02013R0812 — DA — 26.04.2018 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 812/2013

af 18. februar 2013

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 239 af 6.9.2013, s. 83)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 518/2014 af 5. marts 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/254 af 30. november 2016

  L 38

1

15.2.2017

 M3

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/543 af 23. januar 2018

  L 90

63

6.4.2018
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 812/2013

af 18. februar 2013

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Denne forordning fastsætter krav til energimærkning og levering af supplerende produktoplysninger om vandvarmere med en nominel nytteeffekt på ≤ 70 kW, varmtvandsbeholdere med et vandindhold på ≤ 500 liter og pakker med en vandvarmer ≤ 70 kW og solvarmekomponent.

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) vandvarmere, som specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært er fremstillet af biomasse

b) vandvarmere, der anvender fast brændsel

c) vandvarmere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU ( 1 )

d) anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning som defineret i artikel 2 i den delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 ( 2 )

e) vandvarmere, der ikke som minimum svarer til den forbrugsprofil, hvis referenceenergi er den mindste af dem, der er specificeret i bilag VII, tabel 3

f) vandvarmere, der alene er konstrueret til fremstilling af varme drikke og/eller fødevarer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU og derudover forstås ved:

1)

»vandvarmer« :

et apparat, der

a) er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning

b) producerer og overfører varme med henblik på inden for bestemte tidsrum at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder

c) er udstyret med en eller flere varmeproducerende enheder

2)

»varmeproducerende enhed« :

den del af en vandvarmer, der producerer varme ved hjælp af en eller flere af følgende processer:

a) forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel

b) brug af jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

c) opsamling af varme fra en omgivende luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme

3)

»nominel nytteeffekt« : vandvarmerens angivne effekt ved opvarmning af vand ved standarddriftsforhold udtrykt i kW

4)

»vandindhold« (V) : en varmtvandsbeholders nominelle vandindhold udtrykt i liter

5)

»standarddriftsforhold« : driftsforholdene for vandvarmere ved fastsættelse af den nominelle nytteeffekt, energieffektiviteten ved vandopvarmning og lydeffektniveauet og for varmtvandsbeholdere ved fastsættelse af stilstandstabet

6)

»biomasse« : den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald

7)

»biomassebrændsel« : flydende eller gasformigt brændsel fremstillet på grundlag af biomasse

8)

»fossilt brændsel« : flydende eller gasformigt brændsel af fossil oprindelse

9)

»varmtvandsbeholder« : en beholder til lagring af varmt vand, inklusive eventuelle additiver, som ikke er udstyret med en varmeproducerende enhed, dog med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner

10)

»backup-elpatron« : elektrisk modstandsvarmer baseret på jouleeffekten, som er en del af en varmtvandsbeholder, og som kun producerer varme, når den eksterne varmekilde afbrydes (herunder i vedligeholdelsesperioder) eller er ude af drift, eller som er en del af en solopvarmet varmtvandsbeholder og leverer varme, når solvarmekilden ikke er tilstrækkelig til at opfylde de krævede komfortniveauer

11)

»solvarmekomponent« : et rent solvarmeanlæg, en solfanger, en solopvarmet varmtvandsbeholder eller en pumpe i solfangerkredsen, som bringes i omsætning enkeltvist

12)

»rent solvarmeanlæg« : et anlæg, der er udstyret med en eller flere solfangere og solopvarmede varmtvandsbeholdere samt evt. pumper i solfangerkredsen og andre dele, der bringes i omsætning som én enhed og er ikke udstyret med en varmeproducerende enhed, evt. med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner

13)

»pakke med vandvarmer og solvarmekomponent« : en pakke, der tilbydes slutbrugeren, og som indeholder en eller flere vandvarmere og en eller flere solvarmekomponenter

14)

»energieffektivitet ved vandopvarmning« (ηwh ) : forholdet mellem den nytteenergi, som en vandvarmer eller en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent leverer, og den energi, der kræves til dens produktion, udtrykt i procent

15)

»lydeffektniveau« (LWA ) : det A-vægtede lydeffektniveau indendørs og/eller udendørs udtrykt i dB

16)

»stilstandstab« (S) : opvarmningseffekt, der spredes fra en varmtvandsbeholder ved en given vand- og omgivelsestemperatur, udtrykt i W

17)

»brugsvandsvarmepumpe« : en vandvarmer, der producerer varme ved hjælp af omgivende varme fra en luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme

For bilag II-IX er der anført yderligere definitioner i bilag I.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder og tidsplan

1.  Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer vandvarmere i omsætning og/eller tager dem i brug, herunder vandvarmere, der indgår i en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, sikre følgende:

a) Hver vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1. For brugsvandsvarmepumper skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for vandvarmere, der forudsættes anvendt i pakker bestående af vandvarmer og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke for hver vandvarmer i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3.

b) Hver vandvarmer skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 1. For brugsvandsvarmepumper skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for vandvarmere, der forudsættes anvendt i pakker bestående af vandvarmer og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4.

c) Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 1, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

d) Al reklame for en bestemt vandvarmermodel med energi- eller prisrelaterede oplysninger skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

e) Teknisk salgsmateriale, for en bestemt vandvarmermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

▼M1

f) For hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne.

g) For hver vandvarmermodel skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af brugsvandsvarmepumper skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed.

▼B

Fra den 26. september 2017 skal der leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hver vandvarmer, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1. For brugsvandsvarmepumper skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage.

