02013R0345 — DA — 01.03.2018 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013

af 17. april 2013

om europæiske venturekapitalfonde

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1991 af 25. oktober 2017

  L 293

1

10.11.2017
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013

af 17. april 2013

om europæiske venturekapitalfonde

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning indeholder bestemmelser om ensartede krav til og vilkår for forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som ønsker at anvende betegnelsen »EuVECA« i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen, og som dermed bidrager til at sikre, at det indre marked fungerer korrekt.

Den fastsætter ensartede bestemmelser om markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde over for berettigede investorer i hele Unionen, om kvalificerede venturekapitalfondes porteføljesammensætning, om de kvalificerede investeringsinstrumenter og -teknikker, som kvalificerede venturekapitalfonde skal anvende, samt om organisation, adfærd og gennemsigtighed, for så vidt angår forvaltere, der markedsfører kvalificerede venturekapitalfonde i hele Unionen.

Artikel 2

1.  Denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som defineret i artikel 3, litra a), som opflyder følgende betingelser:

a) deres samlede forvaltede aktiver overstiger ikke den tærskelværdi, der omhandles i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU

b) de er etableret Unionen

c) de er underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU, og

d) de forvalter kvalificerede venturekapitalfondes porteføljer.

▼M1

2.  Artikel 3-6, artikel 12, artikel 13, stk. 1, litra c) og i), artikel 14a-19, artikel 20, stk. 3, andet afsnit, og artikel 21 og 21a i denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, som forvalter porteføljer i kvalificerede venturekapitalfonde, og som har til hensigt at bruge betegnelsen »EuVECA« i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen.

▼B

3.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der er eksterne forvaltere, og som er registreret i overensstemmelse med artikel 14, kan endvidere forvalte visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) efter opnåelse af tilladelse efter direktiv 2009/65/EF.

Artikel 3

I denne forordning forstås ved:

a)

»kollektiv investeringsvirksomhed« : en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU

b)

»kvalificeret venturekapitalfond« :

en kollektiv investeringsvirksomhed, som:

i) har til hensigt at investere mindst 70 % af den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer, beregnet på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter, inden for en tidsramme, som er fastlagt i dens regler eller vedtægter

ii) ikke bruger mere end 30 % af sin samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, beregnet på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter

iii) er etableret på en medlemsstats område

c)

»forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde« : en juridisk person, hvis normale erhvervsvirksomhed består i at forvalte mindst én kvalificeret venturekapitalfond

d)

»kvalificeret porteføljevirksomhed« :

en virksomhed, som:

▼M1

i) på det tidspunkt, hvor den kvalificerede venturekapitalfond foretager den første investering i denne virksomhed, opfylder en af følgende betingelser:

 ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21) og 22), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 ) og beskæftiger op til 499 personer

 er en lille eller mellemstor virksomhed som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 13), i direktiv 2014/65/EU, der er børsnoteret på et SMV-vækstmarked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 12), i nævnte direktiv

▼B

ii) ikke selv er en kollektiv investeringsvirksomhed

iii) ikke er et eller flere af følgende:

 et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut ( 2 )

 et investeringsselskab som defineret i artikel 4, nr. 1, i direktiv 2004/39/EF

 et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ( 3 )

 et finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, nr. 19, i direktiv 2006/48/EF, eller

 et blandet holdingselskab som defineret i artikel 4, nr. 20, i direktiv 2006/48/EF

iv) er etableret på en medlemsstats område eller i et tredjeland, forudsat at dette tredjeland:

 ikke er registreret som ikke-samarbejdsvilligt land eller territorium af den Finansielle Aktionsgruppe om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

 har undertegnet en aftale med hjemlandet for forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde og med alle andre medlemsstater, hvor det er hensigten, at den kvalificerede venturekapitalfonds andele eller aktier skal markedsføres, så det sikres, at tredjelandet fuldt ud overholder standarderne i artikel 26 i OECD's modelbeskatningsoverenskomst vedrørende indkomst og formue og sikrer effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold, herunder eventuelle multilaterale skatteaftaler

e)

»kvalificerede investeringer« :

følgende instrumenter:

i) egenkapitalinstrumenter eller kvasi-egenkapitalinstrumenter, som er

 udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, og som den kvalificerede venturekapitalfond har erhvervet direkte fra den kvalificerede porteføljevirksomhed

 udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed, eller

 udstedt af en virksomhed, hvor den kvalificerede porteføljevirksomhed er et majoritetsejet datterselskab, og som den kvalificerede venturekapitalfond har erhvervet til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed

ii) sikrede og ikke-sikrede lån, som gives af den kvalificerede venturekapitalfond til en kvalificeret porteføljevirksomhed, hvor den kvalificerede venturekapitalfond allerede har kvalificerede investeringer, forudsat at højst 30 % af den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver i den kvalificerede venturekapitalfond anvendes til sådanne lån

iii) aktier i en kvalificeret porteføljevirksomhed erhvervet fra eksisterende aktionærer i denne virksomhed

iv) andre kvalificerede venturekapitalfondes andele eller aktier, forudsat at disse kvalificerede venturekapitalfonde ikke selv har investeret mere end 10 % af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i kvalificerede venturekapitalfonde

f)

