2012D0642 — DA — 15.07.2015 — 005.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2012/642/FUSP

af 15. oktober 2012

om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

(EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2013/248/FUSP af 29. maj 2013

  L 143

24

30.5.2013

►M2

RÅDETS AFGØRELSE 2013/308/FUSP af 24. juni 2013

  L 172

31

25.6.2013

►M3

RÅDETS AFGØRELSE 2013/534/FUSP af 29. oktober 2013

  L 288

69

30.10.2013

 M4

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/24/FUSP af 20. januar 2014

  L 16

32

21.1.2014

►M5

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/439/FUSP af 8. juli 2014

  L 200

13

9.7.2014

►M6

RÅDETS AFGØRELSE 2014/750/FUSP af 30. oktober 2014

  L 311

39

31.10.2014

►M7

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2015/1142 af 13. juli 2015

  L 185

20

14.7.2015


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 297, 15.10.2014, s.  41 (2014/24/FUSP)

 C2

Berigtigelse, EUT L 328, 13.11.2014, s.  61 (2014/439/FUSP)

►C3

Berigtigelse, EUT L 176, 7.7.2015, s.  41 (2014/439/FUSP)
▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2012/642/FUSP

af 15. oktober 2012

om restriktive foranstaltninger over for HvideruslandRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets vedtog først restriktive foranstaltninger over for Hviderusland i henhold til fælles holdning 2004/661/FUSP ( 1 ). Det har til stadighed udtrykt alvorlig bekymring over den fortsatte mangel på respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten i Hviderusland, og over, at politiske fanger ikke er blevet løsladt eller rehabiliteret, og har derfor fornyet og forlænget sine foranstaltninger.

(2)

Rådet vedtog den 25. oktober 2010 afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus ( 2 ).

(3)

Specifikke betænkeligheder har ført til indførelsen af restriktive foranstaltninger over for personer, som i Pourgouridesrapporten anses for at være nøgleaktører i fire kendte personers uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999 og 2000 og de efterfølgende dækmanøvrer, eller som ikke iværksatte en uafhængig undersøgelse eller strafforfølgning af disse personers forsvinden.

(4)

Der er også blevet indført foranstaltninger over for de ansvarlige for svindelen i forbindelse med valget og folkeafstemningen den 17. oktober 2004 i Hviderusland, for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget i Hviderusland den 19. marts 2006 og den 19. december 2010 såvel som over for de ansvarlige for de alvorlige brud på menneskerettighederne og undertrykkelsen af fredelige demonstranter efter valget og folkeafstemningen.

(5)

Der ligger et særligt ansvar hos de embedsmænd, som er direkte impliceret i eller ansvarlige for svindelen i forbindelse med præsidentvalget og folkeafstemningen, som er ansvarlige for at organisere og realisere udbredelsen af falske oplysninger gennem statskontrollerede medier, som er ansvarlige for overdreven og uprovokeret magtanvendelse over for ubevæbnede og fredelige demonstranter, som er ansvarlige for gennemførelse af løbende politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner over for store grupper af repræsentanter for civilsamfundet, den demokratiske opposition, ngo'er og frie medier i Hviderusland, og som er ansvarlige for systematisk og koordineret overtrædelse af internationale menneskerettighedsstandarder og Republikken Hvideruslands love i forbindelse med retsplejen og for brug af tvang og trusler over for retlige repræsentanter for tilbageholdte og over for andre personer.

(6)

I betragtning af situationens alvor bør der også indføres foranstaltninger over for personer i ledende stillinger i Hviderusland og over for personer og enheder, der drager fordel af eller støtter Lukasjenkoregimet, især personer og enheder, som yder finansiel eller materiel støtte til regimet.

(7)

For at sikre effektiviteten af disse foranstaltninger bør de også anvendes på enheder, der ejes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er ansvarlige for alvorlige brud på menneskerettighederne eller for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition, eller hvis aktiviteter på anden måde alvorligt underminerer demokratiet eller retsstaten i Hviderusland, samt på enheder, der ejes eller kontrolleres af personer eller enheder, der drager fordel af eller støtter Lukasjenkoregimet.

(8)

Rådet bemærker, at det seneste valg den 23. september 2012 også er blevet anset for at være i strid med internationale standarder, især ifølge de foreløbige resultater fra OSCE/ODIHR's valgobservationsmission i Hviderusland, og at situationen for så vidt angår demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet ikke var blevet forbedret, og det er fortsat alvorligt bekymret over situationen i Hviderusland.

(9)

På grundlag af en vurdering af afgørelse 2010/639/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 31. oktober 2013.

