02016R0341 — DA — 01.05.2016 — 001.006


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/341

af 17. december 2015

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446

(EUT L 069 af 15.3.2016, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/698 af 8. april 2016

  L 121

1

11.5.2016


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 101, 16.4.2016, s.  33 (2016/341)

►C2

Berigtigelse, EUT L 101, 13.4.2017, s.  213 (2016/341)

►C3

Berigtigelse, EUT L 281, 31.10.2017, s.  34 (2016/341)

►C4

Berigtigelse, EUT L 096, 5.4.2019, s.  55 (2016/341)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/341

af 17. december 2015

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.  Denne forordning fastlægger overgangsforanstaltninger for midlerne til udveksling og lagring af data, der henvises til i kodeksens artikel 278, indtil de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelsen af kodeksens bestemmelser, er blevet operationelle.

2.  Datakrav, formater og koder, som skal anvendes i de overgangsperioder, der er fastsat i denne forordning, delegeret forordning (EU) 2015/2446 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er fastlagt i bilagene til nærværende forordning.AFDELING 1

Afgørelser om anvendelse af toldlovgivningen

Artikel 2

Ansøgninger og afgørelser

Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  systemet til toldafgørelser efter EU-toldkodeksen (»EUTK-systemet«) ◄ , som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektronisk databehandlingsteknikker til ansøgninger og afgørelser og til alle efterfølgende begivenheder, som måtte påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse, der har en indvirkning i én eller flere medlemsstater.

Artikel 3

Midler til udveksling og lagring af oplysninger

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, sørger toldmyndighederne for, at der er midler tilgængelige til udveksling og lagring af oplysninger, så det sikres, at de høringer, som skal finder sted ifølge artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bliver gennemført.

2.  Hver enkelt toldmyndighed udpeger kontaktsteder, der skal være ansvarlige for al udveksling af oplysninger mellem dem og andre toldmyndigheder samt mellem dem og Kommissionen, og de skal give Kommissionen alle kontaktoplysninger om kontaktstederne.

3.  Kommissionen lægger listen over kontaktsteder ud på sit netsted.AFDELING 2

Afgørelser vedrørende BTO

Artikel 4

Formularer til BTO-ansøgninger og BTO-afgørelser

1.  Indtil datoerne for opgraderingen af BTO-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til ansøgninger og afgørelser vedrørende BTO eller til alle efterfølgende begivenheder, som måtte påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse.

2.  I de i stk. 1, omhandlede tilfælde gælder følgende:

a) indtil datoen for opgraderingen af den første fase af det elektroniske system:

i) for ansøgninger om en BTO-afgørelse benyttes samme format som formularen i bilag 2, og

ii) for BTO-afgørelser benyttes samme format som formularen i bilag 3.

b) fra datoen for opgraderingen af første fase af det elektroniske system og indtil datoen for opgraderingen af anden fase af det elektroniske system:

i) for ansøgninger om en BTO-afgørelse benyttes samme format som formularen i bilag 4, og

ii) for BTO-afgørelser benyttes samme format som formularen i bilag 5.AFDELING 3

Ansøgning om AEO-status

Artikel 5

Formularer til ansøgninger og bevillinger

1.  Indtil datoen for opgraderingen af AEO-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til ansøgninger og afgørelser vedrørende AEO eller til alle efterfølgende begivenheder, som måtte påvirke den oprindelige ansøgning eller afgørelse.

2.  I de i stk. 1 i denne artikel omhandlede tilfælde gælder følgende:

a) for ansøgninger om AEO-status indgives ansøgningen ved benyttelse af samme format som formularen i bilag 6, og

b) for bevillinger, der indrømmer AEO-status, udstedes bevillingen ved benyttelse af formularen i bilag 7.KAPITEL 2

VARERS TOLDVÆRDI

Artikel 6

Toldværdideklaration

1.  Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal en toldangivelse om overgang til fri omsætning indeholde oplysningselementer vedrørende toldværdi.

2.  Toldmyndighederne kan tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til at indgive de oplysningselementer, som der henvises til i stk. 1.

3.  Når de oplysningselementer, som der henvises til i stk. 1, indgives ved benyttelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker, gøres dette ved benyttelse af formularen i bilag 8.

4.  Toldmyndighederne kan fritage for forpligtelsen til at indgive de oplysningselementer, som der henvises til i denne artikels stk.1, når de pågældende varers toldværdi ikke kan fastsættes efter bestemmelserne i kodeksens artikel 70.

5.  Med mindre det er væsentligt for en korrekt fastsættelse af toldværdien, dispenserer toldmyndighederne fra forpligtelsen til at indgive de oplysningselementer, som der henvises til i stk. 1, i følgende tilfælde:

a) toldværdien af de importerede varer i en varesending overstiger ikke 20 000 EUR, forudsat at denne sending ikke er en del af opdelte eller løbende sendinger fra samme afsender til samme modtager

b) transaktionen, der ligger til grund for overgangen til fri omsætning af varerne, er af ikkekommerciel karakter

c) indgivelsen af de pågældende oplysningselementer er ikke nødvendig for anvendelsen af den fælles toldtarif

d) den i den fælles toldtarif angivne told skal ikke pålægges.

6.  I tilfælde af løbende forsendelse af varer fra samme sælger til samme køber, som bygger på de samme kommercielle betingelser, kan toldmyndighederne dispensere fra det gældende krav om at indgive de i stk. 1 omhandlede oplysningselementer.KAPITEL 3

SIKKERHEDSSTILLELSE FOR EN POTENTIEL ELLER EKSISTERENDE TOLDSKYLD

Artikel 7

Midler til udveksling og lagring af oplysninger

1.  Indtil datoerne for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til forvaltning af sikkerhedsstillelse, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende sikkerhedsstillelse.

2.  I det tilfælde, som der henvises til i denne artikels stk. 1, gælder følgende for så vidt angår udvekslingen og lagringen af oplysninger vedrørende sikkerhedsstillelse, som kan benyttes i mere end én medlemsstat som omhandlet i artikel 147 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, og som stilles for alle andre formål end forsendelse:

a) lagringen af oplysningerne skal foretages af toldmyndighederne i hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med det eksisterende normale system, og

b) til udvekslingen af oplysninger mellem toldmyndighederne benyttes elektronisk post.

3.  Det i henhold til artikel 3, stk. 2, udpegede kontaktsted er ansvarligt for den udveksling, som der henvises til i stk. 2, litra b).

Artikel 8

Toldmyndighedernes kontrol med referencebeløbet

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til forvaltning af sikkerhedsstillelse, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal den person, som der henvises til i artikel 155, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 i ansøgningen om samlet sikkerhedsstillelse angive, hvordan referencebeløbet skal deles op mellem de medlemsstater, hvori han foretager de transaktioner, som skal være dækket af sikkerhedsstillelsen, dog ikke for varer, der er henført under en EU-forsendelsesprocedure.

2.  Det garantitoldsted, som modtager ansøgningen, skal høre de andre medlemsstater, som er nævnt i ansøgningen om opdelingen af det referencebeløb, som den person, der skal stille sikkerheden, anmoder om, jf. artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

3.  Ifølge artikel 157 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er hver enkelt medlemsstat ansvarlig for kontrollen med sin del af referencebeløbet.KAPITEL 4

ANKOMST AF VARER OG MIDLERTIDIG OPBEVARING

Artikel 9

Underretning om et søgående skibs eller et luftfartøjs ankomst

Indtil datoerne for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemerne ◄ til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig opbevaring, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af underretning om et søgående skibs eller et luftfartøjs ankomst i henhold til kodeksens artikel 133.

Artikel 10

Frembydelse af varer for toldmyndighederne

Indtil datoerne for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemerne ◄ til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig opbevaring, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til frembydelse af varer for toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 139.

Artikel 11

Angivelse til midlertidig opbevaring

Indtil datoerne for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemerne ◄ til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig opbevaring, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af en angivelse til midlertidig opbevaring i henhold til kodeksens artikel 145.KAPITEL 5

TOLDMÆSSIG STATUS OG HENFØRSEL AF VARER UNDER EN TOLDPROCEDUREAFDELING 1

Varers toldmæssige status

Artikel 12

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer for varer, der er omfattet af en forenklet EU-forsendelsesprocedure

Indtil datoerne for opgraderingen af det NCTS-system, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal beviset for den toldmæssige status som EU-varer, når det er den i henhold til denne forordnings artikel 24, stk. 1, papirbaserede EU-forsendelsesprocedure, der benyttes for varer, som transporteres ad luft- eller søvejen, angives ved at indføre bogstavet »C« (svarende til »T2L«) ud for de relevante poster på manifestet.

Artikel 13

Formularer til brug for bevis for den toldmæssige status som EU-varer

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til bevis for EU-status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende beviset for den toldmæssige status som EU-varer.

2.  Når der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til at bevise den toldmæssige status som EU-varer, skal der indleveres et »T2L«- eller »T2LF«-dokument ved anvendelse af formularens eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i afsnit III i bilag B-01 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

3.  Om nødvendigt suppleres denne formular med et eller flere supplementsformularer svarende til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i afsnit IV i bilag B-01 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

4.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til bevis for EU-status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, tillader toldmyndighederne, at der benyttes ladelister, som er opstillet ved benyttelse af den formular, der er vist i del II, kapitel III, i bilag 72-04 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, i stedet for supplementsformularer som den beskrivende del af et »T2L«- eller »T2LF«-dokument.

5.  Hvis der benyttes elektroniske databehandlingsteknikker af toldmyndighederne til at udarbejde »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet, og der dermed ikke kan benyttes supplementsformularer, skal den i stk. 2 i denne artikel nævnte formular suppleres med et eller flere formularer svarende til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i afsnit III i bilag B-01 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

▼C4

6.  Hvis en autoriseret udsteder benytter det særlige stempel, som der henvises til i artikel 128a, stk. 2, litra e), nr. ii), i delegeret forordning (EU) 2015/2446, skal dette stempel være godkendt af toldmyndighederne og svare til den model, som er vist i del II, kapitel II, i bilag 72-04 til delegeret forordning (EU) 2015/2446. Afsnit 23 og 23.1 i bilag 72-04 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 anvendes.

▼BAFDELING 2

Henførsel af varer under en toldprocedure

Artikel 14

Midler til udveksling af data

Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af toldangivelser til henførsel af varer under følgende toldprocedurer:

a) overgang til fri omsætning

b) toldoplag

c) midlertidig indførsel

d) særlige anvendelsesformål

e) aktiv forædling.

Artikel 15

Formularer til toldangivelser

Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal toldangivelser, når der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til de i artikel 14 nævnte toldprocedurer, indgives ved benyttelse af de formularer, som er vist i bilag 9, tillæg B1-D1, efter omstændighederne.

Artikel 16

Formularer til forenklede toldangivelser

1.  Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal dette, hvis der indgives en forenklet toldangivelse som omhandlet i kodeksens artikel 166 ved andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker for en af de i artikel 14 i denne forordning nævnte procedurer, gøres ved at benytte de relevante formularer, som er vist i bilag 9, tillæg B1-B5.

2.  Indtil datoerne for opgraderingen af de i stk. 1 omhandlede systemer, kan toldmyndighederne, hvis en person har en bevilling til regelmæssig anvendelse af en forenklet angivelse som omhandlet i kodeksens artikel 166, stk. 2, vedrørende en af de i artikel 14 i nærværende forordning nævnte procedurer, acceptere et handelsdokument eller et administrativt dokument som en forenklet angivelse, forudsat at dette dokument indeholder mindst de oplysningselementer, der er nødvendige til identifikation af varerne, og at det er ledsaget af en anmodning om at få varerne henført under den relevante toldprocedure.

Artikel 17

Indgivelse af en toldangivelse inden frembydelsen af varerne

Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af ►C2  AES-systemet ◄ og opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne, hvis en toldangivelse indgives inden frembydelsen af varerne i medfør af kodeksens artikel 171, tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelsen af meddelelsen om frembydelse.

Artikel 18

Midler til udveksling af oplysninger til centraliseret toldbehandling

1.  Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til centraliseret toldbehandling for import (CCI) og AES-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, samarbejder de toldmyndigheder, der er involveret i en bevilling til centraliseret toldbehandling, om at fastlægge ordninger, der kan sikre overensstemmelse med kodeksens artikel 179, stk. 4 og 5.

2.  Toldmyndighederne kan tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder og mellem toldmyndigheder og indehavere af bevillinger til centraliseret toldbehandling.

Artikel 19

Lagring af oplysninger

1.  Toldmyndighederne giver Kommissionen listen over ansøgninger om og bevillinger til centraliseret toldbehandling, som Kommissionen derpå lagrer under de relevante grupper i kommunikations- og oplysningsressourcecentret for forvaltninger, virksomheder og borgere (CIRCABC).

2.  Medlemsstaterne holder den i stk. 1 nævnte liste ajour.

Artikel 20

Afslag på en ansøgning om centraliseret toldbehandling

Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af CCI- og AES-systemerne, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan de toldmyndigheder, der er kompetente til at træffe en afgørelse, give afslag på ansøgninger om centraliseret toldbehandling, hvis bevillingen ville indebære en uforholdsmæssig stor administrativ byrde.

Artikel 21

Indskrivning i klarererens regnskaber

1.  Indtil de respektive datoer for opgraderingen af ►C2  de nationale importsystemer og ibrugtagningen af AES-systemet ◄ , som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse af meddelelsen om frembydelse, undtagen hvis der er givet dispensation for forpligtelsen til at frembyde varerne i henhold til kodeksens artikel 182, stk. 3.

2.  Indtil datoen for ibrugtagning af AES-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, til henførsel af varer under eksport- eller reeksportproceduren, kan toldmyndighederne tillade, at meddelelsen om frembydelse erstattes af en angiveles, herunder en forenklet angivelse.KAPITEL 6

SÆRLIGE PROCEDURERAFDELING 1

Almindelige bestemmelser om særlige procedurer bortset fra forsendelsesproceduren

Artikel 22

Formular til ansøgninger og bevillinger vedrørende særlige procedurer

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal der til en ansøgning om en bevilling som omhandlet i kodeksens artikel 211, stk. 1, hvis den ikke er baseret på en toldangivelse, og hvis den er indgivet ved andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker, benyttes den formular, som er vist i bilag 12 til denne forordning.

2.  Når de toldmyndigheder, der er kompetente til at træffe afgørelse om den i stk. 1 omhandlede ansøgning, beslutter at indrømme bevillingen, gør de det ved at benytte den formular, som er vist i bilag 12.

Artikel 23

Midler, der skal benyttes til standardiseret udveksling af oplysninger

1.  Indtil datoerne for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til oplysningsskemaer (INF) for særlige procedurer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til standardiseret udveksling af oplysninger.

2.  Hvis der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til standardiseret udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 181 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, benyttes de oplysningsskemaer, som er vist i bilag 13 til nærværende forordning.

3.  I forbindelse med stk. 1 forstås ved de i bilag 13 nævnte oplysningsskemaer de skemaer, som fremgår af den i tillægget hertil viste sammenligningstabel.

4.  Hvis der kræves en standardiseret udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 181 i den delegerede forordning (EU) 2015/2446 til den foranstaltning, som der henvises til i artikel 1, nr. 27), i nævnte forordning, kan der benyttes en hvilken som helst metode til standardiseret udveksling af oplysninger.AFDELING 2

Forsendelse

Artikel 24

Almindelige bestemmelser

1.  Indtil datoerne for opgraderingen af NCTS-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, gælder den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, som transporteres med jernbane eller ad luft- eller søvejen, jf. artikel 25, artikel 26 og artikel 29-51 i denne forordning.

2.  Indtil 1. maj 2018 anvendes de procedurer for EU-forsendelse, som er baseret på et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen som omhandlet i denne forordnings artikel 27, 28, 29, 52 og 53, for de økonomiske operatører, som endnu ikke har opgraderet de systemer, som er nødvendige for anvendelsen af kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e).

Indtil denne dato anses de i artikel 27, 28, 29, 52 og 53 omhandlede procedurer for at være sidestillet med den i kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e), omhandlede procedure, og der vil ikke blive krævet sikkerhedsstillelse, jf. kodeksens artikel 89, stk. 8, litra d).

Artikel 25

Tilladelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane

1.  Tilladelsen til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) ansøgeren er en jernbanevirksomhed

b) ansøgeren er etableret i Unionens toldområde

c) ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren, og

d) ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

2.  Tilladelsen til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, gælder i alle medlemsstater.

Artikel 26

Tilladelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen

1.  Tilladelsen til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen, gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) for den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen: ansøgeren er et luftfartselskab

b) for den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad søvejen: ansøgeren er et rederi

c) ansøgeren er etableret i Unionens toldområde

d) ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren, og

e) ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

2.  Tilladelsen til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen, gælder i de medlemsstater, som er anført i tilladelsen.

Artikel 27

Tilladelse til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luftvejen

1.  Tilladelsen til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luftvejen, gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) ansøgeren er et luftfartselskab, der foretager et betydeligt antal flyvninger mellem EU-lufthavne

b) ansøgeren er etableret i Unionens toldområde eller har sit hjemsted, hovedsæde eller et fast forretningssted i Unionen

c) ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren, og

d) ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

2.  Når de kompetente toldmyndigheder antager ansøgningen om en sådan tilladelse, giver de meddelelse herom til de andre medlemsstater, på hvis områder de afgangs- og bestemmelseslufthavne, som er forbundet via elektroniske systemer til udveksling af oplysninger, er beliggende.

Såfremt de kompetente toldmyndigheder ikke inden for 60 dage fra datoen for meddelelsen har modtaget nogen indsigelse, udsteder de tilladelsen.

3.  Tilladelsen til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luftvejen, gælder for EU-forsendelsestransaktioner mellem de lufthavne, der er anført i tilladelsen.

Artikel 28

Tilladelse til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad søvejen

1.  Tilladelsen til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad søvejen, gives til ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

a) ansøgeren er et rederi, der foretager et betydeligt antal sejladser mellem EU-havne

b) ansøgeren er etableret i Unionens toldområde eller har sit hjemsted, hovedsæde eller et fast forretningssted i Unionen

c) ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren, og

d) ansøgeren har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.

2.  Når de kompetente toldmyndigheder antager ansøgningen om en sådan tilladelse, giver de meddelelse herom til de andre medlemsstater, på hvis områder de afgangs- og bestemmelseshavne, som er forbundet via elektroniske systemer til udveksling af oplysninger, er beliggende.

Såfremt de kompetente toldmyndigheder ikke inden for 60 dage fra datoen for meddelelsen har modtaget nogen indsigelse, udsteder de tilladelsen.

3.  Tilladelsen til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren på grundlag af et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad søvejen, gælder for EU-forsendelsestransaktioner mellem de havne, der er anført i tilladelsen.

Artikel 29

Bestemmelser vedrørende tilladelser til anvendelse af de papirbaserede procedurer for EU-forsendelse for varer, der transporteres med jernbane eller ad luft- eller søvejen, og til anvendelse af de procedurer for EU-forsendelse, som er baseret på et elektronisk manifest for varer, der transporteres ad luft- eller søvejen

1.  En tilladelse som omhandlet i artikel 25, 26, 27 og 28 gives kun, såfremt:

a) den kompetente toldmyndighed mener at være i stand til at overvåge anvendelsen af og kontrollere EU-forsendelsesproceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats i forhold til kravene til den berørte person

b) ansøgeren fører optegnelser, der gør det muligt for de kompetente toldmyndigheder at foretage en effektiv kontrol.

2.  Hvis ansøgeren har en AEO-bevilling som omhandlet i kodeksens artikel 38, stk. 2, litra a), anses kravene i artikel 25, stk. 1, litra d), artikel 26, stk. 1, litra e), artikel 27, stk. 1, litra d), artikel 28, stk. 1, litra d), og denne artikels stk. 1 for at være opfyldt.

Artikel 30

CIM-fragtbrev som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane

Hvis CIM-fragtbrevet anvendes ved transport, som udføres af godkendte jernbanevirksomheder i samarbejde med hinanden, gælder det som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane.

Artikel 31

Den person, som er ansvarlig for den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, og vedkommendes forpligtelser

1.  Den person, som er ansvarlig for den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, er en af følgende:

a) en godkendt jernbanevirksomhed, som er etableret i en medlemsstat, og som accepterer at transportere varer på grundlag af et CIM-fragtbrev gældende som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, og som udfylder rubrik 58b i CIM-fragtbrevet ved at afkrydse feltet med »ja« og indsætte UIC-koden herfor, eller

b) hvis transporten påbegyndes uden for Unionens toldområde og varerne føres ind i dette toldområde: enhver anden godkendt jernbanevirksomhed, som er etableret i en medlemsstat, og på hvis vegne rubrik 58b er blevet udfyldt af en jernbanevirksomhed fra et tredjeland.

2.  Den person, som er ansvarlig for denne procedure, er dermed også ansvarlig for den implicitte erklæring om, at de på hinanden følgende eller supplerende jernbanevirksomheder, der er involveret i anvendelsen af den papirbaserede EU-forsendelse, også opfylder kravene i den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane.

Artikel 32

Godkendte jernbanevirksomheders forpligtelser

1.  Varerne bliver taget over og transporteret af forskellige godkendte jernbanevirksomheder på nationalt plan, og de involverede, godkendte jernbanevirksomheder skal erklære sig solidarisk ansvarlige over for toldmyndigheden for eventuel toldskyld.

2.  Uagtet de forpligtelser, som påhviler den person, der er ansvarlig for proceduren, som omhandlet i kodeksens artikel 233, stk. 1 og 2, er andre godkendte jernbanevirksomheder, som overtager varerne under forsendelsen, og som er anført i rubrik 57 på CIM-fragtbrevet, også ansvarlige for en korrekt anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane.

3.  Jernbaneselskaberne driver i samarbejde med hinanden et fælles vedtaget system til at kontrollere og undersøge uregelmæssigheder ved varebevægelserne, og de er ansvarlige for følgende:

a) separat betaling af transportomkostninger på grundlag af oplysninger, som skal være tilgængelige for hver EU-forsendelse af varer, der transporteres med jernbane, og for hver måned for de berørte uafhængige, godkendte jernbanevirksomheder i hver medlemsstat

b) opdeling af transportomkostninger for hver medlemsstat, på hvis område varerne føres ind under anvendelsen proceduren for EU-forsendelse for varer, der transporteres med jernbane, og

c) betaling af den respektive andel af de omkostninger, som hvert af de samarbejdende, godkendte jernbanevirksomheder har haft.

Artikel 33

Formaliteter ved afgangstoldstedet

1.  Når varer er henført under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, og EU-forsendelsen starter og skal ophøre i Unionens toldområde, skal varerne frembydes sammen med CIM-fragtbrevet på afgangstoldstedet.

2.  Afgangstoldstedet anfører i den rubrik, der er forbeholdt toldmyndighederne, på eksemplar 1, 2 og 3 af CIM-fragtbrevet på tydelig måde:

a) koden »T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226, stk. 1 og 2

b) koden »T2«, når varerne forsendes under den interne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 227, stk. 1, eller

c) koden »T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Koderne »T2« og »T2F« bekræftes med afgangstoldstedets stempel.

3.  Samtlige eksemplarer af CIM-fragtbrevet afleveres til den berørte person.

4.  De godkendte jernbanevirksomheder sørger for, at varer, som transporteres under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, mærkes med etiketter med et piktogram svarende til modellen i bilag 10. Etiketterne anbringes på eller trykkes direkte på CIM-fragtbrevet, og, når der er tale om hele vognladninger, på jernbanevognen, eller i andre tilfælde på det eller de enkelte kolli. Etiketterne kan erstattes af et stempelaftryk svarende til det i bilag 10 viste piktogram.

5.  Hvis en forsendelse påbegyndes uden for Unionens toldområde og skal ophøre inden for dette område, bliver det toldsted, som er kompetent for den grænsestation, via hvilken varerne kommer ind i Unionens toldområde, afgangstoldsted.

Ved dette afgangstoldsted er der ingen formaliteter, der skal opfyldes.

Artikel 34

Ladelister

1.  Hvis der i et fragtbrev er anført mere end en jernbanevogn eller container, kan der anvendes ladelister i den form, der er vist i bilag 11.

2.  Nummeret på den jernbanevogn, som CIM-fragtbrevet vedrører, eller i givet fald nummeret på den container, som varerne er anbragt i, anføres på ladelisten.

3.  For forsendelser, der påbegyndes i Unionens toldområde og omfatter såvel varer, der forsendes under proceduren for ekstern EU-forsendelse, som varer, der forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse, udfærdiges der særskilte ladelister;

Løbenumrene på ladelisterne for hver af de to kategorier af varer anføres i den i CIM-fragtbrevet relevante rubrik til varebeskrivelsen.

4.  Ladelister, der ledsager CIM-fragtbrevet, er en integrerende del heraf og har samme retsvirkning.

5.  Originalen af ladelisterne skal være forsynet med afsendelsesstationens påtegning.

Artikel 35

Formaliteter ved transittoldstedet

Gælder den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, er der ingen formaliteter, der skal opfyldes ved transittoldstedet.

Artikel 36

Formaliteter ved bestemmelsestoldstedet

1.  Når varer, der er henført under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, ankommer til bestemmelsestoldstedet, foreviser den godkendte jernbanevirksomhed følgende på dette toldsted:

a) varerne

b) eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet.

Bestemmelsestoldstedet returnerer eksemplar 2 af CIM-fragtbrevet til den godkendte jernbanevirksomhed efter at have stemplet det og beholder eksemplar 3 af CIM-fragtbrevet.

2.  Det toldsted, som er kompetent for bestemmelsesstationen, bliver bestemmelsestoldsted.

Men hvis varerne overgår til fri omsætning eller henføres under en anden toldprocedure ved en mellemstation, bliver det toldsted, som er kompetent for denne station, bestemmelsestoldsted. Dette toldsted påtegner eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet og den ekstra kopi af eksemplar 3 af CIM-fragtbrevet, som er forelagt af den godkendte jernbanevirksomhed, og anfører en af følgende påtegninger på disse eksemplarer:

 Cleared

 Dédouané

 Verzollt

 Sdoganato

 Vrijgemaakt

 Toldbehandlet

 Εκτελωνισμένο

 Despachado de aduana

 Desalfandegado

 Tulliselvitetty

 Tullklarerat

 Propuštěno

 Lõpetatud

 Nomuitots

 Išleista

 Vámkezelve

 Mgħoddija

 Odprawiony

 Ocarinjeno

 Prepustené

 Оформено

 Vămuit eller

 Ocarinjeno.

Dette toldsted returnerer straks eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet til den godkendte jernbanevirksomhed efter at have stemplet dem og beholder det ekstra eksemplar 3 af CIM-fragtbrevet.

3.  Den procedure, der er nævnt i stk. 2 i denne artikel, gælder ikke for produkter, der pålægges punktafgifter i henhold til artikel 1, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/118/EF ( 1 ).

4.  For så vidt angår det i stk. 2 i denne artikel omhandlede tilfælde, kan den kompetente toldmyndighed i bestemmelsesmedlemsstaten forlange en efterfølgende kontrol af de påtegninger, som den for mellemstationen kompetente toldmyndighed har anført på eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet.

5.  Artikel 33, stk. 1, 2 og 3, gælder for brugen af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, når forsendelsen påbegyndes i Unionens toldområde og skal ophøre uden for dette område.

Det toldsted, der er kompetent for den grænsestation, hvor varerne under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, forlader Unionens toldområde, bliver bestemmelsestoldsted. Ved dette bestemmelsestoldsted er der ingen formaliteter, der skal opfyldes.

Artikel 37

Ændring af fragtkontrakten

Ved en ændring af fragtkontrakten, der medfører, at:

a) en forsendelse, som skulle ophøre uden for Unionens toldområde, ophører inden for dette område, eller

b) en forsendelse, som skulle ophøre inden for Unionens toldområde, ophører uden for dette område,

kan de godkendte jernbanevirksomheder kun opfylde den ændrede fragtkontrakt, når der forinden foreligger godkendelse fra afgangstoldstedet.

I alle andre tilfælde kan den godkendte jernbanevirksomhed opfylde den ændrede fragtkontrakt; den underretter omgående afgangstoldstedet om ændringen.

Artikel 38

Papirbaseret EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, når forsendelsen påbegyndes og ophører uden for Unionens toldområde

Når den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, påbegyndes og skal ophøre uden for Unionens toldområde, bliver de i artikel 33, stk. 5, og artikel 36, stk. 5, omhandlede toldsteder henholdsvis afgangs- og bestemmelsestoldsted.

Ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne er der ingen formaliteter, der skal opfyldes.

Artikel 39

Intern forsendelsesprocedure

1.  Når bestemmelserne i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure finder anvendelse, og EU-varerne transporteres gennem et eller flere lande under den fælles forsendelsesprocedure, henføres varerne under den interne forsendelsesprocedure for hele strækningen fra afgangsstationen i Unionens toldområde til bestemmelsesstationen i Unionens toldområde på de betingelser, som hver medlemsstat fastlægger, uden at CIM-fragtbrevet og varerne skal frembydes for afgangstoldstedet og uden påklæbning eller påtrykning af de i artikel 33, stk. 4, omhandlede etiketter.

Ved dette bestemmelsestoldsted er der ingen formaliteter, der skal opfyldes.

2.  Når EU-varer transporteres med jernbane fra et sted i en medlemsstat til et sted i en anden medlemsstat gennem et eller flere områder i et tredjeland, som ikke er et land under den fælles forsendelsesprocedure, anvendes den interne EU-forsendelsesprocedure. I så fald finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

3.  I det i stk. 2 i denne artikel omhandlede tilfælde suspenderes den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, i et tredjelands område.

Artikel 40

Ekstern forsendelsesprocedure

I de i artikel 33, stk. 5, og artikel 38 omhandlede tilfælde henføres varerne under den eksterne EU-forsendelsesprocedure, med mindre den toldmæssige status som EU-varer er fastlagt i overensstemmelse med kodeksens artikel 153, 154 og 155.

Artikel 41

Godkendte jernbanevirksomheders regnskabsafdelinger og toldkontrol

1.  De godkendte jernbanevirksomheder opbevarer noteringer og bilag i deres regnskabsafdelinger og benytter de fælles vedtagne systemer, som er indført i disse afdelinger, til at undersøge uregelmæssigheder.

2.  Toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor den godkendte jernbanevirksomhed er etableret, har adgang til dataene i virksomhedens regnskabsafdeling.

3.  Med henblik på toldkontrol stiller den godkendte jernbanevirksomhed i bestemmelseslandet alle CIM-fragtbreve, som er benyttet som forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, til rådighed for toldmyndigheden i bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med alle bestemmelser, som måtte være fastlagt efter fælles aftale med denne myndighed.

Artikel 42

Anvendelse af EU-forsendelsesproceduren

1.  Når EU-forsendelsesproceduren finder anvendelse, er artikel 25 og artikel 29-45 ikke til hinder for at anvende proceduren i artikel 188, 189 og 190 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 og artikel 291-312 og bilag 72-04, pkt. 19 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, og artikel 33, stk. 4, og artikel 41 i nærværende forordning gælder under alle omstændigheder.

2.  Ved udfyldningen af CIM-fragtbrevet skal der i de i stk. 1 omhandlede tilfælde på tydelig vis anføres en henvisning til MRN-nummeret på forsendelsesangivelsen i rubrikken til angivelse af bilag.

3.  Eksemplar 2 af CIM-fragtbrevet skal desuden være forsynet med en påtegning fra den jernbanevirksomhed, som den sidste station, der er berørt af EU-forsendelsen, henhører under. Denne virksomhed forsyner dokumentet med sin påtegning efter at have sikret sig, at transporten af varerne er omfattet af EU-forsendelsesangivelsen.

Artikel 43

Godkendt afsender

Hvis det for de varer, som af en godkendt afsender skal henføres under den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane, ikke kræves, at CIM-fragtbrevet forevises som en forsendelsesangivelse og at varerne frembydes på afgangstoldstedet, træffer afgangstoldstedet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at eksemplar 1, 2 og 3 af CIM-fragtbrevet er forsynet med henholdsvis påtegningen »T1«, »T2« eller »T2F«.

Artikel 44

Godkendt modtager

Hvis varerne ankommer til en godkendt modtagers sted, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra b), kan toldmyndighederne uanset artikel 315 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bestemme, at eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet skal afleveres direkte til bestemmelsestoldstedet af den godkendte jernbanevirksomhed eller af transportvirksomheden.

Artikel 45

Anvendelse af en anden papirbaseret EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres med jernbane

Såfremt der er sikkerhed for, at de EU-foranstaltninger, der gælder for varer, som er henført under EU-forsendelsesproceduren, bliver gennemført:

a) har medlemsstaterne ret til fortsat at anvende andre papirbaserede EU-forsendelsesprocedurer for varer, der transporteres med jernbane, når de allerede er fastlagt ved bilaterale eller multilaterale aftaler, som er indgået mellem dem, og

b) har hver enkelt medlemsstat ret til fortsat at anvende andre papirbaserede EU-forsendelsesprocedurer for varer, der transporteres med jernbane, for de varer, som ikke skal transporteres til en anden medlemsstats område.

Artikel 46

Et manifest som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede EU-forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad luftvejen

1.  Et luftfartsselskab kan få tilladelse til at anvende varemanifestet som forsendelsesangivelse, når indholdet af manifestet er i overensstemmelse med modellen i tillæg 3 i bilag 9 til konventionen angående international civil luftfart, indgået i Chicago den 7. december 1944.

2.  I den i artikel 26 omhandlede tilladelse skal være anført manifestets form samt afgangs- og bestemmelseslufthavnene for EU-forsendelserne. Det i henhold til artikel 26 godkendte luftfartselskab sender en bekræftet kopi af denne tilladelse til de kompetente toldmyndigheder i hver af de berørte lufthavne.

3.  Hvis en forsendelse omfatter varer, som transporteres under den eksterne EU-forsendelsesprocedure som fastsat i kodeksens artikel 226, eller varer, som transporteres som fastsat i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, skal disse varer anføres i særskilte manifester.

Artikel 47

Formaliteter, som skal opfyldes af luftfartselskabet

1.  Luftfartselskabets manifest skal indeholde følgende oplysninger:

a) koden »T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226

b) koden »T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c) navnet på det luftfartsselskab, som transporterer varerne

d) flynummeret

e) datoen for flyvningen

f) afgangslufthavnen og bestemmelseslufthavnen.

2.  Ud over de i stk. 1 krævede oplysninger skal luftfartsselskabet for hver sending angive følgende oplysninger i manifestet:

a) luftfragtbrevets nummer

b) antal kolli

c) handelsbeskrivelse af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikationen af dem

d) bruttomasse.

3.  I tilfælde af samlegods erstattes beskrivelsen i manifestet af påtegningen »Consolidation«, eventuelt i forkortet form. I så fald skal luftfragtbrevene vedrørende de sendinger, der er angivet i manifestet, indeholde handelsbeskrivelsen af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikationen af dem. Luftfragtbrevene skal vedlægges manifestet.

4.  Luftfartselskabet daterer og underskriver manifestet.

5.  Manifestet skal forelægges i mindst to eksemplarer for de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen, som beholder et eksemplar heraf.

6.  Et eksemplar af manifestet forelægges for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen.

Artikel 48

Verifikation af en liste over manifester, der benyttes som en papirbaseret forsendelsesangivelse for varer, der transporteres ad luftvejen

1.  De kompetente myndigheder i hver bestemmelseslufthavn sender hver måned toldmyndighederne i hver afgangslufthavn en af luftfartsselskaberne udarbejdet liste over de manifester, som er blevet forelagt dem i løbet af den foregående måned, efter at have bekræftet den pågældende liste.

2.  For hvert manifest på denne liste anføres følgende oplysninger:

a) manifestets nummer

b) koden, der angiver, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse, jf. artikel 47, stk. 1, litra a) og b)

c) navnet på det luftfartsselskab, som har transporteret varerne

d) flynummeret og

e) datoen for flyvningen.

3.  Den i artikel 26 omhandlede tilladelse kan også indeholde bestemmelse om, at luftfartsselskaberne selv fremsender den i stk. 1 omhandlede liste til de kompetente toldmyndigheder i hver afgangslufthavn.

4.  Hvis der konstateres uregelmæssigheder i forhold til oplysningerne i manifesterne på denne liste, underretter de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen samt den kompetente toldmyndighed, der har udstedt tilladelsen, herom og henviser navnlig til luftfragtbrevene vedrørende de varer, for hvilke der er konstateret uregelmæssigheder.

Artikel 49

Et manifest som en forsendelsesangivelse til anvendelse af den papirbaserede forsendelsesprocedure for varer, der transporteres ad søvejen

1.  Et i medfør af artikel 26 godkendt rederi anvender varemanifestet som forsendelsesangivelse i den form, der fremgår af tilladelsen.

2.  I tilladelsen skal være angivet afgangs- og bestemmelseshavnene for EU-forsendelserne. Det i henhold til artikel 26 godkendte rederi sender en bekræftet kopi af denne tilladelse til toldmyndighederne i hver af de berørte havne.

3.  Hvis en forsendelse omfatter varer, som transporteres under den eksterne EU-forsendelsesprocedure som fastsat i kodeksens artikel 226, eller varer, som transporteres som fastsat i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, skal disse varer anføres i særskilte manifester.

Artikel 50

Formaliteter, som skal opfyldes af rederiet

1.  Rederiets manifest skal indeholde følgende oplysninger:

a) koden »T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226

b) koden »T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c) navnet og den fuldstændige adresse på det rederi, som transporterer varerne

d) skibets identitet

e) afgangshavnen

f) bestemmelseshavnen

g) datoen for søtransporten.

2.  Ud over de i stk. 1 krævede oplysninger skal rederiet for hver sending angive følgende oplysninger i manifestet:

a) nummeret på konnossementet

b) kollienes antal, art, mærker og numre

c) handelsbeskrivelse af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikationen af dem

d) bruttomasse

e) i givet fald, containernes numre.

3.  Rederiet daterer og underskriver manifestet.

4.  Manifestet skal forelægges i mindst to eksemplarer for de kompetente toldmyndigheder i afgangshavnen, som beholder et eksemplar heraf.

5.  Et eksemplar af manifestet forelægges for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen.

Artikel 51

Verifikation af en liste over manifester, der benyttes som en papirbaseret forsendelsesangivelse for varer, der transporteres ad søvejen

1.  De kompetente myndigheder i hver bestemmelseshavn sender hver måned de kompetente toldmyndigheder i hver afgangshavn en af rederierne udarbejdet liste over de manifester, som er blevet forelagt dem i løbet af den foregående måned, efter at have bekræftet den pågældende liste.

2.  For hvert manifest på denne liste anføres følgende oplysninger:

a) manifestets nummer

b) koden, der angiver, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse, jf. artikel 50, stk. 1, litra a) og b)

c) navnet på det rederi, som har transporteret varerne, og

d) datoen for søtransporten.

3.  Den i artikel 26 omhandlede tilladelse kan også indeholde bestemmelse om, at rederierne selv fremsender den i stk. 1 omhandlede liste til de kompetente toldmyndigheder i hver afgangshavn.

4.  Hvis der konstateres uregelmæssigheder i forhold til oplysningerne i manifesterne på denne liste, underretter de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen de kompetente toldmyndigheder i afgangshavnen samt den kompetente toldmyndighed, der har udstedt tilladelsen, herom og henviser navnlig til konnossementerne vedrørende de varer, for hvilke der er konstateret uregelmæssigheder.

Artikel 52

Et elektronisk manifest som en forsendelsesangivelse til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren for varer, der transporteres ad luftvejen

1.  Luftfartselskabet sender det manifest, som er udarbejdet i afgangslufthavnen, til bestemmelseslufthavnen ved hjælp af et elektronisk system, som tillader udveksling af oplysninger.

