2013R1368 — DA — 20.12.2013 — 000.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1368/2013

af 13. december 2013

om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien og Slovakiet og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 549/2007 og forordning (Euratom) nr. 647/2010

(EFT L 346, 20.12.2013, p.1)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 008, 11.1.2014, s. 31  (1368/2013)
▼B

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1368/2013

af 13. december 2013

om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien og Slovakiet og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 549/2007 og forordning (Euratom) nr. 647/2010RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union ( 2 ) forpligtede Bulgarien sig til at lukke enhed 1 og 2 samt enhed 3 og 4 på Kozloduykernekraftværket senest henholdsvis den 31. december 2002 og den 31. december 2006 og til efterfølgende at tage disse enheder ud af drift. I overensstemmelse med sine forpligtelser nedlukkede Bulgarien alle de berørte enheder inden for de respektive frister.

(2)

Ifølge protokol nr. 9 om enhed 1 og 2 på Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet ( 3 ), der er vedlagt som bilag til tiltrædelsesakten af 2003, forpligtede Slovakiet sig til at lukke enhed 1 og 2 på Bohunice V1-kernekraftværket senest henholdsvis den 31. december 2006 og den 31. december 2008 og til efterfølgende at tage disse enheder ud af drift. I overensstemmelse med sine forpligtelser nedlukkede Slovakiet alle de berørte enheder inden for de respektive frister.

(3)

I overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til tiltrædelsestraktaten og med støtte fra Unionen har Bulgarien og Slovakiet lukket Kozloduykernekraftværket og Bohunice V1-kernekraftværket og gjort store fremskridt hen imod at nedlægge dem. Der er behov for en yderligere indsats for at fortsætte fremskridtene med den egentlige dekontaminering, demontering og håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald og for at nå frem til et uigenkaldeligt stadium i nedlukningsprocessen i overensstemmelse med de respektive nedlukningsplaner, samtidig med at der anvendes de højeste sikkerhedsstandarder. På basis af de foreliggende overslag vil fuldførelsen af nedlukningen kræve betydelige ekstra finansielle ressourcer.

(4)

Den for tidlige lukning og følgende nedlukning af Bohunice V1-kernekraftværket med to enheder af typen WWER 440 V 230 med en samlet kapacitet på 880 MW har foruden sociale og energimæssige problemer medført en betydelig finansiel byrde i form af direkte og indirekte omkostninger for Slovakiet.

(5)

Den for tidlige lukning og følgende nedlukning af fire enheder af typen WWER 440 V 230 på Kozloduykernekraftværket med en samlet kapacitet på 1 760 MW har pålagt de bulgarske borgere en tung byrde på lang sigt hvad angår de energimæssige, økonomiske, miljømæssige og sociale følger.

(6)

Unionen har forpligtet sig til at bistå Bulgarien og Slovakiet med at løfte den usædvanlig store finansielle byrde, der pålægges som følge af nedlukningsprocessen. Siden førtiltrædelsesperioden har Bulgarien og Slovakiet modtaget omfattende finansiel støtte fra EU, navnlig gennem Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne for perioden 2007-2013. Den finansielle støtte fra EU vil ophøre i 2013.

(7)

Efter anmodningen fra Bulgarien, Litauen og Slovakiet om yderligere finansiering er der i Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020, »Et budget for Europa 2010«, afsat et beløb på 700 mio. EUR fra Unionens almindelige budget til nuklear sikkerhed og nedlukning. ►C1  Ud af dette beløb er de 860 mio. EUR i 2011-priser, hvilket svarer til ca. 969 mio. EUR i løbende priser, ◄ afsat til et nyt program for yderligere støtte til nedlukningen af kernekraftværkerne Bohunice V1, enhed 1 og 2, og Ignalina, enhed 1 og 2, og Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 til 2020.