(10)

Af klarhedshensyn bør de foranstaltninger, der blev indført ved afgørelse 2010/639/FUSP, indarbejdes i én retsakt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:Artikel 1

1.  Salg, levering, overførsel eller eksport af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og militært udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil, såvel som udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Hviderusland forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaterne eller ej.

2.  Det er forbudt

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, udøve mæglervirksomhed eller levere andre tjenester i tilknytning til produkter som omhandlet i stk. 1 eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Hviderusland eller til anvendelse i Hviderusland

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter som omhandlet i artikel 1, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til ydelse af teknisk bistand, udøvelse af mæglervirksomhed eller levering af andre tjenester i tilknytning hertil, til alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Hviderusland eller til anvendelse i Hviderusland

c) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a) eller b).

Artikel 2

1.  Artikel 1 finder ikke anvendelse på

a) salg, levering, overførsel eller eksport af ikkedødbringende militært udstyr eller af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for De Forenede Nationers (FN's) og Unionens institutionsopbygningsprogrammer eller EU's og FN's krisestyringsoperationer

b) salg, levering, overførsel eller eksport af ikkekampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i Hviderusland

c) ydelse af teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med sådant udstyr eller sådanne programmer og operationer

d) levering af finansieringsmidler og finansiel bistand i forbindelse med sådant udstyr eller sådanne programmer og operationer,

hvis sådan eksport og bistand på forhånd er godkendt af den relevante kompetentemyndighed.

2.  Artikel 1 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt og udelukkende til personlig brug eksporteres til Hviderusland af personel fra FN eller fra Unionen eller dens medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale.

Artikel 3

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for personer:

a) der er ansvarlige for alvorlige brud på menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, eller hvis aktiviteter på anden måde alvorligt underminerer demokratiet eller retsstaten i Hviderusland, og de personer, som er knyttet til dem

b) der drager fordel af eller støtter Lukasjenkoregimet,

som opført på listen i bilaget.

2.  Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse i sit område.

3.  Stk. 1 gælder ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a) som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b) som værtsland for en international konference indkaldt af FN eller i FN's regi

c) i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter,

eller

d) i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

4.  Stk. 3 anses også for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.  Rådet underrettes behørigt i alle tilfælde, hvor en medlemsstat indrømmer en undtagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.  Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, såfremt rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at deltage i mellemstatslige møder, herunder møder som Unionen tager initiativ til eller er vært for eller møder som en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært for, hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten i Hviderusland.

7.  En medlemsstat, der ønsker at indrømme undtagelser, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Undtagelsen anses for indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede undtagelse. Hvis et eller flere medlemmer af Rådet gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede undtagelse.

8.  I de tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 og 7 tillader en person, der er opført på listen i bilaget, indrejse i eller transit gennem sit område, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og den heraf berørte person.

Artikel 4

1.  Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a) personer, enheder eller organer, som er ansvarlige for alvorlige brud menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, eller hvis aktiviteter på anden måde alvorligt underminerer demokratiet eller retsstaten i Hviderusland, eller alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er knyttet til dem, samt juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem

b) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der drager fordel af eller støtter Lukasjenkoregimet, samt juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem,

som opført på listen i bilaget, fastfryses.

2.  Ingen midler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilaget.

Artikel 5

1.  En medlemsstats kompetente myndighed kan på vilkår, som den finder passende, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives eller stilles til rådighed, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a) er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som de har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed, mindst to uger før tilladelsen gives, har meddelt de andre kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e) skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt som de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål.

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der måtte være meddelt i medfør af denne artikel.

2.  Artikel 4, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter eller andre indtægter fra disse konti, eller

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i fælles holdning 2006/276/FUSP, Rådets afgørelse 2010/639/FUSP eller nærværende afgørelse,

og forudsat at sådanne renter eller andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet af artikel 4, stk. 1, i nærværende afgørelse.

3.  Artikel 4, stk. 1, er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet blev opført på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1.

Artikel 6

1.  Rådet vedtager efter forslag fra en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ændringer til listerne i bilaget, hvis den politiske udvikling i Hviderusland tilsiger det.

2.  Rådet underretter den pågældende person om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.  Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen herom.

Artikel 7

For at give ovennævnte foranstaltninger størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til de i denne afgørelse indeholdte.

▼M2

Artikel 8

1.  I det omfang de anvendes på Uladzimir Uladzimiravich Makei suspenderes de i artikel 3, stk. 1, omhandlede foranstaltninger, mens han beklæder posten som republikken Hvideruslands udenrigsminister.

