02014R1388 — DA — 10.12.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1388/2014

af 16. december 2014

om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter

(EUT L 369 af 24.12.2014, s. 37)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/2008 af 8. december 2020

  L 414

15

9.12.2020
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1388/2014

af 16. december 2014

om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukterKAPITEL I

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.  
Denne forordning finder anvendelse på støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV), der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter.
2.  
Denne forordning finder også anvendelse på støtte til at råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer som omhandlet i artikel 44, som ydes til virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, uanset støttemodtagerens størrelse.
3.  

Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) 

støtte, hvis beløb fastsættes ud fra prisen for eller mængden af de produkter, der bringes på markedet

b) 

støtte til aktiviteter, der er knyttet til eksport til tredjelande eller medlemsstater, dvs. støtte, der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, etablering og drift af distributionsnet eller andre løbende udgifter i forbindelse med eksportaktiviteten

c) 

støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter frem for importerede

▼M1

d) 

støtte til kriseramte virksomheder, med undtagelse af støtte, der har til formål at råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer, og støtte til virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, men som blev kriseramte i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021

▼B

e) 

støtteordninger, som ikke udtrykkeligt udelukker individuel støtte til en virksomhed, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer

f) 

ad hoc-støtte til en i litra e) omhandlet virksomhed.

g) 

støtte til operationer, som i henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 508/2014 er ikkestøtteberettigede operationer

h) 

støtte til virksomheder, der af de i artikel 10, stk. 1 til 3, nævnte grunde ikke kan ansøge om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

4.  

Denne forordning finder ikke anvendelse på statsstøtteforanstaltninger, der i sig selv, som følge af de betingelser, der er knyttet til dem, eller i kraft af deres finansieringsmåde uundgåeligt vil føre til en overtrædelse af EU-retten, navnlig:

a) 

støtte, hvis ydelse er betinget af, at modtageren har sit hovedkontor eller hovedsageligt er etableret i den relevante medlemsstat. Det er dog tilladt at stille krav om et forretningssted eller en filial i den støtteydende medlemsstat på tidspunktet for støttens udbetaling

b) 

støtte, hvis ydelse er betinget af, at modtageren gør brug af nationalt producerede varer eller nationale tjenesteydelser

c) 

støtte, der begrænser modtagernes mulighed for at udnytte forsknings-, udviklings- og innovationsresultaterne i andre medlemsstater.

Artikel 2

Anmeldelsestærskel

1.  
Denne forordning finder ikke anvendelse på støtte til projekter med støtteberettigede omkostninger på over 2 mio. EUR, eller hvor støttebeløbet overstiger 1 mio. EUR pr. støttemodtager pr. år.
2.  
De i stk. 1 fastsatte tærskler må ikke omgås ved en kunstig opsplitning af støtteordninger eller støtteprojekter.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(1)

»støtte« : enhver foranstaltning, der opfylder alle kriterierne i traktatens artikel 107, stk. 1

(2)

»små og mellemstore virksomheder« eller »SMV« : virksomheder, der opfylder kriterierne i bilag I

(3)

»fiskevarer og akvakulturprodukter« : de produkter, der er defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 ( 1 )

(4)

»naturkatastrofer« : jordskælv, laviner, jordskred og oversvømmelser, tornadoer, orkaner, vulkanudbrud og naturligt opståede ukontrollable brande

(5)

»kriseramt virksomhed« :

en virksomhed, for hvilken mindst en af følgende omstændigheder gælder:

a) 

for selskaber med begrænset ansvar (bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end tre år), når over halvdelen af selskabets tegnede kapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab. Dette er tilfældet, når der ved at trække de akkumulerede tab fra reserverne (og alle andre poster, der almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens egenkapital) fremkommer et negativt akkumuleret beløb, som overstiger halvdelen af den tegnede kapital. I denne bestemmelse forstås ved »selskab med begrænset ansvar« navnlig de virksomhedstyper, der er nævnt i bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU ( 2 ), og »kapital« omfatter, når det er relevant, en eventuel overkurs.

b) 

for selskaber, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld (bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end tre år), når over halvdelen af selskabets kapital som opført i selskabets regnskaber er forsvundet som følge af akkumulerede tab. I denne bestemmelse forstås ved »selskab, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld« navnlig de virksomhedstyper, der er nævnt i bilag II i direktiv 2013/34/EU

c) 

når virksomheden er under konkursbehandling eller efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer

d) 

når virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til ophør eller har modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er underlagt en omstruktureringsplan.

