02015R2446 — DA — 01.05.2016 — 000.003


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2446

af 28. juli 2015

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen

(EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/341 af 17. december 2015

  L 69

1

15.3.2016

►M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/651 af 5. april 2016

  L 111

1

27.4.2016


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 087, 2.4.2016, s.  35 (2015/2446)

►C2

Berigtigelse, EUT L 101, 13.4.2017, s.  164 (2015/2446)

►C3

Berigtigelse, EUT L 101, 13.4.2017, s.  213 (2016/341)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2446

af 28. juli 2015

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksenAFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSERKAPITEL 1

Toldlovgivningens anvendelsesområde, toldmyndighedernes opgave samt definitioner

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) »landbrugspolitisk foranstaltning«: bestemmelser i relation til import- og eksportaktiviteter for produkter, der er omfattet af bilag 71-02, punkt 1, 2 og 3

2) »ATA-carnet«: det internationale tolddokument for midlertidig indførsel, der udstedes i henhold til ATA-konventionen eller Istanbul-konventionen

3) »ATA-konventionen«: toldkonventionen vedrørende ATA-carnet for midlertidig indførsel af varer, der blev udfærdiget i Bruxelles den 6. december 1961

4) »Istanbul-konventionen«: konventionen om midlertidig indførsel, der blev udfærdiget i Istanbul den 26. juni 1990

5) »bagage«: alle varer, som en fysisk person medbringer på en rejse, uanset på hvilken måde

6) »kodeks«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen

7) »EU-lufthavn«: enhver lufthavn beliggende i Unionens toldområde

8) »EU-havn«: enhver havn beliggende i Unionens toldområde

9) »konventionen om en fælles forsendelsesprocedure«: konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ( 1 )

10) » ►C2  fælles forsendelsesland ◄ «: et land, som ikke er en EU-medlemsstat, men som er part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure

11) »tredjeland«: et land eller område uden for Unionens toldområde

12) »CPD-carnet«: et internationalt tolddokument, som benyttes ved midlertidig indførsel af transportmidler, og som udstedes i henhold til Istanbul-konventionen

13) »afgangstoldsted«: det toldsted, der antager en toldangivelse, hvorved varer henføres under en forsendelsesprocedure

14) »bestemmelsestoldsted«: det toldsted, hvor varer, der henføres under en forsendelsesprocedure, frembydes med henblik på at bringe proceduren til ophør

15) »toldsted for den første indpassage«: det toldsted, som er kompetent for toldtilsynet på det sted, hvortil transportmidlet, som benyttes til at transportere varerne, ankommer til Unionens toldområde fra et område uden for dette område

16) »eksporttoldsted«: det toldsted, hvor eksportangivelsen eller reeksportangivelsen indgives for varer, der føres ud af Unionens toldområde

17) »henførselstoldsted«: det toldsted, som er anført i bevillingen til en særlig procedure, jf. kodeksens artikel 211, stk. 1, og som er bemyndiget til at frigive varer til en særlig procedure

18) »økonomiske operatørers registrerings- og identifikationsnummer« (EORI-nummer): et identifikationsnummer, som er unikt i Unionens toldområde, og som en toldmyndighed tildeler en økonomisk operatør eller en anden person for at registrere ham i toldøjemed

19) »eksportør«:

a) den i Unionens toldområde etablerede person, som på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, er indehaver af kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde

b) den privatperson, der medbringer varerne med henblik på eksport, hvis disse varer er indeholdt i vedkommendes personlige bagage

c) i andre tilfælde den i Unionens toldområde etablerede person, som har beføjelse til at beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde

20) »almindelig anerkendte regnskabsprincipper«: principper, som i et land på et givet tidspunkt er anerkendt eller finder væsentlig støtte i fagkredse, og som er bestemmende for, hvilke økonomiske midler og forpligtelser der skal bogføres som aktiver og passiver, hvilke ændringer i aktiver og passiver der skal bogføres, hvorledes aktiverne og passiverne samt de ændringer, der sker i disse, skal måles, hvilke oplysninger der skal offentliggøres og på hvilken måde, og hvilke finansielle oversigter der skal opstilles.

21) »varer af ikke-kommerciel karakter«:

a) varer i sendinger fra en privatperson til en anden, hvis sådanne sendinger:

i) finder sted lejlighedsvis

ii) udelukkende indeholder varer, som er bestemt til personlig brug for modtageren eller dennes familie, og som ikke ved deres beskaffenhed eller mængde giver anledning til at antage et kommercielt øjemed, og

iii) sendes fra afsenderen til modtageren uden nogen form for vederlag

b) varer i rejsendes personlige bagage, hvis disse:

i) finder sted lejlighedsvis, og

ii) udelukkende består af varer, der er bestemt til personlig brug for de rejsende eller deres familier eller er beregnet til gaver; beskaffenheden og mængden af sådanne varer må ikke give anledning til at antage, at de importeres eller eksporteres af kommercielle årsager

22) »masterreferencenummer« (MRN-nummer): det registreringsnummer, som den kompetente toldmyndighed tildeler til angivelser eller meddelelser, der er omhandlet i kodeksens artikel 5, nr. 9)-14), til TIR-transporter eller til beviser for toldmæssig status som EU-varer

23) »frist for afslutning af proceduren«: det tidsrum, inden for hvilket varer, der er henført under en særlig procedure, dog ikke forsendelse, eller forædlingsprodukter skal være henført under en efterfølgende toldprocedure, skal tilintetgøres, skal være ført ud af Unionens toldområde eller være anvendt til det foreskrevne særlige formål. For passiv forædling er fristen for afslutning af proceduren den frist, inden for hvilken midlertidigt eksporterede varer kan reimporteres til Unionens toldområde som forædlingsprodukter og henføres under overgang til fri omsætning for at kunne opnå fuldstændig eller delvis fritagelse for importafgifter

24) »varer i postforsendelse«: andre varer end brevforsendelser, der er anbragt i en postpakke eller et kolli og transporteres af en postvirksomhed eller på dennes ansvar i henhold til bestemmelserne i Verdenspostkonventionen, som blev vedtaget den 10. juli 1984 inden for rammerne af De Forenede Nationer

25) »postvirksomhed«: en operatør, der er etableret i og udpeget af en medlemsstat til at yde den internationale tjeneste, der reguleres af Verdenspostkonventionen

26) »brevforsendelser«: breve, postkort, blindeforsendelser og tryksager, der ikke er pålagt import- eller eksportafgifter

27) »passiv forædling IM/EX«: forudgående import af forædlingsprodukter, som er fremstillet af ækvivalente varer under proceduren for passiv forædling forud for eksporten af de varer, de træder i stedet for, som omhandlet i kodeksens artikel 223, stk. 2, litra d)

28) »passiv forædling EX/IM«: eksport af EU-varer under proceduren for passiv forædling forud for importen af forædlingsprodukter

29) »aktiv forædling EX/IM«: forudgående eksport af forædlingsprodukter, som er fremstillet af ækvivalente varer under proceduren for aktiv forædling forud for importen af de varer, de træder i stedet for, som omhandlet i kodeksens artikel 223, stk. 2, litra c)

30) »aktiv forædling IM/EX«: import af ikke-EU-varer under proceduren for aktiv forædling forud for eksporten af forædlingsprodukter

31) »privatperson«: fysiske personer bortset fra afgiftspligtige personer, der handler i denne egenskab som defineret i Rådets direktiv 2006/112/EF

32) »offentligt toldoplag af type I«: et offentligt toldoplag, hvor de opgaver, der henvises til i kodeksens artikel 242, stk. 1, påhviler bevillingshaveren og den person, der er ansvarlig for proceduren

33) »offentligt toldoplag af type II«: et offentligt toldoplag, hvor de forpligtigelser, der henvises til i kodeksens artikel 242, stk. 2, påhviler den person, der er ansvarlig for proceduren

34) »gennemgående transportdokument« i forbindelse med toldmæssig status: et transportdokument, der er udstedt i en medlemsstat med henblik på transport af varer fra afgangsstedet i Unionens toldområde til bestemmelsesstedet i dette område, idet den transportør, som udsteder dokumentet, bærer ansvaret

35) »særligt fiskalt område«: en del af Unionens toldområde, hvori bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF ikke finder anvendelse

36) »det tilsynsførende toldsted«:

a) i tilfælde af midlertidig opbevaring som omhandlet i kodeksens afsnit IV eller særlige procedurer, bortset fra den fælles forsendelsesprocedure, som omhandlet i kodeksens afsnit VII: det toldsted, som ifølge bevillingen fører tilsyn med enten den midlertidige opbevaring af varerne eller den pågældende særlige procedure

b) i tilfælde af en forenklet angivelse som omhandlet i kodeksens artikel 166, centraliseret toldbehandling som omhandlet i kodeksens artikel 179 og indskrivning i regnskaber som omhandlet i kodeksens artikel 182: det toldsted, som ifølge bevillingen fører tilsyn med, at varerne henføres under den pågældende toldprocedure

37) »TIR-konventionen«: toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, der blev udfærdiget i Genève den 14. november 1975

38) »TIR-transport«: transport af varer inden for Unionens toldområde i overensstemmelse med TIR-konventionen

39) »omladning«: af- og pålæsning af varer fra ét transportmiddel til et andet transportmiddel

40) »rejsende«: enhver fysisk person, der

a) ankommer til Unionens toldområde midlertidigt og ikke har fast bopæl dér, eller

b) vender tilbage til Unionens toldområde, hvor vedkommende har sin sædvanlige bopæl, efter et midlertidigt ophold uden for dette område, eller

c) midlertidigt forlader Unionens toldområde, hvor vedkommende har sin sædvanlige bopæl, eller

d) efter et midlertidigt ophold forlader Unionens toldområde, hvor vedkommende ikke har sin sædvanlige bopæl

41) »affald og skrot«: et af følgende:

a) varer eller produkter, der er tariferet som affald og skrot i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur

b) i forbindelse med særligt anvendelsesformål eller aktiv forædling: varer eller produkter, som er resultatet af en forædlingsproces, som er uden eller har en lav økonomisk værdi, og som ikke kan anvendes uden yderligere forædling

42) »palle«: en plade, på hvilken en vis godsmængde kan anbringes, således at den udgør en ladningsenhed med henblik på transport, håndtering eller stabling ved anvendelse af mekaniske hjælpemidler. Pladen består af to flader adskilt med afstivere eller af en flade på fødder; dens samlede højde er reduceret til det mindst mulige, der stadig kan håndteres ved hjælp af gaffeltrucks eller palletrucks; den kan være med eller uden overbygning

43) »EU-fabriksskib«: et fartøj, som er registreret i skibsregistret i en del af en medlemsstats territorium henhørende under Unionens toldområde, som fører en medlemsstats flag, og som ikke tjener til fangst af produkter fra havfiskeri, men forarbejder dem om bord

44) »EU-fiskerfartøj«: et fartøj, som er registreret i skibsregistret i en del af en medlemsstats territorium henhørende under Unionens toldområde, som fører en medlemsstats flag, og som tjener til fangst af produkter fra havfiskeri og, i givet fald, forarbejder dem om bord

45) »fast rutefart«: rutefart, hvor skibe kun transporterer varer mellem EU-havne og ikke kommer fra, sejler til eller anløber steder uden for Unionens toldområde eller i en EU-havns frizone.KAPITEL 2

Personers rettigheder og forpligtelser i henhold til toldlovgivningenAfdeling 1

Tilvejebringelse af oplysningerUnderafdeling 1

Fælles datakrav med henblik på udveksling og lagring af data

Artikel 2

Fælles datakrav

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

1.  Den udveksling og lagring af oplysninger, der kræves i forbindelse med ansøgninger og afgørelser, skal opfylde de fælles datakrav, der er fastsat i bilag A.

2.  Den udveksling og lagring af oplysninger, der kræves i forbindelse med angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status, skal opfylde de fælles datakrav, der er fastsat i bilag B.

▼M1

3.  Uanset stk. 1 i denne artikel anvendes kolonne 1a i bilag A til nærværende forordning ikke og de respektive datakrav i bilag 2-5 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 ( 2 ) gælder indtil datoen for ibrugtagning af den første fase af opgraderingen af systemet vedrørende bindende tariferingsoplysninger (»BTO«) og Tilsyn 2-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Uanset stk. 1 i denne artikel anvendes kolonne 2 i bilag A til nærværende forordning ikke og de respektive datakrav i bilag 6 og 7 til delegeret forordning (EU) 2016/341 gælder indtil datoen for opgraderingen af AEO-systemet, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

4.  Uanset stk. 2 i denne artikel anvendes de fælles datakrav, der fremgår af bilag B til nærværende forordning, ikke for de i bilag 1 til delegeret forordning (EU) 2016/341 anførte IT-systemer indtil de respektive datoer for ibrugtagning eller opgradering af de relevante IT-systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

For de i bilag 1 til delegeret forordning (EU) 2016/341 anførte IT-systemer er udvekslingen og lagringen af oplysninger, som kræves til angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status, underlagt de datakrav, der fremgår af bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, indtil de respektive datoer for ibrugtagning eller opgradering af de relevante IT-systemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Hvis datakravene vedrørende udvekslingen og lagringen af de oplysninger, der kræves til angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status, ikke er fastlagt i bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, sørger medlemsstaterne for, at de respektive datakrav kan sikre, at bestemmelserne for disse angivelser, meddelelser og bevis for toldmæssig status kan anvendes.

5.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C3  systemet til toldafgørelser efter EU-toldkodeksen (»EUTK-systemet«) ◄ , som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne beslutte, at der skal gælde passende alternative datakrav i forhold til dem, der er fastlagt i bilag A til nærværende forordning, for følgende ansøgninger og bevillinger:

a) ansøgninger og bevillinger vedrørende forenkling til fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

b) ansøgninger og bevillinger vedrørende samlet sikkerhedsstillelse

c) ansøgninger og bevillinger vedrørende betalingshenstand

d) ansøgninger og bevillinger vedrørende drift af faciliteter til midlertidig opbevaring, jf. kodeksens artikel 148

e) ansøgninger om og bevillinger til fast rutefart

f) ansøgninger og bevillinger vedrørende autoriseret udsteder

g) ansøgninger og bevillinger vedrørende status som autoriseret vejer af bananer

h) ansøgninger og bevillinger vedrørende egen beregning

i) ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt modtager ved TIR-transport

j) ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse

k) ansøgninger og bevillinger vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse

l) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af en særlig type segl

m) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af en forsendelsesangivelse med reduceret datasæt

n) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse.

6.  Beslutter en medlemsstat i henhold til stk. 5, at der skal gælde alternative datakrav, skal den sikre sig, at disse alternative datakrav gør det muligt for medlemsstaten at verificere, at betingelserne for at indrømme den berørte bevilling er opfyldt, og at de omfatter mindst følgende krav:

a) identifikation af ansøger/bevillingshaver (dataelement 3/2 Identifikation af ansøger/indehaver af bevillingen eller afgørelsen eller, hvis der ikke er et gyldigt EORI-nummer for ansøgeren, dataelement 3/1 Ansøger/Indehaver af bevillingen eller afgørelsen)

b) ansøgningens eller bevillingens art (dataelement 1/1 kodetype for /afgørelse)

c) anvendelsen af bevillingen i en eller flere medlemsstater (dataelement 1/4 Geografisk gyldighed — Union), hvor det er relevant.

7.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C3  EUTK-systemet ◄ til toldafgørelser kan toldmyndighederne tillade, at datakravene til ansøgninger og bevillinger, som fremgår af bilag 12 til delegeret forordning (EU) 2016/341, gælder i stedet for datakravene i bilag A til nærværende forordning for følgende procedurer:

a) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af forenklet angivelse

b) ansøgninger og bevillinger vedrørende centraliseret toldbehandling

c) ansøgninger og bevillinger vedrørende indskrivning i klarererens regnskaber

d) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af aktiv forædling

e) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af passiv forædling

f) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af særligt anvendelsesformål

g) ansøgninger og bevillinger vedrørende anvendelse af midlertidig indførsel

h) ansøgninger og bevillinger vedrørende drift af lagerfaciliteter til toldoplag.

8.  Hvis en ansøgning om en bevilling er baseret på en toldangivelse i henhold til artikel 163, stk. 1, i denne forordning, skal toldangivelsen uanset stk. 7 indtil datoerne for ibrugtagning af ►C3  AES-systemet ◄ eller opgraderingen af de nationale importsystemer også indeholde følgende data:

a) datakrav, der er fælles for alle procedurer:

 forædlings- eller forarbejdningsprocessens art eller varernes anvendelse

 tekniske beskrivelser af varerne og/eller forædlings- eller forarbejdningsprodukterne og midler til at identificere dem

 anslået frist for procedurens afslutning

 foreslået sted til afslutning af proceduren (ikke for særligt anvendelsesformål), og

 forædlings-, forarbejdnings- eller anvendelsessted

b) specifikke datakrav for aktiv forædling:

 koder for økonomiske forudsætninger, som der henvises til i bilag 12 til delegeret forordning (EU) 2016/341

 anslået udbyttesats eller metode, efter hvilken denne sats beregnes, og

 hvorvidt beregning af importafgiftsbeløbet skal foretages i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3 (angiv »ja« eller »nej«).

▼BUnderafdeling 2

Toldmyndighedernes registrering af personer

Artikel 3

EORI-registreringens dataindhold

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

Når en person registreres, indhenter og opbevarer toldmyndighederne de oplysninger, der er fastsat i bilag 12-01, vedrørende denne person. Disse data udgør EORI-registreringen.

▼M1

Uanset stk. 1 gælder de fælles datakrav i bilag 12-01 ikke indtil datoen for opgraderingen af det EORI-system, der er omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU.

Indtil datoen for opgraderingen af EORI-systemet indsamler og lagrer medlemsstaterne følgende data, som fremgår af tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341, hvilket gør det ud for EORI-registreringen:

a) data anført i pkt. 1-4, tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341

b) hvis det kræves i nationale systemer, de data, der er anført i pkt. 5-12, tillæg E, bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2016/341.

Medlemsstaterne overfører med regelmæssige mellemrum de data, der er indsamlet i overensstemmelse med denne artikels stk. 3, til EORI-systemet.

Uanset denne artikels stk. 2 og 3 er det valgfrit for medlemsstaterne, om de vil indsamle de dataelementer, der er anført i afsnit I, kapitel 3, pkt. 4, i bilag 12-01. Hvis dette element bliver indsamlet af medlemsstaterne, overføres det til EORI-systemet hurtigst muligt efter opgraderingen af dette system.

▼B

Artikel 4

Indgivelse af oplysninger med henblik på EORI-registrering

(Kodeksens artikel 6, stk. 4)

Toldmyndighederne kan tillade, at personer indgiver de oplysninger, der er nødvendige for EORI-registreringen, ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 5

Økonomiske operatører, der ikke er etableret i Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 22, stk. 2, og artikel 9, stk. 2)

1.  Økonomiske operatører, der ikke er etableret i Unionens toldområde, skal lade sig registrere, inden de:

a) indgiver en toldangivelse i Unionens toldområde, bortset fra følgende angivelser:

i) en toldangivelse, der indgives i henhold til artikel 135-144, eller

ii) en toldangivelse om henførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel eller en reeksportangivelse med henblik på at afslutte denne procedure

iii) en toldangivelse, som en økonomisk operatør, der er etableret i et ►C2  fælles forsendelsesland ◄ , indgiver i henhold til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ( 3 )

iv) en toldangivelse, som en økonomisk operatør, der er etableret i Andorra eller San Marino, indgiver i henhold til EU-forsendelsesproceduren

b) indgiver af en summarisk indpassage- eller udpassageangivelse i Unionens toldområde

c) indgiver af en angivelse til midlertidig opbevaring i Unionens toldområde

d) handler som en transportør med henblik på transport ad søvejen, indre vandveje eller luftvejen

e) handler som en transportør, der er tilsluttet toldsystemet og ønsker at modtage en eller flere af de meddelelser, der er omhandlet i toldforskrifterne vedrørende indgivelse eller ændring af summariske indpassageangivelser.

2.  Uanset stk. 1, litra a), nr. ii), skal økonomiske operatører, som ikke er etableret i Unionens toldområde, lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse om henførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel eller en reeksportangivelse med henblik på at afslutte denne procedure, hvis registrering er en forudsætning for at anvende det fælles system til forvaltning af sikkerhedsstillelse.

3.  Uanset stk. 1, litra a), nr. iii), skal økonomiske operatører, som er etableret i et ►C2  fælles forsendelsesland ◄ , lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse i henhold til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, hvis denne angivelse indgives i stedet for en summarisk indpassageangivelse eller anvendes som en angivelse forud for afgang.

4.  Uanset stk. 1, litra a), nr. iv), skal økonomiske operatører, som er etableret i Andorra eller i San Marino, lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse i henhold til EU-forsendelsesproceduren, hvis denne angivelse indgives i stedet for en summarisk indpassageangivelse eller anvendes som en angivelse forud for afgang.

5.  Uanset stk. 1, litra d), skal en økonomisk operatør, der handler som transportør med henblik på transport ad søvejen, indre vandveje eller luftvejen, ikke lade sig registrere hos toldmyndighederne, hvis vedkommende har fået tildelt et entydigt identifikationsnummer fra et tredjeland inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen.

6.  Er registrering påkrævet i henhold til denne artikel, skal den foretages af de toldmyndigheder, der er ansvarlige for det sted, hvor den økonomiske operatør indgiver en angivelse eller ansøger om en afgørelse.

Artikel 6

Andre personer end økonomiske operatører

(Kodeksens artikel 9, stk. 3)

1.  Andre personer end økonomiske operatører skal lade sig registrere sig hos toldmyndighederne, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a) en sådan registrering er påkrævet i henhold til en medlemsstats lovgivning

b) personen påbegynder operationer, for hvilke der skal tildeles et EORI-nummer i medfør af bilag A og bilag B.

2.  Uanset stk. 1 gælder det, at registrering ikke er påkrævet, hvis en anden person end en økonomisk operatør kun lejlighedsvis indgiver toldangivelser, og toldmyndighederne finder det berettiget.

Artikel 7

Ugyldiggørelse af et EORI-nummer

(Kodeksens artikel 9, stk. 4)

1.  Toldmyndighederne ugyldiggør et EORI-nummer i følgende tilfælde:

a) på anmodning af den registrerede person

b) når toldmyndigheden har kendskab til, at en registreret person er ophørt med at udøve aktiviteter, der gør registrering påkrævet.

2.  Toldmyndighederne skal registrere datoen for ugyldiggørelse af EORI-nummeret og give den registrerede person meddelelse herom.Afdeling 2

Afgørelser om anvendelse af toldlovgivningenUnderafdeling 1

Høringsret

Artikel 8

Høringsfrist

(Kodeksens artikel 22, stk. 6)

1.  Der fastsættes en frist på 30 dage, hvor ansøgeren får lejlighed til at fremsætte sine synspunkter, inden der træffes en afgørelse, som kan få negative følger for vedkommende.

2.  Uanset stk. 1 kan toldmyndighederne forlange, at den pågældende person fremsætter sine synspunkter inden for 24 timer, hvis afgørelsen vedrører resultatet af kontrollen af varer, for hvilke der ikke er indgivet en summarisk angivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en reeksportangivelse eller en toldangivelse.

Artikel 9

Midler til meddelelse af begrundelser

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Hvis den meddelelse, der nævnes i kodeksens artikel 22, stk. 6, første afsnit, foretages som led i verifikations- eller kontrolprocessen, kan dette ske ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Hvis ansøgningen indgives, eller afgørelsen meddeles ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker, kan meddelelsen foretages via samme middel.

Artikel 10

Undtagelser fra høringsretten

(Kodeksens artikel 22, stk. 6, andet afsnit)

I følgende særlige tilfælde gives ansøgeren ikke lejlighed til at fremsætte sine synspunkter:

a) hvis ansøgningen om en afgørelse ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 11

b) hvis toldmyndighederne meddeler den person, som indgav den summariske indpassageangivelse, at varerne ikke må lastes for så vidt angår søgående containergods og luftfart

c) hvis afgørelsen vedrører en meddelelse til ansøgeren af en afgørelse fra Kommission som omhandlet i kodeksens artikel 116, stk. 3

d) hvis et EORI-nummer skal ugyldiggøres.Underafdeling 2

Almindelige regler for afgørelser truffet efter ansøgning

Artikel 11

Betingelser for antagelse af en ansøgning

(Kodeksens artikel 22, stk. 2)

1.  En ansøgning om en afgørelse i forbindelse med anvendelsen af toldlovgivningen antages, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) ansøgeren er registreret i overensstemmelse med kodeksens artikel 9, når det kræves i henhold til den procedure, som ansøgningen vedrører

b) ansøgeren er etableret i Unionens toldområde, når det kræves i henhold til den procedure, som ansøgningen vedrører

c) ansøgningen er indgivet til en toldmyndighed, der er udpeget til at modtage ansøgninger i medlemsstaten som den kompetente toldmyndighed, der er omhandlet i kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit

d) ansøgningen vedrører ikke en afgørelse med samme formål som en tidligere afgørelse rettet til samme ansøger, der i løbet af en etårig periode forud for ansøgningen blev annulleret eller tilbagekaldt med den begrundelse, at ansøgeren undlod at opfylde en forpligtelse, der var pålagt i kraft af denne afgørelse

2.  Uanset stk. 1, litra d), fastsættes den omhandlede periode til tre år, hvis den tidligere afgørelse blev annulleret i overensstemmelse med kodeksens artikel 27, stk. 1, eller hvis ansøgningen er en ansøgning om status som autoriseret økonomisk operatør, der er indgivet i overensstemmelse med kodeksens artikel 38.

Artikel 12

Toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen

(Kodeksens artikel 22, stk. 1)

Er det ikke muligt at fastslå den kompetente toldmyndighed i henhold til kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, er den kompetente toldmyndighed toldmyndigheden på det sted, hvor ansøgerens regnskaber og dokumentation, der sætter toldmyndigheden i stand til at træffe en afgørelse (hovedbogholderi i forbindelse med told), føres eller står til rådighed.

Artikel 13

Forlængelse af fristen for at træffe afgørelse

(Kodeksens artikel 22, stk. 3)

1.  Hvis den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, efter antagelsen af ansøgningen finder det nødvendigt at anmode ansøgeren om supplerende oplysninger for at kunne træffe sin afgørelse, fastsætter myndigheden en frist på højst 30 dage, inden for hvilken ansøgeren skal forelægge oplysningerne. Fristen for at træffe afgørelse som omhandlet i kodeksens artikel 22, stk. 3, forlænges med samme tidsrum. Ansøgeren oplyses om forlængelsen af fristen for at træffe afgørelse.

2.  Anvendes artikel 8, stk. 1, forlænges fristen for at træffe en afgørelse som omhandlet i kodeksens artikel 22, stk. 3, med en periode på 30 dage. Ansøgeren oplyses om forlængelsen.

3.  Hvis den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, har forlænget høringsperioden for en anden toldmyndighed, forlænges fristen for at træffe afgørelsen med samme tidsrum som forlængelsen af høringsperioden. Ansøgeren oplyses om forlængelsen af fristen for at træffe afgørelse.

4.  Er der grundlag for bestyrket mistanke om en overtrædelse af toldlovgivningen, og toldmyndighederne foretager undersøgelser baseret på dette grundlag, forlænges fristen for at træffe afgørelsen med det tidsrum, der er nødvendigt for at afslutte de pågældende undersøgelser. Denne forlængelse må ikke overskride ni måneder. Ansøgeren skal oplyses om forlængelsen, medmindre dette vil bringe undersøgelsen i fare.

Artikel 14

Gyldighedsdato

(Kodeksens artikel 22, stk. 4 og 5)

Afgørelsen får i følgende tilfælde virkning fra en anden dato end den dato, hvor ansøgeren modtager den eller må antages at have modtaget den:

a) hvis afgørelsen vil få positive følger for ansøgeren, og ansøgeren har anmodet om, at afgørelsen får virkning fra en anden dato, får afgørelsen virkning fra den dato, som ansøgeren anmoder om, forudsat at denne ligger efter den dato, hvor ansøgeren modtager afgørelsen eller må antages at have modtaget den

b) hvis en tidligere afgørelse er blevet meddelt med en tidsbegrænsning, og det eneste formål med den aktuelle afgørelse er at forlænge dennes gyldighed, får afgørelsen virkning fra dagen efter udløbet af den tidligere afgørelses gyldighedsperiode

c) hvis virkningen af afgørelsen betinges af, at ansøgeren gennemfører visse formaliteter, får afgørelsen virkning fra den dato, hvor ansøgeren modtager eller må antages at have modtaget meddelelsen fra den kompetente toldmyndighed om, at formaliteterne er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis.

Artikel 15

Fornyet vurdering af en afgørelse

(Kodeksens artikel 23, stk. 4, litra a))

1.  Den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, skal tage afgørelsen op til fornyet vurdering i følgende tilfælde:

a) hvis ændringer i den relevante EU-lovgivning påvirker afgørelsen

b) hvis det som følge af den udførte overvågning viser sig nødvendigt

c) hvis det er nødvendigt på grund af oplysninger fra indehaveren af afgørelsen i overensstemmelse med kodeksens artikel 23, stk. 2, eller fra andre myndigheder.

2.  Den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, meddeler indehaveren af afgørelsen resultatet af den fornyede vurdering.

Artikel 16

Suspension af en afgørelse

(Kodeksens artikel 23, stk. 4, litra b))

1.  Den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, suspenderer afgørelsen i stedet for at annullere, tilbagekalde eller ændre denne i henhold til kodeksens artikel 23, stk. 3, artikel 27 eller artikel 28, hvis:

a) den pågældende toldmyndighed finder, at der kan være tilstrækkeligt grundlag for at annullere, tilbagekalde eller ændre afgørelsen, men endnu ikke råder over alle de nødvendige elementer til at træffe afgørelse om annullering, tilbagekaldelse eller ændring

b) den pågældende toldmyndighed finder, at betingelserne for afgørelsen ikke er opfyldt, eller at indehaveren af afgørelsen ikke overholder de forpligtelser, der følger af denne afgørelse, og at indehaveren af afgørelsen bør gives tid til at træffe foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af betingelserne eller overholdelsen af forpligtelserne

c) indehaveren af afgørelsen anmoder om en sådan suspension, fordi vedkommende midlertidigt er ude af stand til at opfylde de betingelser, der er fastsat i afgørelsen, eller overholde de forpligtelser, der er pålagt i henhold til denne afgørelse.

2.  I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b) og c), skal indehaveren af afgørelsen underrette den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelse, om de foranstaltninger, om vedkommende vil træffe for at sikre opfyldelse af betingelserne eller overholdelse af forpligtelserne, samt det fornødne tidsrum til at træffe disse foranstaltninger.

Artikel 17

Suspensionsperioden for en afgørelse

(Kodeksens artikel 23, stk. 4, litra b))

1.  I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a), skal den suspensionsperiode, som den kompetente toldmyndighed fastlægger, svare til det tidsrum, som den pågældende toldmyndighed har behov for for at kunne fastslå, om betingelserne for annullering, tilbagekaldelse eller ændring er opfyldt. Denne frist må ikke overstige 30 dage.

Finder toldmyndighederne imidlertid, at indehaveren af afgørelsen muligvis ikke opfylder kriterierne i kodeksens artikel 39, litra a), suspenderes afgørelsen, indtil det er fastslået, om en alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser er blevet begået af en af følgende personer:

a) indehaveren af afgørelsen

b) den person, der er ansvarlig for den virksomhed, som er indehaver af den pågældende afgørelse, eller udøver kontrol med dens ledelse

c) den person, der er ansvarlig for toldanliggender i den virksomhed, som er indehaver af afgørelsen.

2.  I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b) og c), skal suspensionsperioden, som fastlægges af den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, svare til den tidsfrist, som indehaveren af en afgørelse har underrettet om i henhold til artikel 16, stk. 2. Suspensionsperioden kan om fornødent forlænges yderligere efter anmodning fra indehaveren af afgørelsen.

Suspensionsperioden kan forlænges yderligere med det tidsrum, der er nødvendigt, for at den kompetente toldmyndighed kan kontrollere, at disse foranstaltninger sikrer opfyldelsen af betingelserne eller overholdelsen af forpligtelserne. Dette tidsrum må ikke overstige 30 dage.

3.  Hvis toldmyndigheden, der er kompetent til at træffe afgørelsen, efter suspension af en afgørelse har til hensigt at annullere, tilbagekalde eller ændre afgørelsen i overensstemmelse med kodeksens artikel 23, stk. 3, artikel 27 eller artikel 28, forlænges suspensionsperioden, der er fastlagt i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2, hvis dette er relevant, indtil afgørelsen om annullering, tilbagekaldelse eller ændring får virkning.

Artikel 18

Udløbet af suspensionsperioden

(Kodeksens artikel 23, stk. 4, litra b))

1.  Suspension af en afgørelse ophører ved suspensionsperiodens udløb, medmindre en af følgende situationer opstår inden periodens udløb:

a) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a), ophæves suspensionen, fordi der ikke er fundet anledning til at annullere, tilbagekalde eller ændre en afgørelse i overensstemmelse med kodeksens artikel 23, stk. 3, artikel 27 eller artikel 28, og i dette tilfælde ophører suspensionen på ophævelsesdatoen

b) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b) og c), ophæves suspensionen, fordi den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, finder det godtgjort, at indehaveren af afgørelsen har truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre opfyldelsen af de betingelser, der er fastsat i afgørelsen, eller overholdelsen af de forpligtelser, der er pålagt i henhold til samme afgørelse, og i dette tilfælde ophører suspensionen på ophævelsesdatoen

c) den suspenderede afgørelse annulleres, tilbagekaldes eller ændres, og i dette tilfælde ophæves suspensionen fra datoen for annullering, tilbagekaldelse eller ændring.

2.  Den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, skal oplyse indehaveren af afgørelsen om, at suspensionen er ophørt.Underafdeling 3

Afgørelser vedrørende bindende oplysninger

Artikel 19

Ansøgning om en afgørelse vedrørende bindende oplysninger

(Kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 6, stk. 3, litra a))

1.  Uanset kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, skal en ansøgning om en afgørelse vedrørende bindende oplysninger og alle dokumenter, der ledsager eller støtter denne, indgives enten til den kompetente toldmyndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret, eller til den kompetente toldmyndighed i den medlemsstat, hvor de pågældende oplysninger skal anvendes.

2.  Ved at indgive en ansøgning om en afgørelse vedrørende bindende oplysninger anses ansøgeren for at indvilge i, at alle oplysninger, herunder fotografier, billeder og brochurer, med undtagelse af fortrolige oplysninger, gøres tilgængelige for offentligheden via Kommissionens websted. Ved offentliggørelse af data skal retten til beskyttelse af personoplysninger respekteres.

3.  Findes der ikke et elektronisk system til indgivelse af ansøgninger om en afgørelse vedrørende bindende oprindelsesoplysninger (BOO), kan medlemsstaterne tillade, at disse ansøgninger indgives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 20

Frister

(Kodeksens artikel 22, stk. 3)

1.  Hvis Kommissionen underretter toldmyndighederne om, at vedtagelsen af BTO- og BOO-afgørelser suspenderes i henhold til kodeksens artikel 34, stk. 10, litra a), forlænges fristen for at træffe den afgørelse, der er omhandlet i kodeksens artikel 22, stk. 3, første afsnit, indtil Kommissionen underretter toldmyndighederne om, at en korrekt og ensartet tarifering eller oprindelsesbestemmelse er sikret.

Den forlængede periode, der er nævnt i første afsnit, må ikke overstige 10 måneder, men i undtagelsestilfælde kan der fastsættes en yderligere forlængelse på højst 5 måneder.

2.  Det tidsrum, der er nævnt i kodeksens artikel 22, stk. 3, andet afsnit, kan overstige 30 dage, hvis det ikke er muligt inden for den nævnte periode at gennemføre den analyse, som den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe en afgørelse, finder nødvendig for at træffe afgørelsen.

Artikel 21

Meddelelse af BOO-afgørelser

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Er en ansøgning om en BOO-afgørelse indgivet ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker, kan toldmyndighederne meddele ansøgeren BOO-afgørelsen ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 22

Begrænsning af anvendelsen af reglerne for fornyet vurdering og suspension

(Kodeksens artikel 23, stk. 4)

Artikel 15-18 om fornyet vurdering og suspension af afgørelser finder ikke anvendelse på afgørelser vedrørende bindende oplysninger.Afdeling 3

Autoriseret økonomisk operatørUnderafdeling 1

Fordele, der følger af status som autoriseret økonomisk operatør

Artikel 23

Lettelser i forbindelse med angivelser forud for afgang

(Kodeksens artikel 38, stk. 2, litra b))

1.  Indgiver en økonomisk operatør med bevilling til at udnytte sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser (AEOS) som omhandlet i kodeksens artikel 38, stk. 2, litra b), på egne vegne en angivelse forud for afgang i form af en toldangivelse eller en reeksportangivelse, kræves ingen oplysninger udover dem, der er anført i disse angivelser.

2.  Hvis en AEOS på vegne af en anden person, der også er en AEOS, indgiver en angivelse forud for afgang i form af en toldangivelse eller en reeksportangivelse, kræves ingen oplysninger udover dem, der er anført i disse angivelser.

Artikel 24

Mere fordelagtig behandling vedrørende risikovurdering og kontrol

(Kodeksens artikel 38, stk. 6)

1.  En autoriseret økonomisk operatør (AEO) undergives færre fysiske og dokumentbaserede kontroller end andre økonomiske operatører.

2.  Hvis en AEOS har indgivet en summarisk indpassageangivelse eller i de tilfælde, der er omhandlet i kodeksens artikel 130, en toldangivelse eller en angivelse til midlertidig opbevaring, eller hvis en AEOS har indgivet en meddelelse og givet adgang til oplysningerne i forbindelse med den summariske indpassageangivelse i dennes computersystem som omhandlet i kodeksens artikel 127, stk. 8, skal toldstedet for den første indpassage, der er omhandlet i kodeksens artikel 127, stk. 3, første afsnit, underrette denne AEOS, hvis sendingen er udvalgt til fysisk kontrol. Denne underretning skal finde sted, før varerne ankommer til Unionens toldområde.

Underretningen skal også stilles til rådighed for transportøren, hvis vedkommende ikke samtidig er den AEOS, der er nævnt i første afsnit, forudsat at transportøren er en AEOS og er tilsluttet de elektroniske systemer vedrørende de angivelser, der er omhandlet i første afsnit.

Underretningen foretages ikke, hvis det kan bringe den kontrol, der skal udføres, eller resultaterne heraf, i fare.

3.  Indgiver en autoriseret økonomisk operatør en angivelse til midlertidig opbevaring eller en toldangivelse i henhold til kodeksens artikel 171, skal det toldsted, der er kompetent til at modtage denne angivelse til midlertidig opbevaring eller den pågældende toldangivelse, underrette den autoriserede økonomiske operatør, hvis sendingen er udvalgt til toldkontrol. Denne underretning skal finde sted, før varerne frembydes for toldvæsenet.

Underretningen foretages ikke, hvis det kan bringe den kontrol, der skal udføres, eller resultaterne heraf, i fare.

4.  Er sendinger, der er angivet af en autoriseret økonomisk operatør, udvalgt til fysisk kontrol eller dokumentbaseret kontrol, gennemføres kontrollen som en prioriteret opgave.

Efter anmodning fra en AEO kan kontrollen gennemføres et andet sted end det sted, hvor varerne frembydes for toldvæsenet.

5.  Underretningerne, der er nævnt i stk. 2 og 3, berører ikke toldkontrol, der er truffet beslutning om på grundlag af angivelsen til midlertidig opbevaring eller toldangivelsen, efter at varerne er frembudt.

Artikel 25

Undtagelse fra fordelagtig behandling

(Kodeksens artikel 38, stk. 6)

Den mere fordelagtige behandling, der er omhandlet i artikel 24, finder ikke anvendelse for toldkontrol i forbindelse med særlige forhøjede trusselsniveauer eller kontrolforpligtelser i medfør af anden EU-lovgivning.

Toldmyndighederne skal dog afvikle den nødvendige behandling af, formaliteter gældende for og kontrol af sendinger, der er angivet af en AEOS, som en prioriteret opgave.Underafdeling 2

Ansøgning om status som autoriseret økonomisk operatør

Artikel 26

Betingelser for antagelse af en ansøgning om status som autoriseret økonomisk operatør

(Kodeksens artikel 22, stk. 2)

1.  Ud over at opfylde de betingelser for antagelse af en ansøgning, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, med henblik på at ansøge om AEO-status, skal ansøgeren sammen med ansøgningen forelægge et selvevalueringsspørgeskema, som toldmyndighederne stiller til rådighed.

2.  En økonomisk operatør skal indgive en enkelt ansøgning om AEO-status for alle sine faste foreningssteder i Unionens toldområde.

Artikel 27

Kompetent toldmyndighed

(Kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit)

Er det ikke muligt at fastslå den kompetente toldmyndighed i henhold til kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, eller nærværende forordnings artikel 12, indgives ansøgningen til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har et fast forretningssted, og hvor oplysninger om dens almindelige logistiske ledelsesaktiviteter i EU opbevares eller er tilgængelige som anført i ansøgningen.

Artikel 28

Frist for at træffe afgørelser

(Kodeksens artikel 22, stk. 3)

1.  Fristen for at træffe de afgørelser, der er omhandlet i kodeksens artikel 22, stk. 3, første afsnit, kan forlænges med højst 60 dage.

2.  Hvis der verserer en straffesag, som giver anledning til tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder de betingelser, der er omhandlet i kodeksens artikel 39, litra a), skal fristen for at træffe afgørelsen forlænges med det tidsrum, der er nødvendigt for at afslutte sagen.

Artikel 29

AEO-bevillingens gyldighedsdato

(Kodeksens artikel 22, stk. 4)

Uanset kodeksens artikel 22, stk. 4, skal en bevilling af status som autoriseret økonomisk operatør (i det følgende benævnt »AEO-bevilling«) gælde fra femtedagen efter, at afgørelsen er truffet.

Artikel 30

Retsvirkninger af suspension

(Kodeksens artikel 23, stk. 4, litra b))

1.  Suspenderes en AEO-bevilling som følge af manglende overholdelse af de kriterier, der er omhandlet i kodeksens artikel 39, suspenderer den toldmyndighed, der har truffet afgørelsen, enhver afgørelse, der er truffet for denne AEO, som bygger på AEO-bevillingen generelt eller nogle af de specifikke kriterier, der førte til suspensionen af AEO-bevillingen.

2.  Suspensionen af en afgørelse vedrørende anvendelse af toldlovgivningen, der træffes for en AEO, medfører ikke automatisk en suspension af AEO-bevillingen.

3.  Hvis en afgørelse vedrørende en person, der er både en AEOS og en økonomisk operatør med autorisation til at udnytte forenklede toldbestemmelser (AEOC) som omhandlet i kodeksens artikel 38, stk. 2, litra a), suspenderes i henhold til artikel 16, stk. 1, på grund af manglende overholdelse af de betingelser, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra d), suspenderes vedkommendes AEOC-bevilling, men vedkommendes AEOS-bevilling bevarer sin gyldighed.

Hvis en afgørelse vedrørende en person, der er både en AEOS og en AEOC, suspenderes i henhold til artikel 16, stk. 1, på grund af manglende opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra e), suspenderes vedkommendes AEOS-bevilling, men vedkommendes AEOC-bevilling bevarer sin gyldighed.AFSNIT II

ELEMENTER, PÅ GRUNDLAG AF HVILKE IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER OG ANDRE FORANSTALTNINGER, DER ER FASTSAT SOM LED I VAREHANDELEN, FINDER ANVENDELSEKAPITEL 1

Varers oprindelseAfdeling 1

Ikke-præferenceoprindelse

Artikel 31

Varer, der er fuldt ud fremstillet i et enkelt land eller territorium

(Kodeksens artikel 60, stk. 1)

▼C2

Som varer, der er fuldt ud fremstillet i et enkelt land eller territorium, anses følgende:

▼B

a) mineralske produkter, der er udvundet i det pågældende land eller territorium

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter, der hidrører fra levende dyr, der opdrættes dér

e) produkter, der hidrører fra jagt og fiskeri dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter, der optages af fartøjer, som er registreret i det pågældende land eller territorium og fører det pågældende lands eller territoriums flag, fra havet uden for noget lands søterritorium

g) varer, der fremstilles om bord på fabriksskibe af de i litra f) nævnte produkter, som har oprindelse i det pågældende land eller territorium, såfremt fabriksskibene er registreret i landet eller territoriet og fører dets flag

h) produkter, der udvindes af havbunden eller havundergrunden uden for søterritoriet, såfremt det pågældende land eller territorium har eneret på udnyttelse af denne havbund eller havundergrund

i) affald og skrot, der fremkommer ved fremstillingsprocesser, samt varer ude af brug, når de er indsamlet dér og kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer

j) varer, som er fremstillet dér udelukkende på basis af de i litra a)-i) anførte produkter.

Artikel 32

Varer, ved hvis fremstilling der er involveret mere end ét land eller territorium

(Kodeksens artikel 60, stk. 2)

Varer, der er opført i bilag 22-01, anses for at have undergået deres sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning, som har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen, i det land eller territorium, hvor reglerne i nævnte bilag er opfyldt, eller som er identificeret i disse regler.

Artikel 33

Bearbejdning eller forarbejdning, som ikke er økonomisk berettiget

(Kodeksens artikel 60, stk. 2)

Enhver bearbejdning eller forarbejdning, som gennemføres i et andet land eller territorium, anses for ikke at være økonomisk berettiget, hvis det på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger fastslås, at formålet med behandlingen har været at undgå anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 59 i kodeksen.

For varer, der er omfattet af bilag 22-01, anvendes residualreglerne i kapitlet for de pågældende varer.

Hvis den sidste bearbejdning eller forarbejdning i forbindelse med varer, der ikke er omfattet af bilag 22-01, anses for ikke at være økonomisk berettiget, anses varerne for at have undergået den sidste væsentlige og økonomisk berettigede bearbejdning eller forarbejdning, som har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen, i det land eller territorium, hvor den største del af materialerne har oprindelse, fastlagt på grundlag af materialernes værdi.

Artikel 34

Mindste behandlinger

(Kodeksens artikel 60, stk. 2)

Følgende betragtes ikke som væsentlige og økonomisk berettigede bearbejdninger eller forarbejdninger i forbindelse med fastlæggelse af oprindelse:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport eller opbevaring (lufttilførsel, strækning, tørring, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende behandlinger), eller behandlinger, der letter forsendelse eller transport

b) simple behandlinger som afstøvning, sigtning, sortering, opdeling, sammenstilling, vask og tilskæring

c) udskiftning af emballage og adskillelse eller samling af sendinger, enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) pakning af varer i sæt eller kombinerede sæt eller forberedelse til salg

e) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

f) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt

g) adskillelse eller ændret anvendelse

h) en kombination af to eller flere af de i litra a)-g) nævnte behandlinger.

Artikel 35

Tilbehør, reservedele eller værktøj

(Kodeksens artikel 60)

1.  Tilbehør, reservedele eller værktøj, der leveres sammen med enhver af de varer, der er omfattet af afsnit XVI, XVII og XVIII i den kombinerede nomenklatur, og som udgør en del af det faste udstyr, anses for at have samme oprindelse som de pågældende varer.

2.  Væsentlige reservedele til enhver af de varer, der er omfattet af afsnit XVI, XVII og XVIII i den kombinerede nomenklatur, og som tidligere er overgået til fri omsætning i Unionen, anses for at have samme oprindelse som de pågældende varer, hvis brugen af de væsentlige reservedele på produktionsstadiet ikke ville have ændret deres oprindelse.

3.  I forbindelse med denne artikel forstås ved væsentlige reservedele dele, som:

a) er komponenter, uden hvilke en del af det udstyr, den maskine, det apparat eller det køretøj, som tidligere er bragt i fri omsætning eller eksporteret, ikke kan fungere tilfredsstillende

b) er karakteristiske for disse varer, og

c) er bestemt til normal vedligeholdelse af disse varer og til at erstatte defekte eller ikke længere brugbare dele af samme beskaffenhed.

