2014R0692 — DA — 31.07.2014 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 692/2014

af 23. juni 2014

om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

(EFT L 183, 24.6.2014, p.9)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 825/2014 af 30. juli 2014

  L 226

2

30.7.2014


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 197, 4.7.2014, s. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 692/2014

af 23. juni 2014

om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

▼BRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/386/FUSP af 23. juni 2014 om restriktioner for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol ( 1 ),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På sit møde den 20. og 21. marts 2014 fordømte Det Europæiske Råd kraftigt Den Russiske Føderations indlemmelse af Den Autonome Republik Krim (»Krim«) og byen Sevastopol (»Sevastopol«) og understregede, at det ikke vil anerkende annekteringen. Det Europæiske Råd anmodede Kommissionen om at vurdere de juridiske konsekvenser af denne annektering og foreslå økonomiske, handelsmæssige og finansielle restriktioner vedrørende Krim til hurtig gennemførelse.

(2)

I sin resolution af 27. marts 2014 bekræftede FN's Generalforsamling sit engagement i Ukraines suverænitet, politiske uafhængighed, enhed og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser, idet den understregede ugyldigheden af den folkeafstemning, der blev afholdt på Krim den 16. marts, og opfordrede alle lande til ikke at anerkende nogen ændringer af Krims og Sevastopols status.

(3)

Den 23. juni 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/386/FUSP om restriktioner på varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol og på direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af sådanne varer, som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol. For at minimere sådanne restriktive foranstaltningers virkning for de økonomiske aktører bør der indføres undtagelser og overgangsperioder med hensyn til handel med varer og relaterede tjenesteydelser, for hvilke der kræves transaktioner i henhold til en handelskontrakt eller en tilknyttet aftale, forudsat at der forinden er gennemført en meddelelsesprocedure.

(4)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at alle medlemsstater anvender dem ensartet.

(5)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) »fordring«: enhver fordring, som er gjort gældende før eller efter den 25. juni 2014 i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, uanset om fordringen er gjort gældende under en retssag, herunder særligt:

i) en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii) en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

iii) et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv) en modfordring

v) en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

b) »kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt« omfatter med henblik herpå navnlig alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion

c) »varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol«: varer, som er fuldt ud fremstillet på Krim eller i Sevastopol, eller som har undergået den sidste væsentlige bearbejdning der, idet artikel 23 og 24 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 2 ) finder tilsvarende anvendelse

d) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

e) »kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilaget.

▼M1

f) »mæglervirksomhed«:

i) forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii) salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, herunder hvis de befinder sig i tredjelande med henblik på overførsel til et andet tredjeland

g) »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjenesteydelse; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller kompetencer eller konsulentydelse; teknisk bistand omfatter mundtlig bistand.

▼B

Artikel 2

Det er forbudt:

a) til Den Europæiske Union at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af de i litra a) omhandlede varer.

▼M1

Artikel 2a

1.  Det er forbudt:

a) at yde lån eller kreditter, der specifikt knytter sig til etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastruktur inden for områderne transport, telekommunikation og energi på Krim og i Sevastopol

b) at erhverve eller udvide en kapitalinteresse, herunder fuldstændig erhvervelse og erhvervelse af kapitalandele og værdipapirer med karakter af kapitalinteresser, i virksomheder etableret på Krim eller i Sevastopol, der beskæftiger sig med etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastruktur inden for områderne transport, telekommunikation og energi på Krim og i Sevastopol

c) at oprette joint ventures, der knytter sig til etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastruktur inden for områderne transport, telekommunikation og energi på Krim og i Sevastopol.

