02014R1286 — DA — 21.12.2021 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1286/2014

af 26. november 2014

om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2340 af 14. december 2016

  L 354

35

23.12.2016

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1156 af 20. juni 2019

  L 188

55

12.7.2019

►M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/2259 af 15. december 2021

  L 455

1

20.12.2021


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 358, 13.12.2014, s.  50 (1286/2014)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1286/2014

af 26. november 2014

om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er)

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning fastsætter ensartede bestemmelser om format og indhold af det dokument med central information, som PRIIP-producenter skal udarbejde, og om stillen til rådighed af dokumentet med central information for detailinvestorer med henblik på at sætte detailinvestorer i stand til at forstå og sammenligne PRIIP'ers vigtigste aspekter og risici.

Artikel 2

1.  
Denne forordning finder anvendelse på PRIIP-producenter og personer, som rådgiver om eller sælger PRIIP'er.
2.  

Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende produkter:

a) 

skadesforsikringsprodukter som opført på listen i bilag I til direktiv 2009/138/EF

b) 

livsforsikringskontrakter, hvor de i kontrakten fastsatte ydelser alene udbetales ved dødsfald eller på grund af uarbejdsdygtighed som følge af ulykke, sygdom eller invaliditet

c) 

indlån, der ikke er strukturerede indlån som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 43), i direktiv 2014/65/EU

d) 

værdipapirer som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b)-g), i) og j), i direktiv 2003/71/EF

e) 

pensionsprodukter, som i henhold til national lovgivning anses for at have til hovedformål at sikre investor en pensionsindkomst, og som berettiger investor til visse ydelser

f) 

officielt anerkendte arbejdsmarkedspensionsordninger, der falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF ( 1 ) eller direktiv 2009/138/EF

g) 

individuelle pensionsprodukter, hvortil national lovgivning kræver et økonomisk bidrag fra arbejdsgiveren, og hvor arbejdsgiveren eller arbejdstageren ikke har noget valg for så vidt angår pensionsprodukt eller -udbyder.

Artikel 3

1.  
Når PRIIP-producenter, som er omfattet af denne forordning, også er omfattet af direktiv 2003/71/EF, finder både denne forordning og direktiv 2003/71/EF anvendelse.
2.  
Når PRIIP-producenter, som er omfattet af denne forordning, også er omfattet af direktiv 2009/138/EF, finder både denne forordning og direktiv 2009/138/EF anvendelse.

Artikel 4

I denne forordning forstås ved:

1)

»sammensat investeringsprodukt til detailinvestorer« eller »PRIP« : en investering, herunder instrumenter, der er udstedt af special purpose vehicles som defineret i artikel 13, nr. 26), i direktiv 2009/138/EF eller securitisationsenheder med særligt formål som defineret i artikel 4, stk. 1, litra an), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU ( 2 ), hvor det beløb, der skal tilbagebetales til detailinvestor, uanset investeringens juridiske form, er genstand for udsving på grund af eksponering mod referenceværdier eller mod udviklingen af et eller flere aktiver, som detailinvestor ikke direkte har købt

2)

»forsikringsbaseret investeringsprodukt« : et forsikringsprodukt, der har en værdi ved udløb eller en tilbagekøbsværdi, og hvor denne værdi ved udløb eller tilbagekøbsværdi direkte eller indirekte er helt eller delvis eksponeret mod markedsudsving

3)

»sammensat og forsikringsbaseret investeringsprodukt til detailinvestorer« eller »PRIIP« :

et produkt, der er et eller begge af følgende:

a) 

et PRIP

b) 

et forsikringsbaseret investeringsprodukt

4)

»producent af sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer« eller »PRIIP-producent« :

a) 

enhver enhed, der producerer PRIIP'er

b) 

enhver enhed, der foretager ændringer af et eksisterende PRIIP, herunder, men ikke udelukkede, ved at ændre dets risiko/afkast-profil eller de omkostninger, der er forbundet med en investering i et PRIIP

5)

»person, der sælger et PRIIP« : en person, der tilbyder eller indgår en PRIIP-kontrakt med en detailinvestor

6)

»detailinvestor« :

a) 

en detailkunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

b) 

en kunde som omhandlet i direktiv 2002/92/EF, hvis kunden ikke kan betragtes som en professionel kunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

7)

»varigt medium« : et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i direktiv 2009/65/EF

8)

»kompetente myndigheder« : de nationale myndigheder udpeget af en medlemsstat til at føre tilsyn med, at de krav, som denne forordning pålægger PRIIP-producenter og personer, der rådgiver om eller sælger PRIIP'et, opfyldes.KAPITEL II

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATIONAFDELING I

Udarbejdelse af dokumentet med central information

Artikel 5

1.  
Inden et PRIIP udbydes til detailinvestorer, udarbejder PRIIP-producenten et dokument med central information for dette produkt i overensstemmelse med kravene i denne forordning og offentliggør dokumentet på sit websted.
2.  
Enhver medlemsstat kan kræve forudgående meddelelse af dokumentet med central information fra PRIIP-producenten eller den person, der sælger et PRIIP, til den kompetente myndighed for de PRIIP'er, som markedsføres i den pågældende medlemsstat.AFDELING II

Format og indhold af dokumentet med central information

Artikel 6

1.  
Dokumentet med central information udgør førkontraktlig information. Det skal være nøjagtigt, redeligt, klart og ikke vildledende. Det skal indeholde central information og være i overensstemmelse med alle bindende kontraktlige dokumenter, med de relevante dele af tilbudsdokumenterne og med vilkårene og betingelserne for PRIIP'et.
2.  
Dokumentet med central information skal være et selvstændigt dokument, som adskiller sig tydeligt fra reklamemateriale. Det må ikke indeholde krydshenvisninger til reklamemateriale. Det kan indeholde krydshenvisninger til andre dokumenter, herunder eventuelt et prospekt, men kun hvis krydshenvisningen vedrører de oplysninger, som i henhold til denne forordning skal indgå i dokumentet med central information.
3.  
Giver et PRIIP detailinvestoren en række investeringsmuligheder, således at alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 8, stk. 3, om hver underliggende investeringsmulighed, ikke kan gives i et enkelt kortfattet selvstændigt dokument, skal dokumentet med central information uanset nærværende artikels stk. 2 mindst give en generel beskrivelse af de underliggende investeringsmuligheder og anføre, hvor og hvordan der kan findes mere detaljeret førkontraktlig dokumentation om de investeringsprodukter, der understøtter de underliggende investeringsmuligheder.
4.  