»relevante omkostninger« : samtlige gebyrer, afgifter og udgifter, som afholdes direkte eller indirekte af investorerne, og som er aftalt mellem forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde og investorerne heri

g)

»egenkapital« : ejerskabsinteresse i en virksomhed, dvs. aktier eller andre former for andele i den kvalificerede porteføljevirksomheds kapital, udstedt til dennes investorer

h)

»kvasi-egenkapital« : alle finansielle instrumenter, som er en kombination af egenkapital og gæld, hvor afkast hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse

i)

»markedsføring« : en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde eller på vegne af denne af andele eller aktier i en venturekapitalfond, som forvaltes, til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen

j)

»forpligtet kapital« : en forpligtelse, hvorefter en investor inden for en tidsramme, som er fastlagt i den kvalificerede venturekapitalfonds bestemmelser eller vedtægter, er forpligtet til at erhverve en interesse i eller at yde kapitalbidrag til den fond

▼M1

k)

»hjemland« : den medlemsstat, hvor forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted

▼B

l)

»værtsland« : den medlemsstat, som ikke er hjemlandet, og hvor forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde markedsfører kvalificerede venturekapitalfonde i overensstemmelse med denne forordning

▼M1

m)

»kompetent myndighed« :

i) for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU

ii) for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

iii) for kvalificerede venturekapitalfonde, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den kvalificerede venturekapitalfond er etableret

▼M1

n)

»kompetent myndighed i værtslandet« : den myndighed i en medlemsstat, som ikke er hjemlandet, hvor den kvalificerede venturekapitalfond er markedsført.

▼B

For så vidt angår første afsnit, litra c), registreres den kvalificerede venturekapitalfond selv som forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde i overensstemmelse med artikel 14, såfremt den kvalificerede venturekapitalfonds retlige form tillader intern forvaltning, og fondens styrende organ vælger ikke at udpege en ekstern forvalter. En kvalificeret venturekapitalfond, som er registreret som en intern forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde, kan ikke registreres som en ekstern forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde af andre kollektive investeringsvirksomheder.KAPITEL II

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BETEGNELSEN »EuVECA«

Artikel 4

Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som opfylder kravene i dette kapitel, er berettigede til at anvende betegnelsen »EuVECA« i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen.

Artikel 5

1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde sikrer, at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, højst anvendes 30 % af fondens samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af sådanne aktiver. Grænseværdien på 30 % beregnes på grundlag af de beløb, der kan investeres, efter fradrag af alle relevante omkostninger. Der tages ikke hensyn til kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter ved beregning af denne grænseværdi, eftersom kontantbeholdninger og kontantlignende instrumenter ikke betragtes som investeringer.

2.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde må på den kvalificerede venturekapitalfonds niveau ikke anvende metoder, som forøger fondens eksponering ud over niveauet for dens forpligtede kapital, hvad enten dette sker ved lån af kontante midler eller værdipapirer, indgåelse af derivatpositioner eller på anden måde.

3.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde må kun optage lån, udstede gældsforpligtelser og yde garantier på den kvalificerede venturekapitalfonds niveau, såfremt sådanne lån, gældsforpligtelser og garantier er dækket af ikke-indkaldte forpligtelser.

Artikel 6

1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde markedsfører kun kvalificerede venturekapitalfondes andele og aktier til investorer, som anses for professionelle kunder, jf. afdeling I i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller som efter anmodning kan behandles som professionelle kunder, jf. afsnit II i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller til andre investorer, som:

a) forpligter sig til at investere mindst 100 000  EUR, og

b) skriftligt i et andet dokument end den kontrakt, der skal indgås om investeringsforpligtelsen, erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse eller investering.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringer foretaget af ledere, direktører eller ansatte, der er involveret i forvaltningen hos en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde, hvis de investerer i den kvalificerede venturekapitalfond, som de forvalter.

Artikel 7

Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal i forhold til de kvalificerede venturekapitalfonde, de forvalter:

a) under udøvelsen af deres aktiviteter handle ærligt og redeligt og med passende dygtighed, omhu og hurtighed

b) anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder, som med rimelighed kan forventes at påvirke investorernes interesser og de kvalificerede porteføljevirksomheder

c) udøve deres erhvervsaktiviteter på en sådan måde, at de bedst muligt varetager interesserne for de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter, og for investorerne heri, samt tilgodeser markedets integritet

d) anvende stor omhu ved udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder

e) have tilstrækkelig viden om og forståelse af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de investerer i

▼M1

f) behandle deres investorer redeligt. Dette udelukker ikke en gunstigere behandling af private investorer end af en offentlig investor, forudsat at en sådan behandling er forenelig med statsstøttereglerne, navnlig artikel 21 i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 ( 4 ), og fremgår af fondens bestemmelser eller vedtægter

▼B

g) sikre at ingen investorer gives særbehandling, medmindre særbehandlingen er oplyst i den kvalificerede venturekapitalfonds regler eller vedtægter.