2.  Det er forbudt:

a) at yde lån eller kreditter, der specifikt knytter sig til udnyttelse af olieressourcer, gasressourcer eller mineralske ressourcer på Krim og i Sevastopol

b) at erhverve eller udvide en kapitalinteresse, herunder fuldstændig erhvervelse og erhvervelse af kapitalandele og værdipapirer med karakter af kapitalinteresser, i virksomheder etableret på Krim eller i Sevastopol, der beskæftiger sig med udnyttelse af olieressourcer, gasressourcer eller mineralske ressourcer på Krim og i Sevastopol

c) at oprette joint ventures, der knytter sig til udnyttelse af olieressourcer, gasressourcer eller mineralske ressourcer på Krim og i Sevastopol

3.  Med henblik på anvendelse af denne artikel og artikel 2b forstås ved:

a) »mineralske ressourcer«: de ressourcer, der er opført i bilag II

b) »udnyttelse«: efterforskning, prospektering, udvinding, raffinering og forvaltning af olieressourcer, gasressourcer og mineralske ressourcer og ydelse af dertil knyttede geologiske tjenester, men det omfatter ikke vedligeholdelse med henblik på at garantere eksisterende infrastrukturs sikkerhed

c) »raffinering«: forarbejdning, konditionering og forberedelse med henblik på salg.

Artikel 2b

Det er forbudt direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til de i artikel 2a omhandlede investeringsaktiviteter.

Artikel 2c

1.  Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nøgleudstyr og -teknologi, der er opført i bilag III, til enhver fysisk eller juridisk person, enhver enhed eller ethvert organ på Krim eller i Sevastopol eller til anvendelse på Krim eller i Sevastopol.

2.  Bilag III omfatter nøgleudstyr og -teknologi vedrørende etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastrukturen inden for følgende sektorer:

a) transport

b) telekommunikation

c) energi

d) udnyttelse af oliereserver, gasreserver og mineralske reserver på Krim og i Sevastopol.

3.  Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er opført i bilag III, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkter, der er opført i bilag III, til enhver fysisk eller juridisk person, enhver enhed eller ethvert organ på Krim eller i Sevastopol eller til anvendelse på Krim eller i Sevastopol, og

b) direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er opført i bilag III, til enhver fysisk eller juridisk person, enhver enhed eller ethvert organ på Krim eller i Sevastopol eller til anvendelse på Krim eller i Sevastopol.

4.  Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i stk. 1 og 3.

5.  Forbuddene i stk. 1 og 3 finder ikke anvendelse på gennemførelse frem til den 28. oktober 2014 af transaktioner, der er påkrævet som følge af en handelskontrakt, der er indgået før den 30. juli 2014, vedrørende nøgleudstyr eller -teknologi, der er opført i bilag III, eller som følge af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, som ønsker at deltage i sådanne transaktioner eller at yde bistand i forbindelse med sådanne transaktioner, senest 10 arbejdsdage forinden har underrettet den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor personen, enheden eller organet er etableret, om transaktionen eller bistanden.

Artikel 2d

Artikel 2a og 2b finder ikke anvendelse på ydelsen af finansielle lån eller kreditter eller på udvidelsen af kapitalinteressen i eller oprettelsen af et joint venture, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) transaktionen er påkrævet som følge af en aftale eller en kontrakt, der blev indgået før den 30. juli 2014, og

b) den kompetente myndighed er blevet underrettet mindst 10 arbejdsdage forinden.

▼B

Artikel 3

De i artikel 2 omhandlede forbud finder ikke anvendelse på:

a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret

▼C1

b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 ( 3 ) eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

▼B

Artikel 4

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i artikel 2.

Artikel 5

Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 6

1.  Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltningerne i denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014

b) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer

c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der ved en voldgiftsmæssig, judiciel eller administrativ afgørelse er fundet skyldige i at have overtrådt forbuddene i denne forordning

d) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, såfremt fordringen vedrører varer, det i henhold til artikel 2 er forbudt at importere.

2.  I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.  Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder eller organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 7

1.  Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af nationale domstole.

2.  Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive implementering af denne forordning.

Artikel 8

1.  Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilaget. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilaget.

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.  Når der i denne forordning fastsættes krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilaget.

