2014R0452 — DA — 05.08.2016 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 452/2014

af 29. april 2014

om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for tredjelandsoperatørers flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 133 af 6.5.2014, s. 12)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1158 af 15. juli 2016

  L 192

21

16.7.2016
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 452/2014

af 29. april 2014

om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for tredjelandsoperatørers flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser for de i artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 216/2008 omhandlede tredjelandsoperatører, der udfører erhvervsmæssige lufttransportoperationer til, i eller fra det område, der er omfattet af traktatens bestemmelser, herunder betingelser for udstedelse, vedligeholdelse, ændring, begrænsning, suspension eller tilbagekaldelse af deres godkendelse, godkendelsesindehavernes rettigheder og ansvar samt de betingelser, hvorunder der skal nedlægges forbud mod eller fastsættes begrænsninger eller særlige betingelser for flyveoperationer af hensyn til luftfartssikkerheden.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1. »alternative acceptable måder for overensstemmelse«: måder, der er et alternativ til de eksisterende acceptable måder for overensstemmelse, eller som omfatter nye måder, der kan sikre overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser, som agenturet ikke har vedtaget tilhørende acceptable måder for overensstemmelse for

2. »erhvervsmæssige lufttransportoperationer«: en flyveoperation med transport af passagerer, fragt eller post mod betaling eller en anden form for vederlag

3. »flyvning«: en afgang fra en nærmere angivet lufthavn til en nærmere angivet bestemmelseslufthavn

4. »tredjelandsoperatør«: enhver operatør, som er indehaver af et luftfartsoperatørcertifikat, der er udstedt af et tredjeland.

Artikel 3

Godkendelser

Tredjelandsoperatører må kun deltage i erhvervsmæssige lufttransportoperationer i, til eller fra det område, der er omfattet af traktatens bestemmelser, hvis de overholder kravene i bilag 1 og er indehavere af en godkendelse, som er udstedt af agenturet i henhold til bilag 2 til denne forordning.

Artikel 4

Ikrafttræden

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Uanset stk. 1, andet afsnit, skal medlemsstater, der på datoen for denne forordnings ikrafttræden udsteder driftstilladelser eller tilsvarende dokumenter til tredjelandsoperatører efter national lov, fortsætte hermed. Tredjelandsoperatører skal overholde det anvendelsesområde og de rettigheder, der er defineret i tilladelsen eller det tilsvarende dokument, som medlemsstaten har udstedt, indtil agenturet har truffet beslutning i overensstemmelse med bilag 2 til denne forordning. Medlemsstaterne underretter agenturet om udstedelsen af sådanne driftstilladelser eller tilsvarende dokumenter.

Efter den dato, hvor agenturet træffer beslutning om den pågældende tredjelandsoperatør, eller efter en periode på højst 30 måneder efter denne forordnings ikrafttræden, afhængigt af hvad der kommer først, foretager medlemsstaten ikke længere en sikkerhedsvurdering af denne tredjelandsoperatør efter national lovgivning, når den udsteder driftstilladelser.

3.  Tredjelandsoperatører, som på ikrafttrædelsesdatoen er indehavere af en driftstilladelse eller et tilsvarende dokument, forelægger agenturet en ansøgning om godkendelse senest 6 måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om alle driftstilladelser, som er udstedt af en medlemsstat.

4.  Når agenturet modtager en ansøgning, skal det vurdere, hvorvidt tredjelandsoperatøren overholder de gældende krav. Vurderingen skal være afsluttet senest 30 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG 1

DEL-TCO

TREDJELANDSOPERATØRER

AFSNIT 1

Generelle krav

TCO.100    Anvendelsesområde

I dette bilag (i det følgende benævnt »del-TCO«) fastsættes de krav, som skal opfyldes af tredjelandsoperatører, der udfører erhvervsmæssige lufttransportoperationer til, i eller fra det område, der er omfattet af traktatens bestemmelser.

