2013D0034 — DA — 09.12.2013 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2013/34/FUSP

af 17. januar 2013

om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

(EFT L 014, 18.1.2013, p.19)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS AFGØRELSE 2013/729/FUSP af 9. december 2013

  L 332

18

11.12.2013
▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2013/34/FUSP

af 17. januar 2013

om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. juli 2012 anerkendte Rådet, at de dramatiske ændringer i Mali kræver en evaluering af, hvilke aktioner Unionen bør gennemføre for at støtte genetableringen af en demokratisk regering og retsstatsprincippet på hele det maliske område. Det anmodede Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) og Kommissionen om at fremsætte konkrete forslag til EU-foranstaltninger på en række områder for at reagere på de skiftende forhold.

(2)

Ved skrivelse af 18. september 2012 anmodede Republikken Malis præsident om EU-støtte med henblik på at genoprette Malis territoriale integritet.

(3)

I sin resolution 2071 (2012) vedrørende situationen i Mali, der blev vedtaget den 12. oktober 2012, opfordrede FN's Sikkerhedsråd de internationale parter, herunder Unionen, til at sørge for hjælp, ekspertbistand, uddannelses- og kapacitetsopbygningsstøtte til Malis hær og sikkerhedsstyrker, samtidig med at det gav udtryk for alvorlig bekymring over de konsekvenser, som ustabilitet i det nordlige Mali har både i og uden for regionen, og understregede nødvendigheden af at reagere hurtigt for at bevare stabiliteten i hele Sahelregionen.

(4)

I sine konklusioner af 15. oktober 2012 anmodede Rådet om, at planlægningen af en eventuel militærmission under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) fortsættes og uddybes hurtigst muligt ved navnlig at udarbejde et krisestyringskoncept for reorganisering og optræning af Malis væbnede styrker, under hensyn til de betingelser, der skal være opfyldt for, at en eventuel mission kan blive vellykket, herunder Malis myndigheders fulde og hele støtte og fastlæggelse af en exitstrategi.

(5)

I sine konklusioner af 19. november 2012 hilste Rådet HR's forelæggelse af et krisestyringskoncept velkommen og opfordrede de relevante grupper til at behandle det som en hastesag, så det kunne godkendes af Rådet i december 2012.

(6)

Den 10. december 2012 godkendte Rådet et krisestyringskoncept om en eventuel militær FSFP-uddannelsesmission i Mali. Rådet understregede, at en mission i Mali ville være et væsentligt element i Unionens samlede tilgang som uddybet i strategien for sikkerhed og udvikling i Sahel.

(7)

Ved skrivelse af 24. december 2012 stilede Republikken Malis præsident en indbydelse til HR, hvori han hilste indsættelsen af en EU-militæruddannelsesmission i Mali velkommen.

(8)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) bør under ansvar af Rådet og af HR varetage den politiske kontrol med EU-militærmissionen, stå for den strategiske ledelse og træffe de nødvendige afgørelser i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

(9)

Det er nødvendigt at forhandle og indgå internationale aftaler om status for EU-enhederne og deres personel og om tredjestaters deltagelse i EU-missioner.

(10)

Aktionsudgifterne i forbindelse med denne afgørelse, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, bør afholdes af medlemsstaterne i henhold til artikel 41, stk. 2, i TEU og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/871/FUSP af 19. december 2011 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena) ( 1 ).

(11)

I medfør af artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager ikke i gennemførelsen af denne afgørelse og deltager derfor ikke i finansieringen af denne mission —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:Artikel 1

Mission

1.  Unionen gennemfører en militær uddannelsesmission (EUTM Mali) for at yde militær og uddannelsesrådgivning i det sydlige Mali til Malis væbnede styrker henhørende under de legitime civile myndigheders kontrol for at bidrage til genopbygningen af deres militære kapacitet, således at de kan gennemføre militære operationer, der tager sigte på at genoprette Malis territoriale integritet og reducere truslen, der kommer fra terrorgrupper. EUTM Mali skal ikke indblandes i kampoperationer.

2.  Formålet med EUTM Mali er at imødekomme Malis væbnede styrkers operationelle behov gennem:

a) uddannelsesstøtte til Malis væbnede styrker

b) uddannelse og rådgivning inden for kommando og kontrol, logistikkæde og menneskelige ressourcer, såvel som uddannelse inden for humanitær folkeret, beskyttelse af civile og menneskerettigheder.

