02014R0692 — DA — 20.12.2014 — 002.003


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 692/2014

af 23. juni 2014

om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

(EUT L 183 af 24.6.2014, s. 9)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 825/2014 af 30. juli 2014

  L 226

2

30.7.2014

►M2

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1351/2014 af 18. december 2014

  L 365

46

19.12.2014


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 197, 4.7.2014, s.  87 (692/2014)

►C2

Berigtigelse, EUT L 037, 13.2.2015, s.  24 (1351/2014)
▼B

▼M1

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 692/2014

af 23. juni 2014

om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

▼BArtikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) 

»fordring«: enhver fordring, som er gjort gældende før eller efter den 25. juni 2014 i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, uanset om fordringen er gjort gældende under en retssag, herunder særligt:

i) 

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii) 

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

iii) 

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv) 

en modfordring

v) 

en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

b) 

»kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt« omfatter med henblik herpå navnlig alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion

c) 

»varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol«: varer, som er fuldt ud fremstillet på Krim eller i Sevastopol, eller som har undergået den sidste væsentlige bearbejdning der, idet artikel 23 og 24 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 1 ) finder tilsvarende anvendelse

d) 

»Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

e) 

»kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilaget.

▼M1

f) 

»mæglervirksomhed«:

i) 

forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii) 

salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, herunder hvis de befinder sig i tredjelande med henblik på overførsel til et andet tredjeland

g) 

»teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjenesteydelse; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller kompetencer eller konsulentydelse; teknisk bistand omfatter mundtlig bistand.

▼M2

h) 

»enhed på Krim eller i Sevastopol«: enhed, der har vedtægtsmæssigt hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed på Krim eller i Sevastopol, dens datterselskaber eller tilknyttede virksomheder under dens kontrol på Krim eller i Sevastopol samt filialer og andre enheder, der opererer på Krim eller i Sevastopol

i) 

»investeringstjenester«: følgende tjenester og aktiviteter:

i) 

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

ii) 

udførelse af ordrer på kunders vegne

iii) 

handel for egen regning

iv) 

porteføljepleje

v) 

investeringsrådgivning

vi) 

afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

vii) 

placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

viii) 

enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet

j) 

»EU-redere«: »EF-redere« som defineret i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 ( 2 ).

▼B

Artikel 2

Det er forbudt:

a) 

til Den Europæiske Union at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol

b) 

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af de i litra a) omhandlede varer.

▼M2

Artikel 2a

1.  Det er forbudt:

a) 

at erhverve nye eller udvide eksisterende kapitalinteresser i form af ejerskab af fast ejendom beliggende på Krim eller i Sevastopol

b) 

at erhverve nye eller udvide eksisterende kapitalinteresser i form af ejerskab af eller kontrol over en enhed på Krim eller i Sevastopol, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne enheder eller erhvervelse af kapitalandele og andre værdipapirer med karakter af kapitalinteresser i sådanne enheder

c) 

at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes lån eller kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder egenkapital, til en enhed på Krim eller i Sevastopol, eller som har til dokumenteret formål at finansiere sådanne enheder

d) 

at oprette joint ventures på Krim eller i Sevastopol eller med en enhed på Krim eller i Sevastopol

e) 

at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a)-d).

2.  Forbuddene og restriktionerne i denne artikel finder ikke anvendelse på lovlige forretninger med enheder uden for Krim eller Sevastopol, hvis de pågældende investeringer ikke er bestemt til enheder på Krim eller i Sevastopol.

3.  Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 20. december 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af en sådan kontrakt, forudsat at den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet underrettet.

Artikel 2b

1.  Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi, som er opført på listen i bilag II,

a) 

til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol, eller

b) 

til brug på Krim eller i Sevastopol.

Bilag II omfatter visse varer og teknologier, der er egnede til brug i følgende nøglesektorer:

i) 

transport

ii) 

telekommunikation

iii) 

energi

iv) 

prospektering, efterforskning og produktion af olieressourcer, gasressourcer og mineralske ressourcer.