▼M1

Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1.

▼B

2.  Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer varmtvandsbeholdere i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

a) Der skal leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, for hver varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2.

b) Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 2.

c) Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 2, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

d) Al reklame for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der indeholder energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

e) Teknisk salgsmateriale for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

▼M1

f) For hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne.

g) For hver model varmtvandsbeholder skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne.

▼B

Fra den 26. september 2017 skal der leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2.

▼M1

Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2.

▼B

3.  Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer solvarmekomponenter i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

a) Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3.

b) Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 3, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

▼M1

c) De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne.

▼B

4.  Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer pakker med vandvarmer og solvarmekomponent i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

a) Hver pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3.

b) Hver pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4.

c) Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 4, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

d) Al reklame for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

e) Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

▼M1

f) For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne.

g) For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne.

▼B

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

1.  Forhandlere af vandvarmere skal sikre følgende:

a) Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, jf. bilag III, punkt 1, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hver vandvarmer på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på.

▼M1

b) Vandvarmere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se vandvarmeren udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse.

▼B

c) Al reklame for en bestemt vandvarmermodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

d) Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt vandvarmermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

2.  Forhandlere af varmtvandsbeholdere skal sikre følgende:

a) Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, jf. punkt 2 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hver varmtvandsbeholder på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på.

▼M1

b) Varmtvandsbeholdere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se varmtvandsbeholderen udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse.

▼B

c) Al reklame for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

d) Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

3.  Forhandlere af pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal på grundlag af det energimærke og datablad, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, stk. 1, 3 og 4, sikre følgende:

a) Tilbud om en bestemt pakke skal oplyse om pakkens energieffektivitet og energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under, efter forholdene, gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 3, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 4, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika.

▼M1

b) Pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med vandvarmer og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse.

▼B

c) Al reklame for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

d) Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

Artikel 5

Måle- og beregningsmetoder

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag VII og bilag VIII.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne følger fremgangsmåden i bilag IX, når de vurderer overensstemmelsen med den angivne energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, den angivne energieffektivitet ved vandopvarmning samt det angivne årlige energiforbrug og lydeffektniveau for vandvarmere og den angivne energieffektivitetsklasse og det angivne stilstandstab for varmtvandsbeholdere.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt, senest fem år efter at den er trådt i kraft. Revisionen skal navnlig omhandle betydelige ændringer i de forskellige typer anlægs markedsandele og hensigtsmæssigheden af det datablad og energimærke, der er omhandlet i bilag III, punkt 3, og bilag IV, punkt 4.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat.
BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-IX

I bilag II-IX forstås ved:

1)

»konventionel vandvarmer« : en vandvarmer, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel og/eller jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

2)

»solvandvarmer« : en vandvarmer, der er udstyret med en eller flere solfangere, solopvarmede varmtvandsbeholdere, varmeproducerende enheder og evt. pumper i solfangerkredsen og andre dele; en solvandvarmer bringes i omsætning som én enhed

3)

»forbrugsprofil« : en given sekvens af vandudtag, jf. bilag VII, tabel 3; en vandvarmer skal svare til mindst én forbrugsprofil

4)

»vandudtag« : en given kombination af effektiv vandgennemstrømning, effektiv vandtemperatur, effektivt energiindhold og spidstemperatur, jf. bilag VII, tabel 3

5)

»effektiv vandgennemstrømning« (f) : den minimumsgennemstrømning i liter pr. minut, ved hvilken varmt vand bidrager til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 3

6)

»effektiv vandtemperatur« (T m ) : den vandtemperatur i grader Celsius, ved hvilken varmt vand begynder at bidrage til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 3

7)

»effektivt energiindhold« (Q tap ) : energiindholdet i varmt vand udtrykt i kWh ved en temperatur, der er lig med eller højere end den effektive vandtemperatur, og ved vandgennemstrømninger, der er lig med eller overstiger den effektive gennemstrømning, jf. bilag VII, tabel 3

8)

»energiindholdet i varmt vand« : produktet af vands specifikke varmekapacitet, den gennemsnitlige temperaturforskel mellem varmtvandsudtag og koldtvandstilførsel og den samlede mængde af leveret varmt vand

9)

»spidstemperatur« (Tp ) : den vandtemperatur udtrykt i grader Celsius, der som minimum opnås under vandudtag, jf. bilag VII, tabel 3

10)

»referenceenergi« (Qref ) : summen af det effektive energiindhold i vandudtag udtrykt i kWh ved en bestemt forbrugsprofil, jf. bilag VII, tabel 3

11)

»maksimal forbrugsprofil« : forbrugsprofilen med den højeste referenceenergi, som en vandvarmer kan levere, samtidig med at temperatur- og gennemstrømningsbetingelserne for den pågældende forbrugsprofil opfyldes

12)

»angivet forbrugsprofil« : den forbrugsprofil, der er anvendt ved bestemmelse af energieffektiviteten ved vandopvarmning

13)

»omregningskoefficient« (CC) : en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige effektivitet på 40 % i EU nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU ( 3 ); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5

14)

»dagligt elforbrug« (Qelec ) : elforbruget i et døgn ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh endelig energi

15)

»dagligt brændselsforbrug« (Qfuel ) : brændselsforbruget på et døgn ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh på grundlag af Hø og med hensyn til punkt 4 i bilag VIII udtrykt i GJ på grundlag af Hø