(6)

»ad hoc-støtte« : støtte, der ikke ydes inden for rammerne af en støtteordning

(7)

»støtteordning« : enhver retsakt, i henhold til hvilken der kan tildeles individuel støtte til virksomheder, som i retsakten er defineret generelt og abstrakt, uden at der er behov for yderligere gennemførelsesforanstaltninger, og enhver retsakt, i henhold til hvilken der til en eller flere virksomheder kan ydes støtte, som ikke er knyttet til et bestemt projekt, i en ikke nærmere defineret periode og/eller for et ikke nærmere defineret beløb

(8)

»individuel støtte« :

a) 

ad hoc-støtte og

b) 

støtte ydet til individuelle støttemodtagere på grundlag af en støtteordning

(9)

»bruttosubventionsækvivalent« : den beløbsværdi, støtten ville have, hvis den var blevet ydet i form af et tilskud til støttemodtageren, før ethvert fradrag af skatter og afgifter

(10)

»tilbagebetalingspligtigt forskud« : et lån til et projekt, der udbetales i en eller flere rater, og hvor betingelserne for tilbagebetalingen afhænger af projekts resultater

(11)

»arbejdets påbegyndelse« : enten påbegyndelsen af anlægsarbejdet i forbindelse med investeringsprojektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først. Køb af jord og forberedende arbejde såsom indhentning af tilladelser og gennemførlighedsundersøgelser betragtes ikke som en påbegyndelse af arbejdet. I forbindelse med virksomhedsovertagelser er »arbejdets påbegyndelse« tidspunktet for erhvervelsen af aktiver, der er direkte knyttet til den erhvervede virksomhed

(12)

»efterfølgerordning på skatteområdet« : en ordning i form af skattefordele, som udgør en ændret udgave af og erstatter en tidligere eksisterende ordning i form af skattefordele

(13)

»støtteintensitet« : bruttostøttebeløbet udtrykt i procent af de støtteberettigede omkostninger, før ethvert fradrag af skat og andre afgifter

(14)

»dato for støttens tildeling« : den dato, hvor støttemodtageren gives ret til at modtage støtten i henhold til de gældende nationale retsregler.

Artikel 4

Betingelser for fritagelse

1.  
Støtteordninger, individuel støtte, der ydes inden for rammerne af støtteordninger, og ad hoc-støtte er forenelige med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 2 eller 3, og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3, når støtten opfylder alle betingelserne i denne forordnings kapitel I samt de specifikke betingelser for den relevante kategori af støtte i denne forordnings kapitel III.
2.  
Støtteforanstaltninger er kun fritaget efter denne forordning, hvis de indeholder en udtrykkelig bestemmelse om, at støttemodtagerne i støtteperioden skal overholde den fælles fiskeripolitiks regler, og at støttemodtagerne, hvis det i denne periode konstateres, at de ikke overholder den fælles fiskeripolitiks regler, skal tilbagebetale støtten i forhold til, hvor alvorlig overtrædelsen er.

Artikel 5

Støttens gennemsigtighed

1.  
Denne forordning finder kun anvendelse på støtte, hvis bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes præcist, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (»gennemsigtig støtte«).
2.  

Følgende kategorier af støtte betragtes som gennemsigtige:

a) 

støtte indeholdt i tilskud og rentetilskud

b) 

støtte indeholdt i lån, når bruttosubventionsækvivalenten er blevet beregnet på basis af de gældende referencesatser på det tidspunkt, hvor lånet blev ydet

c) 

støtte indeholdt i garantier, når:

i) 

bruttosubventionsækvivalenten er blevet beregnet på grundlag af de minimumspræmier, der er fastsat i en Kommissionsmeddelelse, eller

ii) 

metoden til beregning af garantiens bruttosubventionsækvivalent inden foranstaltningens gennemførelse er blevet godkendt på grundlag af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier ( 3 ) eller en eventuel efterfølgende meddelelse herom, efter anmeldelse af denne metode til Kommissionen i henhold til en forordning vedtaget af Kommissionen på statsstøtteområdet, der var gældende på det tidspunkt, og den godkendte metode udtrykkeligt tager sigte på den type garantier og den type underliggende transaktioner, der er relevante i forbindelse med anvendelsen af denne forordning

d) 

støtte i form af skattefordele, når foranstaltningen omfatter et loft, som sikrer, at den gældende tærskel ikke overskrides

e) 

støtte i form af tilbagebetalingspligtige forskud, hvis det samlede pålydende ikke overstiger de tærskler, der finder anvendelse i henhold til denne forordning, eller hvis metoden til beregning af bruttosubventionsækvivalenten for det tilbagebetalingspligtige forskud inden gennemførelsen af foranstaltningen er blevet godkendt af Kommissionen på grundlag af en anmeldelse.

3.  

Ved anvendelsen af denne forordning betragtes følgende kategorier af støtte ikke som gennemsigtige:

a) 

støtte indeholdt i kapitaltilførsler

b) 

støtte indeholdt i risikofinansieringsforanstaltninger.