TCO.105    Måder for overensstemmelse

a) Tredjelandsoperatører må benytte alternative måder for overensstemmelse i forhold til de acceptable måder for overensstemmelse, som agenturet har vedtaget, for at sikre overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 ( 1 ) og del-TCO.

b) Når en tredjelandsoperatør, der skal have en godkendelse, ønsker at benytte alternative måder for overensstemmelse i forhold til de acceptable måder for overensstemmelse, som er vedtaget af agenturet, for at sikre overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og del-TCO, skal operatøren forud for gennemførelsen underrette agenturet herom og redegøre fyldestgørende for de alternative måder for overensstemmelse. Beskrivelsen skal omfatte revisioner af håndbøger eller procedurer, der kan være relevante, og en vurdering, som viser, at gennemførelsesbestemmelserne overholdes.

Tredjelandsoperatøren må gennemføre disse alternative måder for overensstemmelse efter agenturets forhåndsgodkendelse, og efter at have modtaget underretningen, jf. ART.105 i bilag 2 (i det følgende benævnt »del-ART«).

TCO.110    Afhjælpende foranstaltninger

a) Når operatørens hjemstat eller registreringsstat har meddelt afvigelser i forhold til de ICAO-standarder, som agenturet har udpeget i henhold til ART.200, litra d), i del-ART, kan tredjelandsoperatøren foreslå afhjælpende foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med del-TCO.

b) Tredjelandsoperatøren skal over for agenturet godtgøre, at disse foranstaltninger garanterer et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås med den standard, som danner grundlag for meddelelsen af afvigelser.

TCO.115    Adgang

a) Tredjelandsoperatøren skal sikre, at personer, der er bemyndiget af agenturet eller den medlemsstat, på hvis område et af operatørens luftfartøjer er landet, gives tilladelse til på et hvilket som helst tidspunkt at gå om bord i dette luftfarttøj med eller uden forudgående varsel for at:

1) inspicere de dokumenter og håndbøger, der skal medbringes om bord, og foretage inspektioner for at sikre overensstemmelse med del-TCO eller

2) udføre rampeinspektion som omhandlet i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 ( 2 ).

b) Tredjelandsoperatøren skal sikre, at alle personer, som agenturet har bemyndiget, gives adgang til alle operatørens faciliteter eller dokumenter i tilknytning til dets aktiviteter, herunder eventuelle udliciterede aktiviteter, for at fastslå overensstemmelse med del-TCO.

AFSNIT II

Flyveoperationer

TCO.200    Generelle krav

a) Tredjelandsoperatøren skal være i overensstemmelse med:

1) gældende standarder indeholdt i Chicago-konventionens bilag, særlig bilag 1 (Personcertificering), 2 (Lufttrafikregler), 6 (Luftfartøjsoperationer, Part I (International erhvervsmæssig lufttransport — Flyvemaskiner) eller Part III (Internationale operationer — Helikoptere)) alt efter omstændighederne, 8 (Luftfartøjers luftdygtighed) 18 (Farligt gods) og 19 (Sikkerhedsstyring).

2) de afhjælpende foranstaltninger, som agenturet accepterer i henhold til ART.200, litra d)

3) de relevante krav i del-TCO og

4) Unionens gældende lufttrafikregler.

b) Tredjelandsoperatøren skal sikre, at et luftfartøj, der opererer til, i eller fra det område, der er omfattet af traktatens bestemmelser, opererer i overensstemmelse med:

1) sit luftfartsoperatørcertifikat (AOC) og tilknyttede operationsspecifikationer (OS) og

2) den godkendelse, der er udstedt i henhold til denne forordning, og det anvendelsesområde og de rettigheder, der er fastlagt i de tilknyttede specifikationer.

c) Tredjelandsoperatøren skal sikre, at et luftfartøj, der opererer til, i eller fra Unionen, har et luftdygtighedsbevis (CofA), som er udstedt eller valideret af

1) registreringsstaten eller

2) operatørens hjemstat, forudsat at operatørens hjemstat og registreringsstaten, har indgået en aftale i henhold til Chicago-konventionens artikel 83a, hvormed ansvaret for udstedelse af luftdygtighedsbeviset overdrages.

d) Tredjelandsoperatøren skal på anmodning forelægge agenturet alle oplysninger af relevans for kontrol af overensstemmelsen med del-TCO.

e) Uanset Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 ( 3 ) skal tredjelandsoperatøren hurtigst muligt underrette agenturet om ethvert havari, jf. ICAO bilag 13, der berører luftfartøjer, som er omfattet af dets AOC.