Dokumentet med central information skal udfærdiges som et kort dokument skrevet på en koncis måde og på højst tre A4-sider i trykt udgave, som fremmer sammenligneligheden. Det skal være:

a) 

udformet og opstillet således, at det er letlæseligt, med brug af en læsbar skriftstørrelse

b) 

koncentreret om den centrale information, som detailinvestorer har behov for

c) 

formuleret tydeligt og skrevet i et sprog og en stil, som fremmer forståelsen af informationen, navnlig i et sprog, der er klart, kortfattet og letforståeligt.

5.  
Bruges farver i dokumentet med central information, må de ikke gøre oplysningerne mindre forståelige, hvis dokumentet med central information printes eller fotokopieres i sort-hvid.
6.  
Brug af corporate branding eller logo for PRIIP-producenten eller den koncern, som producenten tilhører, må hverken aflede detailinvestorens opmærksomhed fra informationen i dokumentet eller sløre teksten.

Artikel 7

1.  
Dokumentet med central information skal affattes på de officielle sprog eller på et af de officielle sprog, der anvendes i den del af medlemsstaten, hvor PRIIP'et distribueres, eller på et andet sprog, som de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat har accepteret, eller hvis dokumentet er affattet på et andet sprog, skal det oversættes til et af disse sprog.

Oversættelsen skal på troværdig vis nøje gengive indholdet af det originale dokument med central information.

2.  
Hvis et PRIIP fremmes i en medlemsstat gennem markedsføringsdokumenter affattet på et eller flere af denne medlemsstats officielle sprog, skal dokumentet med central information i det mindste affattes på de tilsvarende officielle sprog.

Artikel 8

1.  
Titlen »Dokument med central information« skal være iøjnefaldende og stå øverst på første side af dokumentet med central information.

Dokumentet med central information opstilles i den rækkefølge, der er angivet i stk. 2 og 3.

2.  

Direkte under titlen på dokumentet med central information skal der stå en forklaring. Den skal lyde således:

»Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.«

3.  

Dokumentet med central information skal indeholde følgende oplysninger:

a) 

i begyndelsen af dokumentet navnet på PRIIP'et, PRIIP-producentens identitet og kontaktoplysninger, oplysninger om PRIIP-producentens kompetente myndighed og dokumentets dato

b) 

hvis det er relevant, en advarsel med ordlyden: »Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.«

c) 

i et afsnit med overskriften »Hvad dette produkt drejer sig om« en angivelse af arten af og de vigtigste karakteristika ved PRIIP'et, herunder:

i) 

typen af PRIIP

ii) 

dets mål og midlerne til at nå dem, navnlig om målene nås gennem direkte eller indirekte eksponering mod de underliggende investeringsaktiver, herunder en beskrivelse af de underliggende instrumenter eller referenceværdier, herunder en angivelse af de markeder, som PRIIP'et investerer i, herunder, hvor det er relevant, de specifikke miljømæssige eller sociale mål, som produktet har sigte på, samt hvordan afkastet fastsættes

iii) 

en beskrivelse af den type detailinvestor, som det tilsigtes at markedsføre PRIIP'et over for, navnlig for så vidt angår evnen til at bære investeringstab og investeringshorisonten

iv) 

hvis PRIIP'et omfatter forsikringsydelser, nærmere oplysninger om disse forsikringsydelser, herunder de omstændigheder, der vil udløse dem

v) 

PRIIP'ets løbetid, hvis den kendes

d) 

i et afsnit med overskriften »Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?« en kort beskrivelse af risiko/afkast-profilen bestående af følgende elementer:

i) 

en sammenfattende risikoindikator suppleret af en forklaring af indikatoren, dens vigtigste begrænsninger og en forklaring af de risici, som i væsentlig grad er relevante for PRIIP'et og ikke i tilstrækkelig grad afspejles i den sammenfattende risikoindikator

ii) 

det størst mulige tab af investeret kapital, herunder oplysninger om:

— 
hvorvidt detailinvestoren kan tabe hele den investerede kapital, eller
— 
hvorvidt detailinvestoren påtager sig en risiko for at pådrage sig yderligere finansielle forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, i tillæg til den kapital, der investeres i PRIIP'et, og
— 
i givet fald hvorvidt PRIIP'et omfatter en kapitalbeskyttelse mod markedsrisiko, og nærmere oplysninger om beskyttelsens dækning og begrænsninger, navnlig med hensyn til det tidspunkt, hvor den finder anvendelse
iii) 

relevante resultatscenarier og de antagelser, som de bygger på

iv) 

hvor det er relevant oplysninger om betingelserne for afkast til detailinvestorer eller indbyggede resultatlofter

v) 

en erklæring om, at skattelovgivningen i detailinvestorens hjemland kan få indvirkning på den faktiske udbetaling

e) 

i et afsnit med overskriften »Hvad sker der, hvis [navnet på PRIIP-producenten] ikke er i stand til at foretage udbetalinger?« en kort beskrivelse af, hvorvidt det hermed forbundne tab er dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning, og, hvis dette er tilfældet, hvilken ordning der er tale om, garantens navn og oplysninger om, hvilke risici der er dækket af ordningen, og hvilke risici der ikke er dækket

f) 

i et afsnit med overskriften »Hvilke omkostninger er der?« de omkostninger, der er forbundet med en investering i PRIIP'et, både de direkte og de indirekte omkostninger, som detailinvestoren skal afholde, herunder engangsomkostninger og løbende omkostninger angivet ved hjælp af sammenfattende indikatorer for disse omkostninger, og for at sikre sammenligneligheden af de samlede omkostninger udtrykt i beløb og i procent for at vise de samlede omkostningers kombinerede indvirkning på investeringen.