(8)

Størrelsen af de bevillinger, der tildeles Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne, samt programperioden og fordelingen af midler mellem Kozloduy-, Bohunice- og Ignalinaprogrammerne kan revideres på baggrund af resultaterne af midtvejsevalueringen og den endelige evalueringsrapport.

(9)

Den støtte, der følger af denne forordning, bør sikre en problemfri videreførelse af nedlukningen og være koncentreret om foranstaltninger til at nå et uigenkaldeligt stadium i nedlukningsprocessen, samtidig med at der anvendes de højeste sikkerhedsstandarder, da sådanne foranstaltninger giver EU den største merværdi, mens det endelige ansvar for den nukleare sikkerhed fortsat ligger hos den berørte medlemsstat. Denne forordning foregriber ikke resultatet af eventuelle fremtidige statsstøtteprocedurer, der måtte blive gennemført i overensstemmelse med artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(10)

Denne forordning foregriber ikke de pågældende medlemsstaters rettigheder og forpligtelser i henhold til tiltrædelsestraktaterne, især i henhold til protokollerne, der er omhandlet i betragtning 1 og 2.

(11)

Nedlukningen af de kernekraftværker, der er omfattet af denne forordning, bør foretages ved hjælp af den bedste tilgængelige tekniske ekspertise og med passende hensyn til naturen og de teknologiske specifikationer for de enheder, der skal lukkes ned, for at sikre størst mulig effektivitet og derved tage hensyn til bedste internationale praksis.

(12)

De aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, og de operationer, som de støtter, bør være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Nedlukningen af de kernekraftværker, der er omfattet af denne forordning, bør foretages i overensstemmelse med lovgivningen om nuklear sikkerhed, navnlig Rådets direktiv 2009/71/Euratom ( 4 ), om affaldshåndtering, navnlig Rådets direktiv 2011/70/Euratom ( 5 ) samt om miljøet, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF ( 6 ) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU ( 7 ).

(13)

De aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, og de operationer, som de støtter, bør være baseret på en ajourført nedlukningsplan, der dækker nedlukningsaktiviteterne, den dertil hørende tidsplan, omkostningerne og de nødvendige menneskelige ressourcer. Omkostningerne bør fastsættes i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder for vurdering af omkostningerne ved nedlukning, som f.eks. »International Structure for Decommissioning Costing«, som Kerneenergiagenturet, Den Internationale Atomenergiorganisation og Europa-Kommissionen har offentliggjort i fællesskab.

(14)

Kommissionen bør sikre en effektiv kontrol af udviklingen i nedlukningsprocessen for at garantere den højeste merværdi for EU af den finansiering, der er bevilget i henhold til denne forordning, selv om det endelige ansvar for nedlukningen fortsat ligger hos de pågældende medlemsstater. Dette omfatter effektiv resultatmåling og vurdering af korrigerende foranstaltninger i det pågældende program.

(15)

EU's finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, opdagelse og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt ukorrekt, og efter omstændighederne med sanktioner.

(16)

Eftersom målene med denne forordning og især med hensyn til bestemmelserne om tilstrækkelige finansielle ressourcer til videreførelsen af en sikker nedlukning, ikke i tilstrækkelig grad kan nås af medlemsstaterne, men snarere, på grund af foranstaltningernes omfang og virkninger, kan nås bedre på EU-niveau, kan EU vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet som anført i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går nærværende forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(17)

Visse foranstaltninger i Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne kan kræve øget EU-finansiering, som i behørigt begrundede særlige tilfælde kan komme til at udgøre hele finansieringsbeløbet. Alle bestræbelser bør imidlertid udfoldes på at fortsætte den samfinansieringspraksis, der er indført som led i førtiltrædelsesbistanden og bistanden i perioden 2007-2013 til Bulgariens og Slovakiets nedlukningsindsats, samt på om nødvendigt at tiltrække medfinansiering fra andre kilder.