TCO.205    Navigations-, kommunikations- og overvågningsudstyr

Tredjelandsoperatøren skal ved gennemførelsen af operationer i luftrummet over det område, der er omfattet af traktatens bestemmelser, udstyre sit luftfartøj med det navigations-, kommunikations- og overvågningsudstyr, der kræves i dette luftrum, og benytte det.

TCO.210    Dokumenter, håndbøger og rekorderinger, der skal medbringes om bord

Tredjelandsoperatøren skal sikre, at alle dokumenter, håndbøger og rekorderinger, der skal medbringes om bord, er gyldige og ajourførte.

TCO.215    Fremlæggelse af dokumentation, håndbøger og rekorderinger

Luftfartøjschefen skal inden for en rimelig frist efter at være blevet anmodet herom af en person, som er bemyndiget af agenturet eller af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor luftfartøjet er landet, forelægge den pågældende person den dokumentation samt de håndbøger og rekorderinger, der skal medbringes om bord.

AFDELING III

Godkendelse af tredjelandsoperatører

TCO.300    Ansøgning om en godkendelse

a) Inden erhvervsmæssige lufttransportoperationer i henhold til del-TCO påbegyndes, skal tredjelandsoperatøren ansøge om og opnå agenturets godkendelse.

b) En ansøgning om godkendelse skal:

1) indgives mindst 30 dage før operationens planlagte startdato og

2) foretages i en form og på en måde, som agenturet fastlægger.

c) Uden at dette berører gældende bilaterale aftaler, skal ansøgeren forelægge agenturet alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om den planlagte operation vil blive udført i overensstemmelse med de gældende krav i TCO.200, litra a). Oplysningerne skal omfatte:

1) den behørigt udfyldte ansøgning

2) ansøgerens officielle navn, virksomhedsnavn, adresse og mailadresse

3) en kopi af ansøgerens AOC og tilknyttede operationsspecifikationer eller et tilsvarende dokument, som attesterer indehaverens kapacitet til at udføre de planlagte operationer, og som er udstedt af operatørens hjemstat

4) ansøgerens aktuelle stiftelsesdokument eller virksomhedsregistrering eller et tilsvarende dokument udstedt af virksomhedsregistret i det land, hvor hovedforretningsstedet befinder sig

5) operationens foreslåede startdato, type og geografiske områder.

d) Agenturet kan om nødvendigt anmode om eventuel yderligere relevant dokumentation, håndbøger eller specifikke godkendelser, der er udstedt eller godkendt af operatørens hjemstat eller registreringsstaten.

e) For de luftfartøjer, der ikke er registreret i operatørens hjemstat, kan agenturet anmode om:

1) nærmere oplysninger om leasingaftalen for hvert luftfartøj, der opereres således, og

2) i givet fald en kopi af den aftale mellem operatørens hjemstat og registreringsstaten i henhold til Chicago-konventionens artikel 83a, som luftfartøjet er omfattet af.

TCO.305    Ikke-regelmæssige flyvninger — underretning for hver enkelt flyvning

a) Uanset TCO.300, litra a), kan en tredjelandsoperatør udføre ambulanceflyvning, eller en række ikke-planmæssige flyvninger for at afhjælpe et uforudset, umiddelbart og presserende operationelt behov uden først at skulle opnå en godkendelse, såfremt operatøren:

1) underretter agenturet før den planlagte dato for den første flyvning i en form og på en måde, som agenturet fastlægger

2) ikke er pålagt et driftsforbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 ( 4 ) og

3) ansøger om en godkendelse inden for en frist på 10 arbejdsdage efter underretningen til agenturet i medfør af TCO.300.

b) Flyvningen eller flyvningerne, der angives i den underretning, der er omhandlet i litra a), nr. 1), kan udføres i en periode på højst 6 uger efter datoen for underretningen, eller indtil agenturet har truffet beslutning om ansøgningen i henhold til del-ART, alt efter hvilket af disse tidspunkter der kommer først.

c) Et operatør kan kun indgive en underretning én gang for hver 24 måneder.