Dokumentet med central information skal klart angive, at rådgivere, distributører og enhver anden person, der rådgiver om eller sælger PRIIP'et, vil give oplysninger om enhver distributionsomkostning, der ikke allerede er medtaget i ovennævnte omkostninger, for at sætte detailinvestoren i stand til at forstå den akkumulerede indvirkning, som disse samlede omkostninger har på investeringsafkastet

g) 

i et afsnit med overskriften »Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?«:

i) 

hvor det er relevant, om der er en fortrydelses- eller opsigelsesperiode i forbindelse med PRIIP'et

ii) 

en angivelse af den anbefalede og i givet fald krævede korteste holdeperiode

iii) 

muligheden for at foretage eventuel afvikling af investeringen inden udløb og betingelserne herfor, herunder alle gældende gebyrer og sanktioner, under hensyntagen til PRIIP'ets risiko/afkast-profil og den markedsudvikling, som det sigter mod

iv) 

oplysninger om de potentielle konsekvenser af at indløse investeringen inden løbetidens eller den anbefalede holdeperiodes ophør, såsom tab af kapitalbeskyttelse eller yderligere eventualgebyrer

h) 

i et afsnit med overskriften »Hvordan kan jeg klage?« oplysninger om, hvordan og til hvem en detailinvestor kan indgive en klage over produktet eller PRIIP-producentens adfærd eller en person, som rådgiver om eller sælger produktet

i) 

i et afsnit med overskriften »Anden relevant information« en kort angivelse af eventuelle yderligere informationsdokumenter, som skal gives til detailinvestoren før og/eller efter indgåelsen af kontrakten, bortset fra reklamemateriale.

4.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 om de nærmere bestemmelser om de procedurer, der anvendes til at fastlægge, hvorvidt et PRIIP har specifikke miljømæssige eller sociale mål.
5.  

For at sikre konsekvent anvendelse af denne artikel udarbejder de europæiske tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder ("Det Fælles Udvalg") udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om:

a) 

udformningen og indholdet af de enkelte oplysningselementer, der er omhandlet i stk. 3

b) 

den metode, der ligger til grund for angivelsen af risiko og afkast, jf. stk. 3, litra d), nr. i) og iii), og

c) 

metoden til beregning af omkostninger, herunder angivelsen af sammenfattende indikatorer, jf. stk. 3, litra f).

Når de europæiske tilsynsmyndigheder udarbejder udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder, tager de hensyn til de forskellige typer PRIIP'er, forskellene mellem dem og detailinvestorers forudsætninger samt de karakteristika ved PRIIP'er, som gør det muligt for detailinvestorer at vælge mellem forskellige underliggende investeringer eller andre muligheder i forbindelse med produktet, herunder når dette valg kan træffes på forskellige tidspunkter eller ændres i fremtiden.

De europæiske tilsynsmyndigheder forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest ►C1  den 31. marts 2016. ◄

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 9

Markedsføringsmeddelelser, der indeholder specifikke oplysninger om PRIIP'et, må ikke indeholde udsagn, som er i modstrid med oplysningerne i dokumentet med central information eller mindsker betydningen af dette. I markedsføringsmeddelelser angives det, at der findes et dokument med central information, og hvordan og hvorfra det kan erhverves, herunder PRIIP-producentens websted.

Artikel 10

1.  
PRIIP-producenten gennemgår regelmæssigt oplysningerne i dokumentet med central information og ændrer dokumentet, hvis gennemgangen viser, at det er nødvendigt. Den ændrede udgave gøres straks tilgængelig.
2.  

For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder de europæiske tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om:

a) 

betingelserne for gennemgang af de oplysninger, der findes i dokumentet med central information

b) 

de forhold, hvorunder dokumentet med central information skal ændres

c) 

de særlige forhold, hvorunder oplysningerne i dokumentet med central information skal gennemgås eller dokumentet med central information skal ændres, når detailinvestorer ikke uafbrudt har adgang til et PRIIP

d) 

under hvilke omstændigheder detailinvestorer skal orienteres om et ændret dokument med central information for et PRIIP, som de har købt, og hvorledes detailinvestorerne skal orienteres herom.

De europæiske tilsynsmyndigheder forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2015.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 11

1.  
En PRIIP-producent pådrager sig ikke civilretligt ansvar alene på grundlag af dokumentet med central information, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre det er vildledende, unøjagtigt eller i uoverensstemmelse med relevante dele af retligt bindende førkontraktlige og kontraktlige dokumenter eller med kravene i artikel 8.
2.  
En detailinvestor, der påviser et tab efter at have sat sin lid til et dokument med central information under de i stk. 1 omhandlede omstændigheder, da vedkommende foretog en investering i det PRIIP, som dokumentet med central information er udarbejdet til, kan kræve erstatning for dette tab fra PRIIP-producenten i overensstemmelse med national ret.
3.  
Elementer som »tab« eller »erstatning«, der er omhandlet i stk. 2, og som ikke er defineret, fortolkes og anvendes i overensstemmelse med den nationale ret, som finder anvendelse i henhold til de relevante bestemmelser i den internationale privatret.
4.  
Denne artikel udelukker ikke yderligere civile erstatningskrav i overensstemmelse med national ret.
5.  
Forpligtelserne i medfør af denne artikel må ikke begrænses eller gives afkald på ved kontraktlige bestemmelser.

Artikel 12

Vedrører dokumentet med central information en forsikringsaftale, har forsikringsselskabet i medfør af denne forordning kun forpligtelser over for forsikringsaftalens forsikringstager og ikke over for den begunstigede i henhold til forsikringsaftalen.AFDELING III

Stillen til rådighed af dokumentet med central information

Artikel 13

1.  
Personer, som rådgiver om eller sælger et PRIIP, skal stille dokumentet med central information til rådighed for detailinvestorer i god tid, inden de pågældende detailinvestorer bliver bundet af en kontrakt eller et tilbud vedrørende PRIIP'et.
2.  
En person, der rådgiver om eller sælger et PRIIP, kan opfylde kravene i stk. 1 ved at stille dokumentet med central information til rådighed for en person, der har en skriftlig beføjelse til at træffe investeringsbeslutninger på vegne af detailinvestoren i forbindelse med transaktioner, der foretages i medfør af denne skriftlige beføjelse.
3.  

