2014R0833 — DA — 09.10.2015 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 833/2014

af 31. juli 2014

om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

(EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/1797 af 7. oktober 2015

  L 263

10

8.10.2015


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 246, 21.8.2014, s.  59 (833/2014)
▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 833/2014

af 31. juli 2014

om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i UkraineRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine ( 1 ),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 ( 2 ) giver visse foranstaltninger i afgørelse 2014/145/FUSP virkning ( 3 ). Disse foranstaltninger omfatter indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører visse fysiske og juridiske personer, enheder og organer, og restriktioner for visse investeringer som reaktion på den ulovlige indlemmelse af Krim og Sevastopol.

(2)

Den 22. juli 2014 konkluderede Rådet, at hvis Rusland ikke opfyldte de krav, der er anført i Det Europæiske Råds konklusioner af 27. juni 2014 og i Rådets egne konklusioner af 22. juli, ville det være rede til straks at indføre en pakke af yderligere væsentlige restriktive foranstaltninger. Det anses derfor for at være hensigtsmæssigt at træffe yderligere restriktive foranstaltninger for at gøre Ruslands handlinger med henblik på at underminere Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed mere omkostningsfulde og fremme en fredelig løsning på krisen. Foranstaltningerne vil blive taget op til revision og kan blive suspenderet eller trukket tilbage eller suppleret med andre restriktive foranstaltninger, afhængigt af hvordan situationen på stedet udvikler sig.

(3)

Der bør anvendes restriktioner på eksporten af visse produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ( 4 ), og på leveringen af dertil hørende tjenester, og der bør anvendes restriktioner på visse tjenester i forbindelse med leveringen af våben og militært udstyr, hvis medlemsstaterne har indført en embargo på sådanne varer. Dette forbud bør ikke berøre eksporten af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, herunder til luftfarts- og rumindustrien, til ikkemilitær anvendelse eller en ikkemilitære slutbruger.

(4)

Der bør også anvendes restriktioner på direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af visse former for teknologi til olieindustrien i Rusland i form af krav om forudgående tilladelse.

▼C1

(5)

Der bør ligeledes anvendes restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse finansielle institutter, undtagen institutter med base i Rusland, der har international status, og som er etableret ved mellemstatslige aftaler med Rusland som en af aktionærerne. Andre finansielle tjenester, som f.eks. indlånsforretning, betalingstjenester og lån til eller fra de institutter, der er omfattet af denne forordning, men som ikke er omhandlet i artikel 5, er ikke omfattet af disse restriktioner.

▼B

(6)

Disse foranstaltninger hører under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres lovgivning på EU-plan især for at sikre, at alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde.

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) »produkter og teknologi med dobbelt anvendelse«: de produkter, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

b) »kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilag I

c) »teknisk bistand«: enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste, uanset at bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

d) »mæglervirksomhed«:

i) forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenester, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii) salg eller køb af produkter og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenester, herunder hvis de befinder sig i tredjelande med henblik på overførsel til et andet tredjeland.

▼M1

e) »investeringstjenester«: følgende tjenester og aktiviteter:

i) modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

ii) udførelse af ordrer på kunders vegne

iii) handel for egen regning

iv) porteføljepleje

v) investeringsrådgivning

vi) afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

vii) placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

viii) enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet.

f) »omsættelige værdipapirer«: følgende kategorier af værdipapirer, som kan omsættes på kapitalmarkedet, med undtagelse af betalingsinstrumenter:

i) aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt depotbeviser vedrørende aktier

ii) obligationer eller andre gældsinstrumenter, herunder depotbeviser vedrørende sådanne værdipapirer

iii) alle andre værdipapirer, der giver ret til at erhverve eller sælge sådanne omsættelige værdipapirer.

▼B

g) »pengemarkedsinstrumenter«: de kategorier af instrumenter, der normalt omsættes på pengemarkedet, som f.eks. skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers (virksomhedscertifikater), dog ikke betalingsinstrumenter

h) »kreditinstitut«: en virksomhed, hvis aktivitet består i fra offentligheden at tage imod indskud eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning

i) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.  Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, uanset om de har oprindelse i Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de pågældende produkter og den pågældende teknologi helt eller delvist er eller kan være beregnet til militær brug eller en militære slutbruger.

