02014D0450 — DA — 26.10.2017 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2014/450/FUSP

af 10. juli 2014

om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Sudan og om ophævelse af afgørelse 2011/423/FUSP

(EUT L 203 af 11.7.2014, s. 106)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2017/413 af 7. marts 2017

  L 63

105

9.3.2017

►M2

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2017/1948 af 25. oktober 2017

  L 276

60

26.10.2017
▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2014/450/FUSP

af 10. juli 2014

om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Sudan og om ophævelse af afgørelse 2011/423/FUSPArtikel 1

1.  Salg, levering, overførsel eller eksport af våben og af alle typer dertil knyttet materiel, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele til førnævnte, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Sudan forbydes, uanset om udstyret hidrører fra medlemsstaternes områder eller ej.

2.  Det er også forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med de varer, der er nævnt i stk. 1, eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne varer til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organisationer i Sudan eller til anvendelse der

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med de varer, der er nævnt i stk. 1, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, samt forsikring eller genforsikring i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer, eller ydelse af beslægtet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organisationer i Sudan eller til anvendelse der

c) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå foranstaltningerne i litra a) eller b).

Artikel 2

1.  Artikel 1 finder ikke anvendelse på:

a) salg, levering, overførsel eller eksport af ikkedødbringende militærudstyr, som udelukkende er bestemt til humanitær brug, menneskerettighedsovervågning eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's, AU's eller Den Europæiske Unions institutionsopbygningsprogrammer, eller af materiel, der er bestemt for Den Europæiske Unions, FN's og AU's krisestyringsoperationer

b) salg, levering, overførsel eller eksport af ikkekampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug i Sudan af Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters personale eller af FN's eller AU's personale

c) ydelse af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester i forbindelse med udstyret eller programmerne og operationerne omhandlet i litra a)

d) levering af finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med udstyret eller programmerne og operationerne omhandlet i litra a)

e) salg, levering, overførsel eller eksport af minerydningsudstyr og -materiel til brug ved minerydningsaktioner

forudsat at sådanne leverancer på forhånd er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

2.  Artikel 1 finder endvidere ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt udføres til Sudan af personale fra FN, Den Europæiske Union eller dens medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale, og som udelukkende er til disses personlige brug.

3.  Medlemsstaterne tager stilling til leveringer i henhold til denne artikel i hvert enkelt tilfælde under fuld hensyntagen til kriterierne i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP ( 1 ). Medlemsstaterne kræver tilstrækkelige garantier mod misbrug af godkendelser, der er givet i henhold til denne artikel, og træffer om nødvendigt foranstaltninger med henblik på tilbageførsel af udstyret.

Artikel 3

I overensstemmelse med i UNSCR 1591(2005) bør der indføres restriktive foranstaltninger, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i denne afgørelse, over for de enkeltpersoner, der hindrer fredsprocessen, udgør en trussel for stabiliteten i Darfur og regionen, krænker den humanitære folkeret eller internationale menneskerettigheder eller begår andre grusomheder, overtræder våbenembargoen og/eller er ansvarlige for offensive militærflyvninger i og over Darfurregionen, og er udpeget som sådan af den komité, der er nedsat i medfør af punkt 3 i UNSCR 1591(2005) (»sanktionskomité«).

De pågældende personer er opført på listen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at begrænse indrejse i eller transit gennem deres område for de i artikel 3 omhandlede personer.

2.  Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på sit område.

3.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen fastslår, at sådanne rejser er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser, eller hvis sanktionskomitéen konkluderer, at en undtagelse i øvrigt vil fremme de relevante UNSCR'ers mål om at skabe fred og stabilitet i Sudan og regionen.

4.  Hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer udpeget af sanktionskomitéen, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

Artikel 5

1.  Alle pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af de i artikel 3 omhandlede personer, eller som indehaves af enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af sådanne personer eller af personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og som er anført i bilaget, indefryses.

2.  Ingen pengemidler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for sådanne personer eller enheder.

3.  Der kan gøres undtagelser for pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der er:

a) nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) bestemt udelukkende til betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) bestemt udelukkende til betaling af afgifter eller gebyrer i overensstemmelse med national lovgivning, til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer,

efter at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om, at den, hvor det er hensigtsmæssigt, har til hensigt at godkende adgangen til sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, og sanktionskomitéen ikke har truffet negativ afgørelse herom senest to arbejdsdage efter en sådan underretning,

d) nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen og opnået godkendelse fra denne komité

e) genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller en dom, i hvilket fald pengemidlerne, de andre finansielle aktiver eller de økonomiske ressourcer kan anvendes til at opfylde afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, forudsat at afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen var registreret forud for vedtagelsen af UNSCR 1591(2005) og ikke er til fordel for en person eller enhed, der er omhandlet i denne artikel, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen.