TCO.310    Godkendelsesindehaverens rettigheder

Luftfartsforetagendets rettigheder skal anføres i specifikationerne til godkendelsen og må ikke overstige de rettigheder, der indrømmes af operatørens hjemstat.

TCO.315    Ændringer

a) Alle ændringer, undtagen dem som er aftalt i henhold til ART.210, litra c), der berører betingelserne for en godkendelse eller tilhørende specifikationer, betinges af agenturets forhåndsgodkendelse.

b) Tredjelandsoperatøren skal indgive ansøgningen om agenturets forhåndsgodkendelse mindst 30 dage inden datoen for gennemførelsen af den påtænkte ændring.

Tredjelandsoperatøren skal forelægge agenturet de i TCO.300 omhandlede oplysninger begrænset til ændringens omfang.

Efter at have indgivet en ansøgning om en ændring skal tredjelandsoperatøren operere på de betingelser, agenturet foreskriver i medfør af ART.225, litra b).

c) Alle ændringer, der ikke kræver forhåndsgodkendelse som aftalt i henhold til ART.210, litra c), skal meddeles agenturet, før ændringen foretages.

TCO.320    Fortsat gyldighed

a) Godkendelsen forbliver gyldig, forudsat at:

1) tredjelandsoperatøren vedvarende overholder de relevante krav i del-TCO. Bestemmelserne om håndtering af findings, jf. TCO.325, skal også tages i betragtning

2) AOC eller tilsvarende dokument udstedt af operatørens hjemstat og tilknyttede operationsspecifikationer, hvis relevant, er gyldigt

3) agenturet gives adgang til tredjelandsoperatøren, jf. TCO.115

4) tredjelandsoperatøren ikke er pålagt et driftsforbud i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005

5) godkendelsen ikke er overdraget, suspenderet eller tilbagekaldt

6) tredjelandsoperatøren har udført mindst én flyvning i hver periode på 24 kalendermåneder til, i eller fra det område, der er omfattet af traktatens bestemmelser, i henhold til godkendelsen.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal godkendelsen returneres til agenturet.

TCO.325    Findings

Efter at have modtaget en meddelelse om findings i henhold til ART.230, som agenturet har påvist, skal tredjelandsoperatøren:

a) afdække den grundlæggende årsag til den manglende overensstemmelse

b) udarbejde en korrigerende handlingsplan for at fjerne den grundlæggende årsag til den manglende overensstemmelse inden for en acceptabel tidsramme og fremsende den til agenturet

c) påvise, at korrigerende foranstaltninger er gennemført til agenturets tilfredshed inden for den periode, der er aftalt med agenturet, jf. ART.230, litra e), nr. 1).
BILAG 2

DEL-ART

MYNDIGHEDSKRAV VEDRØRENDE GODKENDELSE AF TREDJELANDSLUFTFARTSFORETAGENDER

AFSNIT I

Generelt

ART.100    Anvendelsesområde

I dette bilag (»del-ART«) fastsættes de administrative krav, som medlemsstaterne og agenturet skal følge, navnlig med hensyn til:

a) udstedelse, vedligeholdelse, ændring, begrænsning, suspension eller tilbagekaldelse af godkendelser af tredjelandsoperatører, der deltager i erhvervsmæssige lufttransportoperationer, og

b) overvågning af disse operatører.

ART.105    Alternative måder for overensstemmelse

Agenturet vurderer alle alternative måder for overensstemmelse, som tredjelandsoperatører foreslår i overensstemmelse med TCO.105, litra b), ved at analysere den fremlagte dokumentation og ved om nødvendigt at gennemføre en inspektion af tredjelandsoperatøren.

Finder agenturet, at de alternative måder for overensstemmelse opfylder del-TCO, meddeler den hurtigst muligt ansøgeren, at de alternative måder for overensstemmelse kan gennemføres, og ændrer om nødvendigt godkendelsen af ansøgeren i overensstemmelse hermed.