16)

»øvre brændværdi« (Hø ) : den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne nedkøles til omgivelsestemperatur; denne mængde omfatter kondensationsvarme fra vanddamp i brændslet og vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet

17)

»intelligent styring« : en anordning, der automatisk tilpasser vandopvarmningsprocessen til de aktuelle forbrugsbetingelser med henblik på at reducere energiforbruget

18)

»opfyldelse af kriteriet for intelligent styring« (smart) : målet for, om en vandvarmer forsynet med intelligent styring opfylder kriteriet i punkt 5 i bilag VIII

19)

»gevinst ved intelligent styring« (SCF) : den øgede energieffektivitet ved vandopvarmning, der opnås ved hjælp af intelligent styring under de betingelser, der er anført i punkt 3 i bilag VII

20)

»ugentligt elforbrug med intelligent styring« (Qelec,week,smart ) : en vandvarmers ugentlige elforbrug, når intelligent styring er aktiveret, udtrykt i kWh endelig energi

21)

»ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring« (Qfuel,week,smart ) : en vandvarmers ugentlige brændselsforbrug, når intelligent styring er aktiveret, udtrykt i kWh på grundlag af Hø

22)

»ugentligt elforbrug uden intelligent styring« (Qelec,week ) : en vandvarmers ugentlige elforbrug, når intelligent styring er deaktiveret, udtrykt i kWh endelig energi

23)

»ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring« (Qfuel,week ) : en vandvarmers ugentlige brændselsforbrug, når intelligent styring er deaktiveret, udtrykt i kWh på grundlag af Hø

24)

»årligt elforbrug« (AEC) : en vandvarmers årlige elforbrug ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh endelig energi

25)

»årligt brændselsforbrug« (AFC) : en vandvarmers årlige forbrug af fossile brændsler og/eller biomassebrændsler ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i GJ på grundlag af Hø

26)

»korrektionsfaktor for omgivelser« (Qcor ) : faktor udtrykt i kWh, der skal tage højde for, at temperaturen i vandvarmerens omgivelser ikke er konstant

27)

»varmetab ved standby« (Pstby ) : varmetabet fra en brugsvandsvarmepumpe i driftstilstande uden varmeforbrug udtrykt i kW

28)

»gennemsnitlige klimaforhold«, »koldere klimaforhold«, og »varmere klimaforhold« : de forhold med hensyn til temperatur og global solindstråling, der kendetegner henholdsvis Strasbourg, Helsingfors og Athen

29)

»årligt energiforbrug« (Qtota ) : en solvandvarmers årlige energiforbrug udtrykt i kWh primær energi og/eller i kWh på grundlag af Hø

30)

»årligt bidrag fra andet end solvarme« (Qnonsol ) : det årlige bidrag til nyttevarmeproduktionen fra en solvandvarmer eller en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der stammer fra elektricitet (udtrykt i kWh primær energi) og/eller brændsel (udtrykt i kWh på grundlag af Hø ) under hensyntagen til den årlige mængde varme, der opfanges af solfangeren, og den solopvarmede varmtvandsbeholders varmetab

31)

»solfanger« : en anordning, der er konstrueret til at absorbere global solindstråling og overføre den dermed producerede varmeenergi til en væske, der passerer gennem den; den er kendetegnet ved et transparent areal, nul-effektivitetstab, førsteordenskoefficient, andenordenskoefficient og en korrektionsfaktor for indfaldsvinkel

32)

»global solindstråling« : den samlede indgående solenergi, både direkte og diffus, på en solfangerflade med en hældning på 45 grader vendt mod syd på jordens overflade udtrykt i W/m2

33)

»transparent areal for solfanger« (Asol ) : det maksimale projicerede område, hvorigennem ukoncentreret solstråling trænger ind i solfangeren, udtrykt i m2

34)

»nul-effektivitetstab« (η0 ) : solfangerens effektivitet, når solfangervæskens middeltemperatur er lig med omgivelsestemperaturen

35)

»førsteordenskoefficient« (a1 ) : en solfangers varmetabskoefficient udtrykt i W/(m2 K)

36)

»andenordenskoefficient« (a2 ) : koefficienten for temperaturafhængigheden af førsteordenskoefficienten udtrykt i W/(m2 K2)

37)

»korrektionsfaktor for indfaldsvinkel« (IAM) : forholdet mellem en solfangers varmeproduktion ved en bestemt indfaldsvinkel og varmeproduktion ved en indfaldsvinkel på 0 grader

38)

»indfaldsvinkel« : vinklen mellem retning til solen og retningen vinkelret på solfangerens transparente areal

39)

»solopvarmet varmtvandsbeholder« : en varmtvandsbeholder til lagring af varmeenergi produceret af en eller flere solfangere

40)

»energieffektivitet ved vandopvarmning for varmeproducerende enhed« (ηwh,nonsol ) : energieffektivitet ved vandopvarmning for en varmeproducerende enhed i en solvandvarmer udtrykt i procent fastlagt under gennemsnitlige klimaforhold og uden brug af solvarmeinput

41)

»supplerende elforbrug« (Qaux ) (benævnt »supplerende el« i figur 1) i bilag IV : det årlige elforbrug for en solvandvarmer eller et rent solvarmeanlæg til forsyning af pumpe og standbyfunktion udtrykt i kWh endelig energi

42)

»elforbrug til pumpe« (solpump) : nominelt elforbrug til pumpe i solfangerkredsen på en solvandvarmer eller et rent solvarmeanlæg udtrykt i W

43)

»elforbrug i standbytilstand« (solstandby) : en solvandvarmers eller et rent solvarmeanlægs nominelle elforbrug, når pumpen og den varmeproducerende enhed er inaktive, udtrykt i W

44)

»modelidentifikation« : den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model vandvarmer, varmtvandsbeholder, solvarmekomponent eller pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skelnes fra andre modeller med samme varemærke, leverandørnavn eller forhandlernavn.
BILAG II

Energieffektivitetsklasser

1.   VANDVARMERES ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER VED VANDOPVARMNING

En vandvarmers energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastsættes ud fra dens energieffektivitet ved vandopvarmning som vist i tabel 1.