Artikel 8

1.  Agter forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfonde at delegere funktioner til tredjeparter, berøres forvalterens ansvar over for den kvalificerede venturekapitalfond og investorerne heri ikke heraf. Forvalteren må ikke delegere sine funktioner i et sådant omfang, at denne i realiteten ikke længere kan betragtes som forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond, og i et sådant omfang, at forvalteren bliver et tomt selskab.

2.  Delegationen af funktioner efter stk. 1 må ikke undergrave effektiviteten af tilsynet med forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde, og den må navnlig ikke hindre forvalteren i at handle eller den kvalificerede venturekapitalfond i at blive forvaltet i overensstemmelse med investorernes interesser.

Artikel 9

1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal påvise og undgå interessekonflikter og, når disse ikke kan undgås, styre og overvåge og i overensstemmelse med stk. 4 straks oplyse om disse interessekonflikter med henblik på at forhindre, at de får negativ indflydelse på de kvalificerede venturekapitalfondes og deres investorers interesser, og for at sikre, at de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter, behandles redeligt.

2.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal navnlig påvise interessekonflikter, som kan opstå mellem:

a) forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, de personer, som faktisk udøver disse forvalteres erhvervsvirksomhed, ansatte i eller personer, som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af disse forvaltere, og den kvalificerede venturekapitalfond, som forvaltes af disse forvaltere, eller investorerne heri

b) den kvalificerede venturekapitalfond eller investorerne heri og en anden kvalificeret venturekapitalfond, som forvaltes af den samme forvalter, eller investorerne heri

c) den kvalificerede venturekapitalfond eller investorerne heri og en kollektiv investeringsvirksomhed eller et investeringsinstitut, der forvaltes af den samme forvalter, eller investorerne heri.

3.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal til enhver tid have og anvende effektive organisatoriske og administrative ordninger med henblik på at opfylde kravene i stk. 1 og 2.

4.  Hvis de organisatoriske ordninger, forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde har indført for at påvise, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig pålidelighed at kunne sikre, at risikoen for at skade investorernes interesser vil blive undgået, skal der oplyses om de interessekonflikter, der er omhandlet i stk. 1. En forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde skal klart oplyse investorerne om interessekonflikternes generelle karakter eller kilderne hertil, før de påtager sig opgaver på deres vegne.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25, der præciserer:

a) de forskellige typer interessekonflikter, som omhandlet i nærværende artikels stk. 2

b) de foranstaltninger, som forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal træffe i form af strukturer og organisatoriske og administrative procedurer for at påvise, forhindre, styre, overvåge og oplyse om interessekonflikter.

Artikel 10

1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal til enhver tid have et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer til at sikre korrekt forvaltning af de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter.

▼M1

2.  Både internt forvaltede kvalificerede venturekapitalfonde og eksterne forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal have en startkapital på 50 000  EUR.

▼M1

3.  Kapitalgrundlaget skal til enhver tid udgøre mindst en ottendedel af det foregående års faste omkostninger for den samme forvalter. Den kompetente myndighed i hjemlandet kan tilpasse dette krav i tilfælde af en væsentlig ændring i forvalterens virksomhed siden det foregående år. Hvis en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond ikke har gennemført et års aktivitet, er kravet en ottendedel af de faste omkostninger i den pågældendes forretningsplan, medmindre den kompetente myndighed i hjemlandet kræver en tilpasning af planen.

4.  Hvor værdien af de kvalificerede venturekapitalfonde, der forvaltes af forvalteren, overstiger 250 000 000  EUR, skal forvalteren have et større beløb i kapitalgrundlag. Dette yderligere beløb skal være på 0,02 % af den del af værdien af de kvalificerede venturekapitalfonde, der overstiger 250 000 000  EUR.

5.  Den kompetente myndighed i hjemlandet kan give forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond tilladelse til at undlade at fremskaffe op til 50 % af det yderligere beløb, der er omhandlet i stk. 4, hvis denne forvalter har modtaget en garanti af tilsvarende størrelse fra et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat eller et tredjeland, forudsat at det er underkastet tilsynsregler, som de kompetente myndigheder i hjemlandet betragter som svarende til reglerne i EU-retten.

6.  Kapitalgrundlaget skal være investeret i likvide aktiver eller let omsættelige aktiver og må ikke omfatte spekulative positioner.

▼B

Artikel 11

1.  Bestemmelserne om værdiansættelse af aktiver skal være fastlagt i den kvalificerede venturekapitalfonds regler eller vedtægter og sikre en forsvarlig og gennemsigtig værdiansættelsesproces.

2.  De anvendte værdiansættelsesprocedurer sikrer, at aktiverne værdiansættes korrekt, og at aktivværdien beregnes mindst én gang om året.

Artikel 12

1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde udarbejder for hver kvalificeret venturekapitalfond, som de forvalter, en årsrapport, som forelægges hjemlandets kompetente myndighed senest seks måneder efter udgangen af regnskabsåret. Rapporten indeholder en beskrivelse af porteføljesammensætningen i den kvalificerede venturekapitalfond og af aktiviteterne i det foregående år. Den indeholder endvidere oplysninger om den kvalificerede venturekapitalfonds indtjente overskud ved afslutningen af dennes levetid og, hvis det er hensigtsmæssigt, oplysninger om overskud, der er blevet udloddet i fondens levetid. Den indeholder den kvalificerede venturekapitalfonds reviderede regnskab.

Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med de gældende regnskabsmæssige standarder og de betingelser, der er aftalt mellem forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde og investorerne. Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde fremsender rapporten til investorerne efter anmodning. Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og investorer kan aftale, at der gensidigt udleveres yderligere oplysninger.

2.  Mindst en gang om året gennemføres en revision af en kvalificeret venturekapitalfond. Revisionen bekræfter, at penge og aktiver opbevares i den kvalificerede venturekapitalfonds navn, og at forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde har oprettet og fører et passende regnskab og kontrollerer brugen af ethvert mandat eller kontrollen med den kvalificerede venturekapitalfonds og dens investorers penge og aktiver.

3.  Hvis forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked ( 5 ), skal offentliggøre en årsrapport om den kvalificerede venturekapitalfond, kan de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede oplysninger leveres separat eller som en tilføjelse til årsrapporten.

▼M1

4.  Den kompetente myndighed i hjemlandet skal give rettidig adgang til alle oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne artikel, til den kompetente myndighed for den enkelte berørte kvalificerede venturekapitalfond og den kompetente myndighed i de enkelte berørte værtslande og ESMA efter proceduren i artikel 22.

▼B

Artikel 13

1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde stiller i forbindelse med de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter, på klar og forståelig måde, før investorerne træffer beslutning om at investere, følgende oplysninger til rådighed for investorerne:

a) identiteten af forvalteren og alle andre leverandører af tjenesteydelser, som forvalteren har indgået aftale med i forbindelse med forvaltningen af de kvalificerede venturekapitalfonde, og en beskrivelse af disses opgaver

▼M1

b) beløbsstørrelsen af kapitalgrundlaget, der er til rådighed for forvalteren til at opretholde de menneskelige og tekniske ressourcer, som er nødvendige for en korrekt forvaltning af dennes kvalificerede venturekapitalfonde

▼B

c) en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds investeringsstrategi og -mål, herunder:

i) den type kvalificerede porteføljevirksomheder, som den agter at investere i

ii) eventuelle andre kvalificerede venturekapitalfonde, som den agter at investere i

iii) den type kvalificerede porteføljevirksomheder, som eventuelle andre kvalificerede venturekapitalfonde, som omhandlet i nr. ii), agter at investere i

iv) de ikke-kvalificerede investeringer, som den agter at foretage

v) de teknikker, som den agter at anvende, og

vi) alle gældende investeringsbegrænsninger

d) en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds risikoprofil og af eventuelle risici i forbindelse med de aktiver, som fonden kan investere i, eller de investeringsteknikker, der kan anvendes

e) en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds værdiansættelsesprocedure og prissætningsmetodologi til værdiansættelse af aktiver, herunder de metoder, der anvendes til at værdiansætte kvalificerede porteføljevirksomheder

f) en beskrivelse af, hvordan vederlaget til forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde beregnes

g) en beskrivelse af alle relevante omkostninger med angivelse af de maksimale beløb

h) den kvalificerede venturekapitalfonds historiske finansielle resultater, hvis disse oplysninger er tilgængelige

i) den forretningsservice og øvrige støttetjenester, som forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde yder eller arrangerer gennem tredjeparter for at fremme udviklingen, væksten eller på anden måde den løbende drift i de kvalificerede porteføljevirksomheder, som den kvalificerede venturekapitalfond investerer i, eller, hvis disse tjenester eller aktiviteter ikke leveres eller udøves, en begrundelse herfor

j) en beskrivelse af de procedurer, efter hvilke den kvalificerede venturekapitalfond kan ændre sin investeringsstrategi eller investeringspolitik eller begge.

2.  Alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være reelle og klare og må ikke være vildledende. De holdes ajour og tages regelmæssigt op til revision, hvor det er relevant.

3.  Hvis den kvalificerede venturekapitalfond skal offentliggøre et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ( 6 ), eller i henhold til national ret om den kvalificerede venturekapitalfond, kan de i stk. 1 omhandlede oplysninger udleveres separat eller som en del af prospektet.KAPITEL III

TILSYN OG ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 14

1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som har til hensigt at anvende betegnelsen »EuVECA«, når de markedsfører deres kvalificerede venturekapitalfonde, underretter hjemlandets kompetente myndighed herom og indgiver følgende oplysninger:

a) identiteten af de personer, som faktisk udøver erhvervsvirksomheden med forvaltning af kvalificerede venturekapitalfonde

b) identiteten af de kvalificerede venturekapitalfonde, hvis andele eller aktier skal markedsføres, og deres investeringsstrategier

c) oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapitel II

d) en liste over de medlemsstater, hvor forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde har til hensigt at markedsføre de enkelte kvalificerede venturekapitalfonde.

