2013R0577 — DA — 01.09.2016 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013

af 28. juni 2013

om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1219/2014 af 13. november 2014

  L 329

23

14.11.2014

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016

  L 96

26

12.4.2016


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 215, 10.8.2016, s.  37 (2016/561)
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013

af 28. juni 2013

om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer som omhandlet i artikel 7, 11 og 12 i forordning (EU) nr. 576/2013

1.  De i artikel 7, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede erklæringer udfærdiges i overensstemmelse med det format og layout, der er fastlagt i del 1 i bilag I til nærværende forordning, og skal opfylde de i samme bilag, del 3, fastsatte sprogkrav.

2.  Den i artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede erklæring udfærdiges i overensstemmelse med det format og layout, der er fastlagt i del 2 i bilag I til nærværende forordning, og skal opfylde de i samme bilag, del 3, fastsatte sprogkrav.

Artikel 2

Lister over områder og tredjelande som omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013

1.  Den i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede liste over områder og tredjelande er indeholdt i del 1 i bilag II til nærværende forordning.

2.  Den i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede liste over områder og tredjelande er indeholdt i del 2 i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Model for pas til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte eller fritter

1.  Det i artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede pas udfærdiges i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilag III til nærværende forordning og skal opfylde de supplerende krav i samme bilags del 2.

2.  Uanset stk. 1 udfærdiges pas udstedt i henhold til artikel 27, litra a), i forordning (EU) nr. 576/2013 i et af de områder eller tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til nærværende forordning, i overensstemmelse med modellen i del 3 i bilag III til nærværende forordning, idet passene skal opfylde de supplerende krav i samme bilags del 4.

Artikel 4

Dyresundhedscertifikat til brug ved ikke-kommerciel flytning til Unionen af hunde, katte eller fritter

Det i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede dyresundhedscertifikat skal

a) udfærdiges i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilag IV til nærværende forordning

b) udfyldes behørigt og udstedes i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i samme bilags del 2

c) suppleres af den i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede skriftlige erklæring, som udfærdiges i overensstemmelse med modellen i del 3, afsnit A, i samme bilag, og som opfylder de supplerende krav i bilagets del 3, afsnit B.

Artikel 5

Ophævelse

Beslutning 2003/803/EF, 2004/839/EF og 2005/91/EF ophæves.

Artikel 6

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. december 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer

som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, samt artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013

DEL 1

Den i artikel 7, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede erklærings format og layout

image

DEL 2

Den i artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede erklærings format og layout

image

DEL 3

Sprogkrav til erklæringer som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, samt artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013

Erklæringerne udfærdiges på mindst ét af bestemmelses-/indgangsmedlemsstatens officielle sprog samt på engelsk.

▼M1
BILAG II

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013

DEL 1

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013ISO kode

Område eller tredjeland

AD

Andorra

CH

Schweiz

FO

Færøerne

GI

Gibraltar

GL

Grønland

IS

Island

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norge

SM

San Marino

VA

Vatikanstaten

DEL 2

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013ISO kode

Område eller tredjeland

Omfattede områder

AC

Ascension

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

AG

Antigua og Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne)

 

BY

Hviderusland

 

CA

Canada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidji

 

FK

Falklandsøerne

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KN

Saint Kitts og Nevis

 

KY

Caymanøerne

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

 

NC

Ny Kaledonien

 

NZ

New Zealand

 

PF

Fransk Polynesien

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

RU

Rusland

 

SG

Singapore

 

SH

St. Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad og Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Amerikas Forenede Stater

AS — Amerikansk Samoa

GU — Guam

MP — Nordmarianerne

PR — Puerto Rico

VI — Amerikanske Jomfruøer

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

 

VG

De Britiske Jomfruøer

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis- og Futuna

 

▼B
BILAG III

Modeller for pas til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte eller fritter

DEL 1

Model for pas udstedt i en medlemsstat

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 2

Supplerende krav til pas udstedt i en medlemsstat

1. Passets format:

Passets størrelse skal være 100 × 152 mm.

2. Passets omslag:

a) Ydre forside:

i) Farve: blå (PANTONE® Reflex Blue) og gule (PANTONE® Yellow) stjerner i den øverste fjerdedel i overensstemmelse med specifikationerne for EU-emblemet ( 1 ).

ii) Ordene »Den Europæiske Union« og den udstedende medlemsstats navn skal være påtrykt med samme skrifttype.

iii) ISO-landekoden for den udstedende medlemsstat efterfulgt af en unik alfanumerisk kode (angivet som »nummer« i standardpasset i del 1) skal være trykt nederst på siden.

b) Indre forside og indre bagside: Farve: hvid

c) Ydre bagside: Farve: blå (PANTONE® Reflex Blue)

3. Overskrifternes rækkefølge og paginering i passet:

a) Rækkefølgen af overskrifterne (angivet med romertal) skal overholdes nøje.

b) Siderne i passet skal være forsynet med et sidenummer nederst på hver side i følgende format: »side x af n«, hvor x er den aktuelle side, og n er det samlede antal sider i passet.

c) ISO-landekoden for den udstedende medlemsstat efterfulgt af en unik alfanumerisk kode skal være trykt på hver af passets sider.

d) Antallet af sider og størrelsen og formen af »kasserne« i standardpasset i del 1 er kun vejledende.