2.  Det er forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til varer og teknologi, der er opført på listen i bilag II, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol eller til anvendelse på Krim eller i Sevastopol

b) 

direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til varer og teknologi, der er opført på listen i bilag II til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol eller til anvendelse på Krim eller i Sevastopol.

3.  Forbuddene i stk. 1 og stk. 2, når de vedrører stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse, hvis der ikke er rimelig grund til at antage, at varerne og teknologien eller tjenesteydelserne omhandlet i stk. 2 er til brug på Krim eller i Sevastopol.

4.  Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke opfyldelsen indtil den 21. marts 2015 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 20. december 2014, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet underrettet.

Artikel 2c

1.  Det er forbudt at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller bygge- og anlægsarbejder samt ingeniørtjenester i direkte tilknytning til infrastruktur på Krim eller i Sevastopol i de sektorer, der er omhandlet i artikel 4b, stk. 1, uanset varernes eller teknologiens oprindelse.

2.  Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 21. marts 2015 af forpligtelser i medfør af kontrakter, der er indgået inden den 20. december 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af en sådan kontrakt.

3.  Det er forbudt at deltage bevidst eller forsætligt i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i stk. 1 og 2.

Artikel 2d

1.  Det er forbudt at levere tjenesteydelser i direkte tilknytning til turismeaktiviteter på Krim eller i Sevastopol.

2.  Det er navnlig forbudt for skibe, der tilbyder krydstogter, at anløbe eller gøre ophold i havne, der er beliggende på Krimhalvøen, og som er opført på listen i bilag III. Dette forbud finder anvendelse på skibe, der fører en medlemsstats flag, eller skibe, der ejes og er under operativ kontrol af EU-redere, eller skibe, for hvis drift en EU-operatør har taget det overordnede ansvar.

3.  Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis et skib anløber eller gør ophold i en af de havne, der er opført på listen i bilag III, hvis det er begrundet af hensyn til søfartssikkerheden i nødstilfælde. Den kompetente myndighed underrettes om det pågældende anløb eller ophold inden for fem arbejdsdage.

►C2  4.  Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke opfyldelsen indtil den 21. marts 2015 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt eller en tilknyttet kontrakt, der er indgået før den 20. december 2014, eller af tilknyttede kontrakter, ◄ der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet underrettet.

Artikel 2e

1.  De kompetente myndigheder kan på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give en tilladelse i forbindelse med de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 2a, stk. 1, og artikel 2b, stk. 2, og de varer og den teknologi, der er omhandlet i artikel 2b, stk. 1, såfremt de:

a) 

er nødvendige til officielle formål i konsulære repræsentationer eller internationale organisationer på Krim eller i Sevastopol, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten

b) 

har tilknytning til projekter, der udelukkende er til støtte for hospitaler eller andre offentlige sundhedsinstitutioner, der yder lægehjælp, eller civile uddannelsesinstitutioner på Krim eller i Sevastopol, eller

c) 

er apparater eller udstyr til medicinsk anvendelse.

2.  De kompetente myndigheder kan også på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion i tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 2a, stk. 1, eller de varer og den teknologi, der er omhandlet i artikel 2b, stk. 1, såfremt transaktionen vedrører vedligeholdelse med henblik på at garantere eksisterende infrastrukturs sikkerhed.

3.  De kompetente myndigheder kan desuden på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, også give en tilladelse i tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 2a, stk. 1, og i artikel 2b, stk. 2, og i tilknytning til de varer og den teknologi, der er omhandlet i artikel 2b, stk. 1, og til de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 2c, hvis salget, leveringen, overførslen eller eksporten af produkterne eller gennemførelsen af aktiviteterne er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed, herunder eksisterende infrastrukturs sikkerhed, eller miljøet. I behørigt begrundede hastende tilfælde kan salget, leveringen, overførslen eller eksporten finde sted uden forhåndstilladelse, forudsat at den pågældende eksportør senest fem arbejdsdage efter, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted, giver de kompetente myndigheder meddelelse herom indeholdende detaljerede oplysninger om den relevante begrundelse for, hvorfor salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted uden forhåndstilladelse.