Artikel 36

Neutrale elementer og emballering

(Kodeksens artikel 60)

1.  Ved bestemmelse af, om varer har oprindelse i et land eller territorium, tages følgende elementers oprindelse ikke i betragtning:

a) energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) materialer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning.

2.  Når emballagematerialer og pakningsgenstande i henhold til den almindelige tariferingsbestemmelse 5 vedrørende den kombinerede nomenklatur, som findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 ( 4 ), betragtes som en del af produktet ved tariferingen, tages der ikke hensyn til dem ved fastlæggelsen af oprindelsen, medmindre bestemmelsen i bilag 22-01 for de pågældende varer er baseret på en procentdel merværdi.Afdeling 2

Præferenceoprindelse

Artikel 37

Definitioner

I denne afdeling forstås ved:

1) »præferenceberettiget land«: et land, der er omfattet af den generelle præferenceordning (GSP) og anført i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 ( 5 )

2) »fremstilling«: alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling

3) »materialer«: alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

4) »produkt«: det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

5) »varer«: både materialer og produkter

6) »bilateral kumulation«: et system, som tillader, at produkter, der har oprindelse i Unionen, betragtes som materialer med oprindelse i et præferenceberettiget land, når de forarbejdes yderligere eller indgår i et produkt i det pågældende præferenceberettigede land

7) »kumulation med Norge, Schweiz eller Tyrkiet«: et system, som tillader, at produkter, der har oprindelse i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, betragtes som materialer med oprindelsesstatus i et præferenceberettiget land, når de forarbejdes yderligere eller indgår i et produkt i det pågældende præferenceberettigede land og importeres i Unionen

8) »regional kumulation«: et system, hvor produkter, som i henhold til denne afdeling har oprindelse i et land, som er medlem af en regional sammenslutning, betragtes som materialer med oprindelse i et andet land i samme regionale sammenslutning (eller et land i en anden regional sammenslutning, hvis der er mulighed for kumulation mellem sammenslutninger), når de forarbejdes yderligere eller indgår i et produkt fremstillet dér

9) »udvidet kumulation«: et system, der er betinget af Kommissionens tilladelse efter et præferenceberettiget lands indgivelse af en anmodning, hvorunder visse materialer, der har oprindelse i et land, med hvilket Unionen har en frihandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den gældende almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), betragtes som materialer med oprindelse i det pågældende præferenceberettigede land, når de forarbejdes yderligere eller indgår i et produkt fremstillet i dette land

10) »fungible materialer«: materialer, som er af samme art og kommercielle kvalitet, har de samme tekniske og fysiske kendetegn, og som ikke kan skelnes fra hinanden, når de indgår i det færdige produkt

11) »regional sammenslutning«: sammenslutning af lande, mellem hvilke der anvendes regional kumulation

12) »toldværdi«: den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

13) »materialernes værdi«: toldværdien på importtidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i produktionslandet; hvis det er nødvendigt at fastsætte værdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus, finder bestemmelserne i dette afsnit tilsvarende anvendelse

14) »prisen ab fabrik«: den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer og alle andre omkostninger i tilknytning til fremstillingen af produktet, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres.

Hvis den faktiske pris ikke afspejler alle de omkostninger i tilknytning til fremstillingen af produktet, som faktisk er påløbet i produktionslandet, forstås ved pris ab fabrik summen af alle disse omkostninger, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres.

Hvis den sidste bearbejdning eller forarbejdning er overdraget i underentreprise til en producent, kan udtrykket »producent« som omhandlet i første afsnit henvise til den virksomhed, som har ansat underleverandøren.

15) »maksimalt indhold af materialer uden oprindelsesstatus«: det maksimale indhold af materialer uden oprindelsesstatus, som er tilladt, hvis en fremstilling skal kunne betragtes som en bearbejdning eller forarbejdning, der er tilstrækkelig til at give et produkt oprindelsesstatus. Dette indhold kan udtrykkes som en procentdel af produktets pris ab fabrik eller som en procentdel af nettovægten af disse anvendte materialer henhørende under en nærmere angivet gruppe af kapitler, et kapitel, en position eller en underposition

16) »nettovægt«: varens vægt uden nogen form for emballagemateriale eller pakningsgenstand

17) »kapitler«, »positioner«, og »underpositioner«: de kapitler, positioner og underpositioner (fire- eller sekscifrede koder), der anvendes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede system, med de ændringer, der følger af Toldsamarbejdsrådets henstilling af 26. juni 2004

18) »tariferet«: et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position eller underposition i det harmoniserede system

19) »sending«: produkter, som enten

a) sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller

b) er omfattet af et og samme transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

20) »eksportør«: en person, som eksporterer varer til Unionen eller til et præferenceberettiget land, og som er i stand til at bevise varernes oprindelse, uanset om han er producenten deraf, og uanset om han selv opfylder eksportformaliteterne

21) »registreret eksportør«:

a) en eksportør, som er etableret i et præferenceberettiget land og registreret hos de kompetente myndigheder i det pågældende præferenceberettigede land med henblik på eksport inden for rammerne af arrangementet, hvad enten det er til Unionen eller et andet præferenceberettiget land, med hvilket regional kumulation er mulig, eller

b) en eksportør, som er etableret i en medlemsstat, og som er registreret hos toldmyndighederne i den pågældende medlemsstat med henblik på at kunne eksportere varer med oprindelse i Unionen til anvendelse som materialer i et præferenceberettiget land, med hvilket bilateral kumulation er muligt, eller

c) en videreforsender af varer, som er etableret i en medlemsstat, og som er registreret hos toldmyndighederne i den pågældende medlemsstat med henblik på at udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse for at kunne videresende produkter med oprindelsesstatus til andre steder inden for Unionens toldområde eller, hvor det er relevant, til Norge, Schweiz eller Tyrkiet (»en registreret videreforsender«)

22) »udtalelse om oprindelse«: udtalelse, som udfærdiges af eksportøren eller videreforsenderen af varerne, som angiver, at de produkter, som udtalelsen omfatter, opfylder arrangementets oprindelsesregler.Underafdeling 1

Udstedelse eller udfærdigelse af oprindelsesbeviser

Artikel 38

Midler til ansøgning om og udstedelse af INF 4-oplysningscertifikater

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

1.  Ansøgninger om INF 4-oplysningscertifikater kan indgives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker og skal opfylde datakravene i bilag 22-02.

2.  INF 4-oplysningscertifikatet skal opfylde datakravene i bilag 22-02.

Artikel 39

Midler til ansøgning om og udstedelse af bevillinger som godkendt eksportør

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Der kan indgives ansøgning om status som godkendt eksportør med henblik på udfærdigelse af præferenceoprindelsesbeviser og udstedes bevilling som godkendt eksportør ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 40

Midler til ansøgning om at blive registreret eksportør

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Der kan indgives ansøgninger om at blive registreret eksportør ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.Underafdeling 2

Definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« — anvendelse inden for rammerne af Unionens GSP-arrangement

Artikel 41

Generelle principper

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Nedenstående produkter anses for at have oprindelse i et præferenceberettiget land:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i det pågældende land som omhandlet i artikel 44

b) produkter, der er fremstillet i det pågældende præferenceberettigede land, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud er fremstillet i det pågældende land, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 45 fastlagte betydning.

Artikel 42

Territorialitetsprincip

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Betingelserne i denne underafdeling vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal være opfyldt i det pågældende præferenceberettigede land.

2.  Udtrykket »præferenceberettiget land« omfatter det pågældende lands søterritorium i den betydning, der er fastlagt i De Forenede Nationers havretskonvention (Montego Bay-konventionen af 10. december 1982), og må ikke gå ud over nævnte søterritoriums grænser

3.  Hvis produkter med oprindelsesstatus, der er eksporteret fra det præferenceberettigede land til et andet land, returneres, anses de som produkter uden oprindelsesstatus, medmindre det over for de kompetente myndigheder kan godtgøres, at følgende betingelser er opfyldt:

a) at de returnerede varer er de samme varer som dem, der blev eksporteret, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, mens de befandt sig i det pågældende land eller blev eksporteret.

Artikel 43

Ikkebehandling

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  De produkter, som angives til overgang til fri omsætning i Unionen, skal være de samme som dem, der er eksporteret fra det præferenceberettigede land, i hvilket de anses for at have oprindelse. De må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være gjort til genstand for andre behandlinger end dem, som har til formål at bevare dem i god stand eller at anbringe varemærker, etiketter, stempler eller enhver anden form for bevis med henblik på at sikre overholdelsen af specifikke indenlandske krav, der måtte gælde i Unionen, før de angives til overgang til fri omsætning.

2.  De produkter, der importeres til et præferenceberettiget land med henblik på kumulation i henhold til artikel 53, 54, 55 eller 56, skal være de samme som dem, der er eksporteret fra det land, i hvilket de anses for at have oprindelse. De må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være gjort til genstand for andre behandlinger end behandlinger, som har til formål at bevare dem i god stand, før de angives til de relevante toldprocedurer i importlandet.

3.  Opbevaring af varer må finde sted, forudsat at de forbliver under toldtilsyn i transitlandet eller transitlandene.

4.  Delingen af sendinger må finde sted, hvis den foretages af eksportøren eller under dennes ansvar, forudsat at de pågældende varer forbliver under toldtilsyn i transitlandet eller transitlandene.

5.  Stk. 1-4 anses for overholdt, medmindre toldmyndighederne har grund til at tro, at det modsatte er tilfældet; i så tilfælde kan toldmyndighederne anmode klarereren om at godtgøre overholdelsen, hvilket kan gøres ved hjælp af ethvert middel, bl.a. kontraktmæssige transportdokumenter som f.eks. konnossementer eller faktuelle eller konkrete beviser på grundlag af mærkning eller nummerering af kolli eller enhver form for bevis med tilknytning til selve varerne.

Artikel 44

Fuldt ud fremstillede produkter

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Som produkter, der er fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af dets jord eller havbund

b) planter og vegetabilske produkter, der er dyrket eller høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra slagtede dyr, som er født og opdrættet dér

f) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

g) akvakulturprodukter i de tilfælde, hvor de pågældende fisk, krebsdyr og bløddyr er født og opdrættet dér

h) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af dets fartøjer uden for noget søterritorium

i) produkter, som er fremstillet på dets fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra h) nævnte produkter

j) brugte genstande, som indsamles dér og kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer

k) affald og skrot hidrørende fra fremstillingsprocesser, som udføres dér

l) produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for noget søterritorium, for så vidt det har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

m) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-l) nævnte produkter.

2.  Udtrykket »dets fartøjer« og »dets fabriksskibe« i stk. 1, litra h) og i), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe, som opfylder alle nedenstående krav:

a) de er registreret i det præferenceberettigede land eller i en medlemsstat

b) de fører et præferenceberettiget lands eller en medlemsstats flag

c) de opfylder en af de følgende betingelser:

i) de ejes for mindst 50 %'s vedkommende af statsborgere i det præferenceberettigede land eller i medlemsstaterne eller

ii) de ejes af selskaber,

 hvis hovedkontor og vigtigste forretningssted er i det præferenceberettigede land eller i medlemsstaterne og

 som for mindst 50 %'s vedkommende ejes af det præferenceberettigede land eller medlemsstater eller af offentlige institutioner eller statsborgere i det præferenceberettigede land eller medlemsstaterne.

3.  Betingelserne i stk. 2 kan hver især være opfyldt i medlemsstaterne eller i forskellige præferenceberettigede lande, for så vidt alle de pågældende præferenceberettigede lande kan anvende regional kumulation i henhold til artikel 55, stk. 1 og 5. I så tilfælde anses produkterne for at have oprindelse i det præferenceberettigede land, under hvis flag fartøjet eller fabriksskibet sejler som omhandlet i stk. 2, litra b).

Første afsnit finder kun anvendelse, såfremt betingelserne i artikel 55, stk. 2, litra a), c) og d), er opfyldt.

Artikel 45

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  De produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet i det pågældende præferenceberettigede land som omhandlet i artikel 44, anses for at have oprindelse dér, såfremt betingelserne i listen i bilag 22-03for de pågældende varer er opfyldt, jf. dog artikel 47 og 48.

2.  Hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus i et land i overensstemmelse med stk. 1, forarbejdes yderligere i det pågældende land og anvendes som materiale i fremstillingen af et andet produkt, tages der ikke hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

Artikel 46

Gennemsnit

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Det skal for hvert enkelt produkt fastslås, om kravene i artikel 45, stk. 1, er opfyldt.

I de tilfælde, hvor den relevante regel er baseret på overholdelsen af et maksimalt indhold af materialer uden oprindelsesstatus, kan værdien af materialerne uden oprindelsesstatus dog for at tage hensyn til udsving i omkostninger og valutakurser beregnes på et gennemsnitligt grundlag som anført i stk. 2.

2.  I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, beregnes der en gennemsnitlig pris ab fabrik for produktet og en gennemsnitlig værdi for de anvendte materialer uden oprindelsesstatus på grundlag af henholdsvis summen af de priser ab fabrik, der er opkrævet for alt salg af produkterne i løbet af det foregående regnskabsår, og summen af værdien af alle de materialer uden oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen af produkter i løbet af det foregående regnskabsår, som fastlagt af eksportlandet, eller, hvis der ikke foreligger tal for et fuldt regnskabsår, en kortere periode, som dog ikke må være på under tre måneder.

3.  De eksportører, som har valgt at anvende beregninger på et gennemsnitligt grundlag, skal konsekvent anvende denne metode i året efter referenceregnskabsåret eller, efter omstændighederne, året efter den kortere referenceperiode. De kan ophøre med at anvende denne metode, hvis de i løbet af et givet regnskabsår eller en kortere repræsentativ periode på ikke under tre måneder konstaterer, at de udsving i omkostninger eller valutakurser, som gjorde det berettiget at anvende metoden, er ophørt.

4.  De gennemsnit, der er anført i stk. 2, skal anvendes som henholdsvis prisen ab fabrik og værdien for materialer uden oprindelsesstatus, således at det kan fastlås, om kravet om det maksimale indhold af materialer uden oprindelsesstatus er opfyldt.

Artikel 47

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Med forbehold af stk. 3 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelse, uanset om betingelserne i artikel 45 er opfyldt:

a) bevarende behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b) adskillelse og samling af kolli

c) vask, rensning afstøvning, fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger

d) strygning eller presning af tekstiler og tekstilvarer

e) enkel maling og polering

f) afskalning og hel eller delvis slibning af ris polering og glasering af korn og ris

g) farvning af eller tilsætning af smagsstoffer til sukker eller formning af sukker i stykker hel eller delvis formaling af krystalsukker

h) skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i) hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j) sigtning, sortering, klassificering, tilpasning (herunder samling i sæt)

k) enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l) anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m) enkel blanding af produkter, også af forskellig art blanding af sukker med ethvert materiale

n) enkel tilsætning af vand eller fortynding eller dehydrering eller denaturering af produkter

o) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

p) slagtning af dyr

q) kombination af to eller flere af de i litra a)-p) nævnte processer

2.  I forbindelse med stk. 1 anses behandlinger for at være enkle, når der hverken kræves særlige færdigheder eller maskiner, apparater eller redskaber, som er specielt fremstillet eller installeret til gennemførelsen deraf.

3.  Alle de bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres i et præferenceberettiget land på et givet produkt, skal tages i betragtning, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 48

Generel tolerance

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Uanset artikel 45 og med forbehold af stk. 2 og 3 i denne artikel kan materialer uden oprindelsesstatus, som ifølge betingelserne i listen i bilag 22-03 ikke må anvendes til fremstilling af et givet produkt, dog anvendes, hvis deres samlede værdi eller den nettovægt, produktet vurderes at have, ikke overstiger:

a) 15 % af produktets vægt for produkter henhørende under kapitel 2 og kapitel 4-24 i det harmoniserede system, bortset fra forarbejdede fiskerivarer henhørende under kapitel 16

b) 15 % af produktets pris ab fabrik for andre produkter, bortset fra produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, for hvilke de tolerancer, der er anført i note 6 og 7 i del I i bilag 22-03, finder anvendelse.

2.  Stk. 1 tillader ikke, at nogen af procenttallene for det maksimale indhold af materialer uden oprindelsesstatus, der er fastlagt i listen i bilag 22-03, overskrides.

3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på produkter, der er fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land i den i artikel 44 fastlagte betydning. Den tolerance, der er fastlagt i nævnte stykker, gælder ikke desto mindre for summen af de materialer, der anvendes til fremstillingen af et produkt, og for hvilke det i henhold til listen i bilag 22-03 for det pågældende produkt kræves, at de pågældende materialer skal være fuldt ud fremstillet, jf. dog artikel 47 og artikel 49, stk. 2.

Artikel 49

Kvalificerende enhed

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne underafdeling er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede system.

2.  Når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert enkelt produkt i betragtning ved anvendelsen af bestemmelserne i denne underafdeling.

3.  Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige tariferingsbestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 50

Tilbehør, reservedele og værktøj

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris ab fabrik, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 51

Sæt

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Sæt som defineret i punkt 3, litra b), i de almindelige tariferingsbestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus.

Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 52

Neutrale elementer

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) andre varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.Underafdeling 3

Regler om kumulation og styring af lagre af materialer — anvendelse inden for rammerne af Unionens GSP-arrangement

Artikel 53

Bilateral kumulation

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Ved bilateral kumulation kan produkter med oprindelse i Unionen betragtes som materialer med oprindelse i et præferenceberettiget land, når de indarbejdes i et produkt, som fremstilles i dette land, forudsat at den dér foretagne bearbejdning eller forarbejdning er mere vidtgående end de behandlinger, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1.

Artikel 41-52 og bestemmelser om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser finder tilsvarende anvendelse på eksport fra Unionen til et præferenceberettiget land med henblik på bilateral kumulation.

Artikel 54

Kumulation med Norge, Schweiz eller Tyrkiet

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Ved kumulation med Norge, Schweiz eller Tyrkiet kan produkter med oprindelse i disse lande betragtes som materialer med oprindelse i et præferenceberettiget land, forudsat at de dér har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1.

2.  Der kan ikke anvendes kumulation med Norge, Schweiz eller Tyrkiet for produkter, som henhører under kapitel 1-24 i det harmoniserede system.

Artikel 55

Regional kumulation

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Regional kumulation finder anvendelse på følgende fire særskilte regionale sammenslutninger:

a) Sammenslutning I: Brunei, Cambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Filippinerne, Thailand og Vietnam

b) Sammenslutning II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela

c) Sammenslutning III: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverne, Nepal, Pakistan og Sri Lanka

d) Sammenslutning IV: Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay.

2.  Regional kumulation mellem lande i samme sammenslutning finder kun anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:

a) på tidspunktet for eksport af produkter til Unionen er de lande, der er involveret i kumulation, præferenceberettigede lande, for hvilke præferenceordningerne ikke er blevet trukket midlertidigt tilbage i henhold til forordning (EU) nr. 978/2012

b) i forbindelse med regional kumulation mellem lande i en regional sammenslutning gælder de oprindelsesregler, der er fastlagt i underafdeling 2

c) landene i den regionale sammenslutning har forpligtet sig til:

i) at opfylde og sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne underafdeling og

ii) at gennemføre det administrative samarbejde, der er nødvendigt for at sikre, at bestemmelserne i denne underafdeling gennemføres korrekt, både i forbindelse med Unionen og mellem landene indbyrdes

d) de i litra c) omhandlede forpligtelser er blevet bekræftet over for Kommissionen af sekretariatet for den pågældende regionale sammenslutning eller et andet kompetent fælles organ, der repræsenterer alle medlemmerne i den pågældende sammenslutning.

I forbindelse med litra b) fastlægges oprindelsen for produkter, der eksporteres fra et land til et andet land i den regionale sammenslutning med henblik på regional kumulation, på grundlag af den regel, der ville gælde, hvis produkterne blev eksporteret til Unionen, hvis den kvalificerende behandling, der er fastlagt i del II i bilag 22-03, ikke er den samme for alle de lande, der er involveret i en kumulation.

I de tilfælde, hvor landene i en regional sammenslutning allerede før den 1. januar 2011 har opfyldt betingelserne i første afsnit, litra c) og d), kræves der ikke en ny bekræftelse af forpligtelserne.

3.  De materialer, der er opført på listen i bilag 22-04, er udelukket fra regional kumulation i henhold til stk. 2 i de tilfælde, hvor:

a) den toldpræference, der finder anvendelse i Unionen, ikke er den samme for alle de lande, som er involveret i kumulationen, og

b) de pågældende materialer i kraft af kumulation ville nyde fordel af en gunstigere toldbehandling end den, de ville være omfattet af, hvis de blev eksporteret direkte til Unionen.

4.  Der anvendes kun regional kumulation mellem præferenceberettigede lande i samme regionale sammenslutning på den betingelse, at den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget i det præferenceberettigede land, hvor materialerne forarbejdes yderligere eller indarbejdes i et produkt, er mere vidtgående end de behandlinger, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1, og i tilfælde af tekstilvarer også er mere vidtgående end de behandlinger, der er anført i bilag 22-05.

Hvis betingelsen i første afsnit ikke er opfyldt, og materialerne underkastes én eller flere af de behandlinger, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1, litra b)-q), skal det land, der angives som oprindelsesland på det oprindelsesbevis, der udstedes eller udfærdiges med henblik på eksport af produkterne til Unionen, være det land i den regionale sammenslutning, som tegner sig for den højeste andel af værdien af de anvendte materialer med oprindelse i lande i den regionale sammenslutning.

Hvis produkterne eksporteres uden yderligere bearbejdning eller forarbejdning eller kun er underkastet de behandlinger, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1, litra a), skal det land, der angives som oprindelsesland på det oprindelsesbevis, der udstedes eller udfærdiges med henblik på eksport af produkterne til Unionen, være det præferenceberettigede land, der er anført på de oprindelsesbeviser, der er udstedt eller udfærdiget i det præferenceberettigede land, hvor produkterne er fremstillet.

5.  Efter anmodning fra myndighederne i et præferenceberettiget land i sammenslutning I eller sammenslutning III kan Kommissionen tillade regional kumulation mellem disse sammenslutninger af lande, hvis Kommissionen finder det godtgjort, at hver enkelt af følgende betingelser er opfyldt:

a) betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er opfyldt, og

b) de lande, der skal involveres i en sådan regional kumulation, har forpligtet sig til og sammen har meddelt Kommissionen, at de forpligter sig til:

i) at overholde og sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne underafdeling, underafdeling 2 og alle andre bestemmelser vedrørende gennemførelsen af oprindelsesreglerne og

ii) at gennemføre det administrative samarbejde, der er nødvendigt for at sikre, at bestemmelserne i denne underafdeling og underafdeling 2 gennemføres korrekt, både i forbindelse med Unionen og mellem landene indbyrdes.

Den i første afsnit omhandlede anmodning skal ledsages af bevis for, at betingelserne i samme afsnit er opfyldt. Den skal stiles til Kommissionen. Kommissionen træffer afgørelse om anmodningen under hensyntagen til alle elementer vedrørende kumulationen, som anses for relevante, herunder de materialer, der skal kumuleres.

6.  Hvis der tillades regional kumulation mellem de præferenceberettigede lande i sammenslutning I eller sammenslutning III, må materialer med oprindelse i et land i en regional sammenslutning betragtes som materialer med oprindelse i et land i den anden regionale sammenslutning, når de indgår i et produkt, der er fremstillet dér, forudsat at den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget i sidstnævnte præferenceberettigede land, er mere vidtgående end de behandlinger, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1, og i tilfælde af tekstilvarer også er mere vidtgående end de behandlinger, der er anført i bilag 22-05.

Hvis betingelsen i første afsnit ikke er opfyldt, og materialerne underkastes én eller flere af de behandlinger, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1, litra b)-q), skal det land, der angives som oprindelsesland på oprindelsesbeviset med henblik på eksport af produkterne til Unionen, være det land, der deltager i kumulationen, som tegner sig for den højeste andel af værdien af de anvendte materialer med oprindelse i lande, der deltager i kumulationen.

Hvis produkterne eksporteres uden yderligere bearbejdning eller forarbejdning eller kun er underkastet de behandlinger, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1, litra a), skal det land, der angives som oprindelsesland på det oprindelsesbevis, der udstedes eller udfærdiges med henblik på eksport af produkterne til Unionen, være det præferenceberettigede land, der er anført på de oprindelsesbeviser, der er udstedt eller udfærdiget i det præferenceberettigede land, hvor produkterne er fremstillet.

7.  Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) den dato, fra hvilken den i stk. 5 omhandlede kumulation mellem landene i sammenslutning I og sammenslutning III træder i kraft, hvilke lande der er involveret i den pågældende kumulation, og i givet fald listen over de materialer, i forbindelse med hvilke kumulationen anvendes

8.  Artikel 41-52 og bestemmelser om udstedelse eller udfærdigelse af oprindelsesbeviser og bestemmelser om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser finder tilsvarende anvendelse på eksport fra et præferenceberettiget land til et andet med henblik på regional kumulation.

Artikel 56

Udvidet kumulation

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Efter anmodning fra myndighederne i et præferenceberettiget land kan Kommissionen give tilladelse til udvidet kumulation mellem et præferenceberettiget land og et land, med hvilket Unionen har en frihandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den gældende almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), forudsat at hver enkelt af følgende betingelser er opfyldt:

a) de lande, der er involveret i kumulationen, har forpligtet sig til at overholde og sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne underafdeling, underafdeling 2 og alle andre bestemmelser vedrørende gennemførelsen af oprindelsesreglerne og til at gennemføre det administrative samarbejde, der er nødvendigt for at sikre, at bestemmelserne i denne underafdeling og underafdeling 2 gennemføres korrekt, både i forbindelse med Unionen og mellem landene indbyrdes

b) det pågældende præferenceberettigede land har meddelt Kommissionen, at det påtager sig den i litra a) omhandlede forpligtelse.

Den i første afsnit omhandlede anmodning skal indeholde en liste over de materialer, kumulationen omfatter, og skal ledsages af bevis for, at betingelserne i første afsnit, litra a) og b), er opfyldt. Den skal stiles til Kommissionen. Hvis de pågældende materialer ændres, skal der indgives en ny anmodning.

Materialer henhørende under kapitel 1-24 i det harmoniserede system er udelukket fra udvidet kumulation.

2.  I de tilfælde af udvidet kumulation, der er omhandlet i stk. 1, fastlægges de anvendte materialers oprindelse og de oprindelsesbeviser, der gælder, i overensstemmelse med reglerne i den relevante frihandelsaftale. For produkter, der skal eksporteres til Unionen, fastlægges oprindelsen i overensstemmelse med de oprindelsesregler, der er fastlagt i underafdeling 2.

For at det fremstillede produkt kan opnå oprindelsesstatus er det ikke nødvendigt, at de materialer, der har oprindelse i et land, med hvilket Unionen har en frihandelsaftale, og som anvendes i et præferenceberettiget land ved fremstillingen af det produkt, der skal eksporteres til Unionen, har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at den bearbejdning eller forarbejdning, som foretages i det præferenceberettigede land, er mere vidtgående end de behandlinger, der er beskrevet i artikel 47, stk. 1.

3.  Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) den dato, fra hvilken den udvidede kumulation træder i kraft, hvilke lande der er involveret i den pågældende kumulation og listen over de materialer, i forbindelse med hvilke kumulationen anvendes.

Artikel 57

Anvendelse af bilateral kumulation eller kumulation med Norge, Schweiz eller Tyrkiet kombineret med regional kumulation

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

I de tilfælde hvor der anvendes bilateral kumulation eller kumulation med Norge, Schweiz eller Tyrkiet kombineret med regional kumulation, opnår det fremstillede produkt oprindelse i et af landene i den pågældende regionale sammenslutning i overensstemmelse med artikel 55, stk. 4, første og andet afsnit, eller, hvis det er relevant, med artikel 55, stk. 6, første og andet afsnit.

Artikel 58

Regnskabsmæssig adskillelse af EU-eksportørers lagre af materialer

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Hvis der anvendes fungible materialer med og uden oprindelsesstatus ved bearbejdningen eller forarbejdningen af et produkt, kan medlemsstaternes toldmyndigheder efter skriftlig anmodning fra økonomiske operatører, der er etableret i Unionens toldområde, tillade, at materialerne i Unionen forvaltes efter metoden med regnskabsmæssig adskillelse med henblik på efterfølgende eksport til et præferenceberettiget land inden for rammerne af bilateral kumulation, uden at materialerne opbevares i særskilte lagre.

2.  Medlemsstaternes toldmyndigheder kan give tilladelse i henhold til stk. 1 på betingelser, som de anser for at være hensigtsmæssige.

Der gives kun tilladelse, hvis det ved anvendelsen af den i stk. 1 anførte metode kan sikres, at mængden af fremstillede produkter, som kunne betragtes som »produkter med oprindelse i Unionen«, til enhver tid er den samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.

Hvis der gives tilladelse hertil, skal metoden anvendes, og anvendelsen af den registreres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder i Unionen.

3.  Indehaveren af tilladelsen til at anvende metoden i henhold til stk. 1 udfærdiger eller anmoder, indtil systemet med registrerede eksportører anvendes, om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, som kan anses for at have oprindelse i Unionen. Efter anmodning fra medlemsstaternes toldmyndigheder skal indehaveren af tilladelsen fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er forvaltet.

4.  Medlemsstaternes toldmyndigheder overvåger brugen af den i stk. 1 omhandlede tilladelse.

De kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt:

a) indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter tilladelsen på ukorrekt vis, eller

b) indehaveren af tilladelsen ikke opfylder de øvrige betingelser, der er fastsat i denne underafdeling, underafdeling 2 og alle øvrige bestemmelser vedrørende gennemførelsen af oprindelsesreglerne.Underafdeling 4

Definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus, der anvendes inden for rammerne af oprindelsesreglerne med henblik på anvendelsen af præferencetoldforanstaltninger, der vedtages ensidigt af Unionen for visse lande eller territorier

Artikel 59

Generelle krav

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Ved anvendelse af bestemmelserne om præferencetoldforanstaltninger, der vedtages ensidigt af Unionen for visse lande, grupper af lande eller territorier (i det følgende benævnt »præferenceberettiget land eller territorium«) med undtagelse af dem, der er omfattet af underafdeling 2 i denne afdeling, og de oversøiske lande og territorier, der er knyttet til Unionen, anses nedenstående produkter for at have oprindelse i et præferenceberettiget land eller territorium:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i det pågældende præferenceberettigede land eller territorium som omhandlet i artikel 60

b) produkter, der er fremstillet i det pågældende præferenceberettigede land eller territorium, og til hvis fremstilling der er medgået andre produkter end dem, der er nævnt i litra a), på betingelse af, at produkterne har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning som omhandlet i artikel 61.

2.  Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i denne underafdeling betragtes produkter med oprindelse i Unionen som omhandlet i denne artikels stk. 3 som produkter med oprindelse et præferenceberettiget land eller territorium, når de i det pågældende præferenceberettigede land eller territorium undergår en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 62.

3.  Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved fastlæggelse af oprindelsen af produkter fremstillet i Unionen.

Artikel 60

Fuldt ud fremstillede produkter

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i et præferenceberettiget land eller territorium eller i Unionen, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra slagtede dyr, som er født og opdrættet dér

f) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

g) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for deres søterritorier

h) produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra g) nævnte produkter

i) brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer

j) affald og skrot hidrørende fra fremstillingsprocesser, som udføres dér

k) produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt det præferenceberettigede land eller territorium eller en medlemsstat har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

l) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-k) nævnte produkter.

2.  Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra g) og h), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe, som opfylder følgende betingelser:

a) de er registreret eller anmeldt i det præferenceberettigede land eller territorium eller i en medlemsstat

b) de fører et præferenceberettiget lands eller territoriums eller en medlemsstats flag

c) de ejes for mindst 50 %'s vedkommende af statsborgere i et præferenceberettiget land eller territorium eller i medlemsstaterne eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i det pågældende præferenceberettigede land eller territorium eller i en af medlemsstaterne, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i det præferenceberettigede land eller territorium eller i medlemsstaterne, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om selskaber, for mindst halvdelens vedkommende tilhører det pågældende præferenceberettigede land eller territorium eller medlemsstaterne eller offentlige institutioner eller statsborgere i det præferenceberettigede land eller territorium eller i medlemsstaterne

d) kaptajnen og officererne på fartøjerne og fabriksskibene er statsborgere i det præferenceberettigede land eller territorium eller i medlemsstaterne

e) mindst 75 % af besætningen er statsborgere i det pågældende præferenceberettigede land eller territorium eller i medlemsstaterne.

3.  Udtrykkene »præferenceberettiget land eller territorium« og »Unionen« omfatter også det pågældende lands eller territoriums eller medlemsstaternes søterritorier.

4.  Fartøjer, der befinder sig på det åbne hav, navnlig flydende fabrikker, om bord på hvilke fangsten bearbejdes eller forarbejdes, anses for at udgøre en del af det præferenceberettigede lands eller territoriums eller medlemsstaternes område, hvorunder de hører, forudsat at de opfylder de i stk. 2 fastsatte betingelser.

Artikel 61

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Ved anvendelsen af artikel 59 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land eller territorium eller i Unionen, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag 22-11 er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af denne underafdeling, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer.

Hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

Artikel 62

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelse, uanset om betingelserne i artikel 61 er opfyldt:

a) bevarende behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b) adskillelse og samling af kolli

c) vask, rensning afstøvning, fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger

d) strygning eller presning af tekstiler og tekstilartikler

e) enkel maling og polering

f) afskalning, hel eller delvis slibning, polering og glasering af korn eller ris

g) farvning af eller tilsætning af smagsstoffer til sukker eller formning af sukker i stykker hel eller delvis formaling af sukker

h) skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i) hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j) sigtning, sortering, klassificering, tilpasning; (herunder samling i sæt)

k) enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l) anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m) enkel blanding af produkter, også af forskellig art blanding af sukker med ethvert materiale

n) enkel tilsætning af vand eller fortynding eller dehydrering eller denaturering af produkter

o) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

p) slagtning af dyr

q) kombination af to eller flere af de i litra a)-p) nævnte processer.

2.  Alle processer, der udføres enten i et præferenceberettiget land eller territorium eller i Unionen på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af det pågældende produkt skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 63

Kvalificerende enhed

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne underafdeling er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a) at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne underafdeling.

2.  Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige tariferingsbestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 64

Generel tolerance

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Uanset artikel 61 kan materialer uden oprindelsesstatus anvendes til fremstilling af et givet produkt, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik.

Ingen af de på listen angivne procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus må overstiges ved anvendelse af første afsnit.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

Artikel 65

Tilbehør, reservedele og værktøj

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 66

Sæt

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige tariferingsbestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 67

Neutrale elementer

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som kan anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) varer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.Underafdeling 5

Territorialkrav, der anvendes inden for rammerne af oprindelsesreglerne med henblik på anvendelsen af præferencetoldforanstaltninger, der vedtages ensidigt af Unionen for visse lande eller territorier

Artikel 68

Territorialitetsprincip

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

Betingelserne i underafdeling 4 og i denne underafdeling vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal til enhver tid være opfyldt i det præferenceberettigede land eller territorium eller i Unionen.

Hvis produkter med oprindelsesstatus, der er eksporteret fra det præferenceberettigede land eller territorium eller fra Unionen til et andet land, returneres, anses de for produkter uden oprindelsesstatus, medmindre det over for de kompetente myndigheder kan godtgøres, at følgende betingelser er opfyldt:

a) at de returnerede varer er de samme varer som dem, der blev eksporteret

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev eksporteret.

Artikel 69

Direkte transport

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Nedenstående produkter anses for at være transporteret direkte fra det præferenceberettigede land eller territorium til Unionen eller fra Unionen til det præferenceberettigede land eller territorium:

a) produkter, der transporteres uden at passere gennem et andet lands territorium

b) produkter, der udgør en enkelt sending, og som transporteres gennem andre landes territorier end det præferenceberettigede land eller territorium eller Unionen, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse lande, forudsat at produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet, og de ikke dér har undergået anden behandling end losning, lastning eller enhver anden behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes

c) produkter, som transporteres gennem rørledninger uden afbrydelse gennem andre territorier end det præferenceberettigede lands eller territoriums eller Unionens territorium.

2.  Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1, litra b), er opfyldt, skal der for de kompetente toldmyndigheder fremlægges følgende:

a) enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra eksportlandet gennem transitlandet

b) en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii) datoen for produkternes losning og lastning og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler, og

iii) dokumenterede oplysninger om de nærmere omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 70

Udstillinger

(Kodeksens artikel 64, stk. 3)

1.  Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes fra et præferenceberettiget land eller territorium til en udstilling i et andet land, og som efter udstillingen sælges til import i Unionen, er ved importen omfattet af de i artikel 59 omhandlede toldpræferencer, forudsat at de opfylder de i underafdeling 4 og denne underafdeling fastsatte betingelser for at kunne anses for produkter med oprindelsesstatus i det pågældende præferenceberettigede land eller territorium, og at det over for de kompetente EU-toldmyndigheder kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse produkter direkte fra det præferenceberettigede land eller territorium til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Unionen

c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til Unionen i den stand, i hvilken de blev sendt til udstillingen

d) at produkterne fra det tidspunkt, hvor de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end fremvisning på udstillingen.

2.  Et varecertifikat EUR.1 skal fremlægges for EU-toldmyndighederne på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3.  Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.KAPITEL 2

Varers toldværdi

Artikel 71

Forenkling

(Kodeksens artikel 73)

1.  Den i kodeksens artikel 73 omhandlede tilladelse kan gives, når følgende betingelser er opfyldt:

a) anvendelsen af den i kodeksens artikel 166 omhandlede procedure ville under de pågældende omstændigheder medføre urimeligt høje administrationsudgifter

b) den fastsatte toldværdi vil ikke i væsentlig grad afvige fra den toldværdi, der ville blive fastsat, hvis der ikke forelå en sådan tilladelse.

2.  Der kan kun gives tilladelse, hvis ansøgeren opfylder følgende betingelser:

a) han opfylder kriteriet i kodeksens artikel 39, litra a)

b) han anvender et regnskabssystem, som er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der anvendes i den medlemsstat, hvor regnskaberne føres, og som kan lette revisionsbaseret toldkontrol. Regnskabssystemet skal indeholde en historik over data med et revisionsspor fra det tidspunkt, hvor dataene registreres i systemet

c) han råder over en administrativ organisation, der svarer til virksomhedens type og størrelse og er egnet til at forvalte varestrømmene, og en intern kontrol, der kan afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner.AFSNIT III

TOLDSKYLD OG SIKKERHEDSSTILLELSEKAPITEL 1

Toldskyldens opståenAfdeling 1

Fælles bestemmelser for toldskyld, der er opstået ved import og eksportUnderafdeling 1

Regler for beregning af import- eller eksportafgiftsbeløbet

Artikel 72

Beregning af importafgiftsbeløbet for forædlingsprodukter, der er resultatet af aktiv forædling

(Kodeksens artikel 86, stk. 3)

1.  Med henblik på fastsættelsen af det importafgiftsbeløb, der skal pålægges forædlingsprodukter i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3, fastsættes mængden af de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, og som anses for at være indeholdt i de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, i overensstemmelse med stk. 2-6.

2.  Den mængdenøglemetode, der er fastsat i stk. 3 og 4, finder anvendelse i følgende tilfælde:

a) hvor kun en enkelt art af forædlingsprodukter opnås ved forædlingen

b) hvor forskellige arter af forædlingsprodukter opnås ved forædlingen, og alle bestanddele eller komponenter af de varer, der er henført under proceduren, kan genfindes i hvert enkelt af disse forædlingsprodukter.

3.  I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra a), fastsættes mængden af de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, og som anses for at være indeholdt i de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, ved på den samlede mængde af de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, at anvende den procentdel, som de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, udgør af den samlede mængde af de forædlingsprodukter, der er resultatet af forædlingen.

4.  I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra b), fastsættes mængden af de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, og som anses for at være indeholdt i de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, ved på den samlede mængde af de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, at anvende en procentdel, der beregnes ved at multiplicere følgende faktorer:

a) den procentdel, som de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, udgør af den samlede mængde af de forædlingsprodukter af samme art, der er resultatet af forædlingen

b) den procentdel, som den samlede mængde af de forædlingsprodukter af samme art, uanset om der er opstået toldskyld, udgør af den samlede mængde af alle forædlingsprodukter, der er resultatet af forædlingen.

5.  Der tages ved anvendelsen af mængdenøglemetoden ikke hensyn til den mængde af varer, der er henført under proceduren, og som tilintetgøres eller går tabt under forædlingen, især ved fordampning, tørring, sublimering eller lækage.

6.  I andre tilfælde end dem, der er omhandlet i stk. 2, finder værdinøglemetoden anvendelse i henhold til andet, tredje og fjerde afsnit.

Mængden af de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, og som anses for at være indeholdt i forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, fastsættes ved på den samlede mængde af de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, at anvende en procentdel, der beregnes ved at multiplicere følgende faktorer:

a) den procentdel, som de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, udgør af den samlede værdi af de forædlingsprodukter af samme art, der er resultatet af forædlingen

b) den procentdel, som den samlede værdi af de forædlingsprodukter af samme art, uanset om der er opstået toldskyld, udgør af den samlede værdi af alle forædlingsprodukter, der er resultatet af forædlingen.

I forbindelse med anvendelsen af værdinøglemetoden fastsættes værdien af forædlingsprodukterne på grundlag af aktuelle priser ab fabrik i Unionens toldområde eller, såfremt sådanne priser ab fabrik ikke kan bestemmes, på grundlag af de aktuelle salgspriser i Unionens toldområde for tilsvarende eller lignende produkter. Priser aftalt mellem parter, som viser sig at være forretningsmæssigt forbundne eller at have en indbyrdes kompensationsaftale, kan ikke anvendes til at fastsætte forædlingsprodukternes værdi, medmindre det fastslås, at priserne ikke er påvirket af dette indbyrdes forhold.

Kan forædlingsprodukternes værdi ikke fastsættes i henhold til tredje afsnit, fastsættes den på et rimeligt grundlag.

Artikel 73

Anvendelse af bestemmelserne om proceduren for særligt anvendelsesformål på forædlingsprodukter, der er resultatet af aktiv forædling

(Kodeksens artikel 86, stk. 3)

1.  I forbindelse med anvendelsen af kodeksens artikel 86, stk. 3, foreskrives det, at ved fastsættelsen af det importafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden for forædlingsprodukter, der er resultatet af proceduren for aktiv forædling, omfattes de varer, der er henført under denne procedure, på grund af deres særlige anvendelsesformål af en afgiftsfritagelse eller af en nedsat afgiftssats, som ville have fundet anvendelse på disse varer, hvis de var blevet henført under proceduren for særligt anvendelsesformål i overensstemmelse med kodeksens artikel 254.

2.  Stk. 1 finder anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:

a) der kunne have været udstedt en bevilling til at henføre varerne under proceduren for særligt anvendelsesformål, og

b) betingelserne for afgiftsfritagelse eller nedsat afgiftssats som følge af disse varers særlige anvendelsesformål ville have været opfyldt på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen til henførsel af varerne under proceduren for aktiv forædling.

Artikel 74

Anvendelse af præferencetoldbehandling på varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling

(Kodeksens artikel 86, stk. 3)

I forbindelse med anvendelsen af kodeksens artikel 86, stk. 3, foreskrives det, at hvis de importerede varer på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen til henførsel af varerne under proceduren for aktiv forædling opfylder betingelserne for at opnå præferencetoldbehandling inden for rammerne af toldkontingenter og toldlofter, kan disse varer indrømmes enhver form for præferencetoldbehandling, som ydes til tilsvarende varer på tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning.

Artikel 75

Særlig importafgift på forædlingsprodukter, der er resultatet af passiv forædling, eller ombytningsvarer

(Kodeksens artikel 86, stk. 5)

Hvis der i forbindelse med forædlingsprodukter, der er resultatet af proceduren for passiv forædling, eller ombytningsvarer skal anvendes en særlig importafgift, beregnes importafgiftsbeløbet på grundlag af forædlingsprodukternes toldværdi på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen om overgang til fri omsætning, fratrukket den statistiske værdi for tilsvarende midlertidigt eksporterede varer på det tidspunkt, hvor de blev henført under proceduren for passiv forædling, multipliceret med det importafgiftsbeløb, der gælder for forædlingsprodukterne eller ombytningsvarerne, divideret med forædlingsprodukternes eller ombytningsvarernes toldværdi.

Artikel 76

Undtagelse ved beregningen af importafgiftsbeløbet for forædlingsprodukter, der er resultatet af aktiv forædling

(Kodeksens artikel 86, stk. 3 og artikel 86, stk. 4)

Kodeksens artikel 86, stk. 3, finder anvendelse uden anmodning fra klareren, når samtlige følgende betingelser er opfyldt:

a) de forædlingsprodukter, der er resultatet af proceduren for aktiv forædling, er importeret direkte eller indirekte af den relevante bevillingshaver inden for en periode på et år efter deres reeksport

b) varerne ville på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen til henførsel af varerne under proceduren for aktiv forædling have været omfattet af en handels- eller landbrugspolitisk foranstaltning eller af en antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsestold eller en gengældelsestold, såfremt de på daværende tidspunkt var overgået til fri omsætning

c) det var ikke nødvendigt at undersøge de økonomiske forudsætninger i henhold til artikel 166.Underafdeling 2

Frist for fastlæggelse af det sted, hvor toldskylden opstår

Artikel 77

Frist for fastlæggelse af det sted, hvor toldskylden opstår under EU-forsendelse

(Kodeksens artikel 87, stk. 2)

Når varer er henført under proceduren for EU-forsendelse, er den tidsfrist, der er omhandlet i kodeksens artikel 87, stk. 2, en af følgende:

a) syv måneder fra den dato, hvor varerne senest skulle have været frembudt på bestemmelsestoldstedet, medmindre der inden denne frists udløb blev fremsendt en anmodning om at udskyde opkrævningen af toldskylden til den myndighed, der er ansvarlig for det sted, hvor de begivenheder fandt sted, som toldmyndigheden i afgangsmedlemsstaten fik bevis for gav anledning til toldskylden, hvor tidsfristen i så fald forlænges med op til én måned

b) en måned fra udløbet af den frist, som den person, der er ansvarlig for proceduren, har til at efterkomme en anmodning om de oplysninger, der er nødvendige for at afslutte proceduren, såfremt toldmyndigheden i afgangsmedlemsstaten ikke har fået meddelelse om varernes ankomst, og den person, der er ansvarlig for proceduren, har givet utilstrækkelige eller ingen oplysninger.

Artikel 78

Frist for fastlæggelse af det sted, hvor toldskylden opstår i forbindelse med forsendelse i henhold til TIR-konventionen

(Kodeksens artikel 87, stk. 2)

Når varer er henført under forsendelse i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, herunder eventuelle senere ændringer heraf, (TIR-konventionen), er den frist, der er omhandlet i kodeksens artikel 87, stk. 2, syv måneder fra det tidspunkt, hvor varerne senest skulle have været frembudt på bestemmelses- eller udgangstoldstedet.

Artikel 79

Frist for fastlæggelse af det sted, hvor toldskylden opstår i forbindelse med forsendelse i henhold til ATA-konventionen eller Istanbulkonventionen

(Kodeksens artikel 87, stk. 2)

Når varer er henført under forsendelse i henhold til toldkonventionen vedrørende ATA-carnetet for midlertidig indførsel af varer, udfærdiget i Bruxelles den 6. december 1961, herunder eventuelle senere ændringer heraf, (ATA-konventionen) eller i henhold til konventionen om midlertidig indførsel, herunder eventuelle senere ændringer heraf, (Istanbulkonventionen), er den frist, der er omhandlet i kodeksens artikel 87, stk. 2, syv måneder fra det tidspunkt, hvor varerne skulle have været frembudt på bestemmelsestoldstedet.

