02015R2450 — DA — 15.12.2017 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2450

af 2. december 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1868 af 20. oktober 2016

  L 286

35

21.10.2016

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2189 af 24. november 2017

  L 310

3

25.11.2017
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2450

af 2. december 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER OG TILSYNSMÆSSIGE INDBERETNINGSKRAV

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning indføres gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende regelmæssig tilsynsindberetning, idet den fastsætter skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne, jf. artikel 35, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber, og artikel 244, stk. 2, og artikel 245, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår koncerner.

Artikel 2

Formater for tilsynsindberetning

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette de i denne forordning omhandlede oplysninger i de dataudvekslingsformater og fremstillinger, som tilsynsmyndigheden eller den koncerntilsynsførende har fastsat, idet de overholder følgende anvisninger:

a) Datapunkter af typen »beløb« udtrykkes i enheder uden decimaler, med undtagelse af skema S.06.02, S.08.01, S.08.02 og S.11.01, hvor de udtrykkes i enheder med to decimaler.

b) Datapunkter af typen »procent« udtrykkes pr. enhed med fire decimaler.

c) Datapunkter af typen »heltal« udtrykkes i enheder uden decimaler.

Artikel 3

Valuta

1.  Medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet, forstås i denne forordning ved »indberetningsvaluta«:

a) for individuel indberetning: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskaber

b) for indberetning på koncernniveau: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af koncernregnskabet.

2.  Datapunkter af typen »beløb« angives i indberetningsvalutaen, hvilket kræver, at andre valutaer omregnes til indberetningsvalutaen, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

3.  Når værdien af et aktiv eller passiv, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen, udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen, som hvis omregningen var sket til lukkekursen på den sidste dag, hvor den relevante kurs er tilgængelig i den indberetningsperiode, som aktivet eller passivet vedrører.

4.  Når værdien af en indtægt eller udgift udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen på samme omregningsgrundlag som det, der anvendes i regnskabssammenhæng.

5.  Omregningen til indberetningsvalutaen foretages ved at anvende vekselkursen fra den samme kilde, som anvendes til forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskab i tilfælde af individuel indberetning eller til koncernregnskabet i tilfælde af indberetning på koncernniveau, medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet.

Artikel 4

Genindberetning af data

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal så hurtigt som praktisk muligt genindberette de oplysninger der blev indberettet ved hjælp af de i denne forordning omhandlede skemaer, når der er sket væsentlige ændringer i de oprindeligt indberettede oplysninger for den samme indberetningsperiode efter den seneste indberetning til tilsynsmyndighederne eller den koncerntilsynsførende.KAPITEL II

KVANTITATIVE INDBERETNINGSSKEMAER FOR INDIVIDUELLE SELSKABER

Artikel 5

Kvantitative skemaer til de indledende oplysninger for individuelle selskaber

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 314, stk. 1, litra a) og c), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema SR.01.01.03 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

b) skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

c) skema S.01.03.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag II

d) skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

e) skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

f) hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

g) hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

h) hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

i) hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

j) hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

Artikel 6

Kvartalsvise kvantitative skemaer for individuelle selskaber

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, medmindre indberetningens omfang eller hyppighed er begrænset i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, kvartalsvis indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.01.01.02 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

b) skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

c) skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

d) skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag II til nærværende forordning

e) skema S.06.02.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag II og under anvendelse af den supplerende identifikationskode (CIC) som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

f) hvis andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, overstiger 30 % af de samlede investeringer, skema S.06.03.01 i bilag I, om alle kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag II

g) skema S.08.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag II og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

h) skema S.08.02.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over derivater, der er afviklet i indberetningsperioden, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag II og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

i) skema S.12.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag svarende til livsforsikring (»SLT-sygeforsikring«), for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

j) skema S.17.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

k) skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

l) hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

m) hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

2.  Med henblik på stk. 1, litra f), bestemmes andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, af de samlede investeringer som summen af post C0010/R0180, kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 og kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 i skema S.02.01.02 divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.02.

Artikel 7

Tilladte forenklinger i kvartalsvis indberetning for individuelle selskaber

1.  Hvad angår de i artikel 6, stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger kan kvartalsvise målinger i højere grad bygge på skøn og estimeringsmetoder end målinger af økonomiske data i årsregnskabet. Målingsprocedurerne for den kvartalsvise indberetning skal udformes således, at de sikrer, at de deraf følgende oplysninger er troværdige og overholder standarderne i direktiv 2009/138/EF, og at alle væsentlige oplysninger, der er relevante for forståelsen af dataene, indberettes.

2.  Når forsikrings- og genforsikringsselskaberne indberetter de i artikel 6, stk. 1, litra i) og j), omhandlede oplysninger, kan de anvende forenklede metoder ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.

Artikel 8

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Grundlæggende oplysninger og indberetningens indhold

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.01.01.01 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

b) skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

c) skema S.01.03.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag II.

Artikel 9

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Balancen og andre generelle oplysninger

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

b) skema S.02.02.01 i bilag I, om aktiver og passiver efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.02.02 i bilag II

c) skema S.03.01.01 i bilag I, med generelle oplysninger om ikkebalanceførte poster, efter vejledningen i afsnit S.03.01 i bilag II

d) skema S.03.02.01 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte modtagne ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.02 i bilag II

e) skema S.03.03.01 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte stillede ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.03 i bilag II

f) skema S.04.01.01 i bilag I, om virksomhed efter land, herunder EØS og ikke-EØS, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.04.01 i bilag II til nærværende forordning

g) skema S.04.02.01 i bilag I, om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til direktiv 2009/138/EF, undtagen fragtførerens ansvar, efter vejledningen i afsnit S.04.02 i bilag II til nærværende forordning

h) skema S.05.01.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag II til nærværende forordning

i) skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag II.