2.  Luftfartselskabet anfører en af følgende koder ud for de relevante vareposter i manifestet:

a) »T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226

b) »T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c) »TD« for varer, der allerede forsendes under en EU-forsendelsesprocedure eller under proceduren for aktiv forædling, for toldoplag eller for midlertidig indførsel. I disse tilfælde anfører luftfartsselskabet også koden »TD«' på det relevante luftfragtbrev samt en henvisning til den benyttede procedure, nummer og dato på forsendelsesangivelsen og navnet på udstedelsesstedet

d) »C« for EU-varer, der ikke forsendes under en EU-forsendelsesprocedure

e) »X« for EU-varer, der skal eksporteres, men ikke forsendes under en EU-forsendelsesprocedure.

3.  Manifestet skal desuden indeholde de oplysninger, der er nævnt i artikel 47, stk. 1, litra c)-f), og artikel 47, stk. 2.

4.  EU-forsendelsesproceduren anses for at være ophørt, når manifestet er blevet fremsendt gennem et elektronisk, der tillader udveksling af oplysninger, og er til rådighed for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen, og når varerne er blevet frembudt for dem.

5.  De optegnelser, der føres af luftfartselskabet i henhold til artikel 29, stk. 1, litra b), skal som minimum indeholde de i stk. 2 og 3 omhandlede oplysninger.

De kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen sender om nødvendigt de nærmere oplysninger fra manifester, der er modtaget gennem et elektronisk system, som tillader udveksling af oplysninger, til de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen med henblik på verificering.

6.  Luftfartsselskabet giver de kompetente toldmyndigheder meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

7.  De kompetente toldmyndigheder i bestemmelseslufthavnen skal tidligst muligt give de kompetente toldmyndigheder i afgangslufthavnen og den kompetente toldmyndighed, der har udstedt tilladelsen, meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

Artikel 53

Et elektronisk manifest som en forsendelsesangivelse til anvendelse af EU-forsendelsesproceduren for varer, der transporteres ad søvejen

1.  Rederiet sender det manifest, som er udarbejdet i afgangshavnen, til bestemmelseshavnen ved hjælp af et elektronisk system, som tillader udveksling af oplysninger.

2.  Rederiet kan anvende et enkelt manifest for alle transporterede varer. I så fald anfører det en af følgende koder ud for de relevante vareposter i manifestet:

a) »T1«, når varerne forsendes under den eksterne EU-forsendelsesprocedure i henhold til kodeksens artikel 226

b) »T2F« i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c) »TD« for varer, der allerede befordres under en EU-forsendelsesprocedure eller under proceduren for aktiv forædling, for toldoplag eller for midlertidig indførsel. I disse tilfælde anfører rederiet også »TD« på det relevante konnossement eller andet handelsdokument samt en henvisning til den benyttede procedure, nummer og dato på forsendelsesangivelsen eller overførselsdokumentet og navnet på udstedelsesstedet

d) »C« for EU-varer, der ikke forsendes under en EU-forsendelsesprocedure

e) »X« for EU-varer, der skal eksporteres, men ikke forsendes under en EU-forsendelsesprocedure.

3.  Manifestet skal desuden indeholde de oplysninger, der er nævnt i artikel 50, stk. 1, litra c)-g), og artikel 50, stk. 2.

4.  EU-forsendelsesproceduren anses for at være ophørt, når manifestet er blevet fremsendt gennem et elektronisk, der tillader udveksling af oplysninger, og er til rådighed for de kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen, og når varerne er blevet frembudt for dem.

5.  De optegnelser, der føres af rederiet i henhold til artikel 29, stk. 1, litra b), skal som minimum indeholde de i stk. 2 og 3 omhandlede oplysninger.

De kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen sender om nødvendigt de nærmere oplysninger fra manifester, der er modtaget gennem et elektronisk system, som tillader udveksling af oplysninger, til de kompetente toldmyndigheder i afgangshavnen med henblik på verificering.

6.  Rederiet giver den kompetente toldmyndighed meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

De kompetente toldmyndigheder i bestemmelseshavnen skal tidligst muligt give de kompetente toldmyndigheder i afgangshavnen og den kompetente toldmyndighed, der har udstedt tilladelsen, meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.KAPITEL 7

VARER, DER FØRES UD AF UNIONENS TOLDOMRÅDE

Artikel 54

Varers udpassage

Indtil datoerne for ibrugtagning af ►C2  AES-systemet ◄ , som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende varers udpassage fra Unionens toldområde.KAPITEL 8

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 55

Ændringer til delegeret forordning (EU) 2015/2446

I delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 tilføjes følgende stykker:

»3.  Uanset stk. 1 i denne artikel anvendes kolonne 1a i bilag A til nærværende forordning ikke og de respektive datakrav i bilag 2-5 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 ( *1 ) gælder indtil datoen for ibrugtagning af den første fase af opgraderingen af systemet vedrørende bindende tariferingsoplysninger (»BTO«) og Tilsyn 2-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Uanset stk. 1 i denne artikel anvendes kolonne 2 i bilag A til nærværende forordning ikke og de respektive datakrav i bilag 6 og 7 til delegeret forordning (EU) 2016/341 gælder indtil datoen for opgraderingen af AEO-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

4.  Uanset stk. 2 i denne artikel anvendes de fælles datakrav, der fremgår af bilag B til nærværende forordning, ikke for de i bilag 1 til delegeret forordning (EU) 2016/341 anførte IT-systemer indtil de respektive datoer for ibrugtagning eller opgradering af de relevante IT-systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

For de i bilag 1 til delegeret forordning (EU) 2016/341 anførte IT-systemer er udvekslingen og lagringen af oplysninger, som kræves til angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status, underlagt de datakrav, der fremgår af bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, indtil de respektive datoer for ibrugtagning eller opgradering af de relevante IT-systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Hvis datakravene vedrørende udvekslingen og lagringen af de oplysninger, der kræves til angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status, ikke er fastlagt i bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, sørger medlemsstaterne for, at de respektive datakrav kan sikre, at bestemmelserne for disse angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status kan anvendes.

5.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  systemet til toldafgørelser efter EU-toldkodeksen (»EUTK-systemet«) ◄ , som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne beslutte, at der skal gælde passende alternative datakrav i forhold til dem, der er fastlagt i bilag A til nærværende forordning, for følgende ansøgninger og bevillinger:

a) ansøgninger og bevillinger vedrørende forenkling til fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

b) ansøgninger og bevillinger vedrørende samlet sikkerhedsstillelse

c) ansøgninger og bevillinger vedrørende betalingshenstand

d) ansøgninger og bevillinger vedrørende drift af faciliteter til midlertidig opbevaring, jf. kodeksens artikel 148

e) ansøgninger om og bevillinger til fast rutefart

f) ansøgninger og bevillinger vedrørende autoriseret udsteder

g) ansøgninger og bevillinger vedrørende status som autoriseret vejer af bananer

h) ansøgninger og bevillinger vedrørende egen beregning

i) ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt modtager ved TIR-transport

j) ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse

k) ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse

l) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af en særlig type segl

m) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af en forsendelsesangivelse med reduceret datasæt

n) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse.

6.  Beslutter en medlemsstat i henhold til stk. 5, at der skal gælde alternative datakrav, skal den sikre sig, at disse alternative datakrav gør det muligt for medlemsstaten at verificere, at betingelserne for at indrømme den berørte bevilling er opfyldt, og at de omfatter mindst følgende krav:

a) identifikation af ansøger/bevillingshaver (dataelement 3/2 Identifikation af ansøger/indehaver af bevillingen eller afgørelsen eller, hvis der ikke er et gyldigt EORI-nummer for ansøgeren, dataelement 3/1 Ansøger/Indehaver af bevillingen eller afgørelsen)

b) ansøgningens eller bevillingens art (dataelement 1/1 kodetype for ansøgning/afgørelse)

c) anvendelsen af bevillingen i en eller flere medlemsstater (dataelement 1/4 Geografisk gyldighed — Union), hvor det er relevant.

7.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til toldafgørelser kan toldmyndighederne tillade, at datakravene til ansøgninger og bevillinger, som fremgår af bilag 12 til delegeret forordning (EU) 2016/341, gælder i stedet for datakravene i bilag A til nærværende forordning for følgende procedurer:

a) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af forenklet angivelse

b) ansøgninger og bevillinger vedrørende centraliseret toldbehandling

c) ansøgninger og bevillinger vedrørende indskrivning i klarererens regnskaber

d) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af aktiv forædling

e) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af passiv forædling

f) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af særligt anvendelsesformål

g) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af midlertidig indførsel

h) ansøgninger og bevillinger vedrørende drift af lagerfaciliteter til toldoplag.

8.  Hvis en ansøgning om en bevilling er baseret på en toldangivelse i henhold til artikel 163, stk. 1, i denne forordning, skal toldangivelsen uanset stk. 7 indtil datoerne for ibrugtagning af ►C2  AES-systemet ◄ eller opgraderingen af de nationale importsystemer også indeholde følgende data:

a) datakrav, der er fælles for alle procedurer:

 forædlings- eller forarbejdningsprocessens art eller varernes anvendelse

 tekniske beskrivelser af varerne og/eller forædlings- eller forarbejdningsprodukterne og midler til at identificere dem

 anslået frist for procedurens afslutning

 foreslået sted til afslutning af proceduren (ikke for særligt anvendelsesformål), og

 forædlings-, forarbejdnings- eller anvendelsessted

b) specifikke datakrav for aktiv forædling:

 koder for økonomiske forudsætninger, som der henvises til i bilag 12 til delegeret forordning (EU) 2016/341

 anslået udbyttesats eller metode, efter hvilken denne sats beregnes, og

 hvorvidt beregning af importafgiftsbeløbet skal foretages i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3 (angiv »ja« eller »nej«).

2) I artikel 3 tilføjes følgende stykker:

»Uanset stk. 1 gælder de fælles datakrav i bilag 12-01 ikke indtil datoen for opgraderingen af det EORI-system, der er omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Indtil datoen for opgraderingen af EORI-systemet indsamler og lagrer medlemsstaterne følgende data, som fremgår af tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, hvilket gør det ud for EORI-registreringen:

a) data anført i pkt. 1-4, tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341

b) hvis det kræves i nationale systemer, de data, der er anført i pkt. 5-12, tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341.

Medlemsstaterne overfører med regelmæssige mellemrum de data, der er indsamlet i overensstemmelse med denne artikels stk. 3, til EORI-systemet.

Uanset denne artikels stk. 2 og 3 er det valgfrit for medlemsstaterne, om de vil indsamle de dataelementer, der er anført i afsnit I, kapitel 3, pkt. 4, i bilag 12-01. Hvis dette element bliver indsamlet af medlemsstaterne, overføres det til EORI-systemet hurtigst muligt efter opgraderingen af dette system.«

3) I artikel 104 tilføjes følgende stykker:

»3.  Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 2 ikke anvendelse, og der kræves ikke indgivelse af en summarisk indpassageangivelse for varer i postforsendelser.

4.  Indtil datoen for opgradering af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kræves der ikke indgivelse af en summarisk indpassageangivelse for varer i en sending, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, forudsat at toldmyndighederne efter aftale med den økonomiske operatør accepterer at foretage en risikoanalyse ved anvendelse af de oplysninger, der ligger i eller leveres af det system, som den økonomiske operatør anvender.«

4) I artikel 106 tilføjes følgende stykke:

»3.  Uanset denne artikels stk. 1 og 2 indgives den summariske indpassageangivelse indtil datoen for opgradering af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, inden for følgende frister:

a) for flyvninger, der varer mindre end fire timer, senest på tidspunktet for flyets faktiske afgang, og

b) for flyvninger, der varer fire timer eller derover, senest fire timer før flyets ankomst til den første lufthavn i Unionens toldområde.«

5) I artikel 112 tilføjes følgende stykke:

»3.  Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse.«

6) I artikel 113 tilføjes følgende stykke:

»4.  Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1-3 ikke anvendelse.«

7) Som artikel 122a indsættes:

»Artikel 122a

Informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart

(Kodeksens artikel 155, stk. 2)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, benytter Kommissionen og toldmyndighederne i medlemsstaterne et elektronisk informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart til at lagre og få adgang til følgende oplysninger:

a) dataene i ansøgningerne

b) bevillingerne til den faste rutefart og ændringer eller tilbagekaldelse heraf i givet fald

c) navnene på anløbshavne og navnene på de fartøjer, der indsættes i den faste rutefart

d) alle øvrige relevante oplysninger.

2.  Toldmyndighederne i den medlemsstat, som ansøgningen indsendes til, underretter toldmyndighederne i de andre medlemsstater, som er omfattet af rutefarten, gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Hvis de underrettede toldmyndigheder giver afslag på ansøgningen, skal det meddeles gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.

4.  Det elektroniske informations- og kommunikationssystem, som der henvises til i stk. 1, benyttes til at opbevare bevillingen og meddele toldmyndighederne i de medlemsstater, der er omfattet af den faste rutefart, at der er udstedt bevilling.

5.  Hvis en bevilling tilbagekaldes af den toldmyndighed, som ansøgningen blev sendt til, eller efter anmodning fra rederiet, underretter denne toldmyndighed toldmyndighederne i de medlemsstater, som er omfattet af rutefarten, gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.«

8) I artikel 124 tilføjes følgende stykke:

»Indtil datoen for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1 ikke anvendelse.«

9) Som artikel 124a indsættes:

»Artikel 124a

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et »T2L«- eller »T2LF«-dokument

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

Indtil ibrugtagningen af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, og når der benyttes et »T2L«- eller »T2LF«-dokument, gælder følgende:

a) Brugeren påfører »T2L« eller »T2LF« i højre underrubrik i rubrik 1 på formularen og »T2Lbis« eller »T2LFbis« i højre underrubrik i rubrik 1 på den eller de benyttede supplementsformularer.

b) Toldmyndighederne kan give enhver tilladelse til som ladelister at benytter lister, der ikke opfylder alle kravene, hvis vedkommende:

 er etableret i Unionen

 regelmæssigt udsteder bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at de kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser

 ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen.

c) De i litra b) omhandlede tilladelser gives kun:

 hvis toldmyndighederne kan overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats, og

 hvis den berørte person fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol.

d) Der udfærdiges et »T2L«- eller et »T2LF«-dokumentet i et enkelt eksemplar.

e) Hvis toldmyndighederne anfører en påtegning, skal den indeholde følgende oplysninger, som i videst muligt omfang skal stå i rubrik »C. Afgangstoldsted«:

 for så vidt angår »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter: det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende toldsted, dato for påtegningen og enten et registreringsnummer eller nummeret på afsendelsesangivelsen, hvis der kræves en sådan angivelse

 for så vidt angår supplementsformularer eller ladelister: nummeret på »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet, der skal påføres enten ved hjælp af et stempel med navnet på det kompetente toldsted eller manuelt. I sidstnævnte tilfælde skal det være forsynet med det pågældende toldsteds officielle stempel.

Dokumenterne afleveres til vedkommende.«

10) I artikel 126 tilføjes følgende stykke:

»3.  Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal påtegningen, hvis den anføres af toldmyndighederne, indeholde det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende toldsted, datoen for påtegningen og enten et registreringsnummer eller nummeret på afsendelsesangivelsen, hvis der kræves en sådan angivelse.«

11) Som artikel 126a indsættes:

»Artikel 126a

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et manifest fra rederiet

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af systemet vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal rederiets manifest indeholde mindst følgende oplysninger:

a) navn og fuldstændig adresse på rederiet

b) fartøjets navn

c) lastested og -dato

d) lossested

Endvidere skal manifestet for hver sending indeholde:

e) henvisning til konnossement eller et andet handelsdokument

f) antal, beskrivelse, mærker og numre for kolliene

g) den sædvanlige handelsbeskrivelse for varerne med de angivelser, der er nødvendige til identifikationen af dem

h) bruttomasse (kg)

i) i givet fald containernes numre, og

j) følgende angivelser for varernes status:

 »C« (svarende til »T2L«) for varer, hvis status som EU-varer kan dokumenteres

 »F« (svarende til »T2LF«) for varer, hvis status som EU-varer kan dokumenteres, og som er sendt til eller hidrører fra en del af Unionens toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF ikke gælder

 »N« for alle andre varer.

2.  Hvis toldmyndighederne påtegner rederiets manifest, skal det indeholde det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemænd ved det pågældende toldsted og datoen for påtegningen.«

12) Artikel 128 ændres som følger:

a) Titlen affattes således:

»Lempelser for udstedelse af et bevismiddel for en autoriseret udsteder«.

b) Stk. 2 affattes således:

»2.  Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne i en hvilken som helst medlemsstat tillade enhver person, der er etableret i Unionens toldområde, og som ansøger om at få tilladelse til at fastlægge toldmæssig status som EU-varer ved hjælp en faktura eller et transportdokument vedrørende varer, der har toldmæssig status som EU-varer, og hvis værdi overstiger 15 000 EUR, et »T2L«- eller »T2LF«-dokument eller et rederimanifest, at benytte sådanne dokumenter uden at skulle forelægge dem til påtegning for det kompetente toldsted.«

c) Følgende stykker tilføjes:

»3.  De i stk. 1 og 2 nævnte tilladelser udstedes af det kompetente toldsted efter anmodning fra den berørte person.

4.  Den i stk. 2 omhandlede tilladelse gives kun,

a) hvis den berørte person ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen

b) hvis de kompetente toldmyndigheder kan overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats i forhold til kravene til den berørte person

c) hvis den berørte person fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol, og

d) den berørte person regelmæssigt udsteder bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at han kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser.

5.  Hvis den berørte person har fået tildelt AEO-status i overensstemmelse med kodeksens artikel 38, anses de i denne artikels stk. 4, litra a)-c) anførte betingelser for at være opfyldt.«

▼C4

13) Følgende artikel 128a til 128d indsættes i underafdeling 3 (»Bevis for den toldmæssige status som EU-varer udstedt af en autoriseret udsteder«):

»Artikel 128a

Formaliteter, der skal opfyldes, når der udstedes et »T2L«- eller »T2LF«-dokument, en faktura eller et transportdokument af en autoriseret udsteder

(Kodeksens artikel 6, stk. 2 og 3)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal den autoriserede udsteder tage en kopi af hvert udstedt »T2L«- eller »T2LF«-dokument. Toldmyndighederne fastsætter de betingelser, under hvilke kopien skal fremvises i kontroløjemed og opbevares mindst tre år.

2.  På den i artikel 128, stk. 2, omhandlede tilladelse skal navnlig angives følgende:

a) det toldsted, som efter artikel 128b, stk. 1, skal forhåndsattestere de »T2L«- eller »T2LF«-formularer, der benyttes til udfærdigelse af de pågældende dokumenter

b) hvordan den autoriserede udsteder skal godtgøre, at formularerne er anvendt korrekt

c) hvilke varekategorier eller varebevægelser der er udelukket

d) fristen for samt de øvrige enkeltheder vedrørende den autoriserede udsteders meddelelse til det kompetente toldsted, således at dette eventuelt kan foretage kontrollen før varernes afgang

e) at forsiden på de pågældende handelsdokumenter eller rubrik »C. Afgangssted« på forsiden af de formularer, der benyttes til udfærdigelse af »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet, og i givet fald supplementsformularerne, på forhånd forsynes med det i stk. 2, litra a), nævnte toldsteds stempel samt underskrift af en embedsmand ved dette sted, eller

i) på forhånd forsynes med det i stk. 2, litra a), nævnte toldsteds stempel samt underskrift af en embedsmand ved dette sted, eller

ii) af den autoriserede udsteder forsynes med et særligt stempel. Stemplet kan være fortrykt på formularerne, hvis trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri. I rubrik 1 og 2 og 4-6 i det særlige stempel skal der gives følgende oplysninger:

 rigsvåben, symbol eller bogstaver, der betegner landet

 kompetente toldsted

 dato

 autoriseret udsteder, og

 nummer på autorisationen.

f) Den autoriserede udsteder skal senest på det tidspunkt, hvor varerne afsendes, udfylde og underskrive formularen. Vedkommende skal også i rubrik »D. Afgangsstedets kontrol« i »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet eller på et tydeligt sted i det benyttede handelsdokument angive det kompetente toldsteds navn, dokumentets udfærdigelsesdato og en af følgende påtegninger:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj.

Artikel 128b

Lempelser for en autoriseret udsteder

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan den autoriserede udsteder få tilladelse til ikke at underskrive »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, som er forsynet med det særlige stempel, som der henvises til i artikel 128a, stk. 2, litra e), nr. ii), og som er udfærdiget ved hjælp af et elektronisk eller automatisk databehandlingssystem. En sådan tilladelse kan gives, på betingelse af at den autoriserede udsteder på forhånd har afgivet en skriftlig erklæring til disse myndigheder om, at han påtager sig ansvaret for de juridiske konsekvenser, som er forbundet med udstedelse af alle »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, der er forsynet med det særlige stempel.

2.  »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, som udfærdiges i overensstemmelse med stk. 1, skal i stedet for den autoriserede udsteders underskrift være forsynet med en af følgende påtegninger:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

Artikel 128c

Tilladelse til at udfærdige rederiets manifest efter afsejling

(Kodeksens artikel 153, stk. 2)

Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne i medlemsstaterne give rederier tilladelse til ikke at udfærdige de i artikel 199, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 omhandlede rederimanifester, som skal tjene til at påvise den toldmæssige status som EU-varer, indtil senest dagen efter skibets afsejling og under alle omstændigheder inden dets ankomst til bestemmelseshavnen.

Artikel 128d

Betingelser for at få tilladelse til at udfærdige rederiets manifest efter afsejling

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a), og artikel 153, stk. 2)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af EUTK-systemet til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, gives tilladelsen til ikke at udfærdige rederimanifestet, som skal tjene til at påvise den toldmæssige status som EU-varer, indtil senest dagen efter skibets afsejling og under alle omstændigheder inden dets ankomst til bestemmelseshavnen, kun til internationale rederier, som opfylder følgende betingelser.

a) de er etableret i Unionen

b) de udsteder regelmæssigt bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at de kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser

c) de har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen

d) de anvender elektroniske dataoverførselssystemer til at sende oplysningerne mellem afgangs- og bestemmelseshavnene i Unionens toldområde

e) de har et betydeligt antal sejladser ad godkendte ruter mellem medlemsstaterne.

2.  De i stk. 1 omhandlede tilladelser gives kun,

a) hvis toldmyndighederne er i stand til at overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats i forhold til kravene til den berørte person, og

b) hvis de berørte personer fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol.

3.  Når den berørte person er indehaver af et AEO-certifikat som omhandlet i kodeksens artikel 38, stk. 2, litra a), anses kravene i stk. 1, litra c), og stk. 2, litra b), i nærværende artikel for at være opfyldt.

4.  Når toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor rederiet er etableret, modtager en sådan anmodning, giver de de andre medlemsstater, på hvis områder de forventede afgangs- og bestemmelseshavne er beliggende, meddelelse herom.

Såfremt toldmyndighederne ikke inden for 60 dage efter datoen for meddelelsen har modtaget nogen indsigelse, giver de tilladelse til, at den i artikel 128c beskrevne forenklede procedure kan anvendes.

Denne tilladelse gælder i alle de berørte medlemsstater og finder kun anvendelse på forsendelser mellem de i tilladelsen nævnte havne.

5.  Forenklingen anvendes således:

a) manifestet i afgangshavnen fremsendes ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem til bestemmelseshavnen

b) rederiet anfører de i artikel 126a nævnte oplysninger i manifestet

c) det manifest, der er fremsendt ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem (dataoverførselsmanifest), forelægges for toldmyndighederne i afgangshavnen senest på arbejdsdagen efter den dag, hvor skibet har forladt havnen, og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen. Toldmyndighederne kan kræve, at der forelægges et udskrift af dataoverførselsmanifestet, hvis de ikke har adgang til et af toldmyndighederne godkendt informationssystem, der indeholder dataoverførselsmanifestet

d) dataoverførselsmanifestet forelægges toldmyndighederne i bestemmelseshavnen. Toldmyndighederne kan kræve, at der forelægges et udskrift af dataoverførselsmanifestet, hvis de ikke har adgang til et af toldmyndighederne godkendt informationssystem, der indeholder dataoverførselsmanifestet.

6.  Der skal gives følgende meddelelser:

a) rederiet giver toldmyndighederne meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder

b) toldmyndighederne i bestemmelseshavnen giver så hurtigt som muligt de kompetente myndigheder i afgangshavnen og den myndighed, der har udstedt tilladelsen, meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.«

▼B

14) I artikel 138 indsættes følgende:

»Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer for de medlemsstater, hvor varerne anses for at være angivet i som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, gælder følgende:

a) stk. 1, litra f), gælder kun, når de pågældende varer også er fritaget for andre afgifter, og

b) varer, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, anses for at være angivet til overgang til fri omsætning i henhold til artikel 141.«

15) I artikel 141 tilføjes følgende stykke:

»5.  Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer for de medlemsstater, hvori varerne anses for at være angivet, som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, anses varer, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, for at være angivet til overgang til fri omsætning ved deres frembydelse for toldmyndighederne i medfør af kodeksens artikel 139, forudsat at de krævede data godtages af toldmyndighederne.«

16) I artikel 144 tilføjes følgende stykker:

»Indtil datoerne for opgraderingen af de relevante nationale importsystemer, som er nødvendige til indgivelse af frembydelsesmeddelelser, som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, anses toldangivelsen om overgang for fri omsætning af varer i postforsendelser som omhandlet i stk. 1 for at være blevet indgivet og antaget ved selve deres frembydelse for toldmyndighederne, forudsat at varerne er ledsaget af en CN22-angivelse/eller en CN23-angivelse eller af begge.

I de tilfælde, som der henvises til i artikel 141, stk. 2, første afsnit, og artikel 141, stk. 3, anses modtageren for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor. I de tilfælde, som der henvises til i artikel 141, stk. 2, andet afsnit, og i artikel 141, stk. 4, anses afsenderen for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor. Toldmyndighederne kan foreskrive, at postvirksomheder anses for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor.«

17) I artikel 146 tilføjes følgende stykke:

»4.  Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af AES-systemet og opgraderingen af de relevante nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade andre frister end dem, der er angivet i denne artikels stk. 1 og 3, jf. dog kodeksens artikel 105, stk. 1.«

18) I artikel 181 tilføjes følgende stykke:

»5.  Indtil datoerne for ibrugtagning af ►C2  EUTK-systemet ◄ til oplysningsskemaer (INF) for særlige procedurer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan der som en undtagelse fra denne artikels stk. 1 benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.«

19) I artikel 184 tilføjes følgende stykke:

»Indtil datoerne for opgraderingen af det nye computerbaserede forsendelsessystem, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, indgives MRN-nummeret på en forsendelsesangivelse til toldmyndighederne ved hjælp af de midler, der er anført i stk. 1, litra b) og c).«

Artikel 56

Datoerne for opgradering eller ibrugtagning af de berørte elektroniske systemer

1.  Kommissionen offentliggør på sit netsted en udførlig oversigt over datoerne for opgradering eller ibrugtagning af de elektroniske systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU. Kommissionen ajourfører løbende denne oversigt.

2.  Medlemsstaterne underretter udførligt Kommissionen om deres nationale planlægning vedrørende ibrugtagningen af de systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, snarest og under ingen omstændigheder senere end seks måneder inden den planlagte dato for ibrugtagning af et givet IT-system. Medlemsstaterne holder Kommissionen ajour med deres nationale planlægning i den forbindelse.

Artikel 57

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG 1

TABELFORKLARINGKolonnernes benævnelse

Bilag B matriks-kolonne

Angivelser/meddelelser/beviser for varers toldmæssige status som EU-varer

IT-systemer som nævnt i bilaget til gennemførelses-afgørelse 2014/255/EU

Datakrav i overgangs-perioden i henhold til denne delegerede forordning

A1

Summarisk udpassageangivelse

AES

Bilag 9 — tillæg A

A2

Summarisk udpassageangivelse — ekspresforsendelser

AES

Bilag 9 — tillæg A

A3

Reeksportmeddelelse

AES

B1

Eksportangivelse og reeksportangivelse

AES

Bilag 9 — tillæg C1

B2

Særlig procedure — forædling — angivelse til passiv forædling

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

B3

Angivelse til toldoplagring af EU-varer

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

B4

Angivelse til afsendelse af varer i forbindelse med handel med særlige fiskale områder

Nationalt

C1

Forenklet eksportangivelse

AES

Bilag 9 — tillæg A

C2

Frembydelse af varer for toldmyndighederne i tilfælde af indskrivning i klarererens regnskaber eller i forbindelse med toldangivelser, der indgives før frembydelsen af varerne ved eksport

Nationalt eksportsystem

D1

Særlig procedure — forsendelsesangivelse

NCTS-ajourføring

Bilag 9 — tillæg C1 og C2

D2

Særlig procedure — forsendelsesangivelse med reduceret datasæt — (transport med jernbane, luft- og søtransport)

NCTS-ajourføring

D3

Særlig procedure — forsendelse — anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse — (lufttransport og søtransport)

Nationalt

E1

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer (T2L/T2LF)

Bevis for EU-status

Bilag 9 — tillæg C1

E2

Toldvaremanifest

Bevis for EU-status & nationalt for autoriserede udstedere

F1a

Summarisk indpassageangivelse — søtransport og transport ad indre vandveje — komplet datasæt

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

F1b

Summarisk indpassageangivelse — søtransport og transport ad indre vandveje — delvist datasæt indgivet af transportøren

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F1c

Summarisk indpassageangivelse — søtransport og transport ad indre vandveje — delvist datasæt indgivet i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6, og i overensstemmelse med artikel 112, stk. 1, første afsnit

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F1d

Summarisk indpassageangivelse — søtransport og transport ad indre vandveje — delvist datasæt indgivet i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6, og i overensstemmelse med artikel 112, stk. 1, andet afsnit

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F2a

Summarisk indpassageangivelse — luftfragt (almindelig) — komplet datasæt

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

F2b

Summarisk indpassageangivelse — luftfragt (almindelig) — delvist datasæt indgivet af transportøren

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F2c

Summarisk indpassageangivelse — luftfragt (almindelig) — delvist datasæt indgivet i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6, og i overensstemmelse med artikel 113, stk. 1

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F2d

Summarisk indpassageangivelse — luftfragt (almindelig) — minimumsdatasæt som skal indgives forud for lastning i forbindelse med de situationer, der er fastlagt i artikel 106, stk. 1, andet afsnit, og i overensstemmelse med artikel 113, stk. 1

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F3a

Summarisk indpassageangivelse — ekspresforsendelser — komplet datasæt

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

F3b

Summarisk indgang — ekspresforsendelser — minimumsdatasæt som skal indgives forud for lastning i forbindelse med de situationer, der er fastlagt i artikel 106, stk. 1, andet afsnit

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F4a

Summarisk indpassageangivelse — postforsendelser — komplet datasæt

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F4b

Summarisk indpassageangivelse — postforsendelser — delvist datasæt indgivet af transportøren

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F4c

Summarisk indpassageangivelse — postforsendelser — minimumsdatasæt som skal indgives forud for lastning i forbindelse med de situationer, der er fastlagt i artikel 106, stk. 1, andet afsnit (1), og i overensstemmelse med artikel 113, stk. 2

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F4d

Summarisk indpassageangivelse — postforsendelser — delvist datasæt for beholder indgivet forud for lastning i forbindelse med de situationer, der er fastlagt i artikel 106, stk. 1, andet afsnit, og i overensstemmelse med artikel 113, stk. 2

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

F5

Summarisk indpassageangivelse — vej og jernbane

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

G1

Omdirigeringsmeddelelse

ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

Bilag 9 — tillæg A

G2

Meddelelse om ankomst

Nationale systemer for meddelelse om ankomst og ICS2 (importkontrolsystemajourføring 2)

G3

Frembydelse af varer for toldmyndighederne

National meddelelse om frembydelse af varer

G4

Angivelse til midlertidig opbevaring

National midlertidig opbevaring

G5

Meddelelse om ankomst i tilfælde af varebevægelser under midlertidig opbevaring

National midlertidig opbevaring

H1

Angivelse om overgang til fri omsætning og særlig procedure — særlig anvendelse — angivelse til særlige formål

Nationale importsystemer

Bilag 9 — tillæg C1

DV1 bilag (kun til angivelse om overgang til fri omsætning)

H2

Særlig procedure — oplagring — angivelse til toldoplagring

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

H3

Særlig procedure — særlig anvendelse — angivelse om midlertidig indførsel

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

H4

Særlig procedure — forædling — angivelse til aktiv forædling

Nationale systemer for særlige procedurer

Bilag 9 — tillæg C1

H5

Angivelse om import af varer i forbindelse med handel med særlige fiskale områder

Nationale importsystemer

H6

Toldangivelse i posttrafik med henblik på overgang til fri omsætning

Nationale importsystemer

I1

Forenklet importangivelse

Nationale importsystemer

Bilag 9 — tillæg A

I2

Frembydelse af varer for toldmyndighederne i tilfælde af indskrivning i klarererens regnskaber eller i forbindelse med toldangivelser, der indgives før frembydelsen af varerne ved import

Nationale importsystemer

(1)   Minimumsdata før lastning svarer til svarer til CN23-data.

▼C2
BILAG 2

image

image

►(1) C3  
BILAG 3

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

image
BILAG 4

image

►(9) C3  

►(9) C3  

►(9) C3  

►(9) C3  

►(9) C3  

►(9) C3  

►(9) C3  

►(9) C3  

►(9) C3  

image

►(4) C3  

►(4) C3  

►(4) C3  

►(4) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  
BILAG 5

image

►(1) C3  

image

▼B
BILAG 6

image

image

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

1.    Ansøger:

Anfør fulde navn på den erhvervsdrivende, som ansøger, som angivet i EORI-systemet.

2.    Ansøgers juridiske status

Anfør den juridiske status som angivet i oprettelsesdokumentet.

3.    Dato for virksomhedens oprettelse

Anfør — med tal — dag, måned og år for oprettelsen.

4.    Virksomhedens adresse

Anfør den fulde virksomhedshjemstedsadresse, inkl. landenavn.

5.    Hovedforretningsstedets adresse

Anfør den fulde adresse for det forretningssted, hvor virksomhedens hovedaktiviteter udføres.

6.    Kontaktperson:

Anfør fulde navn, telefon- og faxnummer og e-mailadresse på den af Dem udpegede kontaktperson i virksomheden, som skal kontaktes af toldmyndighederne i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

7.    Postadresse:

Udfyldes kun, såfremt den adskiller sig fra virksomhedens officielle adresse.

8, 9 og 10.    SE-nummer, identifikationsnummer og CVR-nummer

Anfør de pågældende numre.

Identifikationsnummeret/numrene er det eller de hos toldmyndighederne registrerede identifikationsnumre.

CVR-nummeret er det registreringsnummer, der er tildelt af Det Centrale Virksomhedsregister.

Er de identiske, anføres kun SE-nummeret.

Har ansøgeren ikke noget identifikationsnummer, f.eks. fordi et sådant ikke findes i ansøgerens medlemsstat, udfyldes rubrikken ikke.

11.    Type bevilling, hvorom der ansøges

Afkryds den relevante rubrik.

12.    Erhvervssektor

Beskriv virksomhedens aktiviteter.

13.    Medlemsstater, hvori der udføres toldrelaterede aktiviteter

Anfør de(n) relevante ISO-landekode(r) alfa-2.

14.    Oplysninger om grænseovergange

Anfør navnene på de grænseovergangstoldsteder, virksomheden normalt benytter.

15.    Allerede indrømmede forenklinger og lettelser, certifikater nævnt i artikel 28, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 og/eller status som sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter, der er opnået som nævnt i artikel 28, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447

Er der i forvejen indrømmet forenklinger, anføres typen af forenkling, den relevante toldprocedure og tilladelsens nummer. Den relevante toldprocedure anføres med brug af koderne i anden eller tredje underrubrik i rubrik 1 i det administrative enhedsdokument.

Er ansøgeren indehaver af en eller flere af de bevillinger eller et eller flere af de certifikater, der er nævnt ovenfor, anføres bevillingens/bevillingernes og certifikatets/certifikaternes art og nummer.

16, 17 og 18.    Kontorer, hvor tolddokumentation opbevares/hovedbogholderiet føres

Anfør de fulde adresser for de relevante kontorer. Er det samme adresse, udfyldes kun rubrik 16.

19.    Ansøgers navn, underskrift og dato for underskriften

Underskrift : Underskriveren bør anføre sin stilling eller titel. Underskriveren bør være den person, der generelt repræsenterer ansøgeren.

Navn : Ansøgers navn og stempel.

Antal bilag :

Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger af generel karakter:

1. Oversigt over ejere/hovedaktionærer med angivelse af navne og adresser og forholdsmæssige interesser i virksomheden. Oversigt over samtlige medlemmer af bestyrelsen. Er ejerne kendt af toldmyndighederne for tidligere overtrædelser af toldforskrifterne?

2. Virksomhedens administrativt ansvarlige i toldanliggender.

3. Beskrivelse af ansøgers erhvervsaktiviteter.

4. Nærmere oplysninger om placeringen af ansøgers forskellige forretningssteder og korte beskrivelser af aktiviteterne hvert sted. Angivelse af, om ansøger og de enkelte forretningssteder agerer i forsyningskæden i eget navn og på egne vegne, i eget navn og på en anden persons vegne eller i en anden persons navn og på dennes vegne.

5. Angivelse af, om varerne købes af og/eller leveres til virksomheder, som er tilknyttet ansøger.

6. Beskrivelse af den interne struktur i ansøgers organisation. Der vedlægges om muligt dokumentation for de enkelte afdelingers og/eller enheders funktioner/kompetenceområder.

7. Antallet af ansatte i hele virksomheden og i de enkelte afdelinger.

8. Navnene på nøglepersoner i ledelsen (administrerende direktør(er), afdelingschef(er), økonomidirektør(er), chef for toldafdelingen osv.). Redegørelse for vedtagne procedurer i situationer, hvor den ansvarlige medarbejder er midlertidigt eller permanent fraværende.

9. Navn og stillingsbetegnelse for personer i ansøgers organisation med særlig ekspertise i toldanliggender. Vurdering af de pågældendes viden i relation til anvendelse af informationsteknologi i told- og handelssammenhænge og i generelle handelsanliggender.

10. Angivelse af, hvorvidt ansøger accepterer at få offentliggjort oplysningerne i AEO-bevillingen på den i artikel 14x, stk. 4, omhandlede liste over autoriserede økonomiske operatører.
BILAG 7

image

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

Bevillingsnr.

Bevillingsnummeret begynder altid med ISO-landekode alfa-2 for den udstedende medlemsstat efterfulgt af en af følgende bogstavkombinationer:

AEOC for AEO-bevilling — toldforenklinger

AEOS for AEO-bevilling — sikkerhed og sikring

AEOF AEO-bevilling — toldforenklinger/sikkerhed og sikring

Ovenstående bogstavkombinationer bør efterfølges af det nationale autorisationsnummer.

1.    AEO-bevillingens indehaver

Indehaverens fulde navn anføres, som det figurerer i rubrik 1 i ansøgningsformularen i bilag 1C, samt SE-nummeret/numrene, som figurerer i rubrik 8 i ansøgningsformularen, i givet fald identifikationsnummeret/numrene, som figurerer i rubrik 9 i ansøgningsformularen og CVR-nummeret, som figurerer i rubrik 10 i ansøgningsformularen.

2.    Udstedende myndighed

Medlemsstatens toldmyndigheds navn, underskrift og stempel.

Eventuelt anføres den relevante regionale toldadministration i medlemsstaten, hvis det er relevant som følge af toldadministrationens organisatoriske struktur.

Reference til bevillingens type

Afkryds den relevante rubrik.

3.    Bevillingen er gyldig fra (dato):

Angiv dag, måned og år i overensstemmelse med artikel 29 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446
BILAG 8

image

image

image

image
BILAG 9
Tillæg A

1.    Indledende bemærkninger til tabellerne

Generelt

1.1 Den summariske angivelse, som skal indgives for varer, der ankommer til eller forlader EU's toldområde, indeholder de oplysninger, som er anført i tabel 1 til 5 for hver af de pågældende situationer eller transportformer. Den omdirigeringsanmodning, der skal indgives, når et aktivt transportmiddel, der kommer ind i Unionens toldområde, først ankommer til et toldsted i en medlemsstat, der ikke er angivet i den summariske indpassageangivelse, skal indeholde de oplysninger, der er anført i tabel 6.