En vandvarmers energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning beregnes i overensstemmelse med punkt 3 i bilag VIII for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold.Tabel 1

Vandvarmeres energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning fordelt efter angivne forbrugsprofiler, ηwh i %

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

2.   VARMTVANDSBEHOLDERES ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

En varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse bestemmes ud fra dens stilstandstab, jf. tabel 2.Tabel 2

Varmtvandsbeholderes energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklasse

Stilstandstab S i Watt med vandindhold V i liter

A+

image

A

image

B

image

C

image

D

image

E

image

F

image

G

image
BILAG III

Energimærkerne

1.   VANDVARMERE

1.1.    Energimærke 1

1.1.1.    Konventionelle vandvarmere i klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

image

a) Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelidentifikation.

III. Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII.

IV. Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

V. Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

VI. Lydeffektniveauet LWA i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.

VII. For konventionelle vandvarmere, der kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder, kan det piktogram, der er nævnt i dette bilags punkt 4, litra d), nr. 10, tilføjes.

b) Energimærket til konventionelle vandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 4.

1.1.2.    Solvandvarmere i klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

image

a) Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelidentifikation.

III. Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII.

IV. Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

V. Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

VI. Et solkort over Europa, der viser tre vejledende zoner for global solindstråling.

VII. Lydeffektniveauet LWA i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.

b) Energimærket til solvandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 5.

1.1.3.    Brugsvandsvarmepumper i klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

image

a) Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelidentifikation.

III. Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII.

IV. Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

V. Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VIII.

VI. Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner.

VII. Lydeffektniveauet LWA i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal.

VIII. For brugsvandsvarmepumper, der kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder, kan det piktogram, der er nævnt i dette bilags punkt 6, litra d), nr. 11, tilføjes.

b) Energimærket til brugsvandsvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 6. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 ( 4 ), kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

1.2.    Energimærke 2

1.2.1.    Konventionelle vandvarmere i klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning

image

a) Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.1, litra a), skal fremgå af energimærket.

b) Energimærket til konventionelle vandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 4.

1.2.2.    Solvandvarmere i klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning

image

a) Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.2, litra a), skal fremgå af energimærket.

b) Energimærket til solvandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 5.

1.2.3.    Brugsvandsvarmepumper i klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning

image

a) Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.3, litra a), skal fremgå af energimærket.

b) Energimærket til brugsvandsvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 6.

2.   VARMTVANDSBEHOLDERE

2.1.    Energimærke 1 til varmtvandsbeholdere i energieffektivitetsklasse A til G

image

a) Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelidentifikation.

III. Vandbeholderfunktion.

IV. Energieffektivitetsklassen, jf. bilag II, punkt 2; den pilespids, der angiver varmtvandsbeholderens energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

V. Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal.

VI. Varmtvandsbeholderens vandindhold i liter afrundet til nærmeste hele tal.

b) Energimærket til varmtvandsbeholdere skal udformes som vist i dette bilags punkt 7.

2.2.    Energimærke 2 til varmtvandsbeholdere i energieffektivitetsklasse A+ til F

image

a) Oplysningerne i dette bilags punkt 2.1, litra a), skal fremgå af energimærket.

b) Energimærket til varmtvandsbeholdere skal udformes som vist i dette bilags punkt 7.

3.   PAKKER MED VANDVARMER OG SOLVARMEKOMPONENT

Energimærke til pakker med vandvarmer og solvarmekomponent i klasse A+++ til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

image

a) Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I. Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.

II. Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation.

III. Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII.

IV. Vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1.

V. Angivelse af, om en solfanger og en varmtvandsbeholder kan indgå i pakken med vandvarmer og solvarmekomponent.

VI. Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for pakken med vandvarmer og solvarmekomponent, jf. bilag IV, punkt 4; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakken med vandvarmer og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

b) Energimærket til pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal udformes som vist i dette bilags punkt 8. For pakker med vandvarmer og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for energieffektivitet ved vandopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades.

4.

Energimærket til konventionelle vandvarmere skal udformes på følgende måde:

image

Forklaringer:

a) Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) Baggrunden skal være hvid.

c) Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d) Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

image   Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

image   Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

image   Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

image   Vandopvarmningsfunktion:

  Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

image   Skala A-G eller A+-F:

  Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

 

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

image   Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:

  Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

  Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

image   Lydeffektniveau, inde:

  Piktogram som vist

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

  Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort

  Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

image   Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

  Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri fed type, mindst 20 pkt., 100 % sort

  Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 15 pkt., 100 % sort.

image   Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:

  Piktogram som vist

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

  Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

image   Leverandørens navn eller varemærke.

image   Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm.

5.