Artikel 80

Frist for fastlæggelse af det sted, hvor toldskylden opstår i andre tilfælde end ved forsendelse

(Kodeksens artikel 87, stk. 2)

Når varer er henført under en særlig procedure, bortset fra forsendelse, eller når varer er under midlertidig opbevaring, er den frist, der er omhandlet i kodeksens artikel 87, stk. 2, syv måneder fra udløbet af enhver af følgende frister:

a) den fastsatte frist for afslutning af den særlige procedure

b) den fastsatte frist for ophøret af toldtilsynet med varer med særligt anvendelsesformål

c) den fastsatte frist for den midlertidige opbevarings ophør

d) den fastsatte frist for ophør af flytningen af varer, der er henført under oplagsproceduren, mellem forskellige steder i Unionens toldområde, såfremt proceduren ikke var afsluttet.KAPITEL 2

Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyldAfdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 81

Tilfælde, hvor sikkerhedsstillelse ikke er påkrævet for varer, der er henført under proceduren for midlertidig indførsel

(Kodeksens artikel 89, stk. 8, litra c))

Ved henførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel stilles der i følgende tilfælde ikke krav om sikkerhedsstillelse:

a) når toldangivelsen kan indgives mundtligt eller ved enhver anden handling som omhandlet i artikel 141

b) når der er tale om materialer, som luftfartselskaber, rederier, jernbaneselskaber eller postvirksomheder anvender i international trafik, forudsat at materialerne er forsynet med særlige kendetegn

c) når der er tale om tom emballage, forudsat at emballagen er forsynet med uudslettelige og ikke-aftagelige kendetegn

d) når den tidligere indehaver at bevillingen til midlertidig indførsel, har angivet varerne til proceduren for midlertidig indførsel i overensstemmelse med artikel 136 eller artikel 139, og varerne efterfølgende henføres under midlertidig indførsel med samme formål.

Artikel 82

Sikkerhedsstillelse i form af et tilsagn fra en kautionist

(Kodeksens artikel 94, artikel 22, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, litra a))

1.  Hvis sikkerhedsstillelsen har form af et tilsagn fra en kautionist og kan anvendes i mere end én medlemsstat, oplyser kautionisten en processuel bopæl eller udpeger en procesfuldmægtig i alle de medlemsstater, hvor sikkerhedsstillelsen kan anvendes.

2.  En tilbagekaldelse af godkendelsen af kautionisten eller af kautionistens tilsagn får virkning på sekstendedagen efter den dato, hvor kautionisten modtager eller anses for at have modtaget afgørelsen om tilbagekaldelse.

3.  Kautionistens annullering af tilsagnet får virkning på sekstendedagen efter den dato, hvor kautionisten meddeler annulleringen til det toldsted, hvor sikkerheden blev stillet.

4.  Hvis sikkerhedsstillelsen dækker en enkelt transaktion (enkelt sikkerhedsstillelse) og har form af sikkerhedsdokumenter, kan den stilles ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 83

Andre former for sikkerhedsstillelse end et kontant depositum eller et tilsagn fra en kautionist

(Kodeksens artikel 92, stk. 1, litra c))

1.  Andre former for sikkerhedsstillelse end et kontant depositum eller et tilsagn fra en kautionist er følgende:

a) stiftelse af pant i fast ejendom, herunder i pantets frugter, eller tilsvarende sikkerhed, der kan ligestilles med pant i fast ejendom

b) overdragelse af fordringer til sikkerhed, pantsætning med eller uden rådighedsberøvelse, eller håndpant i varer, værdipapirer eller fordringer, bankbøger eller statsgældsbeviser

c) aftale om, at tredjemand, godkendt af toldmyndighederne, hæfter solidarisk, eller modtagelse af en veksel, hvis indløsning den pågældende indestår for

d) et kontant depositum eller dermed sidestillet sikkerhed i en anden valuta end euro eller valutaen i den medlemsstat, hvor sikkerheden stilles

e) deltagelse, ved betaling af et bidrag, i en almindelig garantiordning, der forvaltes af toldmyndighederne.

2.  De i stk. 1 omhandlede former for sikkerhedsstillelse accepteres ikke ved henførsel af varer under EU-forsendelsesproceduren.

3.  Medlemsstaterne accepterer de i stk. 1 omhandlede former for sikkerhedsstillelse, forudsat at disse former for sikkerhedsstillelse accepteres i henhold til national lovgivning.Afdeling 2

Samlet sikkerhedsstillelse og fritagelse for sikkerhedsstillelse

Artikel 84

Nedsættelse af den samlede sikkerhedsstillelse og fritagelse for sikkerhedsstillelse

(Kodeksens artikel 95, stk. 2)

1.  Der gives tilladelse til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse på et beløb, der er nedsat til 50 % af referencebeløbet, hvis ansøgeren godtgør, at han opfylder følgende betingelser:

a) ansøgeren fører et regnskabssystem, som er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der anvendes i den medlemsstat, hvor regnskaberne føres, som tillader revisionsbaseret toldkontrol, og som fører en historik over data, der tilvejebringer et revisionsspor fra det tidspunkt, hvor dataene indføres i systemet

b) ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af sin virksomhed, og som er egnet til at forvalte varestrømmene, og vedkommende råder over interne kontrolforanstaltninger, der kan forebygge, afsløre og korrigere fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner

c) ansøgeren er ikke under konkursbehandling

d) ansøgeren har de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af told og alle andre afgifter eller skatter, som opkræves ved eller i forbindelse med import eller eksport af varer

e) ansøgeren godtgør på grundlag af regnskaberne og tilgængelige oplysninger fra de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan opfylde sine forpligtelser, under hensyntagen til erhvervsaktivitetens type og omfang, herunder at han ikke har nogen negative nettoaktiver, medmindre disse kan dækkes

f) ansøgeren kan godtgøre, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan opfylde sine forpligtelser for så vidt angår den del af referencebeløbet, der ikke er dækket af sikkerhedsstillelsen.

2.  Der gives tilladelse til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse på et beløb, der er nedsat til 30 % af referencebeløbet, hvis ansøgeren godtgør, at han opfylder følgende betingelser:

a) ansøgeren anvender et regnskabssystem, der er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, som finder anvendelse i den medlemsstat, hvor regnskaberne føres, giver mulighed for revisionsbaseret toldkontrol og fører et dataregister, der sikrer et revisionsspor, fra det øjeblik hvor oplysningerne registreres

b) ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af hans virksomhed, og som er egnet til at forvalte vareomsætningen, og han har indført interne kontrolforanstaltninger, der kan forhindre, afsløre og rette fejl og forhindre og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner

c) ansøgeren sørger for, at de relevante ansatte ved, at toldmyndighederne skal underrettes, hvis det bliver opdaget, at der er problemer med overholdelse af toldforskrifterne, og for, at der er procedurer til at informere toldmyndighederne om sådanne problemer

d) ansøgeren er ikke under konkursbehandling

e) ansøgeren har de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af told og alle andre afgifter eller skatter, som opkræves ved eller i forbindelse med import eller eksport af varer

f) ansøgeren godtgør på grundlag af regnskaberne og tilgængelige oplysninger fra de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan opfylde sine forpligtelser, under hensyntagen til erhvervsaktivitetens type og omfang, herunder at han ikke har nogen negative nettoaktiver, medmindre disse kan dækkes

g) ansøgeren kan godtgøre, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan opfylde sine forpligtelser for så vidt angår den del af referencebeløbet, der ikke er dækket af sikkerhedsstillelsen.

3.  Fritagelse for sikkerhedsstillelse indrømmes, hvis ansøgeren godtgør, at han opfylder følgende krav:

a) ansøgeren anvender et regnskabssystem, der er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, som finder anvendelse i den medlemsstat, hvor regnskaberne føres, giver mulighed for revisionsbaseret toldkontrol og fører et dataregister, der sikrer et revisionsspor, fra det øjeblik hvor oplysningerne registreres

b) ansøgeren giver toldmyndigheden fysisk adgang til sine regnskabssystemer og, såfremt det er relevant, til sine handels og transportoptegnelser

c) ansøgeren har et logistisk system, hvori der sondres mellem EU-varer og ikke-EU-varer, og hvori det, såfremt det er relevant, angives, hvor varerne befinder sig

d) ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af hans virksomhed, og som er egnet til at forvalte vareomsætningen, og han har indført interne kontrolforanstaltninger, der kan forhindre, afsløre og rette fejl og forhindre og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner

e) ansøgeren har indført tilfredsstillende procedurer til håndtering af licenser og tilladelser, der er givet i henhold til handelspolitiske foranstaltninger eller handel med landbrugsprodukter, såfremt dette er relevant

f) ansøgeren har indført tilfredsstillende procedurer til arkivering af sine regnskaber og information samt til beskyttelse mod tab af information

g) ansøgeren sørger for, at de relevante ansatte ved, at toldmyndighederne skal underrettes, hvis det bliver opdaget, at der er problemer med overholdelse af toldforskrifterne, og for, at der er indført procedurer til at informere toldmyndighederne om sådanne problemer

h) ansøgeren har indført de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af ansøgerens computersystem mod uautoriseret indtrængen og til sikring af ansøgerens dokumentation

i) ansøgeren er ikke under konkursbehandling

j) ansøgeren har de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af told og alle andre afgifter eller skatter, som opkræves ved eller i forbindelse med import eller eksport af varer

k) ansøgeren godtgør på grundlag af regnskaberne og tilgængelige oplysninger fra de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgningen, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan opfylde sine forpligtelser, under hensyntagen til erhvervsaktivitetens type og omfang, herunder at han ikke har nogen negative nettoaktiver, medmindre disse kan dækkes

l) ansøgeren kan godtgøre, at hans økonomiske situation er tilstrækkelig god til, at han kan opfylde sine forpligtelser for så vidt angår den del af referencebeløbet, der ikke er dækket af sikkerhedsstillelsen.

4.  Såfremt ansøgeren har været etableret i mindre end tre år, kontrolleres det krav, der er omhandlet i stk. 1, litra d), stk. 2, litra e), og stk. 3, litra j), på grundlag af tilgængelige regnskaber og oplysninger.Afdeling 3

Bestemmelser vedrørende EU-forsendelsesproceduren og procedurerne efter TIR-konventionen og ATA-konventionen

Artikel 85

Frigørelse af kautionisten for forpligtelserne efter proceduren for EU-forsendelse

(Kodeksens artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, litra a), og artikel 98)

1.  Hvis EU-forsendelsesproceduren ikke er blevet afsluttet, underretter afgangsmedlemsstatens toldmyndigheder senest ni måneder efter fristen for frembydelse af varerne for bestemmelsestoldstedet, kautionisten om, at proceduren ikke er blevet afsluttet.

2.  Hvis EU-forsendelsesproceduren ikke blevet afsluttet, underretter de efter kodeksens artikel 87 udpegede toldmyndigheder senest tre år efter datoen for antagelsen af forsendelsesangivelsen kautionisten om, at han er eller vil kunne blive forpligtet til at betale de beløb, som han hæfter for i forbindelse med den pågældende EU-forsendelse.

3.  Kautionisten frigøres for sine forpligtelser, hvis han ikke har modtaget en af de i stk. 1 og 2 nævnte underretninger inden fristens udløb.

4.  Når en af de nævnte meddelelser er blevet fremsendt, underrettes kautionisten om inddrivelsen af toldskylden eller om afslutningen af proceduren.

5.  De fælles datakrav for meddelelsen som omhandlet i stk. 1 er fastsat i bilag 32-04.

De fælles datakrav for meddelelsen som omhandlet i stk. 2 er fastsat i bilag 32-05.

6.  Den i stk. 1 og 2 omhandlede meddelelse kan i henhold til kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a), sendes ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 86

Krav mod en garanterende sammenslutning om betaling for varer, der er omfattet af et ATA-carnet, og meddelelse til en garanterende sammenslutning om ikkefrigørelse af CPD-carneter efter proceduren i ATA-konventionen eller Istanbulkonventionen.

(Kodeksens artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, litra a), og artikel 98)

1.  I tilfælde af manglende opfyldelse af en af forpligtelserne i henhold til et ATA-carnet eller et CPD-carnet bringer toldmyndighederne dokumenterne for midlertidig indførsel (henholdsvis krav om betaling mod en garanterende sammenslutning eller meddelelse om ikkefrigørelse) i overensstemmelse med reglerne i henhold til artikel 9, 10 og 11 i tillæg A til Istanbulkonventionen eller, efter omstændighederne, i henhold til ATA-konventionens artikel 7, 8 og 9.

2.  Størrelsen af importafgifter og andre afgifter, for hvilket der rejses krav om betaling mod en garanterende sammenslutning, beregnes ved hjælp af en model til en afgiftsformular.

3.  De fælles datakrav for krav om betaling mod en garanterende sammenslutning som omhandlet i stk. 1 er fastsat i bilag 33-01.

4.  De fælles datakrav for meddelelse om ikkefrigørelse af CPD-carneter som omhandlet i stk. 1 er fastsat i bilag 33-02.

5.  Kravet om betaling mod en garanterende sammenslutning og meddelelse om ikkefrigørelse af CPD-carneter kan i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra a), sendes til den relevante garanterende sammenslutning ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.KAPITEL 3

Opkrævning og betaling af afgifter og godtgørelse af og fritagelse for import- og eksportafgiftsbeløbetAfdeling 1

Fastsættelse af import- eller eksportafgiftsbeløbet, meddelelse af toldskyld og bogføringUnderafdeling 1

Meddelelse af toldskyld og krav om betaling fra en garanterende sammenslutning

Artikel 87

Midler til meddelelse af toldskyld

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Meddelelsen af toldskyld i henhold til kodeksens artikel 102 kan finde sted ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 88

Fritagelse for meddelelse af toldskyld

(Kodeksens artikel 102, stk. 1, litra d))

1.  Toldmyndighederne kan undlade at meddele toldskyld, der er opstået som følge af manglende efterlevelse i henhold til kodeksens artikel 79 eller 82, hvis import- eller eksportafgiftsbeløbet er mindre end 10 EUR.

2.  Hvis toldskylden oprindeligt blev meddelt med et import- eller afgiftsbeløb, som var mindre end det skyldige import- eller afgiftsbeløb, kan toldmyndighederne undlade at meddele toldskyld for forskellen mellem disse to beløb, hvis forskellen er mindre end 10 EUR.

3.  Den begrænsning på 10 EUR, som er omhandlet i stk. 1 og 2, gælder for hver inddrivelse.Afdeling 2

Betaling af import- eller eksportafgiftsbeløbet

Artikel 89

Suspension af betalingsfristen i tilfælde af ansøgning om fritagelse

(Kodeksens artikel 108, stk. 3, litra a))

1.  Toldmyndighederne suspenderer fristen for betaling af import- eller eksportbeløbet svarende til en toldskyld, indtil de har truffet en afgørelse om ansøgningen om fritagelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) der er indgivet en ansøgning om fritagelse i henhold til kodeksens artikel 118, 119 eller 120, og betingelserne i den pågældende artikel er sandsynligvis opfyldt

b) der er indgivet en ansøgning om fritagelse i henhold til kodeksens artikel 117, og betingelserne i kodeksens artikel 117 og artikel 45, stk. 2, er sandsynligvis opfyldt.

2.  Hvis de varer, der er genstand for en ansøgning om fritagelse, ikke længere er under toldtilsyn på ansøgningstidspunktet, skal der stilles sikkerhed.

3.  Uanset stk. 2 må toldmyndighederne ikke stille krav om sikkerhed, hvis det fastslås, at sikkerhedsstillelsen sandsynligvis vil give skyldneren alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder.

Artikel 90

Suspension af betalingsfristen, i tilfælde af at varerne skal konfiskeres, tilintetgøres eller afstås til staten

(Kodeksens artikel 108, stk. 3, litra b))

Toldmyndighederne suspenderer fristen for betaling af import- eller eksportafgiftsbeløbet svarende til en toldskyld, indtil den endelige afgørelse om deres konfiskering, tilintetgørelse eller afståelse er truffet, såfremt varerne stadig er under toldtilsyn, og de skal konfiskeres, tilintetgøres eller afstås til staten, og det ifølge toldmyndighederne er sandsynligt, at betingelserne for konfiskering, tilintetgørelse eller afståelse vil blive opfyldt.

Artikel 91

Suspension af betalingsfristen i tilfælde af toldskyld, der er opstået som følge af manglende efterlevelse

(Kodeksens artikel 108, stk. 3, litra c))

1.  Toldmyndighederne suspenderer den frist, som den person, der er omhandlet i kodeksens artikel 79, stk. 3, litra a), har til at betale import- eller afgiftsbeløbet svarende til en toldskyld, hvis der er opstået toldskyld som følge af manglende efterlevelse i henhold til kodeksens artikel 79, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) mindst én anden debitor er identificeret i overensstemmelse med kodeksens artikel 79, stk. 3, litra b) eller c)

b) det pågældende import- eller eksportafgiftsbeløb er meddelt den i litra a) omhandlede debitor i overensstemmelse med kodeksens artikel 102

c) den person, der er omhandlet i kodeksens artikel 79, stk. 3, litra a), anses ikke for at være en debitor i henhold til kodeksens artikel 79, stk. 3, litra b) eller c), og kan ikke siges at have gjort sig skyldig i urigtigheder eller åbenbar forsømmelighed.

2.  Suspensionen skal være betinget af, at den person, til gavn for hvem suspensionen gives, stiller sikkerhed for det pågældende import- eller eksportafgiftsbeløb undtagen i en af følgende situationer:

a) der er allerede stillet sikkerhed for hele det pågældende import- eller eksportafgiftsbeløb, og kautionisten er ikke frigjort af sine forpligtelser

b) det er på grundlag en dokumenteret vurdering slået fast, at kravet om sikkerhedsstillelse sandsynligvis ville bringe debitor i alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder.

3.  Suspensionen er begrænset til ét år. Toldmyndighederne kan dog forlænge denne periode i behørigt begrundede tilfælde.Afdeling 3

Godtgørelse og fritagelseUnderafdeling 1

Almindelige bestemmelser og procedure

Artikel 92

Ansøgning om godtgørelse eller fritagelse

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a), artikel 22, stk. 1, og artikel 103)

1.  Uanset kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, skal ansøgningen om godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter, der er omhandlet i kodeksens artikel 116, indgives til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor toldskylden er meddelt.

2.  Den i stk. 1 omhandlede ansøgning kan indgives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende medlemsstat.

Artikel 93

Supplerende oplysninger, hvis varer befinder sig i en anden medlemsstat

(Kodeksens artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 3, litra a))

De fælles datakrav til anmodningen om supplerende oplysninger, hvis varer befinder sig i en anden medlemsstat, findes i bilag 33-06.

Anmodningen om supplerende oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, kan fremsættes ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 94

Midler til meddelelse af afgørelsen om godtgørelse eller fritagelse

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Afgørelsen om godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter kan meddeles den pågældende ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 95

Fælles datakrav i tilknytning til formaliteter, der gør sig gældende, hvis varer befinder sig i en anden medlemsstat

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

De fælles datakrav til svaret på anmodningen om oplysninger vedrørende opfyldelsen af formaliteter, såfremt ansøgningen om godtgørelse eller fritagelse vedrører varer, der befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor toldskylden blev meddelt, findes i bilag 33-07.

Artikel 96

Midler til at sende oplysninger om opfyldelsen af formaliteter, når varer befinder sig i en anden medlemsstat

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Det svar, der er omhandlet i artikel 95, kan fremsættes ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 97

Forlængelse af fristen for at træffe en afgørelse om godtgørelse eller fritagelse

(Kodeksens artikel 22, stk. 3)

Når kodeksens artikel 116, stk. 3, første afsnit, eller artikel 116, stk. 3, andet afsnit, litra b), finder anvendelse, suspenderes fristen for at træffe afgørelsen om godtgørelse eller fritagelse indtil det tidspunkt, hvor den pågældende medlemsstat har modtaget meddelelsen af Kommissionens afgørelse eller meddelelsen fra Kommissionen om, at sagen returneres af de grunde, der er anført i artikel 98, stk. 6.

Når kodeksens artikel 116, stk. 3, andet afsnit, litra b), finder anvendelse, suspenderes fristen for at træffe afgørelsen om godtgørelse eller fritagelse indtil det tidspunkt, hvor den pågældende medlemsstat har modtaget meddelelsen af Kommissionens afgørelse om den sag, hvor lignende faktiske og retlige forhold gør sig gældende.Underafdeling 2

Afgørelser, der træffes af Kommissionen

Artikel 98

Fremsendelse af sagen til Kommissionen med henblik på en afgørelse

(Kodeksens artikel 116, stk. 3)

1.  Medlemsstaten underretter på forhånd den berørte person om, at den har til hensigt at fremsende sagen til Kommissionen, og giver den pågældende person 30 dage til at undertegne en erklæring, der bekræfter, at vedkommende har læst sagen og ikke har noget at tilføje, eller indeholder en liste over alle de yderligere oplysninger, som vedkommende mener, bør sendes med. Hvis personen ikke afgiver erklæringen inden for 30 dage, anses vedkommende for at have læst sagen og for ikke have noget at tilføje.

2.  Når en medlemsstat fremsender en sag til Kommissionen med henblik på en afgørelse i de tilfælde, der er omhandlet i kodeksens artikel 116, stk. 3, skal sagen mindst indeholde følgende:

a) et resumé af sagen

b) nærmere oplysninger, som fastslår, at betingelserne i kodeksens artikel 119 eller 120 er opfyldt

c) den erklæring, der er omhandlet i stk. 1, eller en erklæring fra medlemsstaten om, at den pågældende person anses for at have læst sagen og for ikke at have noget at tilføje.

3.  Kommissionen anerkender modtagelsen af sagen over for den pågældende medlemsstat, så snart den har modtaget den.

4.  Kommissionen gør en kopi af resuméet af den sag, der er omhandlet i stk. 2, litra a), tilgængelig for alle medlemsstater senest 15 dage efter datoen for modtagelsen af sagen.

5.  Hvis oplysningerne fra medlemsstaten ikke er tilstrækkelige til, at Kommissionen kan træffe en afgørelse, kan den anmode medlemsstaten om yderligere oplysninger.

6.  Kommissionen returnerer sagen til medlemsstaten, og sagen anses for aldrig at være forelagt for Kommissionen i følgende tilfælde:

a) det er åbenlyst, at sagen er ufuldstændig, fordi den ikke indeholder noget, der berettiger, at Kommissionen skal behandle den

b) sagen skulle i henhold til artikel 116, stk. 3, andet afsnit, ikke have været forelagt for Kommissionen

c) medlemsstaten har fremsendt nye oplysninger til Kommissionen, som i væsentlig grad ændrer sagens faktiske omstændigheder eller den juridiske vurdering af sagen, mens Kommissionen stadig behandler sagen.

Artikel 99

Den pågældende persons ret til at blive hørt

(Kodeksens artikel 116, stk. 3)

1.  Hvis Kommissionen har til hensigt at træffe en negativ afgørelse i de tilfælde, der er omhandlet i kodeksens artikel 116, stk. 3, meddeler den den pågældende person sine indvendinger skriftligt sammen med en henvisning til al den dokumentation og alle de oplysninger, som den bygger sine indvendinger på. Kommissionen underretter den pågældende person om vedkommendes ret til at få adgang til sagen.

2.  Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat om sin hensigt og om afsendelsen af den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Den pågældende person skal have mulighed for skriftligt at fremsætte sine synspunkter over for Kommissionen inden for en frist på 30 dage regnet fra datoen for modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede meddelelse.

Artikel 100

Frister

(Kodeksens artikel 116, stk. 3)

1.  Kommissionen afgør, hvorvidt godtgørelse eller fritagelse er berettiget, inden for ni måneder fra datoen for modtagelsen af den sag, der er omhandlet i artikel 98, stk. 1.

2.  Når Kommissionen har været nødt til at anmode medlemsstaten om supplerende oplysninger som omhandlet i artikel 98, stk. 5, forlænges fristen i stk. 1 med tidsrummet fra Kommissionens anmodning om supplerende oplysninger til dens modtagelse af oplysningerne. Kommissionen underretter den pågældende person om denne forlængelse.

3.  Når Kommissionen foretager undersøgelser for at kunne træffe en afgørelse, forlænges fristen i stk. 1 med det tidsrum, der er nødvendigt til de pågældende undersøgelser. Forlængelse må ikke overskride ni måneder. Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat og person om datoen for, hvornår undersøgelserne indledes og afsluttes.

4.  Hvis Kommissionen agter at træffe en negativ afgørelse, som omhandlet i artikel 99, stk. 1, forlænges perioden i stk. 1 med 30 dage.

Artikel 101

Meddelelse af afgørelsen

(Kodeksens artikel 116, stk. 3)

1.  Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat om sin afgørelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter udløbet af den frist, der er anført i artikel 100, stk. 1.

2.  Den toldmyndighed, der har kompetence til at træffe afgørelsen, offentliggør en afgørelse på grundlag af den afgørelse, Kommissionen har meddelt i henhold til stk. 1.

Den medlemsstat, hvori den toldmyndighed, der har kompetence til at træffe afgørelsen, hører til, underretter ligeledes Kommissionen ved at sende den en kopi af den pågældende afgørelse.

3.  Når afgørelsen i de tilfælde, der er omhandlet i kodeksens artikel 116, stk. 3, er positiv for den pågældende person, kan Kommissionen angive, på hvilke betingelser toldmyndighederne skal indrømme godtgørelse af eller fritagelse for afgifter i tilfælde, hvor lignende faktiske og retlige forhold gør sig gældende.

Artikel 102

Følgerne af, at der ikke træffes eller meddeles en afgørelse

(Kodeksens artikel 116, stk. 3)

Hvis Kommissionen ikke træffer en afgørelse inden for den frist, der er fastsat i artikel 100, eller ikke underretter den pågældende medlemsstat om afgørelsen inden for den frist, der er fastsat i artikel 101, stk. 1, træffer den toldmyndighed, der har kompetence til at træffe en afgørelse, en afgørelse, der er positiv for den pågældende person.KAPITEL 4

Toldskyldens ophør

Artikel 103

Misligholdelser, der ikke har haft væsentlige følger for en toldprocedures korrekte forløb

(Kodeksens artikel 124, stk. 1, litra h), nr. i))

Følgende situationer betragtes som en misligholdelse uden væsentlige følger for en toldprocedures korrekte forløb:

a) overskridelse af en frist med en periode, som ikke er længere en den forlængelse af fristen, der ville være blevet indrømmet, hvis der var blevet ansøgt om en forlængelse

b) når der er opstået toldskyld for varer, der er henført under en særlig procedure eller er i midlertidig opbevaring i henhold til kodeksens artikel 79, stk. 1, litra a) eller c), og disse varer efterfølgende er blevet frigivet til fri omsætning

c) når toldmyndighedernes tilsyn efterfølgende er blevet genoprettet for varer, som formelt ikke er en del af en forsendelsesprocedure, men som tidligere var under midlertidig opbevaring eller var henført under en særlig procedure sammen med varer, der formelt set var henført under den pågældende forsendelsesprocedure

d) når der i forbindelse med varer, som er henført under en anden særlig procedure end forsendelsesproceduren og frizoneproceduren, eller varer, som er i midlertidig opbevaring, er begået en fejl med hensyn til oplysningerne i den toldangivelse, der afslutter proceduren eller afslutter den midlertidige opbevaring, forudsat at fejlen ikke har nogen indvirkning på afslutningen af proceduren eller den midlertidige opbevaring

e) når der er opstået toldskyld i henhold til kodeksens artikel 79, stk. 1, litra a) eller b), forudsat at den pågældende person underretter de kompetente toldmyndigheder om den manglende efterlevelse, enten inden toldskylden er meddelt, eller inden toldmyndighederne har meddelt den pågældende person, at de agter at foretage kontrol.AFSNIT IV

VARER, DER FØRES IND I UNIONENS TOLDOMRÅDEKAPITEL 1

Summarisk indpassageangivelse

Artikel 104

Fritagelse fra forpligtelsen til at indgive en summarisk indpassageangivelse

(Kodeksens artikel 127, stk. 2, litra b))

1.  Der skal ikke indgives en summarisk indpassageangivelse for følgende varer:

a) elektrisk energi

b) varer, der føres ind gennem rørledning

c) brevforsendelser

d) løsøre og bohave, som defineret i artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter ( 6 ), forudsat at det ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt

e) varer, for hvilke det er tilladt at indgive en mundtlig toldangivelse i henhold til artikel 135 og artikel 136, stk. 1, forudsat at de ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt

f) varer, der er omhandlet i artikel 138, litra b)-d), eller artikel 139, stk. 1, og som anses for at være angivet i henhold til artikel 141, forudsat at de ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt

g) varer, der er indeholdt i rejsendes personlige bagage

h) varer, der forsendes på grundlag af formular 302 i henhold til overenskomsten mellem parterne i den nordatlantiske traktat vedrørende status for deres styrker, undertegnet i London den 19. juni 1951

i) våben og militært udstyr, der af en medlemsstats myndigheder med ansvar for medlemsstatens militære forsvar føres ind i Unionens toldområde ved militærtransport eller transport gennemført udelukkende til brug for de militære myndigheder

j) følgende varer, der føres ind i Unionens toldområde direkte fra offshoreanlæg, som drives af en person, der er etableret i Unionens toldområde:

i) varer, der har udgjort en del af disse offshoreanlæg i nybygnings-, reparations-, vedligeholdelses- eller ombygningsøjemed

ii) varer, der har været anvendt til udstyring af offshoreanlæggene

iii) forsyninger, der skal anvendes eller forbruges på offshoreanlæggene

iv) ufarlige affaldsprodukter fra nævnte offshoreanlæg

k) varer, der kan omfattes af fritagelser i henhold til Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser, Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser, andre konsulære konventioner eller New York-konventionen af 16. december 1969 om særlige missioner

l) følgende varer om bord på skibe og luftfartøjer:

i) varer, der er leveret til montering som dele af eller tilbehør til disse skibe og luftfartøjer

ii) varer til drift af disse skibes eller luftfartøjers motorer, maskiner og andet udstyr

iii) fødevarer og andre varer, der skal forbruges eller sælges om bord

m) varer, der føres ind i Unionens toldområde fra Ceuta og Melila, Gibraltar, Helgoland, Republikken San Marino, Vatikanstaten, kommunerne Livigno og Campione d’Italia samt den til det italienske område hørende del af Luganosøen mellem bredden og den politiske grænse for den mellem Ponte Tresa og Porto Ceresio beliggende zone

n) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af EU-fiskerfartøjer uden for Unionens toldområde

o) skibe, og varer, der transporteres hermed, som sejler ind i en medlemsstats søterritorium udelukkende med det formål at tage forsyninger om bord uden at benytte havnefaciliteterne

p) varer omfattet af ATA- og CPD-carneter, forudsat at de ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt.

2.  Indtil 31. december 2020 dispenseres der fra bestemmelsen om, at der skal indgives en summarisk indpassageangivelse for varer i postforsendelser, hvis vægt ikke overstiger 250 g.

Når varer i postforsendelser, hvis vægt overstiger 250 g, føres ind i Unionens toldområde, men ikke er omfattet af en summarisk indpassageangivelse, anvendes der ikke sanktioner. Der foretages risikoanalyse ved frembydelsen af varerne og, hvor det er muligt, på grundlag af angivelsen til midlertidig opbevaring eller toldangivelsen for disse varer.

Senest den 31. december 2020 skal Kommissionen revurdere situationen for varer i postforsendelser i medfør af dette stykke med henblik på at foretage de tilpasninger, der måtte være nødvendige af hensyntagen til postvirksomheders anvendelse af elektroniske midler i forbindelse med varebevægelser.

▼M1

3.  Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 2 ikke anvendelse, og der kræves ikke indgivelse af en summarisk indpassageangivelse for varer i postforsendelser.

4.  Indtil datoen for opgradering af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kræves der ikke indgivelse af en summarisk indpassageangivelse for varer i en sending, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, forudsat at toldmyndighederne efter aftale med den økonomiske operatør accepterer at foretage en risikoanalyse ved anvendelse af de oplysninger, der ligger i eller leveres af det system, som den økonomiske operatør anvender.

▼B

Artikel 105

Frister for indgivelse af den summariske indpassageangivelse i tilfælde af transport ad søvejen

(Kodeksens artikel 127, stk. 3 og 7)

Når varer føres ind i Unionens toldområde ad søvejen, skal den summariske indpassageangivelse indgives inden for følgende frister:

a) for containergods, der ikke er omfattet af litra c) eller litra d): senest 24 timer før varerne lastes på det skib, hvorpå de skal føres ind i Unionens toldområde

b) for bulk eller break bulk last, der ikke er omfattet af litra c) eller litra d): senest 4 timer før skibets ankomst til den første havn i Unionens toldområde

c) senest 2 timer før skibets ankomst til den første havn i Unionens toldområde i tilfælde af varer, der kommer fra:

i) Grønland

ii) Færøerne

iii) Island

iv) havne i Østersøen, Nordsøen, Sortehavet og Middelhavet

v) alle havne i Marokko

d) for varebevægelser, der ikke er omfattet af litra c), mellem et område uden for Unionens toldområde og de franske oversøiske departementer, Azorerne, Madeira eller De Kanariske Øer, hvis rejsen varer under 24 timer: senest 2 timer før ankomst til den første indgangshavn i Unionens toldområde.

Artikel 106

Frister for indgivelse af den summariske indpassageangivelse i tilfælde af transport ad luftvejen

(Kodeksens artikel 127, stk. 3 og 7)

1.  Når varer føres ind i Unionens toldområde ad luftvejen, skal den summariske indpassageangivelse indgives så tidligt som muligt.

Minimumsdatasættet i den summariske indpassageangivelse skal indgives, senest før varerne lastes på det fly, hvorpå de skal føres ind i Unionens toldområde.

2.  Hvis det kun er minimumsdatasættet i den summariske indpassageangivelse, der er givet inden for den i stk. 1, andet afsnit, nævnte frist, skal de andre oplysninger gives inden for følgende frister:

a) for flyvninger af under 4 timers varighed: senest på tidspunktet for flyets faktiske afgang

b) for andre flyvninger: senest 4 timer før flyets ankomst til den første lufthavn i Unionens toldområde.

▼M1

3.  Uanset denne artikels stk. 1 og 2 indgives den summariske indpassageangivelse indtil datoen for opgradering af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, inden for følgende frister:

a) for flyvninger, der varer mindre end fire timer, senest på tidspunktet for flyets faktiske afgang, og

b) for flyvninger, der varer fire timer eller derover, senest fire timer før flyets ankomst til den første lufthavn i Unionens toldområde.

▼B

Artikel 107

Frister for indgivelse af den summariske indpassageangivelse i tilfælde af transport med jernbane

(Kodeksens artikel 127, stk. 3 og 7)

Når varer føres ind i Unionens toldområde med jernbane, skal den summariske indpassageangivelse indgives inden for følgende frister:

a) når togrejsen fra den sidste oprangeringsstation, der er beliggende i et tredjeland, til toldstedet for den første indpassage varer mindre end 2 timer: senest 1 time før varernes ankomst til det sted, som det pågældende toldsted er ansvarligt for

b) i alle andre tilfælde: senest 2 timer før varernes ankomst til det sted, som toldstedet for den første indpassage er ansvarligt for.

Artikel 108

Frister for indgivelse af den summariske indpassageangivelse i tilfælde af transport ad landevej

(Kodeksens artikel 127, stk. 3 og 7)

Når varer føres ind i Unionens toldområde ad landevej, skal den summariske indpassageangivelse indgives senest 1 time før varernes ankomst til det sted, som toldstedet for den første indpassage er ansvarligt for.

Artikel 109

Frister for indgivelse af den summariske indpassageangivelse i tilfælde af transport ad indre vandeveje

(Kodeksens artikel 127, stk. 3 og 7)

Når varer føres ind i Unionens toldområde ad indre vandeveje, skal den summariske indpassageangivelse indgives senest 2 timer før varernes ankomst til det sted, som toldstedet for den første indpassage er ansvarligt for.

Artikel 110

Frister for indgivelse af den summariske indpassageangivelse i tilfælde af kombineret transport

(Kodeksens artikel 127, stk. 3 og 7)

Når varer føres ind i Unionens toldområde på et transportmiddel, som selv bliver transporteret på et aktivt transportmiddel, er fristen for indgivelse af den summariske indpassageangivelse den frist, som gælder for det aktive transportmiddel.

Artikel 111

Frister for indgivelse af den summariske indpassageangivelse i tilfælde af force majeure

(Kodeksens artikel 127, stk. 3 og 7)

Fristerne i artikel 105-109 finder ikke anvendelse i tilfælde af force majeure.

Artikel 112

Levering af oplysninger til den summariske indpassageangivelse fra andre personer i specifikke tilfælde i forbindelse med transport ad søvejen eller indre vandveje

(Kodeksens artikel 127, stk. 6)

1.  Hvis der i tilfælde af transport ad søvejen eller indre vandveje for de samme varer er indgået en eller flere tillægstransportkontrakter, som er omfattet af en eller flere konnossementer, af en eller flere andre personer end transportøren, og hvis den person, der udsteder konnossementet, ikke gør de oplysninger, der kræves til den summariske indpassageangivelse, tilgængelige for hans kontraktpartner, som udsteder et konnossement til ham eller hans kontraktpartner, som han indgik en aftale om samlegods med, skal den person, som ikke gør de krævede oplysninger tilgængelige, give disse oplysninger til toldstedet for den første indpassage i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6.

Hvis den modtager, der er angivet i konnossementet, som ikke har underliggende konnossementer, ikke gør de oplysninger, der kræves til den summariske indpassageangivelse, tilgængelige for den person, som udsteder dette konnossement, skal han give disse oplysninger til toldstedet for den første indpassage.

2.  En person, der indgiver de i kodeksens artikel 127, stk. 5, nævnte oplysninger, er selv ansvarlig for de oplysninger, som han har indgivet i henhold til kodeksens artikel 15, stk. 2, litra a) og b).

▼M1

3.  Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse.

▼B

Artikel 113

Levering af oplysninger til den summariske indpassageangivelse fra andre personer i specifikke tilfælde i forbindelse med transport ad luftvejen

(Kodeksens artikel 127, stk. 6)

1.  Hvis der i tilfælde af transport ad luftvejen for de samme varer er indgået en eller flere til tillægstransportkontrakter, som er omfattet af en eller flere luftfragtbreve, af en eller flere andre personer end transportøren, og hvis den person, der udsteder luftfragtbrevet, ikke gør de oplysninger, der kræves til den summariske indpassageangivelse, tilgængelige for hans kontraktpartner, som udsteder et luftfragtbrev til ham eller hans kontraktpartner, som han indgik en aftale om samlegods med, skal den person, som ikke gør de krævede oplysninger tilgængelige, give disse oplysninger til toldstedet for den første indpassage i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6.

2.  Hvis varer i tilfælde af transport ad luftvejen forsendes i henhold til Verdenspostforeningens bestemmelser og postvirksomheden ikke giver transportøren de oplysninger, der kræves til den summariske indpassageangivelse, skal han give disse oplysninger til toldstedet for den første indpassage i henhold til kodeksens artikel 127, stk. 6.

3.  En person, der indgiver de i kodeksens artikel 127, stk. 5, nævnte oplysninger, er selv ansvarlig for de oplysninger, som han har indgivet i henhold til kodeksens artikel 15, stk. 2, litra a) og b).

▼M1

4.  Indtil datoerne for opgraderingen af de importkontrolsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1-3 ikke anvendelse.

▼BKAPITEL 2

Varers ankomst

Artikel 114

Handel med særlige fiskale områder

(Kodeksens artikel 1, stk. 3)

Medlemsstaterne anvender dette kapitel og kodeksens artikel 133-152 ved handel mellem et særligt fiskalt område og en anden del af Unionens toldområde, som ikke er et særligt fiskalt område.

Artikel 115

Godkendelse af et sted til frembydelse af varer for toldmyndighederne og til midlertidig opbevaring

(Kodeksens artikel 139, stk. 1, og artikel 147, stk. 1)

1.  Der kan godkendes et andet sted end det kompetente toldsted til frembydelse varer, når følgende betingelser er opfyldt:

a) kravene i kodeksens artikel 148, stk. 2 og 3, og i artikel 117 er opfyldt

b) varerne angives til en toldprocedure dagen efter deres frembydelse, medmindre toldmyndighederne kræver, at varerne skal undersøges i henhold til kodeksens artikel 140, stk. 2.

Hvis stedet allerede er godkendt til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, kræves der ikke en sådan godkendelse.

2.  Der kan godkendes et andet sted end en lagerfacilitet til midlertidig opbevaring til midlertidig opbevaring af varerne, når følgende betingelser er opfyldt:

a) kravene i kodeksens artikel 148, stk. 2 og 3, og i artikel 117 er opfyldt

b) varerne angives til en toldprocedure dagen efter deres frembydelse, medmindre toldmyndighederne kræver, at varerne skal undersøges i henhold til kodeksens artikel 140, stk. 2.

Artikel 116

Regnskaber

(Kodeksens artikel 148, stk. 4)

1.  De i kodeksens artikel 148, stk. 4, omhandlede regnskaber skal indeholde følgende oplysninger og elementer:

a) henvisning til den relevante angivelse til midlertidig opbevaring af de opbevarede varer og henvisning til den hertil hørende afslutning af midlertidig opbevaring

b) dato og elementer til identifikation af tolddokumenterne vedrørende de opbevarede varer og alle andre dokumenter, der vedrører den midlertidige opbevaring af varerne

c) elementer til identifikation af kollienes numre, antal og art, varemængde og sædvanlig handelsbetegnelse eller teknisk betegnelse for varerne og, hvor det er relevant, identifikationsmærket på containeren til at identificere varerne

d) placering af varer og oplysninger om al flytning af varer

e) varernes toldmæssige status

f) oplysninger om de i kodeksens artikel 147, stk. 2, nævnte former for behandling

g) ved flytning af varer under midlertidig opbevaring mellem lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring beliggende i forskellige medlemsstater: oplysninger om varernes ankomst til bestemmelsesstedet for lagerfaciliteterne til midlertidig opbevaring.

Hvis regnskaberne ikke er en del af hovedbogholderiet i forbindelse med told, skal der i regnskaberne henvises til hovedbogholderiet i forbindelse med told.

2.  Toldmyndighederne kan fritage for kravet om nogle af de i stk. 1 nævnte oplysninger, hvis det ikke er til skade for toldtilsynet med og toldkontrollen af varerne. I tilfælde af flytning af varer mellem lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring gælder denne fritagelse dog ikke.

Artikel 117

Detailsalg

(Kodeksens artikel 148, stk. 1)

Bevillinger til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring som nævnt i kodeksens artikel 148 gives på følgende betingelser:

a) lagerfaciliteterne til midlertidig opbevaring anvendes ikke i forbindelse med detailsalg

b) hvis de opbevarede varer udgør en fare eller vil kunne fremkalde en ændring af andre varers tilstand eller af andre årsager kræver særlige indretninger, er lagerfaciliteterne til midlertidig opbevaring specielt udstyret hertil

c) lagerfaciliteterne til midlertidig opbevaring drives udelukkende af bevillingshaveren.

Artikel 118

Andre tilfælde af flytning af varer under midlertidig opbevaring

(Kodeksens artikel 148, stk. 5, litra c))

I medfør af kodeksens artikel 148, stk. 5, litra c), kan toldmyndighederne tillade at varer under midlertidig opbevaring flyttes mellem forskellige lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, der er dækket af forskellige bevillinger til at drive lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, forudsat at indehaverne af disse bevillinger er AEOC.AFSNIT V

ALMINDELIGE REGLER FOR TOLDMÆSSIG STATUS, HENFØRSEL AF VARER UNDER EN TOLDPROCEDURE, VERIFIKATION, FRIGIVELSE OG BORTSKAFFELSE AF VARERKAPITEL 1

Varers toldmæssige statusAfdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 119

Formodning om toldmæssig status

(Kodeksens artikel 153, stk. 1, og artikel 155, stk. 2)

1.  Formodningen om toldmæssig status som EU-varer gælder ikke for følgende varer:

a) varer, der føres ind i Unionens toldområde, og som er under toldtilsyn for at få fastslået deres toldmæssige status

b) varer under midlertidig opbevaring

c) varer, der er henført under en særlig procedure med undtagelse af procedurer for intern forsendelse, passiv forædling og særligt anvendelsesformål

d) produkter fra havfiskeri, som et EU-fiskerfartøj har fanget fra havet uden for Unionens toldområde, bortset fra et tredjelands søterritorium, og som føres ind i Unionens toldområde som fastlagt i artikel 129

e) varer, som er fremstillet af de i litra d) omhandlede produkter om bord på det nævnte fartøj eller et EU-fabriksskib, til hvis fremstilling der kan være medgået andre produkter med toldmæssig status som EU-varer, og som føres ind i Unionens toldområde som fastlagt i artikel 129

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter, som fiskerfartøjer, der sejler under et tredjelands flag, har optaget eller fanget inden for Unionens toldområde.

2.  EU-varer kan uden at være omfattet af nogen toldprocedure føres fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde og midlertidigt føres ud af dette område, uden at deres toldmæssige status ændres, i følgende tilfælde:

a) når varerne forsendes ad luftvejen og er blevet indladet eller omladet i en EU-lufthavn til forsendelse til en anden EU-lufthavn, forudsat at forsendelsen foregår på grundlag af et gennemgående transportdokument udstedt i en medlemsstat

b) når varerne forsendes ad søvejen og er blevet transporteret mellem EU-havne med skib i fast rutefart bevilget i overensstemmelse med artikel 120

c) når varerne forsendes med jernbane og er blevet transporteret gennem et tredjeland, som er en kontraherende part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, på grundlag af et gennemgående transportdokument udstedt i en medlemsstat, og sådan en mulighed er omhandlet i en international aftale.

3.  EU-varer kan uden at være omfattet af nogen toldprocedure føres fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde og midlertidigt føres ud af dette område, uden at deres toldmæssige status ændres, i følgende tilfælde, forudsat at der er bevis for deres toldmæssige status som EU-varer:

a) varer, som er blevet ført fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde og midlertidigt forlader dette område ad sø- eller luftvejen

b) varer, som er blevet ført fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde gennem et område uden for Unionens toldområde uden at blive omladet, og hvor forsendelsen foregår på grundlag af et gennemgående transportdokument udstedt i en medlemsstat

c) varer, som er blevet ført fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde gennem et område uden for Unionens toldområde og er blevet omladet uden for Unionens toldområde på et andet transportmiddel end det, som de oprindeligt blev lastet på, og der er udstedt et nyt transportdokument for transport fra området uden for Unionens toldområde, forudsat at det nye dokument er ledsaget af en kopi af det oprindelige gennemgående transportdokument

d) vejmotorkøretøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som midlertidigt har forladt og derpå igen er ført ind i Unionens toldområde

e) emballage, paller og lignende udstyr, bortset fra containere, tilhørende en i Unionens toldområde hjemmehørende person, som anvendes til transport af varer, og som midlertidigt har forladt og derpå igen er ført ind i Unionens toldområde

f) varer, som medbringes i en passagers baggage, og som ikke er beregnet til kommerciel brug og midlertidigt har forladt og derpå igen er ført ind i Unionens toldområde.Afdeling 2

Fast rutefart og told

Artikel 120

Bevilling til fast rutefart

(Kodeksens artikel 155, stk. 2)

1.  Der kan af den toldmyndighed, som er kompetent til at træffe afgørelsen, gives en bevilling til et rederi til i forbindelse med fast rutefart at føre varer fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde og midlertidigt føre dem ud af dette område, uden at deres toldmæssige status som EU-varer ændres.

2.  Der gives kun en bevilling, når:

a) rederiet er etableret i Unionens toldområde

b) det opfylder kriterierne i kodeksens artikel 39, litra a)

c) det forpligter sig til at give den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelsen, de oplysninger, der henvises til i artikel 121, stk. 1, efter at bevillingen er udstedt og

d) det erklærer, at der for ruter med fast rutefart ikke vil ske anløb i havne i områder uden for Unionens toldområde eller i frizoner i en EU-havn, og at der ikke vil blive omladet varer på havet.

