2014R1329 — DA — 16.12.2014 — 000.003


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1329/2014

af 9. december 2014

om de formularer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis

(EUT L 359 af 16.12.2014, s. 30)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 009, 14.1.2016, s.  14 (1329/2014)
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1329/2014

af 9. december 2014

om de formularer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevisEUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis ( 1 ), særlig artikel 46, stk. 3, litra b), artikel 59, stk. 1, artikel 60, stk. 2, artikel 61, stk. 2, artikel 65 stk. 2, og artikel 67, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en korrekt gennemførelse af forordning (EU) nr. 650/2012 bør der indføres en række formularer.

(2)

I medfør af protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af forordning (EU) nr. 650/2012. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning.

(3)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Inddrivelsesudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:Artikel 1

1.  Til attestering af en afgørelse på det arveretlige område, jf. artikel 46, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 650/2012, anvendes formular I i bilag 1.

2.  Til attestering af et officielt bekræftet dokument i en arvesag, jf. artikel 59, stk. 1, og artikel 60, stk. 2, i forordning (EU) nr. 650/2012, anvendes formular II i bilag 2.

3.  Til attestering af et retsforlig i en arvesag, jf. artikel 61, stk. 2, i forordning (EU) nr. 650/2012, anvendes formular III i bilag 3.

4.  Til anmodning om et europæisk arvebevis, jf. artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 650/2012, anvendes formular IV i bilag 4.

5.  Til et europæisk arvebevis, jf. artikel 67, stk. 1, i forordning (EU) nr. 650/2012, anvendes formular V i bilag 5.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. august 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.
BILAG 1

image

image

image

image

image

image

image
BILAG 2

image

image

image

image

image

image
BILAG 3

image

image

image

image

image
BILAG 4

image

image

image

►(1) C1  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
BILAG 5

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image( 1 ) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 107.