Kommissionen og medlemsstaterne underetter hinanden om de foranstaltninger, der træffes i medfør af dette stykke, og deler alle andre relevante oplysninger, de har til rådighed.

▼B

Artikel 3

De i artikel 2 omhandlede forbud finder ikke anvendelse på:

a) 

gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret

▼C1

b) 

varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 ( 3 ) eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

▼M2

Artikel 4

Det er forbudt bevidst og forsætligt, herunder indirekte, at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i denne forordning.

▼B

Artikel 5

Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 6

1.  Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltningerne i denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014

b) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer

c) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der ved en voldgiftsmæssig, judiciel eller administrativ afgørelse er fundet skyldige i at have overtrådt forbuddene i denne forordning

d) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, såfremt fordringen vedrører varer, det i henhold til artikel 2 er forbudt at importere.

2.  I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.  Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder eller organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 7

1.  Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af nationale domstole.

2.  Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive implementering af denne forordning.

Artikel 8

1.  Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilaget. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilaget.

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.  Når der i denne forordning fastsættes krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilaget.

Artikel 10

Denne forordning finder anvendelse:

a) 

på Unionens område, herunder i dens luftrum

b) 

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) 

på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d) 

på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) 

på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
▼M1

BILAG I

▼B

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

BELGIEN
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIEN
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
TJEKKIET
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
TYSKLAND
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÆKENLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIEN
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiegos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANKRIG
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
KROATIEN
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIEN
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CYPERN
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITAUEN
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGARN
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NEDERLANDENE
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
ØSTRIG
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLEN
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMÆNIEN
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIEN
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAKIET
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVERIGE
http://www.ud.se/sanktioner
DET FORENEDE KONGERIGE
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
BILAG II

Liste over varer og teknologi som omhandlet i artikel 2bKapitel/KN-kode

Varebeskrivelse

Kapitel 25

SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT

Kapitel 26

MALME, SLAGGER OG ASKE

Kapitel 27

MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS

Kapitel 28

UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER

Kapitel 29

ORGANISKE KEMIKALIER

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet

3826 00

Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Kapitel 72

Jern og stål

Kapitel 73

Varer af jern og stål

Kapitel 74

Kobber og varer deraf

Kapitel 75

Nikkel og varer deraf

Kapitel 76

Aluminium og varer deraf

Kapitel 78

Bly og varer deraf

Kapitel 79

Zink og varer deraf

Kapitel 80

Tin og varer deraf

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

8207 13 00

VÆRKTØJ TIL BJERG- ELLER JORDBORING, UDSKIFTELIGT, MED VIRKSOMME DELE AF SINTREDE METALCARBIDER ELLER CERMETS

8207 19 10

VÆRKTØJ TIL BJERG- ELLER JORDBORING, UDSKIFTELIGT, MED VIRKSOMME DELE AF DIAMANT ELLER AGGLOMERERET DIAMANT

8401

Atomreaktorer; ikkebestrålede brændselselementer til atomreaktorer; isotopseparatorer:

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

8403

Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402

8404

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 (fx economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner

8405

Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater

8406

Dampturbiner

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

8410

Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer dertil

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

8413

Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer

8414

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med filter

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

8416

Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast brændsel eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil

8417

Industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (undtagen elektriske ovne henhørende under pos. 8514 )

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

8421

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser

8422

Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art

8424

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner

8425

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«); spil og ankerspil; donkrafte

8426

Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucker og krantrucker

8427

Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning eller flytning

8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (fx elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner)

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (fx maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425 -8430

8432

Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og -apparater til jordens bearbejdning og dyrkning; tromler til plæner eller sportspladser

8435

Pressere, persere og andre maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider, frugtsaft eller lignende drikkevarer

8436

Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl, herunder spiringsanlæg med mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning; rugemaskiner og kyllingemødre

8437

Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter; maskiner og apparater til møllerier og maskiner og apparater til anden behandling af korn og tørrede bælgfrugter (undtagen maskiner og apparater af landbrugstyper)

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse af cellulosefibre eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

8440

Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

8442

Maskiner, apparater og redskaber (undtagen værktøjsmaskiner henhørende under pos. 8456 -8465 ) til fremstilling og bearbejdning af trykplader, trykcylindre og lign.; trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.)