Artikel 6

Tilskyndelsesvirkning

1.  
Denne forordning finder kun anvendelse på støtte, der har en tilskyndelsesvirkning.
2.  

Støtte anses for at have tilskyndelsesvirkning, hvis modtageren før projektets eller aktivitetens påbegyndelse har indgivet en skriftlig støtteansøgning til den pågældende medlemsstat. Ansøgningen om støtte skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) 

virksomhedens navn og størrelse

b) 

beskrivelse af projektet eller aktiviteten, med angivelse af start- og afslutningsdato

c) 

projektets eller aktivitetens gennemførelsessted

d) 

en liste over de støtteberettigede omkostninger

e) 

støttens form (tilskud, lån, garanti, tilbagebetalingspligtigt forskud m.v.) samt størrelsen af den offentlige finansiering, der er nødvendig for projektet/aktiviteten.

3.  

Uanset stk. 2 anses støtteforanstaltninger i form af skattefordele for at have tilskyndelsesvirkning, når følgende betingelser er opfyldt:

a) 

foranstaltningen giver ret til støtte efter objektive kriterier, og uden at medlemsstaten skal tage yderligere stilling dertil og

b) 

foranstaltningen er vedtaget og trådt i kraft, før arbejdet med det projekt eller den aktivitet, hvortil der ydes støtte, er påbegyndt, undtagen hvor der er tale om efterfølgerordninger på skatteområdet, og aktiviteten allerede var omfattet af de foregående skattefordelsordninger.

4.  

Uanset stk. 1 og 2 gælder kravet om tilskyndelsesvirkning ikke, eller en tilskyndelsesvirkning formodes at bestå, for følgende kategorier af støtte:

a) 

støtte til kompensation for skader forårsaget af visse naturkatastrofer, hvis betingelserne i artikel 44 er opfyldt

b) 

støtte i form af afgiftsfritagelser eller -lempelser indført af medlemsstaterne i henhold til artikel 15, stk. 1, litra f), og artikel 15, stk. 3, i direktiv 2003/96/EF, når betingelserne i nærværende forordnings artikel 45 er opfyldt.

Artikel 7

Støtteintensitet og støtteberettigede omkostninger

1.  
Ved beregning af støtteintensitet og støtteberettigede omkostninger skal alle anvendte tal opgøres før ethvert fradrag af skat og andre afgifter. Der skal foreligge klar, specificeret og aktuel dokumentation for de støtteberettigede omkostninger.
2.  
Hvis støtten ydes som andet end tilskud, er støttebeløbet lig med støttens bruttosubventionsækvivalent.
3.  
Støtte, der udbetales i flere rater, tilbagediskonteres til værdien på den dato, hvor støtten blev tildelt. De støtteberettigede omkostninger tilbagediskonteres ligeledes til deres værdi på den dato, hvor støtten blev tildelt. Den rentesats, der anvendes til tilbagediskonteringsformål, er den gældende kalkulationsrente på støttetidspunktet.
4.  
Hvis støtten ydes i form af skattefordele, tilbagediskonteres støttetrancherne på grundlag af de gældende kalkulationsrentesatser på det tidspunkt, hvor skattefordelen får virkning.
5.  
Når støtten ydes i form af tilbagebetalingspligtige forskud, som i mangel af en godkendt metode til beregning af deres bruttosubventionsækvivalent er udtrykt som en procentdel af de støtteberettigede omkostninger, og det indgår i foranstaltningen, at forskuddene, såfremt projektet på basis af en rimelig og forsigtig hypotese kan betegnes som vellykket, skal tilbagebetales med en forrentning svarende mindst til den gældende kalkulationsrente, da forskuddet blev ydet, kan de maksimale støtteintensiteter, der er fastsat i kapitel III, forhøjes med 10 procentpoint.
6.  
De støtteberettigede omkostninger skal opfylde kravene i artikel 67 til 69 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1303/2013 ( 4 ).

Artikel 8

Kumulering

1.  
Ved vurderingen af, om anmeldelsestærsklerne i artikel 2 og de maksimale støtteintensiteter, der er fastsat i kapitel III, er overholdt, skal der tages hensyn til den samlede offentlige støtte, der er ydet til den støttede aktivitet eller det støttede projekt eller den støttemodtagende virksomhed, uanset om denne støtte finansieres med lokale, regionale eller nationale midler eller af Unionen.
2.  

Støtte, som er fritaget efter denne forordning, kan kumuleres med:

a) 

enhver anden statsstøtte, når denne vedrører andre identificerbare støtteberettigede omkostninger

b) 

enhver anden statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger, hvad enten de overlapper delvist eller helt, på betingelse af, at en sådan kumulering ikke medfører en overskridelse af den maksimale støtteintensitet eller det maksimale støttebeløb, der finder anvendelse på denne støtte i henhold til denne forordning.

3.  
Statsstøtte, der er fritaget efter denne forordning, må ikke kumuleres med nogen form for de minimis-støtte til de samme støtteberettigede omkostninger, hvis en sådan kumulering ville medføre en overskridelse af de støtteintensiteter, der er fastsat i denne forordnings kapitel III.

Artikel 9

Offentliggørelse og information

1.  