3.  Rederier, der får meddelt bevilling i henhold til denne artikel, skal sejle i den faste rutefart, som er anført deri.

Den faste rutefart skal foregå ved hjælp af skibe, som er registreret til dette formål i overensstemmelse med artikel 121.

Artikel 121

Registrering af skibe og havne

(Kodeksens artikel 22, stk. 4, og artikel 155, stk. 2)

1.  Det rederi, der får bevilling til at sejle i fast rutefart i henhold til artikel 119, stk. 2, litra b), skal registrere de skibe, som det agter at anvende, og de havne, som det agter at anløbe i forbindelse med denne rutefart, og det skal give den toldmyndighed, som er kompetent til at træffe afgørelsen, følgende oplysninger:

a) navnene på de skibe, der indsættes i den faste rutefart

b) den havn, hvor skibet begynder den faste rutefart

c) anløbshavnene.

2.  Den i stk. 1 omhandlede registrering får virkning den første arbejdsdag efter den dag, hvor registreringen er foretaget af den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe beslutningen..

3.  Det rederi, der får tilladelse til at sejle i fast rutefart i henhold til artikel 119, stk. 2, litra b), skal give den toldmyndighed, som er kompetent til at træffe afgørelsen, meddelelse om eventuelle ændringer af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), og om den dato og tid, som disse ændringer vil blive anvendt fra.

Artikel 122

Uforudsete omstændigheder under transporten med fast rutefart

(Kodeksens artikel 153, stk. 1, og artikel 155, stk. 2)

Hvis et skib, der er registreret til fast rutefart i henhold til artikel 119, stk. 2, litra b), som følge af uforudsete omstændigheder omlader varer på havet, anløber eller laster eller losser varer i en havn uden for Unionens toldområde, i en havn, som ligger uden for den faste rutefart eller i en frizone i en EU-havn, ændres disse varers toldmæssige status ikke, medmindre de blev lastet eller losset på disse steder.

Hvis toldmyndighederne har grund til at tvivle på, om varerne opfylder disse betingelser, skal der fremlægges bevis for disse varers toldmæssige status.

▼M1

Artikel 122a

Informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart

(Kodeksens artikel 155, stk. 2)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C3  EUTK-systemet ◄ til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, benytter Kommissionen og toldmyndighederne i medlemsstaterne et elektronisk informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart til at lagre og få adgang til følgende oplysninger:

a) dataene i ansøgningerne

b) bevillingerne til den faste rutefart og ændringer eller tilbagekaldelse heraf i givet fald

c) navnene på anløbshavne og navnene på de fartøjer, der indsættes i den faste rutefart

d) alle øvrige relevante oplysninger.

2.  Toldmyndighederne i den medlemsstat, som ansøgningen indsendes til, underretter toldmyndighederne i de andre medlemsstater, som er omfattet af rutefarten, gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Hvis de underrettede toldmyndigheder giver afslag på ansøgningen, skal det meddeles gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.

4.  Det elektroniske informations- og kommunikationssystem, som der henvises til i stk. 1, benyttes til at opbevare bevillingen og meddele toldmyndighederne i de medlemsstater, der er omfattet af den faste rutefart, at der er udstedt bevilling.

5.  Hvis en bevilling tilbagekaldes af den toldmyndighed, som ansøgningen blev sendt til, eller efter anmodning fra rederiet, underretter denne toldmyndighed toldmyndighederne i de medlemsstater, som er omfattet af rutefarten, gennem det elektroniske informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart, der er omhandlet i stk. 1.

▼BAfdeling 3

Bevis for varers toldmæssige status som EU-varerUnderafdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 123

Gyldighedsperiode for et T2L-dokument, et T2LF-dokument eller et toldmanifest

(Kodeksens artikel 22, stk. 5)

Beviset for den toldmæssige status som EU-varer i form af et T2L-dokument, et T2LF-dokument eller et toldmanifest er gyldigt i 90 dage fra registreringsdatoen, eller hvis der i medfør af artikel 128 ikke er en forpligtelse til at registrere toldmanifestet fra datoen for dets udfærdigelse. Efter anmodning fra den berørte person og af behørigt begrundede årsager kan toldstedet sætte en længere gyldighedsperiode for beviset.

Artikel 124

Meddelelse af MRN-nummeret for et T2L-dokument, et T2LF-dokument eller et toldmanifest

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

MRN-nummeret for et T2L-dokument, et T2LF-dokument eller et toldmanifest kan indgives ved hjælp af følgende andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker:

a) en stregkode

b) et statusregistreringsdokument

c) andre midler, der er tilladt af den modtagende toldmyndighed.

▼M1

Indtil datoen for ibrugtagning af ►C3  EUTK-systemet ◄ vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, finder denne artikels stk. 1 ikke anvendelse.

Artikel 124a

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et »T2L«- eller »T2LF«-dokument

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

Indtil ibrugtagningen af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, og når der benyttes et »T2L«- eller »T2LF«-dokument, gælder følgende:

a) Brugeren påfører »T2L« eller »T2LF« i højre underrubrik i rubrik 1 på formularen og »T2Lbis« eller »T2LFbis« i højre underrubrik i rubrik 1 på den eller de benyttede supplementsformularer.

b) Toldmyndighederne kan give enhver tilladelse til som ladelister at benytter lister, der ikke opfylder alle kravene, hvis vedkommende:

 er etableret i Unionen

 regelmæssigt udsteder bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at de kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser

 ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen.

c) De i litra b) omhandlede tilladelser gives kun:

 hvis toldmyndighederne kan overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats, og

 hvis den berørte person fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol.

d) Der udfærdiges et »T2L«- eller et »T2LF«-dokumentet i et enkelt eksemplar.

e) Hvis toldmyndighederne anfører en påtegning, skal den indeholde følgende oplysninger, som i videst muligt omfang skal stå i rubrik »C. Afgangstoldsted«:

 for så vidt angår »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter: det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende toldsted, dato for påtegningen og enten et registreringsnummer eller nummeret på afsendelsesangivelsen, hvis der kræves en sådan angivelse

 for så vidt angår supplementsformularer eller ladelister: nummeret på »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet, der skal påføres enten ved hjælp af et stempel med navnet på det kompetente toldsted eller manuelt. I sidstnævnte tilfælde skal det være forsynet med det pågældende toldsteds officielle stempel.

Dokumenterne afleveres til vedkommende.

▼BUnderafdeling 2

Beviser indgivet ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker

Artikel 125

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer for andre rejsende end økonomiske operatører

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

En rejsende, som ikke er en økonomisk operatør, kan indgive en skriftlig anmodning om at få et bevis for den toldmæssige status som EU-varer.

Artikel 126

Bevis for toldmæssig status som EU-varer ved en faktura eller et transportdokument

(Kodeksens artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 3, litra a))

1.  Beviset for varers toldmæssige status som EU-varer, hvor værdien ikke overstiger 15 000 EUR kan indgives ved hjælp af følgende andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker:

a) faktura for varerne

b) transportdokumenter for varerne.

2.  Den faktura eller det transportdokument, der henvises til i stk. 1, skal mindst indeholde afsenderens eller den berørte persons (hvis der ikke er nogen afsender) fulde navn og adresse, det kompetente toldsted, antal kolli og deres art, mærker og numre, varebeskrivelse, varernes bruttomasse (kg), varernes værdi og, hvor det er relevant, containernumre.

Afsenderen eller den berørte person (hvis der ikke er nogen afsender) skal angive EU-varernes toldmæssige status og anføre koden »T2L« eller »T2LF« ledsaget af vedkommendes underskrift på fakturaen eller transportdokumentet.

▼M1

3.  Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal påtegningen, hvis den anføres af toldmyndighederne, indeholde det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemand ved det pågældende toldsted, datoen for påtegningen og enten et registreringsnummer eller nummeret på afsendelsesangivelsen, hvis der kræves en sådan angivelse.

Artikel 126a

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et manifest fra rederiet

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af systemet vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal rederiets manifest indeholde mindst følgende oplysninger:

a) navn og fuldstændig adresse på rederiet

b) fartøjets navn

c) lastested og -dato

d) lossested

Endvidere skal manifestet for hver sending indeholde:

e) henvisning til konnossement eller et andet handelsdokument

f) antal, beskrivelse, mærker og numre for kolliene

g) den sædvanlige handelsbeskrivelse for varerne med de angivelser, der er nødvendige til identifikationen af dem

h) bruttomasse (kg)

i) i givet fald containernes numre, og

j) følgende angivelser for varernes status:

 »C« (svarende til »T2L«) for varer, hvis status som EU-varer kan dokumenteres

 »F« (svarende til »T2LF«) for varer, hvis status som EU-varer kan dokumenteres, og som er sendt til eller hidrører fra en del af Unionens toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF ikke gælder

 »N« for alle andre varer.

2.  Hvis toldmyndighederne påtegner rederiets manifest, skal det indeholde det kompetente toldsteds navn og stempel, underskrift af en tjenestemænd ved det pågældende toldsted og datoen for påtegningen.

▼B

Artikel 127

Bevis for toldmæssig status som EU-varer i form af TIR- eller ATA-carneter eller formular 302

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Hvis EU-varer transporteres på grundlag af TIR-konventionen, ATA-konventionen, Istanbulkonventionen eller overenskomsten mellem parterne i den nordatlantiske traktat vedrørende status for deres styrker, undertegnet i London den 19. juni 1951, kan beviset for den toldmæssige status som EU-varer indgives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.Underafdeling 3

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer udstedt af en autoriseret udsteder

Artikel 128

▼M1

Lempelser for udstedelse af et bevismiddel for en autoriseret udsteder

▼B

(Kodeksens artikel 153, stk. 2)

1.  Enhver person, der er etableret i Unionens toldområde og opfylder kriterierne i kodeksens artikel 39, litra a) og b), kan få tilladelse til at udstede:

a) T2L-dokumentet eller T2LF-dokumentet uden at skulle anmode om en påtegning

b) toldmanifestet uden at skulle anmode om en påtegning og registrering af beviset hos det kompetente toldsted.

▼M1

2.  Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne i en hvilken som helst medlemsstat tillade enhver person, der er etableret i Unionens toldområde, og som ansøger om at få tilladelse til at fastlægge toldmæssig status som EU-varer ved hjælp en faktura eller et transportdokument vedrørende varer, der har toldmæssig status som EU-varer, og hvis værdi overstiger 15 000 EUR, et »T2L«- eller »T2LF«-dokument eller et rederimanifest, at benytte sådanne dokumenter uden at skulle forelægge dem til påtegning for det kompetente toldsted.

▼M1

3.  De i stk. 1 og 2 nævnte tilladelser udstedes af det kompetente toldsted efter anmodning fra den berørte person.

4.  Den i stk. 2 omhandlede tilladelse gives kun,

a) hvis den berørte person ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen

b) hvis de kompetente toldmyndigheder kan overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats i forhold til kravene til den berørte person

c) hvis den berørte person fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol, og

d) den berørte person regelmæssigt udsteder bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at han kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser.

5.  Hvis den berørte person har fået tildelt AEO-status i overensstemmelse med kodeksens artikel 38, anses de i denne artikels stk. 4, litra a)-c) anførte betingelser for at være opfyldt.

▼BUnderafdeling 4

Specifikke bestemmelser vedrørende produkter fra havfiskeri og varer, som er fremstillet af disse produkter

Artikel 129

Den toldmæssige status for produkter fra havfiskeri og varer, som er fremstillet af disse produkter

(Kodeksens artikel 153, stk. 2)

Til at bevise den toldmæssige status for de produkter og varer, der er opført i artikel 119, stk. 1, litra d) og e), skal det kunne fastslås, at varerne er blevet transporteret direkte til Unionens toldområde på en af følgende måder:

a) af det EU-fiskerfartøj, som har fanget produkterne og i givet fald forarbejdet dem

b) af det EU-fiskerfartøj, hvortil produkterne er blevet omladet fra det i litra a) nævnte fartøj

c) af det EU-fabriksskib, om bord på hvilket de produkter, der er omladet fra det i litra a) nævnte fartøj, er blevet underkastet forarbejdning

d) af ethvert andet fartøj, hvortil produkterne og varerne er blevet omladet fra de i litra a), b) og c) nævnte fartøjer, uden at der er foretaget nogen ændringer

e) af et transportmiddel i henhold til et gennemgående transportdokument, der er udfærdiget i det land eller område, som ikke henhører under Unionens toldområde, og hvor produkterne og varerne er landet fra de under litra a), b), c) eller d), nævnte fartøjer.

▼M1

Artikel 129a

Formaliteter, der skal opfyldes, når der udstedes et »T2L«- eller »T2LF«-dokument, en faktura eller et transportdokument af en autoriseret udsteder

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, skal den autoriserede udsteder tage en kopi af hvert udstedt »T2L«- eller »T2LF«-dokument. Toldmyndighederne fastsætter de betingelser, under hvilke kopien skal fremvises i kontroløjemed og opbevares mindst tre år.

2.  På den i artikel 128, stk. 2, omhandlede tilladelse skal navnlig angives følgende:

a) det toldsted, som efter artikel 129b, stk. 1, skal forhåndsattestere de »T2L«- eller »T2LF«-formularer, der benyttes til udfærdigelse af de pågældende dokumenter

b) hvordan den autoriserede udsteder skal godtgøre, at formularerne er anvendt korrekt

c) hvilke varekategorier eller varebevægelser der er udelukket

d) fristen for samt de øvrige enkeltheder vedrørende den autoriserede udsteders meddelelse til det kompetente toldsted, således at dette eventuelt kan foretage kontrollen før varernes afgang

e) at forsiden på de pågældende handelsdokumenter eller rubrik »C. Afgangssted« på forsiden af de formularer, der benyttes til udfærdigelse af »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet, og i givet fald supplementsformularerne, på forhånd forsynes med et aftryk af det kompetente toldsteds stempel og underskrift af en ansat ved dette toldsted, eller

i) på forhånd forsynes med det i stk. 2, litra a), nævnte toldsteds stempel samt underskrift af en embedsmand ved dette sted, eller

ii) af den autoriserede udsteder forsynes med et særligt stempel. Stemplet kan være fortrykt på formularerne, hvis trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri. I rubrik 1 og 2 og 4-6 i det særlige stempel skal der gives følgende oplysninger:

 rigsvåben, symbol eller bogstaver, der betegner landet

 kompetente toldsted

 dato

 autoriseret udsteder, og

 nummer på autorisationen.

f) Den autoriserede udsteder skal senest på det tidspunkt, hvor varerne afsendes, udfylde og underskrive formularen. Vedkommende skal også i rubrik »D. Afgangsstedets kontrol« i »T2L«- eller »T2LF«-dokumentet eller på et tydeligt sted i det benyttede handelsdokument angive det kompetente toldsteds navn, dokumentets udfærdigelsesdato og en af følgende påtegninger:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj.

Artikel 129b

Lempelser for en autoriseret udsteder

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan den autoriserede udsteder få tilladelse til ikke at underskrive »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, som er forsynet med det særlige stempel, som der henvises til i artikel 129b, stk. 2, litra e), nr. ii), og som er udfærdiget ved hjælp af et elektronisk eller automatisk databehandlingssystem. En sådan tilladelse kan gives, på betingelse af at den autoriserede udsteder på forhånd har afgivet en skriftlig erklæring til disse myndigheder om, at han påtager sig ansvaret for de juridiske konsekvenser, som er forbundet med udstedelse af alle »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, der er forsynet med det særlige stempel.

2.  »T2L«- eller »T2LF«-dokumenter eller handelsdokumenter, som udfærdiges i overensstemmelse med stk. 1, skal i stedet for den autoriserede udsteders underskrift være forsynet med en af følgende påtegninger:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

Artikel 129c

Tilladelse til at udfærdige rederiets manifest efter afsejling

(Kodeksens artikel 153, stk. 2)

Indtil datoen for ibrugtagning af det system vedrørende bevis for toldmæssige status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne i medlemsstaterne give rederier tilladelse til ikke at udfærdige de i artikel 199, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 omhandlede rederimanifester, som skal tjene til at påvise den toldmæssige status som EU-varer, indtil senest dagen efter skibets afsejling og under alle omstændigheder inden dets ankomst til bestemmelseshavnen.

Artikel 129d

Betingelser for at få tilladelse til at udfærdige rederiets manifest efter afsejling

(Kodeksens artikel 153, stk. 2)

1.  Indtil datoen for ibrugtagning af ►C3  EUTK-systemet ◄ til toldafgørelser, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, gives tilladelsen til ikke at udfærdige rederimanifestet, som skal tjene til at påvise den toldmæssige status som EU-varer, indtil senest dagen efter skibets afsejling og under alle omstændigheder inden dets ankomst til bestemmelseshavnen, kun til internationale rederier, som opfylder følgende betingelser.

a) de er etableret i Unionen

b) de udsteder regelmæssigt bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller vedkommendes toldmyndigheder ved, at de kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser

c) de har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen

d) de anvender elektroniske dataoverførselssystemer til at sende oplysningerne mellem afgangs- og bestemmelseshavnene i Unionens toldområde

e) de har et betydeligt antal sejladser ad godkendte ruter mellem medlemsstaterne.

2.  De i stk. 1 omhandlede tilladelser gives kun,

a) hvis toldmyndighederne er i stand til at overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssigt stor administrativ indsats i forhold til kravene til den berørte person, og

b) hvis de berørte personer fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol.

3.  Når den berørte person er indehaver af et AEO-certifikat som omhandlet i kodeksens artikel 38, stk. 2, litra a), anses kravene i stk. 1, litra c), og stk. 2, litra b), i nærværende artikel for at være opfyldt.

4.  Når toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor rederiet er etableret, modtager en sådan anmodning, giver de de andre medlemsstater, på hvis områder de forventede afgangs- og bestemmelseshavne er beliggende, meddelelse herom.

Såfremt toldmyndighederne ikke inden for 60 dage efter datoen for meddelelsen har modtaget nogen indsigelse, giver de tilladelse til, at den i artikel 129c beskrevne forenklede procedure kan anvendes.

Denne tilladelse gælder i alle de berørte medlemsstater og finder kun anvendelse på forsendelser mellem de i tilladelsen nævnte havne.

5.  Forenklingen anvendes således:

a) manifestet i afgangshavnen fremsendes ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem til bestemmelseshavnen

b) rederiet anfører de i artikel 126a nævnte oplysninger i manifestet

c) det manifest, der er fremsendt ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem (dataoverførselsmanifest), forelægges for toldmyndighederne i afgangshavnen senest på arbejdsdagen efter den dag, hvor skibet har forladt havnen, og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen. Toldmyndighederne kan kræve, at der forelægges et udskrift af dataoverførselsmanifestet, hvis de ikke har adgang til et af toldmyndighederne godkendt informationssystem, der indeholder dataoverførselsmanifestet

d) dataoverførselsmanifestet forelægges toldmyndighederne i bestemmelseshavnen. Toldmyndighederne kan kræve, at der forelægges et udskrift af dataoverførselsmanifestet, hvis de ikke har adgang til et af toldmyndighederne godkendt informationssystem, der indeholder dataoverførselsmanifestet.

6.  Der skal gives følgende meddelelser:

a) rederiet giver toldmyndighederne meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder

b) toldmyndighederne i bestemmelseshavnen giver så hurtigt som muligt de kompetente myndigheder i afgangshavnen og den myndighed, der har udstedt tilladelsen, meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder.

▼B

Artikel 130

Beviset for den toldmæssige status for produkter fra havfiskeri og varer, som er fremstillet af disse produkter

(Kodeksens artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 3, litra a))

1.  Til at bevise den toldmæssige status i henhold til artikel 129, skal fiskerilogbogen, landingsopgørelsen, omladningsopgørelsen og dataene fra skibets overvågningssystem, afhængigt af hvad der er mest relevant, som krævet i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 ( 7 ) indeholde følgende oplysninger:

a) det sted, hvor produkterne fra havfiskeriet blev fanget, således at det kan fastslås, at produkterne eller varerne har toldmæssig status som EU-varer i overensstemmelse med artikel 129

b) produkterne fra havfiskeri (navn og art) og deres bruttomasse (kg)

c) de varearter, som er fremstillet af de i litra b) nævnte produkter fra havfiskeri, og som er beskrevet på en sådan måde, at de kan tariferes i den kombinerede nomenklatur, og deres bruttomasse (kg).

2.  I tilfælde af omladning af produkter og varer, som der henvises til i artikel 119, stk. 1, litra d) og e), til et EU-fiskerfartøj eller EU-fabriksskib, skal fiskerilogbogen eller omladningsopgørelsen fra EU-fiskerfartøjet eller EU-fabriksskibet, som produkterne og varerne blev omladet fra, ud over de i stk. 1 anførte oplysninger indeholde fulde navn på skibsføreren samt navn, flagstat og registreringsnummer for det modtagende fartøj, som varerne blev omladet til.

Fiskerilogbogen eller omladningsopgørelsen fra det modtagende fartøj skal ud over de i stk. 1, litra b) og c), anførte oplysninger indeholde skibsførerens fulde navn samt navn, flag og registreringsnummer for det EU-fiskerfartøj eller EU-fabriksskib, som varerne blev omladet fra.

3.  I forbindelse med stk. 1 og 2 accepterer toldmyndighederne en papirbaseret fiskerilogbog, landingsopgørelse eller omladningsopgørelse for fartøjer med en samlet længde på 10 meter eller mere, men ikke over 15 meter.

Artikel 131

Omladning

(Kodeksens artikel 6, stk. 3)

1.  I tilfælde af omladning af produkter og varer, som der henvises til i artikel 119, stk. 1, litra d) og e), til modtagende fartøjer, som ikke er EU-fiskerfartøjer eller EU-fabriksskibe, skal beviset for den toldmæssige status som EU-varer gives ved hjælp af et udskrift af omladningsopgørelsen fra det modtagende fartøj ledsaget af et udskrift af fiskerilogbogen, omladningsopgørelsen og dataene fra skibets overvågningssystem, afhængigt af hvad der er mest relevant, fra EU-fiskerfartøjet eller EU-fabriksskibet, som produkterne eller varerne blev omladet fra.

2.  I tilfælde af flere omladninger skal der også fremlægges et udskrift af alle omladningsopgørelser.

Artikel 132

Bevis for den toldmæssige status som EU-varer for produkter fra havfiskeri og andre produkter, som fiskerfartøjer, der sejler under et tredjelands flag, har optaget eller fanget inden for Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Beviset for den toldmæssige status som EU-varer for produkter fra havfiskeri og andre produkter, som fiskerfartøjer, der sejler under et tredjelands flag, har optaget eller fanget inden for Unionens toldområde, kan gives ved hjælp af et udskrift af fiskerilogbogen.

Artikel 133

Produkter og varer, der omlades og transporteres gennem et land eller et område, som ikke er en del af Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

Når de i artikel 119, stk. 1, litra d) og e), nævnte produkter og varer omlades og transporteres gennem et land eller et område, som ikke er en del af Unionens toldområde, skal der — sammen med et udskrift af omladningsopgørelsen, hvor dette er relevant — fremlægges et udskrift af fiskerilogbogen fra EU-fiskerfartøjet eller EU-fabriksskibet, hvorpå der er anført følgende oplysninger:

a) en påtegning fra toldmyndigheden i tredjelandet

b) datoen for produkternes og varernes ankomst til og afgang fra tredjelandet

c) det transportmiddel, der anvendes til videreforsendelse til Unionens toldområde

d) adressen på den i litra a) nævnte toldmyndighed.KAPITEL 2

Henførsel af varer under en toldprocedureAfdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 134

Toldangivelser ved handel med særlige fiskale områder

(Kodeksens artikel 1, stk. 3)

1.  Følgende bestemmelser finder anvendelse på handelen med EU-varer som omhandlet i kodeksens artikel 1, stk. 3:

a) kodeksens afsnit V, kapitel 2, 3 og 4

b) kodeksens afsnit VIII, kapitel 2 og 3

c) denne forordnings afsnit V, kapitel 2 og 3

d) denne forordnings afsnit VIII, kapitel 2 og 3.

2.  Enhver person kan opfylde sine forpligtelser i henhold de i stk. 1 nævnte bestemmelser ved at forelægge en faktura eller et transportdokument i følgende tilfælde:

a) når varer sendes fra det særlige fiskale område til en anden del af Unionens toldområde, som ikke er et særligt fiskalt område, inden for den same medlemsstat

b) når varer indføres i det særlige fiskale område fra en anden del af Unionens toldområde, som ikke er et særligt fiskalt område, inden for den same medlemsstat

c) når varer sendes fra en anden del af Unionens toldområde, som ikke er et særligt fiskalt område, til det særlige fiskale område inden for den samme medlemsstat

d) når varer indføres i en anden del af Unionens toldområde, som ikke er et særligt fiskalt område, fra det særlige fiskale område inden for den same medlemsstat.

Artikel 135

Mundtlig angivelse om overgang til fri omsætning

(Kodeksens artikel 158, stk. 2)

1.  Toldangivelser om overgang til fri omsætning kan indgives mundtligt for følgende varer:

a) varer af ikkekommerciel karakter

b) varer af kommerciel karakter, der er indeholdt i rejsendes personlige bagage, forudsat at de ikke overstiger enten 1 000 EUR i værdi eller 1 000 kg i nettomasse

c) produkter fremstillet af landbrugere i Unionen på ejendomme i et tredjeland og produkter fra fiskeri, fiskeopdræt og jagt, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 35-38 i forordning (EF) nr. 1186/2009

d) frø, sædekorn, gødning og produkter til behandling af jordbund og planter, som importeres af landbrugere i tredjelande til brug på ejendomme, der er beliggende i umiddelbar nærhed af disse tredjelande, og som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 39-40 i forordning (EF) nr. 1186/2009.

2.  Toldangivelser om overgang til fri omsætning kan indgives mundtligt for de varer, der er nævnt i artikel 136, stk. 1, forudsat at varerne er omfattet af fritagelse for importafgifter som returvarer.

Artikel 136

Mundtlig angivelse om midlertidig indførsel og reeksport

(Kodeksens artikel 158, stk. 2)

1.  Toldangivelser om midlertidig indførsel kan indgives mundtligt for følgende varer:

a) paller, containere og transportmidler samt reservedele, tilbehør og udstyr til disse paller, containere og transportmidler omhandlet i artikel 208-213

b) personlige ejendele og varer til sportsbrug omhandlet i artikel 219

c) velfærdsmateriel for søfolk, der anvendes på et skib i udenrigsfart, som nævnt i artikel 220, litra a)

d) medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr omhandlet i artikel 222

e) dyr omhandlet i artikel 223, forudsat at de skal gå på græs, også som nomadeflok, eller bruges som arbejdsdyr, herunder til befordring

f) udstyr omhandlet i artikel 224, litra a)

g) instrumenter og apparater, som er nødvendige for en læge til at yde assistance til syge, der afventer organtransplantation, og som opfylder betingelserne i artikel 226, stk. 1

h) katastrofeudstyr, der anvendes i forbindelse med foranstaltninger til afhjælpning af følgerne af katastrofer eller lignende situationer, der berører Unionens toldområde

i) transportable musikinstrumenter, der indføres midlertidigt af en rejsende med henblik på anvendelse som fagligt udstyr

j) emballage, der indføres fyldt og er bestemt til reeksport, tom eller fyldt, når den er forsynet med mærker, der ikke kan slettes eller fjernes, og som viser at emballagen tilhører en person etableret uden for Unionens toldområde

k) radio- og fjernsynsproduktions- og reportageudstyr og køretøjer, som specielt er indrettet til at anvendes ved radio- og fjernsynsproduktion og -reportager, sammen med udstyr hertil, og som indføres af offentlige eller private organisationer, der er etableret uden for Unionens toldområde og godkendt af de toldmyndigheder, der udstedte bevillingen til midlertidig indførsel af pågældende udstyr og køretøjer

l) andre varer, hvis toldmyndighederne giver tilladelse hertil.

2.  Angivelser til reeksport kan gives mundtligt, når proceduren for midlertidig indførsel for de i stk. 1 nævnte varer afsluttes.

Artikel 137

Mundtlig angivelse til eksport

(Kodeksens artikel 158, stk. 2)

1.  Toldangivelser om eksport kan indgives mundtligt for følgende varer:

a) varer af ikkekommerciel karakter

b) varer af kommerciel karakter, forudsat at de ikke overstiger enten 1 000 EUR i værdi eller 1 000 kg i nettomasse

c) transportmidler, der er registreret i Unionens toldområde og bestemt til reimport, samt reservedele, tilbehør og udstyr til disse transportmidler

d) husdyr, der eksporteres, i forbindelse med at en landbrugsbedrift flyttes fra Unionen til et tredjeland, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 115 i forordning (EF) nr. 1186/2009

e) produkter fremstillet af landbrugere på ejendomme i Unionen, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 116, 117 og 118 i forordning (EF) nr. 1186/2009

f) frø og sædekorn, der af landbrugere eksporteres til brug på ejendomme i tredjelande, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 119 og 120 i forordning (EF) nr. 1186/2009

g) foder, der medbringes ved eksport af dyr, og som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 121 i forordning (EF) nr. 1186/2009.

2.  Toldangivelser om eksport kan indgives mundtligt for de i artikel 136, stk. 1, nævnte varer, når disse varer er bestemt til at blive reimporteret.

Artikel 138

Varer, der anses for at være angivet til overgang til fri omsætning i henhold til artikel 141

(Kodeksens artikel 158, stk. 2)

Hvis følgende varer ikke er angivet på anden måde, anses de for at være angivet til overgang til fri omsætning i henhold til artikel 141:

a) varer af ikkekommerciel karakter, der er indeholdt i rejsendes personlige bagage og omfattet af fritagelse for importafgifter enten i henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 1186/2009 eller som returvarer

b) varer omhandlet i artikel 135, stk. 1, litra c) og d)

c) transportmidler, der er omfattet af fritagelse for importafgifter i henhold til kodeksens artikel 203

d) transportable musikinstrumenter, der reimporteres af rejsende og som er omfattet af fritagelse for importafgifter som returvarer i henhold til kodeksens artikel 203

e) brevforsendelser

f) varer i en postforsendelse, som er omfattet af fritagelse for importafgifter i henhold til artikel 23-27 i forordning (EF) nr. 1186/2009.

▼M1

Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer for de medlemsstater, hvor varerne anses for at være angivet i som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, gælder følgende:

a) stk. 1, litra f), gælder kun, når de pågældende varer også er fritaget for andre afgifter, og

b) varer, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, anses for at være angivet til overgang til fri omsætning i henhold til artikel 141.

▼M2

Artikel 139

1.  Hvis de i artikel 136, stk. 1, litra a)-d), litra h) og litra i), nævnte varer ikke er angivet på anden måde, anses de for at være angivet til midlertidig indførsel i henhold til artikel 141.

2.  Hvis de i artikel 136, stk. 1, litra a)-d), litra h) og litra i), nævnte varer ikke er angivet på anden måde, anses de for at være angivet til reeksport i henhold til artikel 141, hvormed proceduren for midlertidig indførsel afsluttes.

▼B

Artikel 140

Varer, der anses for at være angivet til eksport i henhold til artikel 141

(Kodeksens artikel 158, stk. 2)

1.  Hvis følgende varer ikke er angivet på anden måde, anses de for at være angivet til eksport i henhold til artikel 141:

a) varer omhandlet i artikel 137

b) rejsendes transportable musikinstrumenter.

2.  Hvis varer sendes til Helgoland, anses de for at være angivet til eksport i henhold til artikel 141.

Artikel 141

Handlinger, der anses for at være en toldangivelse

(Kodeksens artikel 158, stk. 2)

1.  For de i artikel 138, litra a)-d), artikel 139 og artikel 140, stk. 1, anses alle følgende handlinger for at være en toldangivelse:

a) passage gennem en grøn kanal eller en kanal mærket »ingen varer at angive« på et toldsted, hvor der er et system med to kanaler

b) passage via et toldsted, hvor der ikke er et system med to kanaler

c) anbringelse af et klistermærke »ingen varer at angive« eller en toldangivelsesskive på forruden i personbiler, når de nationale bestemmelser tillader dette.

▼M2

d) den blotte handling, at varer krydser grænsen til Unionens toldområde i følgende situationer:

i) hvor der gælder en fritagelse for forpligtelsen til at transportere varerne til det rette sted i henhold til de særlige regler i kodeksens artikel 135, stk. 5

ii) hvor varerne anses for at være angivet til reeksport i henhold til artikel 139, stk. 2, i denne forordning

iii) hvor varerne anses for at være angivet til eksport i henhold til artikel 140, stk. 1, i denne forordning.

▼B

2.  Brevforsendelser anses de for at være angivet til overgang til fri omsætning ved deres indpassage i Unionens toldområde.

Brevforsendelser anses de for at være angivet til eksport eller reeksport ved deres udpassage fra Unionens toldområde.

3.  Varer i en postforsendelse, som er omfattet af fritagelse for importafgifter i henhold til artikel 23-27 i forordning (EF) nr. 1186/2009, anses de for at være angivet til overgang til fri omsætning ved deres frembydelse for toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 139, forudsat at de krævede data godkendes af toldmyndighederne.

4.  Varer i en postforsendelse på under 1 000 EUR, som ikke er eksportafgiftspligtige, anses for at være angivet til eksport ved deres udpassage fra Unionens toldområde.

▼M1

5.  Indtil datoerne for opgraderingen af de nationale importsystemer for de medlemsstater, hvori varerne anses for at være angivet, som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, anses varer, hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, for at være angivet til overgang til fri omsætning ved deres frembydelse for toldmyndighederne i medfør af kodeksens artikel 139, forudsat at de krævede data godtages af toldmyndighederne.

▼B

Artikel 142

Varer, der ikke kan angives mundtligt eller i henhold til artikel 141

(Kodeksens artikel 158, stk. 2)

Artikel 135-140 finder ikke anvendelse på følgende:

a) varer, hvor toldformaliteterne er blevet opfyldt med henblik på at opnå restitutioner eller finansielle fordele ved eksport som led i den fælles landbrugspolitik

b) varer, for hvilke der er indgivet en ansøgning om godtgørelse af afgifter

c) varer, som er genstand for forbud eller restriktioner

d) varer, som er genstand for andre særlige formaliteter, som er fastsat i EU-lovgivningen, og som toldmyndighederne skal anvende.

Artikel 143

Papirbaserede toldangivelser

(Kodeksens artikel 158, stk. 2)

Rejsende kan indgive en papirbaseret toldangivelse for varer, som de selv medbringer.

Artikel 144

Toldangivelse for varer i postforsendelser

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

En postvirksomhed kan indgive en toldangivelse om overgang til fri omsætning indeholdende de i bilag B nævnte datakrav for varer i en postforsendelse, når varerne opfylder samtlige følgende betingelser:

a) deres værdi overstiger ikke 1 000 EUR

b) der indgives ingen ansøgning om godtgørelse eller fritagelse i forbindelse med dem

c) de er ikke genstand for forbud og restriktioner.

▼M1

Indtil datoerne for opgraderingen af de relevante nationale importsystemer, som er nødvendige til indgivelse af frembydelsesmeddelelser, som omhandlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, anses toldangivelsen om overgang for fri omsætning af varer i postforsendelser som omhandlet i stk. 1 for at være blevet indgivet og antaget ved selve deres frembydelse for toldmyndighederne, forudsat at varerne er ledsaget af en CN22-angivelse/eller en CN23-angivelse eller af begge.

I de tilfælde, som der henvises til i artikel 141, stk. 2, første afsnit, og artikel 141, stk. 3, anses modtageren for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor. I de tilfælde, som der henvises til i artikel 141, stk. 2, andet afsnit, og i artikel 141, stk. 4, anses afsenderen for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor. Toldmyndighederne kan foreskrive, at postvirksomheder anses for at være klarerer og, hvor det er relevant, debitor.

▼BAfdeling 2

Forenklede toldangivelser

Artikel 145

Betingelser for bevilling til regelmæssig anvendelse af forenklede toldangivelser

(Kodeksens artikel 166, stk. 2)

1.  En bevilling til regelmæssig henførsel af varer under en toldprocedure på grundlag af en forenklet angivelse i henhold til kodeksens artikel 166, stk. 2, gives, når følgende betingelser er opfyldt:

a) ansøgeren opfylder kriterierne i kodeksens artikel 39, litra a)

b) såfremt det er relevant, ansøgeren har indført tilfredsstillende procedurer til håndtering af licenser og tilladelser, der er givet i henhold til handelspolitiske foranstaltninger eller handel med landbrugsprodukter

c) ansøgeren sørger for, at de relevante ansatte ved, at toldmyndighederne skal underrettes, hvis det bliver opdaget, at der er problemer med overholdelse af toldforskrifterne, og for, at der er procedurer til at informere toldmyndighederne om sådanne problemer

d) såfremt det er relevant, ansøgeren har indført tilfredsstillende procedurer til håndtering af import- og eksportlicenser, hvor der er tilknyttet forbud og restriktioner, herunder foranstaltninger til at skelne varer, der er genstand for forbud eller restriktioner, fra andre varer og til at sikre overholdelse af disse forbud og restriktioner.

2.  AEOC'er anses for at opfylde de i stk. 1, litra b), c) og d), nævnte betingelser, for så vidt som det i deres regnskaber er muligt at henføre varer under en toldprocedure på grundlag af en forenklet angivelse.

Artikel 146

Supplerende angivelse

(Kodeksens artikel 167, stk. 1)

1.  Hvis toldmyndighederne skal bogføre det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb i regnskaberne i henhold til kodeksens artikel 105, stk. 1, første afsnit, skal den i kodeksens artikel 167, stk. 1, første afsnit, omhandlede supplerende angivelse indgives senest 10 dage efter frigivelsen af varerne.

2.  Hvis bogføringen finder sted i henhold til kodeksens artikel 105, stk. 1, andet afsnit, og den supplerende angivelse er af samlet, periodisk eller opsummerende art, må den i den supplerende angivelse fastsatte periode ikke overstige én kalendermåned.

3.  Fristen for indgivelse af den supplerende angivelse som omhandlet i stk. 2 fastsættes af toldmyndighederne. Den må ikke overstige 10 dage fra udløbet af den periode, der er fastsat i den supplerende angivelse.

▼M1

4.  Indtil de respektive datoer for ibrugtagning af AES-systemet og opgraderingen af de relevante nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan toldmyndighederne tillade andre frister end dem, der er angivet i denne artikels stk. 1 og 3, jf. dog kodeksens artikel 105, stk. 1.

▼B

Artikel 147

Frist for klarereren til at komme i besiddelse af dokumentation i tilfælde af supplerende angivelser

(Kodeksens artikel 167, stk. 1)

1.  Den dokumentation, som manglede, da den forenklede angivelse blev indgivet, skal være i klarererens besiddelse inden udløbet af fristen for indgivelse af den supplerende angivelse i henhold til artikel 146, stk. 1 eller 3.

2.  Toldmyndighederne kan i behørigt begrundede tilfælde indrømme en længere frist til at gøre dokumentationen tilgængelig end den i stk. 1 omhandlede frist. Denne frist må ikke overstige 120 dage fra datoen for varernes frigivelse.

3.  Hvis dokumentationen vedrører toldværdien, kan toldmyndigheder i behørigt begrundede tilfælde sætte en længere frist end den i stk. 1 eller 2 omhandlede frist under behørig hensyntagen til den i kodeksens artikel 103, stk. 1, nævnte forældelsesfrist.Afdeling 3

Bestemmelser, der gælder alle toldangivelser

Artikel 148

Ugyldiggørelse af en toldangivelse efter frigivelse af varerne

(Kodeksens artikel 174, stk. 2)

1.  Hvis det fastslås, at varer ved en fejltagelse er blevet angivet til en toldprocedure, hvorved der er opstået en toldskyld i forbindelse med import, i stedet for at blive angivet til en anden toldprocedure, erklæres toldangivelsen for ugyldig, efter at varerne er blevet frigivet, efter en begrundet ansøgning fra klarereren, når følgende betingelser er opfyldt:

a) ansøgningen indgives senest 90 dage efter datoen for antagelsen af angivelsen

b) varerne er ikke blevet brugt på en måde, som er uforenelig med den toldprocedure, som de ville være blevet angivet til, hvis fejlen ikke var opstået

c) på tidspunktet for den fejlagtige angivelse var betingelserne opfyldt til at henføre varerne under den toldprocedure, som de ville være blevet angivet til, hvis fejlen ikke var opstået

d) der er indgivet en toldangivelse til den toldprocedure, som varerne ville være blevet angivet til, hvis fejlen ikke var opstået.

2.  Hvis det fastslås, at varer ved en fejltagelse er blevet angivet til en toldprocedure i stedet for andre varer, hvorved der er opstået en toldskyld i forbindelse med import, erklæres toldangivelsen for ugyldig, efter at varerne er blevet frigivet, efter en begrundet ansøgning fra klarereren, når følgende betingelser er opfyldt:

a) ansøgningen indgives senest 90 dage efter datoen for antagelsen af angivelsen

b) de fejlagtigt angivne varer er ikke blevet brugt på anden måde end tilladt i deres oprindelige stand og er blevet ført tilbage til deres oprindelige stand

c) det er det samme toldsted, der er kompetent hvad angår de fejlagtigt angivne varer og de varer, som klarereren havde til hensigt at angive

d) varerne skal angives til den samme toldprocedure som de fejlagtigt angivne varer.

3.  Når varer, som er blevet solgt i henhold til en aftale om fjernsalg, som defineret i artikel 2, nr. 7), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU ( 8 ), er overgået til fri omsætning og er blevet returneret, erklæres toldangivelsen for ugyldig, efter at varerne er blevet frigivet, efter begrundet ansøgning fra klarereren, når følgende betingelser er opfyldt:

a) ansøgningen indgives senest 90 dage efter datoen for antagelsen af toldangivelsen

b) varerne er blevet eksporteret for at blive returneret til den oprindelige leverandørs adresse eller til en anden adresse, som den pågældende leverandør har angivet.

4.  Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, 2 og 3, erklæres toldangivelser for ugyldige, efter at varerne er blevet frigivet, efter begrundet ansøgning fra klarereren i følgende tilfælde:

a) når varerne er blevet frigivet til eksport, reeksport eller passiv forædling og ikke har forladt Unionens toldområde

b) når EU-varer ved en fejltagelse er blevet angivet til en toldprocedure, der gælder for ikke-EU-varer, og deres toldmæssige status som EU-varer efterfølgende er blevet bevist ved hjælp af et T2L-dokument, et T2LF-dokument eller et toldmanifest

c) når varer fejlagtigt er blevet angivet i mere end én toldangivelse

d) når der er tildelt en bevilling med tilbagevirkende kraft i henhold til kodeksens artikel 211, stk. 2

e) når EU-varer er blevet henført under toldoplagsproceduren i henhold til kodeksens artikel 237, stk. 2, og ikke længere kan være henført under denne procedure i henhold til kodeksens artikel 237, stk. 2.

5.  En toldangivelse for varer, som er genstand for eksportafgifter, for en ansøgning om godtgørelse af importafgifter, for restitutioner eller andre beløb ved eksport, eller undergivet en anden særlig foranstaltning ved eksport, kan kun erklæres for ugyldig i henhold til stk. 4, litra a), når følgende betingelser er opfyldt:

a) klarereren godtgør over for eksporttoldstedet eller i tilfælde af passiv forædling over for henførselstoldstedet, at varerne ikke har forladt Unionens toldområde

b) hvis toldangivelsen er på papir, returnerer klarereren alle eksemplarer af toldangivelsen sammen med alle andre dokumenter, der er blevet udstedt til ham ved toldangivelsens antagelse, til eksporttoldstedet eller i tilfælde af passiv forædling til henførselstoldstedet

c) klarereren godtgør over for eksporttoldstedet, at de restitutioner og andre beløb eller finansielle fordele, der er givet ved eksport for de pågældende varer, er blevet tilbagebetalt, eller at de kompetente myndigheder har truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de ikke udbetales

d) klarereren opfylder alle andre forpligtelser, som han er bundet af hvad angår varerne

e) afskrivninger, der er foretaget på en eksportlicens, der er fremlagt til støtte for toldangivelsen, annulleres.Afdeling 4

Andre forenklinger

Artikel 149

Betingelser for indrømmelse af bevillinger til centraliseret toldbehandling

(Kodeksens artikel 179, stk. 1)

1.  For at der kan bevilges centraliseret toldbehandling i henhold til kodeksens artikel 179, skal ansøgninger om centraliseret toldbehandling vedrøre en af følgende procedurer:

a) overgang til fri omsætning

b) toldoplag

c) midlertidig indførsel

d) særligt anvendelsesformål

e) aktiv forædling

f) passiv forædling

g) eksport

h) reeksport.

2.  Når toldangivelsen har form af en indskrivning i klarererens regnskaber, kan centraliseret toldbehandling tillades på de betingelser, der er fastlagt i artikel 150.

Artikel 150

Betingelser for indrømmelse af bevillinger til indskrivning i klarererens regnskaber

(Kodeksens artikel 182, stk. 1)

1.  Der gives bevilling til at indgive en toldangivelse i form af en indskrivning i klarererens regnskaber, hvis ansøgerne kan påvise, at de opfylder kriterierne i kodeksens artikel 39, litra a), b) og d).

2.  For at der kan gives bevilling til at indgive en toldangivelse i form af en indskrivning i klarererens regnskaber i henhold til kodeksens artikel 182, stk. 1, skal ansøgningen vedrøre en af følgende procedurer:

a) overgang til fri omsætning

b) toldoplag

c) midlertidig indførsel

d) særligt anvendelsesformål

e) aktiv forædling

f) passiv forædling

g) eksport og reeksport.

3.  Når bevillingsansøgningen vedrører overgang til fri omsætning, gives bevillingen ikke for følgende:

a) samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse i henhold til artikel 138 i direktiv 2006/112/EF og, hvor det er relevant, med punktafgiftssuspension i henhold til artikel 17 i direktiv 2008/118/EF

b) reimport med samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse i henhold til artikel 138 i direktiv 2006/112/EF og, hvor det er relevant, med punktafgiftssuspension i henhold til artikel 17 i direktiv 2008/118/EF.

4.  Når bevillingsansøgningen vedrører eksport og reeksport, gives bevillingen kun, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

a) der er dispenseret fra forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang i henhold til kodeksens artikel 263, stk. 2

b) eksporttoldstedet er også udgangstoldsted, eller eksporttoldstedet og udgangstoldstedet har indført ordninger, der kan sikre, at varerne gøres til genstand for tilsyn ved udpassage.

5.  Når bevillingsansøgningen vedrører eksport og reeksport, er det ikke tilladt at eksportere punktafgiftspligtige varer, medmindre artikel 30 i direktiv 2008/118/EF finder anvendelse.

6.  Der gives ikke bevilling til indskrivning i klarererens regnskaber, hvis ansøgningen vedrører en procedure, hvor der kræves en standardiseret informationsudveksling mellem toldmyndigheder i henhold til artikel 181, medmindre toldmyndighederne er indforstået med, at der anvendes andre former for elektronisk informationsudveksling.

Artikel 151

Betingelser for indrømmelse af bevillinger til egen beregning

(Kodeksens artikel 185, stk. 1)

Hvis en ansøger, der er omhandlet i kodeksens artikel 185, stk. 2, er indehaver af en bevilling til indskrivning i klarererens regnskaber, kan vedkommende få bevilling til egen beregning, på betingelse af at ansøgningen om egen beregning vedrører de toldprocedurer, der er omhandlet i artikel 150, stk. 2, eller reeksport.

Artikel 152

Toldformaliteter og kontrol under egen beregning

(Kodeksens artikel 185, stk. 1)

Indehavere af bevillinger til egen beregning kan få tilladelse til under toldtilsyn at udføre toldkontrol af, om forbud og restriktioner som omhandlet i bevillingen er overholdt.KAPITEL 3

Frigivelse af varer

Artikel 153

Frigivelse, der ikke er betinget af, at der stilles en sikkerhed

(Kodeksens artikel 195, stk. 2)

Hvis et toldkontingent, inden frigivelsen af varer, der er genstand for en ansøgning om trækning på et toldkontingent, ikke anses for kritisk, er frigivelsen af varerne ikke betinget af, at der stilles en sikkerhed for disse varer.