8443

Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442 ; andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også kombineret; dele og tilbehør

8444 00

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre

8445

Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvindemaskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstilgarn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til bearbejdning af tekstilgarn med henblik på anvendelse i de under pos. 8446 og 8447 nævnte maskiner

8447

Strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til fremstilling af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, broderier, possement og net samt maskiner til tufting

8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 -8447 hørende maskiner (fx skaftmaskiner, jacquardmaskiner, kæde- og skudvogtere samt skytteskiftningsmaskiner); dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under denne position eller under pos. 8444 -8447 (fx spindler og spindelvinger, kartebeslag, kamme, spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller), skaftrammer samt nåle til strikkemaskiner)

8449 00 00

Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af filt og fiberdug i metermål eller i anden form, herunder maskiner og apparater til fremstilling af filthatte; blokke til fremstilling af hatte

8450

Vaskemaskiner, også med tørremaskine:

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440 ; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle

8453

Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder

8454

Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den art der anvendes i den metallurgiske industri og i metalstøberier

8455

Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil

8456

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materiale ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer, elektronstråler, ionstråler eller plasmabue; vandskæremaskiner

8457

Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner)

8458

Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal

8459

Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner) til boring, udboring, fræsning og gevindskæring i metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre) henhørende under pos. 8458

8460

Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller slibe- eller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner henhørende under pos. 8461

8461

Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet

8462

Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, sænksmedning og hamring af metal; værktøjsmaskiner (herunder pressere) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, retning, klipning, lokning, stansning eller udhugning; pressere, undtagen de forannævnte, til bearbejdning af metal eller sintrede metalcarbider

8463

Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets

8464

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand

8465

Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer

8466

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8456 -8465 , herunder materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art

8467

Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor

8468

Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8515 ; gasdrevne flammehærdere

8469 00

Skrivemaskiner, undtagen printere henhørende under pos. 8443 ; tekstbehandlingsmaskiner

8470

Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater

8471

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet

8472

Andre maskiner og apparater til kontorbrug (fx duplikatorer af hektograftypen og stencilduplikatorer, adresseringsmaskiner, automatiske seddelautomater, møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner, blyantspidsemaskiner, perforeringsmaskiner og hæftemaskiner)

8473

Dele og tilbehør (undtagen beskyttelsesovertræk, transportkasser og lign.), som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater henhørende under pos. 8469 -8472

8474

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand

8475

Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas; maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand

8476

Salgsautomater (fx frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater), herunder vekselautomater

8477

Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast eller til fremstilling af varer af disse materialer, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

8478

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

8479

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbid, glas, mineralske materialer, gummi og plast

8481

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler

8482

Kugle- og rullelejer

8483

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger

8484

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

8486

Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme; maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel; dele og tilbehør

8487

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

8501

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt

8502

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere

8503

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til elektriske motorer og generatorer, elektriske generatorsæt eller roterende elektriske omformere, i.a.n.