4.  Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter og andre former for afkast fra disse konti, eller

b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger,

såfremt sådanne renter, anden form for afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 6

Rådet udarbejder listen i bilaget og gennemfører eventuelle ændringer heraf på baggrund af, hvad sanktionskomitéen beslutter.

Artikel 7

1.  Når FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen opfører en person eller enhed på listen, medtager Rådet den pågældende person eller enhed på listen i bilaget. Rådet underretter den pågældende person eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver en sådan person eller enhed mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2.  Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person eller enhed herom.

Artikel 8

1.  Bilaget skal indeholde FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens begrundelser for at opføre personerne og enhederne på listen.

2.  Bilaget skal også indeholde oplysninger, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilaget skal også indeholde datoen for FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens opførelse af personen eller enheden på listen.

Artikel 9

De i artikel 1 omhandlede foranstaltninger tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned. De ophæves, hvis Rådet finder, at deres formål er blevet opfyldt.

Artikel 10

Afgørelse 2011/423/FUSP ophæves.

Artikel 11

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
BILAG

LISTE OVER DE I ARTIKEL 4 OG 5 NÆVNTE PERSONER OG ENHEDER

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Alias: Gaffar Mohmed Elhassan

Stilling: Generalmajor og øverstbefalende for Sudans væbnede styrkers (SAF's) vestlige militære region

Nationalt identifikationsnr.: Veteranidentifikationskortnr. 4302

Fødselsdato: 24. juni 1952

Adresse: El Waha, Omdurman, Sudan

Dato for FN's opførelse på listen: 25. april 2006

Yderligere oplysninger: Pensioneret fra den sudanesiske hær. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

Ekspertpanelet meddeler, at generalmajor Gaffar Mohammed Elhassan har informeret dem om, at han havde direkte operationel kommando (primært taktisk kommando) over alle elementer i SAF i Darfur, da han var øverstbefalende for den vestlige militære region. Elhassan beklædte stillingen som øverstbefalende for den vestlige militære region fra november 2004 (ca.) indtil begyndelsen af 2006. Ifølge panelets oplysninger var Elhassan ansvarlig for overtrædelser af punkt 7 i UNSCR 1591, idet han i kraft af denne stilling anmodede om (fra Khartoum) og godkendte (fra den 29. marts 2005) overførslen af militærudstyr til Darfur uden forudgående godkendelse fra 1591-komitéen. Elhassan indrømmede selv over for ekspertpanelet, at der var blevet ført luftfartøjer, luftfartøjsmotorer og andet militærudstyr ind i Darfur fra andre dele af Sudan mellem den 29. marts 2005 og december 2005. Han oplyste eksempelvis panelet om, at to Mi-24-angrebshelikoptere blev ført ulovligt ind i Darfur mellem den 18. og 21. september 2005. Der er også rimelige grunde til at antage, at Elhassan som øverstbefalende for den vestlige militære region var direkte ansvarlig for godkendelsen af offensive militærflyvninger i området omkring Abu Hamra den 23. og 24. juli 2005 og i Jebel Moon-området i Vestdarfur den 19. november 2005. Der var Mi-24-angrebshelikoptere involveret i begge operationer, og de åbnede angiveligt ild ved begge lejligheder. Ekspertpanelet meddeler, at Elhassan tilkendegav over for panelet, at han selv godkendte anmodningerne om luftstøtte og andre luftoperationer i sin egenskab af øverstbefalende for den vestlige militære region. (Jf. ekspertpanelets rapport, S/2006/65, punkt 266-269). Gennem sådanne aktioner har generalmajor Gaffar Mohammed Elhassan overtrådt relevante bestemmelser i UNSCR 1591 og opfylder derfor komitéens kriterier for opførelse på listen over personer, som der skal iværksættes sanktioner over for.

▼M2

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Alias: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Stilling: a) Tidligere medlem af Sudans nationalforsamling fra Al-Waha-distriktet; b) Tidligere særlig rådgiver for Ministeriet for føderale anliggender; c) Øverste leder for Mahamidstammen i Norddarfur.