Hvis slutbrugeren er det russiske militær, skal alle produkter og al teknologi med dobbelt anvendelse, som det køber, anses for at være til militær brug.

2.  Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser, jf. Rådets forordning (EF) nr. 428/2009, må de ikke give tilladelse til eksport til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de har rimelig grund til at tro, at slutbrugeren måske er en slutbruger inden for militæret, eller hvis varerne kan have en militær slutanvendelse.

▼M2

De kompetente myndigheder kan dog give tilladelse, hvis eksporten vedrører opfyldelsen af en forpligtelse som følge af en kontrakt, som blev indgået inden den 1. august 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af en sådan kontrakt.

▼B

Eksportørerne skal give de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen om eksporttilladelse.

▼M1

Artikel 2a

1.  Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som omfattet af bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, uanset om de har oprindelse i Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV til nærværende forordning.

2.  Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning til produkter og teknologi som anført i stk. 1 og til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter og teknologi til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1, herunder navnlig tilskud, lån og eksportkreditforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter og teknologi, eller til levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning hertil til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV.

▼M2

3.  Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke opfyldelsen af kontrakter, der er indgået inden den 12. september 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, og levering af bistand, der er nødvendig for at opretholde og sikre eksisterende kapaciteter i EU.

▼M1

4.  Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til luft- og rumfart, eller på den dertil knyttede ydelse af teknisk eller finansiel bistand, til ikkemilitær brug og til en ikkemilitær slutbruger samt opretholdelse og sikring af eksisterende civile kerneenergikapaciteter i EU til ikkemilitær brug og til en ikkemilitær slutbruger.

▼B

Artikel 3

▼M2

1.  Der kræves forudgående tilladelse i forbindelse med direkte eller indirekte salg, levering overførsel eller eksport af produkter, jf. bilag II, uanset om dette har oprindelse i Unionen eller ej, og til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller i enhver anden stat, hvis produkterne skal anvendes i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel.

2.  Ved alt salg, levering, overførsel eller eksport, hvortil der kræves tilladelse i henhold til denne artikel, udstedes en sådan tilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, efter bestemmelserne i artikel 11 i forordning (EF) nr. 428/2009. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

3.  Bilag II omfatter visse produkter, der er beregnet til følgende kategorier af efterforsknings- og produktionsprojekter i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel:

a) olieefterforskning og -produktion i vand med en dybde på over 150 meter

b) olieefterforskning og -produktion i offshoreområdet nord for Polarcirklen, eller

c) projekter, der har potentiale til at producere olie fra ressourcer, der befinder sig i skiferformationer, ved hjælp af hydrofraktur; det finder ikke anvendelse på efterforskning og produktion gennem skiferformationer med henblik på at finde eller ekstrahere olie fra reservoirer, der ikke er skiferreservoirer.

4.  Eksportørerne skal give de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger til brug for behandlingen af deres ansøgning om eksporttilladelse.

5.  De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkterne i bilag II, hvis de har rimelig grund til at formode, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten af produkterne er beregnet til de kategorier af efterforsknings- og produktionsprojekter, der er omhandlet i stk. 3.

De kompetente myndigheder kan dog give tilladelse, hvis salget, leveringen, overførslen eller eksporten vedrører opfyldelse af en forpligtelse som følge af en kontrakt, som blev indgået inden den 1. august 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

De kompetente myndigheder kan også give tilladelse, hvis salget, leveringen, overførslen eller eksporten af produkterne er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet. I behørigt begrundede hastende tilfælde kan salget, leveringen, overførslen eller eksporten finde sted uden forudgående tilladelse, forudsat at den pågældende eksportør senest fem arbejdsdage efter, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted, giver de kompetente myndigheder meddelelse herom indeholdende detaljerede oplysninger om den relevante begrundelse for, hvorfor salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted uden forudgående tilladelse.

▼B

6.  De kompetente myndigheder kan på de i stk. 5 fastsatte betingelser annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, de har udstedt.

7.  Hvis en kompetent myndighed afslår at udstede en tilladelse eller annullerer, suspenderer, i væsentlig grad begrænser eller tilbagekalder en tilladelse i overensstemmelse med stk. 5 eller 6, underretter den berørte medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forsyner dem med de relevante oplysninger under overholdelse af bestemmelserne om sådanne oplysningers fortrolighed i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 ( 5 ).