Artikel 154

Meddelelse af varernes frigivelse

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

1.  Når angivelsen til en toldprocedure eller til reeksport indgives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker, kan toldmyndighederne benytte andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til at give klarereren meddelelse om frigivelsen af varerne.

2.  Når varer er under midlertidig opbevaring inden deres frigivelse og toldmyndighederne skal underrette indehaveren af bevillingen til driften af de relevante lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring om frigivelsen af varerne, kan oplysningerne gives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.AFSNIT VI

OVERGANG TIL FRI OMSÆTNING OG FRITAGELSE FOR IMPORTAFGIFTERKAPITEL 1

Overgang til fri omsætning

Artikel 155

Autorisation til at udfærdige bananvejningscertifikater

(Kodeksens artikel 163, stk. 3)

Toldmyndighederne giver autorisation til at udfærdige dokumentation for standardtoldangivelser, der certificerer vejningen af friske bananer henhørende under KN-kode 0803 90 10 og genstand for importafgifter (»bananvejningscertifikater«), hvis ansøgeren til en sådan autorisation opfylder samtlige følgende betingelser:

a) ansøgeren opfylder de kriterier, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra a)

b) ansøgeren er involveret i import, transport, opbevaring eller håndtering af friske bananer henhørende under KN-kode 0803 90 10 og genstand for importafgifter

c) ansøgeren giver den nødvendige sikkerhed for, at vejningen forløber korrekt

d) ansøgeren har det fornødne vejeudstyr til sin rådighed

e) ansøgeren fører regnskaber, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage den fornødne kontrol.

Artikel 156

Tidsfrist

(Kodeksens artikel 22, stk. 3)

En afgørelse om en ansøgning om den i artikel 155 omhandlede autorisation skal træffes hurtigst muligt og senest 30 dage efter den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

Artikel 157

Midler til videregivelse af bananvejningscertifikatet

(Kodeksens artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 3, litra a))

Bananvejningscertifikaterne kan udfærdiges og indgives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.KAPITEL 2

Fritagelse for importafgifterAfdeling 1

Returvarer

Artikel 158

Varer, der anses for at være returneret i samme stand som den, de var i ved deres eksport

(Kodeksens artikel 203, stk. 5)

1.  Varer anses for at være returneret i samme stand som den, de var i ved deres eksport, når de efter at være blevet eksporteret fra Unionens toldområde ikke har været genstand for en anden behandling eller håndtering end den, der ændrer deres udseende eller er nødvendig for at reparere dem, istandsætte dem eller bevare dem i god stand.

2.  Varer anses for at være returneret i samme stand som den, de var i ved deres eksport, når de efter at være blevet eksporteret fra Unionens toldområde har været genstand for en anden behandling eller håndtering end den, der ændrer deres udseende eller er nødvendig for at reparere dem, istandsætte dem eller bevare dem i god stand, men hvor det blev åbenlyst, efter at denne behandling eller håndtering blev påbegyndt, at behandlingen eller håndteringen er uegnet for den planlagte anvendelse af varerne.

3.  Hvis de varer, der er omhandlet i stk. 1 eller 2, har været genstand for en behandling eller håndtering, som ville have givet anledning til opkrævning af importafgifter, hvis de var henført under proceduren for passiv forædling, anses disse varer for at være blevet returneret i den stand, som de blev eksporteret i, men kun på betingelse af at behandlingen eller håndteringen, herunder også indsætning af reservedele, ikke går videre, end hvad der er strengt nødvendigt for, at varerne kan anvendes på samme måde som på det tidspunkt, hvor de blev eksporteret fra Unionens toldområde.

Artikel 159

Varer, som ved eksport har været omfattet af foranstaltninger i henhold til den fælles landbrugspolitik

(Kodeksens artikel 204)

1.  Returvarer, som ved deres eksport var omfattet af foranstaltninger i henhold til den fælles landbrugspolitik, indrømmes fritagelse for importafgifter, forudsat at samtlige følgende betingelser er opfyldt:

a) de restitutioner eller andre beløb, der er udbetalt under disse foranstaltninger, er blevet tilbagebetalt, de kompetente toldmyndigheder har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at tilbageholde beløb, som skulle betales under foranstaltningerne for disse varer, eller de andre finansielle fordele, der var tildelt, er blevet ophævet

b) varerne befandt sig i en af følgende situationer:

i) de kunne ikke markedsføres i det land, som de var sendt til

ii) de blev returneret af modtageren, fordi de var defekte eller ikke-bestillingssvarende

iii) de blev reimporteret i Unionens toldområde, fordi de på grund af andre omstændigheder, som eksportøren ikke havde indflydelse på, ikke kunne anvendes til de planlagte formål.

c) varerne er angivet til overgang til fri omsætning i Unionens toldområde senest 12 måneder efter opfyldelsen af toldformaliteterne ved deres eksport eller senere, såfremt det tillades af toldmyndighederne i reimportmedlemsstaten i behørigt begrundede tilfælde.

2.  Ved de i stk. 1, litra b), nr. iii), omhandlede omstændigheder forstås følgende forhold:

a) varer, som returneres til Unionens toldområde, som følge af at der før levering til modtageren er sket beskadigelser, enten af selve varerne eller af de anvendte transportmidler

b) varer, der oprindeligt er eksporteret med henblik på at blive forbrugt eller solgt ved en handelsudstilling eller et lignende arrangement, og som ikke er blevet det

c) varer, som ikke har kunnet leveres til modtageren, fordi denne fysisk eller juridisk er ude af stand til at opfylde den kontrakt, under hvilken eksporten fandt sted

d) varer, som på grund af naturbegivenheder eller politiske eller sociale begivenheder ikke har kunnet leveres til modtageren, eller som er leveret efter udløbet af den i kontrakten fastsatte leveringsfrist

e) frugt og grøntsager, der er omfattet af den fælles markedsordning for disse produkter, og som er eksporteret og sendt som led i konsignationssalg uden at være blevet solgt på markedet i bestemmelseslandet.

Artikel 160

Midler til videregivelse af oplysningsskema INF 3

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Et dokument, der bekræfter, at betingelserne for frigivelse for importafgifter er blevet opfyldt (»oplysningsskema INF 3«), kan videregives ved hjælp af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.AFSNIT VII

SÆRLIGE PROCEDURERKAPITEL 1

Almindelige bestemmelserAfdeling 1

Ansøgning om en bevilling

Artikel 161

Ansøgeren er etableret uden for Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 211, stk. 3, litra a))

Uanset kodeksens artikel 211, stk. 3, litra a), kan toldmyndighederne i visse tilfælde, når de finder det berettiget, give en bevilling til anvendelse af proceduren vedrørende særligt anvendelsesformål eller proceduren for aktiv forædling til personer, der er etableret uden for Unionens toldområde.

Artikel 162

Sted for indgivelse af en ansøgning, når ansøgeren er etableret uden for Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 22, stk. 1)

1.  Uanset kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, er den kompetente toldmyndighed i de tilfælde, hvor ansøgeren om en bevilling til anvendelse af proceduren vedrørende særligt anvendelsesformål er etableret uden for Unionens toldområde, toldmyndigheden på det sted, hvor varerne først skal anvendes.

2.  Uanset kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, er den kompetente toldmyndighed i de tilfælde, hvor ansøgeren om en bevilling til anvendelse af proceduren for aktiv forædling er etableret uden for Unionens toldområde, toldmyndigheden på det sted, hvor varerne først bliver forædlet.

Artikel 163

Ansøgning om en bevilling baseret på en toldangivelse

(Kodeksens artikel 6, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, litra a), og artikel 211, stk. 1)

1.  En toldangivelse skal, i følgende tilfælde betragtes som en ansøgning om bevilling forudsat at den er suppleret med de yderligere dataelementer, der er fastsat i bilag A, skal:

a) hvis varerne er henført under proceduren for midlertidig indførsel, medmindre toldmyndighederne kræver en formel ansøgning i de tilfælde, der er omfattet af artikel 236, litra b)

b) hvis varerne er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, og ansøgeren har til hensigt udelukkende at anvende varerne til det angivne særlige anvendelsesformål

c) hvis andre varer end dem, der er opført i bilag 71-02, skal henføres under proceduren for aktiv forædling

d) hvis andre varer end dem, der er opført i bilag 71-02, skal henføres under proceduren for passiv forædling

e) hvis der er udstedt en bevilling til anvendelse af proceduren for passiv forædling, og ombytningsvarer skal overgå til fri omsætning under anvendelse af fremgangsmåden med standardombytning, hvilket ikke er omfattet af denne bevilling

f) hvis forædlingsprodukterne overgår til fri omsætning efter passiv forædling, og forædlingsprocessen vedrører varer af ikkekommerciel karakter.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a) ved forenklet angivelse

b) ved centraliseret toldbehandling

c) ved indskrivning i klarererens regnskaber

d) hvis der ansøges om en bevilling til andet end midlertidig indførsel, hvor mere end én medlemsstat er involveret

e) hvis der ansøges om anvendelse af ækvivalente varer i henhold til kodeksens artikel 223

f) hvis den kompetente toldmyndighed informerer klarereren om, at der kræves en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger i henhold til kodeksens artikel 211, stk. 6

g) hvis artikel 167, stk. 1, litra f), finder anvendelse

h) hvis der i overensstemmelse med kodeksens artikel 211, stk. 2, ansøges om en bevilling med tilbagevirkende kraft, med undtagelse af de i nærværende artikel, stk. 1, litra e) eller f), nævnte tilfælde.

3.  Hvis toldmyndighederne vurderer, at henførsel af transportmidler eller reservedele, tilbehør og udstyr til transportmidler under proceduren for midlertidig indførsel vil indebære en alvorlig risiko for manglende overholdelse af en af forpligtelserne i toldlovgivningen, kan den i stk. 1 nævnte toldangivelse ikke ske mundtligt eller i overensstemmelse med artikel 141. I så tilfælde skal toldmyndighederne hurtigst muligt efter frembydelsen af varerne for toldmyndighederne underrette klarereren herom.

4.  Den i stk. 1 nævnte forpligtelse til at fremlægge yderligere dataelementer gælder ikke i tilfælde, som involverer en af følgende former for angivelser:

a) toldangivelser om overgang til fri omsætning, som er afgivet mundtligt i henhold til artikel 135

b) toldangivelser om overgang til fri omsætning, som er afgivet mundtligt i henhold til artikel 135

c) toldangivelser om midlertidig indførsel eller reeksportangivelser i henhold til artikel 139, som anses for at være indgivet i overensstemmelse med artikel 141.

5.  ATA- og CPD-carneter betragtes som ansøgninger om en bevilling til midlertidig indførsel, hvis de opfylder samtlige følgende betingelser:

a) carnetet er udstedt af en kontraherende part i ATA-konventionen eller Istanbul-konventionen og er garanteret af en sammenslutning, der er del af en garantikæde som fastsat i artikel 1, litra d), i bilag A til Istanbul-konventionen.

b) carnetet vedrører varer og anvendelsesformål, der er omfattet af den konvention, hvorunder det blev udstedt

c) carnetet er attesteret af toldmyndighederne

d) carnetet gælder i hele Unionens toldområde.

Artikel 164

Ansøgning om fornyelse eller ændring af en bevilling

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Toldmyndighederne kan tillade, at en ansøgning om fornyelse eller ændring af en bevilling nævnt i kodeksens artikel 211, stk. 1, indgives skriftligt.

Artikel 165

Dokumentation til en mundtlig toldangivelse om midlertidig indførsel

(Kodeksens artikel 6, stk. 2 og stk. 3, litra a), og artikel 211, stk. 1)

Når en mundtlig toldangivelse betragtes som en ansøgning om bevilling til midlertidig indførsel i overensstemmelse med artikel 163, skal klarereren fremlægge dokumentation som fastsat i bilag 71-01.Afdeling 2

Afgørelse om ansøgningen

Artikel 166

Undersøgelse af de økonomiske forudsætninger

(Kodeksens artikel 211, stk. 3 og 4)

1.  Betingelsen i kodeksens artikel 211, stk. 4, litra b), gælder ikke bevillinger til aktiv forædling med undtagelse af følgende tilfælde:

a) hvis importafgiftsbeløbet beregnes i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3, og der er bevis for, at de væsentlige interesser for EU-producenter sandsynligvis vil blive negativt berørt, samt at tilfældet ikke er omfattet af artikel 167, stk. 1, litra a)-f).

b) hvis importafgiftsbeløbet beregnes i henhold til kodeksens artikel 85, og de varer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling, ville blive genstand for en landbrugs- eller handelspolitisk foranstaltning, en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning, samt at tilfældet ikke er omfattet af artikel 167, stk. 1, litra h), i), m), p), r) eller s)

c) hvis importafgiftsbeløbet beregnes i henhold til kodeksens artikel 85, og de varer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling, ikke ville blive genstand for en landbrugs- eller handelspolitisk foranstaltning, en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning, og der er bevis for, at de væsentlige interesser for EU-producenter sandsynligvis vil blive negativt berørt, samt at tilfældet ikke er omfattet af artikel 167, stk. 1, litra g) s).

2.  Betingelsen i kodeksens artikel 211, stk. 4, litra b), gælder ikke bevillinger til passiv forædling, medmindre der er bevis for, at de væsentlige interesser for EU-producenter af varer opført i bilag 71-02 sandsynligvis vil blive negativt berørt, og det ikke er hensigten, at varerne skal repareres.

Artikel 167

Tilfælde, hvor de økonomiske forudsætninger for aktiv forædling anses for at være opfyldt

(Kodeksens artikel 211, stk. 5)

1.  De økonomiske forudsætninger for aktiv forædling anses for at være opfyldt, når ansøgningen vedrører en af følgende handlinger:

a) forarbejdning af varer, der ikke er opført i bilag 71-02

b) reparation

c) forarbejdning af varer, der direkte eller indirekte er stillet til bevillingshaverens rådighed, ►C2  udført efter forskrifter på vegne af en person ◄ , der er etableret uden for Unionens toldområde, i almindelighed alene mod betaling af udgifterne ved forarbejdning

d) forarbejdning af durumhvede til pasta

e) henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling inden for de mængder, der fastsat i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 ( 9 )

f) forarbejdning af varer, der er opført i bilag 71-02, i enhver af følgende situationer:

i) manglende rådighed over varer produceret i Unionen, som har samme ottecifrede KN-kode, samme handelskvalitet og samme tekniske egenskaber som de varer, der skal importeres til de planlagte forædlingsprocesser

ii) prisforskelle mellem varer, der er produceret i Unionen, og varer, som skal importeres, i tilfælde, hvor sammenlignelige varer ikke kan anvendes, fordi prisen gør det økonomisk umuligt at gennemføre den påtænkte kommercielle transaktion

iii) kontraktlige forpligtelser, hvor de sammenlignelige varer ikke er i overensstemmelse med de kontraktlige krav, som er stillet af køberen af forædlingsprodukterne i tredjelandet, eller hvor forædlingsprodukterne skal fremstilles af varer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling for at overholde bestemmelserne om beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret

iv) den samlede værdi af varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, for hver ansøger pr. kalenderår for hver ottecifret KN-kode, overstiger ikke 150 000 EUR

g) forarbejdning af varer for at sikre, at de er i overensstemmelse med tekniske krav for deres overgang til fri omsætning

h) forarbejdning af varer af ikkekommerciel karakter

i) forarbejdning af varer, der er fremstillet ved forædling under en tidligere bevilling, som blev tildelt efter en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger

j) forarbejdning af faste og flydende fraktioner af palmeolie, kokosolie, flydende fraktioner af kokosolie, palmekerneolie, flydende fraktioner af palmekerneolie, babassuolie eller ricinusolie til produkter, som ikke er beregnet til fødevaresektoren

k) forarbejdning til produkter, som skal indgå i eller anvendes til civil luftfart, hvortil der er udstedt et dygtighedsbevis

l) forarbejdning til produkter, som er omfattet af den autonome suspension af importafgiften på visse våben og former for forsvarsmateriel i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 150/2003 ( 10 )

m) forarbejdning af varer til prøver

n) forarbejdning af alle typer af elektroniske komponenter, dele og enheder eller ethvert andet materiale til informationsteknologiprodukter

o) forarbejdning af varer henhørende under KN-kode 2707 eller 2710 til produkter henhørende under KN-kode 2707 , 2710 eller 2902

p) nedbrydelse til affald og skrot, tilintetgørelse, genindvinding af dele eller bestanddele

q) denaturering

r) sædvanlige behandlinger omhandlet i kodeksens artikel 220

s) den samlede værdi af varer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling, for hver ansøger pr. kalenderår for hver ottecifret KN-kode ikke overstiger 150 000 EUR for varer, der er omfattet af bilag 71-02, og 300 000 EUR for andre varer, undtagen, når de varer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling, ville blive genstand for en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning.

2.  Den manglende rådighed nævnt i stk. 1, litra f), nr. i), omfatter følgende tilfælde:

a) der fremstilles slet ikke sammenlignelige varer i Unionens toldområde

b) der findes ikke tilstrækkeligt med sammenlignelige varer til, at de påtænkte forædlingsprocesser kan gennemføres

c) sammenlignelige EU-varer kan ikke stilles til rådighed for ansøgeren så betids, at den påtænkte transaktion kan gennemføres, selv om der rettidigt er blevet anmodet herom.

Artikel 168

Beregning af importafgiftsbeløbet i visse tilfælde af aktiv forædling

(Kodeksens artikel 86, stk. 4)

1.  Hvis der ikke kræves en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger, og de varer, som skal henføres under proceduren for aktiv forædling, ville blive genstand for en landbrugs- eller handelspolitisk foranstaltning, en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning, beregnes importafgiftsbeløbet i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3.

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis de økonomiske forudsætninger anses for at være opfyldt i de tilfælde, der er nævnt i artikel 167, stk. 1, litra h), i), m), p) eller s).

2.  Når forædlingsprodukter fremstillet ved proceduren for aktiv forædling importeres direkte eller indirekte af bevillingshaveren og overgår til fri omsætning inden for et år efter deres reeksport, beregnes importafgiftsbeløbet i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3.

Artikel 169

Bevilling til anvendelse af ækvivalente varer

(Kodeksens artikel 223, stk. 1 og 2, og artikel 223, stk. 3, litra c))

1.  Hvorvidt anvendelsen af ækvivalente varer er systematisk eller ej, er ikke relevant for udstedelsen af en bevilling i henhold til kodeksens artikel 223, stk. 2.

2.  Anvendelse af ækvivalente varer som nævnt i kodeksens artikel 223, stk. 1, første afsnit, er ikke tilladt, hvis de varer, der henføres under den særlige procedure, ville blive genstand for en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning.

3.  Anvendelse af ækvivalente varer som nævnt i kodeksens artikel 223, stk. 1, andet afsnit, er ikke tilladt, hvis de ikke-EU-varer, der forædles i stedet for de EU-varer, som er henført under proceduren for passiv forædling, ville blive genstand for en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning.

4.  Anvendelse af ækvivalente varer under toldoplag er ikke tilladt, hvis de ikke-EU-varer, der er henført under toldoplagsproceduren, er varer, som er opført i bilag 71-02.

5.  Anvendelse af ækvivalente varer er ikke tilladt for varer eller produkter, som er genetisk modificerede, eller som indeholder elementer, der er genetisk modificererede.

6.  Uanset kodeksens artikel 223, stk. 1, tredje afsnit, betragtes følgende som ækvivalente varer, der kan henføres under proceduren for aktiv forædling:

a) varer, som befinder sig på et mere fremskredent produktionstrin end de ikke-EU-varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, når den afgørende del af forædlingsprocessen for disse ækvivalente varers vedkommende foregår i bevillingshaverens virksomhed eller i den virksomhed, ►C2  hvor forarbejdningen foretages på vegne af bevillingshaveren ◄

b) i tilfælde af reparation: nye varer i stedet for brugte varer eller varer, der er i bedre stand end de ikke-EU-varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling

c) varer med tekniske egenskaber, der ligner de varer, de træder i stedet for, forudsat at de har samme ottecifrede kode i den kombinerede nomenklatur og den samme handelskvalitet.

7.  Uanset kodeksens artikel 223, stk. 1, tredje afsnit, gælder de særlige bestemmelser i bilag 71-04 for de varer, der er opført i dette bilag.

8.  I tilfælde af midlertidig indførsel må ækvivalente varer kun anvendes, hvis der udstedes en bevilling til midlertidig indførsel med fuldstændig fritagelse for importafgifter i overensstemmelse med artikel 208-211.

Artikel 170

Forædlingsprodukter eller varer henført under proceduren for aktiv forædling IM/EX

(Kodeksens artikel 211, stk. 1)

1.  På ansøgerens anmodning skal det i bevillingen til at benytte proceduren for aktiv forædling IM/EX præciseres, at forædlingsprodukter eller varer, som er henført under proceduren for aktiv forædling IM/EX, og som ikke er angivet til en efterfølgende toldprocedure eller er reeksporteret inden for fristen for afslutning af proceduren, anses for at være overgået til fri omsætning på datoen for udløbet af fristen for afslutning af proceduren.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis produkterne eller varerne er omfattet af forbud eller restriktioner.

Artikel 171

Frist for at træffe afgørelse om en ansøgning om en bevilling nævnt i kodeksens artikel 211, stk. 1

(Kodeksens artikel 22, stk. 3)

1.  Hvis en ansøgning om bevilling i henhold til kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a), kun involverer én medlemsstat, skal en afgørelse om denne ansøgning, uanset kodeksens artikel 22, stk. 3, første afsnit, træffes straks og senest 30 dage efter den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

Hvis en ansøgning om bevilling i henhold til kodeksens artikel 211, stk. 1, litra b), kun involverer én medlemsstat, skal en afgørelse om denne ansøgning, uanset kodeksens artikel 22, stk. 3, første afsnit, træffes straks og senest 60 dage efter den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

2.  Hvis de økonomiske forudsætninger i henhold til kodeksens artikel 211, stk. 6, skal undersøges, skal den i nærværende artikel, stk. 1, første afsnit, omhandlede tidsfrist forlænges til et år fra den dato, hvor sagen blev indsendt til Kommissionen.

Toldmyndighederne informerer ansøgeren eller bevillingshaveren om behovet for at undersøge de økonomiske forudsætninger og, hvis bevillingen endnu ikke er udstedt, om forlængelse af fristen i overensstemmelse med første afsnit.

Artikel 172

Tilbagevirkende kraft

(Kodeksens artikel 22, stk. 4)

1.  Når toldmyndighederne udsteder en bevilling med tilbagevirkende kraft i henhold til kodeksens artikel 211, stk. 2, får bevillingen tidligst virkning på den dato, hvor ansøgningen er antaget.

2.  Under særlige omstændigheder kan toldmyndighederne tillade, at den i stk. 1 nævnte bevilling kan få virkning tidligst et år (i tilfælde af varer omfattet af bilag 71-02 tre måneder) før den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

3.  Vedrører en ansøgning fornyelse af en bevilling for samme slags transaktioner og varer, kan bevillingen meddeles med tilbagevirkende kraft fra udløbsdatoen for den oprindelige bevilling.

Hvis der i overensstemmelse med kodeksens artikel 211, stk. 6, er påkrævet en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger i forbindelse med fornyelse af en bevilling for samme slags transaktioner og varer, kan en bevilling med tilbagevirkende kraft tidligst få virkning på den dato, hvor der er draget konklusioner om de økonomiske forudsætninger.

Artikel 173

Bevillingens gyldighed

(Kodeksens artikel 22, stk. 5)

1.  Hvis der udstedes en bevilling i henhold til kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a), er denne bevilling gyldig i højst fem år regnet fra den dato, hvor bevillingen får virkning.

2.  Den i stk. 1 nævnte gyldighedsperiode må ikke overstige tre år, hvis bevillingen gælder varer, der er opført i bilag 71-02.

Artikel 174

Frist for afslutning af en særlig procedure

(Kodeksens artikel 215, stk. 4)

1.  På anmodning fra den person, der er ansvarlig for proceduren, kan den frist for afslutning, der er fastsat i en bevilling udstedt i overensstemmelse med kodeksens artikel 211, stk. 1, forlænges af toldmyndighederne, også efter at den oprindelige frist er udløbet.

2.  Når fristen for afslutning af proceduren udløber på en bestemt dato for alle de varer, der er henført under proceduren i en given periode, kan toldmyndighederne i den bevilling, der er nævnt i kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a), fastsætte, at fristen for afslutning automatisk forlænges for alle varer, der stadig er henført under proceduren på denne dato. Toldmyndighederne kan beslutte at afbryde den automatiske forlængelse af fristen hvad angår alle eller visse af de varer, der er henført under proceduren.

Artikel 175

Afslutningsopgørelse

(Kodeksens artikel 6, stk. 2 og stk. 3, litra a), og artikel 211, stk. 1)

1.  Det skal fremgå af bevillinger til anvendelse af proceduren for aktiv forædling IM/EX, proceduren for passiv forædling EX/IM uden brug af standardiseret informationsudveksling som nævnt i artikel 176 eller proceduren for særligt anvendelsesformål, at bevillingshaveren skal forelægge afslutningsopgørelsen for det tilsynsførende toldsted senest 30 dage efter, at fristen for afslutning er udløbet.

Det tilsynsførende toldsted kan dog indrømme fritagelse fra kravet om forelæggelse af afslutningsopgørelsen, hvis den finder forelæggelsen unødvendig.

2.  Toldmyndighederne kan på bevillingshaverens anmodning forlænge den i stk. 1 nævnte frist til 60 dage. I særlige tilfælde kan toldmyndighederne forlænge fristen, også selv om den er udløbet.

3.  Afslutningsopgørelsen skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag 71-06, medmindre det tilsynsførende toldsted har bestemt andet.

4.  Hvis forædlingsprodukter eller varer henført under proceduren for aktiv forædling IM/EX anses for at være overgået til fri omsætning i henhold til artikel 170, stk. 1,, skal dette fremgå af afslutningsopgørelsen.

5.  Hvis det er fastsat i bevillingen til anvendelse af proceduren for aktiv forædling IM/EX, at forædlingsprodukter eller varer henført under denne procedure anses for at være overgået til fri omsætning på datoen for udløbet af fristen for afslutning af proceduren, skal bevillingshaveren forelægge afslutningsopgørelsen for det tilsynsførende toldsted som nævnt i stk. 1.

6.  Toldmyndighederne kan tillade, at afslutningsopgørelsen forelægges på anden måde end ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker.

Artikel 176

Standardiseret informationsudveksling og bevillingshaverens forpligtelser i forbindelse med en forædlingsprocedure

(Kodeksens artikel 211, stk. 1)

1.  Følgende forpligtelser skal fremgå af bevillinger til anvendelse af proceduren for aktiv forædling EX/IM eller proceduren for passiv forædling EX/IM, der involverer én eller flere medlemsstater, og bevillinger til anvendelse af proceduren for aktiv forædling IM/EX eller proceduren for passiv forædling IM/EX, der involverer mere end én medlemsstat:

a) der anvendes standardiseret informationsudveksling (INF) som nævnt i artikel 181, medmindre toldmyndighederne indvilliger i, at der anvendes andre former for elektronisk informationsudveksling

b) bevillingshaveren stiller de oplysninger, der er nævnt i afsnit A i bilag 71-05, til rådighed for det tilsynsførende toldsted

c) der henvises til det relevante INF-nummer ved indgivelse af følgende angivelser eller meddelelser:

i) toldangivelse om aktiv forædling

ii) eksportangivelse om aktiv forædling EX/IM eller passiv forædling

iii) toldangivelser om overgang til fri omsætning efter passiv forædling

iv) toldangivelser om afslutning af forædlingsproceduren

v) reeksportangivelser eller reeksportmeddelelser.

2.  Det skal fremgå af bevillingen til anvendelse af proceduren for aktiv forædling IM/EX, der kun involverer én medlemsstat, at bevillingshaveren på det tilsynsførende toldsteds anmodning skal stille tilstrækkelige oplysninger til rådighed for dette toldsted om de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, således at det tilsynsførende toldsted kan beregne importafgiftsbeløbet i henhold til kodeksens artikel 86, stk. 3.

Artikel 177

Opbevaring af EU-varer og ikke-EU-varer i samme lagerfacilitet

(Kodeksens artikel 211, stk. 1)

Hvis EU-varer og ikke-EU-varer opbevares i samme lagerfacilitet med henblik på toldoplag, og det er umuligt eller kun med uforholdsmæssigt store omkostninger til følge ville være muligt på ethvert tidspunkt at identificere alle typer varer, skal det fremgå af den bevilling, der er nævnt i kodeksens artikel 211, stk. 1, litra b), at der skal foretages regnskabsmæssig adskillelse med hensyn til hver type vare, deres toldmæssige status og, hvor det er relevant, deres oprindelse.Afdeling 3

Andre bestemmelser

Artikel 178

Regnskaber

(Kodeksens artikel 211, stk. 1 og artikel 214, stk. 1)

1.  De regnskaber, der er nævnt i kodeksens artikel 214, stk. 1, skal indeholde følgende:

a) når det er relevant, henvisningen til den bevilling, der er påkrævet for at henføre varer under en særlig procedure

b) MRN-nummeret eller, hvor dette ikke findes, et andet nummer eller en kode, der identificerer de toldangivelser, i henhold til hvilke varerne er henført under den særlige procedure, og, hvor proceduren er afsluttet i henhold til kodeksens artikel 215, stk. 1, oplysninger om måden, hvorpå proceduren blev afsluttet

c) data, som muliggør entydig identifikation af andre tolddokumenter end toldangivelser, af alle andre dokumenter, der er relevante for henførslen af varerne under en særlig procedure, og af alle andre dokumenter, der er relevante for den pågældende afslutning af proceduren

d) oplysninger vedrørende kollienes mærker, identifikationsnumre, antal og art, varemængde, varernes sædvanlige handelsmæssige eller tekniske beskrivelse, og hvor det er relevant, de af containerens identifikationsmærker, der er nødvendige for at identificere varerne

e) varernes placering og oplysninger om enhver flytning heraf

f) varernes toldmæssige status

g) oplysninger om sædvanlige behandlinger og, hvor det er relevant, den nye tarifering, der følger af disse sædvanlige behandlinger

h) oplysninger om midlertidig indførsel eller særligt anvendelsesformål

i) oplysninger om aktiv eller passiv forædling, herunder oplysninger om forædlingsprocessens art

j) hvor kodeksens artikel 86, stk. 1, finder anvendelse, omkostningerne til oplagring eller sædvanlige behandlinger

k) udbyttesatsen eller i givet fald metode til beregning heraf

l) oplysninger, der muliggør toldtilsyn og -kontrol med anvendelsen af ækvivalente varer i overensstemmelse med kodeksens artikel 223

m) hvor regnskabsmæssig adskillelse er påkrævet, oplysninger om hver type vare, deres toldmæssige status og, hvor det er relevant, deres oprindelse

n) i de tilfælde af midlertidig indførsel, der er nævnt i artikel 238, de oplysninger, som er fastsat i den pågældende artikel

o) i de tilfælde af aktiv forædling, der er nævnt i artikel 241, de oplysninger, som er fastsat i den pågældende artikel

p) oplysninger, hvor det er relevant, om enhver overdragelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til kodeksens artikel 218

q) hvor regnskaberne ikke er en del af hovedbogholderiet i forbindelse med told, en henvisning til dette hovedbogholderi i forbindelse med told

r) i særlige tilfælde yderligere oplysninger, som toldmyndighederne udbeder sig af begrundede årsager.

2.  I tilfælde af frizoner skal regnskaberne, ud over de i stk. 1 fastsatte oplysninger, indeholde følgende:

a) oplysninger om transportdokumenterne for de varer, der ankommer til eller forlader en frizone

b) oplysninger om anvendelse eller forbrug af varer, som ved overgang til fri omsætning eller ved midlertidig indførsel ikke ville være pålagt importafgifter eller undergivet foranstaltninger i henhold til den fælles landbrugspolitik eller handelspolitiske foranstaltninger i henhold til kodeksens artikel 247, stk. 2.

3.  Hvis det ikke har nogen skadelig virkning på toldtilsynet og -kontrollerne med anvendelsen af en særlig procedure, kan toldmyndighederne undlade at kræve visse af de oplysninger, der er fastsat i stk. 1 og 2.

4.  I tilfælde af midlertidig indførsel skal der kun føres regnskab, hvis toldmyndighederne kræver det.

Artikel 179

Transport af varer mellem forskellige steder i Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 219)

1.  Transport af varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, midlertidig indførsel eller særligt anvendelsesformål, kan finde sted mellem forskellige steder i Unionens toldområde uden andre toldformaliteter end dem, der er fastsat i artikel 178, stk. 1, litra e).

2.  Transport af varer, der er henført under proceduren for passiv forædling, kan finde sted inden for Unionens toldområde fra henførselstoldstedet til udgangstoldstedet.

3.  Transport af varer under toldoplag kan finde sted inden for Unionens toldområde uden andre toldformaliteter end dem, der er fastsat i artikel 178, stk. 1, litra e), på følgende måder:

a) mellem forskellige lagerfaciliteter, der er omfattet af samme bevilling

b) fra henførselstoldstedet til lagerfaciliteterne eller

c) fra lagerfaciliteterne til udgangstoldstedet eller ethvert toldsted, som er omfattet af bevillingen til anvendelse af en særlig procedure som nævnt i kodeksens artikel 211, stk. 1, og som er bemyndiget til at frigive varer til en efterfølgende toldprocedure eller antage reeksportangivelsen med henblik på afslutning af den særlige procedure.

Transport af varer under toldoplag skal afsluttes senest 30 dage efter, at varerne er fjernet fra toldoplaget.

Toldmyndighederne kan på anmodning fra den person, der er ansvarlig for proceduren, forlænge fristen på 30 dage.

4.  Hvis varer under toldoplag transporteres fra lagerfaciliteterne til udgangstoldstedet, skal de i kodeksens artikel 214, stk. 1, nævnte regnskaber indeholde oplysninger om varernes udpassage senest 100 dage efter, at varerne er blevet fjernet fra toldoplaget.

Toldmyndighederne kan på anmodning fra den person, der er ansvarlig for proceduren, forlænge fristen på 100 dage.

Artikel 180

Sædvanlige behandlinger

(Kodeksens artikel 220)

De sædvanlige behandlinger i kodeksens artikel 220 er dem, der er fastsat i bilag 71-03.

Artikel 181

Standardiseret informationsudveksling

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

1.  Det tilsynsførende toldsted stiller de relevante dataelementer fastsat i bilag 71-05, afsnit A, til rådighed i det elektroniske system, som er oprettet i henhold til kodeksens artikel 16, stk. 1, med henblik på standardiseret informationsudveksling (INF):

a) aktiv forædling EX/IM eller passiv forædling EX/IM, hvor en eller flere medlemsstater er involveret

b) aktiv forædling IM/EX eller passiv forædling IM/EX, hvor mere end én medlemsstat er involveret.

2.  Hvis den ansvarlige toldmyndighed som nævnt i kodeksens artikel 101, stk. 1, har anmodet om standardiseret informationsudveksling mellem toldmyndighederne hvad angår de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling IM/EX, hvor kun én medlemsstat er involveret, stiller det tilsynsførende toldsted de relevante dataelementer fastsat i bilag 71-05, afsnit B, til rådighed i det elektroniske system, som er oprettet i henhold til kodeksens artikel 16, stk. 1.

3.  Hvis en toldangivelse, en reeksportangivelse eller en reeksportmeddelelse henviser til INF, stiller de kompetente toldmyndigheder de specifikke dataelementer, der er fastsat i bilag 71-05, afsnit A, til rådighed i det elektroniske system, som er oprettet i henhold til kodeksens artikel 16, stk. 1.

4.  Toldmyndighederne videregiver ajourførte oplysninger vedrørende INF til bevillingshaveren på dennes anmodning.

▼M1

5.  Indtil datoerne for ibrugtagning af ►C3  EUTK-systemet ◄ til oplysningsskemaer (INF) for særlige procedurer, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, kan der som en undtagelse fra denne artikels stk. 1 benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.

▼B

Artikel 182

Toldmæssig status for dyr født af dyr, som er henført under en særlig procedure

(Kodeksens artikel 153, stk. 3)

Hvis den samlede værdi af dyr, som er født i Unionens toldområde af dyr, der er omfattet af en toldangivelse og henført under en oplagringsprocedure, proceduren for midlertidig indførsel eller proceduren for aktiv forædling, overstiger 100 EUR, betragtes disse som værende ikke-EU-varer og skal henføres under den samme procedure som de dyr, de er født af.

Artikel 183

Dispensation fra forpligtelsen til at indgive en supplerende angivelse

(Kodeksens artikel 167, stk. 2, litra b))

Der dispenseres fra forpligtelsen til at indgive en supplerende angivelse for varer, for hvilke der er afsluttet en særlig procedure, dog ikke forsendelsesproceduren, ved henførsel under en efterfølgende særlig procedure, dog ikke forsendelsesproceduren, under forudsætning af at samtlige følgende betingelser er opfyldt:

a) bevillingshaveren for den første og den efterfølgende særlige procedure er samme person

b) toldangivelsen for den første særlige procedure er indgivet ved brug af standardformularen, eller klarereren har indgivet en supplerende angivelse i overensstemmelse med kodeksens artikel 167, stk. 1, første afsnit, for den første særlige procedure

c) den første særlige procedure er afsluttet ved, at varerne er henført under en efterfølgende særlig procedure, dog ikke særligt anvendelsesformål eller aktiv forædling, efter at der er indgivet en toldangivelse i form af en indskrivning i klarererens regnskaber.KAPITEL 2

ForsendelseAfdeling 1

Procedure for ekstern og intern forsendelse

Artikel 184

Metoder til meddelelse af MRN-nummeret for en forsendelse og MRN-nummeret for en TIR-transport til toldmyndighederne

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

MRN-nummeret for en forsendelse eller for en TIR-transport kan meddeles toldmyndighederne ved hjælp af følgende andre metoder end elektroniske databehandlingsteknikker:

a) en stregkode

b) et forsendelsesledsagedokument

c) et forsendelses-/sikringsledsagedokument

d) i tilfælde af en TIR-tranport: et TIR-carnet

e) andre midler, der er tilladt af den modtagende toldmyndighed.

▼M1

Indtil datoerne for opgraderingen af det nye computerbaserede forsendelsessystem, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU, indgives MRN-nummeret på en forsendelsesangivelse til toldmyndighederne ved hjælp af de midler, der er anført i stk. 1, litra b) og c).

▼B

Artikel 185

Forsendelsesledsagedokument og forsendelses-/sikringsledsagedokument

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

De fælles datakrav til forsendelsesledsagedokumentet og om nødvendigt varelisten og til forsendelses-/sikringsledsagedokumentet og varelisten for forsendelse/sikring er fastsat i bilag B-02.

Artikel 186

Ansøgninger om status som godkendt modtager af TIR-transporter

(Kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit)

Med henblik på TIR-transporter skal ansøgninger om status som godkendt modtager som omhandlet i kodeksens artikel 230, indgives til den toldmyndighed, som er kompetent til at træffe afgørelsen, i den medlemsstat, hvor ansøgerens TIR-transporter skal afsluttes.

Artikel 187

Bevilling vedrørende status som godkendt modtager i forbindelse med TIR-transport

(Kodeksens artikel 230)

1.  Status som godkendt modtager i henhold til kodeksens artikel 230, kan indrømmes ansøgere, som opfylder følgende betingelser:

a) ansøgeren er etableret i Unionens toldområde

b) ansøgeren erklærer regelmæssigt at modtage varer, der transporteres under en TIR-transport

c) ansøgeren opfylder de kriterier, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra a), b) og d).

2.  Bevillingen gives kun, hvis toldmyndigheden vurderer, at den vil kunne overvåge og kontrollere TIR-transporten uden en administrativ indsats, der ikke står i forhold til den pågældende persons krav.

3.  Bevillingen vedrørende status som godkendt modtager gælder TIR-transporter, som skal afsluttes i den medlemsstat, hvor bevillingen er givet, på det eller de steder i den medlemsstat, der er fastsat i bevillingen.Afdeling 2

Procedure for ekstern og intern EU-forsendelse

Artikel 188

Særlige fiskale områder

(Kodeksens artikel 1, stk. 3)

1.  Når EU-varer transporteres fra et særligt fiskalt område til en anden del af Unionens toldområde, der ikke er et særligt fiskalt område, og varebevægelsen ophører på et sted, der er beliggende uden for den medlemsstat, hvor varerne blev ført ind i den pågældende del af Unionens toldområde, anvendes proceduren for intern EU-forsendelse, som er omhandlet i kodeksens artikel 227.

2.  Under andre omstændigheder end dem, der er omfattet af stk. 1, kan proceduren for intern EU-forsendelse anvendes for EU-varer, der transporteres mellem et særligt fiskalt område og en anden del af Unionens toldområde.

Artikel 189

Anvendelse af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure i særlige tilfælde

(Kodeksens artikel 226, stk. 2)

Når EU-varer eksporteres til et tredjeland, der er kontraherende part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, eller når EU-varer eksporteres og passerer et eller flere ►C2  fælles forsendelseslande ◄ og bestemmelserne i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure finder anvendelse, henføres varerne under proceduren for ekstern EU-forsendelse, som er omhandlet i toldkodeksens artikel 226, stk. 2, i følgende tilfælde:

a) EU-varerne har været underkastet toldformaliteter ved eksport med henblik på restitution ved eksport til tredjelande som led i den fælles landbrugspolitik

b) EU-varerne hidrører fra interventionslagre og er underkastet foranstaltninger for kontrol med anvendelsen og/eller anvendelsesformålet og har været underkastet toldformaliteter ved eksport til tredjelande som led i den fælles landbrugspolitik

c) der kan for EU-varerne indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter, forudsat at varerne er henført under proceduren for ekstern forsendelse i overensstemmelse med kodeksens artikel 118, stk. 4.

Artikel 190

Kvittering påtegnet af bestemmelsestoldstedet

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

En kvittering, der påtegnes af bestemmelsestoldstedet på anmodning af den person, der frembyder varerne og forelægger de oplysninger, som det pågældende toldsted kræver, skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag 72-03.

Artikel 191

Almindelige bestemmelser om bevillinger til forenklinger

(Kodeksens artikel 233, stk. 4)

1.  Bevillinger som omhandlet i kodeksens artikel 233, stk. 4, gives til ansøgere, som opfylder følgende betingelser:

a) ansøgeren er etableret i Unionens toldområde

b) ansøgeren erklærer, at han jævnligt vil benytte proceduren for EU-forsendelse

c) ansøgeren opfylder de kriterier, der er fastsat i kodeksens artikel 39, litra a), b) og d).

2.  Bevillingerne kan kun gives, hvis toldmyndigheden vurderer, at den vil kunne overvåge EU-forsendelsesproceduren og foretage kontrol med en administrativ indsats, der står i et rimeligt forhold til, hvad der er nødvendigt for den pågældende person.

Artikel 192

Ansøgning om status som godkendt afsender med henblik på henførsel af varer under proceduren for EU-forsendelse

(Kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit)

Ansøgning om status som godkendt afsender som omhandlet i kodeksens artikel 233, stk. 4, litra a), med henblik på henførsel af varer under proceduren for EU-forsendelse skal indgives til den toldmyndighed, som er kompetent til at træffe afgørelse herom, i den medlemsstat, hvor ansøgerens EU-forsendelser skal indledes.

Artikel 193

Bevilling af status som godkendt afsender med henblik på henførsel af varer under proceduren for EU-forsendelse

(Kodeksens artikel 233, stk. 4)

Status som godkendt afsender som omhandlet i kodeksens artikel 233, stk. 4, litra a), bevilges kun til ansøgere, der har fået tilladelse til at stille en samlet sikkerhed i overensstemmelse med kodeksens artikel 89, stk. 5, eller til at benytte sig af en fritagelse for sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med kodeksens artikel 95, stk. 2.

Artikel 194

Ansøgning om status som godkendt modtager med henblik på modtagelse af varer, der transporteres under proceduren for EU-forsendelse

(Kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit)

Ansøgning om status som godkendt modtager som omhandlet i kodeksens artikel 233, stk. 4, litra b), med henblik på modtagelse af varer, der transporteres under proceduren for EU-forsendelse, skal indgives til den toldmyndighed, som er kompetent til at træffe afgørelse herom, i den medlemsstat, hvor ansøgerens EU-forsendelser skal ophøre.

Artikel 195

Bevilling af status som godkendt modtager med henblik på modtagelse af varer, der transporteres under proceduren for EU-forsendelse

(Kodeksens artikel 233, stk. 4)

Status som godkendt modtager som omhandlet i kodeksens artikel 233, stk. 4, litra b), bevilges kun til ansøgere, som erklærer, at de jævnligt vil modtage varer, som er henført under proceduren for EU-forsendelse.

Artikel 196

Kvittering udstedt af godkendt modtager

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

En kvittering, der udstedes af den godkendte modtager til transportøren, når denne leverer varerne og forelægger de nødvendige oplysninger, skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag 72-03.

Artikel 197

▼C2

Bevilling til anvendelse af en særlig type segl

▼B

(Kodeksens artikel 233, stk. 4)

1.  Der gives bevilling i overensstemmelse med kodeksens artikel 233, stk. 4, litra c), til at anvende ►C2  en særlig type segl på ◄ transportmidler, containere eller pakker, der anvendes i forbindelse med proceduren for EU-forsendelse, såfremt toldmyndighederne godkender de segl, der er anført i bevillingsansøgningen.

2.  Toldmyndighederne accepterer i forbindelse med bevillingen ►C2  den særlige type segl ◄ , der er godkendt af toldmyndighederne i en anden medlemsstat, medmindre de råder over oplysninger om, at det pågældende segl ikke er egnet til toldformål.

Artikel 198

Bevilling til anvendelse af en forsendelsesangivelse med reducerede datakrav

(Kodeksens artikel 233, stk. 4, litra d)

Bevilling i overensstemmelse med kodeksens artikel 233, stk. 4, litra d), til at anvende en toldangivelse med reducerede datakrav til at henføre varer under proceduren for EU-forsendelse, gives for

a) transport af varer med jernbane

b) transport af varer ad luft- og søvejen, hvor der ikke anvendes et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse.

Artikel 199

Bevilling til anvendelse af et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse ved lufttransport

(Kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e))

Med henblik på lufttransport gives der kun bevilling til at anvende et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse til at henføre varer under proceduren for EU-forsendelse i overensstemmelse med kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e), hvis:

a) ansøgeren udfører et betydeligt antal flyvninger mellem EU-lufthavne

b) ansøgeren godtgør, at han vil være i stand til at sikre, at oplysningerne i det elektroniske transportdokument er til rådighed for afgangstoldstedet i afgangslufthavnen og for bestemmelsestoldstedet i bestemmelseslufthavnen, og at disse oplysninger er de samme ved afgangstoldstedet og bestemmelsestoldstedet.

Artikel 200

Bevilling til anvendelse af et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse ved søtransport

(Kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e))

Med henblik på søtransport gives der kun bevilling til at anvende et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse til at henføre varer under proceduren for EU-forsendelse i overensstemmelse med kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e), hvis:

a) ansøgeren udfører et betydeligt antal sejladser mellem EU-havne

b) ansøgeren godtgør, at han vil være i stand til at sikre, at oplysningerne i det elektroniske transportdokument er til rådighed for afgangstoldstedet i afgangshavnen og for bestemmelsestoldstedet i bestemmelseshavnen, og at disse oplysninger er de samme ved afgangstoldstedet og bestemmelsestoldstedet.KAPITEL 3

Toldoplag

Artikel 201

Detailsalg

(Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra b))

Der gives bevilling til at drive lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på toldoplag på betingelse af, at lagerfaciliteterne ikke benyttes til detailsalg, medmindre varerne sælges:

a) med fritagelse for importafgifter til rejsende til eller fra lande eller områder uden for Unionens toldområde

b) med fritagelse for importafgifter til medlemmer af internationale organisationer

c) med fritagelse for importafgifter til NATO-styrker

d) med fritagelse for importafgifter i henhold til diplomatiske eller konsulære arrangementer

e) ved fjernsalg, herunder via internettet.