1.2 Tabel 1 til 7 indeholder alle de dataelementer, der er nødvendige med henblik på de pågældende procedurer, angivelser og omdirigeringsanmodninger. De giver et samlet overblik over, hvilke krav der stilles i forbindelse med de forskellige procedurer, angivelser og omdirigeringsanmodninger.

1.3 Kolonnernes overskrifter kræver ikke nærmere forklaring og henviser til disse procedurer og angivelser.

1.4 Et »X« i en given tabelrubrik angiver, at det pågældende dataelement er påkrævet for den procedure eller angivelse, der er beskrevet i overskriften for den relevante kolonne for en varepost i angivelsen. Et »Y« i en given tabelrubrik angiver, at det pågældende dataelement er påkrævet for den procedure eller angivelse, der er beskrevet i overskriften for den relevante kolonne i angivelsens hovedrubrik. Et »Z« i en given tabelrubrik angiver, at det pågældende dataelementer påkrævet for den procedure eller angivelse, der er beskrevet i overskriften for den relevante kolonne i forsendelsesrapporten. Enhver kombination af symbolerne »X«, »Y« og »Z« angiver, at det pågældende dataelement kan kræves for den procedure eller angivelse, der er beskrevet i overskriften for den relevante kolonne i de pågældende rubrikker.

1.5 De i afsnit 4 anførte beskrivelser og noter vedrørende summariske indpassage- og udpassageangivelser, forenklede procedurer og omdirigeringsanmodninger gælder for de dataelementer, der er nævnt i tabel 1 til 7.

Toldangivelse anvendt som summarisk indpassageangivelse

2.1. Hvis en toldangivelse, jf. toldkodeksens artikel 162, anvendes som summarisk angivelse, jf. toldkodeksens artikel 130, stk. 1, skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure efter tillæg C1 eller tillæg C2, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »Summarisk indpassageangivelse« i tabel 1 til 4.

Hvis en toldangivelse, jf. toldkodeksens artikel 166, anvendes som summarisk angivelse, jf. kodeksens artikel 130, stk. 1, skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure i tabel 7, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »Summarisk indpassageangivelse« i tabel 1 til 4.

2.2. Hvis en toldangivelse, jf. kodeksens artikel 162, forelægges af en AEO efter kodeksens artikel 38, stk. 2, litra b), og anvendes som summarisk angivelse, jf. kodeksens artikel 130, stk. 1, skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure i tillæg C1 eller C2, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »AEO- Summarisk indpassageangivelse« i tabel 5.

Hvis en toldangivelse, jf. kodeksens artikel 166 anvendes, forelægges af en AEO efter kodeksens artikel 38, stk. 2, litra b), og anvendes som summarisk angivelse, jf. kodeksens artikel 130, stk. 1, skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure i tabel 7, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »AEO- Summarisk indpassageangivelse« i tabel 5.

Toldangivelse ved eksport

3.1. Hvis en toldangivelse, jf. toldkodeksens artikel 162, anvendes som summarisk angivelse, jf. toldkodeksens artikel 263, stk. 3, litra a), skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure efter tillæg C1 eller tillæg C2, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »Summarisk udpassageangivelse« i tabel 1 og 2.

Hvis en toldangivelse, jf. kodeksens artikel 166, er påkrævet, jf. kodeksens artikel 263, stk. 3, litra a), skal angivelsen foruden de oplysninger, der er påkrævet for den specifikke procedure i tabel 7, indeholde de oplysninger, der er anført i kolonnen »Summarisk udpassageangivelse« i tabel 1 og 2.

Andre specifikke omstændigheder i forbindelse med summariske udpassage- og indpassageangivelser og særlige typer vareforsendelser. Note til tabel 2-4

4.1. Kolonnerne »Summarisk udpassageangivelse — ekspresforsendelser« og »Summarisk indpassageangivelse — ekspresforsendelser« i tabel 2 omfatter de datakrav, der skal tilsendes toldmyndighederne elektronisk med henblik på risikoanalyse forud for ekspresforsendelsers afgang eller ankomst. Posttjenester kan vælge at forelægge toldmyndighederne dataene i disse kolonner i tabel 2 elektronisk med henblik på risikoanalyse forud for postforsendelsers afgang eller ankomst.

4.2. Ved anvendelse af dette bilag forstås ved en ekspresforsendelse en særskilt enhed, der forsendes af en integreret tjeneste med tidsbestemt afhentning, transport, toldklarering og levering af pakker, idet det under hele forsendelsen er muligt at bestemme lokaliseringen og føre kontrol med sådanne pakker.

4.5. Tabel 3 og 4 indeholder de oplysninger, der er nødvendige for summariske indpassageangivelser i forbindelse med vej- og jernbanetransport.

4.6. Tabel 3 for vejtransport gælder også for multimodal transport, medmindre andet er fastsat i afsnit 4.

Forenklede procedurer

5.1. De angivelser for forenklede procedurer, der er omhandlet i kodeksens artikel 166, indeholder de oplysninger, der er anført i tabel 7.

5.2. Det reducerede format af visse dataelementer for forenklede procedurer hverken begrænser eller påvirker de krav, der er fastsat i tillæg C1 og D1, navnlig med hensyn til de oplysninger, der skal meddeles i supplerende angivelser.

2.    Krav for summariske indpassage- og udpassageangivelser

2.1.    Luft-, sø- og vandvejstransport samt andre transportformer eller situationer, der ikke er omhandlet i tabel 2-4 — Tabel 1Navn

Summarisk udpassageangivelse

(se note 3.1)

Summarisk indpassageangivelse:

(se note 2.1)

Antal vareposter

Y

Y

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X/Y

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

X/Y

Afsender

X/Y

X/Y

Person, der indgiver den summariske angivelse

Y

Y

Modtager

X/Y

X/Y

Transportør

 

Z

Part, der skal underrettes

 

X/Y

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

 

Z

Transportmidlets referencenummer

 

Z

Kode for det første ankomststed

 

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

 

Z

Transitlandekoder

Y

Y

Transportmåde ved grænsen

 

Z

Udgangstoldsted

Y

 

Lokalisering af varerne

Y

 

Lastningssted

 

X/Y

Kode for losningssted

 

X/Y

Varebeskrivelse

X

X

Kollienes art (kode)

X

X

Antal kolli

X

X

Forsendelsesmærker

X/Y

X/Y

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

X/Y

X/Y

Varepostnummer

X

X

Varekode

X

X

Bruttomasse (kg)

X/Y

X/Y

FN-kode for farlige varer

X

X

Seglnummer

X/Y

X/Y

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

X/Y

X/Y

Angivelsens dato

Y

Y

Underskrift/attestering

Y

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

Y

Kode for efterfølgende indgangstoldsted(er)

 

Z

2.2.    Ekspresforsendelser — tabel 2Navn

Summarisk udpassageangivelse — Ekspresforsendelser

(se note 3.1 og 4.1 til 4.3)

Summarisk indpassageangivelse — Ekspresforsendelser

(se note 2.1 og 4.1 til 4.3)

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

 

 

Transportdokumentnummer

 

 

Afsender

X/Y

X/Y

Person, der indgiver den summariske angivelse

Y

Y

Modtager

X/Y

X/Y

Transportør

 

Z

Transportmidlets referencenummer

 

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

 

Z

Transitlandekoder

Y

Y

Transportmåde ved grænsen

 

Z

Udgangstoldsted

Y

 

Lokalisering af varerne

Y

 

Lastningssted

 

Y

Kode for losningssted

 

X/Y

Varebeskrivelse

X

X

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

 

 

Varepostnummer

X

X

Varekode

X

X

Bruttomasse (kg)

X/Y

X/Y

FN-kode for farlige varer

X

X

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

X/Y

X/Y

Angivelsens dato

Y

Y

Underskrift/attestering

Y

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

Y

Kode for efterfølgende indgangstoldsted(er)

 

Z

2.3.    Vejtransport — Oplysninger i summarisk indpassageangivelse — Tabel 3Navn

Vej — summarisk indpassageangivelse

(se note 2.1)

Antal vareposter

Y

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Afsender

X/Y

Person, der indgiver den summariske angivelse

Y

Modtager

X/Y

Transportør

Z

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Z

Kode for det første ankomststed

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Z

Transitlandekoder

Y

Transportmåde ved grænsen

Z

Lastningssted

X/Y

Kode for losningssted

X/Y

Varebeskrivelse

X

Kollienes art (kode)

X

Antal kolli

X

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

X/Y

Varepostnummer

X

Varekode

X

Bruttomasse (kg)

X/Y

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

X/Y

FN-kode for farlige varer

X

Seglnummer

X/Y

Angivelsens dato

Y

Underskrift/attestering

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

2.4.    Jernbanetransport — Oplysninger i summarisk indpassageangivelse — Tabel 4Navn

Jernbane — summarisk indpassageangivelse (se note 2.1)

Antal vareposter

Y

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Afsender

X/Y

Person, der indgiver den summariske indpassageangivelse

Y

Modtager

X/Y

Transportør

Z

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Z

Transportmidlets referencenummer

Z

Kode for det første ankomststed

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Z

Transitlandekoder

Y

Transportmåde ved grænsen

Z

Lastningssted

X/Y

Kode for losningssted

X/Y

Varebeskrivelse

X

Kollienes art (kode)

X

Antal kolli

X

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

X/Y

Varepostnummer

X

Varekode

X

Bruttomasse (kg)

X/Y

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

X/Y

FN-kode for farlige varer

X

Seglnummer

X/Y

Angivelsens dato

Y

Underskrift/attestering

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

2.5.    Autoriserede økonomiske operatører — Reducerede datakrav for summariske udpassage- og indpassageangivelser — Tabel 5Navn

Summarisk indpassageangivelse:

(se note 2.2)

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Afsender

X/Y

Person, der indgiver den summariske angivelse

Y

Modtager

X/Y

Transportør

Z

Part, der skal underrettes

X/Y

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Z

Transportmidlets referencenummer

Z

Kode for det første ankomststed

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Z

Transitlandekoder

Y

Transportmåde ved grænsen

Z

Udgangstoldsted

 

Lastningssted

X/Y

Varebeskrivelse

X

Antal kolli

X

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

X/Y

Varepostnummer

X

Varekode

X

Angivelsens dato

Y

Underskrift/attestering

Y

Indikator for anden specifik omstændighed

Y

Kode for efterfølgende indgangstoldsted(er)

Z

2.6.    Krav for omdirigeringsanmodninger — Tabel 6Navn

 

Transportmåde ved grænsen

Z

Identifikation af det grænseoverskridende transportmiddel

Z

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Z

Landekode for det angivne første indgangssted

Z

Person, der anmoder om omdirigering

Z

MRN

X

Varepostnummer

X

Kode for det første ankomststed

Z

Kode for det faktiske første ankomststed

Z

3.    Krav for forenklede procedurer — Tabel 7Navn

Forenklet angivelse eksport (se note 3.1)

Forenklet angivelse import (se note 2.1)

Angivelse

Y

Y

Antal vareposter

Y

Y

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

X

X

Transportdokumentnummer

X/Y

X/Y

Afsender/eksportør

X/Y

 

Modtager

 

X/Y

Klarerer/repræsentant

Y

Y

Klarerer/repræsentantstatuskode

Y

Y

Valutakode

 

X

Udgangstoldsted

Y

 

Varebeskrivelse

X

X

Kollienes art (kode)

X

X

Antal kolli

X

X

Forsendelsesmærker

X/Y

X/Y

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

 

X/Y

Varepostnummer

X

X

Varekode

X

X

Bruttomasse (kg)

 

X

Procedure

X

X

Nettomasse (kg)

X

X

Beløb pr. varepost

 

X

Referencenummer for indskrivning i klarererens regnskaber

X

X

Godkendelsesnummer

X

X

Supplerende oplysninger

 

X

Angivelsens dato

Y

Y

Underskrift/attestering

Y

Y

4.    Forklarende bemærkninger til dataelementer

MRN

Omdirigeringsanmodning: Transportreferencenummeret er et alternativ til følgende to dataelementer:

 Identifikation af det grænseoverskridende aktive transportmiddel

 Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet.

Angivelse

Indtast de koder, der er anført i tillæg D1 for SAD rubrik 1, første og andet afsnit.

Antal vareposter ( 2 )

Det samlede antal vareposter, der er anført i angivelsen eller i den summariske angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 5]

Forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN)

Enhedsnummer, der er tildelt varerne, i forbindelse med indpassage, import, udpassage og eksport.

Der benyttes WCO (ISO15459) koder eller tilsvarende.

Summariske angivelser: Et alternativ til transportdokumentnummeret, hvis et sådant ikke findes.

Forenklede procedurer: Oplysningerne kan meddeles, hvis de foreligger.

Dette element udgør et link til andre nyttige informationskilder.

[Ref.: SAD rubrik 7]

Transportdokumentnummer

Henvisning til det transportdokument, der dækker transporten af varer til eller fra toldområdet. Når den person, der indgiver den summariske indpassageangivelse, er forskellig fra transportøren, skal transportørens transportdokumentnummer også oplyses.

Det omfatter koden for transportdokumenttypen som fastsat i tillæg D1, efterfulgt af det pågældende dokuments identifikationsnummer.

Elementet er et alternativ til forsendelsens enhedsreferencenummer [UCR], hvis dette ikke foreligger. Det udgør et link til andre nyttige informationskilder).

Summariske udpassageangivelser for skibs- og flyforsyninger: faktura- eller ladelistenummer.

Summariske indpassageangivelser for vejtransport: Oplysningerne angives i det omfang, de foreligger, og kan omfatte henvisninger til både TIR-carnet og CMR.

Afsender

Den part, der afsender varer, som fastsat i transportkontrakten af den part, der bestiller transporten.

Summarisk udpassageangivelse: Denne oplysning skal angives, hvis det drejer sig om en anden person end den person, der indgiver den summariske angivelse. Hertil benyttes afsenderens EORI-nummer, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis afsenderens EORI-nummer ikke foreligger, angives afsenderens fulde navn og adresse. Når de oplysninger, der kræves i en summarisk udpassageangivelse, foreligger i en toldangivelse efter toldkodeksens artikel 263, stk. 3, litra a), og efter kodeksens artikel 162, svarer oplysningerne til den pågældende toldangivelses »Afsender/eksportør«.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det.

Nummeret er sammensat som følger:Felt

Indhold

Felttype

Format

Eksempler

1

Datanavnet for tredjelandet (ISO alfa 2-landekode)

Alfabetisk 2

a2

US

JP

CH

2

Entydigt identifikationsnummer i et tredjeland

Alfanumerisk op til 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Eksempler: »US 1234567890ABCDE« for en afsender i USA (landekode: US), hvis entydige identifikationsnummer er 1234567890ABCDE. »JPAbCd9875F« for en afsender i Japan (landekode: JP), hvis entydige identifikationsnummer er AbCd9875F. »CHpt20130101aa« for en afsender i Schweiz (landekode: CH), hvis entydige identifikationsnummer er pt20130101aa.

Datanavnet for tredjelandet: Den Europæiske Unions alfabetiske koder for lande og områder er baseret på de nuværende ISO alfa 2-koder (a2), for så vidt som de er forenelige med de landekoder, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 ( 3 ).

Når en afsenders EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Summarisk indpassageangivelse: Denne oplysning skal angives i form af afsenderens EORI-nummer, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis afsenderens EORI-nummer ikke foreligger, angives afsenderens fulde navn og adresse.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dette dataelement.

Når en afsenders EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Afsender/eksportør

Den part, der udfylder eksportangivelsen, eller på hvis vegne eksportangivelsen udfyldes, og som ejer varerne eller har tilsvarende håndsret over dem på det tidspunkt, hvor angivelsen antages.

Her anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis afsenderen/eksportøren ikke har et EORI-nummer, kan toldmyndighederne tildele ham et ad hoc-nummer for den pågældende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 2]

Person, der indgiver den summariske angivelse

Dette oplyses som EORI-nummeret for den person, der indgiver den summariske angivelse. Hans navn og adresse angives ikke.

Summarisk indpassageangivelse: En af de personer, der er nævnt i kodeksens artikel 127, stk. 4.

Summarisk udpassageangivelse: Den part, der er defineret i kodeksens artikel 271, stk. 2. Denne oplysning anføres ikke, hvis varerne i overensstemmelse med kodeksens artikel 263, stk. 1, er omfattet af en toldangivelse.

NB: Dette element er nødvendigt for at identificere den person, der er ansvarlig for indgivelsen af angivelsen.

Person, der anmoder om omdirigering:

Omdirigeringsanmodning: Den person, der indgiver en anmodning om omdirigering ved indpassage. Dette oplyses som EORI-nummeret på den, der anmoder om omdirigering. Hans navn og adresse angives ikke.

Modtager:

Den part, som faktisk modtager varerne.

Summarisk udpassageangivelse: I de tilfælde, der henvises til i artikel 215, stk. 2, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 angives disse oplysninger, hvis de foreligger som modtagerens fulde navn og adresse. Hvor varerne transporteres under et negotiabelt konnossement, dvs. et ordrekonnossement, der er uden påtegning, og modtageren er ukendt, erstattes oplysningerne om vedkommende af følgende kode, som står i rubrik 44 i en eksportangivelse:Retsgrundlag:

Emne

Rubrik

Kode

Tillæg A

Situationer, hvor der er tale om negotiable konnossementer, dvs. ordrekonnossementer uden påtegning, i tilfælde af summariske udpassageangivelser, hvor der ikke foreligger oplysninger om modtageren.

44

30600

Dette oplyses som modtagerens EORI-nummer, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis modtagerens EORI-nummer ikke foreligger, angives modtagerens fulde navn og adresse.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »Summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender«.

Når en modtagers EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Summarisk indpassageangivelse: Dette element oplyses, hvis det henviser til en anden person end den, der indgiver den summariske angivelse. Hvor varerne transporteres under et negotiabelt konnossement, dvs. et ordrekonnossement, der er uden påtegning, er modtageren ukendt, og oplysningerne om vedkommende erstattes af følgende kode 10600 :Retsgrundlag:

Emne

 

Kode

Tillæg A

Situationer, hvor der er tale om negotiable konnossementer, dvs. ordrekonnossementer uden påtegning, i tilfælde af summariske indpassageangivelser, hvor der ikke foreligger oplysninger om modtageren.

 

10600

Når denne oplysning skal anføres, benyttes modtagerens EORI-nummer, hvis den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis modtagerens EORI-nummer ikke foreligger, angives modtagerens fulde navn og adresse.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »Summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender«.

Når en modtagers EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Klarerer/repræsentant

Skal oplyses, hvis forskellig fra afsender/eksportør ved eksport eller modtager ved import.

Dette oplyses som klarererens/repræsentantens EORI-nummer.

[Ref.: SAD rubrik 14]

Klarerer/repræsentantstatuskode

Kode for klarererens eller repræsentantens status. De koder, der skal anvendes, er dem, der er fastsat i tillæg D1 for rubrik 14 i SAD.

Transportør

Denne oplysning anføres ikke, hvis transportøren er identisk med den person, der indgiver indpassageangivelsen, undtagen når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen. I dette tilfælde kan denne oplysning angives som et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »Summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender«.

Hvis denne oplysning er forskellig fra den person, der indgiver indpassageangivelsen, angives den som transportørens fulde navn og adresse.

Den angives som transportørens EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland:

 såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det,

og/eller

 såfremt det angår transport ad søvejen, indre vandveje eller ad luftvejen.

Den angives som transportørens EORI-nummer, hvis transportøren er tilsluttet toldsystemet og ønsker at modtage de meddelelser, der er omhandlet i artikel 185, stk. 3, eller i artikel 187, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

Når en transportørs EORI-nummer eller entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Part, der skal underrettes

Den part, der skal underrettes, når indgående varer ankommer. Denne oplysning skal anføres, hvis det er nødvendigt. Til oplysningerne om den part, der skal underrettes, benyttes EORI-nummeret, når den, der indgiver den summariske angivelse, har adgang til dette. Hvis EORI-nummeret på den part, der skal underrettes, ikke foreligger, angives modtagerens fulde navn og adresse.

Når der indrømmes lettelser inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Dette nummer kan anvendes, såfremt den person, der indgiver den summariske angivelse, er bekendt med det. Nummerets struktur svarer til den struktur, der er anført i delen »Summarisk udpassageangivelse« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender«.

Når EORI-nummeret på den part, der skal underrettes, eller dennes entydige identifikationsnummer fra et tredjeland angives, angives hans navn og adresse ikke.

Summarisk indpassageangivelse: Hvor varerne transporteres under et negotiabelt konnossement, dvs. et ordrekonnossement, der er uden påtegning, og modtageren dermed ikke er nævnt, og koden 10600 er anført, skal det altid oplyses, hvilken part der skal underrettes.

Summarisk udpassageangivelse: Hvor varerne transporteres under et negotiabelt konnossement, dvs. et ordrekonnossement, der er uden påtegning, og modtageren dermed ikke er nævnt, skal der til enhver tid gives oplysninger om den part, der skal underrettes, i rubrikken for »modtager« i stedet for »modtageroplysninger«. Når en eksportangivelse indeholder oplysningerne for den summariske udpassageangivelse, anføres kode 30600 i rubrik 44 i den pågældende eksportangivelse.

Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Identitet og nationalitet for det aktive transportmiddel, der passerer grænsen til Unionens toldområde. Definitionerne i tillæg C1 til SAD rubrik 18 anvendes for identiteten. For sø- og vandvejstransport angives IMO-skibsidentifikationsnummeret eller det enkelte fartøjsidentifikationsnummer (ENI). For lufttransport skal der ikke angives nogen oplysning.

De koder, der er anført i tillæg D1 for SAD rubrik 21, anvendes for nationaliteten, når denne oplysning endnu ikke indgår i identiteten.

Jernbanetransport: Vognnummeret oplyses.

Identifikation af det grænseoverskridende transportmiddel

Omdirigeringsanmodning: Dette oplyses som IMO-skibsidentifikationsnummer, ENI-nummer eller IATA-flyrutenummer for henholdsvis sø-, vandvejs- og lufttransport.

I tilfælde inden for lufttransporten, hvor flyets operatør transporterer varer i henhold til en code sharing-aftale med partnere, benyttes code sharing-partnernes flyrutenumre.

Transportmidlets referencenummer ( 4 )(1)

Identifikation af transportmidlets rejse, f.eks. rejsenummer, flyrutenummer, tripnummer, hvis det er relevant.

I tilfælde inden for lufttransporten, hvor flyets operatør transporterer varer i henhold til en code sharing-aftale med partnere, benyttes code sharing-partnernes flyrutenumre.

Jernbanetransport: Tognummeret oplyses. Dette dataelement anføres for multimodal transport, hvis relevant.

Kode for det første ankomststed

Identifikation af det første ankomststed i toldområdet. Det kan være en havn for søtransport, en lufthavn for lufttransport og en grænsepost for landtransport.

Koden sammensættes således: UN/LOCODE (an..5) + national kode (an..6).

Vej- og jernbanetransport: Koden sammensættes som modellen til brug for toldsteder i tillæg D1.

Omdirigeringsanmodning: Koden for det angivne toldsted for første indpassage skal oplyses.

Kode for det faktiske første ankomststed

Omdirigeringsanmodning: Koden for det faktiske toldsted for første indpassage skal oplyses.

Landekode for det angivne første indgangssted

Omdirigeringsanmodning: Koderne i tillæg D1 for SAD rubrik 2 anvendes.

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet

Dato og tid/planlagt dato og tid for transportmidlets ankomst til den første lufthavn (lufttransport), den første grænsepost (landtransport) eller den første havn (søtransport), koden n12 (CCÅÅMMDDTTMM) anvendes. Der anvendes lokaltid for første ankomststed.

Omdirigeringsanmodning: Kun dato oplyses; hertil benyttes koden n8 (CCÅÅMMDD).

Transitlandekoder

Identifikation af de lande, som varerne passerer igennem fra afsendelsesstedet til det endelige bestemmelsessted, i kronologisk rækkefølge. Den omfatter bl.a. det oprindelige afsendelsesland og det endelige bestemmelsesland for varerne. Koderne i tillæg D1 for SAD rubrik 2 anvendes. Disse oplysninger anføres i det omfang, de foreligger.

Summariske udpassageangivelser for ekspresforsendelser — postforsendelser: Det land, hvor varens endelige bestemmelsessted befinder sig, anføres.

Summariske indpassageangivelser for ekspresforsendelser — postforsendelser: Det land, hvor varen oprindelig er sendt fra, anføres.

Valutakode

Koden i tillæg D1 for SAD rubrik 22 anvendes for den valuta, der er anført i handelsfakturaen.

Denne oplysning anvendes sammen med »Beløb pr. varepost«, hvis det er nødvendigt at beregne importtolden.

Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved import, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 22 og 44].

Transportmåde ved grænsen

Summarisk indpassageangivelse: Transportmåde svarende til det aktive transportmiddel, hvormed varerne forventes indført i Unionens toldområde. For kombineret transport finder reglerne i tillæg C1, den vejledende bemærkning til rubrik 21, anvendelse.

Transporteres luftfragt med andre transportmidler end fly, angives den anden transportmåde.

Hertil benyttes kode 1, 2, 3, 4, 7, 8 eller 9 som fastsat i tillæg D1 for SAD rubrik 25.

[Ref.: SAD rubrik 25].

Udgangstoldsted

Koden i tillæg D1 for SAD rubrik 29 for udgangstoldstedet.

Summariske udpassageangivelser for ekspresforsendelser — postforsendelser:

Det er ikke nødvendigt at anføre dette element, hvis det automatisk og utvetydigt kan udledes af andre dataelementer, som virksomheden anfører.

Lokalisering af varerne ( 5 )

Nøjagtig beskrivelse af det sted, hvor varerne kan undersøges.

[Ref.: SAD rubrik 30]

Lastningssted ( 6 )

Navn på den søhavn, lufthavn, fragtterminal, jernbanestation eller andet sted, hvor varerne indlades på det transportmiddel, der anvendes til deres transport, herunder landets navn.

Summariske indpassageangivelser for ekspresforsendelser — postforsendelser:

Det er ikke nødvendigt at anføre dette element, hvis det automatisk og utvetydigt kan udledes af andre dataelementer, som virksomheden anfører.

Vej- og jernbanetransport: Det kan være stedet, hvor varerne overtages jf. transportkontrakten, eller TIR-afgangstoldstedet.

Losningssted (6) 

Navn på den søhavn, lufthavn, fragtterminal, jernbanestation eller andet sted, hvor varerne losses fra det transportmiddel, der blev anvendt til deres transport, herunder landets navn.

Vej- og jernbanetransport: Foreligger koden ikke, angives stedets navn med den størst mulige præcision.

NB: Dette element giver nyttige oplysninger for procedureforvaltningen.

Varebeskrivelse

Summariske angivelser: En klartsproget beskrivelse, der er så præcis, at toldmyndighederne kan identificere varerne. Generelle udtryk (f.eks. »konsolideret«, »almindelig fragt« eller »dele«) kan ikke accepteres. Kommissionen offentliggør en liste over sådanne generelle udtryk. Det er ikke nødvendigt at angive disse oplysninger, hvis varekoden angives.

Forenklede procedurer: En beskrivelse til toldformål.

[Ref.: SAD rubrik 31]

Kollienes art (kode)

Koden i tillæg D1 for SAD rubrik 31 for udgangstoldstedet.

Antal kolli

Antal individuelle artikler, der er emballeret på en sådan måde, at de ikke kan opdeles uden først at åbne emballagen, eller antal stykker hvis ikke emballeret. Denne oplysning angives ikke for bulkvarer.

[Ref.: SAD rubrik 31]

Forsendelsesmærker

Frit udformet beskrivelse af mærker og numre på transportenheder eller emballager.

Denne oplysning anføres kun for emballerede varer, hvor det er påkrævet. Er varerne pakket i container, kan containernummeret afløse forsendelsesmærkerne, der dog kan anføres af virksomheden, hvis de foreligger. Forsendelsesmærkerne kan erstattes af et UCR eller henvisningerne i transportdokumentet, som muliggør en utvetydig identifikation af alle pakker i forsendelsen.

NB: Dette element bidrager til at identificere forsendelser.

[Ref.: SAD rubrik 31]

Materielidentifikationsnummer ved transport i container

Mærker (bogstaver og/eller numre), der identificerer containeren.

[Ref.: SAD rubrik 31]

Varepostnummer ( 7 )

En vareposts nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er anført i angivelsen, den summariske angivelse eller omdirigeringsanmodningen.

Omdirigeringsanmodning: Hvis MRN oplyses, og omdirigeringsanmodningen ikke vedrører alle vareposterne i en summarisk indpassageangivelse, underretter den, der anmoder om omdirigering, om de relevante varepostnumre svarende til varerne i den oprindelige summariske indpassageangivelse.

Anvendes kun, hvis der er mere end én varepost.

NB: Dette element, som computersystemer automatisk genererer, bidrager til at identificere de pågældende vareposter på angivelsen.

[Ref.: SAD rubrik 32]

Varekode

Kodenummer svarende til den pågældende varepost:

Summarisk indpassageangivelse: De første fire cifre af KN-koden. Det er ikke nødvendigt at anføre denne oplysning, hvis varebeskrivelsen er oplyst.

Forenklet angivelse ved import: 10-cifret Taric-kode. Operatører kan i givet fald supplere denne oplysning med yderligere Taric-koder. Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved import, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

Summarisk udpassageangivelse: De første fire cifre af KN-koden. Det er ikke nødvendigt at anføre denne oplysning, hvis varebeskrivelsen er oplyst.

Forenklet angivelse ved eksport: 8-cifret KN-kode. Operatører kan i givet fald supplere denne oplysning med yderligere Taric-koder. Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved eksport, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 33]

Bruttomasse (kg)

Varernes vægt inkl. emballage, men ekskl. transportørens materiel i forbindelse med angivelsen.

Virksomheden kan i givet fald anføre vægten for vareposten i angivelsen.

Forenklet angivelse ved import: Denne oplysning anføres kun, hvis det er nødvendigt for at beregne importafgifter.

Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved import, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 35]

Procedure

Procedurekode som fastsat i tillæg D1 for SAD rubrik 37, første og andet afsnit.

Medlemsstaterne kan frafalde forpligtelsen til at anføre de koder, der er defineret i tillæg D1 for rubrik 37, andet afsnit, af SAD for forenklede angivelser og lokale klareringsprocedurer ved import og eksport, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

Nettomasse (kg)

Varernes vægt ekskl. emballage.

Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved eksport, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 38]

Beløb pr. varepost

Varernes pris for den pågældende varepost på angivelsen. Denne oplysning anvendes sammen med »Valutakoden«, hvis det er nødvendigt for at beregne importafgifter.

Medlemsstaterne kan frafalde dette krav for forenklede angivelser ved import, hvis de betingelser, der er fastsat i godkendelserne i forbindelse med disse forenklinger, tillader dem at udskyde indsamlingen af dette dataelement i den supplerende angivelse.

[Ref.: SAD rubrik 42]

Referencenummer for indskrivning i klarererens regnskaber

Det drejer sig om referencenumre for indkodninger for de procedurer, der er beskrevet i kodeksens artikel 182. Medlemsstaterne kan frafalde dette krav, hvis de anvender andre tilfredsstillende forsendelsessporingssystemer.

Supplerende oplysninger

Anfør kode 10100 , hvis artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1147/2002 ( 8 ) finder anvendelse (varer indført med luftdygtighedscertifikater).

[Ref.: SAD rubrik 44]

Godkendelsesnummer

Nummeret på godkendelsen til at anvende forenklinger. Medlemsstaterne kan frafalde dette krav, hvis de er overbevist om, at deres computersystemer utvetydigt kan udlede disse oplysninger fra andre elementer i angivelsen som f.eks. identifikation af virksomheden.

FN-kode for farlige varer

De Forenede Nationers identifikator for farlige varer (UNDG) er det enhedsløbenummer (n4), der inden for De Forenede Nationer tildeles de stoffer og artikler, der er opført på en liste over de farlige varer, som almindeligvis forsendes.

Dette element anføres kun, hvis det er relevant.

Seglnummer ( 9 )

Identifikationsnumrene for de segl, der i givet fald er fastgjort til transportudstyret.

Kode for betalingsmåde for transportudgifter

Følgende koder anvendes:

A

Kontant betaling

B

Betaling med kreditkort

C

Betaling med check

D

Andet (f.eks. hvis beløbet hæves direkte på en kontantkonto)

H

Elektronisk betaling

Y

Kontohaver hos transportør

Z

Ikke forudbetalt

Denne oplysning anføres kun, hvis den foreligger.

Angivelsens dato ( 10 )

Den dato, hvorpå de respektive angivelser blev udstedt og i givet fald underskrevet eller på anden måde attesteret.

Til brug for indskrivning i klarererens regnskaber efter artikel 182 i kodeksen, er det indkodningsdatoen.

[Ref.: SAD rubrik 54]

Underskrift/attestering (10) 

[Ref.: SAD rubrik 54]

Indikator for anden specifik omstændighed

Kodeelement, der angiver den særlige omstændighed, hvis fordel virksomheden påberåber sig.

A

Post- og ekspresforsendelser

C

Vejtransport

D

Jernbanetransport

E

Autoriserede økonomiske operatører

Dette element skal kun anføres, hvis den person, der indgiver den summariske angivelse, påberåber sig fordelen ved en anden særlig omstændighed end dem, der er nævnt i tabel 1.

Det er ikke nødvendigt at anføre dette element, hvis det automatisk og utvetydigt kan udledes af andre dataelementer, som virksomheden anfører.

Kode for efterfølgende indgangstoldsted(er)

Identifikation af de efterfølgende indgangstoldsteder i Unionens toldområde.

Koden skal anføres, når koden for transportmidlet ved grænsen er 1, 4 eller 8.

Koden skal svare til det mønster, der er fastsat i tillæg D1 for SAD rubrik 29 for indgangstoldsteder.
Tillæg B1

MODEL AF DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT

(Sæt på otte eksemplarer)

(1) De tekniske bestemmelser vedrørende formularerne, navnlig dem, der vedrører format og farve, er indeholdt i tillæg C1, afsnit I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Tillæg B2

MODEL AF DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT TIL TRYKNING VED HJÆLP AF IT-SYSTEMER TIL BEHANDLING AF ANGIVELSER PÅ TO PÅ HINANDEN FØLGENDE SÆT PÅ HVER FIRE EKSEMPLARER

(1) De tekniske bestemmelser vedrørende formularerne, navnlig dem, der vedrører format og farve, er indeholdt i tillæg C1, afsnit I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Tillæg B3

MODEL AF SUPPLERENDE FORMULARER TIL DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT

(Sæt på otte eksemplarer)

(1) De tekniske bestemmelser vedrørende formularerne, navnlig dem, der vedrører format og farve, er indeholdt i tillæg C1, afsnit I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Tillæg B4

MODEL AF SUPPLERENDE FORMULARER TIL DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT TIL TRYKNING VED HJÆLP AF IT-SYSTEMER TIL BEHANDLING AF ANGIVELSER PÅ TO PÅ HINANDEN FØLGENDE SÆT PÅ HVER FIRE EKSEMPLARER

(1) De tekniske bestemmelser vedrørende formularerne, navnlig dem, der vedrører format og farve, er indeholdt i tillæg C1, afsnit I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Tillæg B5

LISTE OVER DE EKSEMPLARER AF FORMULARERNE I TILLÆG B1 og B3, PÅ HVILKE DE DERI INDEHOLDTE OPLYSNINGER SKAL ANGIVES VED GENNEMSKRIVNING

(fra eksemplar 1)Rubrikkens nummer

Eksemplarernes nummer

Rubrikkens nummer

Eksemplarernes nummer

I.  RUBRIKKER, DER UDFYLDES AF BRUGERNE

1

1 til 8 undtagen midterste underrubrik:

27

1 til 5 (1)

 

1 til 3

28

1 til 3

2

1 til 5 (1)

29

1 til 3

3

1 til 8

30

1 til 3

4

1 til 8

31

1 til 8

5

1 til 8

32

1 til 8

6

1 til 8

33

første underrubrik til venstre: 1 til 8

7

1 til 3

 

de andre underrubrikker: 1 til 3

8

1 til 5 (1)

34 a

1 til 3

9

1 til 3

34b

1 til 3

10

1 til 3

35

1 til 8

11

1 til 3

36

12

37

1 til 3

13

1 til 3

38

1 til 8

14

1 til 4

39

1 til 3

15

1 til 8

40

1 til 5 (1)

15a

1 til 3

41

1 til 3

15b

1 til 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 og 8

43

17

1 til 8

44

1 til 5 (1)

17a

1 til 3

45

17b

1 til 3

46

1 til 3

18

1 til 5 (1)

47

1 til 3

19

1 til 5 (1)

48

1 til 3

20

1 til 3

49

1 til 3

21

1 til 5 (1)

50

1 til 8

22

1 til 3

51

1 til 8

23

1 til 3

52

1 til 8

24

1 til 3

53

1 til 8

25

1 til 5 (1)

54

1 til 4

26

1 til 3

55

 

 

56

II.  RUBRIKKER FORBEHOLDT ADMINISTRATIONEN

A

1 til 4 (2)

C

1 til 8 (2)

B

1 til 3

D

1 til 4

(1)   Det kan under ingen omstændigheder kræves, at brugerne udfylder disse rubrikker på eksemplar nr. 5 i forbindelse med forsendelse.

(2)   Efter ►C2  afsendelsesmedlemsstatens ◄ eget valg i denne sammenhæng.
Tillæg B6

LISTE OVER DE EKSEMPLARER AF FORMULARERNE I TILLÆG B2 OG B4, PÅ HVILKE DE DERI INDEHOLDTE OPLYSNINGER SKAL ANGIVES VED GENNEMSKRIVNING

(fra eksemplar 1/6)Rubrikkens nummer

Eksemplarernes nummer

Rubrikkens nummer

Eksemplarernes nummer

I.  RUBRIKKER, DER UDFYLDES AF BRUGERNE

1

1 til 4 undtagen midterste underrubrik:

27

1 til 4

 

1 til 3

28

1 til 3

2

1 til 4

29

1 til 3

3

1 til 4

30

1 til 3

4

1 til 4

31

1 til 4

5

1 til 4

32

1 til 4

6

1 til 4

33

første underrubrik til venstre: 1 til 4

7

1 til 3

 

de andre underrubrikker: 1 til 3

8

1 til 4

34a

1 til 3

9

1 til 3

34b

1 til 3

10

1 til 3

35

1 til 4

11

1 til 3

36

1 til 3

12

1 til 3

37

1 til 3

13

1 til 3

38

1 til 4

14

1 til 4

39

1 til 3

15

1 til 4

40

1 til 4

15a

1 til 3

41

1 til 3

15b

1 til 3

42

1 til 3

16

1 til 3

43

1 til 3

17

1 til 4

44

1 til 4

17a

1 til 3

45

1 til 3

17b

1 til 3

46

1 til 3

18

1 til 4

47

1 til 3

19

1 til 4

48

1 til 3

20

1 til 3

49

1 til 3

21

1 til 4

50

1 til 4

22

1 til 3

51

1 til 4

23

1 til 3

52

1 til 4

24

1 til 3

53

1 til 4

25

1 til 4

54

1 til 4

26

1 til 3

55

 

 

56

II.  RUBRIKKER FORBEHOLDT ADMINISTRATIONEN

A

1 til 4 (1)

C

1 til 4

B

1 til 3

D/J

1 til 4

(1)   Efter ►C2  afsendelsesmedlemsstatens ◄ eget valg i denne sammenhæng.
Tillæg C1

VEJLEDNING TIL DET ADMINISTRATIVE ENHEDSDOKUMENT

AFSNIT I

GENERELLE BEMÆRKNINGER

(1) Medlemsstaternes toldmyndigheder supplerer hver især vejledningen efter behov.

(2) Bestemmelserne i dette afsnit udelukker ikke, at der på papir uden påtryk ved hjælp af offentlige eller private databehandlingssystemer og på nærmere betingelser, der fastsættes af medlemsstaterne, trykkes papirbaserede toldangivelser og dokumenter, der skal attestere, at varer, der ikke forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse, har toldmæssig status som EU-varer.