▼M6

2.  Denne afgørelse anvendes indtil den 31. oktober 2015. Den overvåges løbende. Den kan om nødvendigt forlænges eller ændres, hvis Rådet fastslår, at målene ikke er nået.

▼B

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012.

▼M3
BILAG

Personer og enheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1A.  Personer

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich Ablameiko, Sergei Vladimirovich (Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Fødselsdato: 24.9.1956, Voronovo, Hrodnaregionen

Adresse: ул. Бобруйская, 5aMinsk, Hviderusland

Rektor på statsuniversitetet i Hviderusland. Han var ansvarlig for bortvisning af adskillige studerende fra statsuniversitetet i Hviderusland, fordi de deltog i demonstrationerne den 19. december 2010 og i andre fredelige demonstrationer i 2011.

▼M6 —————

▼M3

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravic) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Major, leder af en operativ enhed i straffekolonien IK-17 i Shklov. Lagde pres på politiske fanger ved at nægte dem deres ret til korrespondance og besøg, udstedte ordrer om at underkaste dem et strengere strafferegimente og gennemsøgninger og fremsatte trusler for at fremtvinge tilståelser. Han var direkte ansvarlig for krænkelse af politiske fangers og oppositionsaktivisters menneskerettigheder i 2011-2012 ved overdreven magtanvendelse over for dem. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

Født: 1949

Adresse: Международный гуманитарно-экономический институт. 220028, Минск, ул. Маяковского, 129Hviderusland

Rektor på det internationale humanitærøkonomiske institut. Ansvarlig for bortvisningen af studerende involveret i demonstrationer efter valget i december 2010.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

Adresse: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Vicepræsident for Pervomayski distriktsret i Minsk. Tidligere dommer ved Pervomayski Raion distriktsret i Minsk.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura og Tatsiana Grybouskaya 10 dages fængsel og Tornike Berydze 11 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Født: 1960 Fødested: Leonovo, Borisov-distriktet, Minskregionen ID: 4020160A013PB7 Adresse: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Office no 506Hviderusland

Første viceinformationsminister. Hun har siden 2003 spillet en afgørende rolle i forbindelse med fremme af statslig propaganda, der fremkalder, støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet, og ved at undertrykke mediefriheden. Den demokratiske opposition og civilsamfundet omtales systematisk negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede oplysninger.

▼M5 —————

▼M3

9.

Arlau Aliaksey (Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei (Orlov Alexey) Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Oberst, leder af KGB's center for frihedsberøvede i Minsk. Han var personligt ansvarlig for, at de tilbageholdte i ugerne og månederne, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned, blev udsat for grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Oberst, øverstbefalende for en særlig brigade i de nationale styrker i Minskforstaden Uruchie. Han havde kommandoen over sin enhed, da protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget blev slået ned med overdreven magtanvendelse. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Fødselsdato: 30.8.1967

Pasnummer: SP0013023

Adresse: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk HVIDE-RUSLAND

Vicejustitsminister med ansvar for juridisk støtte til de institutioner, der udarbejder lovgivningsmæssige og regelfastsættende retsakter. Hendes funktioner omfatter tilsyn med affattelsen af lovgivningen.

Hun var ansvarlig for rollen for og handlingerne foretaget af Hvideruslands Justitsministerium og retsvæsen, som er vigtige instrumenter til undertrykkelse af befolkningen, ved at udarbejde love, der er undertrykkende over for civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M6

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresse: БФСО »Динамо«220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Har deltaget aktivt i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere vicechef for KGB med ansvar for personale og tilrettelæggelse af arbejdet var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Overgik til reservestyrkerne i maj 2012.

Desuden medlem af centralrådet for CJSC Dinamo-Minsk, der er opført under afsnit B, punkt 20.

▼M3

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

Adresse: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Dommer ved Minsks Zavodskoi distriktsret.

Han var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte han civilsamfundsaktivisterne Ihar Pashkovich, Dzimtry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski og Artsem Kuzmin 10 dages fængsel. Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Han godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod den tiltalte.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Muligt fødeår: 1978

Adresse: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Dommer ved Leninski distriktsret i Minsk. Den 24. november 2011 dømte han Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsfor-kæmpere, chef for det hviderussiske menneskerettighedscenter "Vyasna" og næstformand for FIDH. Sagen foregik på en måde, der var i klar strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Dommer ved Minsks Partizanski distriktsret. Han var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte han civilsamfundsaktivisterne Siarhei Piakarchyk og Siarhei Navitski 13 dages fængsel og Yauhen Kandrautsu 11 dages fængsel. Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Han godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod den tiltalte.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Offentlig anklager ved Oktiabrski (Kastrichnitski) distriktsret i Minsk. Han arbejdede med retssagen mod Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich og Vladimir Homichenko. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tog udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og var ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Fødselsdato: 29.4.1965