8504

Elektriske transformatorer, statiske omformere (fx ensrettere) og induktionsspoler samt dele dertil

8505

Elektromagneter (undtagen til medicinsk brug); permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser; elektromagnetiske bæremagneter; dele dertil

8507

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære) samt dele dertil (undtagen brugte og af blødgummi eller tekstilmaterialer)

8511

Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionstænding (fx tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt returstrømsrelæer, af den art der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer, samt dele dertil

8514

Elektriske industri- og laboratorieovne (herunder induktionsovne og dielektriske ovne (undtagen tørreovne); andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej til brug i industrien eller i laboratorier samt dele dertil

8515

Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring (herunder apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater, som fungerer ved hjælp af laserstråler, lys-, foton- eller elektronstråler, ultralyd, induktion eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal, sintret metalcarbid eller cermets; dele dertil (undtagen varmsprøjtepistoler)

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

8527

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

8528

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525 -8528

8530

Signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr, elektrisk, til jernbaner, sporveje, veje, floder, kanaler, parkeringspladser, havne og lufthavne; dele hertil (undtagen mekanisk og elektromekanisk udstyr henhørende under pos. 8608 )

8531

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (fx ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer) (undtagen af den art der anvendes til cykler, motorkøretøjer og undtagen signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr)

8532

Elektriske kondensatorer, faste, variable eller justerbare samt dele dertil

8533

Elektriske modstande (herunder reostater og potentiometre), undtagen varmemodstande samt dele dertil

8534

Trykte kredsløb

8535

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og andre konnektorer, forgreningsdåser), til driftsspænding over 1 000 volt (undtagen kontrolpulte, kontroltavler og lignende henhørende under pos. 8537 )

8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, lampefatninger, forgreningsdåser), til driftsspænding 1 000 volt og derunder (undtagen kontrolpulte, kontroltavler og lignende henhørende under pos. 8537 )

8537

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lignende, sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater henhørende under pos. 8517 (undtagen koblingsapparater til trådtelefoni og trådtelegrafi)

8538

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8535 , 8536 eller 8537 , i.a.n.

8539

Lamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper, ultraviolette lamper og infrarøde lamper samt buelamper, elektriske; dele dertil

8540

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), f.eks. vakuumrør, damp– og gasfyldte rør, kviksølvdampensretterrør, katodestrålerør og fjernsynskamerarør, samt dele dertil

8541

Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og solceller, også samlet i moduler eller paneler bortset fra solcellegeneratorer; lysemitterende dioder; monterede piezo-elektriske krystaller, samt dele dertil

8542

Elektroniske integrerede kredsløb samt dele dertil

8543

Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i kapitel 85. samt dele dertil

8544

Ledninger og kabler, herunder koaksialkabler, til elektroteknisk brug, isolerede, herunder lakerede eller anodiserede, og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug

8546

Isolatorer til elektrisk brug, uanset materialets art (undtagen isolationsdele)

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (fx sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546 ; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering

8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i kapitel 85

 

Fortrolige produkter i kapitel 85; varer i kapitel 85, der transporteres pr. post eller som postpakke (ekstra)/Koden genoprettet til statistiske formål

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

8701

Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 8709 )

8702

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

8704

Motorkøretøjer til godsbefordring

8705

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer hovedsagelig konstrueret til person- eller godsbefordring (fx bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)

8706 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

8710 00 00

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil

Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

Kapitel 98

Komplette industrielle anlæg

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7107

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7109

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7111

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller

9013

Anordninger med flydende krystaller, undtagen varer, der er mere specificeret beskrevet i andre positioner; lasere, undtagen laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

9014

Kompasser, herunder navigationskompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater

9015

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere

9025

Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, også registrerende, samt kombinationer af disse instrumenter

9026

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (fx gennemstrømningsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014 , 9015 , 9028 eller 9032

9027

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (fx polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding og lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere

9029

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign.; hastighedsmålere og takometre, undtagen varer henhørende under pos. 9014 eller 9015 ; stroboskoper

9030

Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under pos. 9028 ; instrumenter og apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende stråler

9031

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater

9032

Instrumenter og apparater til automatisk regulering

9033

Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90
BILAG III

Liste over havne, der er beliggende på Krimhalvøen, jf. artikel 2d

1) 

Sevastopol

2) 

Kertj

3) 

Jalta

4) 

Feodosija

5) 

Jevpatorija

6) 

Tjernomorsk

7) 

Kamysj-Burun( 1 ) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

( 2 ) Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7).

( 3 ) EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1.