Uanset stk. 1 og med forbehold af artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 3, litra a), og artikel 6 i direktiv 2002/65/EF kan en person, der sælger et PRIIP, stille dokumentet med central information til rådighed for detailinvestoren uden unødig forsinkelse efter transaktionens gennemførelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Detailinvestoren vælger på eget initiativ at tage kontakt til personen, der sælger et PRIIP, og gennemføre transaktionen ved brug af et fjernkommunikationsmiddel.

b) 

Det er ikke muligt at stille dokumentet med central information til rådighed i overensstemmelse med denne artikels stk. 1.

c) 

Den person, der rådgiver om eller sælger PRIIP'et, har orienteret detailinvestoren om, at det ikke er muligt at stille dokumentet med central information til rådighed, og har klart oplyst, at detailinvestoren har mulighed for at forsinke transaktionen for at kunne modtage og læse dokumentet med central information, inden transaktionen gennemføres.

d) 

Detailinvestoren samtykker i at modtage dokumentet med central information uden unødig forsinkelse efter transaktionens gennemførelse frem for at forsinke transaktionen for at kunne modtage dokumentet på forhånd.

4.  
Gennemføres flere på hinanden følgende transaktioner vedrørende det samme PRIIP på vegne af en detailinvestor i overensstemmelse med de instrukser, som detailinvestoren har givet den person, der sælger PRIIP'et, forud for den første transaktion, finder kravet om at stille et dokument med central information til rådighed i henhold til stk. 1 kun anvendelse på den første transaktion og på den første transaktion efter ændringen af dokumentet med central information i henhold til artikel 10.
5.  
For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder de europæiske tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om betingelserne for at opfylde kravet om at stille dokumentet med central information til rådighed, jf. stk. 1.

De europæiske tilsynsmyndigheder forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2015.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 14

1.  
Personer, som rådgiver om eller sælger et PRIIP, skal stille dokumentet med central information til rådighed for detailinvestoren vederlagsfrit.
2.  

Personer, som rådgiver om eller sælger et PRIIP, skal stille dokumentet med central information til rådighed for detailinvestoren ved hjælp af et af følgende medier:

a) 

på papir, hvilket bør være standardløsningen, hvis PRIIP'et tilbydes ansigt til ansigt, medmindre detailinvestoren udtrykker andet ønske

b) 

på et andet varigt medium end papir, hvis betingelserne i stk. 4 er opfyldt, eller

c) 

via et websted, hvis betingelserne i stk. 5 er opfyldt.

3.  
Hvis dokumentet med central information udleveres på et andet varigt medium end papir eller stilles til rådighed via et websted, skal der efter anmodning vederlagsfrit udleveres et papireksemplar til detailinvestoren. Detailinvestorer orienteres om deres ret til at anmode om vederlagsfrit at få et papireksemplar.
4.  

Dokumentet med central information kan udleveres på et andet varigt medium end papir, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) 

anvendelsen af det varige medium er passende i forbindelse med forretningen mellem den person, som rådgiver om eller sælger et PRIIP, og detailinvestoren, og

b) 

detailinvestoren har fået valget mellem information på papir eller på det varige medium og har valgt dette andet medium på en måde, som kan dokumenteres.

5.  

Dokumentet med central information kan stilles til rådighed via et websted, som ikke falder ind under definitionen af et varigt medium, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Stillen til rådighed af dokumentet med central information via et websted er passende i forbindelse med forretningen mellem den person, som rådgiver om eller sælger et PRIIP, og detailinvestoren.

b) 

Detailinvestoren har fået valget mellem information udleveret på papir eller givet via et websted og har valgt sidstnævnte på en måde, som kan dokumenteres.

c) 

Detailinvestoren er blevet underrettet elektronisk eller skriftligt om webstedets adresse og om, hvor på webstedet der er adgang til dokumentet med central information.

d) 

Der er adgang til dokumentet med central information på webstedet, og at det kan downloades og lagres på et varigt medium, så længe detailinvestoren kan have behov for at konsultere dokumentet.

Hvis dokumentet med central information er ændret i overensstemmelse med artikel 10, stilles de tidligere udgaver efter anmodning fra detailinvestoren også til rådighed for denne.

6.  
Med henblik på stk. 4 og 5 anses udlevering af oplysninger på et andet varigt medium end papir eller stillen til rådighed via et websted for passende i forbindelse med forretningen mellem den person, som rådgiver om eller sælger et PRIIP, og detailinvestoren, hvis der foreligger dokumentation for, at detailinvestoren regelmæssigt har adgang til internettet. Hvis detailinvestoren opgiver en e-mailadresse med henblik på den pågældende forretning, betragtes dette som en sådan dokumentation.KAPITEL III

OVERVÅGNING AF MARKEDET OG PRODUKTINTERVENTIONSBEFØJELSER

Artikel 15

1.  
I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010 overvåger EIOPA markedet for forsikringsbaserede investeringsprodukter, der markedsføres, distribueres eller sælges i Unionen.
2.  
De kompetente myndigheder overvåger markedet for forsikringsbaserede investeringsprodukter, der markedsføres, distribueres eller sælges i eller fra deres medlemsstat.

Artikel 16

1.  

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1094/2010 kan EIOPA, hvor betingelserne i nærværende artikels stk. 2 og 3 er opfyldt, i Unionen midlertidigt forbyde eller begrænse:

a) 

markedsføring, distribution eller salg af visse forsikringsbaserede investeringsprodukter eller forsikringsbaserede investeringsprodukter med visse specificerede karakteristika eller

b) 

en form for finansiel aktivitet eller praksis fra et forsikrings- eller genforsikringsselskabs side.

Et forbud eller en begrænsning kan gælde under omstændigheder eller være underlagt undtagelser, der specificeres af EIOPA.

2.  

EIOPA kan kun træffe afgørelse efter stk. 1, når alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

De foreslåede foranstaltninger imødegår væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel for de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller for stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen.

b) 

De reguleringsmæssige krav i EU-retten, der gælder for det relevante forsikringsbaserede investeringsprodukt eller den relevante aktivitet, imødegår ikke denne trussel.

c) 

En eller flere kompetente myndigheder har ikke truffet foranstaltninger til at imødegå truslen, eller de foranstaltninger, der er truffet, imødegår ikke truslen i tilstrækkelig grad.

Er betingelserne i første afsnit opfyldt, kan EIOPA af forsigtighedsgrunde udstede det forbud eller pålægge den begrænsning, der er omhandlet i stk. 1, før et forsikringsbaseret investeringsprodukt markedsføres eller sælges til investorer.

3.  