8.  Før en medlemsstat udsteder en tilladelse i henhold til stk. 5 til en i alt væsentligt identisk transaktion, som i henhold til stk. 6 og 7 er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater, og hvor afslaget stadig er gyldigt, hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslaget. Hvis den berørte medlemsstat efter de pågældende høringer beslutter at udstede en tilladelse, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forelægger samtlige relevante oplysninger for at redegøre for beslutningen.

▼M1

Artikel 3a

▼M2

1.  Det er forbudt direkte eller indirekte at levere tilknyttede tjenester, der er nødvendige for følgende kategorier af efterforsknings- og produktionsprojekter i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel:

a) olieefterforskning og -produktion i vand med en dybde på over 150 meter

b) olieefterforskning og -produktion i offshoreområdet nord for Polarcirklen, eller

c) projekter, der har potentiale til at producere olie fra ressourcer, der befinder sig i skiferformationer, ved hjælp af hydrofraktur; det finder ikke anvendelse på efterforskning og produktion gennem skiferformationer med henblik på at finde eller ekstrahere olie fra reservoirer, der ikke er skiferreservoirer.

I dette stykke forstås ved »tilknyttede tjenester«:

i) boring

ii) prøvepumpning

iii) logging og færdiggørelse

iv) levering af specialiserede flydende anlæg.

2.  Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til en kontrakt eller en rammeaftale, som er indgået inden den 12. september 2014, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.  Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis de pågældende tjenester er nødvendige for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.

Tjenesteleverandøren giver den kompetente myndighed meddelelse inden for fem arbejdsdage om enhver aktivitet, der iværksættes i henhold til dette stykke, indeholdende detaljerede oplysninger om den relevante begrundelse for salget, leveringen, overførslen eller eksporten.

▼B

Artikel 4

1.  Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand i tilknytning til de produkter og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr ( 6 ), eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

▼M1

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til de produkter og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, herunder navnlig tilskud, lån og eksportkreditforsikring eller garantier samt forsikring og genforsikring til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til anvendelse i Rusland

▼B

c) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af sådanne produkter og sådan teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis produkterne eller teknologien helt eller delvist er eller kan være beregnet til militær brug eller til en militær slutbruger

d) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller sådan teknologi eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis produkterne eller teknologien helt eller delvist er eller kan være beregnet til militær brug eller til en militær slutbruger.

▼M2

2.  Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse som følge af en kontrakt, der er indgået inden den 1. august 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, eller den levering af bistand, der er nødvendig for at opretholde og sikre eksisterende kapaciteter i EU.

▼M3

2a.  Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), finder hverken direkte eller indirekte anvendelse på levering af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med følgende operationer:

a) salg, levering, overførsel eller eksport og import, køb eller transport af hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller derover, forudsat at den tekniske bistand, finansieringen eller den finansielle bistand omhandler en mængde hydrazin, som er beregnet i forhold til den opsendelse eller de opsendelser eller de satellitter, hvortil det er fremstillet, og som må ikke overstige en samlet mængde på 800 kg for hver enkelt opsendelse eller satellit

b) import, køb eller transport af usymmetrisk dimethylhydrazin (CAS 57-14-7)

c) salg, levering, overførsel eller eksport og import, køb eller transport af monomethylhydrazin (CAS 60-34-4), forudsat at den tekniske bistand, finansieringen eller den finansielle bistand omhandler en mængde monomethylhydrazin, som er beregnet i forhold til den opsendelse eller de opsendelser eller de satellitter, hvortil det er fremstillet

for så vidt som de i nærværende stykkes litra a), b) og c) nævnte stoffer er bestemt til brug for løfteraketter, der styres af europæiske leverandører af opsendelsestjenester, til brug for opsendelser som led i europæiske rumprogrammer eller til brændstofpåfyldning af satellitter foretaget af europæiske satellitproducenter.

2b.  Direkte eller indirekte levering af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med de operationer, der er omhandlet i stk. 2a, litra a), b) og c), kræver forudgående tilladelse fra de kompetente myndigheder.

De, de ansøger om tilladelse, giver de kompetente myndigheder alle de relevante krævede oplysninger.

De kompetente myndigheder underretter Kommissionen om alle de tilladelser, de har udstedt.