Artikel 10

Denne forordning finder anvendelse:

a) på Unionens område, herunder i dens luftrum

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d) på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
▼M1

BILAG I

▼B

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiegos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
BILAG II

Mineralske ressourcer omhandlet i artikel 2a:KN-kode

Varebeskrivelse

2501 00 10

Havvand og saltmoderlud

2501 00 31

Salt til kemisk omdannelse (spaltning) i natrium og klor til fremstilling af andre varer

2501 00 51

Salt, denatureret eller bestemt til anden industriel brug (herunder raffinering), bortset fra konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr)

2501 00 99

Salt og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning (ekskl. bordsalt, salt til kemisk omdannelse »spaltning« i natrium og chlor, denatureret eller bestemt til anden industriel brug)

2502 00 00

Naturlige jernsulfider, ikke brændte

2503 00

Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

2504

Naturlig grafit

2505

Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kapitel 26

2506

Kvarts (undtagen naturligt sand); kvartsit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

2507 00

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte

2508

Andre lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler

2509 00 00

Kridt

2510

Naturlige calciumfosfater, naturlige calciumaluminiumfosfater og calciumfosfatholdigt kridt

2511

Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), også brændt, undtagen bariumoxid henhørende under pos. 2816

2512 00 00

Fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1 000 kg/m3 eller derunder, også brændt

2513

Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede

2514 00 00

Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

2515

Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2 500 kg/m3 eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

2517

Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede

2518

Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit

2519 00 00

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent

2520

Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler

2521 00 00

Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

2524

Asbest

2525

Glimmer, herunder glimmerblade; glimmeraffald

2526

Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum

2528 00 00

Naturlige borater og koncentrater deraf (også brændte), undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger; naturlig borsyre med et indhold af H3BO3 på 85 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen

2529

Feldspat; leucit; nefelin og nefelinsyenit; flusspat

2530

Mineralske stoffer, ikke andetsteds tariferet

2601

Jernmalme og koncentrater deraf, herunder brændte naturlige jernsulfider

2602 00 00

Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på 20 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af tørsubstansen

2603 00 00

Kobbermalm og koncentrater deraf

2604 00 00

Nikkelmalm og koncentrater deraf

2605 00 00

Koboltmalm og koncentrater deraf

2606 00 00

Aluminiummalm og koncentrater deraf

2607 00 00

Blymalm og koncentrater deraf

2608 00 00

Zinkmalm og koncentrater deraf

2609 00 00

Tinmalm og koncentrater deraf

2610 00 00

Krommalm og koncentrater deraf

2611 00 00

Wolframmalm og koncentrater deraf

2612

Uran- og thoriummalm og koncentrater deraf

2613

Molybdænmalm og koncentrater deraf

2614 00 00

Titanmalm og koncentrater deraf

2615

Niobium-, tantal-, vanadium- og zirkonmalm og koncentrater deraf

2616

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

2617

Andre malme og koncentrater deraf

2618 00 00

Granulerede slagger (slaggesand) fra fremstillingen af jern og stål

2619 00

Slagger (undtagen granulerede slagger), hammerskæl og andet affald fra fremstillingen af jern og stål

2620

Slagger, aske og restprodukter (undtagen fra fremstillingen af jern og stål) indeholdende metaller, arsen eller forbindelser deraf

2621

Slagger og aske, ikke ovenfor nævnt, herunder tangaske; aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald

2701

Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

2702

Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet

2703 00 00

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret

2704 00

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul

2705 00 00

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

2706 00 00

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære

2707

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele

2708

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt koks af sådan beg

2709 00

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

2711

Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

2712

Vaselin; paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

2715 00 00

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og »cut backs«)

2716 00 00

Elektrisk energi

2801

Fluor, klor, brom og jod

2802 00 00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

2803 00 00

Karbon (kønrøg og karbon i andre former, ikke andetsteds tariferet)

2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller:

2805

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede; kviksølv

2806

Hydrogenklorid (saltsyre); klorsvovlsyre

2807 00 00

Svovlsyre; rygende svovlsyre

2808 00 00

Salpetersyre; nitrersyrer

2809

Difosforpentaoxid; fosforsyre; polyfosforsyrer, også når de ikke er kemisk definerede

2810 00

Oxider af bor; borsyrer

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

2812

Halogenider og oxyhalogenider af ikke-metaller

2813

Sulfider af ikke-metaller; kommercielt fosfortrisulfid

2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning

2815

Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium

2816

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

2818

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid

2819

Oxider og hydroxider af krom

2820

Oxider af mangan

2821

Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe2O3

2822 00 00

Oxider og hydroxider af kobolt; kommercielle koboltoxider

2823 00 00

Oxider af titan

2824

Oxider af bly; mønje og orangemønje

2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller

2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte

2827

Klorider, oxyklorider og hydroxyklorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider

2828

Hypokloriter; kommercielt calciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter

2829

Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater

2830

Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede

2831

Ditioniter og sulfoxylater

2832

Sulfiter; tiosulfater

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)

2834

Nitriter; nitrater

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyfosfater, også når de ikke er kemisk definerede

2836

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommercielt ammoniumkarbonat indeholdende ammoniumkarbamat (hjortetaksalt)

2837

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte

2839

Silikater; kommercielle silikater af alkalimetaller

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

2841

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilikater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller

2844

Radioaktive kemiske grundstoffer og radioaktive isotoper (herunder spaltelige eller fertile kemiske grundstoffer og isotoper) samt forbindelser deraf; blandinger og restprodukter med indhold af sådanne produkter

2845

Isotoper, andre end de under pos. 2844 hørende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede

2846

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller

2847 00 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

2848 00 00

Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrofosfor

2849

Karbid, også når de ikke er kemisk definerede

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør karbider henhørende under pos. 2849

2852

Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, også ikke kemisk definerede, undtagen amalgamer

2853 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller

2901

Acycliske karbonhydrider

2902

Cycliske karbonhydrider

2903

Halogenderivater af karbonhydrider

2904

Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af karbonhydrider, også halogenerede

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2906

Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2907

Fenoler; fenolalkoholer

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af fenoler eller fenol-alkoholer

2909

Ethere, etheralkoholer, etherfenoler, etheralkoholfenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyfenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2911 00 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymerer af aldehyder; paraformaldehyd

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos. 2912

2914

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

2915

Mættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

2916

Umættede acycliske monokarboxylsyrer og cycliske monokarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

2917

Polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2918

Karboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

2919

Estere af fosforsyre og deres salte (herunder lactofosfater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

2920

Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

2921

Aminer

2922

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

2923

Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecitiner og andre fosfoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede

2924

Amider af karboxylsyrer eller karbonsyre (kulsyre)

2925

Imider af karboxylsyrer (herunder sakkarin og salte deraf) samt iminer

2926

Nitriler

2927 00 00

Diazo-, azo- og azoxyforbindelser

2928 00

Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin

2929

Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

2930

Organiske svovlforbindelser

2931

Andre organiske-uorganiske forbindelser

2932

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er)

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser

2935 00

Sulfonamider

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7107 00 00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7109 00 00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7111 00 00

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller

7201

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

7202

Ferrolegeringer

7203

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former

7204

Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald

7205

Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stål

7206

Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos. 7203

7401 00 00

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

7402 00 00

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

7404 00

Affald og skrot, af kobber

7405 00 00

Kobberforlegeringer

7406

Pulver og flager, af kobber

7501

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

7502

Ubearbejdet nikkel

7503 00

Affald og skrot, af nikkel

7504 00 00

Pulver og flager, af nikkel

7601

Ubearbejdet aluminium

7602 00

Affald og skrot, af aluminium

7603

Pulver og flager, af aluminium

7801

Ubearbejdet bly

7802 00 00

Affald og skrot, af bly

ex78 04

pulver og flager, af bly

7901

Ubearbejdet zink

7902 00 00

Affald og skrot, af zink

7903

Støv, pulver og flager, af zink

8001

Ubearbejdet tin

8002 00 00

Affald og skrot, af tin

ex81 01

Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 02

Molybdæn og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 03

Tantal og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 04

Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 05

Koboltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af kobolt; kobolt og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 06 00

Bismut og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 07

Cadmium og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 08

Titan og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 09

Zirkon og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 10

Antimon og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 11 00

Mangan og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 12

Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium og tallium, samt varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)

ex81 13 00

Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald og skrot (undtagen halvfabrikata og færdige produkter)
BILAG III

Nøgleudstyr og -teknologi vedrørende vedligeholdelse og udvikling af infrastruktur på Krim og i Sevastopol, jf. artikel 2c:KN-kode