Den berørte medlemsstat offentliggør på et centralt statsstøttewebsted, på nationalt eller regionalt niveau:

a) 

de i artikel 11 nævnte kortfattede oplysninger i det standardiserede format, der er fastsat i bilag II, eller et link hertil

b) 

den fulde ordlyd af hver enkelt støtteforanstaltning, jf. artikel 11, eller et link, der giver adgang hertil

c) 

de i bilag III fastlagte oplysninger om alle individuelle støttetildelinger på over 30 000  EUR.

2.  

For støtteordninger i form af skattefordele anses betingelserne i stk. 1, litra c), for at være opfyldt, når medlemsstaterne offentliggør de krævede oplysninger om individuelle støttetildelinger i følgende beløbstrancher (i mio. EUR):

a) 

0,03/-0,2

b) 

0,2/-0,4

c) 

0,4/-0,6

d) 

0,6/-0,8

e) 

0,8/-1

3.  
De i stk. 1, litra c), nævnte oplysninger angives og gøres tilgængelige på den i bilag III beskrevne standardiserede måde med effektive søge- og downloadfunktioner. De i stk. 1 nævnte oplysninger offentliggøres senest 6 måneder efter datoen for støttens tildeling, eller, hvis det drejer sig om støtte i form af skattefordele, senest et år efter udløbet af fristen for indgivelse af skatteangivelsen, og skal være tilgængelige i mindst 10 år fra det tidspunkt, hvor støtten blev tildelt.
4.  
Hver støtteordning og hver afgørelse om tildeling af individuel støtte skal indeholde en udtrykkelig henvisning til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende samt de relevante særlige bestemmelser i kapitel III eller eventuelt til den nationale lov, der sikrer overholdelse af denne forordnings relevante bestemmelser. Desuden angives gennemførelsesbestemmelser til og ændringer af ordningen eller foranstaltningen.
5.  

Kommissionen offentliggør på sit websted:

a) 

links til medlemsstaternes statsstøttewebsteder som omhandlet i stk. 1

b) 

de i artikel 11 omhandlede kortfattede oplysninger.

6.  
Medlemsstaterne efterkommer bestemmelserne i denne artikel senest to år efter denne forordnings ikrafttræden.KAPITEL II

OVERVÅGNING

Artikel 10

Inddragelse af gruppefritagelsen

Hvis en medlemsstat yder støtte, der hævdes at være fritaget for anmeldelsespligten efter denne forordning, uden at leve op til betingelserne i kapitel I til III, kan Kommissionen, efter at have givet den pågældende medlemsstat lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger, vedtage en afgørelse om, at alle eller nogle af de fremtidige støtteforanstaltninger, som den pågældende medlemsstat vedtager, og som i øvrigt lever op til betingelserne i denne forordning, skal anmeldes til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 108, stk. 3. De foranstaltninger, der skal anmeldes, kan være begrænset til bestemte typer støtte, støtte ydet til bestemte støttemodtagere eller støtteforanstaltninger vedtaget af bestemte af den pågældende medlemsstats myndigheder.

Artikel 11

Indberetning

Medlemsstaterne fremsender følgende til Kommissionen:

a) 

kortfattede oplysninger om hver enkelt støtteforanstaltning, der er fritaget efter denne forordning, i det standardiserede format, som er fastsat i bilag II, sammen med et link, der giver adgang til støtteforanstaltningens fulde ordlyd, herunder ændringer af den; disse oplysninger fremsendes senest 20 arbejdsdage efter foranstaltningens ikrafttræden via Kommissionens elektroniske notifikationssystem

b) 

i elektronisk form og i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 ( 5 ) en årlig rapport om anvendelsen af denne forordning indeholdende de oplysninger, der er angivet i forordning (EF) nr. 794/2004, for hvert hele kalenderår eller for den del af et kalenderår, hvor nærværende forordning finder anvendelse.

▼M1

Artikel 11a

Undtagelse fra kravene om information og offentliggørelse

Uanset artikel 9, stk. 5, og artikel 11, litra a), anses kortfattede oplysninger om forlængelse af foranstaltninger, som en medlemsstat måtte ønske at forlænge, og som den har fremsendt kortfattede oplysninger om til Kommissionen, for at være meddelt Kommissionen og offentliggjort, forudsat at der ud over en budgetforhøjelse ikke foretages væsentlige ændringer af de pågældende foranstaltninger.

▼B

Artikel 12

Tilsyn

For at sætte Kommissionen i stand til at føre tilsyn med den støtte, der efter denne forordning er fritaget for anmeldelsespligten, fører medlemsstaterne detaljerede registre indeholdende alle de oplysninger og al den dokumentation, der er nødvendige for at fastslå, om alle betingelserne i denne forordning er opfyldt. De registrerede oplysninger opbevares i ti år fra det tidspunkt, hvor ad hoc-støtten blev ydet, eller hvor der senest blev ydet støtte inden for rammerne af støtteordningen. På Kommissionens anmodning indsender medlemsstaten inden for en frist på 20 arbejdsdage eller en i anmodningen eventuelt fastsat længere frist alle de oplysninger og al den dokumentation, som Kommissionen finder nødvendige for at kunne føre kontrol med anvendelsen af denne forordning.KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE FORSKELLIGE KATEGORIER AF STØTTEAFDELING 1