Energimærket til soldrevne vandvarmere skal udformes på følgende måde:

image

Forklaringer:

a) Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) Baggrunden skal være hvid.

c) Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d) Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

image   Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

image   EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00

image   Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm

image   Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm

image   Vandopvarmningsfunktion:

  Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

image   Skala A-G eller A+-F:

  Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

 

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

image   Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:

  Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

  Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

image   Lydeffektniveau, inde:

  Piktogram som vist

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

  Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort

  Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

image   Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

  Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri mindst 13 pkt., 100 % sort

  Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 11 pkt., 100 % sort.

image   Solkort over Europa og farvekvadrater:

  Piktogram som vist

  Farver: Mørkeblå: 86-51-00-00

 Mellemblå: 53-08-00-00

 Lyseblå: 25-00-02-00.

image   År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

  Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

image   Leverandørens navn eller varemærke.

image   Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm.

6.

Energimærket til brugsvandsvarmepumper skal udformes på følgende måde:

image

Forklaringer:

a) Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) Baggrunden skal være hvid.

c) Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d) Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

image   Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

image   Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

image   Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

image   Vandopvarmningsfunktion:

  Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

image   Skala A-G eller A+-F:

  Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

 

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

image   Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:

  Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

  Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

image   Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:

  Piktogram som vist

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

  Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort

  Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

image   Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

  Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri fed type, mindst 13 pkt., 100 % sort

  Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 11 pkt., 100 % sort.

image   Temperaturkort over Europa og farvekvadrater:

  Piktogram som vist

  Farver: Mørkeblå: 86-51-00-00

 Mellemblå: 53-08-00-00

 Lyseblå: 25-00-02-00.

image   Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:

  Piktogram som vist

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

  Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

image   Leverandørens navn eller varemærke.

image   Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm.

7.

Energimærket til varmtvandsbeholdere skal udformes på følgende måde.

image

Forklaringer:

a) Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) Baggrunden skal være hvid.

c) Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d) Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

image   Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

image   Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

image   Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

image   Opbevaringsfunktion:

  Piktogram som vist.

image   Skala A-G eller A+-F:

  Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

 

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

image   Energieffektivitetsklasse:

  Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

  Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

image   Stilstandstab:

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

  Tal »YZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort

  Tekst »W«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort.

image   Vandindhold:

  Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

  Tal »XYZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort

  Tekst »L«:Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort.

image   År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

  Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

image   Leverandørens navn eller varemærke.

image   Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm.

8.

Energimærket til pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal udformes på følgende måde:

image

Forklaringer:

a) Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) Baggrunden skal være hvid.

c) Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d) Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

image   Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

image   Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm.

image   Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm.

image   Vandopvarmningsfunktion:

  Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 22 pkt. 100 % sort.

image   Vandvarmer:

  Piktogram som vist.

  Vandvarmers energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning:

 

Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort

Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid.

  Ramme: 3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   Pakke med solfanger og/eller varmtvandsbeholder:

  Piktogrammer som vist

  »+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 %

  Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 %

  Ramme: 3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   Skala A+++-G med ramme:

  Pil: højde: 15 mm, mellemrum: 3 mm, farver:

 

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Syvende klasse: 00-X-X-00

Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri fed type, 30 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, sat på én linje.

  Rammer:3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

image   Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakke med vandvarmer og solvarmekomponent:

  Pil: bredde: 33 mm, højde: 19 mm, 100 % sort

  Tekst: Calibri fed type, 40 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

image   År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

  Tekst: Calibri fed type, 12 pkt.

image   Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.

image   Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 × 19 mm.
BILAG IV

Datablad

1.   VANDVARMERE

1.1. Oplysningerne i databladet for vandvarmere anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a) Leverandørens navn eller varemærke.

b) Leverandørens modelidentifikation.

c) Den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til bilag VII, tabel 3.

d) Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold).

e) Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold).

f) Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold).

g) Evt. andre forbrugsprofiler, som vandvarmeren kan anvendes til, og den tilsvarende energieffektivitet ved vandopvarmning og det årlige elforbrug, jf. litra e) og f).

h) Temperaturindstillingerne på termostaten som markedsført af leverandøren.

i) Lydeffektniveauet LWA i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant).

j) Evt. angivelse af, at vandvarmeren kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder.

k) Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når vandvarmeren samles, installeres eller vedligeholdes.

l) Hvis værdien for smart er »1«: en angivelse af, at oplysningerne om energieffektivitet ved vandopvarmning og det årlige elforbrug/brændselsforbrug kun gælder, når intelligent styring er aktiveret.

For solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper oplyses desuden:

m) Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3.

n) Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

For solvandvarmere oplyses desuden:

o) Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler.

p) Nul-effektivitetstab afrundet til tre decimaler.

q) Førsteordenskoefficient i W/(m2 K) afrundet til to decimaler.

r) Andenordenskoefficient i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler.

s) Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel afrundet til to decimaler.

t) Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

u) Elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste hele tal.

v) Elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler.

For brugsvandsvarmepumper oplyses desuden:

w) Lydeffektniveau LWA i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal.

1.2. Et datablad kan omfatte flere vandvarmermodeller fra samme leverandør.

1.3. Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.

2.   VARMTVANDSBEHOLDERE

2.1. Oplysningerne i databladet for varmtvandsbeholdere anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a) Leverandørens navn eller varemærke.

b) Leverandørens modelidentifikation.

c) Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 2.

d) Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal.

e) Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

2.2. Et datablad kan omfatte flere varmtvandsbeholdermodeller fra samme leverandør.

2.3. Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 2.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.

