02016R0589 — DA — 31.07.2019 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/589

af 13. april 2016

om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1149 af 20. juni 2019

  L 186

21

11.7.2019
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/589

af 13. april 2016

om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger en ramme for samarbejde for at lette udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen i henhold til artikel 45 i TEUF, idet den fastlægger principperne og reglerne for:

▼M1

a) tilrettelæggelse af Euresnettet mellem Kommissionen, Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og medlemsstaterne

b) samarbejde mellem Kommissionen, Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og medlemsstaterne om deling af relevante tilgængelige oplysninger om ledige stillinger, jobansøgninger og CV’er

▼B

c) tiltag iværksat af og mellem medlemsstaterne for at sikre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet med henblik på at sikre et højt beskæftigelsesniveau af god kvalitet

d) Euresnettets funktion, herunder samarbejde med arbejdsmarkedets parter og inddragelsen af andre aktører

e) mobilitetsstøttetjenester vedrørende Euresnettets funktion til arbejdstagere og arbejdsgivere, hvorved mobilitet på et fair grundlag også fremmes

▼M1

f) fremme af Euresnettet på EU-plan ved hjælp af effektive kommunikationsforanstaltninger truffet af Kommissionen, Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og medlemsstaterne.

▼B

Artikel 2

Anvendelsesområde

Nærværende forordning finder anvendelse på medlemsstaterne og unionsborgere med forbehold af artikel 2 og 3 i forordning (EU) nr. 492/2011.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»de offentlige arbejdsformidlinger« : organisationer i medlemsstaterne, som er en del af relevante ministerier, offentlige organer eller offentligretlige selskaber, der har ansvaret for at gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitikker og levere arbejdsformidling af god kvalitet i offentlighedens interesse

2)

»arbejdsformidlinger« : en juridisk enhed, der opererer lovligt i en medlemsstat, og som leverer tjenester til arbejdstagere, der søger beskæftigelse, og arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere arbejdstagere

3)

»ledig stilling« : et tilbud om beskæftigelse, som vil give den udvalgte ansøger mulighed for at indgå i et ansættelsesforhold, der vil gøre ansøgeren til arbejdstager, jf. artikel 45 i TEUF

4)

»formidling og udligning« : udveksling af oplysninger og behandling af ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er

5)

»fælles IT-platform« : den IT-infrastruktur og tilhørende platforme, der er oprettet på EU-plan med henblik på gennemsigtighed og formidling og udligning i overensstemmelse med denne forordning

6)

»grænsearbejder« : en arbejdstager, som udøver lønnet beskæftigelse i en medlemsstat, og som er bosat i en anden medlemsstat, hvortil arbejdstageren som hovedregel vender tilbage dagligt eller mindst en gang om ugen

7)

»grænseoverskridende Eurespartnerskab« : en gruppering af Euresmedlemmer eller -partnere og, hvor det er relevant, andre interessenter uden for Euresnettet med henblik på langsigtet samarbejde inden for regionale strukturer. Grænseoverskridende Eurespartnerskaber etableres i grænseoverskridende regioner mellem: arbejdsformidlinger på regionalt, lokalt og, hvor det er hensigtsmæssigt, nationalt plan, arbejdsmarkedets parter og, hvor det er relevant, andre interessenter fra mindst to medlemsstater eller en medlemsstat og et andet land, som deltager i EU-instrumenterne til støtte for Euresnettet.

▼M1

8)

»den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed« : det organ, der er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149 ( 1 ).

▼B

Artikel 4

Tilgængelighed

1.  Tjenester i henhold til denne forordning er tilgængelige for alle arbejdstagere og arbejdsgivere i hele Unionen under overholdelse af princippet om ligebehandling.

▼M1

2.  Personer med handicap sikres adgang til oplysningerne på Euresportalen og til støttetjenester, som er tilgængelige på nationalt plan. Kommissionen, Det Europæiske Koordineringsbureau og Euresmedlemmer og -partnere fastsætter midlerne til at sikre dette under hensyntagen til deres respektive forpligtelser.

▼BKAPITEL II

GENETABLERING AF EURESNETTET

Artikel 5

Genetablering af Euresnettet

1.  Euresnettet genetableres herved.

2.  Nærværende forordning erstatter regelsættet for Eures, jf. kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011 og gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU, der er vedtaget på grundlag af artikel 38 i nævnte forordning.

Artikel 6

Euresnettets mål

Euresnettet bidrager inden for sine aktivitetsområder til opfyldelse af følgende mål:

a) at lette udøvelsen af de rettigheder, der gives i artikel 45 i TEUF og forordning (EU) nr. 492/2011

b) at gennemføre den samordnede strategi for beskæftigelsen og navnlig for fremme af en veluddannet, velkvalificeret og smidig arbejdsstyrke, jf. artikel 145 i TEUF

c) at forbedre funktionen, sammenhængen og integreringen af arbejdsmarkederne i Unionen, herunder på grænseoverskridende plan

d) at fremme en frivillig geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet i Unionen, herunder i grænseoverskridende regioner, på et fair grundlag og i overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis

e) at støtte overgangen til arbejdsmarkedet og dermed fremme de sociale og beskæftigelsesmæssige mål, jf. artikel 3 i TEU.

Artikel 7

Euresnettets sammensætning

1.  Euresnettet omfatter følgende kategorier af organisationer:

▼M1

a) Det Europæiske Koordineringsbureau, der er oprettet under Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, og som har ansvaret for at bistå Euresnettet med udførelsen af dets aktiviteter

▼B

b) nationale koordineringsbureauer med ansvar for at anvende denne forordning i de respektive medlemsstater, som udpeges af medlemsstaterne, og som kan være deres offentlige arbejdsformidlinger

c) Euresmedlemmerne, navnlig:

i) de offentlige arbejdsformidlinger, som er udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 10, og

ii) organisationer, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 11 eller for en overgangsperiode i overensstemmelse med artikel 40 til at levere bistand på nationalt, regionalt eller lokalt plan, herunder på grænseoverskridende plan, med henblik på formidling og udligning og støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere

d) Eurespartnerne, som er organisationer, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 11, navnlig stk. 2 og 4, eller for en overgangsperiode i overensstemmelse med artikel 40 til at levere bistand på nationalt, regionalt eller lokalt plan, herunder på grænseoverskridende plan, med henblik på formidling og udligning eller støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere.

▼M1

e) Kommissionen.