Artikel 10

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om investeringer

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, medmindre de er undtaget i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF i forbindelse med et bestemt skema, årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) hvis selskabet er undtaget for den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02.01 eller S.08.01.01 i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med en oversigt over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.01 i bilag II til nærværende forordning

b) hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.06.02.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.02.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

c) hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.06.03.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF eller ikke har indberettet det kvartalsvis, fordi andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, af de samlede investeringer, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 6, stk. 1, litra f), ikke overstiger 30 %, skema S.06.03.01 i bilag I til nærværende forordning, om alle de kollektive investeringer, der besiddes af selskaberne, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag II til nærværende forordning

d) hvis værdien af strukturerede produkter, beregnet som summen af aktiver, der er klassificeret i kategori 5 og 6, som defineret i bilag V, udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, skema S.07.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over strukturerede produkter, efter vejledningen i afsnit S.07.01 i bilag II

e) hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.08.01.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

f) hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.08.02.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.02.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over derivater, der er afviklet i indberetningsperioden, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

g) skema S.09.01.01 i bilag I, om indtægter, gevinster og tab i indberetningsperioden efter aktivkategori som defineret i bilag IV, efter vejledningen i afsnit S.09.01 i bilag II

h) hvis værdien af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, skema S.10.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aftaler om værdipapirudlån og -genkøb, balanceførte og ikkebalanceførte, efter vejledningen i afsnit S.10.01 i bilag II

i) skema S.11.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes som sikkerhed, hvor alle typer ikkebalanceførte aktivkategorier, der besiddes som sikkerhed, er medregnet, efter vejledningen i afsnit S.11.01 i bilag II.

Artikel 11

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.12.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

b) skema S.12.02.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring efter land, efter vejledningen i afsnit S.12.02 i bilag II

c) skema S.13.01.01 i bilag I, om fremskrivningen af det bedste skøn over fremtidige cash flow i livsforsikringsvirksomheden, efter vejledningen i afsnit S.13.01 i bilag II

d) skema S.14.01.01 i bilag I, om analyser af livsforsikringsforpligtelser, herunder livsforsikrings- og livsgenforsikringsaftaler og annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler, efter produkt og efter homogen risikogruppe udstedt af selskabet, efter vejledningen i afsnit S.14.01 i bilag II

e) skema S.15.01.01 i bilag I, om beskrivelse af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt af selskabet i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.15.01 i bilag II

f) skema S.15.02.01 i bilag I, om afdækning af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt af selskabet i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.15.02 i bilag II

g) skema S.16.01.01 i bilag I, om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser udstedt af selskabet i forbindelse med annuiteter hidrørende fra direkte forsikringsvirksomhed, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og derudover efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.16.01 i bilag II til nærværende forordning Oplysningerne efter valuta skal kun indberettes, hvis det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav, med følgende opdeling:

i) beløb for indberetningsvalutaen

ii) beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche

iii) beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav (diskonteret grundlag) i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav

h) skema S.17.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

i) skema S.17.02.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring vedrørende direkte forsikringsvirksomhed efter land, efter vejledningen i afsnit S.17.02 i bilag II

j) skema S.18.01.01 i bilag I, om fremskrivningen af fremtidige cash flow baseret på det bedste skøn over skadesforsikringsvirksomheden, efter vejledningen i afsnit S.18.01 i bilag II

k) skema S.19.01.01 i bilag I, om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringskrav i form af udviklingstrekanter, i alt for hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og derudover efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.19.01 i bilag II til nærværende forordning; oplysningerne efter valuta skal kun indberettes, hvis det samlede bedste bruttoskøn for en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne, med følgende opdeling:

i) beløb for indberetningsvalutaen

ii) beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche

iii) beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste bruttoskøn over alle erstatningshensættelser i den oprindelige valuta

l) skema S.20.01.01 i bilag I, om udviklingen i fordelingen af erstatningsudgifter ved regnskabsårets udgang, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.20.01 i bilag II til nærværende forordning

m) skema S.21.01.01 i bilag I, om risikoprofilen for fordelingen af tab vedrørende skadesforsikringsvirksomhed for hver efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.21.01 i bilag II til nærværende forordning

n) skema S.21.02.01 i bilag I, om skadesforsikringsricisi, efter vejledningen i afsnit S.21.02 i bilag II

o) skema S.21.03.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici efter forsikringssum efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.21.03 i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 12

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om langsigtede garantier

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.22.01.01 i bilag I, om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag II

b) skema S.22.04.01 i bilag I, om overgangsforanstaltninger for så vidt angår rentesatsen, efter vejledningen i afsnit S.22.04 i bilag II

c) skema S.22.05.01 i bilag I, om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsikringsmæssige hensættelser, efter vejledningen i afsnit S.22.05 i bilag II

d) skema S.22.06.01 i bilag I, om det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta, efter vejledningen i afsnit S.22.06 i bilag II.

Artikel 13

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalinteresser

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

b) skema S.23.02.01 i bilag I, med detaljerede oplysninger om kapitalgrundlaget efter tiers, efter vejledningen i afsnit S.23.02 i bilag II

c) skema S.23.03.01 i bilag I, om årlige bevægelser i kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.03 i bilag II

d) skema S.23.04.01 i bilag I, med en liste over kapitalgrundlagselementer, efter vejledningen i afsnit S.23.04 i bilag II

e) skema S.24.01.01 i bilag I, om kapitalinteresser, der besiddes af selskabet, og et overblik over beregningen af fradraget i kapitalgrundlaget i forbindelse med kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, efter vejledningen i afsnit S.24.01 i bilag II.

Artikel 14

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om solvenskapitalkrav

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

b) hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

c) hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

d) skema S.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag II

e) skema S.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag II

f) skema S.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag II

g) skema S.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag II

h) skema S.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag II

i) skema S.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag II

j) skema S.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag II

k) skema S.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag II.

2.  Hvis der findes ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke for enheden som helhed.

3.  Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 19.

4.  Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke.

Artikel 15

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om minimumskapitalkrav

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

b) hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

Artikel 16

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om variationsanalyse

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.29.01.01 i bilag I, om variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, med en oversigt over de vigtigste kilder til denne variation, efter vejledningen i afsnit S.29.01 i bilag II

b) skema S.29.02.01 i bilag I, om den del af variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser, efter vejledningen i afsnit S.29.02 i bilag II

c) skema S.29.03.01 og S.29.04.01 i bilag I, om den del af variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, der skyldes forsikringsmæssige hensættelser, efter vejledningen i afsnit S.29.03 og 29.04 i bilag II.