3.   SOLVARMEKOMPONENTER

3.1. Oplysningerne i databladet for solvarmekomponenter anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):

a) Leverandørens navn eller varemærke.

b) Leverandørens modelidentifikation.

c) Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler.

d) Nul-effektivitetstab afrundet til tre decimaler.

e) Førsteordenskoefficient i W/(m2 K) afrundet til to decimaler.

f) Andenordenskoefficient i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler.

g) Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel afrundet til to decimaler.

h) Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

i) Årlig bidrag fra andet end solvarme Qnonsol i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal.

j) Elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste hele tal.

k) Elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler.

l) Årligt supplerende elforbrug Qaux i kWh endelig energi afrundet til nærmeste hele tal.

3.2. Et datablad kan omfatte flere modeller af solvarmekomponenter fra samme leverandør.

4.   PAKKER MED VANDVARMER OG SOLVARMEKOMPONENT

Databladet for pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal indeholde de elementer, der er anført i figur 1, med henblik på at evaluere energieffektiviteten ved vandopvarmning for en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent. Følgende oplysninger angives:

 I: værdien for vandvarmerens energieffektivitet ved vandopvarmning udtrykt i procent

 II: værdien af det matematiske udtryk
image , hvor Qref hentes fra bilag VII, tabel 3, og Qnonsol hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL eller XXL) for vandvarmeren

 III: værdien af det matematiske udtryk
image i procent, hvor Qaux hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten, og Qref hentes fra bilag VII, tabel 3, for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL eller XXL).

Figur 1

Datablad for pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes energieffektivitet ved vandopvarmning

image
BILAG V

Teknisk dokumentation

1.   VANDVARMERE

For vandvarmere skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), omfatte følgende:

a) Leverandørens navn og adresse.

b) En beskrivelse af vandvarmermodellen, således at denne kan identificeres entydigt.

c) I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

d) Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer.

e) Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

f) Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 7 i bilag VII.

g) Resultaterne af beregningerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 2 i bilag VIII.

h) Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når vandvarmeren samles, installeres eller vedligeholdes.

2.   VARMTVANDSBEHOLDERE

For varmtvandsbeholdere skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), omfatte følgende:

a) Leverandørens navn og adresse.

b) En beskrivelse af varmtvandsbeholdermodellen, således at denne kan identificeres entydigt.

c) I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

d) Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer.

e) Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

f) Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 8 i bilag VII.

g) Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når varmtvandsbeholderen samles, installeres eller vedligeholdes.

3.   SOLVARMEKOMPONENTER

For solvarmekomponenter skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra b), omfatte følgende:

a) Leverandørens navn og adresse.

b) En beskrivelse af solvarmekomponentmodellen, således at denne kan identificeres entydigt.

c) I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

d) Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer.

e) Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

f) Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 9 i bilag VII.

g) Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når solvarmekomponenten samles, installeres eller vedligeholdes.

4.   PAKKER MED VANDVARMER OG SOLVARMEKOMPONENT

For pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra c), omfatte følgende:

a) Leverandørens navn og adresse.

b) En beskrivelse af pakkens vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, således at denne kan identificeres entydigt.

c) I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

d) I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.

e) Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

f) Tekniske parametre:

 Energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal

 De tekniske parametre, der er anført i punkt 1, 2 og 3 i dette bilag.

g) Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med vandvarmer og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes.
BILAG VI

▼M1

Oplysninger, der skal gives til slutbrugere, der ikke kan forventes at have set produktet udstillet, undtagen via internettet

▼B

1.   VANDVARMERE

1.1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a) Den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til bilag VII, tabel 3.

b) Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1.

c) Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3.

d) Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

e) Lydeffektniveauet i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant).

For solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper oplyses desuden:

f) Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3.

g) Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

For solvandvarmere oplyses desuden:

h) Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler.

i) Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

For brugsvandsvarmepumper oplyses desuden:

j) Lydeffektniveau i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal.

1.2. Angives yderligere oplysninger fra produktdatabladet, skal de angives i den form og rækkefølge, der er anført i bilag IV, punkt 1.

1.3. Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1 og 1.2, skal være læselig.

2.   VARMTVANDSBEHOLDERE

2.1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a) Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 2.

b) Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal.

c) Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

2.2. Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.1, skal være læselig.

3.   PAKKER MED VANDVARMER OG SOLVARMEKOMPONENT

3.1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a) Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1.

b) Energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.

c) De elementer, der er vist i figur 1 i bilag IV.

3.2. Alle de i punkt 3.1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige.
BILAG VII

Målinger

1.

Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2-9.

2.

Generelle prøvningsbetingelser for vandvarmere:

a) målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 3

b) målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:

 00:00 til 06:59: ingen vandudtag

 fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil

 fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag

c) den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil.Tabel 3

Forbrugsprofiler for vandvarmere

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100Tabel 3 fortsat

Forbrugsprofiler for vandvarmere

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/mn.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,07Tabel 3 fortsat

Forbrugsprofiler for vandvarmere

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

07:05

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

07:26

0,105

3

25

 

07:30

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

10:00

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

15:00

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

16:00

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

17:00

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

21:00

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

21:30

6,24

16

10

40

21:35

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

Qref

24,53

3.