A.   GENEREL BESKRIVELSE

(1) Den papirbaserede toldangivelse trykkes på skrivefast, selvkopierende papir af en vægt på mindst 40 g/m2. Det skal være tilstrækkeligt uigennemsigtigt til, at oplysninger, der er anført på en af siderne, ikke påvirker læseligheden af oplysningerne på den anden side, og det skal være så stærkt, at det ved normalt brug ikke går i stykker eller krøller.

(2) Der benyttes hvidt papir til samtlige eksemplarer. For så vidt angår eksemplarerne vedrørende EU-forsendelse (1, 4 og 5), skal rubrik 1 (første og tredje underrubrik), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (for så vidt angår første underrubrik til venstre), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 og 56 være på grøn bund.

Formularerne trykkes med grønt.

(3) Rubrikkernes basisenhed skal være en tiendedel tomme i bredden og en sjettedel tomme i højden. Underrubrikkernes basisenhed skal være en tiendedel tomme i bredden.

(4) En farvemarkering af de forskellige eksemplarer foretages på følgende måde på de formularer, som svarer til modellerne i tillæg B1 og B3:

 eksemplar 1, 2, 3 og 5 skal på højre kant have en ubrudt margen, som er henholdsvis rød, grøn, gul og blå

 eksemplar 4, 6, 7 og 8 skal på højre kant have en brudt margen, der er henholdsvis blå, rød, grøn og gul

På formularer, der svarer til modellerne i tillæg B2 og B4, forsynes eksemplar 1/6, 2/7, 3/8 og 4/5 på højre kant med en ubrudt margen og til højre for denne en brudt margen, der begge er henholdsvis røde, grønne, gule og blå.

Denne margen skal være ca. 3 mm bred. Den brudte margen består af en række kvadrater, hvis side er 3 mm og som er anbragt med 3 mm mellemrum.

En liste over de eksemplarer, på hvilke oplysningerne i de i tillæg B1 og B3 anførte formularer skal angives ved gennemskrivning, findes i tillæg B5. En liste over de eksemplarer, på hvilke oplysningerne i de i tillæg B2 og B4 anførte formularer skal angives ved gennemskrivning, findes i tillæg B6.

(5) Formularernes format skal være 210 × 297 mm, idet der for papirets længde tillades en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm.

(6) Medlemsstaternes toldmyndigheder kan kræve, at formularerne skal være forsynet med angivelse af navn og adresse på trykkeriet eller med et kendetegn, der giver mulighed for at identificere dette. De kan desuden stille krav om forudgående teknisk godkendelse af trykningen af formularerne.

(7) Formularerne og supplementsformularerne skal benyttes:

(a) når der ►C2  i EU-lovgivningen ◄ henvises til en angivelse til henførsel under en told- eller reeksportprocedure

(b) om fornødent ligeledes i den overgangsperiode, der er fastsat ved en tiltrædelsesakt til Unionen, i samhandelen mellem Unionen i dets sammensætning før tiltrædelsen og de nye medlemsstater og indbyrdes mellem disse, hvad angår varer, for hvilke afskaffelsen af told og afgifter med tilsvarende virkning endnu ikke er fuldt gennemført, eller som fortsat er undergivet andre foranstaltninger i henhold til tiltrædelsesakten

(c) når Unionens regler udtrykkeligt angiver, at de skal anvendes, navnlig i forbindelse med proceduren for EU-forsendelse for forsendelsesangivelse for rejsende og for nødproceduren.

(8) De hertil benyttede formularer og supplementsformularer omfatter de nødvendige eksemplarer til opfyldelsen af formaliteterne for en eller flere toldprocedurer, udvalgt blandt et sæt på otte eksemplarer:

 eksemplar 1, som opbevares af myndighederne i den medlemsstat, hvor formaliteterne ved eksport (eventuelt afsendelse) eller EU-forsendelse opfyldes

 eksemplar 2, som anvendes til statistik i eksportmedlemsstaten. Dette eksemplar kan også anvendes til statistik i afsendelsesmedlemsstaten, når der er tale om varebevægelser mellem dele af Unionens toldområde, der er undergivet afvigende fiskale ordninger

 eksemplar 3, som returneres til eksportøren efter påtegning hos toldmyndighederne

 eksemplar 4, som opbevares af bestemmelsesstedet efter en EU-forsendelse eller som det dokument, der tjener til at attestere varernes toldmæssige status som EU-varer

 eksemplar 5, som udgør retureksemplaret i forbindelse med proceduren for EU-forsendelse

 eksemplar 6, der opbevares af myndighederne i den medlemsstat, hvor importformaliteterne opfyldes

 eksemplar 7, som anvendes til statistik i importmedlemsstaten. Dette eksemplar kan også anvendes til statistik i importmedlemsstaten, når der er tale om varebevægelser mellem dele af Unionens toldområde, der er undergivet afvigende fiskale ordninger

 eksemplar 8, som overdrages modtageren af forsendelsen.

Eksemplarerne kan kombineres på forskellig måde, f.eks.:

 eksport: passiv forædling eller eksport: eksemplar 1, 2 og 3

 EU-forsendelse: eksemplar 1, 4 og 5

 toldprocedurer ved import: eksemplar 6, 7 og 8.

(9) Ud over disse tilfælde findes der situationer, hvor det ved modtagelsen er nødvendigt at dokumentere varernes status som EU-varer. I disse tilfælde benyttes eksemplar 4 som T2L-dokument.

(10) Brugerne har, hvis de ønsker det, mulighed for at anvende sæt, der er trykt privat og kombinerer de nødvendige kopier, for så vidt som de er i overensstemmelse med den officielle model.

Hvert sæt skal fremstilles således, at når rubrikkerne skal indeholde nøjagtigt samme oplysninger i de to berørte medlemsstater, angives disse direkte af eksportøren eller den ansvarlige for proceduren på eksemplar 1, og i kraft af en kemisk behandling af papiret fremtræder oplysningerne herefter i kopi på samtlige eksemplarer. Når en oplysning derimod af forskellige årsager (f.eks. når oplysningerne er forskellige afhængigt af, hvilken fase i transaktionen det drejer sig om) ikke skal oversendes fra en medlemsstat til en anden, skal der i selvkopieringsprocessen drages omsorg for, at oplysningerne kun overføres til de relevante eksemplarer.

Når der gøres brug af IT-system til behandling af angivelserne, kan der benyttes uddrag af sæt bestående af eksemplarer, der skal anvendes til to formål: 1/6, 2/7, 3/8 og 4/5.

I disse tilfælde skal der for hvert uddrag angives de tilsvarende eksemplarnumre ved i marginen at overstrege de ikke-anvendte numre.

Hvert uddrag er fremstillet således, at de oplysninger, der skal gengives på de forskellige eksemplarer i kraft af en kemisk behandling af papiret fremtræder på disse i kopi.

(11) Når angivelser til henførsel under told- og reeksportprocedurer og dokumenter, der skal attestere, at varer, der ikke forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse, har status som EU-varer, i henhold til general bemærkning 2 udfærdiges på blankt papir ved hjælp af offentlige eller private databehandlingssystemer, skal disse angivelser og dokumenter opfylde alle de formkrav, også med hensyn til formularernes bagside (hvad angår de eksemplarer, der benyttes som led i proceduren for EU-forsendelse), som er fastsat i kodeksen eller i denne forordning, undtagen hvad angår:

 trykkefarve

 benyttelsen af kursivskrift, og

 bundtryk i rubrikkerne vedrørende EU-forsendelse.

Forsendelsesangivelsen indgives i et eksemplar til afgangstoldstedet, når dette behandler angivelsen ved hjælp af IT.

B.   KRÆVEDE OPLYSNINGER

Formularerne indeholder en række rubrikker, hvoraf kun en del skal anvendes, afhængigt af hvilken eller hvilke toldprocedurer det drejer sig om.

Nedenfor følger en oversigt over, hvilke rubrikker der skal udfyldes i forbindelse med de forskellige procedurer (jf. de forenklede fremgangsmåder). De specifikke bestemmelser for de enkelte rubrikker, som beskrevet i afsnit II, er uden betydning for de i oversigten nedenfor beskrevne rubrikkers status.

Det skal bemærkes, at nedenstående angivelser ikke ændrer ved det faktum, at visse oplysninger i kraft af deres natur er betingede, dvs. at de kun indsamles, når omstændighederne giver grund hertil. For eksempel indsamles de supplerende enheder i rubrik 41 (status »A«) kun, når det er bestemt i henhold til TARIC-bestemmelserne.Rubrik-nummer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (nr.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (nr.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (nr.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Identitet)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Nationalitet)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Identitet)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Nationalitet)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (Valuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (Beløb)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Art)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Beskatnings-grundlag)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Enhed)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Beløb)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (I alt)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (MP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Forklaring:Kolonnernes benævnelse

Koder, der anvendes i rubrik 37, førsteunderrubrik

A:

Eksport/afsendelse

10, 11, 23

B:

Toldoplagsproceduren for at opnå betaling af særlige eksportrestitutioner inden eksport eller fremstilling under toldtilsyn og under toldkontrol inden eksport og betaling af eksportrestitutioner

76, 77

C:

Reeksport efter en særlig procedure, som ikke er toldoplagsproceduren

31

D:

Reeksport efter toldoplagring

31

E:

Passiv forædling

21, 22

F:

Forsendelse

 

G:

Status som EU-varer

 

H:

Overgang til fri omsætning

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Henførsel af varer under aktiv forædling eller midlertidig indførsel.

51, 53, 54

J:

Oplæggelse på toldoplag

71, 78

Symbolerne i felterne

A

:

Obligatorisk: oplysninger, der skal angives for hver enkelt medlemsstat

B

:

Valgfrit for medlemsstaterne: medlemsstaterne kan selv beslutte, om de vil stille krav om disse oplysninger

C

:

Valgfrit for virksomhederne: oplysninger, som virksomhederne kan beslutte, om de vil angive, men som medlemsstaterne ikke kan stille krav om.

Bemærkninger:[1]

Denne oplysning er obligatorisk for landbrugsprodukter, for hvilke der er ydet eksportrestitutioner.

[2]

Oplysninger, der kun er påkrævede i forbindelse med procedurer, hvor der ikke anvendes IT.

[3]

Når angivelsen kun omfatter én varepost, kan medlemsstaterne fastsætte, at der intet skal anføres i denne rubrik, idet tallet »1« skal være angivet i rubrik 5.

[4]

Denne rubrik er obligatorisk i forbindelse med NCTS-ordningen under de i tillæg C2 beskrevne forhold.

[5]

Oplysninger, der kun er påkrævede i forbindelse med procedurer, hvor der benyttes IT.

[6]

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne, hvis modtageren hverken er etableret i EU eller i et fælles transitland.

[7]

Ingen angivelse i forbindelse med postforsendelser og transport i faste installationer.

[8]

Ingen angivelse i forbindelse med postforsendelser, transport i faste installationer og i forbindelse med jernbanetransport.

[9]

Oplysninger, der kan kræves i forbindelse med procedurer, hvor der ikke anvendes IT. Hvad angår de procedurer, hvor der anvendes IT, kan medlemsstaterne ikke kræve disse oplysninger, idet medlemsstaterne kan udlede dem af angivelsens øvrige elementer, og de således kan fremsendes til Kommissionen under overholdelse af bestemmelserne om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende udenrigshandel.

[10]

Medlemsstaterne kan kun kræve rubrikkens tredje underrubrik udfyldt, når toldmyndighederne foretager beregningen af toldværdien på den berørte virksomheds vegne.

[11]

Medlemsstaterne har kun krav på denne oplysning i tilfælde, der ikke falder ind under anvendelsen af reglerne for månedlig fastsættelse af vekselkurserne, som defineret i [ex afsnit V, kapitel 6].

[12]

Rubrikken udfyldes ikke, når eksportformaliteterne kun udføres ved eksportstedet fra Unionen.

[13]

Rubrikken udfyldes ikke, når importformaliteterne kun gennemføres på importstedet i Unionen.

[14]

Denne rubrik kan anvendes i forbindelse med NCTS-ordningen under de i tillæg C2 beskrevne forhold.

[16]

Denne underrubrik skal udfyldes:

— når angivelsen om EU-forsendelse udfærdiges af samme person samtidig med eller efter en toldangivelse med angivelse af varekoden, eller

— når det kræves i henhold til EU-lovgivningen.

[17]

Udfyldes kun, når det kræves i henhold til EU-lovgivningen.

[18]

Disse oplysninger er ikke påkrævede i forbindelse med varer, der kan importeres med afgiftsfritagelse, med mindre toldmyndighederne anser det for nødvendigt med henblik på anvendelsen af bestemmelser vedrørende overgang til fri omsætning af de pågældende varer.

[19]

Medlemsstaterne kan fritage klarereren for denne forpligtelse i det omfang og i de tilfælde, hvor deres ordninger giver mulighed for automatisk og entydigt at udlede denne oplysning af angivelsens øvrige oplysninger.

[20]

Denne rubrik skal ikke udfyldes, når toldmyndighederne foretager afgiftsberegningen for virksomhederne på grundlag af andre oplysninger i angivelsen. I andre tilfælde er det frivilligt for medlemsstaterne, om de ønsker at udfylde denne rubrik.

[21]

Denne rubrik skal ikke udfyldes, når toldmyndighederne foretager afgiftsberegningen for virksomhederne på grundlag af andre oplysninger i angivelsen.

[22]

Medlemsstaterne kan fritage klarereren for at udfylde denne rubrik, når det i artikel 6 i denne delegerede forordning omhandlede dokument er vedlagt angivelsen.

[23]

Denne rubrik skal udfyldes, hvis angivelsen til henførsel under en toldprocedure benyttes til at afslutte toldoplagsproceduren.

[24]

Når varer fragtes i containere, der skal transporteres på landevejskøretøjer, kan toldmyndighederne give den procedureansvarlige tilladelse til ikke at udfylde denne rubrik, hvis det på grund af de logistiske forhold på afgangsstedet kan være umuligt at oplyse identiteten og nationaliteten på transportmidlet på tidspunktet for udfærdigelsen af forsendelsesangivelsen, og hvis toldmyndighederne kan garantere, at de krævede oplysninger vedrørende transportmidlerne senere vil blive indført i rubrik 55.

[25]

Den medlemsstat, der har antaget angivelsen, kan dispensere fra forpligtelsen til at angive disse oplysninger, såfremt den er i stand til vurdere dette korrekt og har indført beregningsrutiner, således at resultatet overholder statistiske krav.

C.   UDFYLDNING AF FORMULAREN

I alle tilfælde, hvor det benyttede formularsæt mindst indeholder et eksemplar, der skal anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor det oprindeligt er blevet udfyldt, skal formularerne udfyldes på skrivemaskine eller mekanisk eller på lignende måde. For at lette udfyldning på maskine sættes formularen i maskinen, således at det første bogstav af den oplysning, der skal anføres i rubrik 2, anbringes i det lille positionsfelt i øverste venstre hjørne.

Såfremt alle eksemplarerne af det anvendte formularsæt kun skal anvendes i den samme medlemsstat, kan de også udfyldes læseligt i hånden med blæk og store blokbogstaver, når dette er tilladt efter medlemsstaternes regler. Det gælder også, når der eventuelt skal anføres oplysninger på de eksemplarer, som skal anvendes med henblik på proceduren for EU-forsendelse.

Raderinger og rettelser mellem linjerne er ikke tilladt. Skal der foretages ændringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anføres i givet fald. Alle sådanne ændringer bekræftes af brugeren og attesteres udtrykkeligt af de kompetente myndigheder. Myndighederne kan i givet fald forlange, at der indleveres en ny angivelse.

Formularerne kan også udfyldes ved teknisk kopiering i stedet for de ovenfor anførte fremgangsmåder. De kan også fremstilles og udfyldes ved teknisk kopiering på betingelse af, at bestemmelserne med hensyn til model, format, sprog, læselighed, radering, rettelser m.v. overholdes strengt.

Kun nummererede rubrikker skal efter omstændighederne udfyldes af brugeren. De øvrige rubrikker, som er angivet med et stort bogstav, er udelukkende forbeholdt administrationen til internt brug.

Hvert eksemplar, der skal forblive på eksporttoldstedet (eller eventuelt afsendelsestoldstedet), skal underskrives af brugeren, jf. dog bestemmelserne i generel bemærkning 2 i denne forordning.

Når klarereren på et toldsted indgiver en angivelse underskrevet af ham eller hans repræsentant, anses han for at have tilkendegivet at ville henføre de pågældende varer under den pågældende procedure og anses herved — uanset eventuel anvendelse af straffebestemmelser — for i henhold til gældende bestemmelser i medlemsstaterne at indestå for:

 rigtigheden af oplysningerne i angivelsen

 ægtheden af de vedlagte dokumenter og

 overholdelsen af samtlige forpligtelser, der gælder i forbindelse med henførsel af varerne under den pågældende procedure.

Den procedureansvarliges underskrift eller i givet fald den af ham bemyndigede repræsentants underskrift forpligter denne for så vidt angår samtlige oplysninger vedrørende EU-forsendelse, som det fremgår i henhold til kodeksen og i denne forordning samt som beskrevet i litra B.

Med hensyn til formaliteterne vedrørende EU-forsendelse og ved modtagelsen mindes der om, at det er vigtigt, at hver af brugerne kontrollerer indholdet af angivelsen og om nødvendigt foretager de relevante rettelser, inden formularen underskrives og indgives på toldstedet. Alle eventuelle konstaterede forskelle mellem de varer, som skal angives, og de oplysninger, der allerede er anført på de formularer, der skal anvendes, skal straks meddeles toldmyndighederne. I så fald udfærdiges angivelsen på nye formularer.

Medmindre andet er fastsat i nedenstående afsnit III, må der hverken anføres oplysninger eller tegn i rubrikker, der ikke skal udfyldes.

AFSNIT II

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE DE ENKELTE RUBRIKKER

A.   FORMALITETER VEDRØRENDE EKSPORT/AFSENDELSE, REEKSPORT, OPLÆGGELSE PÅ TOLDOPLAG ELLER FREMSTILLING UNDER TOLDTILSYN OG UNDER TOLDKONTROL AF VARER MED EKSPORTRESTITUTIONER, PASSIV FORÆDLING, EU-FORSENDELSE OG/ELLER DOKUMENTATION FOR TOLDMÆSSIG STATUS SOM EU-VARER

Rubrik 1: Angivelse

I den første underrubrik anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode.

I den anden underrubrik anføres angivelsens art i ved hjælp af den i tillæg D1 angivne EU-kode.

I den tredje underrubrik anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Rubrik 2: Afsender/Eksportør

Her anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis afsenderen/eksportøren ikke har et EORI-nummer, kan toldmyndighederne tildele ham et ad hoc-nummer for den pågældende angivelse.

Eksportøren skal være inkluderet i dette tillæg i overensstemmelse med Unionens toldlovgivning. Afsenderen er i dette tilfælde den erhvervsdrivende, der fungerer som eksportør i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 134, i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Her anføres den pågældendes fulde navn eller firmanavn og fuldstændige adresse.

Ved samleladninger kan medlemsstaterne anmode om, at der i denne rubrik anføres »diverse«, og afsender-/eksportørlisten vedlægges angivelsen.

Rubrik 3: Formularer

Her anføres løbenummeret for sættet i forhold til det samlede antal sæt, der benyttes (formularer og supplementsformularer under ét). Hvis der f.eks. forelægges en ex-formular og to EX/c-formularer, anføres 1/3 på ex-formularen, 2/3 på den første EX/c-formular og 3/3 på den anden EX/c-formular.

Anvendes to sæt af fire eksemplarer i stedet for et sæt af otte eksemplarer, anses disse to sæt for at udgøre et sæt, hvad angår antallet af formularer.

Rubrik 4: Ladelister

Her anføres med tal, hvor mange ladelister, der eventuelt er vedlagt, eller hvor mange lister med varebeskrivelser af handelsmæssig art i den form, som de kompetente myndigheder anerkender, der er vedlagt.

Rubrik 5: Vareposter

Her angives med tal det samlede antal vareposter, der angives af brugeren på samtlige benyttede formularer og supplementsformularer (eller ladelister eller handelsmæssige lister). Antallet af vareposter svarer til antallet af rubrikker 31, der skal udfyldes.

Rubrik 6: Kolli i alt

Her angives med tal det samlede antal kolli i den pågældende forsendelse.

Rubrik 7: Referencenummer

Denne oplysning vedrører den reference, som den pågældende forsendelse udstyres med til kommercielt brug af den berørte virksomhed. Det kan f.eks. dreje sig om UCRN (Unique Consignment Reference Number) ( 11 ).

Rubrik 8: Modtager

Her anføres fulde navn eller firmanavn og fuldstændig adresse på den person eller de personer, som varerne leveres til.

Hvis et identifikationsnummer er påkrævet, anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis modtageren ikke har fået tildelt et EORI-nummer, anføres det nummer, der kræves i den pågældende medlemsstats lovgivning.

Når et identifikationsnummer er påkrævet, og angivelsen omfatter de oplysninger, der kræves for en summarisk udpassageangivelse som fastsat i tillæg A, og lettelser indrømmes inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen, gives denne oplysning i form af et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen. Strukturen for det entydige identifikationsnummer fra et tredjeland svarer til den struktur, der er anført i delen »Summariske udpassageangivelser« i denne forklarende bemærkning til dataelementet »Afsender« i tillæg A.

Drejer det sig om samlegods, kan medlemsstaterne kræve, at der anføres »diverse« i denne rubrik, og at der vedlægges en liste over modtagerne.

Rubrik 14: Klarerer/repræsentant

Her anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis klarereren/repræsentanten ikke har et EORI-nummer, kan toldmyndighederne tildele ham et ad hoc-nummer for den pågældende angivelse.

Her anføres den pågældendes fulde navn eller firmanavn og fuldstændige adresse.

Er klarereren og eksportøren (eventuelt afsenderen) en og samme person, anføres »eksportør« (eller eventuelt »afsender«).

Til angivelse af klarereren eller repræsentantens status anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Rubrik 15: Afsendelses-/eksportland

I rubrik 15a anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode for den medlemsstat, som varerne befinder sig i ved deres frigivelse til proceduren.

Hvis det imidlertid er kendt, at varerne er blevet bragt fra en anden medlemsstat til den medlemsstat, som de befinder sig i ved frigivelsen til toldproceduren, angives denne anden medlemsstat, såfremt

i) varerne udelukkende blev bragt fra denne medlemsstat med henblik på eksport, og

ii) eksportøren ikke er etableret i den medlemsstat, som varerne befinder sig i ved deres frigivelse til toldproceduren, og

iii) indpassagen i den medlemsstat, som varerne befinder sig i ved deres frigivelse til toldproceduren, ikke var en erhvervelse af varer inden for Unionen eller en transaktion, der behandles som sådan, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF.

Hvis varerne imidlertid eksporteres efter en procedure for aktiv forædling, angives den medlemsstat, hvor den sidste forædlingsaktivitet fandt sted.

Rubrik 17: Bestemmelsesland

I rubrik 17a angives den relevante EU-kode fra tillæg D1 for det sidst kendte bestemmelsesland, som varerne skal eksporteres til, på det tidspunkt, hvor eksporten finder sted.

Rubrik 18: Identifikation af transportmidlet og dets nationalitet ved afsendelsen

Her identificeres de(t) transportmiddel/transportmidler, som varerne indlades direkte på i forbindelse med opfyldelsen af eksport- eller forsendelsesformaliteterne, derefter angives transportmidlets nationalitet (eller nationaliteten af det transportmiddel, der tjener til fremdriften, hvis der er tale om flere transportmidler), med den i tillæg D1 angivne EU-kode. Hvis der benyttes et trækkende køretøj og en anhænger med forskellige registreringsnumre, angives registreringsnummeret på det trækkende køretøj og på anhængeren samt det trækkende køretøjs nationalitet.

Alt efter, hvilket transportmiddel der er tale om, kan følgende benævnelser anvendes til identifikation af dette:Transportmiddel

Identifikationsmåde

Søtransport og transport ad indre vandveje

Fartøjets navn

Lufttransport

Datoen for flyafgangen og dennes nummer (hvis der ikke er noget afgangsnummer, angives flyets registreringsnummer)

Vejtransport

Køretøjets nummerplade

Jernbanetransport

Vognens nummer

Ved forsendelsen kan toldmyndighederne dog, når varer fragtes i containere, der skal transporteres på landevejskøretøjer, give den person, der er ansvarlig for proceduren, tilladelse til ikke at udfylde denne rubrik, hvis det på grund af de logistiske forhold på afgangsstedet kan være umuligt at oplyse identiteten og nationaliteten på transportmidlet på tidspunktet for udfærdigelsen af forsendelsesangivelsen, og hvis toldmyndighederne kan garantere, at de krævede oplysninger vedrørende transportmidlerne senere vil blive indført i rubrik 55.

Rubrik 19: Container (Ctr.)

Her anføres med den i tillæg D1 angivne EU-kode de omstændigheder, som ved udfyldelsen af eksport- eller forsendelsesformaliteterne formodes vil være gældende, når varerne passerer Unionens ydre grænse.

Rubrik 20: Leveringsbetingelser

Her anføres med de i tillæg D1 angivne EU-koder og EU-opdelinger oplysninger om bestemte klausuler i handelskontrakten.

Rubrik 21: Identifikation af det grænseoverskridende aktive transportmiddel og angivelse af dets nationalitet

Her angives nationaliteten af det aktive transportmiddel, der overskrider Unionens ydre grænse, som bekendt ved udfyldelsen af formaliteterne ved angivelse af den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Ved kombineret transport, eller når der anvendes flere transportmidler, anføres det aktive transportmiddel, som tjener til fremdriften. F.eks. vil det være skibet, hvis det drejer sig om en lastvogn på søgående skib. Anvendes f.eks. et trækkende køretøj og påhængsvogn, er det aktive transportmiddel det trækkende køretøj.

Alt efter, hvilket transportmiddel der er tale om, kan følgende benævnelser anvendes til identifikation af dette:Transportmiddel

Identifikationsmåde

Søtransport og transport ad indre vandveje

Fartøjets navn

Lufttransport

Datoen for flyafgangen og dennes nummer (hvis der ikke er noget afgangsnummer, angives flyets registreringsnummer)

Vejtransport

Køretøjets nummerplade

Jernbanetransport

Vognens nummer

Rubrik 22: Faktureringsvaluta og fakturaens samlede beløb

Den første underrubrik i denne rubrik anvendes til angivelse af den valuta, som fakturaen er udstedt i, med den i tillæg D1 angivne kode.

I den anden underrubrik anføres det beløb, der er faktureret for samtlige angivne varer.

Rubrik 23: Vekselkurs

I denne rubrik angives den gældende vekselkurs for faktureringsvalutaen over for den berørte medlemsstats valuta.

Rubrik 24: Transaktionens art

Her anføres ved anvendelse af de i tillæg D1 angivne koder den pågældende transaktionstype.

Rubrik 25: Transportmåde ved grænsen

Her angives med den relevante EU-kode fra tillæg D1, hvilken transportmåde (dvs. det aktive transportmiddel) der formodes anvendt, når varerne forlader Unionens toldområde.

Rubrik 26: Indenlandsk transportmåde

Her angives med den relevante EU-kode fra tillæg D1, hvilken transportmåde der anvendes ved afsendelsen af varerne.

Rubrik 27: Lastningssted

Her angives det sted, hvor varerne ifølge de oplysninger, der foreligger ved opfyldelsen af formaliteterne ved eksport eller forsendelse, indlades på det aktive transportmiddel, hvormed varerne skal føres over Unionens grænse, eventuelt i kode, når en sådan er fastsat.

Rubrik 29: Udgangstoldsted

Her anføres det toldsted, som varerne efter planen skal forlade Unionens toldområde gennem, ved hjælp af den relevante EU-kode fra tillæg D1.

Rubrik 30: Varernes placering

Her angives det nøjagtige sted, hvor varerne kan undersøges.

Rubrik 31: Kolli og varebeskrivelse; mærke og nummer — container-nr. — antal og art

Her anføres kollienes mærke, nummer, antal og art, eller i de tilfælde, hvor det drejer sig om uemballerede varer, antallet af disse varer, der er omfattet af angivelsen, samt de oplysninger, der er nødvendige til identifikation af varerne. Ved varebeskrivelse forstås varens normale handelsbetegnelse. Når rubrik 33 »varekode« skal udfyldes, skal handelsbetegnelsen være udtrykt tilstrækkeligt præcist, til at varernes tarifering kan bestemmes. Rubrikken skal også indeholde de oplysninger, der kræves i henhold til eventuelle specifikke forskrifter. Her anføres kollienes art med den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Anvendes der containere, skal disses identifikationsmærker ligeledes angives i denne rubrik.

Rubrik 32: Varepostnr.

Her angives den pågældende vareposts løbenummer i rækken af de vareposter, der er angivet i de anvendte formularer og supplementsformularer, som defineret i rubrik 5.

Rubrik 33: Varekode

Her anføres kodenummeret for den pågældende varepost, som defineret i tillæg D1.

Rubrik 34: Oprindelseslandekode

Hvis rubrikken udfyldes, anføres oprindelseslandet med den i tillæg D1 angivne EU-kode, som dette er defineret i afsnit II i kodeksen.

I rubrik 34b anføres de pågældende varers produktions- eller afsendelsesregion.

Rubrik 35: Bruttomasse (kg)

Her angives bruttomassen i kilogram for varerne beskrevet i den tilsvarende rubrik 31. Ved bruttomasse forstås den samlede masse af varerne inklusive al emballage, dog ikke containere og andet transportmateriel.

Når en forsendelsesangivelse omfatter flere forskellige varer, skal bruttomassen blot anføres i den første rubrik 35, idet de resterende rubrikker 35 ikke udfyldes. Medlemsstaterne kan udvide denne regel til at omfatte alle de af kolonne A til E og G i oversigten i afsnit I B berørte procedurer.

Når bruttomassen overstiger 1 kg og indeholder decimaler (af kg), kan der foretages følgende afrundinger:

 fra 0,001 til 0,499: afrunding til nærmeste hele lavere kiloangivelse

 fra 0,5 til 0,999: afrunding til nærmeste hele højere kiloangivelse.

Når bruttomassen er på under 1 kg skal angivelsen foretages på følgende måde: »0,xyz« (f.eks. anføres for en pakke på 654 gram: »0,654«).

Rubrik 37: Procedure

Her anføres ved hjælp af den i tillæg D1 angivne EU-kode, hvilken procedure varerne angives efter.

Rubrik 38: Nettovægt (kg)

Her angives nettomassen i kilogram for varerne beskrevet i den tilsvarende rubrik 31. Ved nettomasse forstås varernes masse uden nogen form for emballage.

Rubrik 40: Summarisk angivelse/forudgående dokument

Her anføres med de i tillæg D1 angivne EU-koder henvisningerne til dokumenterne, der er gået forud for eksport til et tredjeland eller eventuelt afsendelse til en medlemsstat.

Når angivelsen vedrører varer, der genudføres efter afslutning på toldoplagsproceduren i et toldoplag af type B, anføres en henvisning til angivelsen om henførsel af varerne under proceduren.

Når der er tale om en angivelse om henførsel under proceduren for EU-forsendelse, henvises der til den foregående toldmæssige anvendelse eller bestemmelse eller de tilsvarende tolddokumenter. Hvis der i forbindelse med ikke-datamatiserede forsendelsesprocedurer skal angives mere end en henvisning, kan medlemsstaterne bestemme, at der anføres »diverse« i denne rubrik, og at listen over de pågældende henvisninger vedlægges forsendelsesangivelsen.

Rubrik 41: Supplerende enheder

Her angives eventuelt for den tilsvarende varepost mængden i den enhed, der er fastsat i varenomenklaturen.

Rubrik 44: Supplerende oplysninger/vedlagte dokumenter/certifikater og bevillinger

Her anføres med de i tillæg D1 angivne koder, dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til eventuelt gældende særlige forskrifter, dels referencer til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen.

Underrubrikken »supplerende oplysninger« udfyldes ikke.

Hvis en reeksportangivelse til afslutning af toldoplagsproceduren indgives til et andet toldsted end kontroltoldstedet anføres kontrolstedets fuldstændige navn og adresse

De angivelser, der udfærdiges i de medlemsstater, der i overgangsperioden for euroens indførelse giver de erhvervsdrivende mulighed for at vælge at benytte euroen i forbindelse med udfærdigelsen af deres toldangivelser, forsynes i denne rubrik, helst i underrubrikken i nederste højre hjørne, med en angivelse af, om euroen eller den nationale valuta er anvendt.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at denne angivelse kun anføres i rubrik 44 for den første varepost i angivelsen. I så fald anses denne oplysning for at gælde for alle vareposterne i angivelsen.

Denne angivelse er iso-alfa 3 valutakoden (ISO 4217).

Rubrik 46: Statistisk værdi

Angiv beløbet af den statistiske værdi udtrykt i den monetære enhed, hvis kode eventuelt er anført i rubrik 44, eller, hvis der ikke er anført nogen kode i rubrik 44, i valutaen i den medlemsstat, hvor importformaliteterne opfyldes i overensstemmelse med de gældende EU-bestemmelser.

Rubrik 47: Afgiftsberegning

Her anføres beregningsgrundlaget (værdi, vægt el. lign.). For hver linje anføres efter behov den i tillæg D1 angivne EU-kode for:

 afgiftens art (punktafgifter osv.)

 beregningsgrundlaget

 afgiftssatsen

 det skyldige afgiftsbeløb

 den valgte betalingsmåde (BM).

Beløbene i denne rubrik angives i den monetære enhed, hvis kode eventuelt er anført i rubrik 44, eller, hvis der ikke er anført nogen kode i rubrik 44, i valutaen i den medlemsstat, hvor ►C2  eksportformaliteterne ◄ opfyldes.

Rubrik 48: Betalingshenstand

I denne rubrik kan angives henvisninger til den pågældende tilladelse; ved betalingshenstand forstås her såvel en toldkredit- som afgiftskreditordning.

Rubrik 49: Identificering af oplag

Her angives en henvisning til oplaget med den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Rubrik 50: Den procedureansvarlige

Her anføres det fulde navn for den, der er ansvarlig for proceduren, (person eller selskab) og pågældendes adresse sammen med det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis EORI-nummeret anføres, kan medlemsstaterne give afkald på forpligtelsen til at anføre det fulde navn (person eller selskab) og adresse. I givet fald anføres det fulde navn eller firmanavn på den bemyndigede repræsentant, der underskriver på vegne af den, der er ansvarlig for proceduren.

Medmindre der fastsættes særlige bestemmelser om anvendelse af edb, skal vedkommende persons håndskrevne underskrift være anført på det eksemplar, der forbliver på afgangstoldstedet. Er den, der er ansvarlig for proceduren, en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften angive navn og stilling/funktion.

Ved eksport kan klarereren eller hans repræsentant angive navn og adresse for en person, der er etableret i udgangstoldstedets myndighedsområde, og til hvem det af udgangstoldstedet attesterede eksemplar 3 kan afleveres.

Rubrik 51: Planlagte grænseovergangstoldsteder (og lande)

Her angives koden for det planlagte indgangstoldsted i hvert fælles transitland, gennem hvis territorium varerne forventes transporteret, samt det indgangstoldsted, ved hvilket varerne på ny føres ind i Unionens toldområde efter at være transporteret gennem et fælles transitlands territorium, eller, såfremt transporten foregår gennem et andet territorium end Unionens og fælles transitlandes, det udgangstoldsted, hvor transporten forlader Unionen, og det indgangstoldsted, hvor den igen kommer ind på Unionens område.

Her anføres de berørte toldsteder ved anvendelse af den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Rubrik 52: Kaution

Her anføres med de i tillæg D1 angivne EU-koder den type sikkerhedsstillelse eller fritagelse for sikkerhedsstillelse, der benyttes for den pågældende transaktion, og derefter om fornødent nummeret på attesten for samlet kaution eller for fritagelse for sikkerhedsstillelse eller nummeret på dokumentet for enkeltkaution og eventuelt garantistedet.

Hvis den samlede kaution, fritagelsen for sikkerhedsstillelse eller enkeltkautionen ikke gælder for et eller flere af følgende lande, tilføjes der efter ordene »gælder ikke for« de i tillæg D1 angivne koder for det eller de berørte lande:

 kontraherende parter uden for Unionen i konventionerne om en fælles forsendelsesprocedure og om forenkling af formaliteterne i samhandelen

 Andorra

 San Marino.

Hvis en enkeltkaution i form af kontant depositum eller ved hjælp af sikkerhedsdokumenter anvendes, er den gyldig for alle kontraherende parter i konventionerne om en fælles forsendelsesprocedure og om forenkling af formaliteterne i samhandelen.

Rubrik 53: Bestemmelsestoldsted (og -land)

Her anføres med de i tillæg D1 angivne EU-koder det toldsted, hvor varerne skal frembydes med henblik på afslutning af EU-forsendelsen.

Rubrik 54: Sted og dato samt klarererens eller dennes repræsentants navn og underskrift

Angiv sted og dato for udfærdigelse af angivelsen.

Medmindre der fastsættes særlige bestemmelser med hensyn til anvendelse af edb, skal vedkommendes originale underskrift i hånden efterfulgt af hans fulde navn anføres på det eksemplar, der forbliver på eksporttoldstedet eller eventuelt afsendelsestoldstedet. Er der tale om en juridisk person, skal underskriveren efter sit fulde navn og underskrift angive sin stilling/funktion.

B.   FORMALITETER UNDER TRANSPORTEN

I tidsrummet fra varerne har forladt eksporttoldstedet og/eller afgangsstedet, til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan det forekomme, at der skal tilføjes bestemte oplysninger på de eksemplarer, der ledsager varerne. Disse oplysninger vedrører transporten og skal anføres på dokumentet af transportøren, som er den ansvarlige for det transportmiddel, varerne er direkte indladet på, efterhånden som transporten skrider frem. Oplysningerne kan tilføjes i hånden, under forudsætning af, at de er tydeligt læselige. I sådanne tilfælde foretages tilføjelserne med blæk og store blokbogstaver.

Oplysningerne tilføjes kun på eksemplar 4 og 5 i følgende tilfælde:

 Omladning: anføres i rubrik 55.

Rubrik 55: Omladning

De tre første linjer af rubrikken udfyldes af transportøren, når der under den pågældende transport foretages en omladning af varerne fra et transportmiddel til et andet eller fra en container til en anden.

Transportøren må ikke foretage omladning, før han har fået tilladelse hertil af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor omladningen skal finde sted.

Hvis disse finder, at forsendelsestransaktionen kan fortsætte på normal vis, påtegner de efter i påkommende tilfælde at have truffet de fornødne foranstaltninger forsendelsesangivelsens eksemplar nr. 4 og 5.

 Andre hændelser: anføres i rubrik 56.

Rubrik 56: Andre hændelser under transporten

Rubrikken udfyldes i overensstemmelse med de forpligtelser, der gælder i forbindelse med proceduren for EU-forsendelse.

For varer, der er indladet på sættevogn, angives i denne rubrik desuden registreringsnummer på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes (uden at der i øvrigt er tale om håndtering eller omladning af varerne). De kompetente myndigheders påtegning er i så fald ikke påkrævet.

C.   FORMALITETER VEDRØRENDE OVERGANG TIL FRI OMSÆTNING, SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL, AKTIV FORÆDLING, MIDLERTIDIG INDFØRSEL OG TOLDOPLAGSPROCEDUREN

Rubrik 1: Angivelse

I den første underrubrik anføres den i tillæg D1 angivne EU-kode.

I den anden underrubrik anføres angivelsens art i ved hjælp af den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Rubrik 2: Afsender/Eksportør

Her anføres fulde navn eller firmanavn og adresse på den sidste sælger af varerne, inden deres import til Unionen.

Når der stilles krav om et identifikationsnummer, behøver medlemsstaterne ikke stille krav om at få oplyst det fulde navn eller firmanavn og den fulde adresse.

Hvis et identifikationsnummer er påkrævet, anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis afsenderen/eksportøren ikke har fået tildelt et EORI-nummer, anføres det nummer, der kræves i den pågældende medlemsstats lovgivning.