Artikel 17

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om genforsikring og special purpose vehicles (SPV'er)

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.30.01.01 i bilag I, om fakultative dækninger i næste indberetningsår, med oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilken der anvendes fakultativ genforsikring, efter vejledningen i afsnit S.30.01 i bilag II til nærværende forordning

b) skema S.30.02.01 i bilag I, om genforsikringsandelen af fakultative dækninger i næste indberetningsår, med oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.30.02 i bilag II til nærværende forordning

c) skema S.30.03.01 i bilag I, om det cederede genforsikringsprogram i næste indberetningsår, med prospektive oplysninger om genforsikringsaftaler, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, efter vejledningen i afsnit S.30.03 i bilag II

d) skema S.30.04.01 i bilag I, om det cederede genforsikringsprogram i næste indberetningsår, med prospektive oplysninger om genforsikringsaftaler, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, efter vejledningen i afsnit S.30.04 i bilag II

e) skema S.31.01.01 i bilag I, om genforsikringsandelen, efter vejledningen i afsnit S.31.01 i bilag II

f) skema S.31.02.01 i bilag I, om SPV'er set fra det forsikrings- eller genforsikringsselskabs synspunkt, der overfører risici til SPV'erne, efter vejledningen i afsnit S.31.02 i bilag II.

Artikel 18

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om ring-fenced fonde, væsentlige matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende hver væsentlig ring-fenced fond, hver væsentlig matchtilpasningsportefølje og den resterende del, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema SR.01.01.01 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

b) for hver væsentlig ring-fenced fond og for den resterende del, skema SR.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af både værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

c) skema SR.12.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

d) skema SR.17.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

e) skema SR.22.02.01 i bilag I, om fremskrivningen af fremtidige cash flow til beregningen af det bedste skøn efter hver væsentlig matchtilpasningsportefølje, efter vejledningen i afsnit S.22.02 i bilag II

f) SR.22.03.01 i bilag I, om matchtilpasningsporteføljerne efter hver væsentlig matchtilpasningsportefølje, efter vejledningen i afsnit S.22.03 i bilag II

g) hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

h) hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

i) hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

j) skema SR.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag II

k) skema SR.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag II

l) skema SR.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag II

m) skema SR.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag II

n) skema SR.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag II

o) skema SR.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag II

p) skema SR.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag II

q) skema SR.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag II.

2.  Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i litra j)-q) omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 19.

3.  Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i litra j)-q) omhandlede skemaer ikke.

Artikel 19

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Brugere af interne modeller

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der beregner solvenskapitalkravet ved at anvende en godkendt partiel eller komplet intern model, aftaler med deres tilsynsmyndighed, hvilke skemaer der skal indgives årligt vedrørende oplysningerne om solvenskapitalkravet.

Artikel 20

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om koncerninterne transaktioner

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i direktiv 2009/138/EF, og hvis moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 245, stk. 2, andet afsnit, sammenholdt med samme direktivs artikel 265, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.36.01.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner, der omfatter transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel, efter vejledningen i afsnit S.36.01 i bilag II

b) skema S.36.02.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i derivater, herunder de garantier, der understøtter derivater, efter vejledningen i afsnit S.36.02 i bilag II

c) skema S.36.03.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i genforsikring, efter vejledningen i afsnit S.36.03 i bilag II

d) skema S.36.04.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende intern omkostningsdeling, eventualforpligtelser, som ikke er derivater, og ikkebalanceførte poster og andre typer koncerninterne transaktioner, efter vejledningen i afsnit S.36.04 i bilag II.

Artikel 21

Kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om koncerninterne transaktioner

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i direktiv 2009/138/EF, og hvis moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, skal indberette meget væsentlige koncerninterne transaktioner, jf. artikel 245, stk. 2, andet afsnit, i nævnte direktiv sammenholdt med samme direktivs artikel 265, og koncerninterne transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, jf. nævnte direktivs artikel 245, stk. 3, sammenholdt med samme direktivs artikel 265, så hurtigt som muligt, ved hjælp af de relevante skemaer blandt skema S.36.01.01-S.36.04.01 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.36.01-S.36.04 i bilag II til nærværende forordning.KAPITEL III

KVANTITATIVE INDBERETNINGSSKEMAER FOR KONCERNER

Artikel 22

Kvantitative skemaer til de indledende oplysninger for koncerner

1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 314, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 375, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.01.01.06 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

b) skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om koncernen og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

c) skema S.01.03.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerne, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag III

d) skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III

e) skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

f) hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

g) hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

h) hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

i) skema S.32.01.04 i bilag I, om de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

j) skema S.33.01.04 i bilag I, om krav gældende for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.33.01 i bilag III

k) S.34.01.04 i bilag I, om andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, efter vejledningen i afsnit S.34.01 i bilag III.

2.  De i stk. 1, litra c), d), f), g) og h), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

Artikel 23

Kvartalsvise kvantitative skemaer for koncerner

1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal, medmindre indberetningens omfang eller hyppighed er begrænset i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, kvartalsvis indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.01.01.05 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

b) skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om koncernen og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

c) hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.02.01.02 i bilag I til nærværende forordning, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsen i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til nærværende forordning

d) skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskabet, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag III til nærværende forordning

e) skema S.06.02.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

f) hvis andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, er over 30 % af de samlede investeringer, skema S.06.03.04 i bilag I, om alle kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag III

g) skema S.08.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

h) skema S.08.02.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over transaktioner i derivater i løbet af indberetningsåret, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

i) skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III.

2.  Ved anvendelsen af stk. 1, litra f), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer af summen af post C0010/R0180, kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 og kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 i skema S.02.01.02 divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.02. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

Artikel 24

Tilladte forenklinger i kvartalsvis indberetning for koncerner

Hvad angår de i artikel 23, stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger kan kvartalsvise målinger i højere grad bygge på skøn og estimeringsmetoder end målinger af økonomiske data i årsregnskabet. Målingsprocedurerne for den kvartalsvise indberetning skal udformes således, at de sikrer, at de deraf følgende oplysninger er troværdige og overholder standarderne i direktiv 2009/138/EF, og at alle væsentlige oplysninger, der er relevante for forståelsen af dataene, indberettes.