Træffer EIOPA foranstaltninger i henhold til denne artikel, sikrer EIOPA, at foranstaltningen ikke:

a) 

har en skadelig virkning på de finansielle markeders effektivitet eller på investorer, der ikke står i rimeligt forhold til foranstaltningens fordele, eller

b) 

medfører en risiko for regelarbitrage.

Når en eller flere kompetente myndigheder har truffet en foranstaltning i henhold til artikel 17, kan EIOPA træffe enhver af de i nærværende artikels stk. 1 nævnte foranstaltninger uden at afgive den i artikel 18 fastsatte udtalelse.

4.  
Inden der træffes afgørelse om en foranstaltning i henhold til denne artikel, underretter EIOPA de kompetente myndigheder om den foranstaltning, EIOPA foreslår.
5.  
EIOPA offentliggør på sit websted en meddelelse om enhver afgørelse om at træffe foranstaltninger i henhold til denne artikel. Meddelelsen skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende forbud eller den pågældende begrænsning og angive det tidspunkt efter meddelelsens offentliggørelse, hvor foranstaltningerne får virkning. Et forbud eller en begrænsning gælder kun for handlinger, der udføres, efter at foranstaltningerne har fået virkning.
6.  
EIOPA tager et forbud eller en begrænsning, der er udstedt eller pålagt i henhold til stk. 1, op til fornyet overvejelse med passende mellemrum og mindst hver tredje måned. Forlænges et forbud eller en begrænsning ikke efter denne tremåneders periode, ophører virkningen heraf.
7.  
Foranstaltninger, der vedtages af EIOPA i henhold til denne artikel, har forrang i forhold til andre tidligere foranstaltninger, der er truffet af en kompetent myndighed.
8.  
Kommissionen vedtager delegerede retsakter, jf. artikel 30, for at præcisere de kriterier og faktorer, der skal tages i betragtning af EIOPA ved vurderingen af, om der er opstået væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen, jf. nærværende artikels stk. 2, første afsnit, litra a).

Disse kriterier og faktorer omfatter:

a) 

kompleksiteten af det forsikringsbaserede investeringsprodukt og forholdet til den type investor, som det markedsføres over for og sælges til

b) 

størrelsen eller den nominelle værdi af det forsikringsbaserede investeringsprodukt

c) 

graden af innovation i forbindelse med det forsikringsbaserede investeringsprodukt, aktiviteten eller praksissen og

d) 

den gearing, som et produkt eller en praksis giver.

Artikel 17

1.  

En kompetent myndighed kan udstede forbud eller pålægge begrænsninger mod følgende, der udføres i eller fra dens medlemsstat:

a) 

markedsføring, distribution eller salg af forsikringsbaserede investeringsprodukter eller forsikringsbaserede investeringsprodukter med visse specificerede karakteristika eller

b) 

en form for finansiel aktivitet eller praksis fra et forsikrings- eller genforsikringsselskabs side.

2.  

En kompetent myndighed kan træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, såfremt den med rimelighed finder det godtgjort, at:

a) 

et forsikringsbaseret investeringsprodukt eller en aktivitet eller praksis giver anledning til væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller udgør en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i mindst én medlemsstat

b) 

de gældende krav i henhold til EU-retten, der finder anvendelse på det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller aktiviteten eller praksissen, ikke i tilstrækkelig grad imødegår de i litra a) omhandlede risici, og at problemet ikke kan håndteres på en bedre måde ved at styrket tilsynet med eller håndhævelsen af de eksisterende krav

c) 

foranstaltningen er forholdsmæssig under hensyntagen til arten af de risici, der er identificeret, hvor avancerede de berørte investorer eller markedsdeltagere er, og den sandsynlige virkning af foranstaltningen for investorer og markedsdeltagere, der kan besidde, anvende eller udnytte det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller aktiviteten eller praksissen

d) 

de kompetente myndigheder grundigt har hørt de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, som i betydelig grad kan blive berørt af foranstaltningen, og

e) 

foranstaltningen ikke har en diskriminerende virkning på tjenesteydelser eller aktiviteter, der udbydes fra en anden medlemsstat.

Er betingelserne i første afsnit opfyldt, kan den kompetente myndighed af forsigtighedsgrunde udstede det forbud eller pålægge den begrænsning, der er omhandlet i stk. 1, før et forsikringsbaseret investeringsprodukt markedsføres eller sælges til investorer. Et forbud eller en begrænsning kan gælde under omstændigheder eller være underlagt undtagelser, der specificeres af den kompetente myndighed.

3.  

Den kompetente myndighed må ikke udstede et forbud eller pålægge en begrænsning i henhold til denne artikel, medmindre den mindst en måned, inden foranstaltningen påtænkes at få virkning, har givet alle de andre involverede kompetente myndigheder og EIOPA meddelelse enten skriftligt eller via et andet medium, som myndighederne har aftalt, om detaljerne om:

a) 

det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller den aktivitet eller praksis, som den foreslåede foranstaltning vedrører

b) 

den nøjagtige karakter af det foreslåede forbud eller den foreslåede begrænsning, og hvornår det eller den påtænkes at få virkning, og

c) 

den dokumentation, der ligger til grund for afgørelsen, og hvormed det er godtgjort, at hver af betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

4.  
I særlige tilfælde, hvor den kompetente myndighed finder det nødvendigt omgående at træffe foranstaltninger i henhold til denne artikel for at forhindre skader som følge af de i stk. 1 omhandlede forsikringsbaserede investeringsprodukter, aktiviteter eller praksisser, kan den kompetente myndighed med mindst 24 timers skriftligt varsel til alle de øvrige kompetente myndigheder og EIOPA gribe ind på et foreløbigt grundlag, inden foranstaltningen påtænkes at få virkning, såfremt alle kriterierne i nærværende artikel er opfyldt, og det desuden klart er fastslået, at en meddelelsesfrist på en måned ikke i tilstrækkelig grad vil kunne imødegå det specifikke problem eller den specifikke trussel. Den kompetente myndighed må ikke træffe foranstaltninger på et foreløbigt grundlag i en periode på over tre måneder.
5.  
Den kompetente myndighed skal på sit websted offentliggøre en meddelelse om eventuelle afgørelser om at udstede et forbud eller pålægge en begrænsning som omhandlet i stk. 1. Denne meddelelse skal indeholde nærmere oplysninger om forbuddet eller begrænsningen, et tidspunkt efter meddelelsens offentliggørelse, hvorfra foranstaltningerne får virkning, og den dokumentation, hvormed det godtgøres, at alle betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Forbuddet eller begrænsningen finder kun anvendelse i forhold til foranstaltninger, der træffes efter meddelelsens offentliggørelse.
6.  
Den kompetente myndighed tilbagekalder et forbud eller en begrænsning, hvis betingelserne i stk. 2 ikke længere er opfyldt.
7.  
Kommissionen vedtager delegerede retsakter, jf. artikel 30, for at præcisere de kriterier og faktorer, der skal tages i betragtning af de kompetente myndigheder ved vurderingen af, om der er væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion eller stabiliteten af det finansielle system i mindst en medlemsstat, jf. stk. 2, første afsnit, litra a).