Drejer det sig om samlegods, kan medlemsstaterne kræve, at der anføres »diverse« i denne rubrik, og at der skal vedlægges en liste over afsenderne/eksportørerne.

Rubrik 3: Formularer

Her anføres løbenummeret for sættet i forhold til det samlede antal sæt, der benyttes (formularer og supplementsformularer under ét). Hvis der f.eks. forelægges en IM-formular og to IM/c-formularer, anføres 1/3 på IM-formularen, 2/3 på den første IM/c-formular og 3/3 på den anden IM/c-formular.

Rubrik 4: Ladelister

Her anføres med tal, hvor mange ladelister, der eventuelt er vedlagt, eller hvor mange lister med varebeskrivelser af handelsmæssig art i den form, som de kompetente myndigheder anerkender, der er vedlagt.

Rubrik 5: Vareposter

Her angives med tal det samlede antal vareposter, der angives af brugeren på samtlige benyttede formularer og supplementsformularer (eller ladelister eller handelsmæssige lister). Antallet af vareposter svarer til antallet af rubrikker 31, der skal udfyldes.

Rubrik 6: Kolli i alt

Her angives med tal det samlede antal kolli i den pågældende forsendelse.

Rubrik 7: Referencenummer

Denne oplysning vedrører den reference, som den pågældende forsendelse udstyres med til kommercielt brug af den berørte virksomhed. Det kan f.eks. dreje sig om UCRN (Unique Consignment Reference Number) ( 12 ).

Rubrik 8: Modtager

Her anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis modtageren ikke har et EORI-nummer, kan toldmyndighederne tildele ham et ad hoc-nummer for den pågældende angivelse.

Her anføres den pågældendes fulde navn eller firmanavn og fuldstændige adresse.

Ved angivelse til henførsel under toldoplagsproceduren i et privat toldoplag anføres oplæggerens navn og fuldstændige adresse, hvis denne ikke er identisk med klarereren.

Drejer det sig om samlegods, kan medlemsstaterne kræve, at der anføres »diverse« i denne rubrik, og at der vedlægges en liste over modtagerne.

Rubrik 12: Værdioplysninger

Her angives oplysninger vedrørende værdien såsom en reference til den tilladelse, hvorved toldmyndighederne afstår fra at stille krav om, at der fremlægges en DV1-formular for hver enkelt angivelse eller for oplysninger vedrørende justeringer.

Rubrik 14: Klarerer/repræsentant

Her anføres det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Hvis klarereren/repræsentanten ikke har et EORI-nummer, kan toldmyndighederne tildele ham et ad hoc-nummer for den pågældende angivelse.

Her anføres den pågældendes fulde navn eller firmanavn og fuldstændige adresse.

Er klarereren og modtageren en og samme person, anføres »modtager«.

Til angivelse af klarereren eller repræsentantens status angives den EU-kode, som omhandles i tillæg D1.

Rubrik 15: Afsendelses-/eksportland

Hvis der hverken har fundet en handelstransaktion (f.eks. salg eller forædling) eller et ikke-varetransportrelateret ophold sted i et transitland, anvendes den relevante EU-kode fra tillæg D1 i rubrik 15a til at angive det land, hvorfra varerne oprindeligt blev afsendt til den medlemsstat, som de befinder sig i ved frigivelsen til toldproceduren.

Hvis et sådant ophold eller en sådan handelstransaktion har fundet sted, angives det sidste transitland.

For dette datakrav gælder, at ophold på ruten for at konsolidere varerne anses for at være varetransportrelateret.

Rubrik 17: Bestemmelsesland

I rubrik 17a angives EU-koden fra tillæg D1 som følger:

a) for formaliteterne vedrørende overgang til fri omsætning, herunder særligt anvendelsesformål eller forbrug, angives EU-koden for den medlemsstat, hvor varerne befinder sig i ved frigivelsen til toldproceduren.

Hvis det imidlertid på tidspunktet for udfærdigelsen af toldangivelsen er kendt, at varerne skal sendes til en anden medlemsstat efter frigivelsen, anføres koden for denne medlemsstat.

b) for formaliteterne vedrørende proceduren for aktiv forædling angives EU-koden for den medlemsstat, hvor den første forædlingsaktivitet finder sted.

c) for formaliteterne vedrørende midlertidig indførsel angives EU-koden for den medlemsstat, hvor varerne først anvendes.

d) for formaliteterne vedrørende toldoplag angives EU-koden for den medlemsstat, hvor varerne befinder sig i ved frigivelsen til toldproceduren.

I rubrik 17b angives varernes bestemmelsesregion.

Rubrik 18: Transportmidlets identitet og nationalitet ved ankomsten

Her angives de(t) transportmiddel/transportmidler, som varerne indlades direkte på i forbindelse med frembydelsen for det toldsted, hvor formaliteterne ved modtagelsen opfyldes. Hvis der f.eks. benyttes et trækkende køretøj og en påhængsvogn med forskellige registreringsnumre, angives registreringsnummeret på det trækkende køretøj og på påhængsvognen.

Alt efter, hvilket transportmiddel der er tale om, kan følgende benævnelser anvendes til identifikation af dette:Transportmiddel

Identifikationsmåde

Søtransport og transport ad indre vandveje

Fartøjets navn

Lufttransport

Datoen for flyafgangen og dennes nummer (hvis der ikke er noget afgangsnummer, angives flyets registreringsnummer)

Vejtransport

Køretøjets nummerplade

Jernbanetransport

Vognens nummer

Rubrik 19: Container (Ctr.)

Her anføres ved hjælp af den i tillæg D1 angivne EU-kode situationen ved overskridelsen af Unionens ydre grænse.

Rubrik 20: Leveringsbetingelser

Her anføres med de i tillæg D1 angivne EU-koder og EU-opdelinger oplysninger om bestemte klausuler i handelskontrakten.

Rubrik 21: Identifikation af det grænseoverskridende aktive transportmiddel og angivelse af dets nationalitet

Angiv nationaliteten for det aktive transportmiddel, der overskrider Unionens ydre grænse, ved hjælp af den relevante EU-kode i tillæg D1.

Ved kombineret transport, eller når der anvendes flere transportmidler, anføres det aktive transportmiddel, som tjener til fremdriften. F.eks. vil det være skibet, hvis det drejer sig om en lastvogn på søgående skib. Anvendes f.eks. et trækkende køretøj og påhængsvogn, er det aktive transportmiddel det trækkende køretøj.

Rubrik 22: Faktureringsvaluta og fakturaens samlede beløb

Den første underrubrik i denne rubrik anvendes til angivelse af den valuta, som fakturaen er udstedt i, med den i tillæg D1 angivne kode.

I den anden underrubrik anføres det beløb, der er faktureret for samtlige angivne varer.

Rubrik 23: Vekselkurs

I denne rubrik angives den gældende vekselkurs for faktureringsvalutaen over for den berørte medlemsstats valuta.

Rubrik 24: Transaktionens art

Her anføres ved anvendelse af de i tillæg D1 angivne koder den pågældende transaktionstype.

Rubrik 25: Transportmåde ved grænsen

Her anføres med den i tillæg D1 angivne EU-kode den transportmåde (dvs. det aktive transportmiddel), som varerne indførtes i Unionens toldområde med.

Rubrik 26: Indenlandsk transportmåde

Her anføres med den i tillæg D1 angivne EU-kode, hvilken transportmåde der anvendes ved varernes ankomst.

Rubrik 29: Indgangstoldsted

Her anføres med den i tillæg D1 angivne EU-kode det toldsted, hvorigennem varerne føres ind i Unionens toldområde.

Rubrik 30: Varernes placering

Her angives det nøjagtige sted, hvor varerne kan undersøges.

Rubrik 31: Kolli og varebeskrivelse; mærke og nummer — container-nr. — antal og art

Her anføres kollienes mærke, nummer, antal og art eller i de tilfælde, hvor det drejer sig om uemballerede varer, antallet af disse varer, der er omfattet af angivelsen, samt de oplysninger, der er nødvendige til identifikation af varerne. Ved varebeskrivelse forstås varens normale handelsbetegnelse. Undtagen ved henførsel af ikke-EU-varer under toldoplagsproceduren skal handelsbetegnelsen udtrykkes tilstrækkeligt præcist til at muliggøre en øjeblikkelig og sikker identifikation og tarifering. Rubrikken skal også indeholde de oplysninger, der kræves i henhold til eventuelle specifikke forskrifter (merværdiafgift (moms), punktafgifter osv.). Her angives Kollienes art med den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Anvendes der containere, skal disses identifikationsmærker ligeledes angives i denne rubrik.

Rubrik 32: Varepostnr.

Her angives den pågældende vareposts løbenummer i rækken af de vareposter, der er angivet i de anvendte formularer og supplementsformularer, som defineret i rubrik 5.

Rubrik 33: Varekode

Her anføres kodenummeret for den pågældende varepost, som defineret i tillæg D1. Medlemsstaterne kan fastsætte, at der i højre underrubrik skal angives oplysninger ifølge en specifik nomenklatur vedrørende punktafgifter.

Rubrik 34: Oprindelseslandekode

I rubrik 34a anføres ved anvendelse af den i tillæg D1 angivne EU-kode oprindelseslandet, som defineret i afsnit II i kodeksen.

Rubrik 35: Bruttomasse (kg)

Her angives bruttomassen i kilogram for varerne beskrevet i den tilsvarende rubrik 31. Ved bruttomasse forstås den samlede masse af varerne inklusive al emballage, dog ikke containere og andet transportmateriel.

Når en angivelse vedrører flere forskellige typer varer, kan medlemsstaterne træffe beslutning om, at den samlede bruttomasse i forbindelse med procedurerne i kolonne H til J i tabellen (i ex afsnit I, B), skal angives i den første underrubrik i rubrik 35, medens de øvrige underrubrikker ikke udfyldes.

Når bruttomassen overstiger 1 kg og indeholder decimaler (af kg), kan der foretages følgende afrundinger:

 fra 0,001 til 0,499: afrunding til nærmeste hele lavere kiloangivelse

 fra 0,5 til 0,999: afrunding til nærmeste hele højere kiloangivelse.

 Når bruttomassen er på under 1 kg skal angivelsen foretages på følgende måde: »0,xyz« (f.eks. anføres for en pakke på 654 gram: »0,654«).

Rubrik 36: Præference

Denne rubrik indeholder oplysninger vedrørende varernes toldbehandling. Når denne rubrik skal udfyldes i henhold til oversigten under punkt B i afsnit I, udfyldes den også, når der ikke er tale om en toldpræferenceanmodning. Denne rubrik skal imidlertid ikke udfyldes, når der er tale om varebevægelser mellem dele af Unionens toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF finder anvendelse, og dele af dette område, hvor disse ikke finder anvendelse, eller når der er tale om varebevægelser mellem forskellige dele af dette område, hvor bestemmelserne ikke finder anvendelse. Angiv den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Kommissionen offentliggør regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidendes C-udgave en liste over de koder, der kan anvendes, med de nødvendige eksempler og forklaringer.

Rubrik 37: Procedure

Her anføres ved hjælp af den i tillæg D1 angivne EU-kode, hvilken procedure varerne angives efter.

Rubrik 38: Nettovægt (kg)

Her angives nettomassen i kilogram for varerne beskrevet i den tilsvarende rubrik 31. Ved nettomasse forstås varernes masse uden nogen form for emballage.

Rubrik 39: Kontingent

Her angives løbenummeret på det relevante toldkontingent.

Rubrik 40: Summarisk angivelse/forudgående dokument

Her anføres ved hjælp af de i tillæg D1 angivne EU-koder referencerne til den summariske angivelse, der eventuelt er anvendt i importmedlemsstaten eller eventuelle tidligere udfærdigede dokumenter.

Rubrik 41: Supplerende enheder

Her angives eventuelt for den tilsvarende varepost mængden i den enhed, der er fastsat i varenomenklaturen.

Rubrik 42: Varens pris

Her angives varens pris.

Rubrik 43: Ansættelsesmetode

I denne rubrik anføres en reference til den anvendte ansættelsesmetode med den i tillæg D1 angivne EU-toldkode.

Rubrik 44: Supplerende oplysninger/vedlagte dokumenter/certifikater og bevillinger

Her anføres med de i tillæg D1 angivne koder, dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til eventuelt gældende særlige forskrifter, dels referencer til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen.

Underrubrikken »supplerende oplysninger« udfyldes ikke.

Hvis en angivelse til henførsel af varer under toldoplagsproceduren indgives til et andet toldsted end kontroltoldstedet, anføres kontroltoldstedets navn og fuldstændige adresse.

De angivelser, der udfærdiges i de medlemsstater, der i overgangsperioden for euroens indførelse giver de erhvervsdrivende mulighed for at vælge at benytte euroen i forbindelse med udfærdigelsen af deres toldangivelser, forsynes i denne rubrik, helst i underrubrikken i nederste højre hjørne, med en angivelse af, om euroen eller den nationale valuta er anvendt.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at denne angivelse kun anføres i rubrik 44 for den første varepost i angivelsen. I så fald anses denne oplysning for at gælde for alle vareposterne i angivelsen.

Denne angivelse er iso-alfa 3 valutakoden (ISO 4217).

Når varer er genstand for en momsfri leverance til en anden medlemsstat, anføres de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF, i rubrik 44, herunder, hvis påkrævet af en medlemsstat, bevis for, at de indførte varer er bestemt til at blive transporteret eller forsendt fra importmedlemsstaten til en anden medlemsstat.

Rubrik 45: Justering

Denne rubrik indeholder oplysninger vedrørende eventuelle justeringer, når DV1-dokumentet ikke vedlægges til støtte for angivelsen. Beløbene i denne rubrik angives eventuelt i den monetære enhed, hvortil koden eventuelt er anført i rubrik 44, eller, hvis der ikke er anført nogen kode i rubrik 44, i valutaen i den medlemsstat, hvor importformaliteterne opfyldes.

Rubrik 46: Statistisk værdi

Angiv beløbet af den statistiske værdi udtrykt i den monetære enhed, hvis kode eventuelt er anført i rubrik 44, eller, hvis der ikke er anført nogen kode i rubrik 44, i valutaen i den medlemsstat, hvor importformaliteterne opfyldes i overensstemmelse med de gældende EU-bestemmelser.

Rubrik 47: Afgiftsberegning

Her anføres beregningsgrundlaget (værdi, vægt el. lign.). For hver linje anføres efter behov den i tillæg D1 angivne EU-kode for:

 afgiftens art (importafgift, moms osv.)

 beregningsgrundlaget

 afgiftssatsen

 det skyldige afgiftsbeløb

 den valgte betalingsmåde (BM).

Beløbene i denne rubrik angives i den monetære enhed, hvis kode eventuelt er anført i rubrik 44, eller, når der ikke er anført nogen kode i rubrik 44, i valutaen i den medlemsstat, hvor importformaliteterne opfyldes.

Rubrik 48: Betalingshenstand

I denne rubrik kan angives henvisninger til den pågældende tilladelse; ved betalingshenstand forstås her såvel en toldkredit- som afgiftskreditordning.

Rubrik 49: Identificering af oplag

Her angives en henvisning til oplaget med den i tillæg D1 angivne EU-kode.

Rubrik 54: Sted og dato samt klarererens eller dennes repræsentants navn og underskrift

Angiv sted og dato for udfærdigelsen af angivelsen.

Medmindre der fastsættes særlige bestemmelser om anvendelse af edb, skal vedkommendes originale underskrift i hånden efterfulgt af hans fulde navn anføres på det eksemplar, der forbliver på importtoldstedet. Er der tale om en juridisk person, skal underskriveren efter sit fulde navn og underskrift angive sin stilling/funktion.

AFSNIT III

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SUPPLEMENTSFORMULARERNE

(a) Supplementsformularerne skal kun benyttes, når angivelsen vedrører flere vareposter (jf. rubrik 5). De skal forelægges sammen med en IM-, EX-, EU- eller CO-formular.

(b) Bemærkningerne i afsnit I og II gælder også for supplementsformularerne.

Dog gælder det, at:

 i første underrubrik i rubrik 1 anføres »IM/c«, »EX/c« eller »EU/c« (eller eventuelt »CO/c«). Der må ikke anføres noget i denne underrubrik, hvis:

 formularen alene anvendes med henblik på EU-forsendelse, i hvilket tilfælde der i tredje underrubrik i rubrik 1 anføres »T1-bis«, »T2-bis«, »T2F-bis« eller »T2Smbis«, afhængigt af hvilken procedure for EU-forsendelse der anvendes for de pågældende varer

 formularen alene anvendes som bevis for, at varerne har status som EU-varer. I sådanne tilfælde anføres der i tredje underrubrik »T2L-bis«, »T2LF-bis« eller »T2LSMbis« afhængigt af de pågældende varers status

 rubrik 2/8 er fakultativ for medlemsstaterne, og den eventuelt kun behøver at indeholde navn og fornavn samt eventuelt registreringsnummer for den pågældende person

 den del af rubrik 47, der omhandler »rekapitulation«, vedrører den endelige rekapitulation af alle vareposter, der er omfattet af de benyttede IM- og IM/c- eller EX- og EX/c eller EU og EU/c-formularer (eventuelt CO- og CO/c-formularer). Den skal således kun eventuelt udfyldes på den sidste af IM/c-, EX/c- eller EU/c-formularerne (eventuelt CO/c-formularerne), som vedlægges et IM-, EX- eller EU-dokument (eventuelt et CO-dokument), for at vise totalsummen pr. afgiftstype og totalsummen (TS) af de skyldige afgifter.

(c) Hvis der anvendes supplementsformularer:

 gennemstreges rubrikkerne 31 (Kolli og Varebeskrivelse) på supplementsformularen, som ikke benyttes, for at hindre, at de anvendes senere

 når den tredje underrubrik i rubrik 1 indeholder forkortelsen »T«, gennemstreges rubrik 32 »Varepost nr.«, 33 »Varekode«, 35 »Bruttomasse (kg)«, 38 »Nettomasse (kg)«, 40 »Summarisk angivelse/forudgående dokument« og 44 »Supplerende oplysninger/vedlagte dokumenter/certifikater og bevillinger« for den første varepost på forsendelsesangivelsen, og den første rubrik 31 »Kolli og varebeskrivelse« på disse dokumenter må ikke benyttes til angivelse af kollienes mærker, numre, antal og art samt beskrivelse af varerne. I den første rubrik 31 i dette dokument anføres der en henvisning til antallet af supplementsformularer, der er forsynet med forkortelserne T1bis, T2bis, T2Fbis eller T2SMbis.
Tillæg C2

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL ANVENDELSEN AF FORSENDELSESANGIVELSER VED UDVEKSLING AF STANDARDISEREDE EDI-MEDDELELSER

(EDI-FORSENDELSESANGIVELSE)

AFSNIT I

GENERELT

EDI-forsendelsesangivelsen er baseret på de oplysninger, der skal gives i de forskellige rubrikker i det administrative enhedsdokument, jf. tillæg C1 og D1. De anvendes sammen med koder og kan i givet fald erstattes af sådanne.

Dette tillæg indeholder de grundlæggende særlige krav, der gælder, når formaliteterne opfyldes ved udveksling af standardiserede EDI-meddelelser. De ekstra koder, der anføres i tillæg D2, finder også anvendelse. Tillæg C1 og D1 finder anvendelse på EDI-forsendelsesangivelser, medmindre andet er fastsat i dette tillæg eller i tillæg D2.

EDI-forsendelsesangivelsens nærmere struktur og indhold følger de tekniske specifikationer, som de kompetente myndigheder meddeler den person, der er ansvarlig for proceduren, med henblik på at sikre, at systemet fungerer korrekt. Disse specifikationer er baseret på de krav, der er fastlagt i dette tillæg.

I dette tillæg beskrives informationsudvekslingens struktur. I forsendelsesangivelsen er informationsudvekslingen organiseret i datagrupper, der indeholder dataattributter. Attributterne grupperes på en sådan måde, at de inden for den enkelte meddelelse danner logisk sammenhængende blokke. En indrykning af datagruppe angiver, at datagruppen omfatter en underordnet datagruppe.

Det relevante nummer på rubrikken i det administrative enhedsdokument noteres, når det foreligger.

Termen »antal« i forklaringen til en datagruppe angiver, hvor mange gange datagruppen må anvendes i forsendelsesangivelsen.

Termen »type/længde« i forklaringen til en attribut angiver kravene med hensyn til datatype og datalængde. Koderne for datatyperne er følgende:

a

alfabetisk

n

numerisk

an

alfanumerisk.

Tallet efter koden angiver den tilladte datalængde. Der gælder følgende regler:

Er der anbragt to punktummer foran tallet, angiver dette, at datalængden ikke er fast, men kan være op til den anførte længde. Et komma inden for attributtens længde betyder, at attributten kan indeholde decimaler; tallene foran kommaet indikerer den totale længde af attributten, mens tallene efter kommaet indikerer det maksimale antal cifre efter decimalpunktet.

AFSNIT II

EDI-FORSENDELSESANGIVELSERS SAMMENSÆTNING

A.    Datagruppeskema

FORSENDELSE

ERHVERVSDRIVENDE Afsender

ERHVERVSDRIVENDE Modtager

VARE

 ERHVERVSDRIVENDE Afsender

 ERHVERVSDRIVENDE Modtager

 CONTAINERE

 KODER FOR FØLSOMME VARER

 KOLLI

 FORUDGÅENDE DOKUMENTERS REFERENCER

 VEDLAGTE DOKUMENTER/CERTIFIKATER

 SÆRLIGE OPLYSNINGER

AFGANGSTOLDSTED

ERHVERVSDRIVENDE Den person, der er ansvarlig for proceduren

REPRÆSENTANT

GRÆNSEOVERGANGSTOLDSTED

BESTEMMELSESTOLDSTED

ERHVERVSDRIVENDE Godkendt modtager

KONTROLRESULTAT

▼C2

OPLYSNINGER OM SEGL

▼B

 FORSEGLINGSMÆRKE

SIKKERHEDSSTILLELSE

 SIKKERHEDSSTILLELSE — REFERENCE

 SIKKERHEDSSTILLELSE — BEGRÆNSNINGER I EU

 SIKKERHEDSSTILLELSE — BEGRÆNSNINGER UDEN FOR EU

B.    Forsendelsesangivelsens dataindhold

FORSENDELSE

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes.

LRN (lokalt referencenummer)

Type/Længde: an ..22

Det lokale referencenummer (LRN) skal anvendes. Det lokale referencenummer udformes og tildeles af brugeren efter aftale med myndighederne, således at hver enkelt forsendelse kan spores.

Angivelsens art

(rubrik 1)

Type/Længde: an ..5

Attributten skal anvendes.

Samlet antal vareposter

(rubrik 5)

Type/Længde: n ..5

Attributten skal anvendes.

Samlet antal kolli

(rubrik 6)

Type/Længde: n ..7

Anvendelsen af attributten er ikke obligatorisk. Det samlede antal kolli er summen af alle Antal kolli, alle Antal stk. og 1 for hver angivet »bulk«.

Afgangsland

(rubrik 15a)

Type/Længde: a2

Attributten skal anvendes, hvis der kun er angivet et afgangsland. De landekoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes. I så tilfælde må attributten Afgangsland i datagruppen VARE ikke anvendes. Hvis der er angivet mere end et afgangsland, må denne attribut i datagruppen FORSENDELSE ikke anvendes. I så tilfælde skal attributten Afgangsland i datagruppen VARE anvendes.

Bestemmelsesland

(rubrik 17a)

Type/Længde: a2

Attributten skal anvendes, hvis der kun er angivet et bestemmelsesland. De landekoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes. I så tilfælde må attributten Bestemmelsesland i datagruppen VARE ikke anvendes. Hvis der er angivet mere end et afgangsland, må denne attribut i datagruppen FORSENDELSE ikke anvendes. I så tilfælde skal attributten Bestemmelsesland i datagruppen VARE anvendes.

Afgangstransportmidlets identitet

(rubrik 18)

Type/Længde: an ..27

Attributten skal anvendes i overensstemmelse med tillæg C1.

Afgangstransportmidlets identitet — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Afgangstransportmidlets nationalitet

(rubrik 18)

Type/Længde: a2

De landekoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes i overensstemmelse med tillæg C1.

Containere

(rubrik 19)

Type/Længde: n1

Der anvendes følgende koder:

0

:

nej

1

:

ja.

Det grænseoverskridende transportmiddels nationalitet

(rubrik 21)

Type/Længde: a2

De landekoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes i overensstemmelse med tillæg C1.

Det grænseoverskridende transportmiddels identitet

(rubrik 21)

Type/Længde: an ..27

Medlemsstaterne bestemmer selv, om denne attribut skal anvendes, jf. tillæg C1.

Det grænseoverskridende transportmiddels identitet — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Det grænseoverskridende transportmiddels art

(rubrik 21)

Type/Længde: n ..2

Medlemsstaterne bestemmer selv om denne attribut skal anvendes, jf. tillæg C1.

Transportmåde ved grænsen

(rubrik 25)

Type/Længde: n ..2

Medlemsstaterne bestemmer selv om denne attribut skal anvendes, jf. tillæg C1.

Indenlandsk transportmåde

(rubrik 26)

Type/Længde: n ..2

Medlemsstaterne bestemmer selv om denne attribut skal anvendes. Den skal anvendes i overensstemmelse med den forklarende bemærkning til rubrik 25 i tillæg D1.

Indladningssted

(rubrik 27)

Type/Længde: an ..17

Medlemsstaterne bestemmer selv om denne attribut skal anvendes.

Kode for varernes opbevaring

(rubrik 30)

Type/Længde: an ..17

Attributten må ikke anvendes, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Hvis denne datagruppe ikke anvendes, er anvendelsen af attributten ikke-obligatorisk. Hvis attributten anvendes, er det nødvendigt med en præcis angivelse i kodet form af det sted, hvor varen kan undersøges. Attributterne Aftalt opbevaringssted/Kode for varernes opbevaring, Godkendt opbevaring af varerne og Aftalt kontrolsted må ikke anvendes samtidigt.

Aftalt opbevaringssted

(rubrik 30)

Type/Længde: an ..35

Attributten må ikke anvendes, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Hvis denne datagruppe ikke anvendes, er anvendelsen af attributten ikke-obligatorisk. Hvis attributten anvendes, er det nødvendigt med en præcis angivelse af det sted, hvor varen kan undersøges. Attributterne Aftalt opbevaringssted/Kode for varernes opbevaring, Godkendt opbevaring af varerne og Aftalt kontrolsted må ikke anvendes samtidigt.

Aftalt opbevaringssted — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Godkendt opbevaring af varerne

(rubrik 30)

Type/Længde: an ..17

Attributten er ikke-obligatorisk, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Hvis attributten anvendes, er det nødvendigt med en præcis angivelse af det sted, hvor varen kan undersøges. Attributten må ikke anvendes, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT ikke anvendes. Attributterne Aftalt opbevaringssted/Kode for varernes opbevaring, Godkendt opbevaring af varerne og Aftalt kontrolsted må ikke anvendes samtidigt.

Aftalt kontrolsted

(rubrik 30)

Type/Længde: an ..17

Attributten må ikke anvendes, hvis datagruppen KONTROLRESULTAT anvendes. Hvis denne datagruppe ikke anvendes, er anvendelsen af attributten ikke-obligatorisk. Hvis attributten anvendes, er det nødvendigt med en præcis angivelse af det sted, hvor varen kan undersøges. Attributterne Aftalt opbevaringssted/Kode for varernes opbevaring, Godkendt opbevaring af varerne og Aftalt kontrolsted må ikke anvendes samtidigt.

Bruttomasse i alt

(rubrik 35)

Type/Længde: n ..11,3

Attributten skal anvendes.

Sprogkode for forsendesesledsagedokument

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i forsendelsesledsagedokumentet.

Dialogsprog ved afgangstoldstedet

Type/Længde: a2

Anvendelsen af de sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, er ikke-obligatorisk. Hvis denne attribut ikke anvendes, indsætter systemet automatisk det sprog, der normalt bruges af afgangsstedet.

Angivelsesdato

(rubrik 50)

Type/Længde: n8

Attributten skal anvendes.

Angivelsessted

(rubrik 50)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Angivelsessted — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

ERHVERVSDRIVENDE Afsender

(rubrik 2)

Antal: 1

Denne datagruppe anvendes, når der kun er angivet en afsender. I dette tilfælde må datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Afsender i datagruppen VARE ikke anvendes.

Navn

(rubrik 2)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Gade og nummer

(rubrik 2)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Land

(rubrik 2)

Type/Længde: a2

Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

Postnr.

(rubrik 2)

Type/Længde: an ..9

Attributten skal anvendes.

Land

(rubrik 2)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

NAD Sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

TIN

(rubrik 2)

Type/Længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut til at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN) er ikke-obligatorisk for medlemsstaterne.

ERHVERVSDRIVENDE Modtager

(rubrik 8)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis der kun er angivet en modtager, og attributten Bestemmelsesland i datagruppen FORSENDELSE indeholder en medlemsstat eller et fælles transitland. I dette tilfælde må datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Modtager i datagruppen VARE ikke anvendes.

Navn

(rubrik 8)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Gade og nummer

(rubrik 8)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Land

(rubrik 8)

Type/Længde: a2

Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

Postnr.

(rubrik 8)

Type/Længde: an ..9

Attributten skal anvendes.

Land

(rubrik 8)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

NAD Sprog

Type/Længde: a2

Den sprogkode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

TIN

(rubrik 8)

Type/Længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut til at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN) er ikke-obligatorisk for medlemsstaterne.

VARE

Antal: 999

Datagruppen skal anvendes.

Angivelsens art

(ex rubrik 1)

Type/Længde: an ..5

Attributten skal anvendes, hvis der er anført »T-« i feltet Angivelsens art i datagruppen FORSENDELSE. I andre tilfælde må denne attribut ikke anvendes.

Afgangsland

(ex rubrik 15a)

Type/Længde: a2

Attributten skal anvendes, hvis der er angivet mere end et afgangsland. Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes. Attributten Afgangsland i datagruppen FORSENDELSE må ikke anvendes. Hvis der kun er angivet et afgangsland, skal den tilsvarende attribut i datagruppen FORSENDELSE anvendes.

Bestemmelsesland

(ex rubrik 17a)

Type/Længde: a2

Attributten skal anvendes, hvis der er angivet mere end et bestemmelsesland. Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes. Attributten Bestemmelsesland i datagruppen FORSENDELSE må ikke anvendes. Hvis der kun er angivet et bestemmelsesland, skal den tilsvarende attribut i datagruppen FORSENDELSE anvendes.

Varebeskrivelse

(rubrik 31)

Type/Længde: an ..140

Attributten skal anvendes.

Varebeskrivelse — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Varepost

(rubrik 32)

Type/Længde: n ..5

Attributten skal anvendes, selvom der er anført »1« i feltet Samlet antal vareposter i datagruppen FORSENDELSE. I dette tilfælde skal der anføres »1« i dette felt. Hvert varepostnummer er unikt i hele angivelsen.

Varekode

(rubrik 33)

Type/Længde: n ..8

Attributten skal anvendes, idet der skal anføres mindst fire og højest otte cifre i overensstemmelse med tillæg C1.

Bruttomasse

(rubrik 35)

Type/Længde: n ..11,3

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk, når varer af forskellig art omfattet af samme angivelse pakkes sammen på en sådan måde, at det er umuligt at fastslå hver enkelt varearts bruttomasse.

Nettomasse

(rubrik 38)

Type/Længde: n ..11,3

Anvendelse af attributten er ikke-obligatorisk, jf. tillæg C1.

ERHVERVSDRIVENDE Afsender

(ex rubrik 2)

Antal: 1

Datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Afsender kan ikke anvendes, når der kun er angivet en afsender. I dette tilfælde anvendes datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Afsender på FORSENDELSE-niveau.

Navn

(ex rubrik 2)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Gade og nummer

(ex rubrik 2)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Land

(ex rubrik 2)

Type/Længde: a2

Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

Postnr.

(ex rubrik 2)

Type/Længde: an ..9

Attributten skal anvendes.

Land

(ex rubrik 2)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

NAD Sprog

Type/Længde: a2

Den sprogkode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

TIN

(ex rubrik 2)

Type/Længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut til at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN) er ikke-obligatorisk for medlemsstaterne.

ERHVERVSDRIVENDE Modtager

(ex rubrik 8)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis der kun er angivet en modtager, og attributten Bestemmelsesland i datagruppen FORSENDELSE indeholder en medlemsstat eller et fælles transitland. Når der kun er angivet en modtager, må datagruppen ERHVERVSDRIVENDE Modtager i datagruppen VARE ikke anvendes.

Navn

(ex rubrik 8)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Gade og nummer

(ex rubrik 8)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Land

(ex rubrik 8)

Type/Længde: a2

Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

Postnr.

(ex rubrik 8)

Type/Længde: an ..9

Attributten skal anvendes.

Land

(ex rubrik 8)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

NAD Sprog

Type/Længde: a2

Den sprogkode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

TIN

(ex rubrik 8)

Type/Længde: an ..17

Anvendelsen af denne attribut til at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN) er ikke-obligatorisk for medlemsstaterne.

CONTAINERE

(rubrik 31)

Antal: 99

Hvis koden »1« er anført i attributten Containere i datagruppen FORSENDELSE, skal datagruppen anvendes.

Containernumre

(rubrik 31)

Type/Længde: an ..11

Attributten skal anvendes.

KOLLI

(rubrik 31)

Antal: 99

Datagruppen skal anvendes.

Kolli — mærke og nummer

(rubrik 31)

Type/Længde: an ..42

Den sprogkode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog).

Kolli — mærke og nummer — Sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Kollienes art

(rubrik 31)

Type/Længde: an2

Kolli-koderne under rubrik 31 i tillæg D1 anvendes.

Kolli — antal

(rubrik 31)

Type/Længde: n ..5

Attributten anvendes, hvis attributten Kolli — art indeholder andre koder som vist i tillæg D1 end dem, der gælder for massegods (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller for upakkede varer (NE, NF, NG). Den kan ikke anvendes, hvis attributten Kolli — art indeholder en af ovenstående koder.

Antal stk.

(rubrik 31)

Type/Længde: n ..5

Attributten anvendes, hvis attributten Kolli — art indeholder en kode som anført i tillæg D2 for upakkede varer (NE). I andre tilfælde må denne attribut ikke anvendes.

FORUDGÅENDE DOKUMENTER

(rubrik 40)

Antal: 9

Datagruppen skal anvendes i overensstemmelse med tillæg C1.

Forudgående dokuments art

(rubrik 40)

Type/Længde: an ..6

Hvis datagruppen anvendes, skal der anføres mindst én art af forudgående dokument.

Forudgående dokuments reference

(rubrik 40)

Type/Længde: an ..20

Forudgående dokuments reference skal anvendes.

Forudgående dokuments reference — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Yderligere oplysninger

(rubrik 40)

Type/Længde: an ..26

Medlemsstaterne bestemmer selv om denne attribut skal anvendes.

Yderligere oplysninger — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

VEDLAGTE DOKUMENTER/CERTIFIKATER

(rubrik 44)

Antal: 99

Datagruppen skal anvendes i forbindelse med TIR-meddelelser. I øvrige tilfælde skal den anvendes i henhold til tillæg C1. I øvrige tilfælde skal den anvendes i henhold til bilag 37. Hvis datagruppen anvendes, skal mindst et af følgende attributter anvendes.

Dokumentets art

(rubrik 44)

Type/Længde: an ..3

Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

Dokumentreference

(rubrik 44)

Type/Længde: an ..20

Dokumentreference — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

Yderligere oplysninger

(rubrik 44)

Type/Længde: an ..26

Yderligere oplysninger — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

SÆRLIGE OPLYSNINGER

(rubrik 44)

Antal: 99

Datagruppen skal anvendes i overensstemmelse med tillæg C1. Anvendes datagruppen, skal enten attributten Supplerende oplysning eller attributten Tekst anvendes.

Supplerende oplysning

(rubrik 44)

Type/Længde: an ..3

De koder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

Eksport fra EU

(rubrik 44)

Type/Længde: n1

Hvis attributten Supplerende oplysning indeholder koden »DG0« eller »DG1«, anvendes attributten Eksport fra EU eller Eksport fra (land). Disse to attributter må ikke anvendes samtidig. I andre tilfælde må attributten ikke anvendes. Anvendes attributten, skal følgende koder benyttes:

0

=

nej

1

=

ja.

Eksport fra land

(rubrik 44)

Type/Længde: a2

Hvis attributten Supplerende oplysning indeholder koden »DG0« eller »DG1«, anvendes attributten Eksport fra EU eller Eksport fra (land). Disse to attributter må ikke anvendes samtidig. I andre tilfælde må attributten ikke anvendes. Anvendes denne attribut, skal den landekode, der er angivet i tillæg D2, anvendes.

Tekst

(rubrik 44)

Type/Længde: an ..70

Tekst — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

AFGANGSTOLDSTED

(rubrik C)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes.

Referencenummer

(rubrik C)

Type/Længde: an8

Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

ERHVERVSDRIVENDE Den person, der er ansvarlig for proceduren

(rubrik 50)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes.

TIN

(rubrik 50)

Type/Længde: an ..17

Attributten anvendes, hvis datagruppen »KONTROLRESULTAT« indeholder koden A3, eller hvis attributten »GRN« anvendes.

Navn

(rubrik 50)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

Gade og nummer

(rubrik 50)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

Land

(rubrik 50)

Type/Længde: a2

Landekoderne i tillæg D2 skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

Postnr.

(rubrik 50)

Type/Længde: an ..9

Attributten skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

Land

(rubrik 50)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes, hvis attributten TIN anvendes, og de øvrige attributter i denne datagruppe ikke allerede kendes af systemet.

NAD Sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive, hvilket sprog der er brugt i navn og adresse (NAD Sprog), hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

REPRÆSENTANT

(rubrik 50)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis den person, der er ansvarlig for proceduren, gør brug af en godkendt repræsentant.

Navn

(rubrik 50)

Type/Længde: an ..35

Attributten skal anvendes.

Beføjelser

(rubrik 50)

Type/Længde: a ..35

Anvendelsen af denne attribut er ikke-obligatorisk.

Beføjelser — sprog

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive sproget, hvis det tilhørende fritekstfelt anvendes.

GRÆNSEOVERGANGSTOLDSTED

(rubrik 51)

Antal: 9

Datagruppen skal anvendes i overensstemmelse med tillæg C1.

Referencenummer

(rubrik 51)

Type/Længde: an8

Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

BESTEMMELSESTOLDSTED

(rubrik 53)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes.

Referencenummer

(rubrik 53)

Type/Længde: an8

Den landekode, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

ERHVERVSDRIVENDE Godkendt modtager

(rubrik 53)

Antal: 1

Datagruppen kan anvendes til at angive, at varerne vil blive leveret til en godkendt modtager.

TIN Godkendt modtager

(rubrik 53)

Type/Længde: an ..17

Attributten skal anvendes til at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN).

KONTROLRESULTAT

(rubrik D)

Antal: 1

Datagruppen skal anvendes, hvis angivelsen indleveres af en godkendt afsender.

Kode for kontrolresultat

(rubrik D)

Type/Længde: an2

Koden A3 anvendes.

Frist

(rubrik D)

Type/Længde: n8

Attributten skal anvendes.

▼C2

OPLYSNINGER OM SEGL

▼B

(rubrik D)

Antal: 1

▼C2

Datagruppen skal anvendes, hvis en godkendt afsender indleverer en angivelse, og der hertil i henhold til hans bevilling kræves anvendelse af segl, eller den person, der er ansvarlig for proceduren, har tilladelse til at anvende en særlig type segl.

Antal segl

▼B

(rubrik D)

Type/Længde: n ..4

Attributten skal anvendes.

▼C2

SEGLMÆRKE

(rubrik D)

Antal: 99

Datagruppen skal anvendes.

Seglmærke

(rubrik D)

Type/Længde: an ..20

Attributten skal anvendes.

Seglmærke Sprog

▼B

Type/Længde: a2

De sprogkoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes.

SIKKERHEDSSTILLELSE

Antal: 9

Datagruppen skal anvendes.