Artikel 25

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Grundlæggende oplysninger og indberetningens indhold

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.01.01.04 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

b) skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

c) hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.01.03.04 i bilag I til nærværende forordning, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerne, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 26

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Balancen og andre generelle oplysninger

1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af både værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III

b) skema S.02.02.01 i bilag I, om aktiver og passiver efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.02.02 i bilag III

c) skema S.03.01.04 i bilag I, med generelle oplysninger om ikkebalanceførte poster, efter vejledningen i afsnit S.03.01 i bilag III

d) skema S.03.02.04 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte modtagne ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.02 i bilag III

e) skema S.03.03.04 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte stillede ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.03 i bilag III

f) skema S.05.01.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskabet, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag III til nærværende forordning

g) skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag III.

2.  De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

Artikel 27

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om investeringer

1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal, medmindre de er undtaget i henhold til artikel 254, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF i forbindelse med et bestemt skema, årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) hvis koncernen er undtaget for den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02.04 eller S.08.01.04 i henhold til artikel 254, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med oplysninger i oversigtsform om aktiverne, efter vejledningen i afsnit S.06.01 i bilag III til nærværende forordning

b) hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.06.02.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.02.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag III til nærværende forordning

c) hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.06.03.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF eller ikke har indberettet det kvartalsvis, fordi andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 23, stk. 1, litra f), ikke overstiger 30 %, skema S.06.03.04 i bilag I til nærværende forordning, om alle de kollektive investeringer, der besiddes af selskaberne, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag III til nærværende forordning

d) hvis andelen af strukturerede produkter, der besiddes af koncernen, overstiger 5 % af de samlede investeringer, skema S.07.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over strukturerede produkter, efter vejledningen i afsnit S.07.01 i bilag III

e) hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.08.01.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.01.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag III til nærværende forordning

f) hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.08.02.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.02.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over transaktioner i derivater, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag III til nærværende forordning

g) skema S.09.01.04 i bilag I, om indtægter, gevinster og tab i indberetningsperioden efter aktivkategori som defineret i bilag IV, efter vejledningen i afsnit S.09.01 i bilag III

h) Hvis andelen af værdien af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen overstiger 5 % af de samlede investeringer, skema S.10.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aftaler om værdipapirudlån og -genkøb, balanceførte og ikkebalanceførte, efter vejledningen i afsnit S.10.01 i bilag III

i) skema S.11.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes som sikkerhed, hvor alle typer ikkebalanceførte aktivkategorier, der besiddes som sikkerhed, er medregnet, efter vejledningen i afsnit S.11.01 i bilag III.

2.  Ved anvendelsen af stk. 1, litra d), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af værdien af strukturerede produkter, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer af summen af aktiver klassificeret i aktivkategori 5 og 6, som defineret i bilag IV til nærværende forordning, divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0020 i skema S.02.01.01. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

3.  Ved anvendelsen af stk. 1, litra h), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af summen af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler, for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen, divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

Artikel 28

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om variable livrenter

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.15.01.04 i bilag I, om beskrivelsen af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed af selskaber i koncernen og etableret uden for EØS, efter vejledningen i afsnit S.15.01 i bilag III

b) skema S.15.02.04 i bilag I, om afdækningen af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed af selskaber i koncernen og etableret uden for EØS, efter vejledningen i afsnit S.15.02 i bilag III.

Artikel 29

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om langsigtede garantier

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af skema S.22.01.04 i bilag I til nærværende forordning, med oplysninger om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 30

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om kapitalgrundlag

1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

b) skema S.23.02.04 i bilag I, med detaljerede oplysninger om kapitalgrundlaget efter tiers, efter vejledningen i afsnit S.23.02 i bilag III

c) skema S.23.03.04 i bilag I, om årlige bevægelser i kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.03 i bilag III

d) skema S.23.04.04 i bilag I, med en liste over kapitalgrundlagselementer, efter vejledningen i afsnit S.23.04 i bilag III.

2.  De i stk. 1, litra b) og c), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

Artikel 31

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om solvenskapitalkrav

1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

b) hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

c) hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

d) skema S.26.01.04 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag III

e) skema S.26.02.04 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag III

f) skema S.26.03.04 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag III

g) skema S.26.04.04 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag III

h) skema S.26.05.04 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag III

i) skema S.26.06.04 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag III

j) skema S.26.07.04 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag III

k) skema S.27.01.04 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag III.

2.  Hvis der findes ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke for koncernen som helhed.

3.  Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 35.

4.  Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke.

Artikel 32

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om genforsikringsselskaber og special purpose vehicles (SPV'er)

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.31.01.04 i bilag I, om genforsikringsandelen, efter vejledningen i afsnit S.31.01 i bilag III

b) skema S.31.02.04 i bilag I, om SPV'er set fra det forsikrings- eller genforsikringsselskabs synspunkt, der overfører risici til SPV'erne, efter vejledningen i afsnit S.31.02 i bilag III.

Artikel 33

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Koncernspecifikke oplysninger

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a) skema S.32.01.04 i bilag I, om de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

b) skema S.33.01.04 i bilag I, om krav gældende for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.33.01 i bilag III

c) skema S.34.01.04 i bilag I, om andre finansielle selskaber end forsikrings- og genforsikringsselskaber, og om ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, jf. definitionen i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.34.01 i bilag III

d) skema S.35.01.04 i bilag I, om de forsikringsmæssige hensættelser hos selskaberne i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.35.01 i bilag III

e) skema S.36.01.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner, der omfatter transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.01 i bilag III til nærværende forordning

f) skema S.36.02.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i derivater, herunder de garantier, der understøtter derivater, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.02 i bilag III til nærværende forordning

g) skema S.36.03.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende genforsikring, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.03 i bilag III til nærværende forordning

h) skema S.36.04.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende intern omkostningsdeling, eventualforpligtelser, som ikke er derivater, og ikkebalanceførte poster og andre typer koncerninterne transaktioner, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.04 i bilag III til nærværende forordning

i) skema S.37.01.04 i bilag I, om væsentlige risikokoncentrationer, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 244, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.37.01 i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 34

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om ring-fenced fonde, væsentlige matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

1.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer i forbindelse med alle væsentlige ring-fenced fonde og alle væsentlige matchtilpasningsporteføljer vedrørende den del, der er konsolideret som omhandlet i artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, samt i forbindelse med den resterende del:

a) skema SR.01.01.04 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

b) hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

c) hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

d) hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

e) skema SR.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag III

f) skema SR.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag III

g) skema SR.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag III

h) skema SR.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag III

i) skema SR.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag III

j) skema SR.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag III

k) skema SR.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag III

l) skema SR.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag III.