(18)

For at sikre, at der opstilles ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser i henseende til vedtagelse af årlige arbejdsprogrammer og detaljerede gennemførelsesprocedurer. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 ( 8 ).

(19)

Rådets forordning (Euratom) nr. 549/2007 ( 9 ) og Rådets forordning (Euratom) nr. 647/2010 ( 10 ) bør ophæves,

(20)

Der blev taget behørigt hensyn til Revisionsrettens særberetning nr. 16/2011: EU’s finansielle bistand til nedlukning af kernekraftværker i Bulgarien, Litauen og Slovakiet, dens henstillinger og Kommissionens svar —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastlægges et program for gennemførelsen af EU's finansielle støtte til foranstaltninger i forbindelse med nedlukningen af enhed 1-4 på Kozloduykernekraftværket i Bulgarien (»Kozloduyprogrammet«) og enhed 1 og 2 på Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet (»Bohuniceprogrammet«) (i det følgende benævnt »Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne«).

Artikel 2

Formål

1.  Det overordnede mål for Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne er at bistå de berørte medlemsstater med at nå et uigenkaldeligt stadium i nedlukningsprocessen for Kozloduy, enhed 1-4, og Bohunice V1, enhed 1 og 2, i overensstemmelse med deres respektive nedlukningsplaner, samtidig med at det højeste sikkerhedsniveau bevares.

2.  I finansieringsperioderne er de specifikke mål for Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne:

a) med hensyn til Kozloduyprogrammet:

i) demontering i enhed 1-4's turbinehal og i hjælpesystembygninger; måles ved antal og type demonterede systemer

ii) demontering af store komponenter og stort udstyr i enhed 1-4's reaktorbygninger; måles ved antal og type demonterede systemer og demonteret udstyr

iii) sikker håndtering af nedlukningsaffald i overensstemmelse med en detaljeret affaldshåndteringsplan; måles ved mængde og type sikkert konditioneret affald

b) med hensyn til Bohuniceprogrammet:

i) demontering i reaktor V1's turbinehal og hjælpesystembygninger; måles ved antal og type demonterede systemer

ii) demontering af store komponenter og stort udstyr i reaktor V1's bygninger; måles ved antal og type demonterede systemer og demonteret udstyr

iii) sikker håndtering af nedlukningsaffald i overensstemmelse med en detaljeret affaldshåndteringsplan; måles ved mængde og type sikkert konditioneret affald.

3.  Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne kan også indeholde foranstaltninger til opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau på enheder under nedlukning, herunder støtte til kernekraftværkernes personale.

Artikel 3

Budget

▼C1

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne for perioden fra 2014-2020 er på 518 442 000 EUR i løbende priser. Beløbet fordeles mellem Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne som følger:

a) 293 032 000 EUR til Kozloduyprogrammet for perioden fra 2014-2020

b) 225 410 000 EUR til Bohuniceprogrammet for perioden fra 2014-2020.

▼B

Denne forordning foregriber ikke på nogen måde de finansielle forpligtelser i de fremtidige flerårige finansielle rammer.

2.  Kommissionen skal gennemgå Kozloduy- og Bohuniceprogrammernes resultater og vurdere fremskridtene i programmerne i forhold til de milepæle og måldatoer, der er omhandlet i artikel 7, inden udgangen af 2017 inden for rammerne af den midtvejsevaluering, der er omhandlet i artikel 9. På grundlag af resultaterne af denne vurdering kan størrelsen af de bevillinger, der er afsat til Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne, samt programmeringsperioden og fordelingen af midler mellem Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne samt Ignalinaprogrammet som fastsat i Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 ( 11 ) revideres for at tage hensyn til de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af disse programmer, og for at sikre, at programlægningen og fordelingen af ressourcer baseres på faktiske betalingsbehov og absorbtionskapacitet.