Sikkerhedsstillelsens art

(rubrik 52)

Type/Længde: an ..1

Den landekode, der er angivet i tillæg D1, skal anvendes.

SIKKERHEDSSTILLELSE — REFERENCE

(rubrik 52)

Antal: 99

Datagruppen anvendes, hvis attributten »garantitype« indeholder kode »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«.

GRN

(rubrik 52)

Type/Længde: an ..24

Attributtet anvendes til at indsætte referencenummeret for sikkerhedsstillelse (GRN), hvis attributtet »garantitype« indeholder koden »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«. I så tilfælde kan attributtet »anden garantireference« ikke anvendes.

Referencenummeret for sikkerhedsstillelse (GRN) tildeles af garantistedet for at identificere hver enkelt sikkerhedsstillelse og struktureres som følger:Felt

Indhold

Felttype

Eksempler

1

De to sidste cifre for det år, hvor garantien blev accepteret (ÅÅ)

Numerisk 2

97

2

Identifikationskode for det land, hvor garantien er afgivet (ISO alfa-2-landekoden)

Alfabetisk 2

IT

3

Entydig identifikationskode for garantistedets accept pr. år og pr. land

Alfanumerisk 12

1234AB788966

4

Kontrolciffer

Alfanumerisk 1

8

5

Identifikationskode for enkeltkaution ved hjælp af sikkerhedsdokument (1 bogstav og 6 cifre) eller NUL for andre garantityper

Alfanumerisk 7

A001017

Felt 1 og 2 udfyldes som forklaret ovenfor.

Felt 3 skal udfyldes med den entydige identifikationskode pr. år og pr. land for accept af den garanti, der gives af garantistedet. De nationale administrationer, der ønsker at få toldstedets referencenummer for garantistedet medtaget i GRN vil kunne anvende de første seks bogstaver til at indsætte garantistedets nationale nummer.

Felt 4 skal udfyldes med en værdi, der er et kontrolciffer for felt 1-3 i GRN. Dette felt gør det muligt at opdage en fejl, når de første fire felter i GRN inddateres.

Felt 5 anvendes kun, når GRN har forbindelse til en enkeltkaution ved hjælp af sikkerhedsdokumenter, der er registreret i det datamatiserede forsendelsessystem. I så tilfælde skal feltet udfyldes med identifikationskoden for hvert enkelt sikkerhedsdokument.

Reference til anden sikkerhedsstillelse

(rubrik 52)

Type/Længde: an ..35

Dette attribut anvendes, hvis attributtet »garantitype« indeholder andre koder end »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«. I så tilfælde kan attributtet »GRN« ikke anvendes.

Adgangskode

Type/Længde: an4

Attributtet anvendes, når attributtet »GRN« anvendes; ellers er dette attribut frivilligt for landene. Afhængigt af garantitypen udstedes attributten af garantistedet, kautionisten eller den person, der er ansvarlig for proceduren, og anvendes til at sikre en specifik sikkerhedsstillelse.

SIKKERHEDSSTILLELSE — BEGRÆNSNINGER I EU

Antal: 1

Ikke gyldig i EU

(rubrik 52)

Type/Længde: n1

Koden 0 (= nej) anvendes ved EU-forsendelse.

SIKKERHEDSSTILLELSE — BEGRÆNSNINGER UDEN FOR EU

Antal: 99

Ikke gyldig for andre kontraherende parter

(rubrik 52)

Type/Længde: a2

De landekoder, der er angivet i tillæg D2, skal anvendes til at angive, hvilket fælles transitland der er tale om.
Tillæg D1

BENYTTELSE AF KODER I FORMULARERNE ( 13 )

AFSNIT I

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Dette tillæg indeholder kun de grundlæggende særlige krav, som er gældende, når der anvendes papirformularer. Når formaliteter vedrørende forsendelse ordnes vedhjælp af EDI-meddelelser anvendes angivelserne i dette tillæg, hvis intet andet er anført i tillæg C2 eller D2.

I visse tilfælde er der fastsat krav angående oplysningernes type og længde.

Koderne for oplysningstypen er som følger:

a

alfabetisk

n

numerisk

an

alfanumerisk.

Tallet efter koden angiver den tilladte længde af oplysningen. De to punkter, der eventuelt står foran længdeangivelsen betyder, at oplysningen ikke har en bestemt længde, men at den kan indeholde op til det opgivne antal anslag.

AFSNIT II

KODER

Rubrik 1: Angivelse

Første underrubrik

Der anvendes følgende koder (a2):

EX.

i samhandel med lande og territorier uden for EU's toldområde andre end de kontraherende parter i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen

til henførsel af varer under en af de toldprocedurer, der er nævnt i kolonne A og E i tabellen i tillæg C1, afsnit I, B

ved anvendelse af varer til en af de toldmæssige bestemmelser, der er nævnt i kolonne C og D i tabellen i tillæg C1, afsnit I, B

til afsendelse af ikke-EU-varer som led i samhandelen mellem medlemsstater

IM.

i samhandel med lande og territorier uden for EU's toldområde andre end de kontraherende parter i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen

til henførsel af varer under en af de toldprocedurer, der er nævnt i kolonne H og J i tabellen i tillæg C1, afsnit I, B

til henførsel af ikke-EU-varer under en toldprocedure i samhandelen mellem medlemsstater

EU.

i samhandel med de kontraherende parter i konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen

til henførsel af varer under en af de toldprocedurer, der er nævnt i kolonne A, E og H-J i tabellen i tillæg C1, afsnit I, B

ved anvendelse af varer til en af de toldmæssige bestemmelser, der er nævnt i kolonne C og D i tabellen i tillæg C1, afsnit I, B

CO.

for EU-varer, der er omfattet af særlige foranstaltninger i en overgangsperiode efter nye medlemsstaters tiltrædelse

Henførsel af varer under toldoplagsproceduren for at opnå betaling af særlige eksportrestitutioner inden eksport eller fremstilling under toldtilsyn og under toldkontrol inden eksport og betaling af eksportrestitutioner

til EU-varer som led i samhandelen mellem dele i EU's toldområde, for hvilke bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse, eller ved samhandel mellem dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse.

Anden underrubrik

Der anvendes følgende koder (a1):

A

i forbindelse med en almindelig angivelse (almindelig fremgangsmåde, kodeksens artikel 162)

B eller C

i forbindelse med en forenklet angivelse (forenklet fremgangsmåde, kodeksens artikel 166)

D

i forbindelse med indgivelse af en normal angivelse (som nævnt under kode A), inden klarereren er i stand til at frembyde varerne

E eller F

i forbindelse med indgivelse af en forenklet angivelse (som nævnt under kode B eller C), inden klarereren er i stand til at frembyde varerne

X eller Y

i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet procedure, som beskrevet i kode B eller C og E eller F

Z

i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde, jf. kodeksens artikel 166 og 182

Kode D og F kan kun anvendes i forbindelse med proceduren i kodeksens artikel 171, når angivelsen indgives, inden klarereren er i stand til at frembyde varerne.

Tredje underrubrik

Der anvendes følgende koder (an..5):

T1.

Varer, der forsendes under proceduren for ekstern EU-forsendelse.

T2.

Varer, der forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse som omhandlet i kodeksens artikel 227, medmindre artikel 286, stk. 2, i gennemforelsesforordning (EU) 2015/2447 finder anvendelse.

T2F.

Varer, der forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse, jf. artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

T2SM.

Varer, der er henført under proceduren for intern EU-forsendelse i henhold til artikel 2 i afgørelse nr. 4/92 truffet af Samarbejdsudvalget EØF-San Marino den 22. december 1992.

T.

Sammensatte forsendelser som omhandlet i artikel 286 i gennemforelsesforordning (EU) 2015/2447. I dette tilfælde udstreges det tomme felt efter »T«.

T2L.

Bevis for, at varerne har toldmæssig status som EU-varer.

T2LF.

Bevis for, at varer, der forsendes til eller fra en del af Unionens toldområde, for hvilken bestemmelserne i direktiv 2006/112/EØF ikke finder anvendelse, har toldmæssig status som EU-varer.

T2LSM.

Dokument, der anvendes som bevis for, at varer er under forsendelse til San Marino, i medfør af artikel 2 i afgørelse nr. 4/92 truffet af Samarbejdsudvalget EØF-San Marino den 22. december 1992.

Rubrik 2: Afsender/Eksportør

Hvis et identifikationsnummer er påkrævet, anføres EORI-nummeret. Det struktureres som følger:Felt

Indhold

Felttype

Format

Eksempler

1

Datanavn for den medlemsstat, der tildeler koden (ISO alfa 2 landekode)

Alfabetisk 2

a2

PL

2

Fælles datanavn i en medlemsstat

Alfanumerisk 15

an..15

1234567890ABCDE

Eksempel:»PL1234567890ABCDE« for en polsk eksportør (landekode: PL), hvis fælles EORI-nummer er »1234567890ABCDE«.

Landekode: Unionens alfabetiske koder for lande og områder er baseret på de nuværende ISO alfa 2koder (a2), for så vidt som de er forenelige med de landekoder, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 ( 14 ).

Rubrik 8: Modtager

Hvis et identifikationsnummer er påkrævet, anvendes EORI-nummeret, der er struktureret som fastsat i rubrik 2.

Når et identifikationsnummer er påkrævet, og angivelsen omfatter de oplysninger, der kræves for en summarisk udpassageangivelse som fastsat i tillæg A, kan et tredjelands entydige identifikationsnummer, som det pågældende tredjeland har gjort tilgængelig for Unionen, anvendes.

Rubrik 14: Klarerer/repræsentant

a) For at angive klarereren eller repræsentantens status indsættes en af nedenstående koder (n1) foran navn og den fulde adresse:

1.

Klarerer

2.

Repræsentant (direkte repræsentation, som beskrevet i kodeksens artikel 18, stk. 1, første led)

3.

Repræsentant (indirekte repræsentation, som beskrevet i kodeksens artikel 18, stk. 1, første led)

Når denne kode trykkes på papir, anbringes den i skarp parentes (f.eks.: [1], [2] eller [3]).

b) Hvis et identifikationsnummer er påkrævet, anvendes EORI-nummeret, der er struktureret som fastsat i rubrik 2.

Rubrik 15 a: Kode for afsendelses-/eksportland

I denne forbindelse skal landekoderne i rubrik 2 anvendes.

Rubrik 17a: Kode for bestemmelsesland

I denne forbindelse skal landekoderne i rubrik 2 anvendes.

Rubrik 17b: Kode for bestemmelsesregion

Der skal anvendes de koder, som medlemsstaterne har valgt at anvende.

Rubrik 18: Transportmidlets nationalitet ved afsendelsen

I denne forbindelse skal landekoderne i rubrik 2 anvendes.

Rubrik 19: Container (Ctr.)

Der anvendes følgende koder (n1):

0

Varer, der ikke transporteres i container.

1

Varer, der transporteres i container.

Rubrik 20: Leveringsbetingelser

De koder og oplysninger, der eventuelt skal anføres i de to første underrubrikker i denne rubrik, er som følger:Første underrubrik

Betydning

Anden underrubrik

Incoterm-kode

Incoterms — ICC/ECE

Angivelse af stedet

Kode, der almindeligvis gælder for vej- og jernbanetransport

DAF (Incoterms 2000)

Delivered at frontier

Sted nævnt

Koder, der gælder for alle transportformer

EXW (Incoterms 2010)

Ex works

Sted nævnt

FCA (Incoterms 2010)

Free carrier

Sted nævnt

CPT (Incoterms 2010)

Carriage paid to

Bestemmelsessted nævnt

CIP (Incoterms 2010)

Carriage and insurance paid to

Bestemmelsessted nævnt

DAT (Incoterms 2010)

Delivered at terminal

Havneterminal eller bestemmelsessted nævnt

DAP (Incoterms 2010)

Delivered at place

Bestemmelsessted nævnt

DDP (Incoterms 2010)

Delivered duty paid

Bestemmelsessted nævnt

DDU (Incoterms 2000)

Delivered duty unpaid

Bestemmelsessted nævnt

Koder, der almindeligvis gælder for søtransport og transport ad indre vandveje

FAS (Incoterms 2010)

Free alongside ship

Afskibningshavn nævnt

FOB (Incoterms 2010)

Free on board

Afskibningshavn nævnt

CFR (Incoterms 2010)

Cost and freight

Bestemmelseshavn nævnt

CIF (Incoterms 2010)

Cost, insurance and freight

Bestemmelseshavn nævnt

DES (Incoterms 2000)

Delivered ex ship

Bestemmelseshavn nævnt

DEQ (Incoterms 2000)

Delivered ex quay

Bestemmelseshavn nævnt

XXX

Øvrige leveringsbetingelser

Fuldstændig angivelse af de i kontrakten anførte betingelser

I tredje underrubrik kan medlemsstaterne kræve mere detaljerede oplysninger (n1-koder) vedrørende:

1

lokaliteter på den pågældende medlemsstats territorium

2

lokaliteter på en anden medlemsstats territorium

3

andet (lokaliteter uden for Unionen).

Rubrik 21: Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet

I denne forbindelse skal landekoderne i rubrik 2 anvendes.

Rubrik 22: Faktureringsvaluta

Fakturaens møntsort angives med ISO-alfa 3-koden for valutaer (ISO 4217-valutakoden).

Rubrik 24: Transaktionens art

De medlemsstater, der ønsker denne oplysning, skal anvende de etcifrede koder, der er anført i kolonne A i tabellen i medfør af artikel 10, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 ( 15 ), og angive dette ciffer i rubrikkens venstre side. De kan også bestemme, at der i rubrikkens højre side skal medtages et andet ciffer, som er anført på listen i kolonne B i tabellen.

Rubrik 25: Transportmåde ved grænsen

Der anvendes følgende koder (n1):Kode

Beskrivelse

1

Søtransport

2

Jernbanetransport

3

Vejtransport

4

Lufttransport

5

Postforsendelse

7

Faste transportinstallationer

8

Transport ad indre vandveje

9

Egen fremdrift

Rubrik 26: Indenlandsk transportmåde

Der anvendes samme koder som i rubrik 25.

Rubrik 29: Indgangs-/udgangstoldsted

De koder, der skal anvendes (an8), har følgende struktur:

 De første to tegn (a2) angiver landet vha. landekoderne i rubrik 2

 De efterfølgende seks tegn (an6) angiver det relevante toldsted i det pågældende land. Det foreslås at anvende følgende struktur:

 De tre første tegn (a3) repræsenterer UN/LOCODE efterfulgt af en national alfanumerisk underrubrik (an3). Hvis denne underrubrik ikke anvendes, skrives »000«.

Eksempel: BEBRU000: BE = ISO 3166 for Belgien, BRU = UN/LOCODE for byen Bruxelles og 000, fordi denne underrubrik ikke anvendes.

Rubrik 31: Kolli og varebeskrivelse; mærke og nummer — container-nr. — antal og art

Kollienes art

Der anvendes følgende koder:

(UN/ECE rekommandation nr. 21/rev. 8.1 af 12. juli 2010).EMBALLAGEKODER

aerosoldåse (aerosol)

AE

ampul, ubeskyttet (ampoule, non-protected)

AM

ampul, beskyttet (ampoule, protected)

AP

forstøver (atomizer)

AT

pose (bag)

BG

pose, fleksibel beholder (bag, flexible container)

FX

jutesæk (bag, gunny)

GY

jumbopose (bag, jumbo)

JB

pose, stor (bag, large)

ZB

pose, flerlags (bag, multiply)

MB

pose, papir- (bag, paper)

5M

pose, papir-, flerlags (bag, paper, multi-wall)

XJ

pose, papir-, flerlags, vandtæt (bag, paper, multi-wall, water resistant)

XK

pose, plast- (bag, plastic)

EC

pose, af plastfilm (bag, plastics film)

XD

pose, af polyplast (bag polybag)

44

pose, til bulkvarer (bag, super bulk)

43

pose, tekstil- (bag, textile)

5L

pose, tekstil-, pulvertæt (bag, textile, sift proof)

XG

pose, tekstil-, vandtæt (bag, textile, water resistant)

XH

pose, tekstil-, uden foring (bag, textile, without inner coat/liner)

XF

pose, transport- (bag, tote)

TT

pose, af plastvæv (bag, woven plastic)

5H

pose, af plastvæv, pulvertæt (bag, woven plastic, sift proof)

XB

pose, af plastvæv, vandtæt (bag, woven plastic, water resistant)

XC

pose, af plastvæv, uden foring (bag, woven plastic, without inner coat/liner)

XA

balle, presset (bale, compressed)

BL

balle, upresset (bale, non-compressed)

BN

kugle (ball)

AL

ballon, ubeskyttet (balloon, non-protected)

BF

ballon, beskyttet (balloon, protected)

BP

stang, barre (bar)

BR

tønde (barrel)

BA

tønde, træ- (barrel, wooden)

2C

tønde, træ-, spunstype (barrel, wooden, bung type)

QH

barrer, stænger i bundter/knipper (bars, in bundle/bunch/truss)

BZ

kumme, bassin (basin)

BM

kurv (basket)

BK

kurv, med greb, karton- (basket, with handle, cardboard)

HC

kurv, med greb, plast- (basket, with handle, plastic)

HA

kurv, med greb, træ- (basket, with handle, wooden)

HB

bånd, seler (belt)

B4

tønde, spand, kasse, beholder (bin)

BI

blok (block)

OK

brædder, plader i bundter/knipper (board, in bundle/bunch/truss)

BY

spole (bobbin)

BB

rulle (bolt)

BT

flaske, gas- (bottle, gas)

GB

flaske, ubeskyttet, kolbeformet (bottle, non-protected, bulbous)

BS

flaske, ubeskyttet, cylinderformet (bottle, non-protected, cylindrical)

BO

flaske, beskyttet, kolbeformet (bottle, protected bulbous)

BV

flaske, beskyttet, cylinderformet (bottle, protected cylindrical)

BQ

flaskekasse, flaskereol, flaskestativ (bottlecrate/bottlerack)

BC

kasse (box)

BX

kasse, aluminiums (box, aluminium)

4 B

kasse, CHEP-Eurobox (box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox)

DH

kasse, af fiberplade (box, fibreboard)

4G

kasse, til væsker (box, for liquids)

BW

kasse, af naturtræ (box, natural wood)

4C

kasse, plast- (box, plastic)

4H

kasse, af ekspanderet plast (box, plastic, expanded)

QR

kasse, af massiv plast (box, plastic, solid)

QS

kasse, af krydsfiner (box, plywood)

4D

kasse, af træfiber (box, reconstituted wood)

4F

kasse, stål (box, steel)

4 A

kasse, af træ, naturtræ, almindelig (box, wooden, natural wood, ordinary)

QP

spand, bøtte, balje (bucket)

BJ

tankgas (ved 1 031 mbar og 15 °C) (bulk, gas (at 1031 mbar and 15 °C)

VG

tankgas, flydende (LPG) (ved temperatur/tryk uden for normalområdet) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

VQ

massegods, flydende (bulk, liquid)

VL

massegods, fast, små partikler (bulk, solid, fine particles (»powders«))

VY

massegods, fast, kornede partikler (bulk, solid, granular particles (»grains«)

VR

massegods, fast, store partikler (knolde, moduler) (bulk, solid, large particles (»nodules«))

VO

bundt (bunch)

BH

bundt, bylt (bundle)

BE

bundt, bylt, af træ (bundle, wooden)

8C

tønde, stort fad (butt)

BU

bur (cage)

CG

bur, CHEP (cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP))

DG

bur, rulle- (cage, roll)

CW

dunk, cylinderformet (can, cylindrical)

CX

dunk, rektangulær (can, rectangular)

CA

dunk, kanister (canister)

CI

sejldug, presenning (canvas)

CZ

ballon, ubeskyttet (carboy, non-protected)

CO

ballon, beskyttet (carboy, protected)

CP

plade (card)

CM

ladvogn (cart, flatbed)

FW

papkasse, papæske (carton)

CT

patron (cartridge)

CQ

kasse (case)

CS

kasse, bil (case, car)

7A

kasse, termo- (case, isothermic)

EI

kasse, åben tremme- (case, skeleton)

SK

kasse, stål- (case, steel)

SS

kasse, med pallebund (case, with pallet base)

ED

kasse, med pallebund, karton- (case, with pallet base, cardboard)

EF

kasse, med pallebund, metal- (case, with pallet base, metal)

EH

kasse, med pallebund, plast- (case, with pallet base, plastic)

EG

kasse, med pallebund, træ- (case, with pallet base, wooden)

EE

kasse, træ- (case, wooden)

7 B

fad, tønde (cask)

CK

kiste, skab (chest)

CH

junge (churn)

CC

foldeblister (clamshell)

AI

kiste, skrin, skab (coffer)

CF

kiste (coffin)

CJ

rulle, spole, tromle (coil)

CL

kompositemballage, glasbeholder (composite packaging, glass receptacle)

6P

kompositemballage, glasbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, glass receptacle in aluminium crate)

YR

kompositemballage, glasbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, glass receptacle in aluminium drum)

YQ

kompositemballage, glasbeholder i udvidelig plastemballage (composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack)

YY

kompositemballage, glasbeholder i fibertromle (composite packaging, glass receptacle in fibre drum)

YW

kompositemballage, glasbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, glass receptacle in fibreboard box)

YX

kompositemballage, glasbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, glass receptacle in plywood drum)

YT

kompositemballage, glasbeholder i udvidelig plastemballage (composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack)

YZ

kompositemballage, glasbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, glass receptacle in steel crate box)

YP

kompositemballage, glasbeholder i ståltromle (composite packaging, glass receptacle in steel drum)

YN

kompositemballage, glasbeholder i spånkurv (composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper)

YV

kompositemballage, glasbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, glass receptacle in wooden box)

YS

kompositemballage, plastbeholder (composite packaging, plastic receptacle)

6H

kompositemballage, plastbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate)

YD

kompositemballage, plastbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum)

YC

kompositemballage, plastbeholder i fibertromle (composite packaging, plastic receptacle in fibre drum)

YJ

kompositemballage, plastbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box)

YK

kompositemballage, plastbeholder i plasttromle (composite packaging, plastic receptacle in plastic drum)

YL

kompositemballage, plastbeholder i kasse af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood box)

YH

kompositemballage, plastbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood drum)

YG

kompositemballage, plastbeholder i kasse af massiv plast (composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box)

YM

kompositemballage, plastbeholder i tremmekasse af stål(composite packaging, plastic receptacle in steel crate box)

YB

kompositemballage, plastbeholder i ståltromle (composite packaging, plastic receptacle in steel drum)

YA

kompositemballage, plastbeholder i trækasse (composite packaging, plastic receptacle in wooden box)

YF

kegle (cone)

AJ

beholder, fleksibel (container, flexible)

IF

beholder, gallon- (container, gallon)

GL

beholder, metal- (container, metal)

ME

beholder, ikke andetsteds specificeret som transportudstyr (container, not otherwise specified as transport equipment)

CN

beholder, ydre (container, outer)

OU

overtræk, etui, omslag, dække (cover)

CV

kasse (crate)

CR

kasse, øl- (crate, beer)

CB

kasse, til bulkvarer, karton- (crate, bulk, cardboard)

DK

kasse, til bulkvarer, plast- (crate, bulk, plastic)

DL

kasse, til bulkvarer, træ- (crate, bulk, wooden)

DM

kasse, til bulkvarer, plast- (crate, framed)

FD

kasse, frugt- (crate, fruit)

FC

kasse, metal- (crate, metal)

MA

kasse, mælke- (crate, milk)

MC

kasse, flerlags-, karton- (crate, multiple layer, cardboard)

DC

kasse, flerlags-, plast- (crate, multiple layer, plastic)

DA

kasse, flerlags-, træ- (crate, multiple layer, wooden)

DB

kasse, lav (crate, shallow)

SC

kasse, træ- (crate, wooden)

8 B

kurv, flet- (creel)

CE

kop, bæger (cup)

CU

cylinder (cylinder)

CY

ballon, ubeskyttet (demijohn, non-protected)

DJ

ballon, beskyttet (demijohn, protected)

DP

automat, dispenser (dispenser)

DN

tromle, fad, bøtte (drum)

DR

tromle, aluminiums- (drum, aluminium)

1 B

tromle, aluminiums-, uden låg (drum, aluminium, non-removable head)

GC

tromle, aluminiums-, med låg (drum, aluminium, removable head)

QD

tromle, fiber- (drum, fibre)

IG

tromle, jern- (drum, iron)

DI

tromle, plast- (drum, plastic)

IH

tromle, plast-, uden låg (drum, plastic, non-removable head)

QF

tromle, plast-, med låg (drum, plastic, removable head)

QG

tromle, af krydsfiner (drum, plywood)

1D

tromle, stål- (drum, steel)

1 A

tromle, stål-, uden låg (drum, steel, non-removable head)

QA

tromle, stål-, med låg (drum, steel, removable head)

QB

tromle, træ- (drum, wooden)

1 W

hylster (envelope)

EN

hylster, stål- (envelope, steel)

SV

filmpakke (filmpack)

FP

lille tønde, fjerding (firkin)

FI

flaske, lomme-, kolbe (flask)

FL

flexibag (flexibag)

FB

flexitank (flexitank)

FE

beholder til fødevarer (foodtainer)

FT

kiste, boks, kasse (footlocker)

FO

ramme, bakke (frame)

FR

bjælke, drager (girder)

GI

bjælker, dragere i bundter/knipper (girders, in bundle/bunch/truss)

GZ

kurv, spån- (hamper)

HR

fad, oksehoved (hogshead)

HG

barre (ingot)

IN

barrer i bundter/knipper (ingots, in bundle/bunch/truss)

IZ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC) (intermediate bulk container)

WA

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium (intermediate bulk container, aluminium)

WD

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, til væsker (intermediate bulk container, aluminium, liquid)

WL

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, trykbeholder >10 kPa (0,1 bar) (intermediate bulk container, aluminium, pressurised < 10 kPa)

WH

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale (intermediate bulk container, composite)

ZS

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, til væsker (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids)

ZR

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised)

ZP

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids)

ZM

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, væsker (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids)

ZQ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised)

ZN

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids)

PLN

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af fiberplade (intermediate bulk container, fibreboard)

 

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), fleksibel (intermediate bulk container, flexible)

ZU

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal (intermediate bulk container, metal)

WF

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, til væsker (intermediate bulk container, metal, liquid)

WM

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, ikke stål (intermediate bulk container, metal, other than steel)

ZV

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, trykbeholder 10 kPa (0,1 bar) (intermediate bulk container, metal, pressure 10 kPa)

WJ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ (intermediate bulk container, natural wood)

ZW

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ, med foring (intermediate bulk container, natural wood, with inner liner)

WU

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir (intermediate bulk container, paper, multi-wall)

ZA

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir, vandtæt (intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant)

ZC

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), plastfilm (intermediate bulk container, plastic film)

WS

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), krydsfiner(intermediate bulk container, plywood)

ZX

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), krydsfiner, med foring (intermediate bulk container, plywood, with inner liner)

WY

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber intermediate bulk container, reconstituted wood)

ZY

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ, med foring (intermediate bulk container, natural wood, with inner liner)

WZ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast (intermediate bulk container, rigid plastic)

AA

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids)

ZK

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised)

ZH

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids)

ZF

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids)

ZJ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised)

ZG

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med afstivende struktur, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids)

ZD

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål (intermediate bulk container, steel)

WC

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, til væsker (intermediate bulk container, steel, liquid)

WK

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, trykbeholder >10 kPa (0,1 bar) (intermediate bulk container, aluminium, pressurised < 10 kPa)

WG

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, uden foring (intermediate bulk container, textile without coat/liner)

WT

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning (intermediate bulk container, textile, coated)

WV

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning og foring (intermediate bulk container, textile, coated and liner)

WX

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med foring (intermediate bulk container, textile, with liner)

WW

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning (intermediate bulk container, woven plastic, coated)

WP

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning og foring (intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner)

WR

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning og foring (intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner)

WQ

mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, uden belægning/foring (intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner)

WN

krukke (jar)

JR

dunk, cylinderformet (jerrican, cylindrical)

JY

dunk, plast- (jerrican, plastic)

3H

dunk, plast-, uden låg (jerrican, plastic, non-removable head)

QM

dunk, plast-, med låg (jerrican, plastic, removable head)

QN

dunk, rektangulær (jerrican, rectangular)

JC

dunk, stål- (jerrican, steel)

3 A

dunk, stål-, uden låg (jerrican, steel, non-removable head)

QK

dunk, stål-, med låg (jerrican, steel, removable head)

QL

kande (jug)

JG

jutesæk (jutebag)

JT

anker, lille tønde (keg)

KG

sæt (kit)

KI

liftvan (liftvan)

LV

rundtømmer, tømmerstok, kævle, bjælke (log)

LG

rundtømmer, tømmerstokke, kævler, bjælker i bundter/knipper (logs, in bundle/bunch/truss)

LZ

parti (lot)

LT

muffe, øsken, lap (lug)

LU

bagage (luggage)

LE

måtte (mat)

MT

tændstikæske (matchbox)

MX

aftalt mellem parterne (mutually defined)

ZZ

knippe, sæt, stablingsbakke, stablingskasse (nest)

NS

net (net)

NT

net, rørformet, plast- (net, tube, plastic)

NU

net, rørformet, tekstil- (net, tube, textile)

NV

foreligger ikke (not available)

NA

octabin (octabin)

OT

kolli, sampak, pakning, pakke (package)

PK

pakning, af karton, med flaskehalshuller (package, cardboard, with bottle grip-holes)

IK

pakning, salgsemballage, metal (package, display, metal)

IB

pakning, salgsemballage, plast (package, display, plastic)

ID

pakning, salgsemballage, træ (package, display, wooden)

IC

plastemballage, rørformet (package, flow)

IA

pakning, papirindpakning (package, paper wrapped)

IF

pakning, præsentations- (package, show)

IE

pakke, pakning (packet)

PA

spand, bøtte (pail)

PL

palle (pallet)

PX

palle, 100 × 110 cm (pallet, 100 cms × 110 cms)

AH

palle, som 4068-1993 (pallet, as 4068-1993)

OD

palle, boks-, kombineret åben-sidet boks og palle (pallet, box combined open-ended box and pallet)

PB

palle, CHEP 100 cm × 120 cm (pallet, CHEP 80 cm ×120 cm)

OC

palle, CHEP 40 cm × 60 cm (pallet, CHEP 80 cm × 120 cm)

OA

palle, CHEP 80 cm × 120 cm (pallet, CHEP 80 cm × 120 cm)

OB

palle, ISO T11 (pallet, ISO T11)

OE

palle, modul-, rammer 80 × 100 cm (pallet, modular, collars 80 cms × 100 cms)

PD

palle, modul-, rammer 80 × 120 cm (pallet, modular, collars 80 cms × 120 cms)

PE

palle, modul-, rammer 80 × 60 cm (pallet, modular, collars 80 cms × 60 cms)

AF

palle, krympepakket (pallet, shrinkwrapped)

AG

palle, tredobbelt foring (pallet, triwall)

TW

palle, træ- (pallet, wooden)

8A

skål (pan)

P2

pakke (parcel)

PC

transportboks til dyr, åben (pen)

PF

stykke (piece)

PP

rør (pipe)

PI

rør i bundter/knipper (pipes, in bundle/bunch/truss)

PV

stor kande (pitcher)

PH

planke (plank)

PN

planker i bundter/knipper (planks, in bundle/bunch/truss)

PZ

platform, uspecificeret vægt eller mål (platform, unspecified weight or dimension)

OF

potte, krukke (pot)

PT

pose, pung (pouch)

PO

kurv (punnet)

PJ

stativ, hylde (rack)

RK

stativ, bøjle- (rack, clothing hanger)

RJ

beholder, af fiber- (receptacle, fibre)

AB

beholder, glas- (receptacle, glass)

GR

beholder, metal- (receptacle, metal)

MR

beholder, papir- (receptacle, paper)

AC

beholder, plast- (receptacle, plastic)

PR

beholder, i plastindpakning (receptacle, plastic wrapped)

MW

beholder, træ- (receptacle, wooden)

AD

frugtnet (rednet)

RT

spole, rulle (reel)

RL

ring (ring)

RG

stang, stav (rod)

RD

stænger, stave i bundter/knipper (rods, in bundle/bunch/truss)

RZ

rulle (roll)

RO

lille sæk, pose (sachet)

SH

sæk (sack)

SA

sæk, flerlags- (sack, multi-wall)

MS

skibskiste (sea-chest)

SE

plade, folie, ark, blad (sheet)

ST

plade, i plastindpakning (sheet, plastic wrapping)

SP

metalblik (sheetmetal)

SM

metalblik i bundter/knipper (sheets, in bundle/bunch/truss)

SZ

krympepakket (shrinkwrapped)

SW

bundbræt (skid)

SI

plade (slab)

SB

hylster (sleeve)

SY

mellemlæg, mellemlag (slipsheet)

SL

spindel, rulle, vinde, ten (spindle)

SD

haspe, vinde, spole (spool)

SO

kuffert, taske (suitcase)

SU

plade, tavle (tablet)

T1

tankbeholder, generisk (tank container, generic)

TG

tank, beholder, cylinderformet (tank, cylindrical)

TY

tank, beholder, rektangulær (tank, rectangular)

TK

tekasse (tea-chest)

TC

lille fad, anker (tierce)

ST

dåse, konservesdåse, metaldåse (tin)

T1

bakke (tray)

PU

bakke, med horisontalt stablede, flade elementer (tray, containing horizontally stacked flat items)

GU

bakke, enkeltlags- uden overdækning, karton (tray, one layer no cover, cardboard)

DV

bakke, enkeltlags- uden overdækning, plast (tray, one layer no cover, plastic)

DS

bakke, enkeltlags- uden overdækning, polystyren (tray, one layer no cover, polystyrene)

DU

bakke, enkeltlags- uden overdækning, træ (tray, one layer no cover, wooden)

DT

bakke, stiv, stabelbar med låg (tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002))

IL

bakke, tolags- uden overdækning, karton (tray, two layers no cover, cardboard)

DY

bakke, tolags- uden overdækning, plast (tray, two layers no cover, plastic tray)

DW

bakke, tolags- uden overdækning, træ (tray, two layers no cover, wooden)

DX

stor kuffert, kiste (trunk)

TR

knippe, bundt (truss)

TS

bakke, beholder (tub)

TB

bakke, beholder, med låg (tub, with lid)

TL

rør (tube)

TU

tube (tube, collapsible)

TD

tube, med sprøjtespids (tube, with nozzle)

TV

rør i bundter/knipper (tubes, in bundle/bunch/truss)

TZ

stor tønde, fad (tun)

TE

dæk, ring (tyre)

TU

uden bur (uncaged)

UC

enhed (unit)

UN

upakket (unpacked or unpackaged)

NE

upakket, flere enheder (unpacked or unpackaged, multiple units)

NG

upakket, enkelt enhed (unpacked or unpackaged, single unit)

NF

vakuumpakket (vacuum-packed)

VP

vanpack (vanpack)

VK

fad, kar, tank, beholder (vat)

VA

upakket (unpacked or unpackaged)

NE

køretøj (vehicle)

VN

Kurveballon, kurveflaske (wickerbottle)

WB

Rubrik 33: Varekode

Første underrubrik (otte cifre)

Udfyldes i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur

Når blanketten anvendes i forbindelse med proceduren for EU-forsendelse, skal der i denne underrubrik anføres en kode bestående af mindst seks cifre fra det harmoniserede varebeskrivelses-og varenomenklatursystem. Den kan dog udfyldes i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur, hvis det hjemles i en EU-forskrift.

Anden underrubrik (2 skrifttegn)

Udfyldes i overensstemmelse med Taric (to skrifttegn for anvendelse af særlige EU-foranstaltninger med henblik på overholdelse af formaliteterne på bestemmelsesstedet).

Tredje underrubrik (4 skrifttegn)

Udfyldes i overensstemmelse med Taric (første tillægskode).

Fjerde underrubrik (4 skrifttegn)

Udfyldes i overensstemmelse med Taric (anden tillægskode).

Femte underrubrik (4 skrifttegn)

Koderne fastlægges af de berørte medlemsstater.

Rubrik 34a: Kode for oprindelsesland

I denne forbindelse skal landekoderne i rubrik 2 anvendes.

Rubrik 34b: Kode for oprindelses-/fremstillingsregion

Koderne fastlægges af medlemsstaterne.

Rubrik 36: Præference

Koderne i denne rubrik er 3-cifrede koder, der består af et etcifret element under 1) og et tocifret element under 2).

De relevante koder er:

1. Kodens første ciffer

1

Den normale toldordning

2

Den generelle præferenceordning (GSP)

3

Andre toldpræferencer end dem, der er omfattet af kode 2

4

Told i henhold til bestemmelserne i toldunionsaftaler indgået af Den Europæiske Union.

2. Kodens andet og tredje ciffer

00

Ingen af de følgende tilfælde

10

Toldsuspension

15

Toldsuspension — særligt anvendelsesformål

18

Toldsuspension — certifikat for varens særlige art

19

Midlertidig suspension for produkter, der importeres med flyegnethedscertifikat

20

Toldkontingent ( *2 )

23

Toldkontingent — særligt anvendelsesformål (*2) 

25

Toldsuspension — certifikat for varens særlige art (*2) 

28

Toldkontingent efter passiv forædling (*2) 

40

Særligt anvendelsesformål i henhold til den fælles toldtarif

50

Certifikat for varens særlige art.

Rubrik 37: Procedure

A.    Første underrubrik

Koderne i denne underrubrik er firecifrede koder, der består af et tocifret element for den procedure, der anmodes om, efterfulgt af et andet tocifret element, der angiver den forudgående procedure. Listen over de tocifrede elementer er anført i det følgende.

Ved forudgående procedurer forstås den procedure, som varerne var henført under, inden de blev henført under den ønskede procedure.

Det skal præciseres, at når den forudgående procedure er en toldoplagsprocedure eller en procedure for midlertidig indførsel, eller når varerne ankommer fra en frizone, må den dertil hørende kode kun anvendes, når varerne ikke har været henført under en særlig procedure (aktiv forædling, passiv forædling).

For eksempel: Reeksport af varer, der er indført i henhold til proceduren for aktiv forædling og derefter henført under toldoplagsproceduren = 3151 (og ikke 3171) (første transaktion = 5100, anden transaktion = 7151, og reeksport = 3151).

På samme måde anses henførsel under en af ovennævnte suspensive procedurer i forbindelse med reimport af en midlertidigt ►C2  eksporteret ◄ vare som almindelig import. Reimport kommer kun i betragtning, såfremt de pågældende varer angives til overgang til fri omsætning.

For eksempel: Samtidig overgang til frit forbrug og til fri omsætning af en vare, der har været ►C2  eksporteret ◄ som led i toldproceduren for passiv forædling og ved reimporten er blevet henført under toldoplagsproceduren = 6121 og ikke 6171 (første transaktion = midlertidig eksport med henblik på passiv forædling = 2100, anden transaktion = henførsel under toldoplagsproceduren = 7121; tredje transaktion = overgang til frit forbrug og til fri omsætning. = 6121).

Koder på nedenstående liste, der er forsynet med bogstavet (a) kan ikke anvendes som første element i procedurekoden, men anvendes til angivelse af den forudgående procedure.

For eksempel: 4054 = overgang til fri omsætning og frit forbrug af varer, der tidligere har været henført under proceduren for aktiv forædling i en anden medlemsstat.

Liste over procedurer med henblik på indkodning.

Disse grundelementer kombineres to og to, så de udgør en firecifret kode.

00

Denne kode anvendes for at angive, at der ikke har været nogen forudgående procedure (a)

01

Overgang til fri omsætning af varer, som samtidig videreforsendes som led i samhandelen mellem dele af EU's toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF finder anvendelse, og dele af dette område, hvor disse bestemmelser ikke finder anvendelse, eller ved samhandel mellem dele af dette område, hvor disse bestemmelser ikke finder anvendelse.

Overgang til fri omsætning af varer, som samtidig videreforsendes som led i samhandelen mellem Unionen og lande, som den indgår i toldunion med.