▼B

2.  Arbejdsmarkedets parter kan blive en del af Euresnettet som Euresmedlemmer eller -partnere i overensstemmelse med artikel 11.

Artikel 8

Det Europæiske Koordineringsbureaus ansvarsområder

1.   ►M1  Det Europæiske Koordineringsbureau bistår Euresnettet med udførelsen af dets aktiviteter, navnlig ved i tæt samarbejde med de nationale koordineringsbureauer og Kommissionen at udvikle og udføre følgende aktiviteter: ◄

a) udformning af en sammenhængende ramme for og tilvejebringelse af horisontale støtteaktiviteter til Euresnettet, herunder:

▼M1

i) som systemejer af Euresportalen og tilhørende IT-tjenester definition af brugerbehov og driftskrav, der skal fremsendes til Kommissionen med henblik på drift og udvikling af portalen, herunder systemer og procedurer til udveksling af ledige stillinger, jobansøgninger, CV’er og støttedokumenter samt andre oplysninger i samarbejde med andre relevante EU-oplysnings- og rådgivningstjenester eller -net og -initiativer

▼B

ii) oplysnings- og kommunikationsaktiviteter vedrørende Euresnettet

iii) et fælles uddannelsesprogram og løbende faglig udvikling for personale hos Euresmedlemmer og -partnere samt hos de nationale koordineringsbureauer, hvorved den fornødne ekspertise sikres

iv) en helpdeskfunktion, der støtter personale hos Euresmedlemmer og -partnere og nationale koordineringsbureauer, navnlig personale i direkte kontakt med arbejdstagere og arbejdsgivere

v) fremme af netværkssamarbejde, udveksling af bedste praksis og gensidig læring inden for Euresnettet

b) analyse af geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet under hensyntagen til de forskellige situationer i medlemsstaterne

c) udvikling af en hensigtsmæssig samarbejds- og formidlings- og udligningsstruktur i Unionen vedrørende lærlingepladser og praktikpladser i overensstemmelse med denne forordning.

▼M1

2.  Det Europæiske Koordineringsbureau forvaltes af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed. Det Europæiske Koordineringsbureau etablerer en regelmæssig dialog med repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter på EU-plan.

3.  Det Europæiske Koordineringsbureau udarbejder sine flerårige arbejdsprogrammer i høring af den i artikel 14 omhandlede koordineringsgruppe og Kommissionen.

▼B

Artikel 9

De nationale koordineringsbureauers ansvarsområder

1.  Medlemsstaterne udpeger de nationale koordineringsbureauer, jf. artikel 7, stk. 1, litra b). Medlemsstaterne underretter Det Europæiske Koordineringsbureau om disse udpegelser.

2.  Hvert nationalt koordineringsbureau er ansvarligt for:

a) tilrettelæggelse af arbejdet for Euresnettet i medlemsstaten, herunder sikring af en koordineret overførsel af oplysninger om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er til Euresportalen i overensstemmelse med artikel 17 via en enkelt koordineret kanal

▼M1

b) samarbejde med Kommissionen, Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og medlemsstaterne om formidling og udligning inden for de rammer, der fastsættes i kapitel III

▼B

c) levering til Det Europæiske Koordineringsbureau af alle foreliggende oplysninger om uoverensstemmelser mellem antallet af ledige stillinger, der er blevet indberettet, og det samlede antal ledige stillinger på nationalt plan

d) koordinering af tiltag, der gennemføres i den pågældende medlemsstat og i samarbejde med andre medlemsstater i overensstemmelse med kapitel V.

3.  Hver enkelt nationale koordineringsbureau tilrettelægger gennemførelsen på nationalt plan af de horisontale støtteaktiviteter, der tilbydes af Det Europæiske Koordineringsbureau, jf. artikel 8, i givet fald i tæt samarbejde med Det Europæiske Koordineringsbureau og andre nationale koordineringsbureauer. Disse horisontale støtteaktiviteter omfatter navnlig:

a) med henblik på offentliggørelse, navnlig på Euresportalen, indsamling og validering af ajourførte oplysninger om Euresmedlemmer og -partnere, der opererer på det nationale koordineringsbureaus nationale område, deres aktiviteter og omfanget af de støttetjenester, som de leverer til arbejdstagere og arbejdsgivere

b) levering af forberedende undervisningsaktiviteter vedrørende Euresaktivitet og udvælgelse af personale til deltagelse i det fælles uddannelsesprogram og i gensidige læringsaktiviteter

c) indsamling og analyse af data vedrørende artikel 31 og 32.

4.  Med henblik på offentliggørelse, navnlig på Euresportalen, og i arbejdstagernes og arbejdsgivernes interesse skal hver enkelt nationale koordineringsbureau stille til rådighed, regelmæssigt ajourføre og rettidigt formidle oplysninger og vejledning på nationalt plan vedrørende situationen i medlemsstaten med hensyn til:

a) leve- og arbejdsvilkår, herunder generelle oplysninger om social sikring og betaling af skatter

b) de relevante administrative procedurer vedrørende beskæftigelse og de regler, som gælder for arbejdstagere, der tager beskæftigelse

c) det nationale regelsæt for lærlingepladser og praktikpladser og eksisterende EU-regler og -instrumenter

d) med forbehold af artikel 17, stk. 2, litra b), adgang til erhvervsuddannelse

e) situationen for grænsearbejdere, navnlig i grænseoverskridende regioner

f) generel bistand efter rekruttering og oplysninger om, hvor denne bistand kan fås inden for nettet, og, hvis sådanne oplysninger er tilgængelige, uden for Euresnettet.

Hvor det er relevant, kan nationale koordineringsbureauer stille oplysningerne til rådighed og formidle disse i samarbejde med andre oplysnings- og rådgivningstjenester og -net samt relevante instanser på nationalt plan, herunder dem, der er omhandlet i artikel 4 i direktiv 2014/54/EU.

5.  De nationale koordineringsbureauer udveksler oplysninger om de i artikel 17, stk. 5, omhandlede mekanismer og standarder samt om standarder vedrørende datasikkerhed og databeskyttelse, der har relevans for den fælles IT-platform. De samarbejder indbyrdes og med Det Europæiske Koordineringsbureau, navnlig med hensyn til klager og ledige stillinger, der ikke anses for at være i overensstemmelse med de pågældende standarder i henhold til national ret.