ART.110    Informationsudveksling

a) Agenturet underretter Kommissionen og medlemsstaterne, når det:

1) afviser en ansøgning om godkendelse

2) pålægger en begrænsning på grund af sikkerhedsproblemer, eller suspenderer eller tilbagekalder en godkendelse.

b) Agenturet underretter medlemsstaterne om de meddelelser, det har modtaget i henhold til TCO.305, senest en arbejdsdag efter modtagelse af meddelelsen.

c) Agenturet stiller regelmæssigt en ajourført liste over de godkendelser, det har udstedt, begrænset, ændret, suspenderet eller tilbagekaldt, til rådighed for medlemsstaterne.

d) Medlemsstaterne underretter agenturet, når de agter at træffe en foranstaltning i medfør af artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2111/2005.

ART.115    Registrering

a) Agenturet skal oprette et registreringssystem, hvormed der tilvejebringes tilstrækkelig lagring, adgang til og pålidelig sporbarhed af:

1) uddannelse, kvalificering og autorisering af dets personale

2) udstedte godkendelser af tredjelandsoperatører eller modtagne meddelelser

3) godkendelsesprocesserne og den fortsatte overvågning af godkendte tredjelandsoperatører

4) findings, aftalte korrigerende foranstaltninger og dato for afslutning af foranstaltningerne

5) de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet, herunder de bøder, agenturet har opkrævet i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008

6) gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger, som agenturet har pålagt i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008, og

7) brugen af fleksibilitetsbestemmelser i overensstemmelse med artikel 18, litra d), i forordning (EF) nr. 216/2008.

b) Alle optegnelser skal opbevares i en periode på mindst 5 år, jf. dog den gældende lov om databeskyttelse.

AFDELING II

Godkendelse, overvågning og håndhævelse

ART.200    Grundlæggende evalueringsprocedure — generelt

a) Når agenturet modtager en ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med TCO.300, skal det vurdere, hvorvidt tredjelandsoperatøren opfylder gældende krav.

b) Den grundlæggende vurdering skal være afsluttet senest 30 dage efter, at ansøgningen er modtaget, eller 30 dage før den planlagte dato for operationens start, hvis dette falder senere.

Når den grundlæggende vurdering nødvendiggør en yderligere vurdering eller en audit, forlænges vurderingsperioden efter behov med den periode, hvor den yderligere vurdering eller audit finder sted.

c) Den grundlæggende vurdering baseres på:

1) dokumentation og data, som tredjelandsoperatøren forelægger

2) relevante oplysninger om tredjelandsoperatørens sikkerhedspræstation, herunder rampeinspektionsrapporter, oplysninger, der er meddelt i henhold til ARO.RAMP.145, litra c), anerkendte industristandarder, havarirapporter og tredjelandes håndhævelsesforanstaltninger

3) relevante oplysninger om tilsynskapaciteten hos operatørens hjemstat eller registreringsstat — alt efter omstændighederne — herunder resultatet af audit, som er gennemført i henhold til internationale konventioner eller statslige programmer for sikkerhedsvurdering, og

4) afgørelser og undersøgelser i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005 eller fælles samråd i henhold til forordning (EF) nr. 473/2006 ( 5 ).

d) Agenturet udpeger i samråd med medlemsstaterne de ICAO-standarder, for hvilke det kan acceptere afhjælpende foranstaltninger, såfremt operatørens hjemstat eller registreringsstaten har meddelt en afvigelse i forhold til ICAO. Agenturet skal acceptere afhjælpende foranstaltninger, når det finder godtgjort, at disse foranstaltninger garanterer et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås med den standard, som danner grundlag for meddelelsen af afvigelser.

e) Når agenturet ikke kan opnå en tilstrækkelig høj grad af tillid til tredjelandsoperatøren og/eller operatørens hjemstat i forbindelse med den grundlæggende vurdering, skal det:

1) afvise ansøgningen, når resultatet af vurderingen indikerer, at yderligere vurdering ikke vil føre til, at der udstedes en godkendelse, eller

2) gennemføre yderligere vurderinger i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå, at den planlagte operation vil blive udført i overensstemmelse med de gældende krav i del-TCO.