Betingelser for afprøvning af overensstemmelse med intelligent styring (smart) for vandvarmere

Hvis leverandøren finder det relevant at angive værdien smart som »1«, gennemføres målingerne af det ugentlige el- og/eller brændselsforbrug med og uden intelligent styring ved hjælp af en målecyklus over to uger i overensstemmelse med følgende:

 dag 1-5: vilkårlig sekvens af forbrugsprofiler udvalgt fra den angivne forbrugsprofil og forbrugsprofilen lige under den angivne forbrugsprofil med intelligent styring deaktiveret

 dag 6 og 7: ingen vandudtag, og intelligent styring deaktiveret

 dag 8-12: gentagelse af samme sekvens som for dag 1-5 med intelligent styring aktiveret

 dag 13 og 14: ingen vandudtag, og intelligent styring aktiveret

 forskellen mellem det effektive energiindhold målt dag 1-7 og det effektive energiindhold målt dag 8-14 må ikke overstige 2 % af Qref for den angivne forbrugsprofil.

4.

Prøvningsbetingelser for solvandvarmere

Solfangeren, den solopvarmede varmtvandsbeholder, pumpen i solfangerkredsen (hvis relevant) og den varmeproducerende enhed afprøves separat. Hvis solfangeren og den solopvarmede varmtvandsbeholder ikke kan afprøves separat, afprøves de i kombination. Den varmeproducerende enhed afprøves under de betingelser, der er fastsat i punkt 2 i dette bilag.

Resultaterne anvendes i de beregninger, der er anført i punkt 3, litra b), i bilag VIII under de betingelser, der er fastsat i tabel 4 og 5. Med henblik på at bestemme Qtota antages den varmeproducerende enheds effektivitet baseret på jouleeffekten i modstandsvarmelegemer at være 100/CC udtrykt i procent.

5.

Prøvningsbetingelser for brugsvandsvarmepumper

 Brugsvandsvarmepumper afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 6.

 Brugsvandsvarmepumper, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 7.

6.

Prøvningsbetingelser for solvarmekomponenter

Solfangeren, den solopvarmede varmtvandsbeholder og pumpen i solfangerkredsen afprøves separat. Hvis solfangeren og den solopvarmede varmtvandsbeholder ikke kan afprøves separat, afprøves de i kombination.

Resultaterne anvendes til beregningerne af Qnonsol for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold fastlagt i tabel 4 og 5 samt Qaux .Tabel 4

Gennemsnitlig dagtemperatur [°C]

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Gennemsnitlige klimaforhold

+ 2,8

+ 2,6

+ 7,4

+ 12,2

+ 16,3

+ 19,8

+ 21,0

+ 22,0

+ 17,0

+ 11,9

+ 5,6

+ 3,2

Koldere klimaforhold

– 3,8

– 4,1

– 0,6

+ 5,2

+ 11,0

+ 16,5

+ 19,3

+ 18,4

+ 12,8

+ 6,7

+ 1,2

– 3,5

Varmere klimaforhold

+ 9,5

+ 10,1

+ 11,6

+ 15,3

+ 21,4

+ 26,5

+ 28,8

+ 27,9

+ 23,6

+ 19,0

+ 14,5

+ 10,4Tabel 5

Gennemsnitlig global solindstråling [W/m2]

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Gennemsnitlige klimaforhold

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Koldere klimaforhold

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Varmere klimaforhold

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109Tabel 6

Standarddriftsforhold for brugsvandsvarmepumper, temperaturer angivet som tørtemperatur (vådtemperaturen er angivet i parentes)

Varmekilde

Udetemperatur

Indetemperatur

Udsugningsluft

Brine

Vand

Klimaforhold

Gennemsnitlige klimaforhold

Koldere klimaforhold

Varmere klimaforhold

Ikke relevant.

Alle klimaforhold

Temperatur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maks. + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (indløb) / – 3 °C (udløb)

+ 10 °C (indløb) / + 7 °C (udløb)Tabel 7

Maksimal mængde udsugningsluft [m3/h] ved en temperatur på 20 °C og luftfugtighed på 5,5 g/m3

Angivet forbrugsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maksimal mængde udsugningsluft

109

128

128

159

190

870

1 021

7.

Tekniske parametre for vandvarmere

Følgende parametre bestemmes for vandvarmere:

a) Dagligt elforbrug Qelec i kWh afrundet til tre decimaler.

b) Angivet forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav i henhold til dette bilags tabel 3.

c) Lydeffektniveauet i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant).

For vandvarmere, der anvender fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel, bestemmes desuden:

d) Dagligt brændselsforbrug Qfuel udtrykt i kWh på grundlag af Hø afrundet til tre decimaler.

For vandvarmere, hvor værdien for smart er angivet som »1«, bestemmes desuden:

e) Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart i kWh på grundlag af Hø afrundet til tre decimaler.

f) Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart i kWh afrundet til tre decimaler.

g) Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week i kWh på grundlag af Hø afrundet til tre decimaler.

h) Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week i kWh afrundet til tre decimaler.

For solvandvarmere bestemmes desuden:

i) Transparent areal på solfanger Asol i m2 afrundet til to decimaler.

j) Nul-effektivitetstab η0 afrundet til tre decimaler.

k) Førsteordenskoefficient a1 i W/(m2 K) afrundet til to decimaler.

l) Andenordenskoefficient a2 i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler.

m) Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel IAM afrundet til to decimaler.

n) Elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til to decimaler.

o) Elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler.

For brugsvandsvarmepumper bestemmes desuden:

p) Lydeffektniveau LWA i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal.

8.