2.  Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra e)-l), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er omfattet af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 35.

3.  Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra e)-l), anførte skemaer ikke.

4.  Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal, ud over de oplysninger, der indberettes ved hjælp af de i stk. 1 omhandlede skemaer, årligt indberette oplysninger om balancen i forbindelse med alle væsentlige ring-fenced fonde relateret til den del, der er konsolideret, jf. artikel 335, stk. 1, litra a) eller c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, samt i forbindelse med den resterende del, som omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af skema SR.02.01.01 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 35

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Brugere af interne modeller

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der beregner solvenskapitalkravet ved at anvende en godkendt partiel eller komplet intern model, aftaler med deres koncerntilsynsførende, hvilke skemaer der skal indgives årligt vedrørende oplysningerne om solvenskapitalkravet.

Artikel 36

Kvantitative skemaer for koncerner — koncerninterne transaktioner og risikokoncentrationer

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette:

a) væsentlige og meget væsentlige koncerninterne transaktioner som omhandlet i artikel 245, stk. 2, første og andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF og koncerninterne transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 245, stk. 3, ved hjælp af skema S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 og S.36.04.01, alt efter hvilket der er relevant, i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.36.01-S.36.04 i bilag III til nærværende forordning

b) væsentlige risikokoncentrationer som omhandlet i artikel 244, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF og risikokoncentrationer, der skal indberettes under alle omstændigheder, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 244, stk. 3, ved hjælp af skema S.37.01.04 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.37.01 i bilag III til nærværende forordning.KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 37

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG IS.01.01.01

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.01

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.01.03.01

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

R0020

 

S.02.01.01

Balance

R0030

 

S.02.02.01

Aktiver og passiver efter valuta

R0040

 

S.03.01.01

Ikkebalanceførte poster — Generelt

R0060

 

S.03.02.01

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

R0070

 

S.03.03.01

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

R0080

 

S.04.01.01

Virksomhed efter land

R0090

 

S.04.02.01

Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

R0100

 

S.05.01.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

R0110

 

S.05.02.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

R0120

 

S.06.01.01

Oversigt over aktiver

R0130

 

S.06.02.01

Liste over aktiver

R0140

 

S.06.03.01

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

R0150

 

S.07.01.01

Strukturerede produkter

R0160

 

S.08.01.01

Åbne derivater

R0170

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

R0180

 

S.09.01.01

Indtægter/gevinster og tab i perioden

R0190

 

S.10.01.01

Værdipapirudlån og -genkøb

R0200

 

S.11.01.01

Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

R0210

 

S.12.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

R0220

 

S.12.02.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land

R0230

 

S.13.01.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto

R0240

 

S.14.01.01

Analyse af livsforsikringsforpligtelser

R0250

 

S.15.01.01

Beskrivelse af garantier for variable livrenter

R0260

 

S.15.02.01

Afdækning af garantier for variable livrenter

R0270

 

S.16.01.01

Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

R0280

 

S.17.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

R0290

 

S.17.02.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

R0300

 

S.18.01.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

R0310

 

S.19.01.01

Skadesforsikringserstatninger

R0320

 

S.20.01.01

Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

R0330

 

S.21.01.01

Risikoprofil for fordeling af tab

R0340

 

S.21.02.01

Skadesforsikringsrisici

R0350

 

S.21.03.01

Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

R0360

 

S.22.01.01

Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

R0370

 

S.22.04.01

Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

R0380

 

S.22.05.01

Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

R0390

 

S.22.06.01

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

R0400

 

S.23.01.01

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.23.02.01

Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

R0420

 

S.23.03.01

Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

R0430

 

S.23.04.01

Liste over kapitalgrundlagselementer

R0440

 

S.24.01.01

Kapitalinteresser, der besiddes

R0450

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

R0460

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0470

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

R0480

 

S.26.01.01

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

R0500

 

S.26.02.01

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

R0510

 

S.26.03.01

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

R0520

 

S.26.04.01

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

R0530

 

S.26.05.01

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

R0540

 

S.26.06.01

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

R0550

 

S.26.07.01

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

R0560

 

S.27.01.01

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

R0570

 

S.28.01.01

Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

R0580

 

S.28.02.01

Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

R0590

 

S.29.01.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0600

 

S.29.02.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

R0610

 

S.29.03.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

R0620

 

S.29.04.01

Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

R0630

 

S.30.01.01

Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

R0640

 

S.30.02.01

Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

R0650

 

S.30.03.01

Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringsprogrammer

R0660

 

S.30.04.01

Andele af cederede genforsikringsprogrammer

R0670

 

S.31.01.01

Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

R0680

 

S.31.02.01

Special purpose vehicles (SPV'er)

R0690

 

S.36.01.01

Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

R0740

 

S.36.02.01

Koncerninterne transaktioner — Derivater

R0750

 

S.36.03.01

Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

R0760

 

S.36.04.01

Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

R0770

 S.01.01.02

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.01

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.02.01.02

Balance

R0030

 

S.05.01.02

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

R0110

 

S.06.02.01

Liste over aktiver

R0140

 

S.06.03.01

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

R0150

 

S.08.01.01

Åbne derivater

R0170

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

R0180

 

S.12.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

R0220

 

S.17.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

R0290

 

S.23.01.01

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.28.01.01

Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

R0580

 

S.28.02.01

Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

R0590

 S.01.01.03

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.01

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.01.03.01

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

R0020

 

S.02.01.02

Balance

R0030

 

S.23.01.01

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

R0460

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0470

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

R0480

 

S.28.01.01

Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

R0580

 

S.28.02.01

Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

R0590

 S.01.01.04

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.04

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.01.03.04

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

R0020

 

S.02.01.01

Balance

R0030

 

S.02.02.01

Aktiver og passiver efter valuta

R0040

 

S.03.01.04

Ikkebalanceførte poster — Generelt

R0060

 

S.03.02.04

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

R0070

 

S.03.03.04

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

R0080

 

S.05.01.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

R0110

 

S.05.02.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

R0120

 

S.06.01.01

Oversigt over aktiver

R0130

 

S.06.02.04

Liste over aktiver

R0140

 

S.06.03.04

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

R0150

 