ART.205    Grundlæggende evalueringsprocedure — tredjelandsoperatører, som er pålagt et driftsforbud

a) Når agenturet modtager en ansøgning om godkendelse fra en operatør, der er pålagt et driftsforbud eller en driftsmæssig begrænsning i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, anvender agenturet den relevante vurderingsprocedure som beskrevet i ART.200.

b) Når operatøren er pålagt et driftsforbud, fordi operatørens hjemstat ikke udfører et passende tilsyn, underretter agenturet Kommissionen med henblik på en yderligere vurdering af operatøren og operatørens hjemstat i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

c) Agenturet skal foretage en audit, når:

1) tredjelandsoperatøren indvilger i at få foretaget en audit

2) resultatet af vurderingerne i litra a) og b) indikerer, at denne audit muligvis kan få et positivt resultat, og

3) auditten kan udføres i tredjelandsoperatørens faciliteter uden risiko for at bringe agenturets personales sikkerhed i fare.

d) Denne audit af tredjelandsoperatøren kan omfatte en vurdering af det tilsyn, som operatørens hjemstat har foretaget, når der er tegn på væsentlige mangler i tilsynet med ansøgeren.

e) Agenturet underretter Kommissionen om resultaterne af denne audit.

ART.210    Udstedelse af en godkendelse

▼M1

a) Agenturet udsteder godkendelsen og herunder de tilknyttede specifikationer, når:

1) det finder godtgjort, at tredjelandsoperatøren besidder et gyldigt AOC eller tilsvarende dokument og tilknyttede operationsspecifikationer udstedt af operatørens hjemstat

2) det finder godtgjort, at tredjelandsoperatøren af operatørens hjemstat har fået tilladelse til at operere i Unionen

3) det finder godtgjort, at tredjelandsoperatøren har:

i) påvist overensstemmelse med de gældende krav i del-TCO

ii) kommunikeret på en gennemskuelig, tilstrækkelig og rettidig måde som opfølgning på en yderligere vurdering og/eller en audit af agenturet, hvis relevant, og

iii) forelagt en rettidig og veludført korrigerende foranstaltning som opfølgning på en påvist manglende overensstemmelse i givet fald

4) der ikke er tegn på væsentlige mangler i operatørens hjemstats eller registreringsstats — alt efter omstændighederne — kapacitet til at certificere og føre tilsyn med operatøren og/eller luftfartøjet i overensstemmelse med gældende ICAO-standarder og

5) tredjelandsoperatøren ikke er pålagt et driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

▼B

b) Godkendelsen udstedes med ubegrænset varighed.

De rettigheder og omfanget af de aktiviteter, som tredjelandsoperatøren er godkendt til at udøve, angives i de specifikationer, der tilknyttes godkendelsen.

c) Agenturet aftaler med tredjelandsoperatøren, hvilke ændringer der kan foretages hos tredjelandsoperatøren uden forhåndsgodkendelse.

ART.215    Overvågning

a) Agenturet vurderer:

1) de af agenturet godkendte tredjelandsoperatørers fortsatte overensstemmelse med de gældende krav i del-TCO

2) hvis relevant, gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger pålagt af agenturet i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008

b) Denne vurdering skal:

1) tage hensyn til sikkerhedsrelevant dokumentation og data forelagt af tredjelandsoperatøren

2) tage hensyn til relevante oplysninger om tredjelandsoperatørens sikkerhedspræstation, herunder rampeinspektionsrapporter, meddelte oplysninger i henhold til ARO.RAMP.145, litra c), anerkendte industristandarder, havarirapporter og tredjelandes håndhævelsesforanstaltninger

3) tage hensyn til relevante oplysninger om tilsynskapaciteten hos operatørens hjemstat eller registreringsstat — alt efter omstændighederne — herunder resultatet af audit, som er gennemført i henhold til internationale konventioner eller statslige programmer for sikkerhedsvurdering

4) tage hensyn til afgørelser og undersøgelser i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005 eller fælles samråd i henhold til forordning (EF) nr. 473/2006

5) tage hensyn til tidligere vurderinger eller audit, hvis sådanne er udført, og

6) forelægge agenturet den fornødne dokumentation, hvis der kræves yderligere foranstaltninger og herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i ART.235.

c) Omfanget af den overvågning, der er defineret i litra a) og b), bestemmes på grundlag af resultaterne af tidligere godkendelses- og/eller overvågningsaktiviteter.

d) I tilfælde af, at tredjelandsoperatørens sikkerhedspræstation og operatørens hjemstats tilsynskapacitet ud fra de tilgængelige oplysninger formodes at være lavere end de gældende standarder indeholdt i bilagene til Chicago-konventionen, gennemfører agenturet yderligere vurderinger efter behov for at godtgøre, at den planlagte operation vil blive gennemført i overensstemmelse med de gældende krav i del-TCO.

e) Agenturet indsamler og behandler alle de sikkerhedsoplysninger, der anses for at være relevante for overvågningen.