▼M2

3.  Levering af følgende kræver tilladelse fra den pågældende kompetente myndighed:

a) teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til produkter i bilag II og direkte eller indirekte levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af disse produkter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller hvis bistand vedrører produkter til brug i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, til personer, enheder eller organer i enhver anden stat

b) finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til produkter i bilag II, herunder navnlig gavebistand, lån og ekportkreditforsikring, til direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter eller direkte eller indirekte levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller hvis bistanden vedrører produkter til brug i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, til personer, enheder eller organer i enhver anden stat.

I behørigt begrundede hastende tilfælde, jf. artikel 3, stk. 5, kan leveringen af de i dette stykke omhandlede tjenester finde sted uden forudgående tilladelse, forudsat at den pågældende tjenesteyder underetter den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage efter, at leveringen af tjenesterne har fundet sted.

▼C1

4.  Hvis der kræves tilladelse i henhold til denne artikelsstk. 3, finder artikel 3, og især artikel 3, stk. 2 og 5, tilsvarende anvendelse.

▼M1

Artikel 5

1.  Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 90 dage udstedt efter den 1. august 2014 til den 12. september 2014 eller med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 af:

a) større kreditinstitutter eller andre større institutioner, som udtrykkeligt har mandat til at fremme den russiske økonomis konkurrenceevne og diversificering og tilskynder til investeringer, og som er etableret i Rusland, og hvoraf staten ejer eller kontrollerer over 50 % pr. 1. august 2014, jf. listen i bilag III, eller

b) juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag III, direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra b) eller opført på listen i bilag III.

2.  Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 af:

a) juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som primært er beskæftiget med større aktiviteter inden for udformning, produktion, salg eller eksport af militærudstyr eller -tjenester, jf. bilag V, bortset fra juridiske personer, enheder eller organer, der er aktive inden for rumfarts- eller kerneenergisektoren

b) juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, der er kontrolleret af staten, eller hvoraf staten ejer over 50 %, og hvis anslåede samlede aktiver overstiger 1 billion russiske rubler, og hvis indtægter for så vidt angår mindst 50 % hidrører fra salg eller transport af råolie eller olieprodukter, jf. bilag VI

c) juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, som er opført i dette stykkes litra a) eller b), direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

d) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a), b) eller c).

▼M2

3.  Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i arrangementer med henblik på ydelse af nye lån eller kreditter med en løbetid på over 30 dage til juridiske personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1 eller 2, efter den 12. september 2014.

Forbuddet finder ikke anvendelse på:

a) lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt import eller eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og nogen anden tredjestat, herunder udgifter til varer og tjenester fra en anden tredjestat, der er nødvendige for at udføre eksport- eller importkontrakterne, eller

b) lån, der har et specifikt og dokumenteret formål om at yde nødfinansiering med henblik på at opfylde solvens- og likviditetskriterier for juridiske personer, der er etableret i Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag III, ejer over 50 %.

▼M2

4.  Forbuddet i stk. 3 finder ikke anvendelse på hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger, der er foretaget i henhold til en kontrakt, der er indgået før den 12. september 2014, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) alle vilkår og betingelser for sådanne hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger:

i) blev fastlagt inden den 12. september 2014, og

ii) er ikke blevet ændret på eller efter denne dato, og

b) et kontraktligt forfaldstidspunkt for hel tilbagebetaling af alle midler, der er stillet til rådighed, og for bortfald af alle tilsagn, rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten blev fastlagt inden den 12. september 2014.

De i litra a) nævnte vilkår og betingelser for hævninger af kreditbeløb og udbetalinger skal omfatte bestemmelser om tilbagebetalingstiden for hver hævning af kreditbeløb eller udbetaling, den anvendte rentesats eller renteberegningsmetoden samt maksimumbeløbet.

▼B

Artikel 6

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a) tilladelser i henhold til artikel 3

b) overtrædelses- og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af nationale domstole.

2.  Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 7

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag I på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 8

1.  Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag I. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag I.

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.  Når denne forordning indeholder krav om, at der gives meddelelse eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommunikeres med den, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag I.