6.  Hvert nationalt koordineringsbureau yder generel støtte til Euresmedlemmer og -partnere med hensyn til samarbejdet med deres Euresmodparter i andre medlemsstater, herunder rådgivning til Euresmedlemmer og -partnere om håndtering af klager vedrørende ledige stillinger og rekrutteringer via Eures samt om samarbejde med relevante offentlige myndigheder. Hvis oplysningerne står til rådighed for det nationale koordineringsbureau, meddeles resultatet af klageprocedurer til Det Europæiske Koordineringsbureau.

7.  Det nationale koordineringsbureau fremmer samarbejde med interessenter, som f.eks. arbejdsmarkedets parter, karrierevejledningstjenester, erhvervsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner, handelskamre, sociale myndigheder og organisationer, der repræsenterer sårbare grupper på arbejdsmarkedet, og organisationer, der arbejder med lærlinge- og praktikordninger.

Artikel 10

Udpegning af offentlige arbejdsformidlinger til Euresmedlemmer

1.  Medlemsstaterne udpeger de offentlige arbejdsformidlinger, som er relevante for aktiviteterne i Euresnettet, til Euresmedlemmer. Medlemsstaterne underretter Det Europæiske Koordineringsbureau om disse udpegninger. I kraft af deres udpegelse får de pågældende offentlige arbejdsformidlinger en særlig status inden for Euresnettet.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de offentlige arbejdsformidlinger i deres egenskab af Euresmedlemmer opfylder alle de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, og de fælles minimumskriterier, der er anført i bilag I.

3.  Offentlige arbejdsformidlinger kan opfylde deres forpligtelser som Euresmedlem gennem organisationer, der handler under de offentlige arbejdsformidlingers ansvar, i henhold til delegation, udlicitering eller særlige aftaler.

Artikel 11

Godkendelse af andre organisationer end offentlige arbejdsformidlinger som Euresmedlemmer og som Eurespartnere

1.  Hver medlemsstat opretter uden unødigt ophold, men senest den 13. maj 2018, et system til godkendelse organisationer som Euresmedlemmer og -partnere til at overvåge deres aktiviteter og deres overholdelse af gældende ret i forbindelse med anvendelsen af denne forordning og om nødvendigt til at tilbagekalde deres godkendelse. Dette system skal være gennemsigtigt og forholdsmæssigt, overholde princippet om ligebehandling af ansøgerorganisationer og en retfærdig procedure og stille de nødvendige midler til rådighed for at sikre en effektiv retsbeskyttelse.

2.  Medlemsstaterne fastlægger med henblik på det i stk. 1 omhandlede system kravene og kriterierne for godkendelse af Euresmedlemmer og -partnere. Disse krav og kriterier skal som minimum indeholde de fælles minimumskriterier, der er fastsat i bilag I. Medlemsstaterne kan fastlægge yderligere krav eller kriterier, som er nødvendige med henblik på korrekt anvendelse af de regler, der finder anvendelse for arbejdsformidlingers aktiviteter og den effektive forvaltning af arbejdsmarkedspolitikkerne på deres område.

3.  Organisationer, der opererer lovligt i en medlemsstat, kan ansøge om at blive Euresmedlem i henhold til betingelserne i denne forordning og det i stk. 1 omhandlede system. En organisation, der ansøger om at blive Euresmedlem, skal i sin ansøgning forpligte sig til at opfylde alle de forpligtelser, der vedrører medlemmerne i henhold til denne forordning, herunder til at udføre alle de opgaver, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra a), b) og c).

4.  En organisation, der opererer lovligt i en medlemsstat, kan ansøge om at blive Eurespartner i henhold til betingelserne i denne forordning og det i stk. 1 omhandlede system, forudsat at den behørigt begrunder, at den kan udføre højst to af de opgaver, der er anført i artikel 12, stk. 2, litra a), b) og c), på grund af omfang, finansielle ressourcer og arten af de tjenester, som organisationen sædvanligvis yder, eller dens organisatoriske struktur, herunder som nonprofitorganisation. En organisation, der ansøger om at blive Eurespartner, skal i sin ansøgning forpligte sig til at opfylde alle de krav, som Eurespartnere er underlagt i henhold til denne forordning, og udføre mindst en af de opgaver, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra a), b) og c).

5.  Medlemsstaterne godkender ansøgerorganisationer som Euresmedlemmer eller -partnere, hvis de opfylder de gældende kriterier og krav, jf. stk. 2, 3 og 4.

6.  De nationale koordineringsbureauer underretter Det Europæiske Koordineringsbureau om de i stk. 1 omhandlede systemer, herunder de yderligere kriterier og krav, jf. stk. 2, om Euresmedlemmer og -partnere, der er godkendt i overensstemmelse med det pågældende system, og om ethvert afslag på godkendelse som følge af manglende overholdelse af bilag I, afsnit 1, punkt 1. Det Europæiske Koordineringsbureau sender de pågældende oplysninger til de øvrige nationale koordineringsbureauer.

7.  Medlemsstaterne tilbagekalder godkendelsen af Euresmedlemmer og -partnere, hvis de ikke længere opfylder de gældende kriterier eller krav, jf. stk. 2, 3 og 4. De nationale koordineringsbureauer underretter Det Europæiske Koordineringsbureau om enhver sådan tilbagekaldelse af en sådan godkendelse og begrundelsen herfor. Det Europæiske Koordineringsbureau sender de pågældende oplysninger til de øvrige nationale koordineringsbureauer.

8.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage en skabelon for beskrivelsen af det nationale system og procedurerne for udveksling af oplysninger om de i stk. 1 omhandlede nationale systemer mellem medlemsstaterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 12

Euresmedlemmernes og -partnernes ansvar

1.  Euresmedlemmerne og -partnerne bidrager til Euresnettet med hensyn til de opgaver, hvortil de er udpeget i overensstemmelse med artikel 10 eller godkendt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3 og 4, eller i en overgangsperiode i overensstemmelse med artikel 40, og de opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

2.  Euresmedlemmerne deltager i Euresnettet, herunder ved at udføre alle følgende opgaver, og Eurespartnerne deltager i Euresnettet, herunder ved at udføre mindst én af følgende opgaver:

a) bidrage til puljen af ledige stillinger i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra a)

b) bidrage til puljen af jobansøgninger og CV'er i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra b)

c) levere støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere i overensstemmelse med artikel 23 og 24, artikel 25, stk. 1, artikel 26 og, hvor det er relevant, artikel 27.