Disse kriterier og faktorer omfatter:

a) 

kompleksitetsgraden af et forsikringsbaseret investeringsprodukt og forholdet til den type investor, som det markedsføres over for eller sælges til

b) 

graden af innovation i forbindelse med et forsikringsbaseret investeringsprodukt eller en aktivitet eller praksis

c) 

den gearing, som et produkt eller en praksis giver

d) 

i forbindelse med de finansielle markeders ordnede funktion og integritet, størrelsen eller den nominelle værdi af et forsikringsbaseret investeringsprodukt.

Artikel 18

1.  
EIOPA har en støttende og koordinerende rolle med hensyn til foranstaltninger, der træffes af kompetente myndigheder i henhold til artikel 17. EIOPA sikrer navnlig, at foranstaltninger truffet af en kompetent myndighed er berettigede og proportionale, og at de kompetente myndigheder i givet fald anvender en konsekvent tilgang.
2.  
Efter modtagelsen af en meddelelse i henhold til artikel 17 om enhver foranstaltning, der indføres i henhold til nævnte artikel, vedtager EIOPA en udtalelse om, hvorvidt det pågældende forbud eller den pågældende begrænsning er berettiget og proportional. Finder EIOPA, at det er nødvendigt, at andre kompetente myndigheder træffer en foranstaltning for at imødegå risikoen, skal EIOPA angive dette i sin udtalelse. Udtalelsen offentliggøres på EIOPA's websted.
3.  
Foreslår en kompetent myndighed at træffe foranstaltninger i strid med, eller træffer den foranstaltninger i strid med, en udtalelse, der er vedtaget af EIOPA i henhold til stk. 2, eller afviser den at træffe foranstaltninger i strid med en sådan udtalelse, skal denne myndighed straks offentliggøre en meddelelse med en fyldestgørende begrundelse herfor på sit websted.KAPITEL IV

KLAGEADGANG, RETSMIDLER, SAMARBEJDE OG TILSYN

Artikel 19

PRIIP-producenten og den person, der rådgiver om eller sælger PRIIP'et, indfører passende procedurer og ordninger for at sikre, at

a) 

detailinvestorer har en effektiv måde at indgive en klage over PRIIP-producenten på

b) 

detailinvestorer, som har indgivet en klage vedrørende dokumentet med central information, rettidigt og på korrekt vis modtager et fyldestgørende svar, og

c) 

detailinvestorer også har effektive retsmidler i tilfælde af grænseoverskridende tvister, navnlig hvis PRIIP-producenten er hjemmehørende i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

Artikel 20

1.  
Med henblik på denne forordnings anvendelse samarbejder de kompetente myndigheder med hinanden og meddeler uden unødig forsinkelse hinanden oplysninger, som er relevante for udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning og for udøvelsen af deres beføjelser.
2.  
De kompetente myndigheder skal i overensstemmelse med national ret have alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner i henhold til denne forordning.

Artikel 21

1.  
Medlemsstaterne anvender direktiv 95/46/EF på behandling af personoplysninger, der foretages i den pågældende medlemsstat i medfør af denne forordning.
2.  
Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på behandling af personoplysninger foretaget af de europæiske tilsynsmyndigheder.KAPITEL V

ADMINISTRATIVE SANKTIONER OG ANDRE FORANSTALTNINGER

Artikel 22

1.  
Med forbehold af de kompetente myndigheders tilsynsbeføjelser og medlemsstaternes ret til at fastsætte bestemmelser om og pålægge strafferetlige sanktioner, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om passende administrative sanktioner og foranstaltninger, som finder anvendelse i situationer, der udgør en overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Disse sanktioner og foranstaltninger skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at fastsætte bestemmelser om administrative sanktioner som omhandlet i første afsnit for overtrædelser, der er underlagt strafferetlige sanktioner i henhold til deres nationale lovgivning.

Medlemsstaterne giver senest den 31. december 2016 Kommissionen og Det Fælles Udvalg meddelelse om de bestemmelser, der er omhandlet i første afsnit. De giver omgående Kommissionen og Det Fælles Udvalg meddelelse om eventuelle senere ændringer heraf.

2.  
Når de kompetente myndigheder udøver deres beføjelser i henhold til artikel 24, indgår de i et tæt samarbejde for at sikre, at de administrative sanktioner og foranstaltninger får de virkninger, der tilstræbes med denne forordning, og koordinerer deres indsats for at undgå eventuelt dobbeltarbejde og overlapning, når de anvender administrative sanktioner og foranstaltninger på grænseoverskridende sager.

Artikel 23

De kompetente myndigheder udøver deres beføjelser til at pålægge sanktioner i overensstemmelse med denne forordning og med national lovgivning på én af følgende måder:

a) 

direkte

b) 

i samarbejde med andre myndigheder

c) 

under eget ansvar ved delegation til sådanne myndigheder

d) 

ved begæring til de kompetente retslige myndigheder.

Artikel 24

1.  
Denne artikel finder anvendelse på overtrædelser af artikel 5, stk. 1, artikel 6 og 7, artikel 8, stk. 1-3, artikel 9, artikel 10, stk. 1, artikel 13, stk. 1, 3 og 4, og artikel 14 og 19.
2.  