Artikel 10

Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke nogen form for ansvar for disse, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 11

1.  Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i henhold til denne forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, særlig fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af obligationer, garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

▼M1

a) enheder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b) og c), og artikel 5, stk. 2, litra c) og d), eller opført i bilag III, IV, V og VI

▼B

b) andre russiske personer, enheder eller organer

c) personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af personer, enheder eller organer som omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

2.  I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.  Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

▼M1

Artikel 12

Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå de forbud, der er omhandlet i artikel 2, 2a, 3a, 4 eller 5, herunder ved at agere som stedfortræder for de enheder, der er omhandlet i artikel 5, eller at anvende undtagelserne i artikel 5, stk. 3, med henblik på at finansiere enheder, som er omhandlet i artikel 5.

▼B

Artikel 13

Denne forordning finder anvendelse:

a) på Unionens område

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) på personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d) på juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) på juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

1. Oplysninger om medlemsstaternes kompetente myndigheder

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUAEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLANDENE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
BILAG II

▼M2

Liste over produkter som omhandlet i artikel 3

▼BKN-kode

Beskrivelse

7304 11 00

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af rustfrit stål

7304 19 10

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 168,3 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 19 30

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 19 90

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig diameter på over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 22 00

Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas

7304 23 00

Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (ekskl. produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 29 10

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 168,3 mm (ekskl.: produkter af støbejern)

7304 29 30

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål, med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm (ekskl. produkter af støbejern)

7304 29 90

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål, med udvendig diameter på over 406,4 mm, (ekskl.: produkter af støbejern)

7305 11 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern eller stål, svejset på langs med skjult lysbuesvejsning

7305 12 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og stål, svejset på langs (ekskl.: produkter svejset på langs med skjult lysbuesvejsning)

7305 19 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på over 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern og stål (ekskl.: produkter svejset på langs med skjult lysbuesvejsning)

7305 20 00

Foringsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på over 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern og stål

7306 11

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål med diameter på ikke over 406,4 mm

7306 19

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejset, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7306 21 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål med diameter ikke over 406,4 mm

7306 29 00

Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved olie- og gasudvinding, svejset, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

8207 13 00

Værktøj til bjerg- eller jordboring, udskifteligt, med virksomme dele af sintrede metalcarbider eller cermets

8207 19 10

værktøj til bjerg- eller jordboring, udskifteligt, med virksomme dele af diamant eller agglomereret diamant

▼M2

ex 8413 50

Fortrængningspumper med stempel eller membran, til væsker, maskindrevne, hvis maksimale volumenstrøm overstiger 18 m3/time, hvis afgangstryk overstiger 40 bar, og som er specialfremstillet til at pumpe boremudder og/eller cement ind i oliebrønde.

ex 8413 60

Roterende fortrængningspumper, til væsker, maskindrevne, hvis maksimale volumenstrøm overstiger 18 m3/time, hvis afgangstryk overstiger 40 bar, og som er specialfremstillet til at pumpe boremudder og/eller cement ind i oliebrønde.

▼B

8413 82 00

Væskeelevatorer (ekskl. pumper)

8413 92 00

Dele til væskeelevatorer, i.a.n.

8430 49 00

Maskiner og apparater til jordboring eller udvinding af mineraler eller malme, ikke selvkørende og ikke hydrauliske (ekskl. maskiner og apparater til tunnelboring og håndværktøj)

▼M2

ex 8431 39 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under pos. 8428 henhørende maskiner eller -apparater i oliefelter

ex 8431 43 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under underposition 8430 41 eller 8430 49 henhørende maskiner eller -apparater i oliefelter

ex 8431 49

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under pos. 8426 , 8429 og 8430 henhørende maskiner eller -apparater i oliefelter

▼B

8705 20 00

Mobile boretårne

8905 20 00

Bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

8905 90 10

Søgående fyrskibe, havnesprøjter, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen (ekskl. opmudringsfartøjer, bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning fiske- og fangstfartøjer og krigsskibe)
BILAG III

Liste over institutter og institutioner som omhandlet i artikel 5, litra a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
BILAG IV

Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i artikel 2a

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
BILAG V

Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
BILAG VI

Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Se side 13 i denne EUT.

( 2 ) EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.

( 3 ) Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).

( 4 ) Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).

( 5 ) Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).

( 6 ) Seneste udgave er offentliggjort i EUT C 107 af 9.4.2014, s. 1.