3.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne indberetter med henblik på Euresportalen alle ledige stillinger, der offentliggøres hos dem, samt alle jobansøgninger og CV'er, hvis arbejdstageren har givet samtykke til også at stille oplysningerne til rådighed for Euresportalen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3. Artikel 17, stk. 1, andet afsnit, og artikel 17, stk. 2, anvendes for ledige stillinger, der offentligøres gennem Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne.

4.  Euresmedlemmerne og -partnerne udpeger et eller flere kontaktpunkter såsom formidlings- og rekrutteringskontorer, callcentre og selvbetjeningsværktøjer i overensstemmelse med nationale kriterier, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere kan få hjælp til formidling og udligning eller adgang til støttetjenester i overensstemmelse med denne forordning eller begge dele. Kontaktpunkterne kan også udspringe af personaleudvekslingsprogrammer og udstationering af forbindelsesofficerer eller inddrage fælles arbejdsformidlinger.

5.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne, sikrer, at de kontaktpunkter, de har udpeget, tydeligt angiver omfanget af de støttetjenester, de tilbyder arbejdstagerne og arbejdsgiverne.

6.  Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet gennem deres nationale koordineringsbureauer kræve, at Euresmedlemmerne og -partnerne bidrager til:

a) indsamling af oplysninger og vejledning, der skal offentliggøres på Euresportalen omhandlet i artikel 9, stk. 4

b) udveksling af oplysninger omhandlet i artikel 30

c) programmeringscyklen omhandlet i artikel 31

d) indsamling af data omhandlet i artikel 32.

Artikel 13

Fælles ansvar

I overensstemmelse med deres respektive roller og ansvar søger alle de organisationer, der deltager i Euresnettet, i tæt samarbejde med hinanden aktivt at fremme de muligheder, som arbejdskraftmobilitet i Unionen giver, og de søger at forbedre de måder, hvorpå arbejdstagere og arbejdsgivere kan få gavn af mobilitet på et fair grundlag og udnytte disse muligheder på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder på grænseoverskridende plan.

Artikel 14

Koordineringsgruppe

▼M1

1.  Koordineringsgruppen består af repræsentanter på et passende niveau for Kommissionen, Det Europæiske Koordineringsbureau og de nationale koordineringsbureauer.

▼B

2.  Koordineringsgruppen støtter gennemførelsen af denne forordning ved at udveksle oplysninger og udvikle vejledning. Den rådgiver navnlig Kommissionen om de skabeloner, der er omhandlet i artikel 11, stk. 8, og artikel 31, stk. 5, de udkast til tekniske standarder og formater, der er omhandlet i artikel 17, stk. 8, og artikel 19, stk. 6, samt de ensartede detaljerede specifikationer for indsamling og analyse af data, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3.

3.  Koordineringsgruppen kan bl.a. tilrettelægge udvekslinger af bedste praksis vedrørende de nationale systemer til godkendelse, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, og vedrørende støttetjenester, der er omhandlet i artikel 23-27.

4.  Det Europæiske Koordineringsbureau tilrettelægger koordineringsgruppens arbejde og leder dens møder. Det holder andre relevante organer eller netværk underrettet om arbejdet i koordineringsgruppen.

Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan har ret til at deltage i koordineringsgruppens møder.

5.  Koordineringsgruppen samarbejder med bestyrelsen for netværket af offentlige arbejdsformidlinger ved navnlig at underrette denne om aktiviteterne i Euresnettet og ved at udveksle bedste praksis.

Artikel 15

Fælles identitet og varemærke

1.  Navnet »Eures« anvendes udelukkende til aktiviteter inden for Euresnettet i overensstemmelse med denne forordning. Det illustreres ved hjælp af et standardlogo, hvis brug er angivet med et grafisk design vedtaget af Det Europæiske Koordineringsbureau.

2.  Eurestjenestemærket og logoet skal benyttes af alle organisationer, der deltager i Euresnettet, jf. artikel 7, i forbindelse med alle deres aktiviteter vedrørende Euresnettet for at sikre en fælles visuel identitet.

3.  Organisationer, der deltager i Euresnettet, sikrer, at det oplysnings- og reklamemateriale, de leverer, er i overensstemmelse med Euresnettets overordnede kommunikationsaktiviteter, fælles kvalitetsstandarder og oplysninger fra Det Europæiske Koordineringsbureau.

4.  Organisationer, der deltager i Euresnettet, underretter straks Det Europæiske Koordineringsbureau om enhver tredjeparts eller ethvert tredjelands misbrug af Eurestjenestemærket eller Eureslogoet, som de måtte få kendskab til.

Artikel 16

Samarbejde og andre foranstaltninger

1.  Det Europæiske Koordineringsbureau fremmer samarbejdet mellem Euresnettet og andre EU-oplysnings- og rådgivningstjenester og -net.

2.  De nationale koordineringsbureauer samarbejder med de i stk. 1 omhandlede tjenester og net på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan om at opnå synergier og undgå dobbeltarbejde og inddrager Euresmedlemmerne og -partnerne, hvor det er relevant.

3.  De nationale koordineringsbureauer fremmer Euresnettets samarbejde med arbejdsmarkedets parter på nationalt plan ved at sikre en regelmæssig dialog med arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national ret og praksis.

4.  Medlemsstaterne tilskynder til et tæt samarbejde på grænseoverskridende plan mellem regionale, lokale og, hvor det er relevant, nationale aktører, f.eks. praksis og leverede tjenester inden for rammerne af grænseoverskridende Eurespartnerskaber.

5.  Medlemsstaterne søger at udvikle løsninger med kvikskranker til kommunikation, herunder onlinekommunikation, med arbejdstagere og arbejdsgivere om Eures' aktivitet og tjenester og net omhandlet i stk. 1.

▼M1

6.  Medlemsstaterne undersøger sammen med Kommissionen og Det Europæiske Koordineringsbureau alle muligheder for at give unionsborgere fortrinsstilling ved besættelse af ledige stillinger for at opnå ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på Unionens arbejdsmarked. Medlemsstaterne kan træffe nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

▼BKAPITEL III

FÆLLES IT-PLATFORM

Artikel 17

Organisering af den fælles IT-platform

1.  Med henblik på at samle ledige stillinger og jobansøgninger stiller den enkelte medlemsstat følgende til rådighed for Euresportalen:

a) alle ledige stillinger, som offentliggøres gennem offentlige arbejdsformidlinger eller indberettes af Euresmedlemmer, og, hvor det er relevant, Eurespartnere i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3

b) alle jobansøgninger og CV'er, der er tilgængelige hos offentlige arbejdsformidlinger, samt dem, som indberettes af de andre Euresmedlemmer og, hvor det er relevant, Eurespartnere i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, hvis de pågældende arbejdstagere har givet samtykke til at stille oplysningerne til rådighed for Euresportalen på de i nærværende artikels stk. 3 anførte vilkår.