Fødselsdato: a) 1. januar 1964; b) 1959.

Fødested: Kutum.

Nationalitet: Sudaneser.

Adresse: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (bor i Kabkabiya og byen Kutum, Norddarfur, og har boet i Khartoum).

Pas: a) diplomatpas D014433 udstedt den 21. februar 2013 (udløbet den 21. februar 2015); b) diplomatpas D009889 udstedt den 17. februar 2011 (udløbet den 17. februar 2013).

Identifikation: Bevis for statsborgerskab nr.:A0680623.

Dato for FN's opførelse på listen:25. april 2006.

Yderligere oplysninger: Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

Alnsiem blev opført på listen den 25. april 2006 i henhold til punkt 1 i resolution 1672 (2006) som »øverste leder for Jalulstammen i Norddarfur«.

Det fremgår af en rapport fra Human Rights Watch, at de har en note, dateret den 13. februar 2004, fra et kommunekontor i Norddarfur, hvori der gives ordre om oprettelse af »sikkerhedsenheder i lokalområdet« for »at gøre det muligt for mujahediner og frivillige under Sheikh Musa Hilals kommando at fortsætte deres aktiviteter i områderne i [Norddarfur] og for at sikre, at deres vitale behov dækkes«. Den 28. september 2005 angreb 400 arabiske militsmedlemmer landsbyerne Aro Sharrow (herunder dens flygtningelejr), Acho og Gozmen i Vestdarfur. Vi mener også, at Musa Hilal var til stede under angrebet på Aro Sharrows flygtningelejr: Hans søn var blevet dræbt under SLA's angreb på Shareia, så han var nu involveret i en personlig blodfejde. Der er rimelige grunde til at antage, at han som den øverste leder havde det direkte ansvar for disse handlinger, og at han er ansvarlig for krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning og andre ugerninger.

▼M1

3.    SHARIF, Adam Yacub

Alias: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Stilling: Øverstbefalende for Den Sudanesiske Befrielseshær (SLA)

Fødselsdato: cirka 1976

Dato for FN's opførelse på listen: 25. april 2006

Yderligere oplysninger: Angiveligt død den 7. juni 2012. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

SLA-soldater under Adam Yacub Shants kommando brød våbenhvileaftalen ved at angribe et militært kontingent under Sudans regering, som eskorterede en lastbilkonvoj i nærheden af Abu Hamra i Norddarfur den 23. juli 2005, og dræbte i den forbindelse tre soldater. Efter angrebet blev der stjålet militære våben og ammunition tilhørende regeringen. Ekspertpanelet har oplysninger, der fastslår, at SLA-soldaternes angreb fandt sted og tydeligvis var planlagt, idet det var nøje tilrettelagt. I tråd med panelets konklusion er det derfor rimeligt at antage, at Shant, som den bekræftede øverstbefalende for SLA i området, må have haft kendskab til og godkendt eller beordret angrebet. Han er derfor direkte ansvarlig for angrebet og opfylder kriterierne for opførelse på listen.

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias: General Gibril Abdul Kareem Barey; »Tek«; Gabril Abdul Kareem Badri

Stilling: Taktisk befalingsmand for Den Nationale Bevægelse for Reform og Udvikling (NMRD)

Fødselsdato:1. januar 1967

Fødested: Nile District, El-Fasher, El-Fasher, Norddarfur

Nationalitet: Sudaneser af fødsel

Adresse: Tine, Sudan (bor i Tine, på den sudanesiske side af grænsen mod Tchad)

Nationalt identifikationsnr.: a) 192-3238459- 9, b) Bevis for statsborgerskab erhvervet ved fødslen 302581

Dato for FN's opførelse på listen:25. april 2006

Yderligere oplysninger: Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til sanktionskomitéens opførelse på listen:

Mayu er ansvarlig for kidnapningen af personale fra Den Afrikanske Unions mission i Sudan (AMIS) i Darfur i oktober 2005. Mayu forsøger åbent at forpurre AMIS-missionen gennem trusler; han har eksempelvis truet med at skyde helikoptere tilhørende Den Afrikanske Union ned i Jebel Moon-området i november 2005. Med sådanne handlinger har Mayu klart overtrådt UNSCR 1591, idet handlingerne udgør en trussel mod stabiliteten i Darfur, og opfylder komitéens kriterier for opførelse på listen over personer, som der skal iværksættes sanktioner over for.( 1 ) Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).