Artikel 202

Specielt udstyrede lagerfaciliteter

(Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra b))

Hvis varer frembyder en fare eller vil kunne fremkalde en ændring af andre varers tilstand, eller af andre årsager kræver særlige indretninger, kan det af bevillingen til drift af lagerfaciliteter til oplæggelse af varer på toldoplag fremgå, at varerne kun må oplagres i lagerfaciliteter, der er specielt udstyret hertil.

Artikel 203

Typer af lagerfaciliteter

(Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra b))

Det skal af bevillinger til drift af lagerfaciliteter til oplæggelse af varer på toldoplag fremgå, hvilke af følgende typer toldoplag der skal benyttes i henhold til hver enkel bevilling:

a) offentligt toldoplag af type I

b) offentligt toldoplag af type II

c) privat toldoplag.KAPITEL 4

Særlig anvendelseAfdeling 1

Midlertidig indførselUnderafdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 204

Almindelige bestemmelser

(Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a))

Medmindre andet er fastsat, gives der bevilling til at anvende proceduren for midlertidig indførsel, på betingelse af at de varer, der er henført under proceduren, forbliver uændrede.

Reparationer og vedligeholdelse, herunder istandsættelse og justering eller behandlinger, der tjener til at bevare varerne eller sikre, at de opfylder de tekniske betingelser for at blive anvendt under proceduren, er dog tilladt.

Artikel 205

Sted for indgivelse af en ansøgning

(Kodeksens artikel 22, stk. 1)

1.  Uanset toldkodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, indgives en ansøgning om bevilling til midlertidig indførsel til den kompetente toldmyndighed på det sted, hvor varerne først skal tages i brug.

2.  Uanset toldkodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, skal en ansøgning om bevilling til midlertidig indførsel, der har form af en mundtlig toldangivelse i overensstemmelse med artikel 136, en handling i overensstemmelse med artikel 139 eller et ATA- eller et CPD-carnet i overensstemmelse med artikel 163, indgives på det sted, hvor varerne frembydes og angives til midlertidig indførsel.

Artikel 206

Midlertidig indførsel med delvis fritagelse for importafgifter

(Kodeksens artikel 211, stk. 1, og artikel 250, stk. 2, litra d))

1.  Der gives bevilling til at anvende proceduren for midlertidig indførsel med delvis fritagelse for importafgifter for varer, som ikke opfylder alle de relevante betingelser for fuldstændig fritagelse for importafgifter, der er fastsat i artikel 209-216 og artikel 219-236.

2.  Bevilling til at anvende proceduren for midlertidig indførsel med delvis fritagelse for importafgifter gives ikke for forbrugsvarer.

3.  Bevilling til at anvende proceduren for midlertidig indførsel med delvis fritagelse for importafgifter gives, på betingelse af at den importafgift, der skal erlægges i henhold til kodeksens artikel 252, stk. 1, andet afsnit, betales, når proceduren er blevet afsluttet.Underafdeling 2

Transportmidler, paller og containere, herunder tilbehør og udstyr

Artikel 207

Almindelige bestemmelser

(Kodeksens artikel 211, stk. 3)

Der kan bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for varer som omhandlet i artikel 208-211 og artikel 213, også når ansøgeren og den person, der er ansvarlig for proceduren, er etableret i Unionens toldområde.

Artikel 208

Paller

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d)

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for paller.

Artikel 209

Reservedele, tilbehør og udstyr til paller

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d)

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for reservedele, tilbehør og udstyr til paller, hvis de importeres midlertidigt for derefter at blive reeksporteret særskilt eller som en del af paller.

Artikel 210

Containere

(Kodeksens artikel 18, stk. 2, og artikel 250, stk. 2, litra d))

1.  Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for containere, når de på et passende og let synligt sted er forsynet med følgende oplysninger i varig form:

a) angivelse af ejeren eller operatøren, idet ejeren eller operatøren skal kunne identificeres ved hjælp af det fulde navne eller et hævdvundet identifikationssystem, men ikke ved symboler i form af figurer eller flag

b) de identifikationsmærker og -numre, som ejeren eller operatøren har givet containeren

c) containerens tara, herunder alt fast udstyr.

For fragtcontainere til maritimt brug eller en hvilken som helst anden container, der anvender et ISO-standardpræfiks (bestående af fire store bogstaver, der ender med U), skal angivelsen af ejeren eller hovedoperatøren samt containerens serienummer og kontrolciffer overholde den internationale standard ISO 6346 og tillæg hertil.

2.  Når ansøgningen om bevilling indgives i henhold til artikel 163, stk. 1, skal containeren overvåges af en person, der er etableret i Unionens toldområde, eller af en person, der er etableret uden for Unionens toldområde, og som er repræsenteret i Unionens toldområde.

Denne person skal efter anmodning give toldmyndighederne detaljerede oplysninger om flytning af hver container, for hvilken der er bevilget midlertidig indførsel, herunder om dato og sted for containerens henførsel under proceduren og for afslutning af proceduren.

Artikel 211

Reservedele, tilbehør og udstyr til containere

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for reservedele, tilbehør og udstyr til containere, hvis de importeres midlertidigt for derefter at blive reeksporteret særskilt eller som en del af containere.

Artikel 212

Betingelser for fuldstændig fritagelse for importafgifter for transportmidler

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

1.  I denne artikel omfatter »transportmiddel« også standardreservedele, -tilbehør og -udstyr, der ledsager transportmidlet.

2.  Når transportmidler angives til midlertidig indførsel ved en mundtlig toldangivelse i overensstemmelse med artikel 136 eller ved en anden handling i overensstemmelse med artikel 139, gives bevillingen til den person, der har den fysiske kontrol over varerne på tidspunktet for frigivelsen af varerne under proceduren for midlertidig indførsel, medmindre den pågældende person optræder på vegne af en anden person. I så fald gives bevillingen til den sidstnævnte person.

3.  Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for transportmidler til vej-, jernbane-, fly- og søtransport og til transport ad indre vandveje, når følgende betingelser er opfyldt:

a) transportmidlerne er registreret uden for Unionens toldområde i en uden for dette område etableret persons navn, eller — hvis transportmidlerne ikke er registreret — de tilhører en person, der er etableret uden for Unionens toldområde

b) transportmidlerne anvendes af en person, der er etableret uden for Unionens toldområde, jf. dog artikel 214, 215 og 216.

Hvis disse transportmidler benyttes til privat brug af en tredjeperson, der er etableret uden for Unionens toldområde, bevilges der fuldstændig fritagelse for importafgifter, forudsat at den pågældende person har en behørig skriftlig autorisation fra bevillingshaveren.

Artikel 213

Reservedele, tilbehør og udstyr til ikke-EU-transportmidler

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for reservedele, tilbehør og udstyr til transportmidler, hvis de importeres midlertidigt for derefter at blive reeksporteret særskilt eller som en del af transportmidler.

Artikel 214

Betingelser for fuldstændig fritagelse for importafgifter for personer, der er etableret i Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Personer, der er etableret i Unionens toldområde, har ret til fuldstændig fritagelse for importafgifter, når en af følgende betingelser er opfyldt:

a) i tilfælde af jernbanetransportmidler: transportmidlet stilles til rådighed for sådanne personer i medfør af en aftale, hvorefter hver person kan benytte den andens rullende materiel inden for rammerne af aftalen

b) i tilfælde af vejtransportmidler registreret i Unionens toldområde: der er koblet en påhængsvogn til transportmidlet

c) transportmidlet anvendes i forbindelse med en nødsituation

d) transportmidlet anvendes af en udlejningsvirksomhed med henblik på reeksport.

Artikel 215

Brug af transportmidler, der benyttes af fysiske personer, som har deres sædvanlige bopæl i Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

1.  Fysiske personer, der har deres sædvanlige bopæl i Unionens toldområde, har ret til fuldstændig fritagelse for importafgifter for så vidt angår transportmidler, som de benytter privat og lejlighedsvis på anmodning af den person, i hvis navn transportmidlet er registreret, forudsat at denne befinder sig i Unionens toldområde på tidspunktet for anvendelsen.

2.  Fysiske personer, der har deres sædvanlige bopæl i Unionens toldområde, har ret til fuldstændig fritagelse for importafgifter for så vidt angår transportmidler, som de har lejet i henhold til en skriftlig kontrakt og benytter privat til et af følgende formål:

a) at vende tilbage til deres bopæl i Unionens toldområde

b) at forlade Unionens toldområde.

3.  Fysiske personer, der har deres sædvanlige bopæl i Unionens toldområde, har ret til fuldstændig fritagelse for importafgifter for så vidt angår transportmidler, som de benytter til kommerciel eller privat brug, forudsat at de er ansat af ejeren, lejeren eller leasingtageren af transportmidlet, og at arbejdsgiveren er etableret uden for Unionens toldområde.

Privat brug af transportmidlet er tilladt for rejser mellem den ansattes arbejdssted og bopæl eller, med det formål at arbejdstageren udfører en arbejdsopgave, som er anført i ansættelseskontrakten.

På toldmyndighedernes forlangende skal den person, der benytter transportmidlet, fremvise en kopi af ansættelseskontrakten.

4.  I denne artikel forstås ved

a) »privat brug«: anden brug end kommerciel brug af et transportmiddel

b) »kommerciel brug«: brug af et transportmiddel til transport af personer mod betaling eller til industriel eller kommerciel transport af varer, hvad enten dette sker mod betaling eller ej.

Artikel 216

Fritagelse for importafgifter for transportmidler i andre tilfælde

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

1.  Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter, når transportmidler skal registreres i Unionens toldområde i en suspensiv nummerserie med henblik på reeksport:

a) i en uden for dette område etableret persons navn

b) i en fysisk persons navn, når den pågældende har sin sædvanlige bopæl i dette område, men står over for at overføre sin sædvanlige bopæl til et sted uden for dette område.

2.  Der kan i ekstraordinære tilfælde bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter, når transportmidler benyttes til kommerciel brug i en begrænset periode af personer, som er etableret i Unionens toldområde.

Artikel 217

Frister for afslutning af proceduren for midlertidig indførsel for transportmidler og containere

(Kodeksens artikel 215, stk. 4)

Proceduren for midlertidig indførsel for transportmidler og containere skal være afsluttet inden for følgende frister fra det tidspunkt, hvor varerne henføres under proceduren:

a) for jernbanetransportmidler: 12 måneder

b) for kommerciel brug af transportmidler bortset fra jernbanetransportmidler: den tid, der er nødvendig til gennemførelse af transportopgaverne

c) for vejtransportmidler, der anvendes til privat brug:

i) af studerende: den periode, den studerende opholder sig i Unionens toldområde udelukkende i studieøjemed

ii) af personer, der udsendes med et hverv af en bestemt varighed: den periode, personen opholder sig i Unionens toldområde udelukkende med det formål at udføre dette hverv

iii) i andre tilfælde, herunder ride- og trækdyr samt udstyr hertil: 6 måneder

d) for luftfartøjer, der anvendes til privat brug: 6 måneder

e) for fartøjer til søtransport eller til transport ad indre vandveje, der anvendes til privat brug: 18 måneder

f) for containere samt udstyr og tilbehør hertil: 12 måneder.

Artikel 218

Frister for reeksport i tilfælde af udlejningsvirksomhed

(Kodeksens artikel 211, stk. 1, og artikel 215, stk. 4)

1.  Når et transportmiddel er blevet midlertidigt importeret til Unionen med fuldstændig fritagelse for importafgifter i henhold til artikel 212 og er blevet tilbageleveret til en udlejningsvirksomhed etableret i Unionens toldområde, skal reeksport og dermed afslutning af proceduren for midlertidig indførsel finde sted inden seks måneder efter datoen for transportmidlets indpassage i Unionens toldområde.

Når udlejningsvirksomheden videreudlejer transportmidlet til en person, der er etableret uden for dette toldområde, eller til en fysisk person, der har sin sædvanlige bopæl i Unionens toldområde, skal reeksport og dermed afslutning af proceduren for midlertidig indførsel finde sted inden seks måneder efter datoen for transportmidlets indpassage i Unionens toldområde og inden tre uger efter indgåelsen af kontrakten om videreudlejning.

Datoen for indpassage i Unionens toldområde anses for at være datoen for indgåelsen af den lejekontrakt, i henhold til hvilken transportmidlet blev benyttet på tidspunktet for indpassagen i det pågældende område, medmindre der forelægges dokumentation for den faktiske indpassagedato.

2.  En bevilling til midlertidig indførsel af et transportmiddel som omhandlet i stk. 1 gives, på betingelse af at transportmidlet ikke benyttes til andre formål end reeksport.

3.  I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 215, stk. 2, skal transportmidlet inden tre uger efter indgåelsen af kontrakten om udlejning eller videreudlejning enten tilbageleveres til udlejningsvirksomheden, der er etableret i Unionens toldområde, hvis den fysiske person benytter transportmidlet til at vende tilbage til sin bopæl i Unionens toldområde, eller reeksporteres, hvis personen benytter transportmidlet til at forlade Unionens toldområde.Underafdeling 3

Andre varer end transportmidler, paller og containere

Artikel 219

Rejsendes personlige ejendele og varer, der indføres til sportsbrug

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for varer, der indføres af rejsende med bopæl uden for Unionens toldområde, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a) varerne er personlige ejendele, som med rimelighed kan anses for at være nødvendige under rejsen

b) varerne er bestemt til at anvendes til sportsformål.

Artikel 220

Velfærdsmateriel for søfolk

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for velfærdsmateriel for søfolk, når:

a) det anvendes om bord på et skib i udenrigsfart

b) det bringes i land fra et sådant skib og anvendes midlertidigt på landjorden af mandskabet

c) det anvendes af mandskabet på et sådant skib i kulturelle eller sociale institutioner, der forvaltes af organisationer, der ikke arbejder med gevinst for øje, samt på steder, hvor der regelmæssigt afholdes gudstjenester for søfolk.

Artikel 221

Udstyr til afhjælpning af følgerne af katastrofer

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for udstyr, der anvendes i forbindelse med foranstaltninger til afhjælpning af følgerne af katastrofer eller lignende situationer, der berører Unionens toldområde.

Ansøgeren og den person, der er ansvarlig for proceduren, kan være etableret i Unionens toldområde.

Artikel 222

Medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr, der efter anmodning lånes ud til et hospital eller en klinik, som har akut behov for sådant udstyr til at afhjælpe sin mangel herpå, og når det er bestemt til anvendelse i diagnostisk eller terapeutisk øjemed. Ansøgeren og den person, der er ansvarlig for proceduren, kan være etableret i Unionens toldområde.

Artikel 223

Dyr

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for dyr, der tilhører en person etableret uden for Unionens toldområde.

Artikel 224

Varer til brug i grænseområder

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for følgende varer, når de er bestemt til brug i grænseområder:

a) udstyr, der ejes og benyttes af personer, der er etableret i et grænseområde i et tredjeland, der støder op til grænseområdet i Unionen, hvor varerne skal anvendes

b) varer, der anvendes til projekter vedrørende opbygning, reparation eller vedligeholdelse af infrastruktur i et sådant grænseområde i Unionen under offentlige myndigheders ansvar.

Artikel 225

Lyd-, billed- og datamedier og reklamemateriale

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for følgende varer:

a) lyd-, billed- eller datamedier, der udleveres gratis med henblik på demonstration forud for markedsføring, og som anvendes til lydindspilning, eftersynkronisering eller reproduktion

b) materiale, der udelukkende anvendes i reklameøjemed, herunder transportmidler, som er specielt udstyret til dette formål.

Artikel 226

Professionelt udstyr

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

1.  Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for professionelt udstyr, når følgende betingelser er opfyldt:

a) det tilhører en person, der er etableret uden for Unionens toldområde

b) det importeres enten af en person, der er etableret uden for Unionens toldområde, eller af en person, der er ansat hos ejeren, som er etableret i Unionens toldområde

c) det anvendes af importøren eller under dennes tilsyn, undtagen i tilfælde af audiovisuel samproduktion.

2.  Uanset stk. 1 bevilges der fuldstændig fritagelse for importafgifter for transportable musikinstrumenter, der midlertidigt importeres af rejsende med henblik på anvendelse som professionelt udstyr. Den rejsende kan være bosiddende inden for eller uden for Unionens toldområde.

3.  Der bevilges ikke fuldstændig fritagelse for importafgifter for professionelt udstyr, som anvendes til et af følgende formål:

a) industriel fremstilling af varer

b) industriel emballering af varer

c) udnyttelse af naturressourcer

d) opførelse, reparation eller vedligeholdelse af bygninger

e) jordarbejder eller lignende.

Litra c), d) og e) finder ikke anvendelse på håndværktøj.

Artikel 227

Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr, når følgende betingelser er opfyldt:

a) det tilhører en person, der er etableret uden for Unionens toldområde

b) det importeres af almennyttige offentlige eller private institutioner inden for forskning, undervisning eller faglig uddannelse og anvendes udelukkende til undervisning, faglig uddannelse eller videnskabelig forskning under ansvar af den importerende institution

c) det importeres i rimelig mængde i betragtning af formålet

d) det anvendes ikke til rent kommercielle formål.

Artikel 228

Emballage

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for emballage, der:

a) importeres fyldt og er bestemt til reeksport enten tom eller fyldt

b) importeres tom og er bestemt til reeksport fyldt.

Artikel 229

Forme og modeller, matricer, klicheer, tegninger, projekter, måle-, kontrol- og afprøvningsinstrumenter samt lignende genstande

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for forme og modeller, matricer, klicheer, tegninger, projekter, måle-, kontrol- og afprøvningsinstrumenter og andre lignende genstande, når følgende betingelser er opfyldt:

a) de tilhører en person, der er etableret uden for Unionens toldområde

b) de anvendes i en fremstillingsproces af en person etableret i Unionens toldområde, og over 50 % af den produktion, der er resultatet af anvendelsen heraf, eksporteres.

Artikel 230

Specialværktøjer og –instrumenter

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for specialværktøjer og instrumenter, når følgende betingelser er opfyldt:

a) de tilhører en person, der er etableret uden for Unionens toldområde

b) de stilles til rådighed for en person etableret i Unionens toldområde til fremstilling af varer, og over 50 % af de deraf følgende varer eksporteres.

Artikel 231

Varer, der skal bruges til at gennemføre forsøg med eller til forsøg

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for varer, når følgende betingelser er opfyldt:

a) de skal underkastes forsøg eller eksperimenter eller anvendes til demonstrationer

b) med forbehold af tilfredsstillende afprøvning indføres de som led i en salgskontrakt

c) de anvendes til gennemførelse af forsøg, eksperimenter og demonstrationer uden finansiel gevinst.

Artikel 232

Vareprøver

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for vareprøver, der udelukkende anvendes til fremvisning eller demonstration i Unionens toldområde, forudsat at mængden af prøver er rimelig i betragtning af anvendelsen.

Artikel 233

Erstatningsproduktionsmidler

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for erstatningsproduktionsmidler, der midlertidigt stilles til en kundes rådighed af leverandøren eller reparatøren, indtil selve varerne leveres eller er blevet repareret.

Artikel 234

Varer til arrangementer eller til salg i bestemte situationer

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

1.  Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for varer, der skal udstilles eller anvendes ved et offentligt arrangement, som ikke udelukkende er tilrettelagt med henblik på kommercielt salg af varerne, eller varer, der fremstilles under sådanne arrangementer af varer, der er henført under proceduren for midlertidig indførsel.

I særlige tilfælde kan toldmyndighederne bevilge fuldstændig fritagelse for importafgifter for varer, der skal udstilles eller anvendes ved andre arrangementer, eller som fremstilles under sådanne arrangementer af varer, der er henført under proceduren for midlertidig indførsel.

2.  Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for varer, som ejeren leverer til besigtigelse til en person i Unionen, som har ret til at købe dem efter besigtigelsen.

3.  Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for følgende varer:

a) kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, som er anført i bilag IX i direktiv 2006/112/EF, og som importeres for at blive udstillet med henblik på eventuelt salg

b) andre ikke nyfremstillede varer, som importeres med henblik på salg ved auktion.

Artikel 235

Reservedele, tilbehør og udstyr

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for reservedele, tilbehør og udstyr, der anvendes til reparation og vedligeholdelse, herunder eftersyn, justering og bevarelse af varer, der er henført under proceduren for midlertidig indførsel.

Artikel 236

Andre varer

(Kodeksens artikel 250, stk. 2, litra d))

Der bevilges fuldstændig fritagelse for importafgifter for andre varer end dem, der er anført i artikel 208-216 og artikel 219-235, eller varer, som ikke opfylder betingelserne i disse artikler, i en af følgende situationer:

a) varerne importeres lejlighedsvis i løbet af en periode på ikke over tre måneder

b) varerne importeres i særlige situationer, der ikke har nævneværdig økonomisk betydning i Unionen.

Artikel 237

Særlige frister for afslutning af proceduren

(Kodeksens artikel 215, stk. 4)

1.  For de varer, der er omhandlet i artikel 231, litra c), artikel 233 og artikel 234, stk. 2, er fristen for afslutning af proceduren 6 måneder fra det tidspunkt, hvor varerne henføres under proceduren for midlertidig indførsel.

2.  For dyr, der er omhandlet i artikel 223, er fristen for afslutning af proceduren mindst 12 måneder fra det tidspunkt, hvor dyrene henføres under proceduren for midlertidig indførsel.Underafdeling 4

Gennemførelse af proceduren

Artikel 238

Oplysninger, der skal indgå i toldangivelsen

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

1.  Når varer, der er henført under proceduren for midlertidig indførsel, efterfølgende henføres under en toldprocedure, således at proceduren for midlertidig indførsel kan afsluttes i overensstemmelse med kodeksens artikel 215, stk. 1, skal toldangivelsen for den efterfølgende toldprocedure i andre tilfælde end ved et ATA/CPD-carnet indeholde angivelsen »TA« og det pågældende bevillingsnummer, hvor det er relevant.

2.  Når varer, der er henført under proceduren for midlertidig indførsel, reeksporteres i overensstemmelse med kodeksens artikel 270, stk. 1, skal reeksportangivelsen i andre tilfælde end ved et ATA/CPD-carnet indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.Afdeling 2

Særligt anvendelsesformål

Artikel 239

Forpligtelse for indehaveren af en bevilling vedrørende særligt anvendelsesformål

(Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a))

Der gives bevilling til at anvende proceduren for særligt anvendelsesformål, forudsat at bevillingshaveren påtager sig at opfylde en af følgende forpligtelser:

a) at anvende varerne til de formål, der er fastsat for anvendelse af afgiftsfritagelse eller nedsat afgiftssats

b) at overføre forpligtelsen som omhandlet i litra a) til en anden person på betingelser, der fastsættes af toldmyndighederne.KAPITEL 5

Forædling

Artikel 240

Bevilling

(Kodeksens artikel 211)

1.  En bevilling til at anvende forædlingsproceduren skal fastsætte foranstaltninger med henblik på at konstatere, om:

a) de forædlede produkter er fremkommet ved forædling af varer, der er henført under en forædlingsprocedure

b) betingelserne for anvendelse af ækvivalente varer i overensstemmelse med kodeksens artikel 223 eller af fremgangsmåden med standardombytning i overensstemmelse med kodeksens artikel 261 er opfyldt.

2.  Der kan gives bevilling til aktiv forædling, for så vidt angår hjælpestoffer i henhold til kodeksens artikel 5, nr. 37), litra e), med undtagelse af følgende:

a) brændstoffer og energikilder, undtagen dem, som er nødvendige til afprøvning af forædlingsprodukter eller til konstatering af fejl ved varer, der er henført under proceduren, og som skal repareres

b) smøremidler, undtagen smøremidler, som er nødvendige til afprøvning, justering eller udtagning af forædlingsprodukter

c) materiel og værktøj.

3.  En bevilling til aktiv forædling gives kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) varerne kan efter forædling ikke længere med økonomisk fordel føres tilbage til den beskaffenhed eller tilstand, de havde, da de blev henført under proceduren

b) anvendelsen af proceduren må ikke medføre omgåelse af reglerne om oprindelse og af de kvantitative restriktioner for de importerede varer.

Første afsnit finder ikke anvendelse, når importafgiftsbeløbet fastsættes i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3.

Artikel 241

Oplysninger, der skal indgå i toldangivelsen om aktiv forædling

(Kodeksens artikel 6, stk. 2)

1.  Når varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, eller deraf fremkomne forædlede varer efterfølgende henføres under en toldprocedure, således at proceduren for aktiv forædling kan afsluttes i overensstemmelse med kodeksens artikel 215, stk. 1, skal toldangivelsen for den efterfølgende toldprocedure i andre tilfælde end ved et ATA/CPD-carnet indeholde angivelsen »IP« og det relevante bevillingsnummer eller INF-nummer.

Når varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, er omfattet af specifikke handelspolitiske foranstaltninger, og disse foranstaltninger fortsat er gældende på det tidspunkt, hvor varerne, uanset om de foreligger i form af forædlede produkter eller ej, henføres under en efterfølgende toldprocedure, skal toldangivelsen for den efterfølgende toldprocedure indeholde de oplysninger, der er nævnt i første afsnit samt angivelsen »C P M«.

2.  Når varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, reeksporteres i overensstemmelse med toldkodeksens artikel 270, stk. 1, skal reeksportangivelsen indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 242

Proceduren for passiv forædling IM/EX

(Kodeksens artikel 211, stk. 1)

1.  I tilfælde af passiv forædling IM/EX, skal bevillingen fastsætte en frist, inden for hvilken de EU-varer, som erstattes af ækvivalente varer, skal henføres under proceduren for passiv forædling. Denne tidsfrist må ikke overstige seks måneder.

På anmodning af bevillingshaveren kan fristen forlænges, selv efter at den er udløbet, forudsat at den samlede frist ikke overstiger et år.

2.  I tilfælde af forudgående import af forædlingsprodukter skal der stilles en sikkerhed, der dækker det importafgiftsbeløb, som vil skulle betales, hvis de erstattede EU-varer ikke henføres under proceduren for passiv forædling i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 243

Reparation under proceduren for passiv forædling

(Kodeksens artikel 211, stk. 1)

Når der anmodes om anvendelse af proceduren for passiv forædling med henblik på reparation, skal de midlertidigt eksporterede varer kunne repareres, og proceduren må ikke anvendes til at forbedre varernes tekniske ydeevne.AFSNIT VIII

VARER, DER FØRES UD AF UNIONENS TOLDOMRÅDEKAPITEL 1

Formaliteter forud for udpassage af varer

Artikel 244

Frist for indgivelse af angivelser forud for afgang

(Kodeksens artikel 263, stk. 1)

1.  Den angivelse forud for afgang, der er omhandlet i kodeksens artikel 263, indgives på det kompetente toldsted inden for følgende frister:

a) ved skibstrafik:

i) for anden transport af containergods end den, der er omhandlet i nr. ii) og iii): senest 24 timer inden varerne lastes på det skib, hvorpå de skal forlade Unionens toldområde

ii) for transport af containergods mellem Unionens toldområde og Grønland, Færøerne, Island eller havne ved Østersøen, Nordsøen, Sortehavet eller Middelhavet og alle havne i Marokko: senest 2 timer inden afgang fra en havn i Unionens toldområde

iii) for transport af containergods mellem de franske oversøiske departementer, Azorerne, Madeira eller De Kanariske Øer og områder uden for Unionens toldområde, hvis rejsen varer under 24 timer: senest 2 timer inden afgang fra en havn i Unionens toldområde

iv) for transport, der ikke omfatter containergods: senest 2 timer inden afgang fra en havn i Unionens toldområde

b) ved lufttrafik: senest 30 minutter inden afgang fra en lufthavn i Unionens toldområde

c) ved transport ad landevej og indre vandveje: senest 1 time inden varerne skal forlade Unionens toldområde

d) ved jernbanetrafik:

i) hvis togrejsen fra den sidste oprangeringsstation til udgangstoldstedet varer mindre end to timer: senest 1 time inden varerne ankommer til det sted, som udgangstoldstedet er ansvarligt for

ii) i alle andre tilfælde: senest 2 timer inden varerne skal forlade Unionens toldområde.

2.  Hvis angivelsen forud for afgang vedrører varer, for hvilke der anmodes om restitution i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 ( 11 ), indgives den, uanset bestemmelserne i stk. 1, til det kompetente toldsted senest ved lastningen af varerne i overensstemmelse med forordningens artikel 5, stk. 7.

3.  I følgende situationer er tidsfristen for indgivelse af angivelsen forud for afgang den, som gælder på de aktive transportmidler, der anvendes, når varerne forlader Unionens toldområde:

a) når varerne er ankommet til udgangstoldstedet med et andet transportmiddel, som de overflyttes fra, inden de forlader Unionens toldområde (intermodal tranport)

b) når varerne er ankommet til udgangstoldstedet med et transportmiddel, som selv transporteres på et aktivt transportmiddel, når de forlader Unionens toldområde (kombineret tranport).

4.  Fristerne i stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse i tilfælde af force majeure.

Artikel 245

Dispensation fra forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang

(Kodeksens artikel 263, stk. 2, litra b))

1.  Med forbehold af forpligtelsen til at indgive en toldangivelse i overensstemmelse med kodeksens artikel 158, stk. 1, eller en reeksportangivelse i overensstemmelse med kodeksens artikel 270, stk. 1, dispenseres der fra forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang for følgende varer:

a) elektrisk energi

b) varer, der føres ud gennem rørledning

c) brevforsendelser

d) varer, der forsendes i henhold til bestemmelserne i Verdenspostforeningens konvention

e) løsøre og bohave som defineret i artikel 2, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1186/2009, forudsat at det ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt

f) varer, der er indeholdt i rejsendes personlige bagage

g) varer, der er omhandlet i artikel 140, stk. 1, med undtagelse af følgende, såfremt de transporteres på grundlag af en transportkontrakt:

i) paller, reservedele, tilbehør og udstyr til paller

ii) containere, reservedele, tilbehør og udstyr til containere

iii) transportmidler, reservedele, tilbehør og udstyr til transportmidler

h) varer, der er omfattet af ATA- og CPD-carneter

i) varer, der forsendes på grundlag af formular 302 i henhold til overenskomsten mellem parterne i den nordatlantiske traktat vedrørende status for deres styrker, undertegnet i London den 19. juni 1951

j) varer, der transporteres med skibe, som sejler mellem havne i Unionen uden mellemliggende anløb i havne uden for Unionens toldområde

k) varer, der transporteres med luftfartøjer, som flyver mellem lufthavne i Unionen uden mellemlandinger i lufthavne uden for Unionens toldområde

l) våben og militært udstyr, der af en medlemsstats myndigheder med ansvar for medlemsstatens militære forsvar føres ud af Unionens toldområde ved militærtransport eller transport gennemført udelukkende til brug for de militære myndigheder

m) følgende varer, der føres ud af Unionens toldområde direkte til offshoreanlæg, som drives af en person, der er etableret i Unionens toldområde:

i) varer, der skal anvendes til bygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af offshoreanlæg

ii) varer, der skal anvendes til udstyring af offshoreanlæg

iii) forsyninger, der skal anvendes eller forbruges på offshoreanlæg

n) varer, for hvilke der kan anmodes om fritagelse i henhold til Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser, Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser eller andre konsulære konventioner eller New York-konventionen af 16. december 1969 om særlige missioner

o) varer, der leveres til montering som dele af eller tilbehør til skibe eller luftfartøjer, og til drift af motorer, maskiner og andet udstyr til skibe eller luftfartøjer samt fødevarer og andre varer, der skal forbruges eller sælges om bord

p) varer, der afsendes fra Unionens toldområde til Ceuta og Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republikken San Marino, Vatikanstaten og kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt den til det italienske område hørende del af Luganosøen mellem bredden og den politiske grænse for den mellem Ponte Tresa og Porto Ceresio beliggende zone.

2.  Der dispenseres fra forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang for varer i følgende situationer:

a) når et skib, der transporterer varerne mellem havne i Unionen, skal anløbe en havn uden for Unionens toldområde, og varerne skal forblive om bord på skibet under anløbet i havnen uden for Unionens toldområde

b) når et luftfartøj, der transporterer varerne mellem lufthavne i Unionen, skal mellemlande i en lufthavn uden for Unionens toldområde, og varerne skal forblive om bord på luftfartøjet under opholdet i lufthavnen uden for Unionens toldområde

c) når varer i en havn eller lufthavn ikke losses fra det transportmiddel, der bragte dem ind i Unionens toldområde, og som vil føre dem ud af samme område

d) når varer blev lastet i en tidligere havn eller lufthavn i Unionens toldområde, og der er indgivet en angivelse forud for afgang eller er dispenseret for forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang, og varerne forbliver om bord på det transportmiddel, der skal føre dem ud af Unionens toldområde

e) når varer som befinder sig under midlertidig opbevaring eller i en frizone, under tilsyn af det samme toldsted omlades fra det transportmiddel, der førte dem til det midlertidige oplag eller frizonen, til et skib, et luftfartøj eller en jernbanevogn, der skal føre dem ud af Unionens toldområde, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

i) omladningen sker senest 14 dage efter frembydelsen af varerne i overensstemmelse med kodeksens artikel 144 eller 245 eller under særlige omstændigheder med en længere frist, som toldmyndighederne har godkendt, hvis fristen på 14 dage ikke er tilstrækkelig til at afhjælpe disse omstændigheder

ii) toldmyndighederne har adgang til oplysninger om varerne

iii) så vidt det er transportøren bekendt, sker der ikke nogen ændring af varernes bestemmelsessted og modtageren

f) når varerne blev ført ind i Unionens toldområde, men afvist af den kompetente toldmyndighed og øjeblikkeligt blev sendt tilbage til eksportlandet.KAPITEL 2

Formaliteter ved udpassage af varer

Artikel 246

Midler til udveksling af oplysninger ved frembydelse af varer på udgangstoldstedet

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Når varerne frembydes på udgangstoldstedet i overensstemmelse med kodeksens artikel 267, stk. 2, kan der anvendes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til informationsudveksling til følgende:

a) identifikation af eksportangivelsen

b) meddelelser om uoverensstemmelser mellem de varer, der angives og frigives til eksport, og dem, der frembydes.

Artikel 247

Midler til at dokumentere, at varer har forladt Unionens toldområde

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

For at bekræfte varernes udpassage, kan der fremlægges bevis for, at varerne har forladt Unionens toldområde for eksporttoldstedet ved anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker.KAPITEL 3

Eksport og reeksport

Artikel 248

Ugyldighedserklæring af en toldangivelse eller en reeksportangivelse

(Kodeksens artikel 174)

1.  Hvis der er uoverensstemmelse mellem arten af de varer, der frigives til eksport, reeksport eller passiv forædling, og dem der frembydes på udgangstoldstedet, erklærer eksporttoldstedet den pågældende angivelse for ugyldig.

2.  Hvis eksporttoldstedet efter en periode på 150 dage efter frigivelse af varerne til eksport, passiv forædling eller reeksport hverken har modtaget meddelelse om varernes udpassage eller bevis for, at varerne har forladt Unionens toldområde, kan dette toldsted erklære angivelsen for ugyldig.

Artikel 249

Indgivelse med tilbagevirkende kraft af en eksport- eller reeksportangivelse

(Kodeksens artikel 6, stk. 3, litra a))

Hvis der var krav om en eksport- eller reeksportangivelse, men varerne er ført ud af Unionens toldområde uden en sådan angivelse, kan der anvendes andre midler til informationsudveksling end elektroniske databehandlingsteknikker til indgivelse med tilbagevirkende kraft af denne eksport- eller reeksportangivelse.AFSNIT IX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 250

Fornyet vurdering af bevillinger, der allerede er i kraft den 1. maj 2016

1.  Bevillinger, der er givet i henhold til forordning (EØF) nr. 2913/92 eller forordning (EØF) nr. 2454/93, og som er gyldige den 1. maj 2016 og ikke har en begrænset gyldighedsperiode, skal tages op til fornyet vurdering.

2.  Uanset stk. 1 foretages der ikke fornyet vurdering af følgende bevillinger:

a) bevillinger til eksportører til at udfærdige fakturaerklæringer som omhandlet i artikel 97v og artikel 117 i forordning (EØF) nr. 2454/93

b) bevillinger til forvaltning af materialer ved regnskabsmæssig adskillelse som omhandlet i artikel 88 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 251

Gyldighed for bevillinger, der allerede er i kraft den 1. maj 2016

1.  Bevillinger, der er givet i henhold til forordning (EØF) nr. 2913/92 eller forordning (EØF) nr. 2454/93, og som er gyldige den 1. maj 2016, har følgende gyldighed:

a) for bevillinger med en begrænset gyldighedsperiode: indtil udløbet af den pågældende periode eller 1. maj 2019, alt efter hvilken dato der er den første

b) for alle andre bevillinger: indtil der er foretaget fornyet vurdering af bevillingen i overensstemmelse med artikel 250, stk. 1.

2.  Uanset stk. 1 i denne artikel forbliver de bevillinger, der er omhandlet i artikel 250, stk. 2, litra a) og b), gyldige, indtil de tilbagekaldes af de toldmyndigheder, der har udstedt dem.

Artikel 252

Gyldighed af afgørelser om bindende oplysninger, der allerede er i kraft den 1. maj 2016

Afgørelser om bindende oplysninger, der allerede er i kraft den 1. maj 2016, forbliver gyldige i den periode, der er fastsat i disse afgørelser. Fra 1. maj 2016 er sådanne afgørelser bindende for både toldmyndighederne og indehaveren af afgørelsen.

Artikel 253

Gyldighed af afgørelser om betalingshenstand, der allerede er i kraft den 1. maj 2016

Afgørelser om betalingshenstand i henhold til artikel 224 i forordning (EØF) nr. 2913/92, som er gyldige 1. maj 2016, forbliver gyldige som følger:

a) hvis afgørelsen blev truffet som led i den procedure, der er omhandlet i artikel 226, litra a), i forordning (EØF) nr. 2913/92, forbliver den gyldig uden tidsbegrænsning

b) hvis afgørelsen blev truffet som led i en af de procedurer, der er omhandlet i artikel 226, litra b) eller c), i forordning (EØF) nr. 2913/92, forbliver den gyldig indtil den fornyede vurdering af bevillingen til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse, der er knyttet til den.

Artikel 254

Brug af bevillinger og afgørelser, der allerede er i kraft 1. maj 2016

Hvis en afgørelse eller en bevilling forbliver gyldig efter 1. maj 2016 i henhold til artikel 251-253, er betingelserne for anvendelsen af afgørelsen eller bevillingen fra 1. maj 2016 dem, der er fastsat i kodeksens tilsvarende bestemmelser, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen ( 12 ) og denne forordning som angivet i sammenligningstabellen i bilag 90.

Artikel 255

Overgangsbestemmelser om anvendelse af segl

Toldsegl og segl af en særlig type, der er i overensstemmelse med bilag 46a til forordning (EØF) nr. 2454/93, kan fortsat anvendes, indtil lagrene er opbrugt eller indtil 1. maj 2019, alt efter hvilken dato der er den første.

Artikel 256

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
1INDHOLDSFORTEGNELSE

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BILAG A

Fælles datakrav for ansøgninger og afgørelser

BILAG B

Fælles datakrav til angivelser, meddelelser og beviser for den toldmæssige status som EU-varer

BILAG B-01

Papirbaserede standardangivelser — bemærkninger og anvendte formularer

BILAG B-02

Forsendelsesledsagedokument

BILAG B-03

Liste over vareposter

BILAG B-04

Forsendelses-/sikringsledsagedokument (»TSAD«)

BILAG B-05

Forsendelses-/sikringsvarepostliste (»TSLoI«)

BILAG 12-01

Fælles datakrav for registrering af økonomiske operatører og andre personer

AFSNIT II

FAKTORER, PÅ GRUNDLAG AF HVILKE IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER OG ANDRE FORANSTALTNINGER, DER ER FASTSAT SOM LED I VAREHANDELEN, FINDER ANVENDELSE

BILAG 22-01

Indledende bestemmelser og liste over væsentlige bearbejdninger eller forarbejdninger, der begrunder varers ikke-præferenceoprindelse

BILAG 22-02

INF 4-oplysningscertifikat og ansøgning herom

BILAG 22-03

Indledende noter og liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som giver oprindelsesstatus

BILAG 22-04

Materialer, som er udelukket fra regional kumulation

BILAG 22-05

Forarbejdninger, der er udelukket fra regional kumulation (GSP) (tekstiler)

BILAG 22-11

Indledende noter og liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

▼C1

▼B

AFSNIT III

TOLDSKYLD OG INDDRIVELSE

BILAG 32-01

Kautionserklæring — Enkelt sikkerhedsstillelse

BILAG 32-02

Kautionserklæring — Enkelt sikkerhedsstillelse ved sikkerhedsdokumenter

BILAG 32-03

Kautionserklæring — Samlet sikkerhedsstillelse

BILAG 32-04

Meddelelse til kautionisten om afslutning af EU-forsendelsesprocedure

BILAG 32-05

Meddelelse til kautionisten om ansvar for toldskyld i forbindelse med EU-forsendelsesprocedure

BILAG 33-01

Krav om betaling fra den garanterende sammenslutning for toldskyld i forbindelse med forsendelsesprocedure med ATA/e-ATA-carnet

BILAG 33-02

Meddelelse til kautionisten om ansvar for toldskyld i forbindelse med en forsendelsesprocedure med CPD-carnet

BILAG 33-03

Krav om betaling fra den garanterende sammenslutning for toldskyld i forbindelse med forsendelsesprocedure med ATA/e-ATA-carnet

BILAG 33-04

Afgiftsformular til beregning af told og afgifter, for hvilke der er rejst krav over for den garanterende sammenslutning om betaling af toldskylden ved en forsendelsesprocedure med et ATA/e-ATA-carnet

BILAG 33-05

Model for afslutning med angivelse af, at der er rejst krav over for den garanterende sammenslutning i den medlemsstat, hvor toldskylden er opstået i forbindelse med en forsendelsesprocedure med et ATA/e-ATA-carnet

BILAG 33-06

Anmodning om supplerende oplysninger, hvis varer befinder sig i en anden medlemsstat

BILAG 33-07

Godtgørelse af/fritagelse for afgifter

AFSNIT IV

VARER, DER FØRES IND I UNIONENS TOLDOMRÅDE

Intet bilag

AFSNIT V

ALMINDELIGE REGLER FOR TOLDMÆSSIG STATUS, HENFØRSEL AF VARER UNDER EN TOLDPROCEDURE, VERIFIKATION, FRIGIVELSE OG BORTSKAFFELSE AF VARER

Intet bilag

AFSNIT VI

OVERGANG TIL FRI OMSÆTNING OG FRITAGELSE FOR IMPORTAFGIFTER

BILAG 61-01

Bananvejningscertifikater — datakrav

BILAG 62-01

Oplysningsskema INF 3 — datakrav

AFSNIT VII

SÆRLIGE PROCEDURER

BILAG 71-01

Støttedokument i tilfælde, hvor varer angives mundtligt ved midlertidig indførsel

BILAG 71-02

Følsomme varer og produkter

BILAG 71-03

Liste over sædvanlige behandlinger

BILAG 71-04

Særlige bestemmelser vedrørende ækvivalente varer

BILAG 71-05

Standardiseret informationsudveksling

BILAG 71-06

Oplysninger, der skal fremgå af afslutningsopgørelsen

BILAG 72-03

TC 11 — modtagelse

AFSNIT VIII

VARER, DER FØRES UD AF UNIONENS TOLDOMRÅDE

Intet bilag

AFSNIT IX

BILAG 90

Sammenligningstabel omhandlet i artikel 254
BILAG A

FÆLLES DATAKRAV FOR ANSØGNINGER OG AFGØRELSER

Indledende bemærkninger til datakravstabellerne for ansøgninger og afgørelser

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Bestemmelserne i disse bemærkninger gælder for alle afsnit i dette bilag.

2. Datakravstabellerne i afsnit I til XXI omfatter alle de dataelementer, der er nødvendige for de ansøgninger og afgørelser, som behandles i dette bilag.

3. Formaterne, koderne og, hvor det er relevant, strukturen i de dataelementer, der beskrives i dette bilag, er fastlagt i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i forordning (EU) nr. 952/2013, som er vedtaget i henhold til kodeksens artikel 8, stk. 1, litra a).

4. De datakrav, der fastlægges i dette bilag, finder anvendelse på ansøgninger og afgørelser, som er udarbejdet ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, samt papirbaserede ansøgninger og afgørelser.

5. De dataelementer, som kan angives for flere ansøgninger og afgørelser, findes i datakravstabellen i dette bilags kapitel 1, afsnit I.

6. De dataelementer, der er specifikke for visse typer af ansøgninger og afgørelser, findes i dette bilags afsnit II til XXI.

7. De specifikke bestemmelser for de enkelte dataelementer, som er beskrevet i kapitel 2 af afsnit I til XXI i dette bilag, finder anvendelse uanset status for dataelementet, således som denne er fastlagt i datakravstabellerne. F.eks. er D.E. 5/8 Identifikation af varer angivet som obligatorisk (status »A«) i datakravstabellen i dette bilags afsnit I, kapitel 1, for bevillingerne til aktiv forædling (kolonne 8a) og passiv forædling (kolonne 8b); disse oplysninger skal imidlertid ikke udfyldes ved aktiv eller passiv forædling med ækvivalente varer og passiv forædling med fremgangsmåden med standardombytning, som omhandles i dette bilags afsnit I, kapitel 2.

8. Medmindre andet fremgår af det pågældende dataelements mærkning, kan dataelementerne i den pågældende datakravstabel anvendes både for ansøgninger og afgørelser.

9. Den status, der er angivet i datakravstabellen nedenfor, har ingen betydning for, hvorvidt bestemte oplysninger kun angives, såfremt omstændighederne giver anledning dertil. F.eks. anvendes D.E. 5/6 Ækvivalente varer kun, såfremt der er anmodet om anvendelsen af ækvivalente varer, jf. kodeksens artikel 223.

10. Ved en ansøgning om bevilling til at anvende en særlig procedure, dog ikke forsendelsesproceduren, som foretages i overensstemmelse med artikel 163, forelægges det datasæt, der er defineret i kolonne 8f i datakravstabellen i dette bilags afsnit I, sammen med de data, der kræves i toldangivelsen, jf. afsnit I, kapitel 3, afdeling 1, i bilag B i forbindelse med den pågældende procedure.

