeffekt på 19 kW eller derover, men ikke over 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

C1

Motor med variabel hastighed med referenceeffekt over 560 kW

NRE-v-7

C1

Konstant

Motor med konstant hastighed

NRE-c-1

NRE-c-2

NRE-c-3

NRE-c-4

NRE-c-5

NRE-c-6

NRE-c-7

D2Tabel IV-2: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori NRG

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

NRG

Variabel

Motor med variabel hastighed til generatorsæt

NRG-v-1

C1

Konstant

Motor med konstant hastighed til generatorsæt

NRG-c-1

D2Tabel IV-3: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori NRSh

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

NRSh

Variabel eller konstant

Motor med referenceeffekt på højst 19 kW til anvendelse i håndholdte maskiner

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

G3Tabel IV-4: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori NRS

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

NRS

Variabel < 3 600 o/m

Motor med variabel hastighed med referenceeffekt på højst 19 kW beregnet til drift med < 3 600 o/m

NRS-vi-1a

NRS-vi-1b

G1

Variabel ≥ 3 600 o/m eller konstant

Motor med variabel hastighed med referenceeffekt på højst 19 kW beregnet til drift med ≥ 3 600 o/m; motor med konstant hastighed med referenceeffekt på højst 19 kW

NRS-vr-1a

NRS-vr-1b

G2

Variabel eller konstant

Motor med både referenceeffekt mellem 19 og 30 kW og samlet slagvolumen på mindre end 1 liter

NRS-v-2a

G2

Motor med referenceeffekt over 19 kW, undtagen motor med både referenceeffekt mellem 19 og 30 kW og samlet slagvolumen på mindre end 1 liter

NRS-v-2b

NRS-v-3

C2Tabel IV-5: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori IWP

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

IWP

Variabel

Motor med variabel hastighed beregnet til fremdrift, der fungerer med en rotor med fast bladindstilling

IWP-v-1

IWP-v-2

IWP-v-3

IWP-v-4

E3

Konstant

Motor med konstant hastighed beregnet til fremdrift, der fungerer med stilbar propel eller elektrisk tilkoblet propel

IWP-c-1

IWP-c-2

IWP-c-3

IWP-c-4

E2Tabel IV-6: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori IWA

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

IWA

Variabel

Motor med variabel hastighed beregnet som hjælpemotor i fartøjer til sejlads ad indre vandveje

IWA-v-1

IWA-v-2

IWA-v-3

IWA-v-4

C1

Konstant

Motor med konstant hastighed beregnet som hjælpemotor i fartøjer til sejlads ad indre vandveje

IWA-c-1

IWA-c-2

IWA-c-3

IWA-c-4

D2Tabel IV-7: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori RLL

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

RLL

Variabel

Motor med variabel hastighed til fremdrift af lokomotiver

RLL-v-1

F

Konstant

Motor med konstant hastighed til fremdrift af lokomotiver

RLL-c-1

D2Tabel IV-8: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori RLR

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

RLR

Variabel

Motor med variabel hastighed til fremdrift af motorvogne

RLR-v-1

C1

Konstant

Motor med konstant hastighed til fremdrift af motorvogne

RLR-c-1

D2Tabel IV-9: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori SMB

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

SMB

Variabel eller konstant

Motorer til fremdrift af snescootere

SMB-v-1

HTabel IV-10: NRSC-prøvningscyklusser for motorkategori ATS

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

NRSC

ATS

Variabel eller konstant

Motorer til fremdrift af ATV’er eller SSV’er

ATS-v-1

G1

Ikkevejgående transient prøvningscyklusTabel IV-11: Ikkevejgående transient prøvningscyklus for motorkategori NRE

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

 

NRE

Variabel

Motor med variabel hastighed med referenceeffekt på 19 kW eller derover, men ikke over 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

NRTC-cyklusTabel IV-12: Ikkevejgående transient prøvningscyklus for motorkategori NRS (1)

Kategori

Driftshastighed

Formål

Underkategori

 

NRS

Variabel eller konstant

Motor med referenceeffekt over 19 kW, undtagen motor med både referenceeffekt mellem 19 og 30 kW og samlet slagvolumen på mindre end 1 liter

NRS-v-2b

NRS-v-3

LSI-NRTC

(1)   

Gælder kun motorer med en maksimal prøvningshastighed på ≤ 3 400 o/m.
BILAG V

Emissionsholdbarhedsperioder (EDP), jf. artikel 25, stk. 1Tabel V-1: EDP for motorkategori NRE

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

EDP (timer)