Bæredygtig udvikling af fiskeriet

Artikel 13

Støtte til innovation

Støtte til innovation i fiskeriet, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 26 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 14

Støtte til konsulentbistand

Støtte til konsulentbistand, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 27 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 15

Støtte til fremme af partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere

Støtte, der ydes med det formål at fremme partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 28 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 16

Støtte til fremme af menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog

Støtte, der ydes med det formål at fremme menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 29 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 17

Støtte til fremme af diversificering og skabelse af nye former for indkomst

Støtte, der ydes med det formål at fremme diversificering og skabe nye former for indkomst, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 30 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 18

Etableringsstøtte til unge fiskere

Etableringsstøtte til unge fiskere, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 31 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 19

Støtte til forbedring af sundheden og sikkerheden om bord

Støtte, der ydes med det formål at forbedre sundheden og sikkerheden om bord, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 32 i forordning (EF) nr. 508/2014 samt de delegerede retsakter, Kommissionen vedtager i henhold til nævnte forordning, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 20

Støtte til gensidige fonde for usædvanlige vejrforhold og miljøhændelser

Støtte, der ydes til gensidige fonde for usædvanlige vejrforhold og miljøhændelser, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 35 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 21

Støtte til ordninger for tildeling af fiskerimuligheder

Støtte, der ydes til ordninger for tildeling af fiskerimuligheder, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 36 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 22

Støtte til udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger og regionalt samarbejde

Støtte, der ydes til udformning og gennemførelse af bevarelsesforanstaltninger, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 37 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 23

Støtte til begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmiljøet og tilpasning af fiskeriet til beskyttelsen af arter

Støtte, der ydes med det formål at begrænse fiskeriets indvirkning på havmiljøet og tilpasse fiskeriet til beskyttelsen af arter, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 38 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 24

Støtte til innovation i tilknytning til bevarelse af marine biologiske ressourcer

Støtte, der ydes til innovation i tilknytning til bevarelse af marine biologiske ressourcer, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 39 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 25

Støtte til beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer og erstatningsordninger inden for rammerne af bæredygtigt fiskeri

Støtte, der ydes til beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer og erstatningsordninger inden for rammerne af bæredygtigt fiskeri, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 40 i forordning (EF) nr. 508/2014 samt de delegerede retsakter, Kommissionen vedtager i henhold til nævnte forordnings artikel 40, stk. 4, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 26

Støtte til forbedring af energieffektiviteten og til afbødning af klimaændringer

Støtte, som ydes med det formål at forbedre energieffektiviteten og afbøde klimaændringer, bortset fra støtte til udskiftning eller modernisering af motorer, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 41 i forordning (EF) nr. 508/2014 samt de delegerede retsakter, Kommissionen vedtager i henhold til nævnte forordnings artikel 41, stk. 10, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 27

Støtte til skabelse af merværdi, højnelse af produktkvaliteten og anvendelse af uønskede fangster

Støtte, der ydes med det formål at skabe merværdi, højne produktkvaliteten og finde anvendelse for uønskede fangster, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 42 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 28

Støtte til fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne

Støtte, der ydes til fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 43 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 29

Støtte til ferskvandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande

Støtte, der ydes til ferskvandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 44 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.AFDELING 2

Bæredygtig Udvikling Af Akvakultur

Artikel 30

Støtte til innovation i akvakultur

Støtte til innovation i akvakultur, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 31

Støtte til produktive investeringer i akvakultur

Støtte til produktive investeringer i akvakultur, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 48 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 32

Støtte til management-, vikar- og rådgivningstjenester for akvakulturbrug

Støtte, der ydes til management-, vikar- og rådgivningstjenester for akvakulturbrug, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 49 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 33

Støtte til fremme af menneskelig kapital og netværk i akvakulturerhvervet

Støtte, der ydes med det formål at fremme menneskelig kapital og netværk i akvakulturerhvervet, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 50 i forordning (EF) nr. 508/2014,

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 34

Støtte til forøgelse af potentialet på akvakultursteder

Støtte, der ydes med det formål at forøge potentialet på akvakultursteder, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 51 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 35

Iværksætterstøtte til nye bæredygtige akvakulturbrug

Iværksætterstøtte til nye bæredygtige akvakulturbrug, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 52 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 36

Støtte til omlægning til miljøledelse, miljørevision og økologisk akvakultur

Støtte, der ydes til omlægning til miljøledelse, miljørevision og økologisk akvakultur, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 53 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 37

Støtte til akvakultur, der leverer miljøtjenester

Støtte til akvakultur, der leverer miljøtjenester, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 54 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 38

Støtte til folkesundhedsforanstaltninger

Støtte til folkesundhedsforanstaltninger, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 55 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 39

Støtte til foranstaltninger vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd

Støtte, der ydes til foranstaltninger vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 56 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 40