4. Sprog:

Al tekst skal være trykt på den udstedende medlemsstats officielle sprog og på engelsk.

5. Sikkerhedselementer:

a) Efter at de krævede oplysninger er indført i afsnit III i passet, skal siden være lamineret med en gennemsigtig selvklæbende folie.

b) Hvis oplysningerne på en af siderne i passet har form af en selvklæbende mærkat, skal denne mærkat være lamineret med en gennemsigtig selvklæbende folie, såfremt mærkaten ikke automatisk ødelægges ved fjernelse.

DEL 3

Model for pas udstedt i et område eller tredjeland opført i del 1 i bilag II til denne forordning

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 4

Supplerende krav til pas udstedt i et område eller tredjeland opført i del 1 i bilag II til denne forordning

1. Passets format:

Passets størrelse skal være 100 × 152 mm.

2. Passets omslag:

a) Ydre forside:

i) Farve: PANTONE® (monokrom) med det nationale logo i den øverste fjerdedel.

ii) ISO-landekoden for det udstedende område eller tredjeland efterfulgt af en unik alfanumerisk kode (angivet som »nummer« i standardpasset i del 3) skal være trykt nederst på siden.

b) Indre forside og indre bagside: Farve: hvid

c) Ydre bagside: Farve: PANTONE® (monokrom)

3. Overskrifternes rækkefølge og paginering i passet:

a) Rækkefølgen af overskrifterne (angivet med romertal) skal overholdes nøje.

b) Siderne i passet skal være forsynet med et sidenummer nederst på hver side i følgende format: »side x af n«, hvor x er den aktuelle side, og n er det samlede antal sider i passet.

c) ISO-landekoden for det udstedende område eller tredjeland efterfulgt af en unik alfanumerisk kode skal være trykt på hver af passets sider.

d) Antallet af sider og størrelsen og formen af »kasserne« i standardpasset i del 3 er kun vejledende.

4. Sprog

Al tekst skal være trykt på det udstedende områdes eller tredjelands officielle sprog og på engelsk.

5. Sikkerhedselementer

a) Efter at de krævede oplysninger er indført i afsnit III i passet, skal siden være lamineret med en gennemsigtig selvklæbende folie.

b) Hvis oplysningerne på en af siderne i passet har form af en selvklæbende mærkat, skal denne mærkat være lamineret med en gennemsigtig selvklæbende folie, såfremt mærkaten ikke automatisk ødelægges ved fjernelse.
BILAG IV

▼M2

DEL 1

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

DEL 2

Forklarende bemærkninger vedrørende udfyldelse af dyresundhedscertifikaterne

a) Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af embedsdyrlægen eller helt slettes fra certifikatet.

b) Originaleksemplaret af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

c) Certifikatet udfærdiges på mindst ét af indgangsmedlemsstatens officielle sprog samt på engelsk. Det udfyldes med blokbogstaver på mindst ét af de officielle sprog i indgangsmedlemsstaten eller på engelsk.

d) Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark papir/dokumentation, skal disse ark/dokumenter også betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med embedsdyrlægens underskrift og stempel.

e) Hvis certifikatet med vedhæftede ark som nævnt i litra d) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres (sidetal af samlet sidetal) og øverst på siden forsynes med certifikatets referencenummer som tildelt af den kompetente myndighed.

f) Det originale certifikat skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelsesområdet eller -tredjelandet eller af en bemyndiget dyrlæge og efterfølgende være påtegnet af afsendelsesområdets eller -tredjelandets kompetente myndighed. Afsendelsesområdets eller -tredjelandets kompetente myndighed sørger for, at der følges samme regler og principper for udstedelse af certifikater som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

g) Certifikatets referencenummer, jf. rubrik I.2 og II.a, skal være tildelt af afsendelsesområdets eller tredjelandets kompetente myndighed.

DEL 3

Skriftlig erklæring som omhandlet i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 576/2013

Afsnit A

Standarderklæring

image

Afsnit B

Supplerende krav til erklæringen

Erklæringen udfærdiges på mindst ét af indgangsmedlemsstatens officielle sprog samt på engelsk og udfyldes med blokbogstaver.( 1 ) Grafisk vejledning til EU-emblemet: http://publications.europa.eu/code/da/da-5000100.htm.