De kompetente myndigheder skal i overensstemmelse med national lovgivning have beføjelse til som minimum at pålægge følgende administrative sanktioner og foranstaltninger:

a) 

et forbud mod markedsføring af et PRIIP

b) 

et påbud om suspension af markedsføringen af et PRIIP

c) 

en offentlig advarsel, som angiver den ansvarlige persons identitet og overtrædelsens art

d) 

et forbud mod stillen til rådighed af et dokument med central information, som ikke er i overensstemmelse med kravet i artikel 6, 7, 8 eller 10, og et påbud om offentliggørelse af en ny udgave af dokumentet med central information

e) 

administrative bøder på mindst:

i) 

for juridiske enheder:

— 
op til 5 000 000  EUR eller, i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, en tilsvarende værdi i den nationale valuta, den 30. december 2014 eller op til 3 % af den pågældende juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt
— 
op til det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået som følge af overtrædelsen, såfremt fortjenesten eller tabet kan beregnes
ii) 

for fysiske personer:

— 
op til 700 000  EUR eller, i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, en tilsvarende værdi i den nationale valuta, den 30. december 2014
— 
op til det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået som følge af overtrædelsen, såfremt fortjenesten eller tabet kan beregnes.

Hvis den juridiske enhed omhandlet i første afsnit, litra e), nr. i), er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, som skal udarbejde konsoliderede regnskaber i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU ( 3 ), er den relevante samlede omsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante EU-retlige regler på regnskabsområdet ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det endelige moderselskabs ledelsesorgan har godkendt.

3.  
Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere sanktioner eller foranstaltninger og højere administrative bøder end dem, der er fastsat i denne forordning.
4.  
Har de kompetente myndigheder anvendt en eller flere administrative sanktioner eller foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 2, har de kompetente myndigheder beføjelse til at udsende eller til at kræve, at PRIIP-producenten eller den person, som rådgiver om eller sælger PRIIP'et, udsender en meddelelse direkte til den pågældende detailinvestor med oplysning om den administrative sanktion eller foranstaltning og om, hvor der kan indgives klage eller fremsættes civilretlige krav.

Artikel 25

De kompetente myndigheder anvender de administrative sanktioner og foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 24, stk. 2, under hensyntagen til alle relevante forhold, herunder, hvis det er relevant:

a) 

overtrædelsens grovhed og varighed

b) 

den for overtrædelsen ansvarlige persons grad af ansvar

c) 

overtrædelsens indvirkning på detailinvestorers interesser

d) 

viljen til samarbejde hos den person, som er ansvarlig for overtrædelsen

e) 

den for overtrædelsen ansvarlige persons eventuelle tidligere overtrædelser

f) 

foranstaltninger truffet af den for overtrædelsen ansvarlige person efter overtrædelsen for at hindre gentagelse af overtrædelsen.

Artikel 26

Afgørelser om at pålægge sanktioner og foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, skal kunne prøves ved domstolene.

Artikel 27

1.  
Har den kompetente myndighed offentliggjort administrative sanktioner eller foranstaltninger, underretter den samtidig den kompetente europæiske tilsynsmyndighed om disse administrative sanktioner eller foranstaltninger.
2.  
Den kompetente myndighed giver årligt den kompetente europæiske tilsynsmyndighed sammenfattede oplysninger om alle administrative sanktioner og foranstaltninger, der er pålagt i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 24, stk. 2.
3.  
De europæiske tilsynsmyndigheder offentliggør de i nærværende artikel omhandlede oplysninger i deres årsberetninger.

Artikel 28

1.  
De kompetente myndigheder indfører effektive mekanismer, som muliggør indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af denne forordning til dem.
2.  

De mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, skal som minimum omfatte:

a) 

særlige procedurer for modtagelse af indberetninger om faktiske eller mulige overtrædelser og opfølgning heraf

b) 

passende beskyttelse af ansatte, som indberetter overtrædelser begået inden for deres arbejdsgivers virksomhed, i det mindste mod gengældelse, forskelsbehandling og andre former for unfair behandling

c) 

beskyttelse af identiteten af både den person, som indberetter overtrædelserne, og den fysiske person, som påstås at være ansvarlig for en overtrædelse, i alle procedurens faser, medmindre offentliggørelse heraf er påkrævet i henhold til national lovgivning i forbindelse med videre efterforskning eller efterfølgende retsforfølgning.

3.  
Medlemsstaterne kan fastsætte, at de kompetente myndigheder i henhold til national lovgivning indfører yderligere mekanismer.
4.  
Medlemsstaterne kan stille krav om, at arbejdsgivere, der udøver aktiviteter, som er reguleret som finansielle tjenesteydelser, har passende procedurer for, at deres ansatte kan indberette faktiske eller mulige overtrædelser internt gennem en særlig uafhængig og selvstændig kanal.

Artikel 29

1.  
En afgørelse, der ikke kan påklages, og hvorved der pålægges en administrativ sanktion eller foranstaltning for overtrædelser som omhandlet i artikel 24, stk. 1, offentliggøres af de kompetente myndigheder på deres officielle websted, uden unødig forsinkelse, efter at den person, der pålægges sanktionen eller foranstaltningen, er blevet underrettet om den pågældende afgørelse.

Offentliggørelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) 

overtrædelsens type og art

b) 

identiteten af de personer, der er ansvarlige.

Denne forpligtelse gælder ikke for afgørelser om pålæg af foranstaltninger af efterforskningsmæssig karakter.

Når offentliggørelse af juridiske personers identitet eller af fysiske personers identitet eller personoplysninger af den kompetente myndighed anses for at være disproportional efter en individuel vurdering af proportionaliteten af offentliggørelsen af sådanne oplysninger, eller når sådan offentliggørelse ville udgøre en trussel mod de finansielle markeders stabilitet eller en igangværende efterforskning, skal de kompetente myndigheder:

a) 

udsætte offentliggørelsen af afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, indtil grunden til at undlade offentliggørelse er ophørt med at eksistere, eller

b) 

offentliggøre afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning anonymt på en måde, der er i overensstemmelse med national lovgivning, hvis en sådan anonym offentliggørelse sikrer en effektiv beskyttelse af de pågældende personoplysninger, eller

c) 

undlade at offentliggøre afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, hvis mulighederne i litra a) og b) anses for at være utilstrækkelige til at sikre:

i) 

at de finansielle markeders stabilitet ikke bringes i fare

ii) 

proportionaliteten af offentliggørelsen af sådanne afgørelser vedrørende foranstaltninger, der vurderes at være af mindre betydning.