Varebeskrivelse

7304 11 00

RØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, AF RUSTFRIT STÅL

7304 19 10

RØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, AF JERN ELLER STÅL, MED UDVENDIG DIAMETER PÅ IKKE OVER 168,3 MM (EKSL: PRODUKTER AF RUSTFRIT STÅL ELLER STØBEJERN)

7304 19 30

RØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, AF JERN ELLER STÅL, MED UDVENDIG DIAMETER PÅ OVER 168,3 MM, MEN IKKE OVER 406,4 MM (EKSKL. PRODUKTER AF RUSTFRIT STÅL ELLER STØBEJERN)

7304 19 90

RØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, AF JERN ELLER STÅL, MED UDVENDIG DIAMETER PÅ OVER 406,4 MM (EKSL: PRODUKTER AF RUSTFRIT STÅL ELLER STØBEJERN)

7304 22 00

BORERØR, SØMLØSE, AF RUSTFRIT STÅL, AF DEN ART DER ANVENDES VED UDVINDING AF OLIE OG GAS

7304 23 00

BORERØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES VED UDVINDING AF OLIE OG GAS, AF JERN ELLER STÅL (EKSKL. PRODUKTER AF RUSTFRIT STÅL ELLER STØBEJERN)

7304 24 00

FORINGSRØR OG PRODUKTIONSRØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES VED UDVINDING AF OLIE OG GAS, AF RUSTFRIT STÅL

7304 29 10

FORINGSRØR OG PRODUKTIONSRØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES VED UDVINDING AF OLIE OG GAS, AF JERN ELLER STÅL, MED UDVENDIG DIAMETER PÅ IKKE OVER 168,3 MM (EKSKL. PRODUKTER AF STØBEJERN)

7304 29 30

FORINGSRØR OG PRODUKTIONSRØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES VED UDVINDING AF OLIE OG GAS, AF JERN ELLER STÅL, MED UDVENDIG DIAMETER PÅ OVER 168,3 MM, MEN IKKE OVER 406,4 MM (EKSL. PRODUKTER AF STØBEJERN)

7304 29 90

FORINGSRØR OG PRODUKTIONSRØR, SØMLØSE, AF DEN ART DER ANVENDES VED UDVINDING AF OLIE OG GAS, AF JERN ELLER STÅL, MED UDVENDIG DIAMETER PÅ OVER 406,4 MM, (EKSKL. PRODUKTER AF STØBEJERN)

7305 11 00

RØR, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, MED CIRKULÆRT TVÆRSNIT OG UDVENDIG DIAMETER PÅ OVER 406,4 MM, AF JERN ELLER STÅL, SVEJSET PÅ LANGS MED SKJULT LYSBUESVEJSNING

7305 12 00

RØR, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, MED CIRKULÆRT TVÆRSNIT OG UDVENDIG DIAMETER PÅ OVER 406,4 MM, AF JERN OG STÅL, SVEJSET PÅ LANGS (EKSKL. PRODUKTER SVEJSET PÅ LANGS MED SKJULT LYSBUESVEJSNING)

7305 19 00

RØR, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, MED CIRKULÆRT TVÆRSNIT OG UDVENDIG DIAMETER PÅ OVER 406,4 MM, AF FLADVALSEDE PRODUKTER AF JERN OG STÅL (EKSKL. PRODUKTER SVEJSET PÅ LANGS MED SKJULT LYSBUESVEJSNING)

7305 20 00

FORINGSRØR, AF DEN ART DER ANVENDES VED UDVINDING AF OLIE OG GAS, MED CIRKULÆRT TVÆRSNIT OG UDVENDIG DIAMETER PÅ OVER 406,4 MM, AF FLADVALSEDE PRODUKTER AF JERN OG STÅL

7306 11

RØR, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, SVEJSEDE, AF FLADVALSEDE PRODUKTER AF RUSTFRIT STÅL MED DIAMETER PÅ IKKE OVER 406,4 MM

7306 19

RØR, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, SVEJSET, AF FLADVALSEDE PRODUKTER AF JERN ELLER STÅL, MED UDVENDIG DIAMETER PÅ IKKE OVER 406,4 MM (EKSKL. PRODUKTER AF RUSTFRIT STÅL ELLER STØBEJERN)