ART.220    Overvågningsprogram

a) Agenturet udarbejder og vedligeholder et overvågningsprogram, der omfatter de aktiviteter, der kræves i ART.215 samt i Subpart ARO.RAMP i relevante tilfælde.

b) Overvågningsprogrammet udvikles under hensyntagen til resultaterne af tidligere godkendelses- og/eller overvågningsaktiviteter.

c) Agenturet foretager en gennemgang af tredjelandsoperatører med intervaller på højst 24 måneder.

Intervallet kan afkortes, hvis der er tegn på, at tredjelandsoperatørens sikkerhedspræstation og/eller operatørens hjemstats tilsynskapacitet muligvis ikke længere lever op til de gældende standarder indeholdt i bilagene til Chicago-konventionen.

Agenturet kan forlænge intervallet til højst 48 måneder, hvis det har fastlagt følgende for de foregående 24 måneder:

1) der har ikke været tegn på, at tilsynsmyndigheden i operatørens hjemstat ikke fører et effektivt tilsyn med operatører, der henhører under dennes tilsynsansvar

2) tredjelandsoperatøren har løbende og rettidigt meddelt de i TCO.315 nævnte ændringer

3) der er ikke konstateret niveau 1-findings, jf. ART.230, litra b), og

4) alle korrigerende foranstaltninger er gennemført inden for den frist, der er fastlagt eller forlænget af agenturet, jf. ART.230, litra e), nr. 1).

d) Overvågningsprogrammet skal omfatte registreringer af datoer for overvågningsaktiviteter og herunder møder.

ART.225    Ændringer

a) Når agenturet modtager en ansøgning om en ændring, der kræver forhåndsgodkendelse, skal det anvende den relevante procedure som beskrevet i ART.200, der begrænses til omfanget af ændringen.

b) Agenturet skal foreskrive, på hvilke betingelser tredjelandsoperatøren må operere inden for rammerne af dettes godkendelse, medens ændringen finder sted, medmindre agenturet fastslår, at der er behov for at suspendere godkendelsen.

c) For ændringer, der ikke kræver forhåndsgodkendelse, skal agenturet vurdere oplysningerne i den meddelelse, som tredjelandsoperatøren har fremsendt i overensstemmelse med TCO.315, for at bekræfte overensstemmelsen med de gældende krav. Ved manglende overensstemmelse skal agenturet:

1) underrette tredjelandsoperatøren om den manglende overensstemmelse og anmode om et revideret forslag for at opnå overensstemmelse og

2) i tilfælde af niveau 1- eller niveau 2-findings handle i overensstemmelse med ART.230 og ART.235 alt efter omstændighederne.

ART.230    Findings og korrigerende foranstaltninger

a) Agenturet skal råde over et system, hvormed betydningen af findings for sikkerheden analyseres.

b) Agenturet skal udstede meddelelse om en niveau 1-finding, når der konstateres væsentlig manglende overensstemmelse med de gældende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og del-TCO eller med betingelserne for en godkendelse, hvis denne bringer flyvesikkerheden i alvorlig fare.