Støtte til akvakulturforsikring

Støtte til akvakulturforsikring, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 46 og 57 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.AFDELING 3

Markedsførings- og forarbejdningsrelaterede foranstaltninger

Artikel 41

Støtte til markedsføringsforanstaltninger

Støtte til markedsføringsforanstaltninger, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 68 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 42

Støtte til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Støtte, der ydes til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter, og som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 69 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.AFDELING 4

Andre støttekategorier

Artikel 43

Støtte til dataindsamling

Støtte til dataindsamling, som opfylder betingelserne i kapitel I, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, forudsat at:

a) 

støtten opfylder betingelserne i artikel 77 i forordning (EF) nr. 508/2014, og

b) 

støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 508/2014 og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Artikel 44

Støtte til at råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer

1.  
Støtteordninger, der har til formål at råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer, er forenelige med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 2, litra b), og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3, hvis de opfylder betingelserne i denne artikel og i kapitel I.
2.  

Støtte, der ydes i henhold til denne artikel, skal opfylde følgende betingelser:

a) 

den indtrufne begivenhed skal være officielt anerkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat som en naturkatastrofe, og

b) 

der skal bestå en direkte årsagsforbindelse mellem naturkatastrofen og den skade, som virksomheden har lidt.

3.  
Støtten skal udbetales direkte til den berørte virksomhed.
4.  
Støtteordninger for konkrete naturkatastrofer skal være indført senest tre år efter den dato, hvor naturkatastrofen indtraf. Støtten skal være udbetalt senest fire år efter denne dato.
5.  

De støtteberettigede omkostninger er omkostningerne ved den skade, der er lidt som en direkte følge af naturkatastrofen ifølge en vurdering foretaget af en offentlig myndighed, en af den støtteydende myndighed anerkendt uafhængig ekspert eller et forsikringsselskab. Den skade, hvortil støtten ydes, kan bestå i:

a) 

materiel skade på aktiver såsom bygninger, udstyr, maskiner, lagre og produktionsmidler

b) 

indkomsttab som følge af, at aktiviteterne er suspenderet helt eller delvist, i en periode på højst seks måneder fra den dato, hvor katastrofen indtraf.

6.  
Beregningen af den materielle skade baseres på reparationsomkostningerne ved det berørte aktiv eller dets økonomiske værdi, før katastrofen indtraf. Det opgjorte beløb kan ikke overstige reparationsomkostningerne eller den reduktion af aktivernes markedsværdi, som naturkatastrofen har forårsaget, dvs. forskellen mellem aktivets værdi umiddelbart før og efter naturkatastrofen.
7.  

Indtægtstabet beregnes ved at fratrække:

a) 

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den mængde fiskevarer eller akvakulturprodukter, som er produceret i året med naturkatastrofen eller i hvert efterfølgende år påvirket af ødelæggelsen af alle eller nogle af produktionsmidlerne, med den gennemsnitlige salgspris, der er opnået i dette år fra

b) 

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den gennemsnitlige årligt producerede mængde fiskevarer eller akvakulturprodukter i treårsperioden forud for naturkatastrofen eller et treårsgennemsnit baseret på femårsperioden forud for naturkatastrofen, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes, med den gennemsnitlige salgspris, der blev opnået.

8.  
Skaden beregnes for hver individuel støttemodtager.
9.  
Støtten må sammen med andre modtagne betalinger til kompensation for skaden, herunder forsikringsydelser, ikke overstige 100 % af de støtteberettigede omkostninger.

Artikel 45

Afgiftsfritagelser og afgiftslempelser i henhold til direktiv 2003/96/EF

1.  
Støtte, der ydes i form af afgiftsfritagelser eller afgiftslempelser indført af medlemsstaterne i henhold til artikel 15, stk. 1, litra f), og artikel 15, stk. 3, i direktiv 2003/96/EF, er forenelig med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3, hvis betingelserne i direktiv 2003/96/EF og i nærværende forordnings kapitel I er opfyldt.
2.  
Modtagerne af disse afgiftsfritagelser eller -lempelser skal udvælges på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier. De udvalgte modtagere skal mindst betale den relevante minimumsafgiftssats, der er fastsat i direktiv 2003/96/EF.KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 46

Overgangsbestemmelser

1.  
Denne forordning finder anvendelse på individuel støtte, der ydes inden dens ikrafttrædelse, hvis støtten opfylder alle denne forordnings betingelser, med undtagelse af artikel 9.
2.  
Støtte, der er ydet før den 1. juli 2014 i henhold til enhver tidligere gældende forordning vedtaget i medfør af artikel 1 i forordning (EØF) nr. 994/98, er forenelig med det indre marked og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3.
3.  
Støtte, der ikke efter denne eller andre tidligere gældende forordninger vedtaget i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 994/98 er fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3, vurderes af Kommissionen i overensstemmelse med de relevante rammebestemmelser, retningslinjer og meddelelser.
4.  
Ved udløbet af nærværende forordnings gyldighedsperiode er støtteordninger, der er fritaget i henhold til nærværende forordning, fortsat fritaget i en seksmåneders tilpasningsperiode.