Tekniske parametre for varmtvandsbeholdere

Følgende parametre bestemmes for varmtvandsbeholdere:

a) Rumfang V i liter afrundet til en decimal.

b) Stilstandstab S i W afrundet til en decimal.

9.

Tekniske parametre for solvarmekomponenter

Følgende parametre bestemmes for solvarmekomponenter:

a) Transparent areal på solfanger Asol i m2 afrundet til to decimaler.

b) Nul-effektivitetstab η0 afrundet til tre decimaler.

c) Førsteordenskoefficient a1 i W/(m2 K) afrundet til to decimaler.

d) Andenordenskoefficient a2 i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler.

e) Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel IAM afrundet til to decimaler.

f) Elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til to decimaler.

g) Elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler.
BILAG VIII

Metode til beregning af energieffektivitet ved vandopvarmning for vandvarmere

1.

Når det skal sikres og kontrolleres, at kravene i denne forordning overholdes, skal der foretages beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre hensigtsmæssige beregningsmetoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde de tekniske parametre og beregninger i punkt 2-6.

Tekniske parametre anvendt til beregninger skal måles i overensstemmelse med bilag VII.

2.

Tekniske parametre for vandvarmere

Følgende parametre beregnes for vandvarmere under gennemsnitlige klimaforhold:

a) Energieffektivitet ved vandopvarmning ηwh i procent afrundet til en decimal.

b) Årligt elforbrug AEC i kWh endelig energi afrundet til nærmeste hele tal.

For vandvarmere, der anvender brændsler, under gennemsnitlige klimaforhold beregnes desuden:

c) Årligt brændselsforbrug AFC i kWh på grundlag af Hø afrundet til nærmeste hele tal

For solvandvarmere under gennemsnitlige klimaforhold beregnes desuden:

d) Energieffektivitet ved vandopvarmning for varmeproducerende enhed ηwh,nonsol i procent afrundet til en decimal.

e) Årligt supplerende elforbrug Qaux i kWh endelig energi afrundet til en decimal.

For solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper beregnes desuden under koldere og varmere klimaforhold:

f) Parametrene i litra a) til c).

For solvandvarmere beregnes desuden under koldere og varmere klimaforhold:

g) Årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø for brændsler afrundet til en decimal.

3.

Beregning af energieffektivitet ved vandopvarmning ηwh

a) Konventionelle vandvarmere og brugsvandsvarmepumper:

Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:

image

For brugsvandsvarmepumper (vand/brine til vand) tages der højde for en eller flere grundvandpumpers elforbrug.

b) Solvandvarmere:

Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:

image

hvor:

image

4.

Beregning af årligt elforbrug (AEC) og årligt brændselsforbrug (AFC)

a) Konventionelle vandvarmere og brugsvandsvarmepumper:

Det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes på følgende måde:

image

Det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø beregnes på følgende måde:

image

b) Solvandvarmere:

Det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes på følgende måde:

image

Det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø beregnes på følgende måde:

image

5.

Bestemmelse af gevinst ved intelligent styring SCF og overensstemmelse med intelligent styring smart

a) Gevinsten ved intelligent styring beregnes på følgende måde:

image

b) Hvis SCF ≥ 0,07, skal værdien af smart være 1. I alle andre tilfælde skal værdien af smart være 0.

6.

Bestemmelse af korrektionsfaktor for omgivelser Qcor

Korrektionsfaktoren for omgivelser beregnes på følgende måde:

a) For konventionelle vandvarmere, der anvender elektricitet:

image

b) For konventionelle vandvarmere, der anvender brændsler:

image

c) For brugsvandsvarmepumper:

image

hvor:

k-værdierne for hver forbrugsprofil er angivet i tabel 8.Tabel 8

k-værdier

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

▼M2
BILAG IX

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1) Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a) værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b) de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c) de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 9.

3) Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere udvalgte enheder være af en tilsvarende model eller flere forskellige tilsvarende modeller.

5) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 9.

6) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7) Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII og VIII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 9, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.Tabel 9

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Dagligt elforbrug, Qelec

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Lydeffektniveau, LWA , inde og/eller ude

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB.

Dagligt brændselsforbrug, Qfuel

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring, Qfuel,week,smart

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Vandindhold, V

Den fundne værdi må ikke være mere end 2 % mindre end den oplyste værdi.

Transparent areal for solfanger, Asol

Den fundne værdi må ikke være mere end 2 % mindre end den oplyste værdi.

Elforbrug til pumpe, solpump

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 3 %.

Elforbrug i standbytilstand, solstandby

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Stilstandstab, S

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

▼M1
BILAG X

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1) I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a) »skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b) »indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c) »berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d) »alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2) Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, eller som — hvis der er tale om en pakke — er behørigt udfyldt på grundlag af det energimærke og de datablade, som leverandørerne har stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, skal vises på skærmen i nærheden af produktets eller pakkens pris, jf. tidsplanen i artikel 3. Er der vist både et produkt og en pakke og kun anført pris for pakken, skal kun pakkens energimærke vises. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag III. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3) Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a) bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse på mærket

b) på pilen vise produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c) have et af disse to formater:

image

4) Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a) den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets eller pakkens pris

b) figuren skal linke til mærket

c) mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d) mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e) ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f) visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g) den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5) Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, skal vises på skærmen i nærheden af produktets eller pakkens pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.( 1 ) EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

( 2 ) Se side 1 i denne EUT.

( 3 ) EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

( 4 ) EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.