3.  Den finansielle bevilling til Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne kan også dække udgifter til forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og vurderingsaktiviteter, som er nødvendige for forvaltningen af de pågældende programmer og for opnåelsen af målene heri, især udgifter som følge af undersøgelser, ekspertmøder, informations- og kommunikationsforanstaltninger, herunder den samlede kommunikation af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører de generelle målsætninger i denne forordning, og udgifter i tilknytning til it-netværk med fokus på informationsbehandling og -udveksling samt alle andre tekniske og administrative bistandsudgifter, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne.

Den finansielle bevilling til Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne kan også dække de tekniske og administrative bistandsudgifter, der er nødvendige for at sikre overgangen mellem disse programmer og de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til forordning (Euratom) nr. 549/2007 og (Euratom) nr. 647/2010.

Artikel 4

Forhåndsbetingelser

1.  Bulgarien og Slovakiet skal inden den 1. januar 2014 træffe de nødvendige foranstaltninger til at opfylde følgende forhåndsbetingelser:

a) overholdelse af Euratomtraktatens bestemmelser om nuklear sikkerhed, især hvad angår gennemførelsen i national lovgivning af direktiv 2009/71/Euratom og 2011/70/Euratom

b) etablering i en national ramme af en finansieringsplan, der angiver de fulde omkostninger og de planlagte finansieringskilder, der er nødvendige for en sikker afslutning af nedlukningen af nukleare reaktorenheder, herunder håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald i overensstemmelse med denne forordning

c) forelæggelse for Kommissionen af en revideret detaljeret nedlukningsplan, der er opdelt i nedlukningsaktiviteter, herunder en tidsplan og den tilsvarende omkostningsstruktur baseret på internationalt anerkendte standarder for vurdering af omkostningerne ved nedlukning.

2.  Bulgarien og Slovakiet giver senest på tidspunktet for fastlæggelsen af budgettet for 2014 Kommissionen de nødvendige oplysninger om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i stk. 1.

3.  Kommissionen vurderer de i stk. 2 omhandlede oplysninger, når den udarbejder det årlige arbejdsprogram for 2014 som omhandlet i artikel 6, stk. 1. Hvis Kommissionen fremsætter begrundet udtalelse om en overtrædelse i henhold til artikel 258 i TEUF vedrørende manglende overholdelse af betingelsen i stk. 1, litra a), eller hvis betingelserne i stk. 1, litra b) eller c), ikke er opfyldt tilfredsstillende, træffes der afgørelse om suspension af hele eller en del af EU's finansielle bistand i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2. Der skal tages hensyn til en sådan afgørelse ved vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram for 2014. Størrelsen af den suspenderede bistand beregnes efter kriterierne i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 7.

Artikel 5

Gennemførelsesformer

1.  Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne gennemføres ved en eller flere af de former, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ( 12 ), herunder især ved tilskud og indkøb.

2.  Kommissionen kan overlade gennemførelsen af EU's finansielle bistand i henhold til Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne til de organer, der er er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 6

Årlige arbejdsprogrammer

1.  I begyndelsen af hvert år vedtager Kommissionen ved gennemførelsesretsakter et fælles årligt arbejdsprogram for Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne med en for hvert program nærmere angivelse af mål, forventede resultater, tilhørende resultatindikatorer og frist for anvendelsen af midler i henhold til hver årlig finansiel forpligtelse i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2.

2.  Ved udgangen af hvert år udarbejder Kommissionen en statusrapport over gennemførelsen af det arbejde, der er udført i de foregående år. Statusrapporten fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet og skal danne grundlag for vedtagelsen af det næste fælles årlige arbejdsprogram.

Artikel 7

Detaljerede gennemførelsesprocedurer

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter senest den 31. december 2014 detaljerede gennemførelsesprocedurer for hele Kozloduy- og Bohuniceprogrammernes varighed i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter skal mere detaljeret fastlægge målene, de forventede resultater, milepæle, måldatoer og de tilsvarende resultatindikatorer for disse programmer. De skal også indeholde de reviderede detaljerede nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), der skal tjene som grundlag for overvågningen af fremskridtene og den rettidige opnåelse af de forventede resultater.