7306 21

RØR, AF DEN ART DER ANVENDES TIL OLIE- OG GASRØRLEDNINGER, SVEJSEDE, AF FLADVALSEDE PRODUKTER AF RUSTFRIT STÅL MED DIAMETER IKKE OVER 406,4 MM

7306 29

FORINGSRØR OG PRODUKTIONSRØR, AF DEN ART DER ANVENDES VED OLIE- OG GASUDVINDING, SVEJSET, AF FLADVALSEDE PRODUKTER AF JERN ELLER STÅL, MED UDVENDIG DIAMETER PÅ IKKE OVER 406,4 MM (EKSKL. PRODUKTER AF RUSTFRIT STÅL ELLER STØBEJERN)

ex73 11 00

BEHOLDERE TIL KOMPRIMEREDE ELLER FLYDENDE GASSER, AF JERN OG STÅL (EKSKL. BEHOLDERE, DER ER SPECIELT KONSTRUERET ELLER UDSTYRET TIL EN ELLER FLERE FORMER FOR TRANSPORT)

8207 13 00

VÆRKTØJ TIL BJERG- ELLER JORDBORING, UDSKIFTELIGT, MED VIRKSOMME DELE AF SINTREDE METALCARBIDER ELLER CERMETS

8207 19 10

VÆRKTØJ TIL BJERG- ELLER JORDBORING, UDSKIFTELIGT, MED VIRKSOMME DELE AF DIAMANT ELLER AGGLOMERERET DIAMANT

8413 50

FORTRÆNGNINGSPUMPER MED STEMPEL ELLER MEMBRAN, TIL VÆDSKER, MASKINDREVNE (EKSKL. DEM, DER ER NÆVNT UNDER POS. 8413 11 OG 8413 19, BRÆNDSTOF-, SMØREMIDDEL- OG KØLEVÆSKEPUMPER TIL STEMPELDREVNE FORBRÆNDINGSMOTORER OG BETONPUMPER)

8413 60

ROTERENDE FORTRÆNGNINGSPUMPER, TIL VÆDSKER, MASKINDREVNE (EKSKL. DEM, DER ER NÆVNT UNDER POS. 8413 11 OG 8413 19 OG BRÆNDSTOF-, SMØREMIDDEL- OG KØLEVÆSKEPUMPER TIL STEMPELDREVNE FORBRÆNDINGSMOTORER)

8413 82 00

VÆSKEELEVATORER (EKSKL. PUMPER)

8413 92 00

DELE TIL VÆSKEELEVATORER, I.A.N.

8430 49 00

MASKINER OG APPARATER TIL JORDBORING ELLER UDVINDING AF MINERALER ELLER MALME, IKKE SELVKØRENDE OG IKKE HYDRAULISKE (EKSKL. MASKINER OG APPARATER TIL TUNNELBORING OG HÅNDVÆRKTØJ)

8431 39 00

DELE TIL MASKINER OG APPARATER HENHØRENDE UNDER POS. 8428, I.A.N.

8431 43 00

DELE TIL MASKINER OG APPARATER TIL BORING, HENHØRENDE UNDER POS. 8430 41 ELLER 8430 49, I.A.N.

8431 49

DELE TIL MASKINER OG APPARATER HENHØRENDE UNDER POS. 8426, 8429 OG 8430, I.A.N.

8479 89 97

MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKABER, I.A.N.

8705 20 00

MOBILE BORETÅRNE

8905 20 00

BORE- OG PRODUKTIONSPLATFORME, FLYDENDE ELLER TIL NEDSÆNKNING

8905 90 10

SØGÅENDE FYRSKIBE, HAVNESPRØJTER, FLYDEKRANER OG ANDRE FARTØJER, HVIS HOVEDFUNKTION ER EN ANDEN END SELVE SEJLADSEN (EKSKL. OPMUDRINGSFARTØJER, BORE– OG PRODUKTIONSPLATFORME, FLYDENDE ELLER TIL NEDSÆNKNING, FISKE- OG FANGSTFARTØJER OG KRIGSSKIBE)( 1 ) Rådets afgørelse 2014/386/FUSP af 23. juni 2014 om restriktioner for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol (se side 70 i denne EUT).

( 2 ) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

( 3 ) EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1.