Eksempel: Varer, der ankommer fra et tredjeland og overgår til fri omsætning i Frankrig og derefter videresendes til Kanaløerne.

02

Overgang til fri omsætning af varer med henblik på anvendelse af proceduren for aktiv forædling (tilbagebetalingsordning). (a)

Forklaring: Aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) i overensstemmelse med kodeksens artikel 256.

07

Overgang til fri omsætning og samtidig henførsel under andre oplagsprocedurer end toldoplagsproceduren.

Forklaring: Denne kode anvendes i tilfælde, hvor varerne overgår til fri omsætning, uden eventuelle merværdi- og punktafgifter er betalt.

Eksempler: Indførte maskiner overgår til fri omsætning, uden at merværdiafgiften er betalt. Når varerne befinder sig på et afgiftsoplag eller -lokale, er merværdiafgiften suspenderet.

Indførte cigaretter overgår til fri omsætning, uden at merværdiafgiften er betalt. Når varerne befinder sig på et afgiftsoplag eller -lokale, er merværdi- og punktafgifterne suspenderet.

10

Endelig eksport.

Eksempel: Almindelig eksport af EU-varer til et tredjeland, men også eksport af EU-varer til dele af Unionens toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1) ikke finder anvendelse.

11

Eksport af forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer som led i proceduren for aktiv forædling, inden de importerede varer henføres under proceduren.

Forklaring: Forudgående eksport (EX-IM) i medfør af kodeksens artikel 223, stk. 2, litra c).

Eksempel: Eksport af cigaretter fremstillet af tobaksblade fra Unionen før henførsel af tobaksblade fra tredjelande under proceduren for aktiv forædling.

21

Midlertidig eksport under proceduren for aktiv forædling.

Eksempel: Forklaring: Proceduren for passiv forædling i henhold til kodeksens artikel 259-262. Se endvidere kode 22.

22

Andre former for midlertidig eksport end dem, der er omfattet af kode 21.

Eksempel: Samtidig anvendelse af proceduren for passiv forædling og proceduren for økonomisk passiv forædling af tekstiler (Rådets forordning (EF) nr. 3036/94).

23

Midlertidig eksport med henblik på senere returnering i uforandret stand.

Eksempel: Midlertidig eksport af varer i forbindelse med udstillinger som vareprøver, udstyr osv.

31

Reeksport.

Forklaring: Reeksport af varer, der ikke har oprindelse i Unionen, under en suspensiv toldprocedure.

Eksempel: Varer, der er blevet angivet med henblik på overgivelse til et toldoplag, og som derefter angives med henblik på reeksport.

40

Samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af varer, der ikke er genstand for en momsfri leverance.

Eksempel: Varer fra et tredjeland med betaling af told og merværdiafgift.

41

Samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af varer under proceduren for aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen). (a)

Eksempel: Proceduren for aktiv forædling med betaling af told og nationale importafgifter.

42

Samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat, og, hvor det er relevant, med punktafgiftssuspension.

Forklaring: Der ydes momsfritagelse og, hvor det er relevant, punktafgiftssuspension, fordi importen efterfølges af en levering eller forsendelse af varer inden for Unionen til en anden medlemsstat. I så fald skal momsen og, hvor det er relevant, punktafgiften betales i den endelige bestemmelsesmedlemsstat. Ved anvendelse af denne procedure skal de betingelser, der er omhandlet i artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF og, hvor det er relevant, i artikel 17, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/118/EF, være opfyldt.

Eksempel 1: Import af varer med momsfritagelse med bistand fra en skatterepræsentant.

Eksempel 2: Punktafgiftspligtige varer, der importeres fra et tredjeland, og som overgår til fri omsætning og med momsfritagelse, leveres til en anden medlemsstat. Overgangen til fri omsætning efterfølges umiddelbart af en varebevægelse under punktafgiftssuspension fra importstedet, som er indledt af en registreret afsender i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/118/EF.

43

Samtidig overgang til frit forbrug og overgang til fri omsætning som led i anvendelsen i overgangsperioden efter nye medlemsstaters tiltrædelse af særlige foranstaltninger i tilknytning til opkrævning af et beløb.

Eksempel: Overgang til fri omsætning som led i anvendelsen i en nærmere angivet overgangsperiode efter nye medlemsstaters tiltrædelse af en særlig toldprocedure eller særlige foranstaltninger mellem de nye medlemsstater og den øvrige Union af samme slags, som dem, der i sin tid fandt anvendelse på Spanien og Portugal.

45

Overgang til fri omsætning og til frit forbrug enten af varernes moms eller punktafgifter og henførsel under et afgiftsoplagssystem.

Forklaring: Fritagelse for moms eller punktafgifter ved henførsel af varerne under et afgiftsoplagssystem.

Eksempler: Cigaretter, der importeres fra et tredjeland og overgår til fri omsætning, efter at momsen er betalt. Når varerne befinder sig på et afgiftsoplag eller -lokale, er punktafgifterne suspenderet.

Cigaretter, der importeres fra et tredjeland og overgår til fri omsætning, efter at punktafgifterne er betalt. Når varerne befinder sig på et afgiftsoplag eller -lokale, er momsen suspenderet.

48

►C2  Samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling forud for eksporten af de midlertidigt eksporterede varer. ◄

Forklaring: Fremgangsmåden med standardombytning (IM-EKS), forudgående import i medfør af kodeksens artikel 262, stk. 1.

49

Overgang til frit forbrug af EU-varer som led i samhandelen mellem dele af Unionens toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse, eller ved samhandel mellem de dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse.

Overgang til frit forbrug af varer som led i samhandelen mellem Unionen og lande, som det indgår i toldunion med.

Forklaring: Import med overgang til frit forbrug fra de dele af Unionen, hvor direktiv 2006/112/EF ikke finder anvendelse. Anvendelsen af toldangivelsen er fastsat i artikel 134 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Eksempler: Varer der ankommer fra Martinique og overgår til frit forbrug i Belgien

Varer, der ankommer fra Andorra og overgår til frit forbrug i Tyskland.

51

Proceduren for aktiv forædling.

Forklaring: Aktiv forædling i overensstemmelse med kodeksens artikel 256.

53

Import under proceduren for midlertidig indførsel.

Eksempel: Midlertidig indførsel, for eksempel i forbindelse med en udstilling.

54

Aktiv forædling i en anden medlemsstat (uden varerne overgår til fri omsætning i den pågældende stat) (a)

Forklaring: Denne kode anvendes til at registrere transaktionen i statistikkerne vedrørende samhandlen inden for Unionen.

Eksempel: En vare fra et tredjeland angives under proceduren for aktiv forædling i Belgien (5100). Efter at have gennemgået proceduren for aktiv forædling videresendes den til Tyskland for at overgå til fri omsætning (4054) eller undergå supplerende forædling (5154).

61

Samtidig reimport til fri omsætning og frit forbrug af varer, som ikke er genstand for en momsfri leverance.

63

Reimport med samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat og, hvor det er relevant, med punktafgiftssuspension.

Forklaring: Der ydes momsfritagelse og, hvor det er relevant, punktafgiftssuspension, fordi reimporten efterfølges af en levering eller forsendelse af varer inden for Unionen til en anden medlemsstat. I så fald skal momsen og, hvor det er relevant, punktafgiften betales i den endelige bestemmelsesmedlemsstat. Ved anvendelse af denne procedure skal de betingelser, der er omhandlet i artikel 143, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF og, hvor det er relevant, i artikel 17, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/118/EF, være opfyldt.

Eksempel 1: Reeksport efter passiv forædling eller midlertidig eksport, idet behandlingen af en eventuel momsrestance overdrages til en skatterepræsentant.

Eksempel 2: Punktafgiftspligtige varer, som er reimporteret efter passiv forædling, og som overgår til fri omsætning og med momsfritagelse leveres til en anden medlemsstat. Overgangen til fri omsætning efterfølges umiddelbart af en varebevægelse under punktafgiftssuspension fra importstedet, som er indledt af en registreret afsender i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/118/EF.

68

Reimport med samtidig delvis overgang til frit forbrug og overgang til fri omsætning og henførsel under andre oplagsprocedurer end en toldoplagsprocedure.

Eksempel: Forarbejdede og reimporterede alkoholholdige drikkevarer i punktafgiftsoplag.

71

Henførsel under toldoplagsproceduren.

Forklaring: Henførsel under toldoplagsproceduren. Dette ændrer ikke ved omstændighederne omkring en eventuel samtidig henførsel på et punktafgifts- eller momsoplag.

76

Henførsel under toldoplagsproceduren for at opnå betaling af særlige eksportrestitutioner inden eksport.

Eksempel: Udbenet oksekød af voksne handyr, der er henført under toldoplagsproceduren inden eksport (artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 af 24. november 2006 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af den særlige eksportrestitution for udbenet oksekød af voksne handyr, der henføres under toldoplagsproceduren ►C2  inden eksport ◄  ( 16 ).

77

Fremstilling af varer under toldtilsyn og under toldkontrol (som omhandlet i kodeksens artikel 5, stk. 27) inden eksport og betaling af eksportrestitutioner.

Eksempel: Oksekødkonserves, der er fremstillet under toldtilsyn og under toldkontrol inden eksport (artikel 2 og 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1731/2006 af 23. november 2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for visse former for oksekødkonserves ( 17 ).

78

Henførsel af varer i frizone (a)

91

Henførsel under proceduren for forarbejdning under toldkontrol. (a)

92

Forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat (uden varerne overgår til fri omsætning i den pågældende stat) (a).

Forklaring: Denne kode anvendes til at registrere transaktionen i statistikkerne vedrørende samhandlen inden for Unionen.

Eksempel: En vare fra et tredjeland undergår en forarbejdning under toldkontrol i Belgien (9100). Efter at have undergået forarbejdning videresendes den til Tyskland for at overgå til fri omsætning (4092).

B.    Anden underrubrik

1. Når denne rubrik anvendes for nærmere at angive en EU-procedure, anvendes en kode bestående af et bogstav efterfulgt af en tocifret alfanumerisk kode, hvor det første bogstav angiver en foranstaltningskategori efter følgende mønster:Proceduren for aktiv forædling

Axx

Proceduren for passiv forædling

Bxx

Fritagelser

Cxx

Midlertidig indførsel

Dxx

Landbrugsprodukter

Exx

I andre tilfælde

FxxProceduren for aktiv forædling

Kodeksens artikel 256

Procedure

Kode

Import

Varer henført under en procedure for aktiv forædling efter forudgående eksport af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og mælkeprodukter

A01

Varer henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet

A02

Varer henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på reeksport til kontinentet

A03

Varer henført under en procedure for aktiv forædling (kun moms)

A04

Varer henført under en procedure for aktiv forædling (kun moms) med henblik på reeksport til kontinentet

A05

 

 

 

 

Varer, der henføres under en procedure for aktiv forædling, uden at punktafgifterne suspenderes

A08

Eksport

Forædlingsprodukter fremstillet af mælk og mælkeprodukter

A51

Forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling (kun moms)

A52

Forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling medhenblik på militær anvendelse i udlandet

A53Proceduren for passiv forædling

Kodeksens artikel 259

Procedure

Kode

Import

Forædlingsprodukter, der returneres til den medlemsstat, hvor afgifterne er betalt

B01

Forædlingsprodukter, der returneres efter at være blevet repareret under garanti

B02

Forædlingsprodukter, der returneres efter at være blevet ombyttet under garanti

B03

Forædlingsprodukter, der returneres efter at have gennemgået passiv forædling, og suspension af moms som følge af et særligt anvendelsesformål

B04

Forudgående import af forædlingsprodukter under proceduren for passiv forædling

B07

 

 

Eksport

Varer importeret med henblik på aktiv forædling, der eksporteres for reparation under proceduren for passiv forædling

B51

Varer importeret med henblik på aktiv forædling, der eksporteres for ombytning under garanti

B52

Passiv forædling i forbindelse med aftaler med tredjelande, eventuelt kombineret med merværdiafgift

B53

Kun momspassiv forædling

B54Fritagelser

(Forordning (EF) nr. 1186/2009)

 

Artiklens nr.

Kode

Fritagelse for importafgifter

Personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted til Unionen

3

C01

Personligt udstyr og løsøre og bohave, der importeres i forbindelse med indgåelse af ægteskab

12, stk. 1

CO2

Gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup

12, stk. 2

C03

Personlige ejendele erhvervet ved arv

17

C04

Elevers og studerendes personlige udstyr, undervisningsmateriale, løsøre og bohave

21

C06

Forsendelser af ringe værdi

23

C07

Forsendelser fra en privatperson til en anden

25

C08

Investeringsgoder og andet udstyr, som importeres ved overflytning af aktiviteter fra et tredjeland til Unionen

28

C09

Investeringsgoder og andet udstyr, som tilhører personer, der udøver et liberalt erhverv, samt juridiske personer, der driver virksomhed uden vinding for øje

34

C10

Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt videnskabelige instrumenter og apparater som angivet i bilag I

42

C11

Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt videnskabelige instrumenter og apparater som angivet i bilag II

43

C12

Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt videnskabelige instrumenter og apparater, der importeres udelukkende i ikke-erhvervsmæssigt øjemed (herunder reservedele, dele, tilbehør og værktøj)

44-45

C13

►C2  Udstyr, der indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af en institution eller en organisation for videnskabelig forskning med sæde uden for Unionen eller for en sådan institutions eller organisations regning ◄

51

C14

Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning

53

C15

Terapeutiske stoffer, der hidrører fra mennesker, og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper

54

C16

Instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling

57

C17

Referencestoffer til kvalitetskontrol med lægemidler

59

C18

Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

60

C19

Varer til velgørende eller filantropiske organisationer

61

C20

Genstande angivet i bilag III beregnet for blinde

66

C21

Genstande angivet i bilag IV beregnet for blinde, der importeres af blinde selv til disses personlige brug (herunder reservedele, dele, tilbehør og værktøj)

67, stk. 1, litra a), og 67, stk. 2

C22

Genstande angivet i bilag IV beregnet for blinde, der importeres af visse institutioner eller organisationer (herunder reservedele, dele, tilbehør og værktøj)

67, stk. 1, litra b), og 67, stk. 2

C23

Genstande angivet i bilag IV beregnet for andre handicappede (bortset fra blinde), der importeres af de handicappede selv til disses personlige brug (herunder reservedele, dele, tilbehør og værktøj)

68, stk. 1, litra a), og 68, stk. 2

C24

Genstande angivet i bilag IV beregnet for andre handicappede (bortset fra blinde), der importeres af visse institutioner eller organisationer (herunder reservedele, dele, tilbehør og værktøj)

68, stk. 1, litra b), og 68, stk. 2

C25

Varer, der importeres til fordel for ofre for katastrofer

74

C26

Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger

81

C27

Gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde

82

C28

Varer beregnet til brug for statsoverhoveder

85

C29

Vareprøver af ringe værdi, der importeres med henblik på salgsfremstød

86

C30

Tryksager og genstande af reklamemæssig art, der importeres med henblik på salgsfremstød

87-89

C31

Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement

90

C32

Varer, der importeres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning

95

C33

Forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret

102

C34

Oplysningsmateriale til turistformål

103

C35

Forskellige dokumenter og genstande

104

C36

Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport

105

C37

Strøelse og foder bestemt til dyr under transport

106

C38

Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere

107

C39

Materialer til kirkegårde og mindesmærker for krigsofre

112

C40

Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave

113

C41

Fritagelse for eksportafgifter

Husdyr, der eksporteres som følge af, at en landbrugsbedrift flyttes fra Unionen til et tredjeland

115

C51

Foder, der medbringes ved eksport af dyr

121

C52Midlertidig indførsel

Procedure

Artikel i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Kode

Paller

208 og 209

D01

Containere

210 og 211

D02

Transportmidler

212

D03

Rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter

219

D04

Velfærdsmateriel for søfolk

220

D05

Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer

221

D06

Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

222

D07

Dyr

223

D08

Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter

224

D09

Lyd-, billed- og informationsstøtte

225

D10

Reklamemateriale

225

D11

Fagligt udstyr

226

D12

Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr

227

D13

Emballage, fuld

228

D14

Emballage, tom

228

D15

Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter

229

D16

Specialværktøjer og –instrumenter

230

D17

Varer, der skal testes

231, litra a)

D18

Varer, der importeres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning

231, litra b)

D19

Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning

231, litra c)

D20

Prøveemner

232

D21

Ombytningsproduktionsmidler

233

D22

Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden

234, stk. 1

D23

Besigtigelsesforsendelser (seks måneder)

234, stk. 2

D24

Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter

234, stk. 3, litra a)

D25

Varer (bortset fra nyfremstillede), der importeres med henblik på auktionssalg

234, stk. 3, litra b)

D26

Reservedele, tilbehør og udstyr

235

D27

Varer, der importeres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning

236, litra b)

D28

Varer, der importeres lejlighedsvis, for en periode på ikke over tre måneder

236, litra a)

D29

Midlertidig indførsel med delvis afgiftsfritagelse

206

D51Landbrugsprodukter

Procedure

Kode

Import

Anvendelse af enhedsprisen til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer (kodeksens artikel 74, stk. 2, litra c), og artikel 142, stk. 6, i gennemforelsesforordning (EU) 2015/2447)

E01

Faste importværdier (f.eks. forordning (EU) nr. 543/2011)

E02

Eksport

Landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)

E51

Landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)

E52

Landbrugsprodukter, der eksporteres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)

E53

Landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)

E61

Landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)

E62

Landbrugsprodukter, der eksporteres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)

E63

Landbrugsprodukter, der eksporteres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser

E71

Andet

Procedure

Kode

Import

Fritagelse for importafgifter for returvarer (kodeksens artikel 203)

F01

Fritagelse for importafgifter for returvarer (særlige omstændigheder nævnt i artikel 159 i delegeret forordning (EU) 2015/2446: landbrugsvarer)

F02

Fritagelse for importafgifter for returvarer (særlige omstændigheder nævnt i artikel 158, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/2446: reparationer og istandsættelser)

F03

Forædlingsprodukter, der reimporteres i Unionen efter oprindeligt at være blevet eksporteret eller reeksporteret (kodeksens artikel 205, stk. 1)

F04

En punktafgiftspligtig vare flyttes under en afgiftssuspensionsordning fra importstedet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/118/EF

F06

 

 

Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag

F21

Importafgiftsfritagelse for varer, der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand, fremstilles om bord på fabriksskibe, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag

F22

Varer, der under proceduren for passiv forædling henføres under en toldoplagsprocedure uden suspension af punktafgiften

F31

Varer, der under proceduren for aktiv forædling henføres under en toldoplagsprocedure uden suspension af punktafgiften

F32

Varer, der efter at have befundet sig i en frizone henføres under en toldoplagsprocedure uden suspension af punktafgiften

F33

Varer under proceduren for særlige anvendelsesformål, som henføres under toldoplag uden suspension af punktafgiften

F34

Overgang til fri omsætning af varer beregnet på demonstration eller salg og henført under proceduren for midlertidig indførsel med anvendelse af det beregningsgrundlag, der er gældende for disse varer på tidspunktet for antagelsen af angivelsen af overgang til fri omsætning

F41

Overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter, hvor beregningen af importafgiftsbeløbet foretages i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3

F44

 

 

Eksport

Eksport til militært brug

F51

Proviantering

F61

Proviantering med restitutionsberettigede varer

F62

Henførsel under proviantoplag (artikel 37-40 i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (1))

F63

Fraførsel fra proviantoplag af varer beregnet til proviantering

F64

(1)   EUT L 186 af 17.7.2009, s. 1.

2. Der skal udarbejdes koder gældende for de enkelte medlemsstater i form af en kode bestående af et numerisk tegn efterfulgt af to alfanumeriske tegn i henhold til nomenklaturen i den enkelte medlemsstat.

Rubrik 40: Summarisk angivelse/forudgående dokument

Koderne, der skal anføres i denne rubrik, er alfanumeriske (an..26)

Hver kode består af tre dele. Hver del er adskilt fra de øvrige af en tankestreg (-). Den første del (a1), der består af tre forskellige bogstaver, angiver, hvilken af de tre nedenfornævnte kategorier der er tale om. Anden del (an..3), der består af tal eller bogstaver eller af en kombination af tal og bogstaver, angiver dokumentets art. Tredje del (an..20) angiver detaljer vedrørende det pågældende dokument (identifikationsnummeret eller en anden reference, hvorved dokumentet kan identificeres).

1.    Første del (a1):

den summariske angivelse, der angives ved »X«

den oprindelige angivelse, der angives ved »Y«

det forudgående dokument, der angives ved »Z«

2.    Anden del (an..3):

Her angives forkortelsen for det pågældende dokument fra listen over dokumentforkortelser.

Fra denne liste anvendes desuden koden »CLE«, der betyder: »datoen og referencen for indskrivning af varerne i regnskaber« (kodeksens artikel 182). Datoen skrives som kode på følgende måde: ååååmmdd.

3.    Tredje del (an..20):

Identifikationsnummeret for det anvendte dokument eller anden henvisning hertil anføres her.

Eksempler:

 Det foregående dokument er et T1-forsendelsesdokument, og bestemmelsestoldstedet har anvendt nummeret »238544«. Koden vil således være: »Z 821-238544«. (»Z« for det foregående dokument, »821« for forsendelsesproceduren og »238544« for dokumentets registreringsnummer (eller MRN for NSTI-operationer).

 Et godsmanifest med nummeret »2222« anvendes som summarisk angivelse. Koden vil i dette tilfælde være »X-785-2222«. (»X« for den summariske angivelse, »785« for godsmanifestet og »2222« for godsmanifestets identifikationsnummer.

 Varernes indskrivning i regnskaberne fandt sted den 14. februar 2002. Koden vil således være: »Y-CLE-20020214-5« (»Y« for at angive, at der har været en oprindelig angivelse, »CLE« for »indskrivning i regnskaberne«, »20020214« angiver datoen for indskrivningen år (»2002«), måned (»02«), dag (»14«) og »5« er referencen til indskrivningen.Liste over dokumentforkortelser

Containerliste

235

Ladeliste

270

Pakkeliste

271

Proforma faktura

325

Salgsfaktura

380

Fragtbrev

703

Hovedkonossement

704

Konossement

705

CIM-fragtbrev (fer)

720

SMGS-fragtbrev (jernbanetransport)

722

Fragtbrev (vejtransport)

730

Luftfragtbrev

740

Hovedluftfragtbrev

741

Afsendelsesmeddelelse (pakkepost)

750

Dokument for multimodal/kombineret transport

760

Ladningsmanifest

785

Bordereau

787

Angivelse af EU-forsendelse — sammensat forsendelse (T)

820

Angivelse af ekstern EU-forsendelse (T1)

821

Angivelse af intern EU-forsendelse (T2)

822

 

 

TIR-carnet

952

ATA-carnet

955

Reference/dato for indskrivning af varerne i regnskaberne

CLE

INF3-oplysningsskemaet

IF3

INF8-oplysningsskemaet

IF8

Søfartsmanifest — forenklet fremgangsmåde

MNS

Angivelse af intern EU-forsendelse — artikel 188 i delegeret forordning (EU) 2015/2446

T2F

T2M

T2M

Summarisk indpassageangivelse

355

Summarisk angivelse til midlertidig oplagring

337

Andet

ZZZ

Hvis det forudgående dokument er udarbejdet på grundlag af det administrative enhedsdokument, består dokumentforkortelsen af første underrubrik i rubrik 1. (IM, EX, CO og EU)

Rubrik 43: Ansættelsesmetode

Ved angivelse af toldværdien for indførte varer benyttes følgende koder for de anvendte bestemmelser:Kode

Relevant artikel i kodeksen

Fremgangsmåde

1

Kodeksens artikel 70

De indførte varers transaktionsværdi

2

Kodeksens artikel 74, stk. 2, litra a)

Identiske varers transaktionsværdi

3

Kodeksens artikel 74, stk. 2, litra b)

Lignende varers transaktionsværdi

4

Kodeksens artikel 74, stk. 2, litra c)

Deduktiv værdi

5

Kodeksens artikel 74, stk. 2, litra d)

Beregnet værdi

6

Kodeksens artikel 74, stk. 3

Værdien beregnet ud fra de tilgængelige oplysninger (fall back-metoden)

Rubrik 44: Supplerende oplysninger/vedlagte dokumenter/certifikater og bevillinger

1.    Supplerende oplysninger

Specifikke oplysninger, der henhører under toldområdet, forsynes med en femcifret kode. Denne kode angives efter den pågældende oplysning, undtagen hvis EU-lovgivningen indeholder bestemmelse om, at koden træder i stedet for teksten.

Eksempel:

Klarereren anfører kode 00300 i rubrik 2 for at angive, at klarerer og modtager er identiske.

EU-lovgivningen indeholder bestemmelse om, at visse supplerende oplysninger skal angives i andre rubrikker end rubrik 44. Koderne for disse supplerende oplysninger følger imidlertid de samme regler som er gældende for de oplysninger, der skal anføres i rubrik 44. Hvis EU-lovgivningen ikke indeholder bestemmelse om, i hvilken rubrik en oplysning skal angives, skal den anføres i rubrik 44.

Alle typer supplerende oplysninger er anført i slutningen af dette afsnit.

Medlemsstaterne kan træffe bestemmelse om brug af nationale supplerende oplysninger i de tilfælde, hvor koden for dem har en anden struktur end den, der anvendes i koden for særlige af relevans for Unionen.

2.    Vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger

a) De dokumenter, certifikater og bevillinger af EU-oprindelse eller international oprindelse eller andre referencer, der vedlægges angivelsen, skal identificeres i form af en kode bestående af 4 alfanumeriske tegn efterfulgt i de relevante tilfælde af enten et identifikationsnummer eller en anden identificerbar reference. Listen over dokumenter, certifikater, bevillinger og andre referencer samt de dertil hørende koder kan findes i Taric-databasen.

b) De nationale dokumenter, certifikater og bevillinger, der vedlægges angivelsen, skal identificeres i form af en kode bestående af et numerisk tegn efterfulgt af 3 alfanumeriske tegn (f.eks. 2123, 34d5…), der eventuelt kan efterfølges af enten et identifikationsnummer eller en anden identificerbar reference. De fire efterfølgende tegn, der udgør koden, fastsættes i henhold til den enkelte medlemsstats nomenklatur.

Rubrik 47: Afgiftsberegning

Første kolonne: Afgifternes art

a) Der anvendes følgende koder:Told på industriprodukter

A00

Tillægstold

A20

Endelig antidumpingtold

A30

Midlertidig antidumpingtold

A35

Endelig udligningstold

A40

Foreløbig udligningstold

A45

Moms

B00

Udligningsrenter (moms)

B10

Morarenter (moms)

B20

Eksportafgifter

C00

Eksportafgifter på landbrugsprodukter

C10

Morarenter

D00

Udligningsrenter (f.eks. aktiv forædling)

D10

Afgifter, der opkræves på andre landes vegne

E00

b) Der skal udarbejdes koder gældende for de enkelte medlemsstater i form af en kode bestående af et numerisk tegn efterfulgt af to alfanumeriske tegn i henhold til nomenklaturen i den enkelte medlemsstat.

Sidste kolonne: Betalingsmåde

Medlemsstaterne kan anvende følgende koder:

A

Betaling i kontanter

B

Betaling med kreditkort

C

Betaling med check

D

Andet (f.eks. ved debitering af toldklarererens konto)

E

Betalingshenstand

F

Toldkredit eller tilsvarende nationalt system

G

Momshenstandssystem (artikel 23 i direktiv 77/388/EØF)

H

Elektronisk overførsel af midler

J

Betaling via postvæsenet (postforsendelser) eller andre offentlige organer

K

Punktafgiftskredit eller -godtgørelse

M

Konsignation, herunder deponering i rede penge

P

Deponering i rede penge på toldklarererens konto

R

Kaution

S

Individuel kaution

T

Kaution på toldklarererens konto

U

Kaution på den pågældendes konto — permanent tilladelse

V

Kaution på den pågældendes konto — individuel tilladelse

O

Kaution hos interventionsorgan.

Rubrik 49: Identificering af oplag

Koden, der skal anvendes i denne forbindelse har følgende struktur med tre dele:

 Tegn, som angiver oplagstypen:

 

R

Offentligt toldoplag type I

S

Offentligt toldoplag type II

T

Offentligt toldoplag type III

U

Privat toldoplag

V

Lagerfaciliteter til midlertidigt toldoplag

Y

For andre oplag end toldoplag

Z

For frizoner og frilagre det af den pågældende medlemsstat ved bevillingsmeddelelsen tildelte identifikationsnummer.

 det af den pågældende medlemsstat ved bevillingsmeddelelsen tildelte identifikationsnummer. (an..14)

 koden for den medlemsstat, der har meddelt bevillingen, som defineret i rubrik 2 (a2).

Rubrik 50: Den hovedforpligtede

Hvis et identifikationsnummer er påkrævet, anvendes EORI-nummeret, der er struktureret som fastsat i rubrik 2.

Rubrik 51: Planlagte grænseovergangstoldsteder (og lande)

I denne forbindelse skal koderne i rubrik 29 anvendes.

Rubrik 52: Kaution

Angivelse af sikkerhedsstillelsens art

Der anvendes følgende koder (n1):Sikkerhedsstillelsens art

Kode

Andre oplysninger

Attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse, kodeksens artikel 95, stk. 2

0

—  nummer på attesten for fritagelse for sikkerhedsstillelse

Samlet kaution

1

— nummer på attesten for samlet kaution

— garantisted

Enkeltkaution ved kautionist

2

— henvisning til kautionsdokumentet

— garantisted

Enkeltkaution i rede penge

3

 

Enkeltkaution ved sikkerhedsdokumenter

4

—  nummer på dokumentet for enkeltkaution

Fritagelse for sikkerhedsstillelse, når det beløb, der skal stilles sikkerhed for, ikke overstiger den statistiske tærskelværdi, jf. kodeksens artikel 89, stk. 9

5

 

Fritagelse for sikkerhedsstillelse (kodeksens artikel 89, stk. 8)

6

 

Fritagelse for sikkerhedsstillelse for visse offentlige organer

8

 

Angivelse af landet i rubrikken »gælder ikke …«:

I denne forbindelse skal landekoderne i rubrik 2 anvendes.

Rubrik 53: Bestemmelsestoldsted (og -land)

I denne forbindelse skal koderne i rubrik 29 anvendes.

Supplerende oplysninger — Kode XXXXXGenerelle kategorier — Kode 0xxxx

Retsgrundlag

Emne

Supplerende oplysninger

Rubrik

Kode

Artikel 163 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Ansøgning om bevilling på angivelsen til en særlig procedure

Forenklet bevilling

44

00100

Tillæg C1

Flere tidligere eksportører, modtagere eller dokumenter

»Diverse«

2, 8 og 40

00200

Tillæg C1

Klarerer og afsender er identiske

»Afsender«

14

00300

Tillæg C1

Klarerer og eksportør er identiske

»Eksportør«

14

00400

Tillæg C1

Klarerer og modtager er identiske

»Modtager«

14

00500Ved import: Kode 1xxxx

Retsgrundlag

Emne

Supplerende oplysninger

Rubrik

Kode

Artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1147/2002

Midlertidig suspension af de autonome satser

»Import med luftdygtighedsbevis«

44

10100

Artikel 241, stk. 1, første afsnit, i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Afslutning af proceduren for aktiv forædling

AF-varer

44

10200

Artikel 241, stk. 1, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Afslutning af proceduren for aktiv forædling (særlige handelspolitiske foranstaltninger)

AF-varer, handelspolitik

44

10300

Artikel 238 i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Midlertidig indførsel

MI-varer

44

10500

Kodeksens artikel 86, stk. 3

Fastsættelse af det importafgiftsbeløb, der skal afholdes for de forædlingsprodukter, der er resultatet af aktiv forædling, jf. kodeksens artikel 86, stk. 3.

»Særlig bestemmelse vedrørende beregningen af importtold for forædlingsprodukter«

44

10800Ved eksport: Kode 3xxxx

Retsgrundlag

Emne

Supplerende oplysninger

Rubrik

Kode

Kodeksens artikel 254, stk. 4, litra b)

Eksport af landbrugsvarer til særlige anvendelsesformål

Kodeksens artikel 254, stk. 4, litra b)

Forordning (EØF) nr. 2454/93

Særligt anvendelsesformål: Varer beregnet til eksport — anvendelse af landbrugsrestitutioner udelukket

44

30300

AFSNIT III

OVERSIGT OVER DE SPROGLIGE PÅTEGNINGER OG TILHØRENDE KODERSproglige påtegninger

Koder

— BG Ограничена валидност

— CS Omezená platnost

— DA Begrænset gyldighed

— DE Beschränkte Geltung

— EE Piiratud kehtivus

— EL Περιορισμένη ισχύς

— ES Validez limitada

— FR Validité limitée

— HR Ograničena valjanost

— IT Validità limitata

— LV Ierobežots derîgums

— LT Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényû

— MT Validità limitata

— NL Beperkte geldigheid

— PL Ograniczona ważność

— PT Validade limitada

— RO Validitate limitată

— SL Omejena veljavnost

— SK Obmedzená platnost'

— FI Voimassa rajoitetusti

— SV Begränsad giltighet

— EN Limited validity

Begrænset gyldighed — 99200

— BG Освободено

— CS Osvobození

— DA Fritaget

— DE Befreiung

— EE Loobutud

— EL Απαλλαγή

— ES Dispensa

— FR Dispense

— HR Oslobođeno

— IT Dispensa

— LV Derīgs bez zīmoga

— LT Leista neplombuoti

— HU Mentesség

— MT Tneħħija

— NL Vrijstelling

— PL Zwolnienie

— PT Dispensa

— RO Dispensă

— SL Opustitev

— SK Oslobodenie

— FI Vapautettu

— SV Befrielse

— EN Waiver

Fritaget — 99201

— BG Алтернативно доказателство

— CS Alternativní důkaz

— DA Alternativt bevis

— DE Alternativnachweis

— EE Alternatiivsed tõendid

— EL Εναλλακτική απόδειξη

— ES Prueba alternativa

— FR Preuve alternative

— HR Alternativni dokaz

— IT Prova alternativa

— LV Alternatīvs pierādījums

— LT Alternatyvusis įrodymas

— HU Alternatív igazolás

— MT Prova alternattiva

— NL Alternatief bewijs

— PL Alternatywny dowód

— PT Prova alternativa

— RO Probă alternativă

— SL Alternativno dokazilo

— SK Alternatívny dôkaz

— FI Vaihtoehtoinen todiste

— SV Alternativt bevis

— EN Alternative proof

Alternativt bevis — 99202

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени …(наименование и страна)

— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …(název a země)

— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …(navn og land)

— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …(Name und Land)

— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …(nimi ja riik)

— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …(Όνομα και χώρα)

— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …(nombre y país)

— FR Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays)

— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …(naziv I zemlja)

— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …(nome e paese)

— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …(nosaukums un valsts)

— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …(pavadinimas ir valstybė)

— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …(név és ország)

— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …(isem u pajjiż)

— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …(naam en land)

— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …(nazwa i kraj)

— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …(nome e país)

— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …(nume și țara)

— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …(naziv in država)

— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …(názov a krajina).

— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …(nimi ja maa)

— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …(namn och land)

— EN Differences: office where goods were presented …(name and country)

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …(navn og land) — 99203

— BG Излизането от …подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS Výstup ze …podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/ rozhodnutí č …

— DA Udpassage fra …undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. …

— DE Ausgang aus …- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE …territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …

— EL Η έξοδος από …υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES Salida de …sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …

— FR Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

— HR Izlaz iz …podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

— IT Uscita dalla …soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …

— LV Izvešana no …piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

— LT Išvežimui iš …taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,

— HU A kilépés …területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT Ħruġ mill- …suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …

— NL Bij uitgang uit de …zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— PL Wyprowadzenie z …podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT Saída da …sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o …

— RO Ieșire din …supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …

— SL Iznos iz …zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

— SK Výstup z …podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….

— FI …vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV Utförsel från …underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

— EN Exit from …subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/ Decision No …

Udpassage fra …undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … — 99204

— BG Освободено от задължителен маршрут

— CS Osvobození od stanovené trasy

— DA fritaget for bindende transportrute

— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES Dispensa de itinerario obligatorio

— FR Dispense d'itinéraire contraignant

— HR Oslobođeno od propisanog plana puta

— IT Dispensa dall'itinerario vincolante

— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— LT Leista nenustatyti maršruto

— HU Előírt útvonal alól mentesítve

— MT Tneħħija ta' l-itinerarju preskitt

— NL Geen verplichte route

— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT Dispensa de itinerário vinculativo

— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu

— SL Opustitev predpisane poti

— SK Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV Befrielse från bindande färdväg

— EN Prescribed itinerary waived

Fritaget for bindende transportrute — 99205

— BG Одобрен изпращач

— CS Schválený odesílatel

— DA Godkendt afsender

— DE Zugelassener Versender

— EE Volitatud kaubasaatja

— EL Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES Expedidor autorizado

— FR Expéditeur agréé

— HR Ovlašteni pošiljatelj

— IT Speditore autorizzato

— LV Atzītais nosūtītājs

— LT Įgaliotas siuntėjas

— HU Engedélyezett feladó

— MT Awtorizzat li jibgħat

— NL Toegelaten afzender

— PL Upoważniony nadawca

— PT Expedidor autorizado

— RO Expeditor agreat

— SL Pooblaščeni pošiljatelj

— SK Schválený odosielateľ

— FI Valtuutettu lähettäjä

— SV Godkänd avsändare

— EN Authorised consignor

Godkendt afsender — 99206

— BG Освободен от подпис

— CS Podpis se nevyžaduje

— DA Fritaget for underskrift

— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE Allkirjanõudest loobutud

— EL Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES Dispensa de firma

— FR Dispense de signature

— HR Oslobođeno potpisa

— IT Dispensa dalla firma

— LV Derīgs bez paraksta

— LT Leista nepasirašyti

— HU Aláírás alól mentesítve

— MT Firma mhux meħtieġa

— NL Van ondertekening vrijgesteld

— PL Zwolniony ze składania podpisu

— PT Dispensada a assinatura

— RO Dispensă de semnătură

— SL Opustitev podpisa

— SK Oslobodenie od podpisu

— FI Vapautettu allekirjoituksesta

— SV Befrielse från underskrift

— EN Signature waived

Fritaget for underskrift — 99207

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

FORBUD MOD SAMLET KAUTION — 99208

— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR UTILISATION NON LIMITÉE

— HR NEOGRANIČENA UPORABA

— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT UŻU MHUX RISTRETT

— NL GEBRUIK ONBEPERKT

— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO UTILIZARE NELIMITATĂ

— SL NEOMEJENA UPORABA

— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN UNRESTRICTED USE

UBEGRÆNSET ANVENDELSE — 99209

— BG Разни

— CS Různí

— DA Diverse

— DE Verschiedene

— EE Erinevad

— EL Διάφορα

— ES Varios

— FR Divers

— HR Razni

— IT Vari

— LV Dažādi

— LT Įvairūs

— HU Többféle

— MT Diversi

— NL Diverse

— PL Różne

— PT Diversos

— RO Diverși

— SL Razno

— SK Rôzne

— FI Useita

— SV Flera

— EN Various

Diverse — 99211

— BG Насипно

— CS Volně loženo

— DA Bulk

— DE Lose

— EE Pakendamata

— EL Χύμα

— ES A granel

— FR Vrac

— HR Rasuto

— IT Alla rinfusa

— LV Berams

— LT Nesupakuota

— HU Ömlesztett

— MT Bil-kwantitá

— NL Los gestort

— PL Luzem

— PT A granel

— RO Vrac

— SL Razsuto

— SK Voľne

— FI Irtotavaraa

— SV Bulk

— EN Bulk

Bulk — 99212

— BG Изпращач

— CS Odesílatel

— DA Afsender

— DE Versender

— EE Saatja

— EL Αποστολέας

— ES Expedidor

— FR Expéditeur

— HR Pošiljatelj

— IT Speditore

— LV Nosūtītājs

— LT Siuntėjas

— HU Feladó

— MT Min jikkonsenja

— NL Afzender

— PL Nadawca

— PT Expedidor

— RO Expeditor

— SL Pošiljatelj

— SK Odosielateľ

— FI Lähettäjä

— SV Avsändare

— EN Consignor

Afsender — 99213
Tillæg D2

EKSTRA KODER TIL DET EDB-BASEREDE FORSENDELSESSYSTEM

1.    LandekoderFelt

Indhold

Felttype

Eksempel

1

ISO-landekode bestående af to bogstaver

Alfabetisk 2

IT

ISO's 2-bogstavers landekode anvendes (se tillæg D1)

2.    Sprogkode

ISO's 2-bogstavers kode anvendes (ISO-639 fra 1988).