For så vidt angår første afsnit, litra a), kan medlemsstaterne indføre en mekanisme, der giver arbejdsgivere mulighed for ikke at offentliggøre en ledig stilling på Euresportalen, hvis anmodningen er behørigt begrundet i færdigheder og kompetencer, der er påkrævet i forbindelse med stillingen.

2.  Når medlemsstaterne stiller oplysninger om ledige stillinger til rådighed for Euresportalen, kan de udelukke:

a) ledige stillinger, der som følge af deres art eller nationale regler kun kan søges af borgere i et bestemt land

b) ledige stillinger vedrørende kategorier af lærlingepladser og praktikpladser, der, idet de primært har et læringselement, er en del af nationale uddannelsessystemer eller er offentligt finansieret som en del af en medlemsstats aktive arbejdsmarkedspolitikker

c) andre ledige stillinger, som er en del af en medlemsstats aktive arbejdsmarkedspolitikker.

3.  Arbejdstageres samtykke, jf. stk. 1, litra b), skal være udtrykkeligt, utvetydigt, frivilligt, konkret og givet på et oplyst grundlag. Arbejdstagere kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage og kræve nogle af eller alle de oplysninger, der er stillet til rådighed, slettet eller ændret. Arbejdstagere kan vælge mellem en række muligheder for at begrænse adgangen til deres data eller visse attributter.

4.  For så vidt angår arbejdstagere, der er mindreårige, skal deres samtykke forelægges sammen med samtykke fra deres forældre eller værger.

5.  Medlemsstaterne indfører passende mekanismer og standarder, der er nødvendige for at sikre den iboende og tekniske kvalitet af oplysninger om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at datakilderne kan spores med henblik på overvågning af kvaliteten af disse data.

7.  For at give mulighed for at matche ledige stillinger med jobansøgninger og CV'er sikrer den enkelte medlemsstat, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger leveres i henhold til et ensartet system og på en gennemsigtig måde.

8.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nødvendige tekniske standarder og formater, der har til formål at indføre det i stk. 7 omhandlede ensartede system. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 3.

Artikel 18

Adgang til den fælles IT-platform på nationalt plan

1.  Euresmedlemmerne og -partnerne sikrer, at Euresportalen er klart synlig og nem at søge i via alle de jobsøgningsportaler, som de forvalter, uanset om det er på centralt, regionalt eller lokalt plan, og at disse portaler er opkoblet til Euresportalen.

2.  De offentlige arbejdsformidlinger sikrer, at de organisationer, der handler under deres ansvar, har en klart synlig kobling til Euresportalen på alle de webportaler, som de forvalter.

3.  Euresmedlemmerne og -partnerne sikrer, at alle ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er, som gøres tilgængelige på Euresportalen, er let tilgængelige for det af deres personale, der arbejder med Euresnettet.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at overførslen af oplysninger om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er, jf. artikel 9, stk. 2, litra a), foregår via en enkelt koordineret kanal.

Artikel 19

Automatisk matchning gennem den fælles IT-platform

▼M1

1.  Medlemsstaterne samarbejder med hinanden, Kommissionen og Det Europæiske Koordineringsbureau vedrørende interoperabilitet mellem nationale systemer og den af Kommissionen udviklede europæiske klassifikation. Kommissionen holder medlemsstaterne underrettet om udviklingen af den europæiske klassifikation.

▼B

2.  Kommissionen vedtager og ajourfører ved hjælp af gennemførelsesretsakter listen over færdigheder, kompetencer og erhverv i den europæiske klassifikation. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 3. Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

3.  Med henblik på automatisk matchning gennem den fælles IT-platform udarbejder hver medlemsstat uden unødigt ophold, men senest tre år efter vedtagelsen af den i stk. 2 omhandlede liste, en første fortegnelse med en sammenligning mellem sine nationale, regionale og sektorspecifikke klassifikationer og den nævnte liste, og når fortegnelsen er taget i brug, foretager den en regelmæssig ajourføring af fortegnelsen, for så vidt angår udviklingen af rekrutteringstjenester, på grundlag af en ansøgning, der kommer fra Det Europæiske Koordineringsbureau.

4.  Medlemsstaterne kan vælge at erstatte deres nationale klassifikationer med den europæiske klassifikation, når den er afsluttet, eller beholde deres interoperable nationale klassifikationssystemer.

5.  Kommissionen yder teknisk og, hvor det er muligt, finansiel bistand til medlemsstater, når de udarbejder fortegnelsen i henhold til stk. 3, og til de medlemsstater, der vælger at erstatte nationale klassifikationer med den europæiske klassifikation.

6.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske standarder og formater, der er nødvendige for at indføre automatisk matchning gennem den fælles IT-platform, under anvendelse af den europæiske klassifikation og interoperabiliteten mellem de nationale systemer og den europæiske klassifikation. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 3.

Artikel 20

Mekanisme for lettere adgang for arbejdstagere og arbejdsgivere

1.  Euresmedlemmerne og -partnerne bistår efter anmodning arbejdstagere og arbejdsgivere, der benytter deres tjenester, med deres registrering på Euresportalen. Denne bistand skal være gratis.

2.  Euresmedlemmerne og -partnerne sikrer, at arbejdstagere og arbejdsgivere, der benytter deres tjenester, har adgang til generelle oplysninger om, hvordan, hvornår og hvor de kan ajourføre, revidere og fjerne de pågældende data.KAPITEL IV

STØTTETJENESTER

Artikel 21

Principper

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere og arbejdsgivere uden unødig forsinkelse kan få adgang, online eller offline, til støttetjenesterne på nationalt plan.

2.  Medlemsstaterne støtter udviklingen af en koordineret tilgang til støttetjenester på nationalt plan.

Særlige behov på regionalt og lokalt plan tages i betragtning.

3.  De støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere som er omhandlet i artikel 22, artikel 25, stk. 1, artikel 26 og, hvor det er relevant, artikel 27, skal være gratis.

De støttetjenester til arbejdstagere, som er omhandlet i artikel 23, skal være gratis.

De støttetjenester til arbejdsgivere, som er omhandlet i artikel 24, kan være pålagt et gebyr.