Niveau 1-findings omfatter, men er ikke begrænset til:

1) undladelse af at give agenturet adgang til tredjelandsoperatørens faciliteter, jf. TCO.115, litra b), inden for almindelig arbejdstid og efter en skriftlig anmodning

2) gennemførelse af ændringer, der kræver forhåndsgodkendelse, uden at have modtaget en godkendelse, jf. ART.210

3) opnåelse eller vedligeholdelse af godkendelsens gyldighed ved at forfalske indsendt dokumentation

4) dokumentation for uredelighed eller svigagtig brug af godkendelsen.

c) Agenturet skal udstede meddelelse om en niveau 2-finding, når der konstateres manglende overensstemmelse med de gældende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og del-TCO eller med betingelserne for godkendelsen, hvis denne kan mindske sikkerheden eller bringe flyvesikkerheden i fare.

d) Når en finding påvises under overvågningen, skal agenturet uanset eventuelle andre handlinger, der kræves i forordning (EF) nr. 216/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil, skriftligt meddele den pågældende finding til tredjelandsoperatøren og anmode om gennemførelse af korrigerende foranstaltninger for at fjerne eller afhjælpe den grundlæggende årsag og forhindre, at den påviste manglende overensstemmelse opstår igen.

e) I tilfælde af niveau 2-findings skal agenturet:

1) meddele tredjelandsoperatøren en frist for gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger, der er afpasset efter den pågældende findings art. Ved periodens udløb og afhængig af den pågældende findings art kan agenturet forlænge perioden, såfremt der foreligger en revideret, tilfredsstillende plan for korrigerende foranstaltninger, som agenturet har godkendt, og

2) vurdere tredjelandsoperatørens forslag til plan for korrigerende foranstaltninger og gennemførelse. Hvis det i vurderingen konkluderes, at planen indeholder en analyse af den eller de grundlæggende årsager samt foranstaltninger, der effektivt afhjælper eller afbøder den eller de grundlæggende årsager for at forhindre, at den manglende overensstemmelse opstår igen, skal den accepteres.

Hvis tredjelandsoperatøren ikke indgiver en acceptabel plan for korrigerende foranstaltninger, jf. ART.230, litra e), nr. 1), eller ikke gennemfører de korrigerende foranstaltninger inden for den periode, som agenturet har godkendt eller forlænget, vil den pågældende finding blive forhøjet til niveau 1, og foranstaltninger iværksættes i overensstemmelse med ART.235, litra a).

f) Agenturet skal registrere og underrette operatørens hjemstat eller registreringsstaten — alt efter omstændighederne — om alle de findings, det har påvist.

ART.235    Begrænsning, suspension og tilbagekaldelse af godkendelser

a) Uden at dette berører eventuelle yderligere håndhævelsesforanstaltninger, træffer agenturet foranstaltninger for at begrænse eller suspendere godkendelsen i tilfælde af:

1) en niveau 1-finding

2) dokumenterbare beviser for, at operatørens hjemstat eller registreringsstat — alt efter omstændighederne — ikke er i stand til at certificere og føre tilsyn med operatøren og/eller luftfartøjet i overensstemmelse med den gældende ICAO-standard eller

3) tredjelandsoperatøren er pålagt en foranstaltning i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2111/2005.

b) En godkendelse suspenderes i en periode på højst 6 måneder. Ved udløbet af denne 6-måneders periode kan agenturet forlænge suspensionen i en periode på yderligere 3 måneder.

c) Begrænsningen eller suspensionen ophæves, når agenturet har forvisset sig om, at tredjelandsoperatøren og/eller operatørens hjemstat har truffet korrigerende foranstaltninger med et tilfredsstillende resultat.

d) Når agenturet overvejer at ophæve suspensionen, skal det gennemføre en audit af tredjelandsoperatøren, hvis betingelserne i ART.205, litra c), er opfyldt. Hvis suspensionen skyldes væsentlige findings i operatørens hjemstats eller registreringsstatens — alt efter omstændighederne — tilsyn med ansøgeren, kan en audit omfatte en vurdering med henblik på at fastslå, om disse tilsynsfindings er blevet udbedret.

e) Agenturet tilbagekalder godkendelsen, når:

1) den periode, der er nævnt i litra b), er udløbet, eller

2) tredjelandsoperatøren pålægges et driftsforbud i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005.

f) Hvis der efter en begrænsning som anført i litra a) pålægges tredjelandsoperatøren en driftsbegrænsning i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, opretholder agenturet en sådan begrænsning, indtil driftsbegrænsningen er trukket tilbage.

▼M1 —————( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 6/2013 af 8. januar 2013 (EUT L 4 af 9.1.2013, s. 34).

( 2 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 35).

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15).

( 5 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 8).