▼M1 —————

▼B

2.  Hjemlandets kompetente myndighed registrerer kun forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde, hvis følgende krav er opfyldt:

a) de personer, som faktisk udøver erhvervsvirksomheden med forvaltning af kvalificerede venturekapitalfonde, har et tilstrækkelig godt omdømme og har passende erfaring, også i forhold til de investeringsstrategier, som forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde følger

b) de i stk. 1 krævede oplysninger, er fuldstændige

c) de foranstaltninger, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1, litra c), er hensigtsmæssige med henblik på opfyldelse af kravene i kapitel II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registrering efter nærværende artikel er gyldig på hele Unionens område og giver forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde mulighed for at markedsføre kvalificerede venturekapitalfonde under betegnelsen »EuVECA« i hele Unionen.

▼M1

4.  Den kompetente myndighed i hjemlandet underretter den i stk. 1 omhandlede forvalter om, hvorvidt denne er blevet registreret som forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, senest to måneder efter at denne har fremsendt alle de i nævnte stykke omhandlede oplysninger.

5.  En registrering i overensstemmelse med nærværende artikel udgør en registrering som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU med hensyn til forvaltningen af kvalificerede venturekapitalfonde.

6.  En forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond som omhandlet i denne artikel meddeler den kompetente myndighed i hjemlandet enhver væsentlig ændring af betingelserne for dens første registrering i overensstemmelse med denne artikel, inden sådanne ændringer gennemføres.

Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet beslutter at indføre restriktioner eller afvise de i første afsnit omhandlede ændringer, skal den underrette forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond inden for en måned efter modtagelse af meddelelsen af disse ændringer. Den kompetente myndighed kan forlænge denne frist med op til en måned, hvis den anser det for nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder efter at have underrettet forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond. Ændringerne kan gennemføres, hvis den relevante kompetente myndighed ikke modsætter sig ændringerne inden for den relevante vurderingsperiode.

7.  Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af denne artikel, kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for yderligere at præcisere, hvilke oplysninger den kompetente myndighed skal have i forbindelse med anmodningen om den i stk. 1 fastsatte registrering, og for yderligere at præcisere de i stk. 2 fastsatte betingelser.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

8.  Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af oplysninger til den kompetente myndighed i forbindelse med den i stk. 1 fastsatte anmodning om registrering og de i stk. 2 fastsatte betingelser.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

9.  ESMA skal tilrettelægge og gennemføre peer reviews i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at styrke sammenhængen mellem de registreringsprocedurer, der foretages af de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordning.

Artikel 14a

1.  Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, ansøger om registrering af de kvalificerede venturekapitalfonde, for hvilke de har til hensigt at bruge betegnelsen »EuVECA«.

2.  Den i stk. 1 omhandlede ansøgning om registrering indgives til den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond og skal indeholde følgende:

a) reglerne eller vedtægterne for den kvalificerede venturekapitalfond

b) oplysninger om depositarens identitet

c) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1

d) en liste over de medlemsstater, hvor de i stk. 1 omhandlede forvaltere har etableret eller har til hensigt at etablere kvalificerede venturekapitalfonde.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal oplysningerne om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapitel II, omhandle de foranstaltninger, der er truffet for at overholde artikel 5 og 6 og artikel 13, stk. 1, litra c) og i).

3.  Hvis den kompetente myndighed for en kvalificeret venturekapitalfond og den kompetente myndighed i hjemlandet ikke er den samme, anmoder den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond den kompetente myndighed i hjemlandet om oplysninger om, hvorvidt den kvalificerede venturekapitalfond er omfattet af forvalterens tilladelse til at forvalte AIF'er, og om de i artikel 14, stk. 2, litra a), fastsatte betingelser er opfyldt.

Den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond kan også anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om præcisering og oplysninger, hvad angår den i stk. 2 omhandlede dokumentation.

Den kompetente myndighed i hjemlandet skal afgive svar i løbet af en måned efter den dato, hvor myndigheden har modtaget anmodningen fra den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond.

4.  De i stk. 1 omhandlede forvaltere er ikke forpligtede til at give oplysninger eller dokumenter, som de allerede har givet i henhold til direktiv 2011/61/EU.

5.  Efter at have vurderet den dokumentation, der er modtaget i overensstemmelse med stk. 2, og efter at have modtaget eventuelle præciseringer og oplysninger som omhandlet i stk. 3, registrerer den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond en fond som en kvalificeret venturekapitalfond, hvis forvalteren af fonden opfylder betingelserne i artikel 14, stk. 2.

6.  Den kompetente myndighed for en kvalificeret venturekapitalfond underretter den i stk. 1 omhandlede forvalter om, hvorvidt denne fond er blevet registreret som en kvalificeret venturekapitalfond, senest to måneder efter at den pågældende forvalter har fremsendt al den i stk. 2 omhandlede dokumentation.

7.  Registreringen i henhold til denne artikel er gyldig på hele Unionens område og giver mulighed for markedsføring af disse fonde i hele Unionen under betegnelsen »EuVECA«.

8.  Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af denne artikel, kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere, hvilke oplysninger der skal gives til de kompetente myndigheder i henhold til stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

9.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske gennemførelsesstandarder for standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af oplysninger til de kompetente myndigheder i henhold til stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

10.  ESMA tilrettelægger og gennemfører peer reviews i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at styrke sammenhængen mellem de registreringsprocedurer, der foretages af de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordning.