4.  Gebyrer, der opkræves for tjenester, som Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne tilbyder i medfør af dette kapitel, må ikke være højere end gebyrerne for andre, sammenlignelige tjenester, der leveres af Euresmedlemmerne og -partnerne. Hvor det er relevant, oplyser Euresmedlemmerne og -partnerne arbejdstagere og arbejdsgivere klart og præcist om eventuelle omkostninger i den forbindelse.

5.  De berørte Euresmedlemmer og -partnere skal klart over for arbejdstagerne og arbejdsgiverne anføre, hvilke støttetjenester de tilbyder, hvor og hvordan der er adgang til disse tjenester samt betingelserne for denne adgang, gennem deres oplysningskanaler. Disse oplysninger offentliggøres på Euresportalen.

6.  Med forbehold af artikel 11, stk. 2, kan de Euresmedlemmer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), nr. ii), og Eurespartnerne tilbyde deres tjenester online alene.

Artikel 22

Adgang til grundlæggende oplysninger

1.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne giver arbejdstagere og arbejdsgivere grundlæggende oplysninger om Euresportalen, herunder jobansøgnings- og CV-databasen, og Euresnettet, herunder kontaktoplysninger vedrørende relevante Euresmedlemmer og -partnere på nationalt plan, oplysninger om de rekrutteringskanaler, som de benytter (e-tjenester, personaliserede tjenester, kontaktpunkternes placering), samt de relevante weblinks på en let tilgængelig og brugervenlig måde.

Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne henviser om nødvendigt arbejdstagere og arbejdsgivere til andre Euresmedlemmer eller -partnere.

2.  Det Europæiske Koordineringsbureau støtter udviklingen af grundlæggende oplysninger i medfør af denne artikel og bistår medlemsstaterne med at sikre en hensigtsmæssig sprogdækning, der tager hensyn til kravene på medlemsstaternes arbejdsmarkeder.

Artikel 23

Støttetjenester til arbejdstagere

1.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne tilbyder uden unødigt ophold arbejdstagere, der søger beskæftigelse, mulighed for at få adgang til de tjenester, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

2.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne leverer efter anmodning fra en arbejdstager oplysninger og vejledning om individuelle beskæftigelsesmuligheder og tilbyder navnlig arbejdstageren følgende tjenester:

a) levering af eller henvisning til generelle oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i bestemmelseslandet

b) ydelse af bistand til og vejledning om indhentning af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4

c) hvor det er relevant, ydelse af bistand til udarbejdelsen af jobansøgninger og CV'er for at sikre overensstemmelse med de i artikel 17, stk. 8, og artikel 19, stk. 6, omhandlede europæiske tekniske standarder og formater samt med upload af sådanne jobansøgninger og CV'er på Euresportalen

d) hvor det er relevant, overvejelse af en mulig placering i Unionen som led i en konkret handlingsplan eller støtte til udarbejdelsen af en konkret handlingsplan for mobilitet med henblik på at blive placeret i Unionen

e) hvis det er relevant, henvisning af arbejdstageren til et andet Euresmedlem eller en anden Eurespartner.

3.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne yder efter rimelig anmodning fra en arbejdstager yderligere jobsøgningsbistand og andre supplerende tjenester, idet der tages hensyn til arbejdstagerens behov.

Artikel 24

Støttetjenester til arbejdsgivere

1.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne giver uden unødigt ophold arbejdsgivere, der er interesseret i at rekruttere arbejdstagere fra andre medlemsstater, mulighed for at få adgang til de tjenester, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

2.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne leverer efter anmodning fra en arbejdsgiver oplysninger og vejledning om rekrutteringsmuligheder og tilbyder dem navnlig følgende tjenester:

a) leverer oplysninger om konkrete regler for rekruttering fra en anden medlemsstat og om faktorer, der kan lette en sådan rekruttering

b) hvor det er relevant, giver oplysninger om og yder bistand til formulering af konkrete jobkrav i forbindelse med en ledig stilling og til at sikre overensstemmelse med de i artikel 17, stk. 8, og artikel 19, stk. 6, omhandlede europæiske tekniske standarder og formater.

3.  Hvis en arbejdsgiver anmoder om yderligere bistand, og der er en rimelig sandsynlighed for rekruttering i Unionen, yder Euresmedlemmer og, hvor det er relevant, Eurespartnere yderligere bistand og supplerende tjenester, idet der tages hensyn til arbejdsgiverens behov.

Euresmedlemmerne eller, hvor det er relevant, Eurespartnerne giver, når de anmodes herom, konkret vejledning i forbindelse med formuleringen af krav til ledige stillinger.

Artikel 25

Bistand efter rekruttering

1.  Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne leverer efter anmodning fra en arbejdstager eller en arbejdsgiver:

a) generelle oplysninger om bistand efter rekruttering såsom undervisning i interkulturel kommunikation, sprogkurser og støtte til integration, herunder generelle oplysninger vedrørende beskæftigelsesmuligheder for en arbejdstagers familiemedlemmer

b) hvor det er muligt, kontaktoplysninger på organisationer, der tilbyder bistand efter rekruttering.

2.  Med forbehold af artikel 21, stk. 4, kan Euresmedlemmerne og -partnerne yde direkte bistand efter rekruttering til arbejdstagere eller arbejdsgivere mod et gebyr.

Artikel 26

Lettere adgang til oplysninger vedrørende beskatning, spørgsmål vedrørende ansættelseskontrakter, pensionsrettigheder, sygesikring, social sikring og aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger

1.  Efter anmodning fra en arbejdstager eller en arbejdsgiver henviser Euresmedlemmerne og, hvor det er relevant, Eurespartnerne anmodninger om konkrete oplysninger om rettigheder vedrørende social sikring, aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, beskatning, spørgsmål vedrørende ansættelseskontrakter, pensionsrettigheder og sygesikring til de nationale kompetente myndigheder og eventuelt til andre relevante organer på nationalt plan, der støtter arbejdstagerne med at udøve deres rettigheder inden for rammerne af den fri bevægelighed, herunder dem, der er omhandlet i artikel 4 i direktiv 2014/54/EU.

2.  Med henblik på stk. 1 samarbejder de nationale koordineringsbureauer med de kompetente myndigheder på nationalt plan, jf. stk. 1.