AFSNIT I

Ansøgninger og afgørelser

KAPITEL 1Tabelforklaring

Kolonner

Type ansøgning/afgørelse

Retsgrundlag

Afsnit, som indeholder de specifikke datakrav

D.E.-løbenummer

Løbenummer på det pågældende dataelement

D.E.-navn

Det pågældende dataelements navn

Afgørelser vedrørende bindende oplysninger

1a

Ansøgning og afgørelse vedrørende bindende tariferingsoplysninger

(BTO-afgørelse)

Kodeksens artikel 33

Afsnit II

1b

Ansøgning og afgørelse vedrørende bindende oprindelsesoplysninger

(BOO-afgørelse)

Kodeksens artikel 33

Afsnit III

Autoriseret økonomisk operatør

2

Ansøgning og bevilling vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør

Kodeksens artikel 38

Afsnit IV

Toldværdiansættelse

3

Ansøgning og bevilling vedrørende forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

Kodeksens artikel 73

Afsnit V

Samlet sikkerhedsstillelse og betalingshenstand

4a

Ansøgning og bevilling vedrørende samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse

Kodeksens artikel 95

Afsnit VI

4b

Ansøgning og bevilling vedrørende henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke gives i et enkelttilfælde

Kodeksens artikel 110

Afsnit VII

4c

Ansøgning og afgørelse vedrørende godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter

Kodeksens artikel 116

Afsnit VIII

Formaliteter i forbindelse med varers ankomst

5

Ansøgning og bevilling vedrørende drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring

Kodeksens artikel 148

Afsnit IX

Varers toldmæssige status

6a

Ansøgning og bevilling vedrørende fast rutefart

Artikel 120

Afsnit X

6b

Ansøgning og bevilling vedrørende status som autoriseret udsteder

Artikel 128

Afsnit XI

Toldformaliteter

7a

Ansøgning og bevilling vedrørende anvendelse af forenklet angivelse

Kodeksens artikel 166, stk. 2

Afsnit XII

7b

Ansøgning og bevilling vedrørende centraliseret toldbehandling

Kodeksens artikel 179

Afsnit XIII

7c

Ansøgning og bevilling vedrørende toldangivelse via indskrivning i klarererens regnskaber, herunder eksportproceduren

Kodeksens artikel 182

Afsnit XIV

7d

Ansøgning og bevilling vedrørende egen beregning

Kodeksens artikel 185

Afsnit XV

7e

Ansøgning og bevilling vedrørende status som autoriseret vejer af bananer

Artikel 155

Afsnit XVI

Særlige procedurer

8a

Ansøgning og bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for aktiv forædling

Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a)

Afsnit XVII

8b

Ansøgning og bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for passiv forædling

Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a)

Afsnit XVIII

8c

Ansøgning og bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for særligt anvendelsesformål

Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a)

 (1)

8d

Ansøgning og bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for midlertidig indførsel

Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a)

 (1)

8e

Ansøgning og bevilling vedrørende drift af lagerfaciliteter til oplæggelse af varer på toldoplag

Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra b)

Afsnit XIX

8f

Ansøgning og bevilling vedrørende midlertidig indførsel, særligt anvendelsesformål, aktiv forædling eller passiv forædling i situationer, hvor artikel 163 finder anvendelse

Kodeksens artikel 211, stk. 1, litra a), og artikel 163

 (1)

Forsendelse

9a

Ansøgning og bevilling vedrørende status som godkendt modtager ved TIR-transport

Kodeksens artikel 230

 (1)

9b

Ansøgning og bevilling vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse

Kodeksens artikel 233, stk. 4, litra a)

Afsnit XX

9c

Ansøgning og bevilling vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse

Kodeksens artikel 233, stk. 4, litra b)

 (1)

9d

Ansøgning og bevilling vedrørende anvendelse af en særlig type segl

Kodeksens artikel 233, stk. 4, litra c)

Afsnit XXI

9e

Ansøgning eller bevilling vedrørende anvendelse af forsendelsesangivelse med reduceret datasæt

Kodeksens artikel 233, stk. 4, litra d)

 (1)

9f

Ansøgning eller bevilling vedrørende anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse

Kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e)

(1)   Ingen specifikke data kræves.Symboler i felterne

Symbol

Symbolbeskrivelse

A

Obligatorisk: data, der skal angives for hver enkelt medlemsstat

B

Valgfrit for medlemsstaterne: medlemsstaterne kan selv beslutte, om de vil stille krav om disse data

C

Valgfrit for ansøgeren: oplysninger, som ansøgerne kan beslutte, om de vil angive, men som medlemsstaterne ikke kan stille krav omDatagrupper

Gruppe

Gruppens navn

Gruppe 1

Oplysninger om ansøgning/afgørelse

Gruppe 2

Henvisninger til dokumentation, certifikater og bevillinger

Gruppe 3

Parter

Gruppe 4

Datoer, klokkeslæt, perioder og steder

Gruppe 5

Identifikation af varer

Gruppe 6

Betingelser og vilkår

Gruppe 7

Aktiviteter og procedurer

Gruppe 8

AndetMærkning

Type mærkning

Beskrivelse af mærkningen

[*]

Dette dataelement anvendes kun for den pågældende ansøgning

[+]

Dette dataelement anvendes kun for den pågældende afgørelseDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

Gruppe 1 — Oplysninger om ansøgning/afgørelse

1/1

Kodetype for ansøgning/afgørelse

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/2

Underskrift/attestering

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/3

Ansøgningstype

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

1/4

Geografisk gyldighed — Union

 

 

 

 

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

 

A

1/5

Geografisk gyldighed — ►C2  fælles forsendelseslande ◄

 

 

 

 

A

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1/6

Afgørelsens referencenummer

A [+]

A [+]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

 

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

1/7

Besluttende toldmyndighed

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Gruppe 2 — Henvisninger til dokumentation, certifikater og bevillinger

2/1

Andre ansøgninger og afgørelser vedrørende foreliggende bindende oplysninger

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

Afgørelser vedrørende bindende oplysninger afgivet til andre indehavere

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3

Verserende eller afsluttede retlige eller administrative procedurer

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4

Vedlagte dokumenter

A [*]

A [*]

A [*]

A

A

A

A [3]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

2/5

Lager-facilitetens identifikationsnummer

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 3 — Parter

3/1

Ansøger/indehaver af bevillingen eller afgørelsen

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/2

Identifikation af bevillingens eller afgørelsens ansøger/indehaver

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/3

Repræsentant

A [*] [4]

A [*] [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/4

Identifikation af repræsentant

A [*]

A [*]

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/5

Navn og kontakt-oplysninger på den person, der er ansvarlig i toldanliggender

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/6

Kontaktperson for ansøgningen

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

C [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

3/7

Den person, som er ansvarlig for ansøgervirksomheden eller udøver kontrol med dens ledelse

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/8

Ejeren af varerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

[6]

 

 

 

 

 

 

Gruppe 4 — Datoer, klokkeslæt, perioder og steder

4/1

Sted

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

4/2

Dato

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

4/3

Sted, hvor hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5] [8]

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

4/4

Stedet, hvor regnskabet føres

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*] [9]

A [*]

A [*] [9]

A [*]

A [*] [8]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

4/5

Første anvendelses- eller forædlingssted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [*] [10]

 

A [*] [10]

A [*] [10]

 

A [*] [10]

 

 

 

 

 

 

4/6

[Anmodet] Ikrafttrædelsesdato for afgørelsen

A [+]

A [+]

A [+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A [+]

 

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*] A

[+]

C [*] A [+]

C [*] A [+]

C [*] A

[+]

C [*] A [+]

 

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

4/7

Udløbsdato for afgørelsen

A [+]

A [+]

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

4/8

Lokalisering af varerne

 

 

 

 

 

 

A

[*] [11]

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

4/9

Forædlings- eller anvendelsessted(er)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

4/10

Henførselstoldsted(er)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

4/11

Afslutningstoldsted(er)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

4/12

Sikkerhedsstillelsestoldsted

 

 

 

 

A

[+]

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

A [12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

4/13

Kontroltoldsted

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

4/14

Bestemmelsestoldsted(er)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C [*]

A [+]

 

C [*]

A [+]

 

 

A

4/15

Afgangstoldsted(er)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C [*]

A [+]

 

 

 

A

4/16

Frist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

A

[+]

A [+] [13]

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

4/17

Frist for afslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

4/18

Afslutningsopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

[14]

 

A [+]

 

 

A [+]

[15]

 

 

 

 

 

 

Gruppe 5 — Identifikation af varer

5/1

Varekode

C [*]

A [+]

A

 

A

 

 

A

[*]

 

 

 

 

A

A

A

 

A

A

A

A

C [*]

 

 

 

 

 

 

 

5/2

Varebeskrivelse

A

A

 

A

 

B

A

[*]

A

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

5/3

Varemængde

A [+]

 

 

 

 

 

A

[*]

 

 

 

 

A

 

A

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4

Vareværdi

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

Udbyttesats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

A

[16]

 

 

 

 

 

 

5/6

Ækvivalente varer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

5/7

Forædlingsprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

A

[17]

 

 

 

 

 

 

5/8

Identifikation af varer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

5/9

Udelukkede varekategorier eller -bevægelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

Gruppe 6 — Betingelser og vilkår

6/1

Forbud og restriktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[*]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2

Økonomiske forudsætninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

A

[17]

 

 

 

 

 

 

6/3

Generelle bemærkninger

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A  [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Gruppe 7 — Aktiviteter og procedurer

7/1

Transaktionstype

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2

Type toldprocedurer

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3

Type angivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4

Antal transaktioner

 

 

 

 

B  [*]

 

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

7/5

Oplysninger om planlagte aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

Gruppe 8 — Andet

8/1

Type hovedbogholderi i forbindelse med told

 

 

 

 

A [*]

 

 

A [*]

 

A [*]

A [*]

A

[*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

[8]

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

8/2

Regnskabstype

 

 

 

 

A [*]

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A

[*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

[8]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

8/3

Dataadgang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

8/4

Stikprøver osv.

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/5

Supplerende oplysninger

C [*]

C [*]

 

C

[*]

C  [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C

[*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

8/6

Sikkerhedsstillelse

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A [18]

A [12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/7

Sikkerhedsstillelsesbeløb

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

[18]

A

[12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/8

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/9

Nøgleord

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/10

Nærmere oplysninger om lagerfaciliteterne

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8/11

Oplagring af EU-varer

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8/12

Samtykke til offentliggørelse på listen over bevillingshavere

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

8/13

Beregning af importafgiftsbeløbet i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

A

[19]

 

 

 

 

 

 Bemærkninger

Bemærkningsnummer

Beskrivelse af bemærkning

[1]

Dette dataelement udfyldes kun, såfremt bevillingen til at stille en samlet sikkerhed anvendes til at henføre varer under proceduren for EU-forsendelse.

[2]

Dette dataelement anvendes kun i ansøgningen, hvis der er tale om en ændring, fornyelse eller tilbagekaldelse af afgørelsen.

[3]

For så vidt andet ikke er fastsat i de særlige bestemmelser, der er vedtaget som led i den fælles landbrugspolitik, og såfremt ansøgningen vedrører en vare, for hvilken der ved indgivelsen af den pågældende toldangivelse er fremlagt en importlicens eller en eksportlicens, skal den pågældende ansøgning understøttes af en erklæring fra de myndigheder, der udsteder sådanne licenser, hvori det bekræftes, at der er foretaget det fornødne for at annullere licensens virkning.

Ovenstående erklæring kræves dog ikke, når:

a)  den toldmyndighed, som ansøgningen indgives til, selv har udstedt den pågældende licens

b)  baggrunden for ansøgningen er en fejl, som ikke har nogen indflydelse på tildelingen af licensen.

Ovenstående bestemmelser finder også anvendelse, såfremt varerne reeksporteres, oplægges på et toldoplag eller i en frizone eller tilintetgøres.

[4]

Disse oplysninger er kun obligatoriske, såfremt personens EORI-nummer ikke er påkrævet. Hvis EORI-nummeret anføres, er det ikke nødvendigt at anføre navn og adresse, medmindre en papirbaseret ansøgning eller afgørelse anvendes.

[5]

Denne oplysning anføres ikke, hvis ansøgeren er en autoriseret økonomisk operatør.

[6]

Denne oplysning anvendes kun, hvis ansøgningen vedrører brugen af midlertidig indførsel, og oplysningerne kræves i henhold til toldlovgivningen.

[7]

Disse oplysninger må kun anvendes ved papirbaserede ansøgninger.

[8]

Hvis det er hensigten at bruge et offentligt toldoplag af type II, anvendes dette dataelement ikke.

[9]

Disse oplysninger kræves ikke, hvis artikel 162 finder anvendelse.

[10]

Disse oplysninger anføres kun, hvis artikel 162 finder anvendelse.

[11]

Disse oplysninger anføres ikke, såfremt EU's toldlovgivning dispenserer fra kravet om at frembyde varerne.

[12]

Ved ansøgninger om anvendelse af proceduren for passiv forædling anvendes dette dataelement ikke, medmindre der ansøges om tidligere import af ombytningsvarer eller forædlingsprodukter.

[13]

Disse oplysninger angives kun i afgørelsen, hvis bevillingshaveren ikke er undtaget forpligtelsen til at frembyde varerne.

[14]

Disse oplysninger anvendes kun, såfremt der foreligger en bevilling til at anvende aktiv forædling IM/EX.

[15]

Disse oplysninger anvendes kun, såfremt der foreligger en bevilling vedrørende aktiv forædling IM/EX, aktiv forædling EX/IM uden anvendelse af INF eller særlige formål.

[16]

Disse oplysninger anføres kun, såfremt anvendelse vedrører brugen af aktiv eller passiv forædling eller særlige formål, og de særlige formål indebærer forarbejdning af varer.

[17]

Disse oplysninger anvendes kun, såfremt ansøgningen vedrører anvendelsen af aktiv eller passiv forædling.

[18]

Ved ansøgninger med henblik på anvendelse af EX/IM-proceduren for aktiv forædling, anvendes dette dataelement ikke, medmindre der skal betales eksportafgifter.

[19]

Disse oplysninger anvendes kun, såfremt ansøgningen vedrører anvendelsen af aktiv forædling.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende datakrav

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

Datakrav

Gruppe 1 — oplysninger om ansøgning/afgørelse

1/1.    Kodetype for ansøgning/afgørelse

Angiv den bevilling eller afgørelse, der ansøges om, ved hjælp af de relevante koder.

Angiv bevillings- eller afgørelsestypen ved hjælp af de relevante koder.

1/2.    Underskrift/attestering

Papirbaserede ansøgninger skal underskrives af den person, som indgiver ansøgningen. Underskriveren bør anføre sin stilling eller titel.

Ansøgninger foretaget ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker skal bekræftes af den person, der indgiver ansøgningen.

Indgives ansøgningen ved hjælp af den EU-harmoniserede grænseflade, som Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab har defineret, anses ansøgningen for bekræftet.

Underskrift af de papirbaserede afgørelser eller andre former for bekræftelse af afgørelserne foretaget ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker af den person, som træffer afgørelse om bevillingen, om bindende oplysninger eller om godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgiften.

Hvis ansøgeren har en reference, kan den indsættes her.

Underskriveren bør altid være den person, der normalt repræsenterer ansøgeren.

1/3.    Ansøgningstype

Angiv ansøgningstypen ved hjælp af den relevante kode. I tilfælde af en ansøgning om ændring eller, hvor det er relevant, fornyelse af bevillingen angives det relevante afgørelsesnummer i D.E. 1/6 Afgørelsens referencenummer.

1/4.    1/4 geografisk gyldighed — Unionen

Uanset kodeksens artikel 26 angives, hvor afgørelsens virkning er begrænset til en eller flere medlemsstater med specifik angivelse af de/den pågældende medlemsstat(er).

1/5.    Geografisk gyldighed — ►C2  fælles forsendelseslande ◄

Angiv de ►C2  fælles forsendelseslande ◄ , hvor bevillingen må anvendes.

1/6.    Afgørelsens referencenummer

Unikt referencenummer, som den kompetente toldmyndighed har tildelt afgørelsen.

1/7.    Besluttende toldmyndighed

Identifikationsnummer eller navn og adresse på den toldmyndighed, der træffer afgørelsen.

Identifikationsnummer eller underskrift og navn på den medlemsstats toldmyndighed, der har udstedt afgørelsen.

Bekræftelse af og navn på medlemsstatens toldadministration. Eventuelt anføres den relevante regionale toldadministration i medlemsstaten, hvis det er relevant som følge af toldadministrationens organisatoriske struktur.

Gruppe 2 — henvisninger til dokumentation, certifikater og bevillinger

2/1.    Andre ansøgninger og afgørelser vedrørende foreliggende bindende oplysninger

Angiv (ja/nej), hvorvidt ansøgeren har ansøgt om eller modtaget en BTO-afgørelse for varer i Unionen, der er identiske med eller ligner dem, der er beskrevet under D.E. 5/2 Varebeskrivelse i dette afsnit og D.E. II/3 Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger i afsnit II. Ved ja bør følgende også oplyses:

Ansøgningsland: land, hvor ansøgningen blev indgivet.

Ansøgningssted: sted, hvor ansøgningen blev indgivet.

Ansøgningsdato: datoen, hvor den kompetente toldmyndighed, som omhandles i kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, har modtaget ansøgningen.

BTO-afgørelsens referencenummer: referencenummeret på den BTO-afgørelse, som ansøgeren allerede har modtaget. Denne del er obligatorisk, hvis ansøgeren har modtaget BTO-afgørelser efter sin ansøgning.

Afgørelsens ikrafttrædelsesdato: Den dato, hvor BTO-afgørelsens gyldighedsperiode starter.

Varekode: den nomenklaturkode, der er angivet på BTO-afgørelsen.

Angiv, om ansøgeren har ansøgt om eller modtaget en BOO- og/eller en BTO-afgørelse for varer eller materialer der er identiske eller ligner dem, der er beskrevet under D.E. 5/1 Varekode og D.E. 5/2. Varebeskrivelse i dette afsnit eller D.E. III/3 i afsnit III ved at anføre de relevante oplysninger. Hvis dette er tilfældet, anføres referencenummeret for BOO- og/eller BTO-afgørelsen ligeledes.

2/2.    Afgørelser vedrørende bindende oplysninger afgivet til andre indehavere

Angiv, hvorvidt ansøgeren har kendskab til BTO-afgørelser, der er udstedt til andre indehavere, vedrørende identiske eller lignende varer i forhold til dem, der er beskrevet under D.E. 5/2 Varebeskrivelse i dette afsnit og D.E. II/3 Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger i afsnit II. Der er adgang til oplysninger vedrørende eksisterende BTO-afgørelser i den offentlige EBTI-database, som er tilgængelig på internettet.

Ved ja er følgende supplerende elementer frivillige:

BTO-afgørelsens referencenummer: referencenummeret på den BTO-afgørelse, som ansøgeren kender til.

Ikrafttrædelsesdato for afgørelsen: den dato, hvor BTO-afgørelsens gyldighedsperiode starter.

Varekode: den nomenklaturkode, der er angivet på BTO-afgørelsen.

Angiv, hvorvidt ansøgeren har haft kendskab til, at der allerede er blevet ansøgt om eller udstedt en BOO- og/eller BTO-afgørelse for identiske eller lignende varer i Unionen.

Ved ja er følgende supplerende elementer frivillige:

BOO- og eller BTO-afgørelsesreferencenummer: referencenummeret på den BOO- og/eller BTO-afgørelse, som ansøgeren har kendskab til.

Afgørelsens ikrafttrædelsesdato: den dato, hvor BOO- og/eller BTO-afgørelsens gyldighedsperiode starter.

Varekode: den nomenklaturkode, der er angivet på BOO- og/eller BTO-afgørelsen.

2/3. Verserende eller afsluttede retlige eller administrative procedurer

2/3.    Retlige eller administrative procedurer, som verserer, eller hvorom der er truffet en retsafgørelse

Angiv, hvorvidt ansøgeren har kendskab til nogen verserende retlige eller administrative procedurer vedrørende tariferingen i Unionen eller en retsafgørelse truffet i Unionen vedrørende tarifering, som omhandler de varer, der er beskrevet under D.E. 5/2. Varebeskrivelse og D.E. II/3 Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger i afsnit II. Er svaret ja, er følgende supplerende elementer frivillige:

Angiv navn og adresse på domstolen, referencenummeret på den verserende sag og/eller afgørelsen samt alle andre relevante oplysninger.

Angiv, hvorvidt ansøgeren har kendskab til, at varerne i D.E. 5/1. Varekode og D.E. 5/2. Varebeskrivelse i dette afsnit eller i D.E. III/3 Forhold, der gør det muligt at fastlægge oprindelse, i afsnit III er genstand for verserende sager vedrørende oprindelse af retlig eller administrativ karakter i Unionen eller en allerede truffet retsafgørelse i Unionen.

Angiv navn og adresse på domstolen, referencenummeret på den verserende sag og/eller afgørelsen samt alle andre relevante oplysninger.

2/4.    Vedlagte dokumenter

Angiv oplysninger om typen og, såfremt det er relevant, identifikationsnummeret og/eller datoen for udstedelsen af det dokument/de dokumenter, som er vedlagt ansøgningen eller afgørelsen. Angiv ligeledes det samlede antal vedlagte dokumenter.

Hvis dokumentet indeholder en fortsættelse af de oplysninger, der er angivet andetsteds i ansøgningen eller afgørelsen, angives en henvisning til det pågældende dataelement.

2/5.    Lagerfacilitetens identifikationsnummer

Hvis det er relevant, angives det eventuelle identifikationsnummer, som den besluttende toldmyndighed har tildelt lagerfaciliteten.

Gruppe 3 — parter

3/1.    Bevillingens eller afgørelsens indehaver/ansøger

Ansøgeren er den person, som ansøger toldmyndighederne om en afgørelse.

Anfør den pågældendes navn og adresse.

Indehaveren af afgørelsen er den person, som afgørelsen er udstedt til.

Indehaveren af bevillingen er den person, som bevillingen er udstedt til.

3/2.    Identifikation af bevillingens eller afgørelsens indehaver/ansøger

Ansøgeren er den person, som ansøger toldmyndighederne om en afgørelse.

Angiv den pågældendes registrerings- og identifikationsnummeret for økonomiske operatører (EORI-nummeret), jf. artikel 1, nr. 18).

Ved ansøgninger, der indgives ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, skal ansøgerens EORI-nummer altid angives.

Indehaveren af afgørelsen er den person, som afgørelsen er udstedt til.

Indehaveren af bevillingen er den person, som bevillingen er udstedt til.

3/3.    Repræsentant

Hvis den ansøger, der er angivet i D.E. 3/1 Bevillingens eller afgørelsens ansøger/indehaver eller D.E. 3/2 Identifikation af bevillingens eller afgørelsens ansøger/indehaver, har en repræsentant, angives de relevante oplysninger om repræsentanten.

Såfremt det kræves af den besluttende toldmyndighed i overensstemmelse med kodeksens artikel 19, stk. 2, fremlægges et eksemplar af en relevant kontrakt, fuldmagt eller et hvilket som helst andet dokument, som beviser bemyndigelsen til status som toldrepræsentant.

3/4.    Identifikation af repræsentant

Hvis den ansøger, der er angivet i D.E. 3/1 Bevillingens eller afgørelsens ansøger/indehaver eller D.E. 3/2 Identifikation af bevillingens eller afgørelsens ansøger/indehaver har en repræsentant, angives repræsentantens EORI-nummer.

Såfremt det kræves af den besluttende toldmyndighed i overensstemmelse med kodeksens artikel 19, stk. 2, fremlægges et eksemplar af en relevant kontrakt, fuldmagt eller et hvilket som helst andet dokument, som beviser bemyndigelsen til status som toldrepræsentant.

3/5.    Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig i toldanliggender

Kontaktoplysninger, herunder den pågældendes faxnummer, hvis relevant, som kan bruges til yderligere kontakt og kommunikation vedrørende toldanliggender.

3/6.    Kontaktperson for ansøgningen

Kontaktpersonen er ansvarlig for at holde kontakten med toldmyndighederne angående ansøgningen.

Disse oplysninger angives kun, hvis de adskiller sig fra dem for den person, der er ansvarlig i toldanliggender, jf. D.E. 3/5 Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig i toldanliggender.

Angiv kontaktpersonens navn og en af følgende: telefonnummer, e-mailadresse (helst en fællespostkasse) og, hvis det er relevant, faxnummer.

3/7.    Den person, som er ansvarlig for ansøgervirksomheden eller udøver kontrol med dens ledelse

For så vidt angår kodeksens artikel 39, litra a), angives navn(e) og alle oplysninger for de(n) berørte person(er) i overensstemmelse med den retslige etablering/typen af ansøgervirksomhed, især: virksomhedens leder/direktør og eventuelle bestyrelsesmedlemmer. Oplysningerne skal omfatte: fulde navn og adresse, fødselsdato og personnummer.

3/8.    Ejeren af varerne

Dersom det er relevant i henhold til den pågældende artikel, angives navn og adresse på ejeren af de varer, der skal henføres under midlertidig indførsel, når denne ejer ikke er fra Unionen, jf. beskrivelsen i D.E. 5/1. Varekode og D.E. 5/2. Varebeskrivelse.

Gruppe 4 — Datoer, klokkeslæt, perioder og steder

4/1.    Sted

Det sted, hvor ansøgningen er underskrevet eller på anden måde bekræftet.

Det sted, hvor der blev givet bevilling eller truffet afgørelse vedrørende bindende oprindelsesoplysninger eller om fritagelse for eller godtgørelse af import- eller eksportafgifter.

4/2.    Dato

Den dato, hvor ansøgeren underskrev eller på anden måde bekræftede ansøgningen.

Den dato, hvor der blev givet bevilling eller truffet afgørelse vedrørende bindende oplysninger eller om godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter.

4/3.    Sted, hvor hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt

Hovedbogholderiet i forbindelse med told, jf. kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, er det bogholderi, som af toldmyndighederne vil blive betragtet som hovedbogholderiet i forbindelse med told med henblik på at føre tilsyn og overvåge alle aktiviteter, som er omfattet af den pågældende bevilling. Sagsøgerens nuværende handels-, skatte- eller andre regnskabspapirer accepteres eventuelt som hovedbogholderi i forbindelse med told, hvis de letter revisionsbaseret kontrol.

Angiv den fulde adresse for stedet, herunder den medlemsstat, hvor det er hensigten, at hovedbogholderiet skal føres eller være tilgængeligt. Adressen kan erstattes af UN/LOCODE, hvis denne utvetydigt identificerer det pågældende sted.

Såfremt der er tale om bindende oplysninger, er oplysninger kun nødvendige, hvis landet ikke er det samme, som det der oplyst med henblik på at identificere ansøgeren.

4/4.    Stedet, hvor regnskabet føres

Angiv den fulde adresse på stedet/stederne, herunder medlemsstaterne, hvor ansøgernes regnskab føres, eller det er hensigten at føre det. Adressen kan erstattes af UN/LOCODE, hvis denne utvetydigt identificerer det pågældende sted.

Disse oplysninger nødvendige for at kunne identificere det sted, hvor regnskaberne føres for de varer, som befinder sig på den adresse, der angives under D.E. 4/8. Lokalisering af varerne.

4/5.    Første anvendelses- eller forædlingssted

Angiv adressen på det pågældende sted ved hjælp af den relevante kode.

4/6.    [Anmodet] Ikrafttrædelsesdato for afgørelsen

Den dato, hvor gyldigheden af afgørelsen vedrørende bindende oplysninger starter.

Angiv dag, måned og år i overensstemmelse med artikel 29.

Ansøgeren kan anmode om, at bevillingens gyldighedsperiode starter en bestemt dag. Denne dato skal tage hensyn til de frister, der er fastlagt i kodeksens artikel 22, stk. 2 og 3, og den ønskede dato må ikke ligge før den i kodeksens artikel 22, stk. 4, omhandlede dato.

Den dato, hvor bevillingen får virkning.

Ansøgeren kan anmode om, at bevillingens gyldighedsperiode starter en bestemt dag. Denne dato skal tage hensyn til de frister, der er fastlagt i kodeksens artikel 22, stk. 2 og 3, og må ikke ligge før den i kodeksens artikel 22, stk. 4, omhandlede dato.

Ikrafttrædelsesdatoen for den første operationelle periode, der fastsættes af myndigheden med henblik på beregningen af den udskudte frist for betaling.

4/7.    Udløbsdato for afgørelsen

Den dato, hvor gyldigheden af bevillingen eller afgørelsen vedrørende bindende oplysninger starter.

4/8.    Varernes lokalisering

Angiv navn og adresse på det pågældende sted, herunder postnummer, hvis det er relevant. Hvis ansøgningen indgives ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, kan den relevante kode erstatte adressen, hvis den utvetydigt identificerer det pågældende sted.

Angiv datanavnet på det sted, hvor vejningen af bananer finder sted, ved hjælp af den relevante kode.

Angiv datanavnet på det sted, hvor varerne må befinde sig, når de er henført under en toldprocedure, ved hjælp af den relevante kode.

Datanavnet på det sted, hvor varerne modtages under TIR-transport, angives ved hjælp af den relevante kode.

Angiv datanavnet på det sted, hvor varerne henføres under proceduren for EU-forsendelse, ved hjælp af den relevante kode.

Angiv datanavnet på det sted, hvor varerne modtages under proceduren for EU-forsendelse, ved hjælp af den relevante kode.

4/9.    Forædlings- eller anvendelsessted(er)

Angiv adressen på det/de pågældende sted(er) ved hjælp af den relevante kode.

4/10.    Henførselstoldsted(er)

Angiv det/de foreslåede toldsted(er), jf. artikel 1, nr. 16).

4/11.    Afslutningstoldsted(er)

Angiv det/de foreslåede toldsted(er).

4/12.    Sikkerhedsstillelsestoldsted

Angiv det pågældende toldsted.

4/13.    Kontroltoldsted

Angiv det kompetente toldsted, jf. artikel 1, nr. 35).

4/14.    Bestemmelsestoldsted(er)

Angiv det/de bestemmelsestoldsted(er), som har ansvaret for det sted, hvor varerne modtages af den godkendte modtager.

Angiv det/de bestemmelsestoldsted(er), der har kompetence med hensyn til bestemmelseslufthavnen/-havnene.

4/15.    Afgangstoldsted(er)

Angiv det/de afgangstoldsted(er), som har ansvaret for det sted, hvor varerne vil blive henført under proceduren for EU-forsendelse.

Angiv det/de afgangstoldsted(er), der har kompetence med hensyn til bestemmelseslufthavnen/-havnene.

4/16.    Frist

Angiv den frist i minutter, inden for hvilken toldstedet kan foretage kontrol inden varernes afgang.

Angiv den frist i minutter, inden for hvilken frembydelsestoldstedet skal oplyse kontroltoldstedet sin hensigt om at gennemføre en kontrol, inden varerne frigives.

Angiv den frist i minutter, inden for hvilken toldstedet kan angive sin hensigt om at gennemføre en kontrol, inden varerne frigives.

Angiv den frist i minutter, inden for hvilken den godkendte modtager skal modtage losningstilladelsen.

Angiv den frist i minutter, inden for hvilken afgangstoldstedet efter den godkendte afsenders indgivelse af forsendelsesangivelsen kan foretage eventuel nødvendig kontrol før varernes frigivelse og afgang.

4/17.    Frist for afslutning

Angiv den anslåede periode i måneder, som er nødvendig for gennemførelse af transaktionerne eller anvendelse af den særlige toldprocedure, der er ansøgt om.

Angiv, om den automatiske forlængelse af fristen for afslutning finder anvendelse, jf. 174, stk. 2.

Den besluttende toldmyndighed kan i bevillingen angive, at fristen for afslutning af proceduren udløber den sidste dag i følgende måned/kvartal/semester, der følger efter den måned/det kvartal/det semester, som fristen for afslutning startede i.

4/18.    Afslutningsopgørelse

Angiv, hvorvidt det er nødvendigt at anvende afslutningsopgørelsen.

Hvis ja, angives den i artikel 175, stk. 1, fastlagte frist, som indehaveren af bevillingen skal forelægge afslutningsopgørelsen for kontroltoldstedet inden for.

Såfremt det er relevant, specificeres indholdet af afslutningsopgørelsen, jf. artikel 175, stk. 3.

Gruppe 5 — identifikation af varer

5/1.    Varekode

Angiv den KN-kode, hvorunder ansøgeren forventer, at varerne skal tariferes.

Toldnomenklaturkoden, som varerne skal tariferes under i toldnomenklaturen.

Den position/underposition (toldnomenklaturkoden) varerne er tariferet under i en passende detaljeringsgrad, der gør det muligt at fastslå reglen for fastlæggelse af oprindelse. Såfremt ansøgeren om BOO er indehaver af en BTO for de samme varer, angives den ottecifrede KN-kode.

Den position/underposition eller ottecifrede KN-kode, som er angivet i ansøgningen.

Angiv varernes ottecifrede KN-kode.

Angiv den ottecifrede KN-kode, Taric-koden og, hvis det er relevant, Taric-tillægskode(r) og nationale tillægskode(r) for de pågældende varer.

Indtast som minimum de første fire cifre af KN-koden for de pågældende varer.

Angiv de første fire cifre af KN-koden for de varer, der skal henføres under proceduren for aktiv eller passiv forædling.

Den ottecifrede KN-kode angives såfremt:

 ækvivalente varer eller fremgangsmåden med standardombytning anvendes

 varerne er omfattet af bilag 71-02

 varerne ikke er omfattet af bilag 71-02 og kode 22 for økonomiske forudsætninger (de minimis-reglen) anvendes.

1) Hvis den pågældende ansøgning vedrører varer, der skal henføres under den særlige procedure ud over dem under 2) nedenfor, angives — hvor det er hensigtsmæssigt — den ottecifrede KN-kode (1. underopdeling), Taric-koden (2. underopdeling) og, hvis relevant, Taric-tillægskoden/tillægskoderne (3. underopdeling).

2) Hvis ansøgningen vedrører varer omfattet af de særlige bestemmelser (A og B) i Del I, bestemmelser, afsnit II, i den kombinerede nomenklatur (varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme/civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer), behøves KN-koderne ikke.

Angiv de første fire cifre af KN-koden for de varer, der skal henføres under proceduren for midlertidig indførsel.

Angiv de første fire cifre af KN-koden for de varer, der skal henføres under toldoplagsproceduren.

Hvis ansøgningen omfatter en række forskellige varer, behøver dataelementet ikke blive udfyldt. I sådanne tilfælde beskrives arten af de varer, der skal oplagres i den lagerfacilitet, som omhandles i D.E. 5/2. Varebeskrivelse.

Anvendes ækvivalente varer under toldoplag, skal den ottecifrede KN-kode anvendes.

5/2.    Varebeskrivelse

En detaljeret beskrivelse af varen, der gør det muligt at identificere den og fastslå dens tarifering i toldnomenklaturen Beskrivelsen bør også omfatte oplysninger om varens sammensætning samt de undersøgelsesmetoder, der eventuelt er anvendt til at bestemme den, hvis tariferingen afhænger deraf. De oplysninger, som ansøgeren anser for at være fortrolige, bør angives i D.E. II/3 Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger i afsnit II.

En beskrivelse af varerne, der er tilstrækkelig detaljeret til at kunne identificere dem uden nogen form for tvivl og gør det muligt let at kontrollere, om de varer, der er beskrevet i BTO-afgørelsen, og de varer, der frembydes til toldbehandling, er identiske. Det bør ikke indeholde nogen oplysninger, som ansøgeren har markeret som fortrolige i BTO-ansøgningen.

Detaljeret beskrivelse af varerne, der gør det muligt at identificere dem.

En beskrivelse af varerne, der er tilstrækkelig detaljeret til at kunne identificere dem uden nogen form for tvivl og gør det muligt let at kontrollere, om de varer, der er beskrevet i BOO-afgørelsen, og de frembudte varer er identiske.

Angiv varernes handelsbetegnelse.

Angiv varernes sædvanlige handelsbetegnelse eller deres tarifmæssige betegnelse. Beskrivelsen skal svare til den, som anvendes i den toldangivelse, der henvises til i D.E. VIII/1 Titel for opkrævning.

Angiv kollienes antal, art, mærker og identifikationsnumre. Hvis det drejer sig uemballerede varer, angives antallet af genstande eller »i bulk«.

Angiv varernes handelsbetegnelse og/eller en teknisk beskrivelse af dem. Handelsbetegnelsen og/eller den tekniske beskrivelse bør være tilstrækkelig klar og detaljeret, således at der kan træffes en afgørelse vedrørende ansøgningen.

Angiv varernes handelsbetegnelse og/eller en teknisk beskrivelse af dem.

Handelsbetegnelsen og/eller den tekniske beskrivelse bør være tilstrækkelig klar og detaljeret, således at der kan træffes en afgørelse vedrørende ansøgningen. Angiv oplysninger om varernes handelsmæssige kvalitet og tekniske egenskaber, hvor der er planer om at anvende ækvivalente varer eller fremgangsmåden med standardombytning.

Angiv varernes handelsbetegnelse og/eller en teknisk beskrivelse af dem. Handelsbetegnelsen og/eller den tekniske beskrivelse bør være tilstrækkelig klar og detaljeret, således at der kan træffes en afgørelse vedrørende ansøgningen.

Hvis ansøgningen vedrører varer omfattet af de særlige bestemmelser (del A og B) i Del I, bestemmelser, afsnit II, i den kombinerede nomenklatur (varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme/civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer), bør ansøgeren f.eks. angive: »Civile luftfartøjer og dele deraf/særlige bestemmelser, del B, i den kombinerede nomenklatur«.

Angiv som minimum, om der er tale om landbrugs- og/eller industrivarer.

5/3.    Varemængde

Dette dataelement må kun anvendes i tilfælde, hvor der er blevet bevilget en periode med forlænget anvendelse; i den forbindelse angives den varemængde, som må fortoldes i denne forlængede periode, og de relevante måleenheder. Enhederne angives i supplerende mængdeenheder, jf. den kombinerede nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87).

Angiv varernes nettomængde i supplerende mængdeenheder, jf. den kombinerede nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87).

Angiv den anslåede mængde varer, der på månedsbasis skal henføres under en toldprocedure ved hjælp af den pågældende forenkling.

Angiv den anslåede mængde varer, som det er hensigten at henføre under den særlige procedure i bevillingens gyldighedsperiode.

Hvis ansøgningen vedrører varer omfattet af de særlige bestemmelser (del A og B) i del I, bestemmelser, afsnit II, i den kombinerede nomenklatur (varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme/civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer), er oplysninger om varemængden ikke nødvendige.

5/4.    Vareværdi

Oplys den anslåede værdi af de varer, som det er hensigten at bevillingen skal omfatte.

Angiv den anslåede maksimale værdi i euro for de varer, som det er hensigten at henføre under den særlige procedure. Værdien kan desuden angives i en anden valuta end euro.

Angiv den anslåede maksimale værdi i euro for de varer, som det er hensigten at henføre under den særlige procedure. Værdien kan desuden angives i en anden valuta end euro.

5/5.    Udbyttesats

Angiv den anslåede udbyttesats eller den anslåede gennemsnitlige udbyttesats, eller, såfremt det er hensigtsmæssigt, metoden til at bestemme sådan en sats.

5/6.    Ækvivalente varer

Ækvivalente varer er EU-varer, som oplagres, anvendes eller forædles i stedet for varer, der er henført under en særlig procedure, dog ikke forsendelsesproceduren.

Hvis der er planer om at anvende ækvivalente varer, angives de ækvivalente varers ottecifrede KN-kode, deres handelsmæssige kvalitet og deres tekniske egenskaber for at gøre det muligt for toldmyndighederne at foretage den nødvendige sammenligning mellem de ækvivalente varer og de varer, som de erstatter.

De relevante koder for D.E. 5/8. Identifikation af varer kan bruges til at foreslå understøttende foranstaltninger, som kan være nyttige med henblik på denne sammenligning.

Angiv om ikke-EU-varerne ville være genstand for antidumping-, udlignings- eller beskyttelsestold eller enhver anden yderligere told efter suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning.

Angiv de foranstaltninger, som anvendes med henblik på at fastslå, om betingelserne for at anvende de ækvivalente varer er opfyldt.

Hvis de ækvivalente varer befinder sig på et mere fremskredent produktionstrin eller er i en bedre stand end EU-varerne (i tilfælde af reparation), angives de relevante oplysninger.

5/7.    Forædlingsprodukter

Angiv oplysninger om alle forædlingsprodukter, der er resultat af processerne, dvs. det primære forædlingsprodukt og det sekundære forædlingsprodukt, som er biprodukter af forædlingsprocessen og ikke det egentlige forædlingsprodukt, hvis det er relevant.

Kode og beskrivelse i den kombinerede nomenklatur: bemærkningerne til D. 5/1. Varekode og 5/2. Varebeskrivelse finder anvendelse.

5/8.    Identifikation af varer

Angiv de planlagte foranstaltninger med henblik på identifikation ved at bruge mindst en af de relevante koder.

Disse oplysninger udfyldes ikke i forbindelse med toldoplag, aktiv forædling eller passiv forædling med ækvivalente varer. D. E. 5/6. ækvivalente varer anvendes i stedet.

Disse oplysninger angives ikke ved passiv forædling med fremgangsmåden med standardombytning. D.E. XVIII/2 Ombytningsvarer i afsnit XVIII udfyldes i stedet.

5/9.    Udelukkede varekategorier eller -bevægelser

Angiv de varer, der er udelukket fra forenklingen ved at anvende den sekscifrede nomenklaturkode i det harmoniserede system.

Gruppe 6 — Betingelser og vilkår

6/1.    Forbud og restriktioner

Angiv alle forbud og restriktioner på nationalt niveau og EU-niveau, som gælder for de varer og/eller den pågældende procedure i medlemsstaten/medlemsstaterne, hvor frembydelsen finder sted.

Angiv de myndigheder, som er ansvarlige for de kontroller og formaliteter, der skal gennemføres inden varernes frigivelse.

6/2.    Økonomiske forudsætninger

Proceduren for aktiv og passiv forædling må kun anvendes, såfremt EU-producenternes væsentlige interesser ikke berøres negativt af en bevilling til forædlingsproceduren (økonomiske forudsætninger).

I de fleste tilfælde er en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger ikke nødvendig. I visse tilfælde skal en sådan undersøgelse imidlertid foretages på EU-niveau.

Mindst en af de relevante koder, der defineret for økonomiske betingelser, skal anvendes for hver KN-kode, som er blevet angivet i D.E. 5/1. Varekode. Ansøgeren kan angive yderligere oplysninger, især hvor det er nødvendigt at undersøge de økonomiske forudsætninger.

6/3.    Generelle bemærkninger

Generelle oplysninger om de forpligtelser og/eller formaliteter som følger af bevillingen.

Forpligtelser som følger af bevillingen, især med hensyn til forpligtelsen til at underrette den besluttende myndighed om ændringer i de bagvedliggende kendsgerninger og betingelser, jf. kodeksens artikel 23, stk. 2.

Den besluttende toldmyndighed skal fastsætte de nærmere bestemmelser i forbindelse med klageadgang i overensstemmelse med kodeksens artikel 44.

Angiv de nærmere betingelser, som varen er underlagt indtil afgørelsens gennemførelse.

Såfremt det er relevant, skal afgørelsen indeholde en bemærkning, der gør indehaveren af afgørelsen opmærksom på, at afgørelsens original skal afleveres til det af ham valgte gennemførelsestoldsted, når varerne frembydes.

Det skal i bevillingen fastlægges, at der dispenseres fra forpligtelsen til at indgive en supplerende angivelse i de tilfælde, som omhandles i kodeksens artikel 167, stk. 2.

Der kan dispenseres fra forpligtelsen til at indgive en supplerende angivelse, hvis betingelserne i artikel 167, stk. 3, er opfyldt.

Bevillinger til at anvende aktiv forædling EX/IM eller passiv forædling EX/IM, som omfatter en eller flere medlemsstater, og bevillinger til at anvende aktiv forædling IM/EX eller passiv forædling IM/EX, som involverer mere end en medlemsstat, skal omfatte de forpligtelser, der er fastlagt i artikel 176, stk. 1.

Bevillinger til aktiv forædling IM/EX, som involverer én medlemsstat, skal omfatte den forpligtelse, der er fastlagt i artikel 175, stk. 5.

Angiv, om forædlingsprodukterne eller varerne, som er henført under EX/IM-proceduren for aktiv forædling, anses for at være overgået til fri omsætning i overensstemmelse med artikel 170, stk. 1.

Angiv, om foranstaltninger er nødvendige, inden den godkendte modtager kan disponere over de modtagne varer.

Angiv de drifts- og kontrolforanstaltninger, som den godkendte modtager skal overholde. Hvis det er relevant, angives enhver konkret betingelse i forbindelse med de forsendelsesprocedurer, der gennemføres uden for normal arbejdstid af bestemmelsestoldstedet/bestemmelsestoldstederne.

Angiv, at den godkendte afsender skal indgive en forsendelsesangivelse til afgangstoldstedet, inden varerne frigives.

Angiv de drifts- og kontrolforanstaltninger, som den godkendte afsender skal overholde. Hvis det er relevant, angives enhver konkret betingelse i forbindelse med forsendelsesprocedurer, der gennemføres uden for normal arbejdstid af afgangstoldstedet/afgangstoldstederne.

Angiv, at de sikkerhedsforanstaltninger, som er fastlagt i bilag A til ISO 17712, gælder for særlige typer segl:

Giv en detaljeret beskrivelse af korrekt kontrol og registrering af segl inden deres anbringelse og anvendelse.

Beskriv de foranstaltninger, der skal træffes, hvis uregelmæssigheder eller manipulation konstateres.

Angiv, hvordan segl skal behandles efter brug.

Brugeren af den særlige type segl må ikke genbestille, genbruge eller kopiere seglenes unikke numre eller kendetegn, medmindre toldmyndighederne har givet tilladelse dertil.

Angiv de drifts- og kontrolforanstaltninger, som bevillingshaveren skal overholde.

Gruppe 7 — aktiviteter og procedurer

7/1.    Transaktionstype

Angiv (ja/nej), om ansøgningen vedrører en import- eller eksporttransaktion ved at angive, hvilken påtænkt transaktion, BTO- eller BOO-afgørelsen skal anvendes til. Typen af særlig procedure bør angives.

7/2.    Type toldprocedurer

Angiv den/de relevante toldprocedure(r), som ansøgeren ønsker at anvende. Hvis det er relevant, anføres referencenummeret på den pågældende bevilling, hvis det ikke fremgår af andre oplysninger i ansøgningen. Hvis der endnu ikke er givet bevilling, angives den relevante ansøgnings registreringsnummer.

7/3.    Type angivelser

Angiv den type toldangivelse (forenklet, standard eller indskrivning i klarererens regnskaber), som ansøgeren ønsker at anvende.

For forenklede angivelser angives referencenummeret på bevillingen, hvis det ikke fremgår af andre oplysninger i ansøgningen. Hvis der endnu ikke er givet bevilling til forenklet angivelse, angives den relevante ansøgnings registreringsnummer.

For indskrivning i regnskaberne angives referencenummeret på bevillingen, hvis det ikke fremgår af andre oplysninger i ansøgningen. Hvis der endnu ikke er givet bevilling til indskrivning i regnskaberne, angives den relevante ansøgnings registreringsnummer.

7/4.    Antal operationer (sendinger)

Hvis den samlede sikkerhedsstillelse anvendes til at dække eksisterende toldskyld eller til at henføre varer under en særlig procedure, angives antallet af sendinger i den seneste 12-måneders periode.

Anfør et skøn over, hvor ofte ansøgeren vil anvende forenklingen pr. måned.

Anfør et skøn over, hvor ofte ansøgeren vil anvende forenklingen pr. måned og pr. medlemsstat, hvor frembydelsen finder sted.

Giv et skøn over, hvor ofte ansøgeren vil modtage varer under TIR-transport pr. måned.

Giv et skøn over, hvor ofte ansøgeren vil sende varer under proceduren for EU-forsendelse pr. måned.

Giv et skøn over, hvor ofte ansøgeren vil modtage varer under proceduren for EU-forsendelse pr. måned.

Giv et skøn over, hvor ofte ansøgeren vil gøre brug af EU-forsendelsesprocedurer.

7/5.    Oplysninger om planlagte aktiviteter

Beskriv arten af de planlagte aktiviteter eller den planlagte anvendelse (f.eks. oplysninger om processer, der udføres som led i en lønforarbejdningskontrakt eller de sædvanlige behandlinger under aktiv forædling), som gennemføres for varerne inden for rammerne af den særlige procedure.

Hvis ansøgeren ønsker at gennemføre forædlingen af varerne under proceduren for aktiv forædling eller særligt anvendelsesformål i et toldoplag, jf. kodeksens artikel 241, skal han angive de relevante oplysninger.

Angiv i givet fald navn, adresse og funktion for andre involverede personer.

For varer henført under toldoplag eller forædlingsprocedurer er det med de sædvanlige behandlinger muligt at sikre deres bevarelse, forbedre deres udseende eller handelskvalitet eller forberede deres distribution eller videresalg. Hvis det er hensigten at gennemføre de sædvanlige behandlinger under aktiv eller passiv forædling, henvises der til de relevante punkter i bilag 71-03.

Giv et overblik over forretningstransaktionerne og varebevægelserne under centraliseret toldbehandling.

Beskriv arten af den planlagte anvendelse af varerne, der skal henføres under proceduren for midlertidig indførsel.