2.  
De kompetente myndigheder informerer de europæiske tilsynsmyndigheder om alle de administrative sanktioner eller foranstaltninger, der pålægges, men ikke offentliggøres i henhold til stk. 1,tredje afsnit, litra c), herunder eventuelle klager i denne forbindelse og resultatet af disse.

Besluttes det at offentliggøre en sanktion eller foranstaltning anonymt, kan offentliggørelsen af de relevante oplysninger udsættes i et rimeligt tidsrum, hvis det forventes, at grundene til anonym offentliggørelse i det nævnte tidsrum vil ophøre med at eksistere.

3.  
Hvis den nationale lovgivning fastsætter, at afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, som er genstand for prøvelse ved de relevante retslige eller andre myndigheder, skal offentliggøres, offentliggør de kompetente myndigheder uden unødig forsinkelse på deres officielle websted disse oplysninger og eventuelle senere oplysninger om prøvelsens udfald. Endvidere offentliggøres også enhver afgørelse om annullering af en tidligere afgørelse om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, som er blevet offentliggjort.
4.  
De kompetente myndigheder sikrer, at enhver offentliggørelse i henhold til denne artikel forbliver på deres officielle websted i mindst fem år. Personoplysninger indeholdt i offentliggørelsen forbliver kun på den kompetente myndigheds officielle websted i det tidsrum, hvor det er nødvendigt, i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30

1.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, artikel 16, stk. 8, og artikel 17, stk. 7, tillægges Kommissionen for en periode på tre år fra den 30. december 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  
Den i artikel 8, stk. 4, artikel 16, stk. 8, og artikel 17, stk. 7, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 4, artikel 16, stk. 8, eller artikel 17, stk. 7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 31

Vedtager Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2 eller artikel 13, stk. 5, reguleringsmæssige tekniske standarder, der er de samme som de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som de europæiske tilsynsmyndigheder har forelagt, er den frist, inden for hvilken Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod disse reguleringsmæssige tekniske standarder, uanset artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 og for at tage hensyn til kompleksiteten og omfanget af de deri berørte emner, to måneder fra meddelelsesdatoen. Fristen kan forlænges én gang med én måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 32

1.  
Administrationsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF og investeringsselskaber som omhandlet i artikel 27 i nævnte direktiv samt personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte direktiv, er fritaget for forpligtelserne i denne forordning indtil ►M3  den 31. december 2022 ◄ .
2.  
Når en medlemsstat anvender reglerne om format for og indhold af dokumentet med central information som fastsat i artikel 78-81 i direktiv 2009/65/EF på fonde, der ikke er investeringsinstitutter, og som tilbydes til detailinvestorer, gælder fritagelsen i nærværende artikels stk. 1 for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, som rådgiver om eller sælger andele af sådanne fonde til detailinvestorer.

Artikel 33

1.  
Kommissionen tager senest ►M2  den 31. december 2019 ◄ denne forordning op til revision. På grundlag af de oplysninger, der er modtaget af de europæiske tilsynsmyndigheder, omfatter revisionen en generel gennemgang af funktionsmåden af advarslen vedrørende forståelighed under hensyntagen til eventuelle vejledninger udarbejdet af de kompetente myndigheder i den henseende. Den omfatter også en gennemgang af den praktiske anvendelse af bestemmelserne i denne forordning under behørig hensyntagen til udviklingen på markedet for investeringsprodukter til detailinvestorer, og en vurdering af gennemførligheden af samt omkostningerne og de mulige fordele ved at indføre et mærke for sociale og miljømæssige investeringer. Som led i denne revision foretager Kommissionen forbrugerundersøgelser og en gennemgang af de ikkelovgivningsmæssige valgmuligheder samt af resultaterne af revisionen af forordning (EU) nr. 346/2013 for så vidt angår dennes artikel 27, stk. 1, litra c), e) og g).

For så vidt angår investeringsinstitutter som defineret i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF omfatter revisionen en vurdering af, om overgangsforanstaltningerne i denne forordnings artikel 32 skal forlænges, eller om bestemmelserne om central investorinformation i direktiv 2009/65/EF efter identifikation af eventuelle nødvendige justeringer kan erstattes af eller anses for svarende til dokumentet med central investorinformation i denne forordning. Revisionen omfatter også overvejelser om en eventuel udvidelse af denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte andre finansielle produkter og en vurdering af, om produkters undtagelse fra denne forordnings anvendelsesområde bør opretholdes, under hensyntagen til forsvarlige forbrugerbeskyttelsesstandarder, herunder sammenligninger af finansielle produkter. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre fælles regler om, at alle medlemsstater skal fastsætte administrative sanktioner for overtrædelser af denne forordning.

2.  
Kommissionen vurderer senest ►M2  den 31. december 2019 ◄ på grundlag af det arbejde, der er udført af EIOPA om produktinformationskrav, hvorvidt der skal foreslås en ny lovgivningsmæssig retsakt, der sikrer passende produktinformationskrav for disse produkter, eller hvorvidt pensionsprodukter som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e), skal være omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning.

I forbindelse med vurderingen sikrer Kommissionen, at sådanne foranstaltninger ikke sænker informationsstandarderne i de medlemsstater, der allerede har informationsordninger for sådanne pensionsprodukter.

3.  
Efter høring af Det Fælles Udvalg forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende stk. 1 og 2, som, hvis det er relevant, ledsages af et lovgivningsforslag.
4.  
Kommissionen foretager senest ►M2  den 31. december 2019 ◄ en markedsundersøgelse for at finde frem til, om der er onlineberegningsværktøjer til rådighed, som gør det muligt for detailinvestoren at beregne de samlede omkostninger og gebyrer i forbindelse med PRIIP'er, og om disse er gratis. Kommissionen aflægger rapport om, hvorvidt disse værktøjer resulterer i pålidelige og præcise beregninger for alle de produkter, der er omfattet af denne forordning.

Konkluderes det i undersøgelsen, at der ikke findes sådanne værktøjer, eller at de eksisterende værktøjer ikke gør det muligt for detailinvestorer at forstå de samlede omkostninger og gebyrer i forbindelse med PRIIP'er, vurderer Kommissionen mulighederne for, at de europæiske tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter specifikationerne for sådanne værktøjer på EU-plan.

Artikel 34

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

▼M1

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

▼B

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).