NRE

CI

Variabel

0 < P < 8

NRE-v-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

5 000

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

8 000

Alle

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

Konstant

0 < P < 8

NRE-c-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

8 000

Alle

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7Tabel V-2: EDP for motorkategori NRG

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

EDP (timer)

NRG

Alle

Konstant

P > 560

NRG-v-1

8 000

Variabel

NRG-c-1Tabel V-3: EDP for motorkategori NRSh

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Slagvolumen (cm3)

Underkategori

EDP (timer)

NRSh

SI

Variabel eller konstant

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

50/125/300 (1)

SV ≥ 50

NRSh-v-1b

(1)   

EDP-timer svarer til EDP-kategori kat. 1/kat. 2/kat. 3 som defineret i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning.Tabel V-4: EDP for motorkategori NRS

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Slagvolumen (cm3)

Underkategori

EDP (timer)

NRS

SI

Variabel ≥ 3 600 o/m eller konstant

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

125/250/500 (1)

Variabel < 3 600 o/m

NRS-vi-1a

Variabel ≥ 3 600 o/m eller konstant

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

250/500/1 000  (1)

Variabel < 3 600 o/m

NRS-vi-1b

Variabel eller konstant

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

1 000

SV >1 000

NRS-v-2b

5 000

30 ≤ P < 56

Alle

NRS-v-3

5 000

(1)   

EDP-timer svarer til EDP-kategori kat. 1/kat. 2/kat. 3 som defineret i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning.Tabel V-5: EDP for motorkategori IWP

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

EDP (timer)

IWP

Alle

Variabel

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

Konstant

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4Tabel V-6: EDP for motorkategori IWA

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

EDP (timer)

IWA

Alle

Variabel

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

Konstant

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4Tabel V-7: EDP for motorkategori RLL

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

EDP (timer)

RLL

Alle

Variabel

P > 0

RLL-v-1

10 000

Konstant

P > 0

RLL-c-1Tabel V-8: EDP for motorkategori RLR

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

EDP (timer)

RLR

Alle

Variabel

P > 0

RLR-v-1

10 000

Konstant

P > 0

RLR-c-1Tabel V-9: EDP for motorkategori SMB

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

EDP (timer)

SMB

SI

Variabel eller konstant

P > 0

SMB-v-1

400 (1)

(1)   

Alternativt er en emissionsholdbarhedsperiode på 8 000  km tilladt.Tabel V-10: EDP for motorkategori ATS

Kategori

Tændingstype

Driftshastighed

Effekt (kW)

Underkategori

EDP (timer)

ATS

SI

Variabel eller konstant

P > 0

ATS-v-1

500/1 000  (1)

(1)   

EDP-timer svarer til følgende samlede slagvolumen: < 100 cm3/≥ 100 cm3.
BILAG VI

Emissionsgrænseværdier for motorer til særlige formål, jf. artikel 34, stk. 5Tabel VI-1: Emissionsgrænseværdier for motorer til særlige formål for motorkategori NRE

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC

NOx

Partikelmasse

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,6

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,5

7,5

0,6

6,0

SPE

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,0

4,7

0,4

6,0

SPE

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

Alle

5,0

4,0

0,3

6,0

SPE

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

Alle

3,5

4,0

0,2

6,0

SPE

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

Alle

3,5

6,4

0,2

6,0Tabel VI-2: Emissionsgrænseværdier for motorer til særlige formål for motorkategori NRG

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

HC

NOx

Partikelmasse

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

NRG-c-1

P > 560

Alle

3,5

6,4

0,2

6,0

NRG-v-1Tabel VI-3: Emissionsgrænseværdier for motorer til særlige formål for motorkategori RLL

Emissionstrin

Motorunderkategori

Effektinterval

Tændingstype

CO

THC

NOx

Partikelmasse

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P ≤ 560

Alle

3,5

(HC + NOx ≤ 4,0)

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 560 kW

Alle

3,5

0,5

6,0

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 2 000  kW og SVc (1) > 5 liter

Alle

3,5

0,4

7,4

0,2

6,0

(1)   

Slagvolumen pr. cylinder.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (se side 118 i denne EUT).

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 90).

( 5 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).

( 6 ) Europæisk standard EN 14466+A1: 2009 (brandpumper — bærbare pumper — krav vedrørende sikkerhed og præstation, afprøvninger).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 309).

( 8 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 1302/2014 af 18. november 2014 om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for lokomotiver og rullende materiel til passagertog i delsystemet Rullende materiel til jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 228).

( *1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 309).«

( *2 ) EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53.«

( *3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53).«

( *4 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 af 1. oktober 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til landbrugs- og skovbrugskøretøjers miljøpræstationer og fremdriftsydelse (EUT L 16 af 23.1.2015, s. 1).«