Artikel 8

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.  Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser bliver beskyttet, når der gennemføres aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning; beskyttelsen sikres ved foranstaltninger til forebyggelse af svig, bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

2.  Kommissionen eller dens befuldmægtigede og Revisionsretten har beføjelse til både gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som har modtaget EU-midler.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan efter procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 ( 13 ) og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 ( 14 ) foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske aktører, der direkte eller indirekte er berørt af Unionens finansiering, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt om EU-finansiering.

3.  Uden at dette berører stk. 1 og 2, skal samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, aftaler om tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og kontrakter som følge af gennemførelsen af denne forordning indeholde bestemmelser, der udtrykkeligt giver Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage sådan kontrol og inspektion på stedet, som omhandlet i stk. 1 og 2, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

Artikel 9

Midtvejsevaluering

1.  Senest den 31. december 2017 udarbejder Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne en midtvejsevalueringsrapport om opfyldelsen af målene for alle foranstaltningerne i henhold til Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne (resultater og virkninger), effektiviteten af ressourceanvendelsen og dens europæiske merværdi med henblik på at vedtage en afgørelse om ændring eller suspension af disse foranstaltninger. Evalueringen skal desuden omhandle mulighederne for ændring af de specifikke målsætninger og de detaljerede gennemførelsesprocedurer, der er omhandlet i henholdsvis artikel 2, stk. 2, og artikel 7.

2.  I midtvejsevalueringen skal der tages hensyn til fremskridtene i forhold til resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2.

3.  Kommissionen forelægger konklusionerne om evalueringen i stk. 1 for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 10

Endelig evaluering

1.  Kommissionen foretager i tæt samarbejde med medlemsstaterne en efterfølgende evaluering af Kozloduy- og Bohuniceprogrammernes effektivitet og virkningsgrad samt de finansierede foranstaltningers effektivitet med hensyn til virkninger, ressourceanvendelsen og den europæiske merværdi.

2.  I den endelige evaluering skal der tages hensyn til fremskridtene i forhold til resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2.

3.  Kommissionen forelægger konklusionerne om evalueringen i stk. 1 for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 11

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Når udvalgets udtalelse skal indhentes ved skriftlig procedure, afsluttes den pågældende procedure uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom inden for fristen for afgivelse af udtalelsen.

Artikel 12

Overgangsbestemmelser

Denne forordning berører ikke fortsættelsen eller ændringen, herunder hel eller delvis annullering, af de pågældende projekter indtil deres afslutning eller finansiel støtte ydet af Kommissionen i henhold til forordning (Euratom) nr. 549/2007 eller (Euratom) nr. 647/2010 eller anden lovgivning, som gælder for denne bistand den 31. december 2013, og som fortsat gælder for de pågældende aktioner, indtil de er afsluttet.

Artikel 13

Ophævelse

Forordning (Euratom) nr. 549/2007 og (Euratom) nr. 647/2010 ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) Udtalelse af 19. November 2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

( 2 ) EUT L 157 af 21.6.2005, s. 29.

( 3 ) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 954.

( 4 ) Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18).

( 5 ) Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48).

( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

( 8 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

( 9 ) Rådets forordning (Euratom) nr. 549/2007 af 14. maj 2007 om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union om enhed 1 og 2 af Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet (EUT L 131 af 23.5.2007, s. 1).

( 10 ) Rådets forordning (Euratom) nr. 647/2010 af 13. juli 2010 om Unionens finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduykernekraftværket i Bulgarien (Kozloduyprogrammet) (EUT L 189 af 22.7.2010, s. 9).

( 11 ) Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006 (Se side 7 i denne EUT).

( 12 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

( 13 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

( 14 ) Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EUT L 292 af 15.11.1996, s. 2).