3.  EUTM Mali bør sigte mod at styrke betingelser for de legitime civile myndigheders politiske kontrol med Malis væbnede styrker.

4.  EUTM Malis aktiviteter gennemføres i tæt samordning med andre aktører, der deltager i støtten til Malis væbnede styrker, navnlig De Forenede Nationer (FN) og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas).

Artikel 2

Udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionen

1.  Brigadegeneral François LECOINTRE udnævnes hermed til øverstbefalende for EU-missionen.

2.  Den øverstbefalende for EU-missionen varetager samme opgaver som en øverstbefalende for en EU-operation og en øverstbefalende for en EU-styrke.

Artikel 3

Udpegelse af missionens hovedkvarter

1.  Missionens hovedkvarter for EUTM Mali placeres i Mali. Det fungerer både som operativt hovedkvarter og styrkehovedkvarter.

2.  Missionens hovedkvarter omfatter desuden en støtteenhed i Bruxelles.

▼M1

Artikel 3a

Projektcelle

1.  EUTM Mali skal have en projektcelle, der fastlægger og gennemfører projekter. Missionen skal i det fornødne omfang koordinere, lette og rådgive om projekter, der gennemføres af medlemsstater og tredjelande under deres ansvar på områder, der berører missionens mandat og støtter dens mål.

2.  Med forbehold af stk. 3 bemyndiges den øverstbefalende for EU-missionen til at anvende finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller tredjelande til at gennemføre projekter, der konstateres at kunne supplere EUTM Malis øvrige aktioner på sammenhængende vis. I sådanne tilfælde indgår den øverstbefalende for EU-missionen en aftale med disse stater, der navnlig omfatter nærmere bestemmelser om, hvordan man skal behandle klager fra tredjeparter over skader, der er sket som følge af handlinger eller undladelser fra den øverstbefalende for EU-missionens side i forbindelse med anvendelsen af de midler, som disse stater har stillet til rådighed.

De bidragydende stater kan under ingen omstændigheder drage hverken Unionen eller HR til ansvar for handlinger eller undladelser fra den øverstbefalende for EU-missionens side i forbindelse med anvendelsen af disse staters midler.

3.  PSC skal give sit samtykke til accept af et finansielt bidrag fra tredjelande til projektcellen.

▼B

Artikel 4

Planlægning og iværksættelse af EUTM Mali

Afgørelsen om iværksættelse af EUTM Mali vedtages af Rådet efter godkendelse af missionsplanen og reglerne for magtanvendelse.

Artikel 5

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.  Under ansvar af Rådet og HR udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUTM Mali. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser i overensstemmelse med artikel 38 i TEU. Denne bemyndigelse omfatter de nødvendige beføjelser til at ændre planlægningsdokumenterne, herunder missionsplanen og kommandovejen. Den omfatter også de nødvendige beføjelser til at træffe beslutninger om udnævnelse af de efterfølgende øverstbefalende for EU-missionen. Beslutningskompetencen med hensyn til EUTM Malis mål og afslutning forbliver i Rådet.

2.  PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.  PSC modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra formanden for EU's Militærkomité (EUMC) vedrørende gennemførelsen af EUTM Mali. PSC kan, i det omfang det er relevant, indkalde den øverstbefalende for EU-missionen til sine møder.

Artikel 6

Militær ledelse

1.  EUMC forestår overvågningen af, at EUTM Mali, der gennemføres under ansvar af den øverstbefalende for EU-missionen, udføres korrekt.

2.  EUMC modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra den øverstbefalende for EU-missionen. Den kan, i det omfang det er relevant, indkalde den øverstbefalende for EU-missionen til sine møder.

3.  Formanden for EUMC fungerer som det primære kontaktled til den øverstbefalende for EU-missionen.

Artikel 7

Konsekvens i Unionens reaktion og koordinering

1.  HR sikrer, at denne afgørelse gennemføres og er i overensstemmelse med Unionens optræden udadtil som helhed, herunder Unionens udviklingsprogrammer.

2.  Med forbehold af kommandovejen modtager den øverstbefalende for EU-missionen lokal politisk rådgivning fra chefen for EU-delegationen i Bamako i nøje koordinering med EU-koordinatoren for Sahel.

3.  EUTM Mali koordinerer med Unionen FSFP-mission i Niger (EUCAP SAHEL Niger) med henblik på at undersøge mulige synergier.