Artikel 14b

Medlemsstaterne sikrer, at ethvert afslag på registrering af en forvalter som omhandlet i artikel 14 eller af en fond som omhandlet i artikel 14a skal begrundes, skal meddeles de forvaltere, der er omhandlet i disse artikler, og kan indbringes for en national retsinstans, en administrativ myndighed eller en anden myndighed. Denne klagemulighed skal også eksistere med hensyn til registrering, hvis der ikke er truffet afgørelse om registreringen inden for to måneder efter, at forvalteren har indgivet alle de nødvendige oplysninger. Medlemsstaterne kan kræve, at en forvalter udtømmer alle forudgående administrative retsmidler efter national lovgivning, før den benytter denne klagemulighed.

▼B

Artikel 15

Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde underretter hjemlandets kompetente myndighed om, hvor de har til hensigt at markedsføre:

a) en ny kvalificeret venturekapitalfond, eller

b) en eksisterende kvalificeret venturekapitalfond i en medlemsstat, som ikke er nævnt i listen omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d).

Artikel 16

▼M1

1.  Hjemlandets kompetente myndighed underretter straks de kompetente myndigheder i værtslandene og ESMA om enhver registrering eller sletning fra registeret af en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, om enhver tilføjelse eller sletning fra registeret af en kvalificeret venturekapitalfond og om enhver tilføjelse eller sletning fra medlemsstaternes liste, hvor en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond har til hensigt at markedsføre disse fonde.

Med henblik på første afsnit skal den kompetente myndighed for en kvalificeret venturekapitalfond, som er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 14a, straks underrette den kompetente myndighed i hjemlandet, de kompetente myndigheder i værtslandene og ESMA om enhver tilføjelse eller sletning fra registeret af en kvalificeret venturekapitalfond eller enhver tilføjelse til eller sletning fra listen over de medlemsstater, hvor forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde har til hensigt at markedsføre denne fond.

2.  Værtslandets kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af deres kvalificerede venturekapitalfonde og må ikke kræve forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den iværksættes. Sådanne krav eller administrative procedurer omfatter gebyrer og andre afgifter.

▼B

3.  For at sikre ensartet anvendelse af nærværende artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter formen for underretningen efter nærværende artikel.

4.  ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 16. februar 2014.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

▼M1

Artikel 16a

1.  Med henblik på at tilrettelægge og gennemføre peer reviews i overensstemmelse med artikel 14, stk. 9, og artikel 14a, stk. 10, skal den kompetente myndighed i hjemlandet eller, hvis den ikke er den samme, den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond, sikre, at de endelige oplysninger, på grundlag af hvilke registreringen blev foretaget, som fastsat i artikel 14, stk. 1 og 2, og artikel 14a, stk. 2, stilles til rådighed for ESMA inden for en rimelig frist efter registreringen. Sådanne oplysninger skal stilles til rådighed efter proceduren i artikel 22.

2.  Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere, hvilke oplysninger der skal gives ESMA i henhold til stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske gennemførelsesstandarder for standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af oplysninger til ESMA i henhold til stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

▼M1

Artikel 17

1.  ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, og som indeholder en oversigt over alle forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der anvender betegnelsen »EuVECA«, og de kvalificerede venturekapitalfonde, som de anvender denne betegnelse for, samt de lande, hvori disse fonde markedsføres.

2.  På sit websted indsætter ESMA links til relevante oplysninger om tredjelande, der opfylder de gældende krav i artikel 3, stk. 1, litra d), nr. iv).

▼B

Artikel 18

1.  Hjemlandets kompetente myndighed fører tilsyn med overholdelsen af kravene i denne forordning.

▼M1

1a.  For forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, er den kompetente myndighed i hjemlandet ansvarlig for at overvåge overholdelsen og tilstrækkeligheden af de ordninger og den organisation, som forvalteren har iværksat, således at forvalteren er i stand til at overholde de forpligtelser og regler, der vedrører oprettelse og drift af alle de kvalificerede venturekapitalfonde, den forvalter.

1b.  For en kvalificeret venturekapitalfond forvaltet af en forvalter som omhandlet i artikel 2, stk. 2, er den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond ansvarlig for at føre tilsyn med den kvalificerede venturekapitalfonds overholdelse af bestemmelserne i artikel 5 og 6 og i artikel 13, stk. 1, litra c) og i). Den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond er også ansvarlig for at føre tilsyn med denne fonds overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i fondsbestemmelserne eller fondens vedtægter.

▼B

2.  Hvis en kompetent myndighed i værtslandet har klare og påviselige grunde til at formode, at forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde overtræder denne forordning på dets område, underretter den omgående hjemlandets kompetente myndigheder herom. Hjemlandets kompetente myndigheder skal træffe passende foranstaltninger.

3.  Hvis forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde fortsætter med at handle på en måde, der er i klar modstrid med denne forordning, på trods af de foranstaltninger, der træffes af hjemlandets kompetente myndighed, eller fordi den kompetente myndighed i hjemlandet ikke træffer foranstaltninger inden for en rimelig frist, kan værtslandets kompetente myndighed efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed herom træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af investorerne og har herunder mulighed for at forhindre forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde i at foretage yderligere markedsføring af sine kvalificerede venturekapitalfonde på værtslandets område.