S.07.01.04

Strukturerede produkter

R0160

 

S.08.01.04

Åbne derivater

R0170

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

R0180

 

S.09.01.04

Indtægter/gevinster og tab i perioden

R0190

 

S.10.01.04

Værdipapirudlån og -genkøb

R0200

 

S.11.01.04

Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

R0210

 

S.15.01.04

Beskrivelse af garantier for variable livrenter

R0260

 

S.15.02.04

Afdækning af garantier for variable livrenter

R0270

 

S.22.01.04

Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

R0370

 

S.23.01.04

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.23.02.04

Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

R0420

 

S.23.03.04

Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

R0430

 

S.23.04.04

Liste over kapitalgrundlagselementer

R0440

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

R0460

 

S.25.02.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0470

 

S.25.03.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

R0480

 

S.26.01.04

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

R0500

 

S.26.02.04

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

R0510

 

S.26.03.04

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

R0520

 

S.26.04.04

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

R0530

 

S.26.05.04

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

R0540

 

S.26.06.04

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

R0550

 

S.26.07.04

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

R0560

 

S.27.01.04

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

R0570

 

S.31.01.04

Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

R0680

 

S.31.02.04

Special purpose vehicles (SPV'er)

R0690

 

S.32.01.04

Selskaber, der indgår i koncernen

R0700

 

S.33.01.04

Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

R0710

 

S.34.01.04

Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

R0720

 

S.35.01.04

Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

R0730

 

S.36.01.01

Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

R0740

 

S.36.02.01

Koncerninterne transaktioner — Derivater

R0750

 

S.36.03.01

Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

R0760

 

S.36.04.01

Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

R0770

 

S.37.01.04

Risikokoncentration

R0780

 S.01.01.05

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.04

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.02.01.02

Balance

R0030

 

S.05.01.02

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

R0110

 

S.06.02.04

Liste over aktiver

R0140

 

S.06.03.04

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

R0150

 

S.08.01.04

Åbne derivater

R0170

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

R0180

 

S.23.01.04

Kapitalgrundlag

R0410

 S.01.01.06

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.04

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.01.03.04

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

R0020

 

S.02.01.02

Balance

R0030

 

S.23.01.04

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

R0460

 

S.25.02.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0470

 

S.25.03.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

R0480

 

S.32.01.04

Enheder, der indgår i koncernen

R0700

 

S.33.01.04

Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

R0710

 

S.34.01.04

Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

R0720

 

SR.01.01.01

Indberetningens indholdRing-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

Z0010

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0020

 Skemakode

Skemanavn

 

C0010

SR.02.01.01

Balance

R0790

 

SR.12.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

R0800

 

SR.17.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

R0810

 

SR.22.02.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

R0820

 

SR.22.03.01

Oplysninger om beregning af matchtilpasning

R0830

 

SR.25.01.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

R0840

 

SR.25.02.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0850

 

SR.25.03.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

R0860

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

R0870

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

R0880

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

R0890

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

R0900

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

R0910

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

R0920

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

R0930

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

R0940

 

SR.01.01.04

Indberetningens indholdRing-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

Z0010

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0020

 Skemakode

Skemanavn

 

C0010

SR.02.01.04

Balance

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Solvenskapitalkrav — for koncerner, der anvender standardformlen ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Solvenskapitalkrav — for koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Solvenskapitalkrav — for koncerner, der anvender komplette interne modeller ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

R0870

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

R0880

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

R0890

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

R0900

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

R0910

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

R0920

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

R0930

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

R0940

 S.01.02.01

Grundlæggende oplysninger — Generelt

 

 

C0010

Selskabets navn

R0010

 

Selskabets identifikationskode

R0020

 

Selskabets kodetype

R0030

 

Type selskab

R0040

 

Land, hvor tilladelse er meddelt

R0050

 

Indberetningssprog

R0070

 

Indberetningsdato

R0080

 

▼M2

Regnskabsårets udgang

R0081

 

▼B

Referencedato for indberetning

R0090

 

Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

R0100

 

Indberetningsvaluta

R0110

 

Regnskabsstandarder

R0120

 

Beregningsmetode for solvenskapitalkravet

R0130

 

Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

R0140

 

Ring fenced fonde

R0150

 

Matchtilpasning

R0170

 

Volatilitetsjustering

R0180

 

Overgangsforanstaltning vedrørende risikofrie renter

R0190

 

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

R0200

 

Første indberetning eller genindberetning

R0210

 S.01.02.04

Grundlæggende oplysninger — Generelt

 

 

C0010

Navn på deltagende selskab

R0010

 

Koncernidentifikationskode

R0020

 

Koncernkodetype

R0030

 

Koncerntilsynsførendes land

R0050

 

Oplysninger om koncerndel

R0060

 

Indberetningssprog

R0070

 

Indberetningsdato

R0080

 

▼M2

Regnskabsårets udgang

R0081

 

▼B

Referencedato for indberetning

R0090

 

Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

R0100

 

Indberetningsvaluta

R0110

 

Regnskabsstandarder

R0120

 

Beregningsmetode for koncernens solvenskapitalkrav

R0130

 

Anvendelse af koncernspecifikke parametre

R0140

 

Ring fenced fonde

R0150

 

Beregningsmetode for koncernsolvens

R0160

 

Matchtilpasning

R0170

 

Volatilitetsjustering

R0180

 

Overgangsforanstaltning vedrørende risikofrie renter

R0190

 

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

R0200

 

Første indberetning eller genindberetning

R0210

 

S.01.03.01

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerListe over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

Fonds-/porteføljenummer

Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Væsentlig

Artikel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerListe over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Fonds-/porteføljenummer

Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Væsentlig

Artikel 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Balance

 

 

Solvens II-værdi

Regnskabsmæssig værdi

Aktiver

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Udskudte anskaffelsesomkostninger

R0020

 

 

Immaterielle aktiver

R0030

 

 

Udskudte skatteaktiver

R0040

 

 

Pensionsmæssigt overskud

R0050

 

 

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

 

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0070

 

 

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

 

 

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

 

 

Aktier

R0100

 

 

Aktier — noterede

R0110

 

 

Aktier — unoterede

R0120

 

 

Obligationer

R0130

 

 

Statsobligationer

R0140

 

 

Erhvervsobligationer

R0150

 

 

Strukturerede værdipapirer

R0160

 

 