3.    VarekoderFelt

Indhold

Felttype

Eksempel:

1

HS6

Numerisk 6 (venstrestillet)

010290

De første seks cifre i det harmoniserede system (HS6) anføres. De enkelte lande kan til eget brug anvende varekoder med op til 8 positioner.

6.    Koder for fremlagte dokumenter/certifikater

(Nummerkoder hentet fra De Forenede Nationers katalog for udveksling af elektronisk data for administration, handel og transport: Kodeliste for dataelement 1001, kodet navn på dokument/meddelelse)Overensstemmelsescertifikat (certificate of conformity)

2

Kvalitetscertifikat (Certificate of quality)

3

A.TR.1-varecertifikat (Movement certificate A.TR.1)

18

Containerliste (Container list)

235

Pakkeliste (Packing list)

271

Proforma faktura (Proforma invoice)

325

Salgsfaktura (Commercial invoice)

380

Speditørfragtbrev (samlegods) (House waybill)

703

Hovedkonnossement (Master bill of lading)

704

Konossement (Bill of lading)

705

Speditørkonnossement (House bill of lading)

714

SMGS-fragtbrev (jernbanetransport) (SMGS consignment note (rail))

722

Fragtbrev (vejtransport) (Road consignment note)

730

Luftfragtbrev (Air waybill)

740

Hovedluftfragtbrev (Master air waybill)

741

Afsendelsesmeddelelse (pakkepost) (Despatch note (post parcels))

750

Dokumentfor multimodal/kombineret transport (Multimodal/combined transport document (generic))

760

Ladningsmanifest (Cargo manifest)

785

Bordereau (Bordereau)

787

Forsendelsesmeddelelse (T) (Despatch note model T)

820

Forsendelsesmeddelelse (T1) (Despatch note model T1)

821

Forsendelsesmeddelelse (T2) (Despatch note model T2)

822

Forsendelsesmeddelelse (T2L) (Despatch note model T2L)

825

Eksportangivelse (Goods declaration for exportation)

830

Plantesundhedsattest / PhytoSundhedsattest (Sanitary certificate))

851

Sundhedsattest (Sanitary certificate)

852

Veterinærcertifikat (Veterinary certificate)

853

Oprindelsescertifikat (Certificate of origin)

861

Oprindelsesangivelse (Declaration of origin)

862

Præferenceoprindelsescertifikat (Preference certificate of origin)

864

GSP-oprindelsescertifikat (A) (Certificate of origin form A (GSP))

865

Importlicens (Import licence)

911

Lastangivelse (ankomst) (Cargo declaration (arrival))

933

Embargo-tilladelse (Embargo permit)

941

TIF-formular (TIF form)

951

TIR-carnet (TIR carnet)

952

Varecertifikat EUR.1 (Movement certificate EUR.1)

954

ATA-carnet (ATA carnet)

955

Andet

zzz

7.    Koder for særlige/supplerende oplysninger

De koder, der skal anvendes, er følgende:

DG0

=

Restriktionsbelagt eksport fra et fælles transitland eller restriktionsbelagt eksport fra et EU-land.

DG1

=

Eksportafgiftbelagt eksport fra et fælles transitland eller eksportafgiftbelagt eksport fra et EU-land.

DG2

=

Eksport.

På nationalt niveau kan der også anvendes andre koder for særlige/supplerende oplysninger ud over ovennævnte.

8.    Toldstedsreferencer (Customs Office Reference Numbers — COR)Felt

Indhold

Felttype

Eksempel

1

Kode på det land, toldstedet henhører under (se CNT)

Alfabetisk 2

IT

2

Toldstedets nationale nummer

Alfanumerisk 6

0830AB

Felt 1 er forklaret ovenfor.

Felt 2 kan frit udfyldes med seks alfanumeriske tegn. Dette giver de nationale toldmyndigheder mulighed for i givet fald at opstille et hierarki af toldsteder.

9.

For attributten »Angivelsens art« (rubrik 1): for TIR-angivelse anvendes »TIR«-koden.

10.

For attributten »Sikkerhedens art« (rubrik 52): for TIR-meddelelser anvendes koden »B«.
Tillæg E

Registrerede oplysninger i det centrale system, der er fastsat i artikel 7 i gennemforelsesforordning (EU) 2015/2447

1. Det EORI-nummer, der er nævnt i artikel 1, nr. 18, i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

2. Personens fulde navn.

3. Virksomhedens/personens adresse: Den fulde adresse for det sted, hvor virksomheden er etableret/personen er bosiddende, herunder i givet fald datanavnet for landet eller området (ISO alfa 2 landekode, jf. tillæg D1, afsnit II, rubrik 2).

4. Det eller de momsidentifikationsnumre, som medlemsstaterne måtte have tildelt.

5. I givet fald den juridiske status, der er nævnt i oprettelsesdokumentet.

6. Oprettelsesdato eller, for en fysisk person, fødselsdato.

7. Type person (fysisk person, juridisk person, forening af personer som nævnt i kodeksens artikel 5, stk. 4), i kodet form. De relevante koder er:

1)

fysisk person

2)

juridisk person

3)

forening af personer som nævnt i kodeksens artikel 5, stk. 5.

8. Kontaktoplysninger: Kontaktpersonens navn, adresse og en af følgende oplysninger: telefonnummer, telefaxnummer, e-mail-adresse.

9. Hvis personen ikke er etableret i Unionens toldområde: Det eller de identifikationsnumre, som den pågældende person har fået tildelt til toldformål af de kompetente myndigheder i et tredjeland, med hvilket der gælder en aftale om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål. Dette eller disse identifikationsnumre omfatter i givet fald datanavnet for landet eller området (ISO alfa 2 landekode, jf. tillæg D1, afsnit II, rubrik 2).

10. I givet fald den firecifrede kode for den vigtigste erhvervsvirksomhed ifølge den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE), der er opført i den pågældende medlemsstats erhvervsregister.

11. I givet fald EORI-nummerets udløbsdato.

12. I givet fald godkendelse af offentliggørelsen af de personoplysninger, der er anført i nr. 1, 2 og 3.
Tillæg F1

FORSENDELSESLEDSAGEDOKUMENT

KAPITEL I

Forsendelsesledsagedokument — prøveeksemplar

image

KAPITEL II

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) vedrørende forsendelsesledsagedokumentet Dokument

Papir, der anvendes til forsendelsesledsagedokumentet, kan være grønt.

Forsendelsesledsagedokumentet udskrives på grundlag af oplysninger, der afledes af forsendelsesangivelsen, i givet fald som ændret af den person, der er ansvarlig for proceduren, og/eller kontrolleret af afgangsstedet, suppleret med følgende:

1. MRN (forsendelsens referencenummer)

Oplysningerne anføres alfanumerisk med 18 cifre på grundlag af følgende model:Felt

Indhold

Felttype

Eksempel

1

De to sidste cifre af året for den formelle accept af forsendelsen (AA)

Numerisk 2

97

2

Datanavn for forsendelsens afgangsland (ISO alfa-2-landekode)

Alfabetisk 2

IT

3

Enhedsdatanavn for forsendelsen pr. år og land

Alfanumerisk 13

9876AB8890123

4

Kontrolciffer

Alfanumerisk 1

5

Felt 1 og 2 udfyldes som forklaret ovenfor.

Felt 3 skal indeholde forsendelsesnummeret. Hvordan feltet anvendes, er de nationale administrationers ansvar, men hver forsendelsestransaktion, der behandles i løbet af et år i et givet land, skal have et enhedsnummer.

De nationale administrationer, der måtte ønske, at toldmyndighedernes referencenummer indføjes i MRN, kan benytte de første seks cifre til toldstedets nationale nummer.

Felt 4 skal udfyldes med en værdi, der er et kontrolciffer for hele MRN. Med dette felt er det muligt at afsløre en fejl, når hele nummeret indkodes.

MRN udskrives også i stregkodeform, idet standardkode 128, karaktersæt B, anvendes.

2. Rubrik 3:

 første del: det foreliggende trykte arks serienummer

 anden del: totalt antal trykte ark (inklusive liste over vareposter)

 skal ikke benyttes, når det bare er én position.

3. Til højre i rubrik 8:

Navn og adresse på det toldsted, hvortil retureksemplaret af forsendelsesledsagedokumentet skal sendes, hvis beredskabsproceduren for forsendelse anvendes.

4. Rubrik C:

 navn på afgangsstedet

 referencenummer på afgangsstedet

 forsendelsesangivelsens antagelsesdato

 navn og autorisationsnummer på godkendt modtager, hvor en sådan findes.

5. Rubrik D:

 kontrolresultater

 påsat segl eller oplysningen »- -« til angivelse af »Fritaget 99201 «

 påtegningen »Tvangsrute«, hvor dette er relevant.

Forsendelsesledsagedokumentet må ikke ændres, og der må ikke tilføjes eller slettes oplysninger heri, medmindre andet er fastlagt i denne forordning.

6. Formaliteter under transporten

I tidsrummet fra varerne har forladt afgangsstedet, til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan det forekomme, at der skal foretages visse påtegninger på forsendelsesledsagedokumentet, der ledsager varerne. Disse påtegninger vedrører transporten og skal anføres på dokumentet af transportøren, som er ansvarlig for det transportmiddel, varerne er indladet i, efterhånden som transporten skrider frem. Disse påtegninger kan foretages læseligt i hånden; i så fald foretages de med blæk og blokbogstaver.

Transportøren kan ikke foretage omladning, før han har fået tilladelse hertil fra toldmyndighederne idet land, hvor omladningen skal finde sted.

Når disse myndigheder finder, at EU-forsendelsen kan fortsætte på normal vis, og de i givet fald har truffet de fornødne foranstaltninger, viserer de forsendelsesledsagedokumenterne.

Toldmyndighederne på grænseovergangsstedet eller bestemmelsestoldstedet er forpligtede til at indføre de oplysninger, der er tilføjet på forsendelsesledsagedokumentet, i systemet. Oplysningerne kan også indføres af den godkendte modtager.

Disse påtegninger vedrører følgende rubrikker:

 Omladninger: anføres i rubrik 55

 Rubrik 55: Omladninger

 De tre første linjer af rubrikken udfyldes af transportøren, hvis der under den pågældende transport foretages en omladning af varerne fra et transportmiddel til et andet eller fra en container til en anden.

 I tilfælde, hvor varer fragtes i containere, der transporteres på vejkøretøjer, kan medlemsstaterne imidlertid vælge at give den person, der er ansvarlig for proceduren, tilladelse til ikke at udfylde rubrik 18, hvis de logistiske forhold på afgangsstedet ikke gør det muligt at fastslå identiteten og nationaliteten på det transportmiddel, der skal anvendes ved transporten, på tidspunktet for udfærdigelsen af forsendelsesangivelsen, under forudsætning af at medlemsstaterne kan garantere, at de relevante oplysninger vedrørende transportmidlerne på et senere tidspunkt vil blive tilføjet i rubrik 55.

 Andre hændelser: anføres i rubrik 56

 Rubrik 56: Andre hændelser under transporten

 Rubrikken udfyldes i overensstemmelse med de forpligtelser, der gælder i forbindelse med forsendelse.

 For varer, der er indladet på sættevogn, anføres i denne rubrik desuden registreringsnummer og nationalitetsbetegnelse på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes (uden at der i øvrigt er tale om håndtering eller omladning af varerne). De kompetente myndigheders påtegning er i så fald ikke påkrævet.
Tillæg F2

LISTE OVER VAREPOSTER

KAPITEL I

Listeovervareposter — prøveeksemplar

image

KAPITEL II

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) til lister over vareposter

Når en forsendelse omfatter mere end én vare, skal A-eksemplaret af listen over vareposter udskrives af computersystemet og vedhæftes forsendelsesledsagedokumentet.

Rubrikkerne med lister over vareposter kan udvides vertikalt.

Oplysninger udskrives således:

1. I titelrubrikken (øverste venstre hjørne) anføres:

a) liste over vareposter

b) løbenummeret på det aktuelle eksemplar og det samlede antal eksemplarer (inklusive forsendelsesledsagedokumentet).

2. AfgTS — navnet på afgangsstedet

3. Dato — datoen for godtagelsen af forsendelsesangivelsen

4. MRN — nummeret (Movement Reference Number) som vist i tillæg F1

5. Oplysningerne i de forskellige rubrikker for vareposterskal udskrives som følger:

a) varenummer, dvs. løbenummeret på varen

b) ordning — rubrikken udfyldes ikke, hvis alle varer på angivelsen har samme status

c) T1, T2 eller T2F, hvis der er tale om en blandet forsendelse.
Tillæg G1

FORSENDELSES/SIKRINGSLEDSAGEDOKUMENT (»TSAD«)

KAPITEL I

Eksempel på forsendelses/sikringsledsagedokument

image

KAPITEL II

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) vedrørende forsendelses/sikringsledsagedokumentet

Forsendelses/sikringsledsagedokumentet indeholder oplysninger, der er gyldige for hele angivelsen.

Dataene i forsendelses/sikringsledsagedokumentet skal baseres på oplysninger fra forsendelsesangivelsen, og disse data vil om nødvendigt blive ændret af den person, der er ansvarlig for proceduren, og/eller kontrolleret på henholdsvis indgangs- eller udgangsstedet.

Papir, der anvendes til forsendelses/sikringsledsagedokumentet, kan være grønt.

Ud over bestemmelserne i de forklarende bemærkninger i tillæg A, C1 og D1 skal følgende oplysninger trykkes:

1.   MRN (FORSENDELSENS REFERENCENUMMER)

MRN trykkes på den første side og på alle varepostlister, undtagen når disse formularer anvendes i forbindelse med beredskabsproceduren for forsendelse, hvor der ikke tildeles et MRN.

Oplysningerne anføres alfanumerisk med 18 cifre på grundlag af følgende model:Felt

Indhold

Felttype

Eksempel

1

De to sidste cifre af året for den formelle antagelse af forsendelsesangivelsen (ÅÅ)

Numerisk 2

06

2

Datanavn for forsendelsens afgangsland (alfa-2-landekode)

Alfabetisk 2

RO

3

Enhedsdatanavn for forsendelsen pr. år og land

Alfanumerisk 13

9876AB8890123

4

Kontrolciffer

Alfanumerisk 1

5

Felt 1 og 2 som forklaret ovenfor.

Felt 3 skal indeholde forsendelsesnummeret. Hvordan feltet anvendes, er de nationale administrationers ansvar, men hver forsendelsestransaktion, der behandles i løbet af et år i et givet land, skal have et enhedsnummer.

De nationale administrationer, der måtte ønske, at toldmyndighedernes referencenummer indføjes i MRN, kan benytte de første seks cifre til toldstedets nationale nummer.

Felt 4 skal udfyldes med en værdi, der er et kontrolciffer for hele MRN.

Med dette felt er det muligt at afsløre en fejl, når hele MRN indkodes.

MRN udskrives også i stregkodeform, idet standardkode 128, karaktersæt B, anvendes.

2.   RUBRIK SIK.ANG. (S00):

Kode S anføres, når forsendelses/sikringsledsagedokumentet også indeholder sikringsinformation. Når dette dokument ikke indeholder sikringsinformation, skal rubrikken ikke udfyldes.

3.   RUBRIK FORMULARER (3):

Første del: det foreliggende trykte arks serienummer

Anden del: totalt antal trykte ark (inklusive liste over vareposter).

4.   RUBRIK REFERENCENUMRE (7):

LRN eller/og UCR anføres.

LRN — nummeret (transportreferencenummer) som vist i tillæg C2.

UCR — et enhedsreferencenummer som omhandlet i tillæg C1, afsnit II, rubrik 7.

5.   TIL HØJRE I RUBRIKKEN MODTAGER (8):

Navn og adresse på det toldsted, hvortil retureksemplaret af forsendelses/sikringsledsagedokumentet skal sendes.

6.   RUBRIK ANDEN SCI (S32)

Indikator for anden specifik omstændighed anføres.

7.   RUBRIK AFGANGSSTED (C):

 Referencenummer på afgangsstedet

 Forsendelsesangivelsens antagelsesdato

 Navn og autorisationsnummer på godkendt modtager, hvor en sådan findes.

8.   RUBRIK AFGANGSSTEDETS KONTROL (D):

 Kontrolresultater

 Påsat segl eller oplysningen »- -« til angivelse af »Fritaget 99201 «

 Påtegningen »Tvangsrute«, hvor dette er relevant.

Forsendelses/sikringsledsagedokumentet må ikke ændres, og der må ikke tilføjes eller slettes oplysninger heri, medmindre andet er fastlagt i denne forordning.

9.   FORMALITETER UNDER TRANSPORTEN

I tidsrummet fra varerne har forladt afgangsstedet til de ankommer til bestemmelsesstedet kan det forekomme, at der skal foretages visse påtegninger på forsendelses/sikringsledsagedokumentet, der ledsager varerne. Disse påtegninger vedrører transporten og skal anføres på dokumentet af transportøren, som er ansvarlig for det transportmiddel, varerne er indladet i, efterhånden som transporten skrider frem. Disse påtegninger kan foretages læseligt i hånden; i så fald foretages de med blæk og blokbogstaver.

Transportøren kan ikke foretage omladning, før han har fået tilladelse hertil fra toldmyndighederne idet land, hvor omladningen skal finde sted.

Når disse myndigheder finder, at EU-forsendelsen kan fortsætte på normal vis, og de i givet fald har truffet de fornødne foranstaltninger, viserer de forsendelses/sikringsledsagedokumenterne.

Toldmyndighederne på forsendelsesstedet eller bestemmelsesstedet er forpligtede til at indføre de oplysninger, der er tilføjet på forsendelses/sikringsledsagedokumentet, i systemet. Oplysningerne kan også indføres af den godkendte modtager.

Disse påtegninger vedrører følgende rubrikker:

10.   OMLADNING: ANVEND RUBRIK 55

Rubrik Omladninger (55)

De tre første linjer af rubrikken udfyldes af transportøren, hvis der under den pågældende transport foretages en omladning af varerne fra et transportmiddel til et andet eller fra en container til en anden.

I tilfælde, hvor varer fragtes i containere, der transporteres på vejkøretøjer, kan medlemsstaterne imidlertid vælge at give den person, der er ansvarlig for proceduren, tilladelse til ikke at udfylde rubrik 18, hvis de logistiske forhold på afgangsstedet ikke gør det muligt at fastslå identiteten og nationaliteten på det transportmiddel, der skal anvendes ved transporten, på tidspunktet for udfærdigelsen af forsendelsesangivelsen, under forudsætning af at medlemsstaterne kan garantere, at de relevante oplysninger vedrørende transportmidlerne på et senere tidspunkt vil blive tilføjet i rubrik 55.

11.   ANDRE HÆNDELSER: ANVEND RUBRIK 56

Rubrik Andre hændelser under transporten (56)

Rubrikken udfyldes i overensstemmelse med de forpligtelser, der gælder i forbindelse med forsendelse.

For varer, der er indladet på sættevogn, anføres i denne rubrik desuden registreringsnummer og nationalitetsbetegnelse på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes (uden at der i øvrigt er tale om håndtering eller omladning af varerne). De kompetente myndigheders påtegning er i så fald ikke påkrævet.
Tillæg G2

FORSENDELSES/SIKRINGSVAREPOSTLISTE (»TSLoI«)

KAPITEL I

Eksempel på forsendelses/sikringsvarepostliste

image

KAPITEL II

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) vedrørende forsendelses/sikringsvarepostlisterne

Forsendelses-/sikringsvarepostlisterne indeholder oplysninger, der er gyldige for vareposter i angivelsen.

Rubrikkerne i listen over vareposter skal kunne udvides i lodret retning. Ud over bestemmelserne i de forklarende bemærkninger i tillæg A og C1 skal følgende bemærkninger trykkes og, hvis det er relevant, anvendes koder:

1. Rubrik MRN — nummeret (Movement Reference Number) som vist i tillæg G1. MRN trykkes på den første side og på alle varepostlister, undtagen når disse formularer anvendes i forbindelse med beredskabsproceduren for forsendelse, hvor der ikke tildeles et MRN.

2. Oplysningerne i de forskellige rubrikker for vareposterskal udskrives som følger:

a) Rubrik Varepost nr. (32) — løbenummer for den foreliggende varepost

b) Rubrik Kode f/b.m. f/t.udg (S29) — Kode for betalingsmåde for transportudgifter anføres

c) UNDG (44/4) — FN-kode for farlige varer

d) Rubrik Formularer (3):

 Første del: det foreliggende trykte arks serienummer

 Anden del: totalt antal trykte ark (forsendelses/sikringsvarepostliste).
Tillæg H1

EKSPORTLEDSAGEDOKUMENT (»EAD«)

KAPITEL I

Eksempel på eksportledsagedokument

image

KAPITEL II

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) vedrørende eksportledsagedokumentet

Forkortelsen »BCP« (Business continuity plan — beredskabsplan), der benyttes i dette kapitel, refererer til beredskabsplanen i de situationer, hvor nødproceduren i kodeksens artikel 6, stk. 3, litra b), anvendes.

Eksportledsagedokumentet indeholder oplysninger, der er gyldige for hele angivelsen og for en varepost.

Dataene i eksportledsagedokumentet skal baseres på oplysninger fra eksportangivelsen, og disse data vil om nødvendigt blive ændret af klarereren/repræsentanten og/eller kontrolleret på eksporttoldsstedet.

Ud over bestemmelserne i de forklarende bemærkninger i tillæg A og C1 skal følgende oplysninger trykkes:

1.   MRN (forsendelsens referencenummer)

MRN trykkes på den første side og på alle varepostlister, undtagen når disse formularer anvendes i forbindelse med BCP, hvor der ikke tildeles et MRN.

Oplysningerne anføres alfanumerisk med 18 cifre på grundlag af følgende model:Felt

Indhold

Felttype

Eksempler

1

De to sidste cifre af året for den formelle antagelse af eksportangivelsen (ÅÅ)

Numerisk 2

06

2

Datanavn for forsendelsens afgangsland (alfa-2-kode som fastsat i rubrik 2 i det administrative enhedsdokument i tillæg D1)

Alfabetisk 2

RO

3

Enhedsdatanavn for forsendelsen pr. år og land

Alfanumerisk 13

9876AB8890123

4

Kontrolciffer

Alfanumerisk 1

5

Felt 1 og 2 som forklaret ovenfor.

I felt 3 skal der anføres et datanavn for eksportkontrolsystemtransaktionen. Hvordan feltet anvendes, er de nationale administrationers ansvar, men hver eksporttransaktion, der behandles i løbet af et år i et givet land, skal have et enhedsnummer. De nationale administrationer, der måtte ønske, at de kompetente myndigheders referencenummer for toldkontoret indføjes i MRN, kan benytte de første seks cifre til at angive kontorets nationale nummer.

Felt 4 skal udfyldes med en værdi, der er et kontrolciffer for hele MRN.

Med dette felt er det muligt at afsløre en fejl, når hele MRN indkodes.

MRN udskrives også i stregkodeform, idet standardkode 128, karaktersæt B, anvendes.

2.   RUBRIK SIK. ANG. (S00):

Kode S anføres, når eksportledsagedokumentet også indeholder sikringsinformation. Når dette dokument ikke indeholder sikringsinformation, skal rubrikken ikke udfyldes.

3.   RUBRIK TOLDSTED

Eksporttoldstedets referencenummer.

4.   RUBRIK REFERENCENUMMER (7)

LRN eller/og UCR anføres.

LRN — nummeret (transportreferencenummer) som vist i tillæg C2.

UCR — et enhedsreferencenummer som omhandlet i tillæg C1, afsnit II, rubrik 7.

5.   RUBRIK ANDEN SCI (S32)

Indikator for anden specifik omstændighed anføres.

6.   OPLYSNINGERNE I DE FORSKELLIGE RUBRIKKER FOR VAREPOSTER SKAL UDSKRIVES SOM FØLGER:

a) Rubrik Varepost nr. (32) — løbenummer for den foreliggende varepost

b) Rubrik UNDG (44/4) — FN-kode for farlige varer.

Der må ikke udføres ændringer, tilføjelser eller slettelser i eksportledsagedokumentet, medmindre andet er fastsat i denne forordning.
Tillæg H2

▼C2

EKSPORTLISTE OVER VAREPOSTER (»ELoI«)

▼B

KAPITEL I

▼C2

Eksempel på eksportliste over vareposter

▼B

image

KAPITEL II

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) til ►C2  eksportlister ◄ over vareposter

▼C2

Eksportlisten over vareposter indeholder oplysninger, der er gyldige for vareposter i angivelsen.

Rubrikkerne i eksportlisten over vareposter skal kunne udvides i lodret retning.

▼B

Ud over bestemmelserne i de forklarende bemærkninger i tillæg A og C1 skal følgende bemærkninger trykkes og, hvis det er relevant, anvendes koder:

1. Rubrik MRN — nummeret (Movement Reference Number) som vist i tillæg H1. MRN trykkes på den første side og på alle varepostlister.

2. Oplysningerne i de forskellige rubrikker for vareposterskal udskrives som følger:

a) Rubrik Varepost nr. (32) — løbenummer for den foreliggende varepost

b) Rubrik UNDG (44/4) — FN-kode for farlige varer.
Tillæg I1

▼C2

ADMINISTRATIVT EKSPORT-/SIKRINGSENHEDSDOKUMENT (»ESS«)

▼B

KAPITEL I

▼C2

Eksempel på administrativt eksport-/sikringsenhedsdokument

▼B

image

image

image

KAPITEL II

▼C2

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) vedrørende det administrative eksport-/sikringsenhedsdokument

▼B

Forkortelsen »BCP« (Business continuity plan — beredskabsplan), der benyttes i dette kapitel, refererer til beredskabsplanen i de situationer, hvor nødproceduren i kodeksens artikel 6, stk. 3, litra b), anvendes.

Formularen indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige og eksport- og udgangsdata, når eksport- og sikringsdata findes sammen. Formularen indeholder hovedrubrikoplysninger og oplysninger om én varepost. Den skal anvendes i forbindelse med BCP.

Der er tre eksemplarer af det administrative ►C2  eksport-/sikringsenhedsdokument ◄

Eksemplar 1, som opbevares af myndighederne i den medlemsstat, hvor formaliteterne ved eksport (eventuelt afsendelse) eller EU-forsendelse opfyldes

Eksemplar 2, som anvendes til statistik i eksportmedlemsstaten.

Eksemplar 3, som returneres til eksportøren efter påtegning hos toldmyndighederne.

Det administrative ►C2  eksport-/sikringsenhedsdokument ◄ indeholder oplysninger, der er gyldige for hele angivelsen.

Dataene i det administrative ►C2  eksport-/sikringsenhedsdokument ◄ skal baseres på oplysninger fra eksport- og udgangsangivelsen, og disse data vil om nødvendigt blive ændret af klarereren/repræsentanten og/eller kontrolleret på eksportstedet.

Ud over bestemmelserne i de forklarende bemærkninger i tillæg A og C1 skal følgende oplysninger trykkes:

1. Rubrik MRN (forsendelsens referencenummer)

MRN trykkes på den første side og på alle varepostlister, undtagen når disse formularer anvendes i forbindelse med BCP, hvor der ikke tildeles et MRN.

Oplysningerne anføres alfanumerisk med 18 cifre på grundlag af følgende model:Felt

Indhold

Felttype

Eksempler

1

De to sidste cifre af året for den formelle antagelse af eksportangivelsen (ÅÅ)

Numerisk 2

06

2

Datanavn for forsendelsens afgangsland (alfa-2-kode som fastsat i rubrik 2 i det administrative enhedsdokument i tillæg D1)

Alfabetisk 2

RO

3

►C2  Enhedsdatanavn for eksporten pr. år og land ◄

Alfanumerisk 13

9876AB8890123

4

Kontrolciffer

Alfanumerisk 1

5

Felt 1 og 2 som forklaret ovenfor.

I felt 3 skal der anføres et datanavn for eksportkontrolsystemtransaktionen. Hvordan feltet anvendes, er de nationale administrationers ansvar, men hver eksporttransaktion, der behandles i løbet af et år i et givet land, skal have et enhedsnummer. De nationale administrationer, der måtte ønske, at de kompetente myndigheders referencenummer for toldkontoret indføjes i MRN, kan benytte de første seks cifre til at angive kontorets nationale nummer.

Felt 4 skal udfyldes med en værdi, der er et kontrolciffer for hele MRN.

Med dette felt er det muligt at afsløre en fejl, når hele MRN indkodes.

MRN udskrives også i stregkodeform, idet standardkode 128, karaktersæt B, anvendes.

2. Rubrik 7 Referencenumre:

LRN eller/og UCR anføres.

LRN

nummeret (transportreferencenummer) som vist i tillæg C2.

UCR

et enhedsreferencenummer som omhandlet i tillæg C1, afsnit II, rubrik 7.

3. Rubrik Anden SCI (S32):

Indikator for anden specifik omstændighed anføres.

►C2  Det administrative eksport-/sikringsenhedsdokument må ikke ændres, ◄ og der må ikke tilføjes eller slettes oplysninger heri, medmindre andet er fastlagt i denne forordning.
Tillæg I2

▼C2

ADMINISTRATIV EKSPORT-/SIKRINGSENHEDSDOKUMENTVAREPOSTLISTE (»ESSLoI«)

▼B

KAPITEL I

▼C2

Eksempel på eksport-/sikringsenhedsdokumentvarepostliste

▼B

image

KAPITEL II

▼C2

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) vedrørende den administrative eksport-/sikringsenhedsdokumentvarepostliste

▼B

►C2  Den administrative eksport-/sikringsenhedsdokumentvarepostliste ◄ indeholder oplysninger, der er gyldige for vareposter i angivelsen.

Rubrikkerne i listen over vareposter skal kunne udvides i lodret retning.

Ud over bestemmelserne i de forklarende bemærkninger i tillæg A og C1 skal følgende oplysninger trykkes:

1. Rubrik MRN — nummeret (Movement Reference Number) som vist i tillæg I1. MRN trykkes på den første side og på alle varepostlister.

2. Oplysningerne i de forskellige rubrikker for vareposterskal udskrives som følger:

 Rubrik Varepost nr. (32) — løbenummer for den foreliggende varepost

 Rubrik Fremlagte dokumenter/attester (44/1): Denne rubrik indeholder også transportdokumentnummer, når det er relevant.

 Rubrik UNDG (44/4) — FN-kode for farlige varer.
Tillæg J1

SIKRINGS- OG SIKKERHEDSDOKUMENT (»SSD«)

KAPITEL I

Eksempel på sikrings- og sikkerhedsdokument

image

KAPITEL II

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) vedrørende sikrings- og sikkerhedsdokumentet

Formularen indeholder hovedrubrikoplysninger og oplysninger om én varepost.

Dataene i sikrings/sikkerhedsdokumentet skal baseres på oplysninger fra den summariske indgangs- eller udgangsangivelse, og disse data vil om nødvendigt blive ændret af den person, der indgiver den summariske angivelse, og/eller kontrolleret på henholdsvis indgangs- eller udgangsstedet.

Sikrings/sikkerhedsdokumentet skal udfyldes af den person, der indgiver den summariske angivelse.

Ud over bestemmelserne i de forklarende bemærkninger i tillæg A og C1 skal følgende oplysninger trykkes:

1. Rubrik MRN — forsendelsens referencenummer som defineret i tillæg G1 eller ad hoc-referencer udstedt af toldstedet. MRN trykkes på den første side og på alle varepostlister.

2. Toldsted

Referencenummer på indgangs/udgangsstedet.

3. Rubrik type angivelse (1)

Kode »IM« eller »EX« alt efter, om dokumentet indeholder data for en summarisk indpassageangivelse eller en summarisk udpassageangivelse.

4. Rubrik Referencenummer (7):

Anfør LRN — LRN — et lokalt referencenummer som defineret i tillæg C2.

5. Rubrik Kode for 1. ank.sted (S11):

Kode for det første ankomststed.

6. Rubrik Dato/tid ank. 1. ank.sted i toldom. (S12):

Dato og tid for ankomst til det første ankomststed i toldområdet.

7. Rubrik Kode f/b.m. f/trans.udg. (S29):

Kode for betalingsmåde for transportudgifter.

8. Rubrik UNDG (S27) — FN-kode for farlige varer.

9. Rubrik Anden SCI (S32):

Indikator for anden specifik omstændighed anføres.

Sikrings- og sikkerhedsdokumentet må ikke ændres, og der må ikke tilføjes eller slettes oplysninger heri, medmindre andet er fastlagt i denne forordning.
Tillæg J2

SIKRINGS- OG SIKKERHEDSVAREPOSTLISTE (»SSLoI«)

KAPITEL I

Eksempel på sikrings- og sikkerhedsvarepostliste

image

KAPITEL II

Forklarende bemærkninger og oplysninger (data) vedrørende sikrings- og sikkerhedsvarepostliste

Rubrikkerne i listen over vareposter kan ikke udvides i lodret retning.

Ud over bestemmelserne i de forklarende bemærkninger i tillæg A og C1 skal følgende bemærkninger trykkes og, hvis det er relevant, anvendes koder:

Rubrik Varepost nr. (32) — løbenummer for den foreliggende varepost

Rubrik Kode f/b.m. f/trans.udg. (S29) — Kode for betalingsmåde for transportudgifter.

Rubrik UNDG (S27) — FN-kode for farlige varer.
BILAG 10

image
BILAG 11

LADELISTEAntal

Mærker, antal kolli og deres art, varebeskrivelse

Afsendelses-/eksportland

Bruttomasse (kg)

Forbeholdt administrationen

 

 

 

 

 

(Underskrift)

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF LADELISTE

AFDELING 1

1.   Definition:

1.1.

Ladelisten er et dokument, der opfylder kriterierne i dette bilag.

1.2.

Den kan anvendes sammen med forsendelsesangivelsen i forbindelse med punkt 2.2 i dette bilag.

2.   Ladelisternes udformning

2.1.

Kun forsiden af formularen må anvendes som ladeliste.

2.2.

Ladelisterne skal indeholde:

a) overskriften »Ladeliste«

b) en rubrik på 70 × 55 mm, bestående af en øvre del (70 × 15 mm) og en nedre del (70 × 40 mm)

c) derefter — i følgende rækkefølge — kolonner, hvis overskrift affattes således:

 løbenummer

 mærke, nummer, antal kolli og deres art; varebeskrivelse

 afsendelses-/eksportland

 bruttomasse (kg)

 forbeholdt administrationen.

Brugerne kan efter behov tilpasse bredden af disse kolonner. Kolonnen »Forbeholdt administrationen« skal dog have en bredde på mindst 30 mm. Brugerne kan disponere frit over pladsen, bortset fra kolonnerne under litra a), b) og c).

2.3.

Umiddelbart under den sidste angivelse trækkes en vandret streg, og den uudnyttede plads overstreges for at umuliggøre senere tilføjelser.

AFDELING 2

Oplysninger, der skal anføres i de enkelte rubrikker

1.   Rubrik

1.1.   Øvre del

Når ladelisten vedlægges en forsendelsesangivelse, anfører person, der er ansvarlig for proceduren, »T1«, »T2« eller »T2F« i den øvre del.

1.2.   Nedre del

De oplysninger, der omhandles i punkt 4 i afdeling III nedenfor, skal anføres i denne del af rubrikken.

2.   Kolonner

2.1.   Løbenummer.

Hver varepost, der anføres i ladelisten, nummereres fortløbende.

2.2.   Mærke, nummer, antal kolli og deres art; varebeskrivelse.

De krævede oplysninger angives i overensstemmelse med tillæg B1 til TDA.

Når ladelisten vedlægges en forsendelsesangivelse, skal der derpå anføres de oplysninger, som i forsendelsesangivelsen er anført i rubrik 31 »Kolli og varebeskrivelse«, 40 »Summarisk angivelse/forudgående dokument«, 44 »Supplerende oplysninger/Vedlagte dokumenter/Certifikater og bevillinger« og i givet fald 33 »Varekode« og 38 »Nettomasse (kg)«.

2.3.   Afsendelses-/eksportland

Her anføres navnet på den medlemsstat, hvorfra varerne afsendes/eksporteres.

2.4.   Bruttomasse (kg)

Her anføres de samme oplysninger som i rubrik 35 i SAD (jf. bilag B-DA).

AFDELING 3

Anvendelse af ladelister

1. Der kan ikke til en og samme forsendelsesangivelse vedlægges både en eller flere ladelister og en eller flere supplementsformularer.

2. Når der anvendes ladelister til en forsendelse, gennemstreges følgende rubrikker: 15 »Afsendelses-/eksportland«, 32 »Varepost nr.«, 33 »Varekode«, 35 »Bruttomasse (kg)«, 38 »Nettomasse (kg)«, 40 »Summarisk angivelse/forudgående dokument« og, i givet fald, 44 »Supplerende oplysninger/Vedlagte dokumenter/Certifikater og bevillinger« på forsendelsesangivelsen, og rubrik 31 »Kolli og varebeskrivelse« på nævnte formular må ikke benyttes til angivelse af kollienes mærker, numre, antal og art samt beskrivelse af varerne. Der anføres i rubrik 31 »Kolli og varebeskrivelse« på forsendelsesangivelsen eller det benyttede T2L- eller T2LF-dokument en henvisning til løbenummeret og betegnelsen på de forskellige ladelister.

3. Ladelisten udfærdiges i samme antal eksemplarer som den dertil svarende forsendelsesangivelse.

4. Når forsendelsesangivelsen registreres, forsynes ladelisten med samme registreringsnummer som den dertil svarende forsendelsesangivelse. Dette nummer påføres enten ved hjælp af et stempel, der indeholder afgangstoldstedets navn, eller i hånden. I sidstnævnte tilfælde skal nummeret være ledsaget af afgangstoldstedets officielle stempel.

Underskrift af en tjenestemand fra afgangstoldstedet er fakultativ.

5. Vedlægges der flere ladelister til en og samme forsendelsesangivelse, skal de af den person, der er ansvarlig for proceduren, forsynes med et serienummer, og antallet af ladelister skal angives i rubrik 4 (ladelister).

6. Formularerne til ladelisterne skal trykkes på papir, der er skrivefast og vejer mindst 40 g pr. m2, og det skal være så stærkt, at det ved normal brug ikke går i stykker eller krøller. Papirets farve kan bestemmes af brugerne. Formatet er 210 × 297 mm, idet der med hensyn til papirets længde tillades en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm.
BILAG 12

ANSØGNINGS- OG BEVILLINGSFORMULARER

Generelle bemærkninger

Layoutet i modellerne er ikke bindende, f.eks. kan medlemsstaterne i stedet for rubrikker anvende formularer med en linjestruktur, og hvis det er nødvendigt kan de enkelte rubrikker udvides. Medlemsstaterne kan ligeledes anvende nationale it-systemer til modtagelse af ansøgninger og udstedelse af bevillinger.

Men løbenumrene og den hertil hørende tekster obligatorisk.

Medlemsstaterne kan tilføje rubrikker eller linjer til nationale formål. Sådanne rubrikker eller linjer forsynes med løbenummer og et stort bogstav (f.eks. 5A).

I princippet skal rubrikker, hvor løbenummeret er med fed skrift, udfyldes. I de forklarende bemærkninger henvises der til undtagelser.

Tillægget indeholder koderne for de økonomiske forudsætninger.

▼M1

image

image

▼M1

image

image

image

image

▼M1

Forklarende bemærkninger til rubrikkerne i ansøgningsformularen

Generel bemærkning:

De nødvendige oplysninger kan om nødvendigt anføres på separate bilag til ansøgnings