Angiv den relevante artikel, som bør anvendes med henblik på at nyde godt af fuldstændig fritagelse for importafgifter.

Hvis der ansøges om fuldstændig fritagelse for importafgifter i overensstemmelse med artikel 229 eller 230, anføres en beskrivelse og mængderne af de varer, der skal produceres.

Gruppe 8 — andet

8/1.    Type hovedbogholderi

Angiv type hovedbogholderi nærmere ved at oplyse, hvilket system der påtænkes anvendt, herunder softwaren.

8/2.    Regnskabstype

Angiv type regnskab nærmere ved at oplyse, hvilket system der påtænkes anvendt, herunder softwaren.

Regnskaberne skal gøre det muligt for toldmyndighederne at føre tilsyn med den pågældende procedure, især med hensyn til identifikation af varer, der er henført under proceduren, deres toldmæssige status og deres bevægelser.

8/3.    Dataadgang

Angiv på hvilke måder oplysninger i told- eller forsendelsesangivelsen gøres tilgængelige for toldmyndighederne.

8/4.    Stikprøver osv.

Angiv (ja/nej), om eventuelle prøver, fotografier, brochurer eller anden dokumentation, som kan være toldmyndighederne til hjælp ved bestemmelse af, hvorledes varen skal tariferes i toldnomenklaturen, er vedhæftet som bilag.

Hvis der er en prøve, bør det angives, hvorvidt denne bør returneres eller ej.

Angiv eventuelle prøver, fotografier, brochurer eller anden dokumentation om varens sammensætning og bestanddele, som kan vise, hvilken fremstillingsproces eller forarbejdning de anvendte materialer har undergået

8/5.    Supplerende oplysninger

Anfør eventuelle supplerende oplysninger, hvis de vurderes at være til hjælp.

8/6.    Sikkerhedsstillelse

Angiv, om den pågældende bevilling kræver, at der stilles en sikkerhed. Hvis ja, anføres referencenummeret for den sikkerhed, der stilles i forbindelse med den pågældende bevilling.

8/7.    Sikkerhedsstillelsesbeløb

Anfør beløbet for den enkelte sikkerhedsstillelse eller, hvor der er tale om samlet sikkerhed, det beløb, som svarer til den del af referencebeløbet, som er tildelt den pågældende bevilling til midlertidig opbevaring eller den særlige procedure.

8/8.    Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Ved ansøgninger om bevilling til overdragelse af rettigheder og forpligtelser mellem personer, som er ansvarlige for proceduren, jf. kodeksens artikel 218, angives oplysninger om erhververen og de foreslåede overførselsformaliteter. En sådan anmodning kan også indgives til den kompetente toldmyndighed på et senere tidspunkt, efter at ansøgningen er blevet antaget og bevillingen af en særlig procedure givet.

Angiv de nærmere betingelser, hvorunder overdragelsen af rettigheder og forpligtelser kan finde sted. Hvis anmodningen om overdragelse af rettigheder og forpligtelser afvises, angives begrundelsen for afvisningen.

8/9.    Nøgleord

Angivelse af de relevante nøgleord, som toldmyndighederne i de udstedende medlemsstater har indekseret afgørelsen vedrørende bindende oplysninger under. Denne indeksering (via tilføjelse af nøgleord) gør det lettere at finde frem til de relevante afgørelser vedrørende bindende oplysninger, som er blevet udstedt af toldmyndighederne i de øvrige medlemsstater.

8/10.    Nærmere oplysninger om lagerfaciliteterne

Angiv oplysninger om de lokaler eller andre steder til midlertidig opbevaring eller toldoplag, som påtænkes anvendt som lagerfaciliteter.

Heri kan indgå oplysninger om faciliteternes fysiske karakteristika, det udstyr, der anvendes til lagervirksomheden og, såfremt der er tale om lagerfaciliteter med særlige indretninger, andre oplysninger, som måtte være nødvendige for at kontrollere overensstemmelse med henholdsvis artikel 117, litra b), og artikel 202.

8/11.    Oplagring af EU-varer

Angiv (ja/nej) om der er planer om at oplagre EU-varer i et toldoplag eller en lagerfacilitet til midlertidig opbevaring.

En anmodning om oplagring af EU-varer kan også indgives til den besluttende toldmyndighed på et senere tidspunkt, efter at ansøgningen er blevet antaget og bevillingen til drift af lagerfaciliteter givet.

Hvis det er hensigten at oplagre EU-varer i en lagerfacilitet til toldoplag, og betingelserne i artikel 177 finder anvendelse, angives reglerne for regnskabsmæssig adskillelse.

8/12.    Samtykke til offentliggørelse på listen over bevillingshavere

Angiv (ja/nej) om ansøgeren giver sit samtykke til at offentliggøre følgende oplysninger vedrørende den bevilling, han eller hun ansøger om, i den offentlige liste over bevillingshavere:

Bevillingshaveren

Bevillingstype

Ikrafttræden eller, hvis relevant, gyldighedsperiode

Den besluttende toldmyndigheds medlemsstat

Kompetent toldsted/kontroltoldsted

8/13.    Beregning af importafgiftsbeløbet i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3

Angiv (ja/nej), om ansøgeren ønsker at beregne importafgiftsbeløbet i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3.

Hvis svaret er nej, skal artikel 85 anvendes, således at beregningen af importafgiftsbeløbet foretages på grundlag af tariferingen, toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af varerne på det tidspunkt, hvor den for dem aktuelle toldskyld opstod.

Hvis bevillingshaveren ønsker at beregne importafgiftsbeløbet i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3, skal det i bevillingen til aktiv forædling fastlægges, at de relevante forædlingsprodukter hverken må importeres direkte eller indirekte af bevillingshaveren eller overgå til fri omsætning i en periode på et år efter, at de er blevet reeksporteret. Forædlingsprodukter må imidlertid importeres direkte eller indirekte af bevillingshaveren og overgå til fri omsætning i en periode på et år efter, at de er blevet reeksporteret, hvis importafgiftsbeløbet fastsættes i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3.

AFSNIT II

Ansøgning eller afgørelse vedrørende bindende tariferingsoplysninger

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og afgørelsen vedrørende bindende tariferingsoplysningerDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

II/1.

Genudstedelse af en BTO-afgørelse

A [*]

II/2.

Toldnomenklatur

A [*]

II/3.

Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger

C [*] A [+]

II/4.

Begrundelse for varens tarifering

A [+]

II/5.

Materiale fremsendt af ansøgeren, på grundlag af hvilket BTO-afgørelsen er udstedt

A [+]

II/6.

Billeder

B

II/7.

Anvendelsesdato

A [+]

II/8.

Slutdato for den forlængede anvendelse

A [+]

II/9.

Begrundelse for ugyldiggørelse

A [+]

II/10.

Ansøgningens registreringsnummer

A [+]

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende specifikke datakrav til ansøgningen om og afgørelsen vedrørende bindende tariferingsoplysninger

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

II/1.    Genudstedelse af en BTO-afgørelse

Angiv (ja/nej) om ansøgningen vedrører genudstedelse af en BTO-afgørelse. Ved ja anføres de relevante oplysninger.

II/2.    Toldnomenklatur

Angiv, hvilken nomenklatur varerne tariferes i (indsæt tegnet »x« i én rubrik).

Følgende nomenklaturer er anført:

 Den kombinerede nomenklatur (KN), hvori der gives en ottecifret tarifering af varer i Unionen

 Taric, der består af yderligere et 9. og 10. ciffer, som afspejler toldmæssige og ikketoldmæssige foranstaltninger i Unionen, f.eks. toldsuspensioner, toldkontingenter, antidumpingtold osv., og som også kan bestå af Taric-tillægskoder og nationale koder fra og med 11. ciffer

 Nomenklaturen over Eksportrestitutioner for Landbrugsprodukter (Restitutionsnomenklaturen).

Hvis nomenklaturen ikke er blandt de anført, angives den pågældende nomenklatur.

II/3.    Handelsbetegnelse og supplerende oplysninger

Angiv de oplysninger, ansøgeren ønsker, skal være fortrolige, herunder varernes varemærke og modelnummer.

I visse tilfælde, herunder hvor der indgives prøver, kan den pågældende administration tage fotografier (f.eks. af de indgivne prøver) eller bede et laboratorium om at foretage en analyse. Ansøgeren skal klart angive, hvorvidt sådanne fotografier, analyseresultater osv. samlet eller delvist skal behandles som fortrolige. Alle sådanne oplysninger, der ikke er angivet som fortrolige, vil blive offentliggjort i den offentlige EBTI-database og gjort tilgængelige på internettet.

Dette felt skal indeholde alle de oplysninger, som ansøgeren har markeret som fortrolige i BTO-ansøgningen samt eventuelle oplysninger, som toldmyndighederne i den udstedende medlemsstat har tilføjet, og som de anser for fortrolige.

II/4.    Begrundelse for varens tarifering

Angiv de relevante bestemmelser i retsakter eller foranstaltninger, som danner grundlag for varernes tarifering i den toldnomenklatur, der er angivet under dataelement 5/1 varekode i afsnit I.

II/5.    Materiale fremsendt af ansøgeren, på grundlag af hvilket BTO-afgørelsen er udstedt

Angiv, om BTO-afgørelsen er blevet udstedt på baggrund af en beskrivelse, brochurer, fotografier, prøver eller andre dokumenter indgivet af ansøgeren.

II/6.    Billeder

Billeder af de varer, der tariferes, hvis relevant.

II/7.    Anvendelsesdato

Den dato, hvor den kompetente toldmyndighed, som omhandles i kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, har modtaget ansøgningen.

II/8.    Slutdato for den forlængede anvendelse

Ved tilladelser om forlænget anvendelse angives slutdatoen for den periode, hvori BTO-afgørelsen stadig må anvendes.

II/9.    Begrundelse for ugyldiggørelse

Ved ugyldiggørelse af BTO-afgørelsen inden den normale gyldighedsperiodes udløb angives begrundelsen for ugyldiggørelsen ved at anføre den relevante kode.

II/10.    Ansøgningens registreringsnummer

Unikt referencenummer, som ansøgningen har fået tildelt af den kompetente toldmyndighed ved modtagelsen.

AFSNIT III

Ansøgning eller afgørelse vedrørende bindende oprindelsesoplysninger

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og afgørelsen vedrørende bindende oprindelsesoplysningerDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

III/1.

Retsgrundlag

A [*]

III/2.

Varens sammensætning

A

III/3.

Oplysninger, der gør det muligt at fastlægge oprindelse

A [*]

III/4.

Angivelse af, hvilke data der skal behandles fortroligt

A

III/5.

Oprindelsesland og retlige rammer

A [+]

III/6.

Begrundelse for bedømmelse af oprindelse

A [+]

III/7.

Pris ab fabrik

A

III/8.

Anvendte materialer, oprindelsesland, KN-kode og værdi

A [+]

III/9.

Beskrivelse forædlingsprocessen til opnåelse af oprindelsesstatus

A [+]

III/10.

Sprog

A [+]

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakrav tilansøgningen eller afgørelsen vedrørende bindende oprindelsesoplysninger

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

III/1.    Retsgrundlag

Angiv de retsforskrifter, der finder anvendelse, i overensstemmelse med kodeksens artikel 59 eller 64.

III/2.    Varens sammensætning

Angiv efter behov varernes sammensætning, de undersøgelsesmetoder, der eventuelt er anvendt til at bestemme den, og varernes pris ab fabrik.

III/3.    Oplysninger, der gør det muligt at fastlægge oprindelse

Angiv oplysninger, der gør det muligt at bestemme oprindelsen, de anvendte materialer og deres oprindelse, tarifering, tilsvarende værdier og en beskrivelse af de nærmere omstændigheder (regler for positionsskifte, merværdi, beskrivelse af bearbejdning eller forarbejdning eller enhver anden specifik regel), der har gjort det muligt at opfylde betingelserne vedrørende fastlæggelse af oprindelse. det bør især anføres, hvilken oprindelsesregel der er anvendt, og hvor varen forventes at have oprindelsesstatus.

III/4.    Angivelse af, hvilke data der skal behandles fortroligt

Ansøgeren skal angive de oplysninger, som skal behandles fortroligt.

Alle oplysninger, der ikke angives som fortrolige i ansøgningen, kan blive gjort tilgængelige på internettet, når afgørelsen er udstedt.

De oplysninger, som ansøgeren har markeret som fortrolige i BOO-ansøgningen samt eventuelle oplysninger, som toldmyndighederne i den udstedende medlemsstat har tilføjet, og som de anser for fortrolige, bør markeres i overensstemmelse hermed i afgørelsen.

Alle oplysninger, der ikke angives som fortrolige i afgørelsen, kan blive gjort tilgængelige på internettet.

III/5.    Oprindelsesland og retlige rammer

Det af toldmyndighederne fastslåede oprindelsesland for de varer, som afgørelsen er udstedt for, og en angivelse af den retlige ramme (ikke-præferentiel/præferentiel; henvisning til aftalen, konventionen, beslutningen, forordningen; andet).

Hvis den præferenceoprindelsen ikke kan fastlås for de pågældende varer, angives »uden oprindelsesstatus« og den retlige ramme i BOO-afgørelsen.

III/6.    Begrundelse for bedømmelse af oprindelse

Begrundelse for den vurdering af oprindelsen, som toldmyndigheden har foretaget (fuldt ud fremstillede varer, sidste væsentlige bearbejdning, tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, oprindelseskumulation, andet).

III/7.    Pris ab fabrik

Hvis det kræves til bestemmelse af oprindelsen, er dette et obligatorisk dataelement.

III/8.    Anvendte materialer, oprindelsesland, KN-kode og værdi

Hvis det kræves til bestemmelse af oprindelsen, er dette et obligatorisk dataelement.

III/9.    Beskrivelse forædlingsprocessen til opnåelse af oprindelsesstatus

Hvis det kræves til bestemmelse af oprindelsen, er dette et obligatorisk dataelement.

III/10.    Sprog

Angivelse af det sprog, på hvilket BOO'en er udstedt.

AFSNIT IV

Ansøgning og bevilling vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af status som autoriseret økonomisk operatørDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

IV/1.

Ansøgers juridiske status

A [*]

IV/2.

Etableringsdato

A [*]

IV/3.

Ansøgerens rolle(r) i den internationale forsyningskæde

A [*]

IV/4.

Medlemsstater, hvori der udføres toldrelaterede aktiviteter

A [*]

IV/5.

Oplysninger om grænseovergange

A [*]

IV/6.

Allerede indrømmede forenklinger og lettelser, sikkerheds- og/eller sikringscertifikater, der er udstedt på grundlag af internationale konventioner, en international standard fra Den Internationale Standardiseringsorganisation eller en europæisk standard fra de europæiske standardiseringsorganisationer, eller certifikater, der svarer til AEO-certifikater, og som er udstedt i tredjelande

A [*]

IV/7.

Samtykke til udveksling af oplysningerne i AEO-bevillingen med henblik på at sikre funktionen af de systemer, der er fastlagt i internationale aftaler/ordninger med tredjelande vedrørende gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør og foranstaltninger vedrørende sikkerhed.

A [*]

IV/8.

Fast forretningssted (PBE)

A

IV/9.

Kontor(er), hvor tolddokumentation opbevares og er tilgængelig

A [*]

IV/10.

Sted, hvor almindelige logistiske ledelsesaktiviteter foregår.

A [*]

IV/11.

Forretningsaktiviteter

A [*]

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af status som autoriseret økonomisk operatør

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

IV/1.    Ansøgers juridiske status

Den juridiske status som angivet i oprettelsesdokumentet.

IV/2.    Etableringsdato

Med tal — dag, måned og år for oprettelsen.

IV/3.    Ansøgerens rolle(r) i den internationale forsyningskæde

Angiv ansøgerens rolle i forsyningskæden ved hjælp af den relevante kode.

IV/4.    Medlemsstater, hvori der udføres toldrelaterede aktiviteter

Anfør landekoden/landekoderne. Hvis ansøgeren driver en lagerfacilitet eller har andre lokaler i en anden medlemsstat, angives adressen/adresserne og typen/typerne af faciliteter ligeledes.

IV/5.    Oplysninger om grænseovergange

Anfør referencenummeret/referencenumrene på toldsteder, som ofte anvendes ved grænseovergang. Hvis ansøgeren er en toldrepræsentant, angives referencenummeret/referencenumrene på toldstedet/toldstederne, som ofte anvendes ved grænseovergang.

IV/6.    Allerede indrømmede forenklinger og lettelser, sikkerheds- og/eller sikringscertifikater, der er udstedt på grundlag af internationale konventioner, en international standard fra Den Internationale Standardiseringsorganisation eller en europæisk standard fra de europæiske standardiseringsorganisationer, eller certifikater, der svarer til AEO-certifikater, og som er udstedt i tredjelande

Er der i forvejen indrømmet forenklinger, anføres typen af forenkling, den relevante toldprocedure og bevillingsnummeret. Er der i forvejen indrømmet lettelser, angives type forenkling og certifikatnummeret. Ved godkendelser som sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter angives godkendelsen: sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter og godkendelsesnummer. Er ansøgeren indehaver af et certifikater, der svarer til AEO-certifikater, og som er udstedt i tredjelande, angives certifikatets nummer og udstedelseslandet.

IV/7.    Samtykke til udveksling af oplysningerne i AEO-bevillingen med henblik på at sikre funktionen af de systemer, der er fastlagt i internationale aftaler/ordninger med tredjelande vedrørende gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør og foranstaltninger vedrørende sikkerhed

Angiv (ja/nej), om ansøgeren er villig til at samtykke til udveksling af oplysningerne i AEO-bevillingen med henblik på at sikre funktionen af de systemer, der er fastlagt i internationale aftaler/ordninger med tredjelande vedrørende gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør og foranstaltninger vedrørende sikkerhed.

Hvis svaret er ja, skal ansøgeren også oplyse virksomhedens omskrevne navn og adresse.

IV/8.    Fast forretningssted (PBE)

Hvis ansøgningen indgives i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, skal det faste forretningssteds fulde navn og momsidentifikationsnummer angives.

IV/9.    Kontor(er), hvor tolddokumentation opbevares og er tilgængelig

Anfør de fulde adresser for det relevante kontor/de relevante kontorer. Hvis et andet toldsted har ansvaret for at levere al toldrelateret dokumentation, end det toldsted, hvor denne opbevares, angives dette toldsteds fulde adresse ligeledes.

IV/10.    Sted, hvor almindelige logistiske ledelsesaktiviteter foregår.

Dette dataelement anvendes kun, hvis de kompetente toldmyndigheder ikke kan fastslås i overensstemmelse med kodeksens artikel 22, stk. 1, tredje afsnit. I givet fald angives den fulde adresse på det pågældende sted.

IV/11.    Forretningsaktiviteter

Angiv oplysninger om ansøgerens forretningsaktiviteter.

AFSNIT V

Ansøgning og bevilling vedrørende forenkling af fastsættelsen afde beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen tilforenklingen af fastsættelsen afde beløb, der udgør en del af varernes toldværdiDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

V/1.

Genstand for og karakter af forenklingen

A

Den status, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakrav tilansøgningen om og bevillingen af forenkling af fastsættelsen afde beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

V/1.    Genstand for og karakter af forenklingen

Angiv, hvilke elementer — der skal lægges til eller trækkes fra toldværdien, jf. kodeksens artikel 71 og 72, eller hvilke elementer, som udgør en del af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, jf. kodeksens artikel 70, stk. 2, — som er omfattet af forenklingen (hjælp, royalties, transportomkostninger osv.) efterfulgt af en reference til den beregningsmetode, der anvendes til at bestemme de respektive beløb.

AFSNIT VI

Ansøgning om og bevilling til samlet sikkerhedsstillelse,herunder mulighed for reduktion eller fritagelse

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen tilsamlet sikkerhedsstillelse,herunder mulighed for reduktion eller fritagelseDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

VI/1.

Toldafgift og andre afgifter

A [*]

VI/2.

Gennemsnitlig periode mellem henførslen af varer under proceduren og procedurens afslutning

A [*]

VI/3.

Sikkerhedsstillelsens størrelse

A

VI/4.

Sikkerhedsstillelsens form

C [*]

VI/5.

Referencebeløb

A

VI/6.

Betalingsfrist

A

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakrav tilansøgningen om og bevilling af samlet sikkerhedsstillelse,herunder mulighed for reduktion eller fritagelse

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

VI/1.    Toldafgift og andre afgifter

Angiv det højeste toldbeløb og andre afgifter, som gælder for enhver enkelt sending i den seneste 12-måneders periode. Hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige, angives det højeste sandsynlige beløb for told og andre afgifter, som gælder for enhver enkelt sending i den næste 12-måneders periode.

VI/2.    Gennemsnitlig periode mellem henførslen af varer under proceduren og procedurens afslutning

Angiv den gennemsnitlige periode mellem henførslen af varer under proceduren og procedurens afslutning for den seneste 12-måneders periode. Denne oplysning angives kun, hvis den samlede sikkerhedsstillelse skal bruges til at henføre varer under en særlig procedure.

VI/3.    Sikkerhedsstillelsens størrelse

Angiv, om størrelsen af den sikkerhedsstillelse, som skal dække den eksisterende toldskyld og, hvor det er relevant, andre afgifter, er 100 % eller 30 % af den relevante del af referencebeløbet, og/eller om størrelsen af den sikkerhedsstillelse, som skal dække den potentielle toldskyld og, hvor det er relevant, andre afgifter, er 100 %, 50 %, 30 % eller 0 % af den relevante del af referencebeløbet.

Bevillingstoldmyndigheden kan fremsætte bemærkninger, hvis det er relevant.

VI/4.    Sikkerhedsstillelsens form

Angiv sikkerhedsstillelsens form.

Hvis sikkerheden stilles i form af et tilsagn, angives kautionistens fulde navn og adresse.

Hvis sikkerhedsstillelsen er gyldig i mere end en medlemsstat, angives fulde navn og adresse på kautionistens repræsentanter i den anden medlemsstat.

VI/5.    Referencebeløb

Angiv oplysninger om referencebeløbet, som dækker alle ansøgerens transaktioner, angivelser eller procedurer, jf. kodeksens artikel 89, stk. 5.

Anfør referencebeløbet, som dækker alle bevillingshaverens transaktioner, angivelser eller procedurer, jf. kodeksens artikel 89, stk. 5.

Hvis det referencebeløb, som den besluttende toldmyndighed har fastsat, er forskelligt fra det, der er angivet i ansøgningen, begrundes denne forskel.

VI/6.    Betalingsfrist

Hvis den samlede sikkerhed stilles med henblik på at dække den skyldige import- eller eksportafgift ved overgang til fri omsætning eller særlige anvendelsesformål, angives, om sikkerhedsstillelsen omfatter:

den normale periode inden betaling, dvs. maksimalt 10 dage fra det tidspunkt, hvor debitor har fået meddelt toldskylden, jf. kodeksens artikel 108.

Betalingshenstand

AFSNIT VII

Ansøgning om og bevilling af henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke gives i et enkelttilfælde

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke gives i enkelttilfældeDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

VII/1.

Type betalingshenstand

A

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakrav til henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke gives i et enkelttilfælde

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

VII/1.    Type betalingshenstand

Angiv den måde, hvorpå ansøgeren ønsker at anvende betalingshenstanden for den skyldige afgift.

Kodeksens artikel 110, litra b), dvs. samlet for alle de import- eller eksportafgiftsbeløb, der bogføres i overensstemmelse med artikel 105, stk. 1, første afsnit, i en periode, der fastsættes af toldmyndighederne, og som højst må være på 31 dage

Kodeksens artikel 110, litra c), dvs. samlet for alle de import- eller eksportafgiftsbeløb, der bogføres samlet i overensstemmelse med artikel 105, stk. 1, andet afsnit.

AFSNIT VIII

Ansøgning og afgørelse om godtgørelsen af eller fritagelsen for import- eller eksportafgifter

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen og afgørelsen om godtgørelsen af eller fritagelsen for import- eller eksportafgifterDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

VIII/1.

Titel for opkrævning

A

VIII/2.

Toldsted, hvor toldskylden blev meddelt

A

VIII/3.

Toldsted med ansvar for det sted, hvor varerne befinder sig

A

VIII/4.

Bemærkninger fra toldstedet med ansvar for det sted, hvor varerne befinder sig

A [+]

VIII/5

Toldprocedure (anmodning om forudgående opfyldelse af formaliteterne)

A

VIII/6.

Toldværdi

A

VIII/7.

Import- eller eksportafgiftsbeløb, som der ydes godtgørelse af eller fritagelse for

A

VIII/8.

Type import- eller eksportafgiftsbeløb

A

VIII/9.

Retsgrundlag

A

VIII/10

Varernes anvendelse eller bestemmelse

A [+]

VIII/11

Frist for opfyldelse af formaliteterne

A [+]

VIII/12

Erklæring fra den besluttende toldmyndighed

A [+]

VIII/13

Beskrivelse af baggrunden for godtgørelse eller fritagelse

A

VIII/14

Bank- og kontooplysninger

A [*]

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakrav tilansøgningen og afgørelsen om godtgørelsen af eller fritagelsen for import- eller eksportafgifter

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

VIII/1.    Titel for opkrævning

Angiv forsendelsens referencenummer (MRN) for toldangivelsen eller en anden reference, som har givet anledning til meddelelsen vedrørende de import- eller eksportafgifter, som der anmodes om godtgørelse af eller fritagelse for.

VIII/2.    Toldsted, hvor toldskylden blev meddelt

Anfør datanavnet på toldstedet, hvor import- eller eksportafgiften, som ansøgningen omhandler, blev meddelt.

Ved en papirbaseret ansøgning angives navn og fulde adresse, herunder postnummeret, hvis relevant, på det pågældende toldsted.

VIII/3.    Toldsted med ansvar for det sted, hvor varerne befinder sig

Disse oplysninger skal kun angives, hvis de adskiller sig fra det toldsted, der er angivet i D.E. VIII/2 Toldsted, hvor toldskylden blev meddelt.

Angiv det pågældende toldsteds datanavn.

Ved en papirbaseret ansøgning angives navn og fulde adresse, herunder postnummeret, hvis relevant, på det pågældende toldsted.

VIII/4.    Bemærkninger fra toldstedet med ansvar for det sted, hvor varerne befinder sig

Dette dataelement skal udfyldes, såfremt godtgørelsen eller fritagelsen er betinget af en vares tilintetgørelse, dennes afståelse til staten eller henførsel under en særlig procedure eller eksportproceduren, og de nødvendige formaliteter kun er opfyldt for en eller flere af denne vares dele eller komponenter.

Her anføres kvantitet, art og værdi af de varer, som skal forblive i Unionens toldområde.

Når varerne er bestemt til levering til en velgørende institution, angives navn og fulde adresse, herunder postnummer, hvis relevant, for den relevante enhed.

VIII/5.    Toldprocedure (anmodning om forudgående opfyldelse af formaliteterne)

Undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 116, stk. 1, litra a), anføres den relevante kode for den toldprocedure, hvorunder ansøgeren ønsker at markedsføre varerne.

Hvis toldproceduren kræver en bevilling, angives datanavnet for den pågældende bevilling.

Angiv, hvis der anmodes om forudgående opfyldelse af formaliteter.

VIII/6.    Toldværdi

Angiv varernes toldværdi.

VIII/7.    Import- eller eksportafgiftsbeløb, som der ydes godtgørelse af eller fritagelse for

Anfør det import- eller eksportafgiftsbeløb, der skal ydes godtgørelse af eller fritagelse for, ved hjælp den relevante kode for den nationale valuta.

VIII/8.    Type import- eller eksportafgiftsbeløb

Anfør den type import- eller eksportafgift, der skal ydes godtgørelse af eller fritagelse for, ved hjælp af de relevante koder.

VIII/9.    Retsgrundlag

Anfør retsgrundlaget for ansøgningen om ydelse af godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter, ved hjælp af den relevante kode.

VIII/10.    Varernes anvendelse eller bestemmelse

Angiv oplysninger om den anvendelse eller bestemmelse, som varen skal angives til efter de muligheder, der er fastsat i de enkelte tilfælde i kodeksen, og i givet fald, på grundlag af særlig tilladelse fra den besluttende toldmyndighed,

VIII/11.    Frist for opfyldelse af formaliteterne

Angiv fristen i dage for gennemførelse af de formaliteter, som godtgørelsen af eller fritagelsen for import- eller eksportafgiften er betinget af.

VIII/12.    Erklæring fra den besluttende toldmyndighed

Hvis det er relevant, skal den besluttende toldmyndighed angive, at godtgørelsen af eller fritagelsen for import- eller eksportafgifter først vil finde sted, efter at gennemførelsestoldstedet over for den besluttende toldmyndighed har bekræftet, at de formaliteter, som godtgørelsen eller fritagelsen er betinget af, er opfyldt

VIII/13.    Beskrivelse af baggrunden for godtgørelse eller fritagelse

Detaljeret beskrivelse af den begrundelse, der danner grundlaget for anmodningen om fritagelse for eller godtgørelse af import- eller eksportafgiften.

Dette dataelement skal udfyldes, når oplysningerne ikke forefindes andre steder i ansøgningen.

Hvis motivationen for godtgørelsen af eller fritagelsen for import- eller eksportafgiften i afgørelsen adskiller sig fra ansøgningen, gives en detaljeret beskrivelse af den begrundelse, der danner grundlag for afgørelsen.

VIII/14.    Bank- og kontooplysninger

Hvis det er relevant, angives oplysningerne for den bankkonto, som import- eller eksportafgiftsbeløbet skal overføres til i tilfælde af godtgørelse eller fritagelse.

AFSNIT IX

Ansøgning om og bevilling til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen til at drive lagerfaciliteter til midlertidig opbevaringDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

IX/1

Varebevægelser

A

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen til at drive lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

IX/1.    Varebevægelser

Angiv retsgrundlaget for varebevægelserne.

Angiv adressen på bestemmelseslagerfaciliteten/-faciliteterne til midlertidig opbevaring.

Hvis varerne flyttes i henhold til kodeksens artikel 148, stk. 5, litra c), anføres EORI-nummeret på den bevillingshaver, der har bevilling til at drive bestemmelseslagerfaciliteten/-faciliteterne til midlertidig opbevaring.

AFSNIT X

Ansøgning om og bevilling til fast rutefart

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af fast rutefartDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

X/1

Medlemsstat(er), der er omfattet af fast rutefart

A

X/2

Fartøjsnavn

C[*]

X/3

Anløbshavne

C[*]

X/4

Virksomhed

A [*]

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen af fast rutefart

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

X/1.    Medlemsstat(er), der er omfattet af fast rutefart

Angiv de involverede og den/de potentielt involverede medlemsstat(er)

X/2.    Fartøjsnavn

Anfør de relevante oplysninger om de skibe, der indsættes i den faste rutefart.

X/3.    Anløbshavne

Anfør referencen til det toldsted, som er ansvarligt for anløbshavnene for de fartøjer, der indsættes eller påtænkes indsat i fast rutefart.

X/4.    Virksomhed

Angiv (ja/nej), om ansøgeren forpligter sig til:

 at meddele den besluttende toldmyndighed de oplysninger, som der henvises til i artikel 121, stk. 1, og

 at der for ruter med fast rutefart hverken vil ske anløb i havne uden for Unionens toldområde eller i frizoner i en EU-havn, og at der ikke vil blive omladet varer på havet.

AFSNIT XI

Ansøgning om og bevilling af status som autoriseret udsteder

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af status som autoriseret udstederDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XI/1

Toldsted(er) med ansvar for registreringen af beviser for den toldmæssige status som EU-varer

A [+]

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen af status som autoriseret udsteder

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XI/1.    Toldsted(er) med ansvar for registreringen af beviser for den toldmæssige status som EU-varer

Angiv det/de toldsted(er), som den autoriserede udsteder skal fremsende beviset for den toldmæssige status som EU-varer til med henblik på registrering.

AFSNIT XII

Ansøgning om og bevilling af anvendelse af forenklet angivelse

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af brug af forenklet angivelseDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XII/1.

Frist for indgivelse af en supplerende angivelse

A [+]

XII/2.

Underleverandør

A [1][2]

XII/3.

Identifikation af underleverandør

A [2]

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.Bemærkninger

Bemærkningsnummer

Beskrivelse af bemærkning

[1]

Disse oplysninger er kun obligatoriske, såfremt underleverandørens EORI-nummer ikke er tilgængeligt. Hvis EORI-nummeret anføres, er det ikke nødvendigt at anføre navn og adresse.

[2]

Disse oplysninger må kun anvendes til eksportprocedurer, hvis toldangivelsen indgives af underleverandøren.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen af brug af forenklet angivelse

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XII/1.    Frist for indgivelse af en supplerende angivelse

Hvis det er relevant, fastlægger toldmyndigheden de respektive frister udtrykt i dage.

XII/2.    Underleverandør

Hvis det er relevant, anføres ansøgerens fulde navn og adresse.

XII/3.    Identifikation af underleverandør

Anfør den pågældendes EORI-nummer.

AFSNIT XIII

Ansøgning om og bevilling af centraliseret toldbehandling

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af centraliseret toldbehandlingDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XIII/1

Virksomheder, der er involveret i bevillingen i andre medlemsstater

A [1]

XIII/2

Identifikation af de virksomheder, der er involveret i bevillingen i andre medlemsstater

A

XIII/3

Frembydelsestoldsted(er)

A

XIII/4

Identifikation af myndighederne med ansvar for moms, punktafgifter og statistik

C [*] A [+]

XIII/5

Momsbetalingsmetode

A[+]

XIII/6

Skatterepræsentant

A [1]

XIII/7

Identifikation af skatterepræsentant

A

XIII/8

Kode for skatterepræsentantens status

A

XIII/9

Person med ansvar for punktafgiftsformaliteterne

A [1]

XIII/10

Identifikation af personen med ansvar for punktafgiftsformaliteterne

A

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.Bemærkninger

Bemærkningsnummer

Beskrivelse af bemærkning

[1]

Disse oplysninger er kun obligatoriske, såfremt den pågældendes EORI-nummer ikke er tilgængeligt. Hvis EORI-nummeret anføres, er det ikke nødvendigt at anføre navn og adresse.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen af centraliseret toldbehandling

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XIII/1.    Virksomheder, der er involveret i bevillingen i andre medlemsstater

Hvis det er relevant, anføres de pågældende virksomheders fulde navn og adresse.

XIII/2.    Identifikation af de virksomheder, der er involveret i bevillingen i andre medlemsstater

Hvis det er relevant, anføres de pågældende virksomheders EORI-nummer.

XIII/3.    Frembydelsestoldsted(er)

Angiv det/de pågældende toldsted(er)

XIII/4.    Identifikation af myndighederne med ansvar for moms, punktafgifter og statistik

Angiv navn og adresse på de myndigheder med ansvar for moms, punktafgifter og statistik i de medlemsstater, som er involveret i bevillingen og angivet under D.E. 1/4 Geografisk gyldighed — Union.

XIII/5.    Momsbetalingsmetode

De deltagende medlemsstater skal angive deres respektive krav vedrørende indgivelse af data om importmoms; den anvendte momsbetalingsmetode angives.

XIII/6.    Skatterepræsentant

Angiv navn og adresse på ansøgerens skatterepræsentant i den medlemsstat, hvor frembydelsen finder sted.

XIII/7.    Identifikation af skatterepræsentant

Angiv momsnummeret på ansøgerens skatterepræsentant i den medlemsstat, hvor frembydelsen finder sted. Hvis der ikke er udpeget nogen skatterepræsentant, skal ansøgerens momsnummer oplyses.

XIII/8.    Kode for skatterepræsentantens status

Angiv, om ansøgeren varetager sine egne fiskale sager eller udpeger en skatterepræsentant i den medlemsstat, hvor frembydelsen finder sted.

XIII/9.    Person med ansvar for punktafgiftsformaliteter

Angiv navn og adresse på den person, der har ansvaret for betalingen af eller sikkerhedsstillelse for punktafgifter.

XIII/10.    Identifikation af personen med ansvar for punktafgiftsformaliteter

Angiv EORI-nummeret på personen, hvis den pågældende har et gyldigt EORI-nummer, og det er tilgængeligt for ansøgeren.

AFSNIT XIV

Ansøgning om og bevilling til at foretage toldangivelsevia indskrivning i klarererens regnskaber,herunder eksportproceduren

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen tilat foretage en toldangivelsevia indskrivning i klarererens regnskaber,herunder eksportprocedurenDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XIV/1.

Dispensation fra frembydelsesmeddelelse

A

XIV/2.

Dispensation fra angivelse forud for afgang

A

XIV/3.

Toldsted med ansvar for det sted, hvor varerne er tilgængelige for kontrol

C [*] A [+]

XIV/4.

Frist for indgivelse af oplysningerne vedrørende den fuldstændige toldangivelse

A [+]

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevilling til at foretage toldangivelsevia indskrivning i klarererens regnskaber,herunder eksportproceduren

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XIV/1.    Dispensation fra frembydelsesmeddelelse

Angiv (ja/nej), om erhvervsdrivende ønsker dispensation fra kravet om at meddele varernes tilgængelighed for toldkontrol. Hvis ja, angiv da årsagerne.

Hvis bevillingen ikke omfatter dispensation fra at give meddelelse, fastsætter bevillingstoldmyndigheden fristen fra modtagelsen af meddelelsen til varernes frigivelse.

XIV/2.    Dispensation fra angivelse forud for afgang

Hvis ansøgningen vedrører eksportproceduren eller reeksport, godtgøres det, at betingelserne i kodeksens artikel 263, stk. 2, er opfyldt.

XIV/3.    Toldsted med ansvar for det sted, hvor varerne er tilgængelige for kontrol

Angiv det pågældende toldsteds datanavn.

XIV/4.    Frist for indgivelse af oplysningerne vedrørende en fuldstændig toldangivelse

Den besluttende toldmyndighed skal i bevillingen fastlægge den frist, inden for hvilken bevillingshaveren skal sende oplysningerne i den udfyldte toldangivelse til kontroltoldstedet.

Fristen skal angives i dage.

AFSNIT XV

Ansøgning om og bevilling til egen beregning

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen til egen beregningDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XV/1.

Identifikation af toldformaliteter og -kontroller, der skal uddelegeres til den erhvervsdrivende

A

Den status, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen til egen beregning

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XV/1.    Identifikation af toldformaliteter og -kontroller, der skal uddelegeres til den erhvervsdrivende

Angiv de betingelser, hvorunder kontrollen af overholdelsen af forbud og restriktioner, som er fastlagt i D.E. 6/1 Forbud og restriktioner kan foretages af bevillingshaveren.

AFSNIT XVI

Ansøgning om og bevilling af status som autoriseret vejer af bananer

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af status som autoriseret vejer af bananerDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XVI/1.

Økonomisk aktivitet

A

XVI/2.

Vejeanordninger

A

XVI/3.

Supplerende sikkerhedsstillelse

A

XVI/4.

Forhåndsmeddelelse til toldmyndighederne

A

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen af status som autoriseret vejer af bananer

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XVI/1.    Økonomisk aktivitet

Angiv den økonomiske aktivitet i forbindelse med handel med bananer.

XVI/2.    Vejeanordninger

Beskriv vejeanordningerne.

XVI/3.    Supplerende sikkerhedsstillelse

I overensstemmelse med den nationale lovgivning tilstrækkeligt bevis for, at

 der kun anvendes maskiner, der er kalibreret korrekt og opfylder de relevante tekniske standarder, som garanterer, at bananernes nettovægt fastslås præcist

 vejningen af bananer kun udføres af autoriserede vejere på steder, der kontrolleres af toldmyndighederne

 bananernes nettovægt, deres oprindelse og emballering samt vejningstidspunktet og losningsstedet registreres i bananvejningscertifikatet umiddelbart efter vejningen

 bananerne er blevet vejet i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i bilag 61-03

 resultaterne af vejningen øjeblikkeligt indføres i det vejningscertifikat i overensstemmelse med Unionens toldlovgivning.

XVI/4.    Forhåndsmeddelelse til toldmyndighederne

Angiv meddelelsestypen og et meddelelseseksemplar.

AFSNIT XVII

Ansøgning om og bevilling til anvendelse af proceduren for aktiv forædling

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen til at anvende proceduren for aktiv forædlingDatakravstabel

Løbenummer

D.E.-navn

Status

XVII/1

Forudgående eksport (IP EX/IM)

A

XVII/2

Overgang til fri omsætning ved anvendelse af en afslutningsopgørelse

A

Den status, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen til at anvende proceduren for passiv forædling

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XVII/1.    Forudgående eksport

Angiv (ja/nej), om der er planer om at eksportere forædlingsprodukter, der er fremstillet af ækvivalente varer, forud for importen af de varer, som de træder i stedet for (IP EX/IM). Hvis ja, angiv da den foreslåede periode i måneder, inden for hvilken ikke-EU-varerne bør angives til aktiv forædling, idet der tages hensyn til den tid, der er nødvendig til indkøb af varerne og deres transport til Unionen.

XVII/2.    Overgang til fri omsætning ved anvendelse af en afslutningsopgørelse

Angiv (ja/nej), om de forædlede produkter eller varer, der henføres under proceduren for aktiv forædling (IM/EX), anses for at være overgået til fri omsætning, hvis de ikke er blevet henført under en efterfølgende toldprocedure eller reeksporteret inden for fristen for afslutning, og om toldangivelsen til overgang til fri omsætning anses for at være indgivet og antaget og frigivelsen for at være givet inden udløbet af fristen for afslutningen af proceduren.

AFSNIT XVIII

Ansøgning om og bevilling til anvendelse af proceduren for passiv forædling

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen til at anvende proceduren for passiv forædlingDatakravstabel

Løbenummer

D.E.-navn

Status

XVIII/1

Fremgangsmåden med standardombytning

A

XVIII/2

Ombytningsvarer

A

XVIII/3

Forudgående import af ombytningsvarer

A

XVIII/4

Forudgående import af forædlingsprodukter (OP IM/EX)

A

Den status, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen til at anvende proceduren for passiv forædling

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XVIII/1.    Fremgangsmåden med standardombytning

Ved reparation af varer kan et importeret produkt (ombytningsvare) træde i stedet for forædlingsprodukt (den såkaldte fremgangsmåde med standardombytning).

Angiv (ja/nej), om fremgangsmåden med standardombytning påtænkes anvendt. Hvis ja, angiv da den/de relevante kode(r).

Angiv foranstaltningerne til at fastslå at betingelserne for at anvende fremgangsmåden med standardombytning.

XVIII/2.    Ombytningsvarer

Hvis der er planer om at anvende fremgangsmåden med standardombytning (kun muligt ved reparation), angives den ottecifrede KN-kode, handelsmæssig kvalitet og tekniske egenskaber for at gøre det muligt for toldmyndighederne at foretage den nødvendige sammenligning mellem de midlertidige eksportvarer og ombytningsvarerne. Ved denne sammenligning skal der mindst en af de relevante koder, som er fastlagt i forbindelse med D.E. 5/8 Identifikation af varer.

XVIII/3.    Forudgående import af ombytningsvarer

Angiv (ja/nej), om der er planer om at importere ombytningsvarer forud for eksporten af de defekte produkter. Hvis ja, angiv da den periode i måneder, inden for hvilken EU-varerne bør angives til passiv forædling.

XVIII/4.    Forudgående import af forædlingsprodukter (OP IM/EX)

Angiv (ja/nej), om der er planer om at importere forædlingsvarer, der er fremstillet af ækvivalente varer, inden EU-varer henføres under passiv forædling. Hvis ja, angiv da perioden i måneder, inden for hvilken EU-varerne bør angives til passiv forædling, idet der tages hensyn til den tid, der er nødvendig til indkøb af EU-varerne og deres transport til eksporttoldstedet.

AFSNIT XIX

Ansøgning om og bevilling til drift af lagerfacilitetermed henblik på oplæggelse af varer på toldoplag

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen tildrift af lagerfaciliteter med henblik påoplæggelse af varer på toldoplagDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XIX/1

Midlertidig fjernelse

A

XIX/2

Svindprocent

A

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen til at drive lagerfaciliteter til opbevaringmed henblik på oplæggelse af varer på toldoplag

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XIX/1.    Midlertidig fjernelse

Angiv (ja/nej), om der er planer om midlertidigt at fjerne varer, som er henført under toldoplagsproceduren, fra toldoplaget. Angiv alle nødvendige oplysninger, der anses for relevante i forbindelse med den midlertidige fjernelse af varer.

En anmodning om midlertidig fjernelse af EU-varer kan også indgives til den besluttende toldmyndighed på et senere tidspunkt, efter at ansøgningen er blevet antaget og bevillingen til drift af lagerfaciliteter givet.

Angiv de nærmere betingelser for den midlertidige fjernelse af de varer, der er henført under toldoplagsproceduren. Hvis anmodningen afvises, angives begrundelsen for afvisningen.

XIX/2.    Svindprocent

Anfør i givet fald svindprocent(er).

AFSNIT XX

Ansøgning om og bevilling af status som godkendt afsenderfor EU-forsendelse

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen af status somgodkendt afsender med hensyn til EU-forsendelseDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XX/1

Identifikationsforanstaltninger

A [+]

XX/2

Samlet sikkerhedsstillelse

A

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen af status som godkendt afsenderfor EU-forsendelse

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XX/1.    Identifikationsforanstaltninger

Oplysninger om de identifikationsforanstaltninger, som den godkendte afsender skal anvende. Hvis den godkendte afsender har fået bevilling til at anvende en særlig type segl i overensstemmelse med kodeksens artikel 233, stk. 4, litra c), kan den besluttende toldmyndighed bestemme, at sådanne segl skal anvendes som identifikationsforanstaltning. Nummeret på afgørelsen om anvendelse af en særlig type segl skal angives.

XX/2.    Samlet sikkerhedsstillelse

Angiv referencenummeret på afgørelsen om en samlet sikkerhedsstillelse eller en fritagelse for sikkerhedsstillelse. Hvis der endnu ikke er givet bevilling, angives den relevante ansøgnings registreringsnummer.

AFSNIT XXI

Ansøgning om og bevilling til anvendelse af en særlig type segl

KAPITEL 1

Specifikke datakrav til ansøgningen om og bevillingen til anvendelse af en særlig type seglDatakravstabel

D.E.-løbenr.

D.E.-navn

Status

XXI/1.

Type segl

A

Den status og mærkning, som er angivet i datakravstabellen ovenfor, svarer til beskrivelsen i afsnit I, kapitel 1.

KAPITEL 2

Bemærkninger vedrørende de specifikke datakravtil ansøgningen om og bevillingen til anvendelse af en særlig type segl

Beskrivelserne og bemærkningerne i dette kapitel gælder for de dataelementer, der er nævnt i datakravstabellen i kapitel 1.

XXI/1.    Type segl

Anfør alle oplysninger om seglet (f.eks. model, producent, påtegningsbevis fra en kompetent myndighed i overensstemmelse med den internationale standard ISO nr. 17712:2013 for mekaniske segl til fragtcontainere).

Bekræftelse fra den besluttende toldmyndighed om, at seglet har de nødvendige egenskaber og overholder de krævede tekniske specifikationer, samt at der ligger dokumentation til grund for anvendelsen af den særlige type segl, dvs. at der er etableret en kontrol, som er blevet godkendt af de kompetente myndigheder.
BILAG B

FÆLLES DATAKRAV TIL ANGIVELSER, MEDDELELSER OG BEVISER FOR DEN TOLDMÆSSIGE STATUS SOM EU-VARER

AFSNIT I

Datakrav

KAPITEL 1

Indledende bemærkninger til datakravstabellen

1) Angivelsesmeddelelserne indeholder en række dataelementer, hvoraf kun en del skal anvendes, afhængigt af hvilken eller hvilke toldprocedurer det drejer sig om.

2) De dataelementer, som kan angives for hver enkelt procedure, er fastlagt i datakravstabellen. De specifikke bestemmelser for de enkelte dataelementer, som er beskrevet i dette bilags afsnit II, finder anvendelse uanset status for dataelementerne, således som denne er fastlagt i datakr