4.  EUTM Mali koordinerer sine aktiviteter med medlemsstaternes bilaterale aktiviteter i Mali samt med andre internationale aktører i regionen, navnlig FN, Den Afrikanske Union (AU), Ecowas og bilaterale aktører, herunder USA og Canada, og med regionale nøgleaktører.

Artikel 8

Tredjestaters deltagelse

1.  Uden at dette anfægter Unionens selvstændige beslutningstagning og dens fælles institutionelle ramme, og i overensstemmelse med de relevante retningslinjer fra Det Europæiske Råd, kan tredjestater opfordres til at deltage i EUTM Mali.

2.  Rådet bemyndiger herved PSC til at opfordre tredjestater til at foreslå bidrag og efter henstilling fra den øverstbefalende for EU-missionen og EUMC at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag.

3.  Detaljerede ordninger vedrørende tredjestaters deltagelse fastlægges i aftaler, der indgås i henhold til artikel 37 i TEU og efter proceduren i artikel 218 i TEUF. Hvis Unionen og en tredjestat har indgået en rammeaftale om denne tredjestats deltagelse i Unionens krisestyringsmissioner, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EUTM Mali.

4.  Tredjestater, der yder væsentlige militære bidrag til EUTM Mali, har samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af EUTM Mali som de medlemsstater, der deltager i EUTM Mali.

5.  Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om nedsættelse af en bidragyderkomité, hvis tredjestater yder væsentlige militære bidrag.

Artikel 9

Det EU-ledede personels status

Status for EU-ledede enheder og deres personel, herunder privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for gennemførelsen og den uhindrede afvikling af missionen, skal fastlægges i en aftale, der indgås i overensstemmelse med artikel 37 i TEU og efter proceduren i artikel 218 i TEUF.

Artikel 10

Finansielle ordninger

1.  De fælles udgifter til EUTM Mali administreres i overensstemmelse med afgørelse 2011/871/FUSP.

2.  Det finansielle referencegrundlag for de fælles udgifter til EUTM Mali beløber sig til 12,3 mio. mio. EUR. Den procentdel af referencebeløbet, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i afgørelse 2011/871/FUSP, er 50 %, og den procentdel til forpligtelser, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3, i afgørelse 2011/871/FUSP, er 70 %.

Artikel 11

Videregivelse af informationer

1.  HR har om nødvendigt og i overensstemmelse med EUTM Malis behov bemyndigelse til i henhold til Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer at videregive EU's klassificerede informationer, som er udarbejdet med henblik på EUTM Mali, til tredjestater, der er tilknyttet denne afgørelse ( 2 ):

a) til og med den klassifikationsgrad, der findes i de relevante informationssikkerhedsaftaler indgået mellem Unionen og den pågældende tredjestat, eller

b) til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL« i andre tilfælde.

2.  HR har også bemyndigelse til i overensstemmelse med EUTM Malis operative behov og i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, som er udarbejdet med henblik på EUTM Mali, til FN og Ecowas. Med henblik herpå skal der etableres ordninger mellem HR og FN's og Ecowas’ kompetente myndigheder.

3.  HR har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til i henhold til afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, som er udarbejdet med henblik på EUTM Mali, til værtsstaten. Med henblik herpå skal der etableres ordninger mellem HR og værtsstatens kompetente myndigheder.

4.  HR har bemyndigelse til at videregive EU's ikkeklassificerede dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger om EUTM Mali, og som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden ( 3 ), til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

5.  HR kan uddelegere de i stk. 1-4 omhandlede beføjelser samt muligheden for at indgå de i stk. 2 og 3 omhandlede ordninger til ansatte i EU-Udenrigstjenesten og/eller den øverstbefalende for EU-missionen.

Artikel 12

Ikrafttræden og afslutning

1.  Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.  EUTM Malis mandat ophører 15 måneder efter vedtagelsen af Rådets afgørelse om iværksættelse af EUTM Mali.

3.  Denne afgørelse ophæves fra den dato, hvor missionens hovedkvarter i overensstemmelse med de planer, der er godkendt for så vidt angår EUTM Malis afslutning, afvikles, jf. dog de procedurer, der er fastlagt i afgørelse 2011/871/FUSP vedrørende EUTM Malis revision og regnskabsaflæggelse.( 1 ) EUT L 343 af 23.12.2011, s. 35.

( 2 ) EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17.

( 3 ) Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).