Sikrede værdipapirer

R0170

 

 

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

 

 

Derivater

R0190

 

 

Indskud, bortset fra likvider

R0200

 

 

Øvrige investeringer

R0210

 

 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

 

 

Lån, herunder realkreditlån

R0230

 

 

Policelån

R0240

 

 

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

 

 

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

 

 

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

 

 

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

 

 

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

 

 

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0310

 

 

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

 

 

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

 

 

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

 

 

Indskud til cedenter

R0350

 

 

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

 

 

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

 

 

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

 

 

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

 

 

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

 

 

Likvider

R0410

 

 

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

 

 

Aktiver i alt

R0500

 

 

Forpligtelser

 

C0010

C0020

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

R0510

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0520

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

 

 

Bedste skøn

R0540

 

 

Risikomargin

R0550

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

 

 

Bedste skøn

R0580

 

 

Risikomargin

R0590

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

R0600

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0610

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

 

 

Bedste skøn

R0630

 

 

Risikomargin

R0640

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

R0650

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

 

 

Bedste skøn

R0670

 

 

Risikomargin

R0680

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

 

 

Bedste skøn

R0710

 

 

Risikomargin

R0720

 

 

Andre forsikringsmæssige hensættelser

R0730

 

 

Eventualforpligtelser

R0740

 

 

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

 

 

Pensionsforpligtelser

R0760

 

 

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

 

 

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

 

 

Derivater

R0790

 

 

Gæld til kreditinstitutter

R0800

 

 

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

 

 

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

 

 

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

 

 

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

 

 

Efterstillet gæld

R0850

 

 

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0860

 

 

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0870

 

 

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

 

 

Passiver i alt

R0900

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

 

 S.02.01.02

Balance

 

 

Solvens II-værdi

Aktiver

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Udskudte anskaffelsesomkostninger

R0020

 

Immaterielle aktiver

R0030

 

Udskudte skatteaktiver

R0040

 

Pensionsmæssigt overskud

R0050

 

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0070

 

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

 

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

 

Aktier

R0100

 

Aktier — noterede

R0110

 

Aktier — unoterede

R0120

 

Obligationer

R0130

 

Statsobligationer

R0140

 

Erhvervsobligationer

R0150

 

Strukturerede værdipapirer

R0160

 

Sikrede værdipapirer

R0170

 

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

 

Derivater

R0190

 

Indskud, bortset fra likvider

R0200

 

Øvrige investeringer

R0210

 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

 

Lån, herunder realkreditlån

R0230

 

Policelån

R0240

 

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

 

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

 

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

 

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

 

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

 

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0310

 

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

 

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

 

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

 

Indskud til cedenter

R0350

 

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

 

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

 

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

 

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

 

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

 

Likvider

R0410

 

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

 

Aktiver i alt

R0500

 

Forpligtelser

 

C0010

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

R0510

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0520

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

 

Bedste skøn

R0540

 

Risikomargin

R0550

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

 

Bedste skøn

R0580

 

Risikomargin

R0590

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

R0600

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0610

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

 

Bedste skøn

R0630

 

Risikomargin

R0640

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

R0650

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

 

Bedste skøn

R0670

 

Risikomargin

R0680

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

 

Bedste skøn

R0710

 

Risikomargin

R0720

 

Andre forsikringsmæssige hensættelser

R0730

 

Eventualforpligtelser

R0740

 

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

 

Pensionsforpligtelser

R0760

 

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

 

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

 

Derivater

R0790

 

Gæld til kreditinstitutter

R0800

 

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

 

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

 

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

 

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

 

Efterstillet gæld

R0850

 

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0860

 

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0870

 

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

 

Passiver i alt

R0900

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

 

SR.02.01.01

BalanceRing-fenced fond eller resterende del

Z0020

 

Fondsnummer

Z0030

  

 

Solvens II-værdi

Regnskabsmæssig værdi

Aktiver

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Udskudte anskaffelsesomkostninger

R0020

 

 

Immaterielle aktiver

R0030

 

 

Udskudte skatteaktiver

R0040

 

 

Pensionsmæssigt overskud

R0050

 

 

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

 

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0070

 

 

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

 

 

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

 

 

Aktier

R0100

 

 

Aktier — noterede

R0110

 

 

Aktier — unoterede

R0120

 

 

Obligationer

R0130

 

 

Statsobligationer

R0140

 

 

Erhvervsobligationer

R0150

 

 

Strukturerede værdipapirer

R0160

 

 

Sikrede værdipapirer

R0170

 

 

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

 

 

Derivater

R0190

 

 

Indskud, bortset fra likvider

R0200

 

 

Øvrige investeringer

R0210

 

 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

 

 

Lån, herunder realkreditlån

R0230

 

 

Policelån

R0240

 

 

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

 

 

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

 

 

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

 

 

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

 

 

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

 

 

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0310

 

 

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

 

 

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

 

 

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

 

 

Indskud til cedenter

R0350

 

 

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

 

 

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

 

 

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

 

 

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

 

 

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

 

 

Likvider

R0410

 

 

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

 

 

Aktiver i alt

R0500

 

 

Forpligtelser

 

C0010

C0020

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

R0510

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0520

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

 

 

Bedste skøn

R0540

 

 

Risikomargin

R0550

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

 

 

Bedste skøn

R0580

 

 

Risikomargin

R0590

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

R0600

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0610

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

 

 

Bedste skøn

R0630

 

 

Risikomargin

R0640

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

R0650

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

 

 

Bedste skøn

R0670

 

 

Risikomargin

R0680

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

 

 

Bedste skøn

R0710

 

 

Risikomargin

R0720

 

 

Andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

Eventualforpligtelser

R0740

 

 

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

 

 

Pensionsforpligtelser

R0760

 

 

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

 

 

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

 

 

Derivater

R0790

 

 

Gæld til kreditinstitutter

R0800

 

 

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

 

 

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

 

 

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

 

 

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

 

 

Efterstillet gæld

R0850

 

 

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0860

 

 

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0870

 

 

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

 

 

Passiver i alt

R0900

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

 

 S.02.02.01

Aktiver og passiver efter valuta

 

 

 

 

 

 

Valutaer

 

 

 

 

 

 

C0010

Valutakode

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet værdi for alle valutaer

Værdi for Solvens II-indberetningsvalutaen

Værdi for resterende øvrige valutaer

 