Artikel 19

De kompetente myndigheder tillægges i overensstemmelse med national ret alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner. De har særlig beføjelse til at:

a) anmode om adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage kopier deraf

b) kræve, at forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde omgående afgiver oplysninger

c) kræve oplysninger fra enhver person vedrørende de aktiviteter, som udøves af forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde eller af den kvalificerede venturekapitalfond

d) aflægge anmeldte eller uanmeldte kontrolbesøg

e) træffe passende foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde fortsat overholder denne forordning

f) udstede et påbud for at sikre, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde opfylder denne forordning og afholder sig fra at gentage adfærd, som kan indebære en overtrædelse af denne forordning.

▼M1

ESMA skal tilrettelægge og gennemføre peer reviews i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at styrke sammenhængen mellem de processer i forbindelse med tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der gennemføres af de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordning.

▼B

Artikel 20

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om administrative sanktioner og andre foranstaltninger for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. De administrative sanktioner og andre foranstaltninger skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne giver senest ►M1  2. marts 2020 ◄ Kommissionen og ESMA meddelelse om reglerne omhandlet i stk. 1. De giver omgående Kommissionen og ESMA meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

▼M1

3.  Forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, skal til enhver tid opfylde denne forordning og er ligeledes ansvarlige for enhver overtrædelse af denne forordning, herunder for enhver skade eller ethvert tab, der måtte opstå som følge deraf.

Forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, skal til enhver tid overholde direktiv 2011/61/EU. De er ansvarlige for at sikre, at denne forordning overholdes, og er ansvarlige i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU. Disse forvaltere er også ansvarlige for enhver skade eller ethvert tab, der måtte opstå som følge af overtrædelse af denne forordning.

▼B

Artikel 21

▼M1

1.  Under overholdelse af proportionalitetsprincippet træffer den kompetente myndighed de passende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, alt efter hvad der er relevant, hvis forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond:

▼B

a) i strid med artikel 5 ikke opfylder kravene vedrørende porteføljesammensætning

b) i strid med artikel 6 markedsfører andele og aktier i en kvalificeret venturekapitalfond til ikke-berettigede investorer

▼M1

c) anvender betegnelsen »EuVECA« uden at være registreret i overensstemmelse med artikel 14, eller hvis den kvalificerede venturekapitalfond ikke er registreret i overensstemmelse med artikel 14a

▼B

d) anvender betegnelsen »EuVECA« til markedsføring af fonde, som ikke er etableret i overensstemmelse med artikel 3, litra b), nr. iii)

▼M1

e) har opnået en registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler i strid med artikel 14 eller artikel 14a

▼B

f) under udøvelsen af sine aktiviteter undlader at handle ærligt eller redeligt eller med passende dygtighed, omhu eller hurtighed i strid med artikel 7, litra a)

g) undlader at anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder i strid med artikel 7, litra b)

h) gentagne gange undlader at overholde betingelserne i artikel 12 vedrørende årsrapporten

i) gentagne gange undlader at overholde kravet om, at investorerne skal modtage oplysninger i overensstemmelse med artikel 13.

▼M1

2.  I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, skal den kompetente myndighed, hvis det er relevant:

a) træffe foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af en berørt kvalificeret venturekapitalfond overholder artikel 5 og 6, artikel 7, litra a) og b), og artikel 12-14a, alt efter hvad der er relevant

b) forbyde forvalteren af den berørte kvalificerede venturekapitalfond at anvende betegnelsen »EuVECA« og slette denne forvalter eller den berørte kvalificerede venturekapitalfond fra registret.

3.  Den kompetente myndighed, som er omhandlet i stk. 1, underretter omgående enhver anden relevant kompetent myndighed, de kompetente myndigheder i ethvert værtsland i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), og ESMA om, at en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond eller en kvalificeret venturekapitalfond er slettet fra registret.

4.  Retten til at markedsføre en eller flere kvalificerede venturekapitalfonde under betegnelsen »EuVECA« i Unionen ophører med øjeblikkelig virkning fra datoen for den kompetente myndigheds beslutning, jf. stk. 2, litra b).

▼M1

5.  Hjemlandets eller værtslandets kompetente myndighed, alt efter hvad der er relevant, underretter straks ESMA, hvis de har klare og påviselige grunde til at tro, at forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond har begået en af de overtrædelser, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a)-i).

ESMA kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet fremsætte henstillinger i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010 til de berørte kompetente myndigheder om at træffe en eller flere af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, eller at undlade at træffe sådanne foranstaltninger.

Artikel 21a

De beføjelser, der er tillagt kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2011/61/EU, herunder bestemmelserne vedrørende sanktioner, udøves også for så vidt angår de forvaltere, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i denne forordning.

▼B

Artikel 22

1.  De kompetente myndigheder og ESMA samarbejder for at varetage deres respektive opgaver i henhold til denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.  De kompetente myndigheder og ESMA udveksler al den information og dokumentation, som er nødvendig for at varetage deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010, navnlig for at påvise og afhjælpe overtrædelser af nærværende forordning.