Artikel 27

Støttetjenester i grænseoverskridende regioner

1.  Euresmedlemmer og -partnere, der i grænseoverskridende regioner deltager i specifikke samarbejds- og tjenestestrukturer såsom grænseoverskridende partnerskaber, giver grænsearbejdere og arbejdsgivere oplysninger vedrørende den særlige situation for grænsearbejdere, der er relevante for arbejdsgivere i sådanne regioner.

2.  De grænseoverskridende Eurespartnerskabers opgaver kan omfatte placerings- og rekrutteringstjenester, koordinering af samarbejdet mellem de deltagende organisationer og udførelse af aktiviteter, der er relevante for grænseoverskridende mobilitet, herunder oplysninger og vejledning til grænsearbejdere, med særlig fokus på flersprogede tjenester.

3.  Andre organisationer end Euresmedlemmerne og -partnerne, der deltager i de i stk. 1 omhandlede strukturer, anses ikke for at være en del af Euresnettet på grund af deres deltagelse deri.

4.  Medlemsstaterne søger i de i stk. 1 omhandlede grænseoverskridende regioner at udvikle kvikskrankeløsninger til levering af oplysninger til grænsearbejdere og arbejdsgivere.

Artikel 28

Adgang til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger

En medlemsstat må ikke begrænse adgangen til nationale aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der yder jobsøgningsbistand til arbejdstagere, udelukkende med den begrundelse, at en arbejdstager søger denne bistand med henblik på at finde beskæftigelse på en anden medlemsstats område.KAPITEL V

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG PROGRAMMERINGSCYKLUS

▼M1

Artikel 29

Udveksling af oplysninger om strømme og mønstre

Kommissionen og medlemsstaterne overvåger og offentliggør strømme og mønstre i arbejdskraftmobiliteten i Unionen på grundlag af rapporter fra Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og ved anvendelse af Eurostat-statistikker og de tilgængelige nationale data.

▼B

Artikel 30

Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

1.  Den enkelte medlemsstat indsamler og analyserer navnlig kønsopdelte oplysninger om:

a) mangel på arbejdskraft og overskud af arbejdskraft på nationale og sektorspecifikke arbejdsmarkeder med særligt fokus på de mest sårbare grupper på arbejdsmarkedet og de regioner, som er mest påvirkede af arbejdsløshed

b) Euresaktiviteter på nationalt og, hvor det er hensigtsmæssigt, grænseoverskridende plan.

2.  De nationale koordineringsbureauer er ansvarlige for at dele de tilgængelige oplysninger inden for Euresnettet og bidrage til den fælles analyse.

3.  Medlemsstaterne gennemfører den i artikel 31 omhandlede programmering, idet de tager hensyn til den udveksling af oplysninger og fælles analyse, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2.

4.  Det Europæiske Koordineringsbureau fastlægger praktiske ordninger for at lette udvekslingen af oplysninger mellem de nationale koordineringsbureauer og gennemførelsen af den fælles analyse.

Artikel 31

Programmering

1.  De nationale koordineringsbureauer udarbejder årlige nationale arbejdsprogrammer for aktiviteterne i Euresnettet i deres medlemsstater.

2.  I de årlige nationale arbejdsprogrammer præciseres følgende:

a) de vigtigste aktiviteter, der gennemføres i Euresnettet, på nationalt plan som helhed og, hvor det er hensigtsmæssigt, på grænseoverskridende plan

b) de samlede menneskelige og finansielle ressourcer, der er afsat til deres gennemførelse

c) ordningerne vedrørende overvågning og evaluering af de planlagte aktiviteter og om nødvendigt vedrørende ajourføring heraf.

3.  De nationale koordineringsbureauer og Det Europæiske Koordineringsbureau skal have mulighed for i fællesskab at gennemgå alle udkast til nationale arbejdsprogrammer. Ved afslutningen af denne gennemgang vedtages de nationale arbejdsprogrammer af de respektive nationale koordineringsbureauer.

4.  Repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som deltager i koordineringsgruppen, skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastene til nationale arbejdsprogrammer.

5.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nødvendige skabeloner og procedurer for udvekslingen af oplysninger om nationale arbejdsprogrammer på EU-plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 32

Indsamling og analyse af data

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der er fastlagt procedurer til indsamling af oplysninger om følgende områder af Eures' aktiviteter, der gennemføres på nationalt plan:

a) oplysning og vejledning fra Euresnettet på grundlag af det antal kontakter, som sagsbehandlere fra Euresmedlemmer og -partnere har med arbejdstagere og arbejdsgivere

b) beskæftigelsesresultater, herunder placering og rekruttering som følge af Euresaktiviteten på grundlag af det antal ledige stillinger, jobansøgninger, CV'er, der håndteres og behandles af sagsbehandlere fra Euresmedlemmerne og -partnerne, og det antal arbejdstagere, der rekrutteres i en anden medlemsstat som følge heraf, baseret på disse sagsbehandleres kendskab hertil eller undersøgelser, hvis de foreligger

c) kundetilfredshed med Euresnettet, som bl.a. opnås ved brug af undersøgelser.

2.  Det Europæiske Koordineringsbureau er ansvarligt for at indsamle data om Euresportalen og udviklingen i samarbejdet om formidling og udligning i medfør af denne forordning.

3.  På grundlag af oplysningerne i stk. 1 og inden for de områder af Eures' aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter ensartede detaljerede specifikationer for indsamling og analyse af data for at overvåge og evaluere, hvordan Euresnettet fungerer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 3.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 for at ændre de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede områder eller tilføje det nævnte stykke andre områder af Eures' aktiviteter, der udføres på nationalt plan inden for rammerne af denne forordning.

Artikel 33

Rapporter om Eures' aktiviteter

Under hensyntagen til de oplysninger, der indsamles i henhold til dette kapitel, forelægger Kommissionen hvert andet år en rapport om Eures' aktiviteter for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Indtil den i artikel 35 omhandlede rapport foreligger, skal rapporten omhandlet i nærværende artikels stk. 1 indeholde en beskrivelse af status over anvendelsen af denne forordning.KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Beskyttelse af personoplysninger

Foranstaltningerne i nærværende forordning gennemføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, navnlig direktiv 95/46/EF og de nationale gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse hermed samt forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 35

Efterfølgende evaluering

Senest den 13. maj 2021 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en efterfølgende evalueringsrapport om anvendelsen og virkningerne af denne forordning.

Denne rapport kan ledsages af forslag til retsakter, der ændrer denne forordning.