Værdi for væsentlige valutaer

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Aktiver

 

 

 

 

 

 

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0020

 

 

 

 

 

Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0030

 

 

 

 

 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0040

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

R0050

 

 

 

 

 

Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

R0060

 

 

 

 

 

Alle øvrige aktiver

R0070

 

 

 

 

 

Aktiver i alt

R0100

 

 

 

 

 

Forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0110

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0120

 

 

 

 

 

Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

Derivater

R0140

 

 

 

 

 

Finansielle forpligtelser

R0150

 

 

 

 

 

Eventualforpligtelser

R0160

 

 

 

 

 

Alle øvrige passiver

R0170

 

 

 

 

 

Passiver i alt

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Ikkebalanceførte poster — Generelt

 

 

Maksimal værdi

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser

Værdi af aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes

Værdi af passiver, for hvilke sikkerheden besiddes

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garantier stillet af selskabet, herunder remburser

R0010

 

 

 

 

Heraf garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern.

R0020

 

 

 

 

Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser

R0030

 

 

 

 

Heraf garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern.

R0040

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes

 

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes, for ydede lån eller købte obligationer.

R0100

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes, for derivater

R0110

 

 

 

 

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for afgivne forsikringsmæssige hensættelser

R0120

 

 

 

 

Anden sikkerhed, der besiddes

R0130

 

 

 

 

Sikkerhed i alt, der besiddes

R0200

 

 

 

 

Stillet sikkerhed

 

 

 

 

 

Sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

R0210

 

 

 

 

Sikkerhed, der er stillet, for derivater

R0220

 

 

 

 

Aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

R0230

 

 

 

 

Anden sikkerhed, der er stillet

R0240

 

 

 

 

Sikkerhed i alt, der er stillet

R0300

 

 

 

 

Eventualforpligtelser

 

 

 

 

 

Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

R0310

 

 

 

 

Heraf eventualforpligtelser over for enheder i den samme koncern

R0320

 

 

 

 

Eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II-balancen

R0330

 

 

 

 

Eventualforpligtelser i alt

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Ikkebalanceførte poster — Generelt

 

 

Maksimal værdi

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser

Værdi af aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes

Værdi af passiver, for hvilke sikkerheden besiddes

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garantier stillet af koncernen, herunder remburser

R0010

 

 

 

 

Garantier modtaget af koncernen, herunder remburser

R0030

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes

 

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes, for ydede lån eller købte obligationer.

R0100

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes, for derivater

R0110

 

 

 

 

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for afgivne forsikringsmæssige hensættelser

R0120

 

 

 

 

Anden sikkerhed, der besiddes

R0130

 

 

 

 

Sikkerhed i alt, der besiddes

R0200

 

 

 

 

Stillet sikkerhed

 

 

 

 

 

Sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

R0210

 

 

 

 

Sikkerhed, der er stillet, for derivater

R0220

 

 

 

 

Aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

R0230

 

 

 

 

Anden sikkerhed, der er stillet

R0240

 

 

 

 

Sikkerhed i alt, der er stillet

R0300

 

 

 

 

Eventualforpligtelser

 

 

 

 

 

Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

R0310

 

 

 

 

Eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II-balancen

R0330

 

 

 

 

Eventualforpligtelser i alt

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

Kode for garanti

Navn på garantistiller

Kode for garantistiller

Kodetype for garantistiller

Garantistiller tilhørende samme koncern

Hændelse(r), der udløser garanti

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Ikrafttrædelsesdato for garanti

Supplerende kapitalgrundlag

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

Kode for garanti

Navn på garantistiller

Kode for garantistiller

Kodetype for garantistiller

Hændelse(r), der udløser garanti

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Ikrafttrædelsesdato for garanti

Supplerende kapitalgrundlag

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

Kode for garanti

Navn på garantimodtager

Kode for garantimodtager

Kodetype for garantimodtager

Garantimodtager tilhørende samme koncern

Hændelse(r), der udløser garanti

Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Ikrafttrædelsesdato for garanti

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

Kode for garanti

Navn på garantimodtager

Kode for garantimodtager

Kodetype for garantimodtager

Hændelse(r), der udløser garanti

Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Ikrafttrædelsesdato for garanti

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Virksomhed efter land 

 

Branche

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskab

Alle EØS-lande

Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle ikke-EØS-filialer

 

 

Forsikringsvirksomhed i hjemlandet, udøvet af selskabet

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet.

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i hjemlandet, udøvet af enhver EØS-filial.

Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle EØS-filialer i det land, hvor de er etableret

Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af alle EØS-filialer

Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet og alle EØS-filialer

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Land

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Tegnede præmier

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Efter EØS-land

Efter væsentligt ikke-EØS-land

 

 

Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

Forsikringsvirksomhed udøvet af filialer i væsentlige ikke-EØS-lande

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Land

R0010

 

 

 

 

Tegnede præmier

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

 

 

Selskab

Efter EØS-land

 

 

Fri udveksling af tjenesteydelser

Filial

Fri udveksling af tjenesteydelser

Filial

Fri udveksling af tjenesteydelser

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Land

R0010

 

 

 

 

 

Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

R0020

 

 

 

 

 

Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

Branche vedrørende:

Accepteret ikkeproportional genforsikring

I alt

 

 

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Sygeforsikring

Ulykkesforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Ejendomsforsikring

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Tegnede præmier

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikringsforpligtelser

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til forvaltning af investeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til forvaltning af krav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervelsesomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overheadomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Branche vedrørende: Skadesforsikringsforpligtelser

Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

I alt

 

 

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Sygeforsikring

Ulykkesforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Materielle anlægsaktiver

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til forvaltning af investeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til forvaltning af krav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervelsesomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Overheadomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Livsgenforsikringsforpligtelser

I alt

 

 

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til forvaltning af investeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til forvaltning af krav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Livsgenforsikringsforpligtelser

I alt

 

 

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Erhvervelsesomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overheadomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøb i alt

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

I alt

 

 

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Sygeforsikring

Ulykkesforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Materielle anlægsaktiver

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Livsgenforsikringsforpligtelser

I alt

 

 

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land 

 

Hjemland

Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) - skadesforsikringsforpligtelser

Top 5 i alt og hjemland

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Hjemland

Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) - livsforsikringsforpligtelser

Top 5 i alt og hjemland

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600