Artikel 47

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2015.

▼M1

Den anvendes indtil den 31. december 2022.

▼B

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Definition af SMV

Artikel 1

Virksomhed

Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet. Herunder hører også enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, der udøver en håndværksmæssig aktivitet eller andre aktiviteter, samt partnerskaber eller foreninger, der regelmæssigt udøver en økonomisk aktivitet.

Artikel 2

Antal beskæftigede og finansielle tærskler til afgrænsning af virksomhedskategorierne

1.  
Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.
2.  
Ved små virksomheder i kategorien SMV forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. EUR.
3.  
Ved mikrovirksomheder i kategorien små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 2 mio. EUR.

Artikel 3

Typer af virksomheder, som tages i betragtning ved beregning af antal beskæftigede og beløbsstørrelser

1.  
Ved »uafhængig virksomhed« forstås enhver virksomhed, der ikke betegnes som partnervirksomhed, jf. stk. 2, eller som tilknyttet virksomhed, jf. stk. 3.
2.  
Ved »partnervirksomhed« forstås alle virksomheder, der ikke betegnes som tilknyttede virksomheder, jf. stk. 3, og mellem hvilke der består følgende forbindelse: en virksomhed (den overordnede virksomhed) besidder alene eller i fællesskab med en eller flere tilknyttede virksomheder, jf. stk. 3, 25 % eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed (den underordnede virksomhed).

En virksomhed kan dog stadig betegnes som uafhængig, dvs. uden partnervirksomheder, selv om 25 %-tærsklen er nået eller overskrides, hvis der er tale om følgende investorkategorier, forudsat at disse hverken enkeltvis eller i fællesskab er tilknyttet den pågældende virksomhed som defineret i stk. 3:

a) 

offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber, fysiske personer eller grupper af fysiske personer, der regelmæssigt udøver virksomhed som venturekapitalinvestorer og investerer egne midler i ikke-børsnoterede virksomheder (»business angels«), forudsat at disse »business angels« samlet investerer under 1 250 000  EUR i en enkelt virksomhed.

b) 

universiteter eller nonprofit-forskningscentre

c) 

institutionelle investorer, herunder regionaludviklingsfonde

d) 

selvstyrende lokale myndigheder med et årligt budget på mindre end 10 mio. EUR og færre end 5 000  indbyggere.

3.  

Ved »tilknyttede virksomheder« forstås virksomheder, mellem hvilke der består en af følgende former for forbindelse:

e) 

en virksomhed besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt aktionærerne eller deltagerne i en anden virksomhed

f) 

en virksomhed har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet i en anden virksomhed

g) 

en virksomhed har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i medfør af en med denne indgået aftale eller i medfør af en bestemmelse i dennes vedtægter

h) 

en virksomhed, som er aktionær eller selskabsdeltager i en anden virksomhed, råder alene, i medfør af en aftale med andre aktionærer eller selskabsdeltagere i denne anden virksomhed, over flertallet af aktionærernes eller selskabsdeltagernes stemmerettigheder.

Der består en formodning om, at der ikke foreligger bestemmende indflydelse, hvis de i stk. 2, andet afsnit, nævnte investorer hverken direkte eller indirekte blander sig i forvaltningen af den pågældende virksomhed, når der ses bort fra de rettigheder, som de har i deres egenskab af indehavere af kapitalandele.

Virksomheder mellem hvilke der, via en eller flere andre virksomheder, eller med de i stk. 2 nævnte investorer, består en eller flere forbindelser som nævnt i første afsnit, betragtes også som tilknyttede virksomheder.

Virksomheder, mellem hvilke der via en fysisk person eller en gruppe af fysiske personer, som handler i fællesskab, består en eller flere af disse forbindelser, betragtes også som tilknyttede virksomheder, hvis disse virksomheder udøver deres aktiviteter eller en del af deres aktiviteter på det samme relevante marked eller på tilgrænsende markeder.

Som »tilgrænsende marked« betragtes markedet for et produkt eller en tjenesteydelse i et foregående eller efterfølgende omsætningsled i forhold til det relevante marked.

4.  
Bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, andet afsnit, betragtes en virksomhed ikke som en SMV, hvis mindst 25 % af dens kapital eller dens stemmerettigheder kontrolleres direkte eller indirekte af et eller flere offentlige organer enkeltvis eller i fællesskab.
5.  
Virksomhederne kan afgive en erklæring om deres status som uafhængig virksomhed, partnervirksomhed eller tilknyttet virksomhed samt om dataene vedrørende de i artikel 2 nævnte tærskler. Selv om kapitalen er spredt på en sådan måde, at det ikke er muligt præcist at afgøre, hvem der ejer den, kan en sådan erklæring afgives, ved at virksomheden i god tro erklærer, at den med rimelighed kan antage, at en enkelt virksomhed eller flere indbyrdes tilknyttede virksomheder i fællesskab eller fysiske personer eller en gruppe af fysiske personer ikke ejer mindst 25 % af den. Sådanne erklæringer bevirker ingen indskrænkning af den kontrol, som er fastlagt i de nationale regler eller i EU-reglerne.