Artikel 23

1.  Alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder eller for ESMA, samt revisorer eller eksperter, der handler på de kompetente myndigheders eller ESMA's vegne, har tavshedspligt. Ingen af de fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv, må videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller sammenfattet form, således at de enkelte forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og de enkelte kvalificerede venturekapitalfonde ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen og procedurer i denne forordning.

2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder og ESMA forhindres ikke i at udveksle oplysninger i henhold til denne forordning eller anden EU-lovgivning, som finder anvendelse på forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og på kvalificerede venturekapitalfonde.

3.  Hvis kompetente myndigheder eller ESMA modtager fortrolige oplysninger i overensstemmelse med stk. 2, må de kun anvende dem som led i varetagelsen af deres opgaver og med henblik på administrative og retlige procedurer.

Artikel 24

I tilfælde af uenighed mellem medlemsstaters kompetente myndigheder om en vurdering, handling eller undladelse foretaget af en kompetent myndighed på områder, hvor nærværende forordning kræver samarbejde eller koordinering mellem kompetente myndigheder fra mere end én medlemsstat, kan de kompetente myndigheder forelægge sagen for ESMA, som kan handle i overensstemmelse med de beføjelser, som den er blevet tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, for så vidt at uenigheden ikke vedrører nærværende forordnings artikel 3, litra b), nr. iii), eller artikel 3, litra d), nr. iv).KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra den 15. maj 2013. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 9, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk.5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for den frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 26

1.  Kommissionen tager denne forordning op til revision i overensstemmelse med stk. 2. Revisionen skal omfatte en generel undersøgelse af, hvordan reglerne i denne forordning fungerer, og af erfaringerne med deres anvendelse, herunder:

a) det omfang, hvori forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i forskellige medlemsstater har anvendt betegnelsen »EuVECA«, inden for landets grænser eller på tværs af grænser

b) den geografiske og sektorrelevante fordeling af de kvalificerede venturekapitalfondes investeringer

c) hensigtsmæssigheden af de i artikel 13 anførte krav til oplysninger, navnlig hvorvidt de er tilstrækkelige til at gøre det muligt for investorerne at træffe en velfunderet investeringsbeslutning

d) forvaltere af kvalificerede venturekapitalfondes anvendelse af de forskellige kvalificerede investeringer, navnlig hvorvidt der er behov for at justere de kvalificerede investeringer i denne forordning

e) muligheden for at udvide markedsføringen af kvalificerede venturekapitalfonde til også at omfatte detailinvestorer

f) effektiviteten, proportionaliteten og anvendelsen af medlemsstaternes administrative sanktioner og andre foranstaltninger i overensstemmelse med denne forordning

g) følgerne af denne forordning for venturekapitalmarkedet

h) muligheden for at give venturekapitalfonde etableret i et tredjeland tilladelse til at anvende betegnelsen »EuVECA« under hensyntagen til erfaringen med anvendelsen af Kommissionens henstilling vedrørende foranstaltninger, der har til hensigt at tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet

i) hensigtsmæssigheden af at supplere denne forordning med en depositarordning

j) en vurdering af eventuelle barrierer, som måtte have hindret investorerne i at anvende betegnelsen »EuVECA«, herunder indvirkningen af anden EU-lovgivning af tilsynsmæssig karakter på institutionelle investorer.

2.  Den i stk. 1 omhandlede revision gennemføres:

a) senest ►M1  den 2. marts 2022 ◄ for så vidt angår litra a) til g), i) og j), og

b) senest den 22. juli 2015 for så vidt angår litra h).

3.  Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

▼M1

4.  Parallelt med revisionen i overensstemmelse med artikel 69 i direktiv 2011/61/EU, og særlig for så vidt angår forvaltere, der er registreret i henhold til artikel 3, stk. 2, litra b), i nævnte direktiv, analyserer Kommissionen:

a) forvaltningen af kvalificerede venturekapitalfonde og det hensigtsmæssige i at foretage ændringer i den retlige ramme, herunder muligheden for at indføre et forvaltningspas, og

b) hvorvidt definitionen af markedsføring for kvalificerede venturekapitalfonde er egnet, konsekvenserne af denne definition samt af de forskellige nationale fortolkninger heraf for kvalificerede venturekapitalfondes drift og levedygtighed og af den grænseoverskridende fordeling af sådanne fonde.

Efter denne revision forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, som, hvis det er relevant, ledsages af et lovgivningsforslag.

▼B

Artikel 27

1.  Kommissionen iværksætter inden den 22. juli 2017 en revision af samspillet mellem denne forordning og andre bestemmelser om kollektive investeringsvirksomheder og disses forvaltere, særlig reglerne i direktiv 2011/61/EU. Denne revision omhandler denne forordnings anvendelsesområde. I revisionen samles oplysninger til vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for at tillade forvaltere af venturekapitalfonde, hvis samlede forvaltede aktiver overstiger den grænseværdi, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, at blive forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i overensstemmelse med nærværende forordning.

2.  Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 28

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. juli 2013, bortset fra artikel 9, stk. 5, der anvendes fra den 15. maj 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

( 2 ) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

( 3 ) EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

( 4 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

( 5 ) EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

( 6 ) EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.