Artikel 36

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen følger sin sædvanlige praksis og gennemfører høringer med eksperter, herunder eksperter fra medlemsstaterne, før den vedtager disse delegerede retsakter.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 32, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 12. maj 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 32, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 32, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 37

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Euresudvalget nedsat ved denne forordning. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 38

Ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013

1.  Forordning (EU) nr. 1296/2013 ændres således:

a) Artikel 23 udgår.

b) Artikel 24, stk. 2, affattes således:

1.»2.  Aksen EURES er åben for alle organer, aktører og institutioner, som er udpeget af en medlemsstat eller af Kommissionen, og som opfylder betingelserne for at deltage i Eures som anført i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 ( *1 ). Disse organer, aktører og institutioner omfatter navnlig:

a) nationale, regionale og lokale myndigheder

b) arbejdsformidlinger

c) arbejdsmarkedsorganisationer og andre interesserede parter.

2.  Henvisninger til den udgåede bestemmelse, jf. nr. 1), litra a), betragtes som henvisning til nærværende forordnings artikel 29.

3.  Denne artikels nr. 1) berører ikke ansøgninger om finansiering, som er indgivet i henhold til forordning (EU) nr. 1296/2013 før den 12. maj 2016.

Artikel 39

Ændring af forordning (EU) nr. 492/2011

1.  Forordning (EU) nr. 492/2011 ændres således:

a) Artikel 11 og 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14-20 og 38 udgår.

b) Artikel 13, stk. 1, udgår med virkning fra den 13. maj 2018.

2.  Henvisninger til de udgåede bestemmelser betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 40

Overgangsbestemmelser

Organisationer, der den 12. maj 2016 er udpeget som »Eurespartnere« i overensstemmelse med artikel 3, litra c), i gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU, eller som yder begrænsede tjenester som »associerede Eurespartnere« i overensstemmelse med artikel 3, litra d), i nævnte afgørelse, kan uanset denne forordnings artikel 11 deltage som Euresmedlemmer, jf. denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), nr. ii), eller som Eurespartnere, jf. denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra d), indtil den 13. maj 2019, forudsat at de forpligter sig til at opfylde de relevante forpligtelser i medfør af denne forordning. Hvis en af disse organisationer ønsker at deltage som Eurespartner, underretter den det nationale koordineringsbureau om de opgaver, den vil udføre i henhold til denne forordnings artikel 11, stk. 4. Det relevante nationale koordineringsbureau underretter Det Europæiske Koordineringsbureau herom. Efter udløbet af overgangsperioden kan de pågældende organisationer for fortsat at være med i Euresnettet indsende en ansøgning herom i overensstemmelse med denne forordnings artikel 11.

Artikel 41

Ikrafttræden

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Artikel 12, stk. 3, og artikel 17, stk. 1-7, anvendes fra den 13. maj 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Fælles minimumskriterier

(jf. artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2)

Afsnit 1   LEVERING AF TJENESTER

1. Forpligtelse til at have hensigtsmæssige mekanismer og procedurer til kontrol og sikring af fuldstændig overholdelse af gældende arbejdsnormer og retlige krav, under hensyntagen til eksisterende licens- og godkendelsesordninger for andre arbejdsformidlinger end de offentlige arbejdsformidlinger, når der leveres tjenester, herunder gældende databeskyttelsesret, og om nødvendigt krav til og standarder for kvaliteten af data om ledige stillinger.

2. Evne og påvist kapacitet til at tilbyde tjenester vedrørende formidling og udligning eller støttetjenester eller begge dele som omhandlet i denne forordning.

3. Evne til at levere tjenester gennem en eller flere let tilgængelige kanaler, hvor der mindst er et internet-/websted for organisationen til rådighed.

4. Evne og kapacitet til at henvise arbejdstagere og arbejdsgivere til andre Euresmedlemmer og -partnere og/eller organer med ekspertise i arbejdskraftens frie bevægelighed.

5. Bekræftelse af, at man overholder princippet om gratis støttetjenester til arbejdstagere i overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, andet afsnit.

Afsnit 2   DELTAGELSE I EURESNETTET

1. Evne og forpligtelse til at sikre en rettidig og pålidelig levering af de data, der er omhandlet i artikel 12, stk. 6.

2. Forpligtelse til at overholde de tekniske standarder og formater for formidling og udligning og udveksling af oplysninger i medfør af denne forordning.

3. Evne og forpligtelse til at bidrage til programmeringen og rapporteringen til det nationale koordineringsbureau og til at levere oplysninger til det nationale koordineringsbureau om levering af tjenester i overensstemmelse med denne forordning.

4. Forefindelse af eller forpligtelse til at sikre tildelingen af hensigtsmæssige menneskelige ressourcer til de respektive opgaver, der skal udføres.

5. Forpligtelse til at garantere kvalitetsstandarder for personalet og tilmelde personalet til de relevante moduler i det fælles uddannelsesprogram, jf. artikel 8, stk. 1, litra a), nr. iii).

6. Forpligtelse til kun at anvende Euresvaremærket for Euresrelaterede tjenester og aktiviteter.
BILAG II

SammenligningstabelForordning (EU) nr. 492/2011

Nærværende forordning

Artikel 11, stk. 1, første afsnit

Artikel 30, stk. 1, litra a)

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit

Artikel 9, stk. 2, litra b) og d), artikel 9, stk. 3, og artikel 13

Artikel 11, stk. 2

Artikel 9 og 10

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 12, stk. 3, første afsnit

Artikel 9, stk. 4

Artikel 12, stk. 3, andet afsnit

Artikel 18, stk. 1 og 2

Artikel 13, stk. 1

Artikel 12, stk. 3, og artikel 17, stk. 1-6

Artikel 13, stk. 2

Artikel 17, stk. 7 og 8

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

Artikel 14, stk. 3

Artikel 15, stk. 1

Artikel 10, stk. 1 og 2, artikel 12, stk. 1-3, og artikel 13

Artikel 15, stk. 2

Artikel 9, stk. 3, litra a), og artikel 10, stk. 1

Artikel 16

Artikel 17, stk. 1

Artikel 30

Artikel 17, stk. 2

Artikel 16, stk. 6

Artikel 17, stk. 3

Artikel 33

Artikel 18

Artikel 7, stk. 1, litra a)

Artikel 19, stk. 1

Artikel 8

Artikel 19, stk. 2

Artikel 20

Artikel 8, stk. 1, litra a), nr. iii) og v), og artikel 9, stk. 3, litra b)

Artikel 38( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149 af 20. juni 2019 om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/344 (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 21).

( *1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).«