Artikel 4

Data, der skal anvendes ved beregning af antal beskæftigede, beløbsstørrelser og referenceperiode

1.  
De data, der anvendes ved beregning af antal beskæftigede og beløbsstørrelser, er dataene fra det seneste afsluttede regnskabsår, og de beregnes på årsbasis. De anvendes fra datoen for regnskabsafslutningen. Det pågældende omsætningsbeløb beregnes eksklusive moms og andre indirekte skatter og afgifter.
2.  
Hvis en virksomhed på datoen for regnskabsafslutningen konstaterer, at tærsklerne for antal beskæftigede eller de finansielle tærskler, som anført i artikel 2, på årsbasis er overskredet eller ikke er nået, medfører dette kun, at virksomheden får eller mister status som mellemstor virksomhed, lille virksomhed eller mikrovirksomhed, hvis tærsklerne er overskredet i to på hinanden følgende regnskabsår.
3.  
Hvis der er tale om nyetablerede virksomheder, hvis regnskaber endnu ikke er afsluttet, beregnes de pågældende data på grundlag af et skøn foretaget i god tro i løbet af regnskabsåret.

Artikel 5

Antal beskæftigede

Antal beskæftigede er lig antallet af årsværk, dvs. det antal personer, der på fuld tid har arbejdet i den pågældende virksomhed eller for denne virksomheds regning i løbet af hele det pågældende år. Arbejde præsteret af personer, der ikke har arbejdet hele året, personer som har arbejdet på deltid, uanset arbejdsforholdets varighed, og sæsonarbejdende indgår som brøkdele af årsværk. Til beskæftigede medregnes:

a) 

lønmodtagere

b) 

personer, der arbejder for virksomheden, har et underordnelsesforhold til denne og sidestilles med lønmodtagere i national ret

c) 

aktive virksomhedsejere

d) 

partnere, der regelmæssigt arbejder i virksomheden og nyder godt af økonomiske fordele fra virksomhedens side.

Lærlinge og elever under erhvervsuddannelse, som har indgået en lærlingekontrakt eller en erhvervsuddannelseskontrakt, medregnes ikke i antal beskæftigede. Barselsorlov og forældreorlov medregnes ikke.

Artikel 6

Fastlæggelse af data om en virksomhed

1.  
Er der tale om en uafhængig virksomhed, fastsættes dataene, herunder antal beskæftigede, udelukkende på grundlag af denne virksomheds regnskaber.
2.  
Er der tale om en virksomhed, der har partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder, fastsættes dataene, herunder antal beskæftigede, på grundlag af virksomhedens regnskaber og andre data eller — såfremt sådanne foreligger — virksomhedens konsoliderede regnskab eller de konsoliderede regnskaber, hvori virksomheden indgår ved konsolidering.

De i første afsnit nævnte data forenes med dataene for den pågældende virksomheds eventuelle partnervirksomheder, der er umiddelbart over- eller underordnet denne. Foreningen sker proportionelt med den højeste af enten den procentvise andel af kapitalen eller af stemmerettighederne. Er der tale om gensidig deltagelse, anvendes den højeste af disse procentsatser.

Til de i første og andet afsnit nævnte data lægges 100 % af dataene for eventuelle virksomheder, der er direkte eller indirekte tilknyttet den pågældende virksomhed, og som ikke allerede indgår i regnskaberne ved konsolidering.

3.  
Ved anvendelsen af stk. 2 er dataene for virksomheder, der er tilknyttet den pågældende virksomhed, de data, der fremgår af deres regnskaber og andre data, i konsolideret form, såfremt denne findes. Dertil lægges 100 % af dataene for virksomheder, der er tilknyttet disse partnervirksomheder, undtagen hvis deres data allerede indgår ved konsolidering.

Ved anvendelsen af stk. 2 er dataene for virksomheder, der er tilknyttet den pågældende virksomhed, de data, der fremgår af deres regnskaber og andre data, i konsolideret form, såfremt denne findes. Til disse føjes proportionelt dataene for eventuelle partnervirksomheder til disse tilknyttede virksomheder, der er umiddelbart over- eller underordnet disse, hvis de ikke allerede indgår i det konsoliderede regnskab i et forhold, som mindst svarer til den procentsats, der er fastsat i henhold til stk. 2, andet afsnit.

4.  
Hvis antallet af beskæftigede i en given virksomhed ikke fremgår af det konsoliderede regnskab, beregnes antallet ved proportionel forening af dataene for de virksomheder, som denne virksomhed er partnervirksomhed med, og med tillæg af dataene vedrørende de virksomheder, som den er tilknyttet.
BILAG II

Oplysninger om statsstøtte, der er fritaget efter denne forordning fremsendes via Kommissionens IT-applikation jf. artikel 11