02013D0519 — DA — 01.06.2017 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 21. oktober 2013

om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import

(meddelt under nummer C(2013) 6721)

(EØS-relevant tekst)

(2013/519/EU)

(EUT L 281 af 23.10.2013, s. 20)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/98 EØS-relevant tekst af 18. januar 2017

  L 16

37

20.1.2017
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 21. oktober 2013

om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import

(meddelt under nummer C(2013) 6721)

(EØS-relevant tekst)

(2013/519/EU)Artikel 1

Liste over områder og tredjelande, hvorfra hunde, katte og fritter kan importeres i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF

1.  Sendinger af hunde, katte eller fritter, som er omfattet af bestemmelserne i direktiv 92/65/EØF, må kun importeres til Unionen, hvis de områder eller tredjelande, dyrene kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, er opført på en af listerne i:

a) bilag I til beslutning 2004/211/EF

b) del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010

c) bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

2.  Uanset stk. 1 må sendinger af hunde, katte eller fritter bestemt til organer, institutter og centre, der er godkendt i henhold til direktiv 92/65/EØF, kun importeres til Unionen, hvis de områder eller tredjelande, dyrene kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, er opført på den i stk. 1, litra c), omhandlede liste.

Artikel 2

Dyresundhedscertifikat til brug ved import fra områder eller tredjelande

Medlemsstaterne tillader kun import af hunde, katte eller fritter, der opfylder følgende betingelser:

a) De ledsages af et dyresundhedscertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilagets del 1, og som er udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i bilagets del 2.

b) De opfylder kravene i det i litra a) omhandlede dyresundhedscertifikat for så vidt angår de områder eller tredjelande, de kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c).

Artikel 3

Ophævelse

Beslutning 94/274/EF, 94/275/EF og 2005/64/EF ophæves.

Artikel 4

Overgangsbestemmelser

I en overgangsperiode, som udløber den 29. april 2015, tillader medlemsstaterne import til Unionen af hunde, katte eller fritter, der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt senest den 28. december 2014 i overensstemmelse med modellerne i bilaget til beslutning 2005/64/EF eller i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/874/EU.

Artikel 5

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 29. december 2014.

Artikel 6

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

▼M1

DEL 1

Standarddyresundhedscertifikat til brug ved import til Unionen af hunde, katte og fritter

image

image

image

image

image

▼B

DEL 2

Forklarende bemærkninger vedrørende udfyldelse af dyresundhedscertifikaterne

a) Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af embedsdyrlægen eller helt slettes fra certifikatet.

b) Originaleksemplaret af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

c) Certifikatet udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at certifikatet udfærdiges på de(t) officielle sprog i en anden medlemsstat, om nødvendigt vedlagt en officiel oversættelse.

d) Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark papir/dokumentation med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (rubrik I.28 i standarddyresundhedscertifikatet), skal disse ark/dokumenter også betragtes som en del af det originale certifikat, og hvert af disse ark forsynes med embedsdyrlægens underskrift og stempel.

e) Hvis certifikatet med vedhæftede ark/dokumenter som nævnt i litra d) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres (sidetal af samlet sidetal) og øverst på siden forsynes med certifikatets referencenummer som tildelt af den kompetente myndighed.

f) Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen i eksportområdet eller -tredjelandet. Eksportområdets eller -tredjelandets kompetente myndighed sørger for, at der følges samme regler og principper for udstedelse af certifikater som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

g) Certifikatets referencenummer, jf. rubrik I.2 og II.a, skal være tildelt af eksportområdets eller -tredjelandets kompetente myndighed.