Adresse: Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

Oberst, politichef i Minsk. Siden sin udnævnelse til politichef i Minsk den 21. oktober 2011 har han som øverstbefalende været ansvarlig for undertrykkelse af omkring 12 fredelige demonstranter i Minsk, som senere blev dømt for overtrædelse af loven om store arrangementer. Igennem flere år har han ledet politiaktioner mod gadedemonstranter fra oppositionen.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich (Barysyonak, Anatol Uladzimiravic) Borisenok, Anatoli Vladimirovich (Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Dommer ved Partizanski distriktsret i Minsk. I 2010-2011 idømte han følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.6.23, Belush Zmitser, 20 dagbøder (700 000 BLR); b) 2010.12.20, Zhawnyak Ihar, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Nyestser Aleh, 10 dages fængsel; d) 2010.12.20, Trybushewski Kiryl, 10 dages fængsel; e) 2010.12.20, Murashkevich Vyachaslaw, 10 dages fængsel. Han idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

Fødselsdato: 16.5.1950

Fødested: Kliukovichi, Novogrudokdis-triktet, Hrodnaregionen

Rektor på Minsks statsuniversitet for informatik og radioelektronik. Ansvarlig for bortvisningen af studerende involveret i demonstrationer efter valget i december 2010.

▼M7

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляксандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Fødselsdato: 26.11.1962, Kasakhstan

Adresse: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Vicegeneraldirektør for Beltelecom med ansvar for eksterne forbindelser og forbindelser med statsinstitutionerne. Tidligere direktør for informations- og analysecentret i præsidentens administration, der handler som en af hovedmændene bag den statslige propaganda og støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet.

▼M5 —————

▼M3

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

DOB: 1964

Adresse:

10, Kollektornaya str. 220004 Minsk HVIDERUSLAND

Første vicejustitsminister med ansvar for domstolstjenester, civilstand og registreringstjenesteydelser. Hans ansvarsområder omfatter tilsyn og kontrol med advokatstanden. Han har spillet en afgørende rolle ved næsten systematisk at fratage advokater, der har forsvaret politiske fanger, deres bestalling.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich (Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich) Bortnik, Sergei Aleksandrovich (Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Fødselsdato: 28.5.1953

Fødested: Minsk

Adresse: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Pasnummer: MP0469554

Offentlig anklager.

I 2006 førte han sagen mod den tidligere præsidentkandidat Alyaksandr Kazulin, der var tiltalt for i marts 2006 at have organiseret protester mod svindelen i forbindelse med valget. Det anklageskrift, han fremlagde, var politisk motiveret og indeholdt klare overtrædelser af strafferetsplejeloven. I april 2012 godkendte han desuden, at den fremtrædende politiske aktivitst Pavel Vinagradau blev pålagt forebyggende politiovervågning i to år.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

Adresse: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Vicepræsident for Zavodskoi distriktsret i Minsk, tidligere dommer ved Zavodskoi distriktsret i Minsk. Hun arbejdede med sagen mod Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa,

Adresse: Суд Октябрьского района г. Минск, 220027 ул. Семашко, 33

Vicepræsident for Kastrichnitski distriktsret i Minsk med ansvar for straffesager og tidligere dommer ved Oktiabrski (Kastrichnitski) distriktsret i Minsk. Hun arbejdede med retssagen mod Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia og Vladimir Homichenko. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

Fødselsdato: 26.2.1952

Fødested: Vershok, Baranovichy-distriktet, Brestregionen

Adresse: Белорусский государственный педагогический университет 220050, Беларусьг. Минск, ул. Советская, 18

Medlem af den centrale valgkommission (CEC). Som medlem af CEC var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

▼M5 —————

▼M3

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Vicechef for KGB, tidligere chef for KGB i Brestregionen. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Brestregionen og i Hviderusland.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk, tidligere dommer ved den centrale distriktsret i Minsk. Den 26. oktober 2011 idømte han civilsamfundsaktivisten Siarhei Kazakou 10 dages fængsel. Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Han godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod den tiltalte.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Fødselsdato: 17.10.1937

Fødested: Minsk

ID: 3171037A004PB4

Adresse: Общественное объединение "Союз писателей Беларуси"220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Leder af den regimetro fagforening for forfattere, formand for Hvideruslands offentlige råd for moral (der medvirker ved regimets censuraktiviteter) og tidligere formand for overhusets udenrigsudvalg. Han er en af præsident Lukasjenkos nære støtter og spiller en nøglerolle i forbindelse med regimets propaganda og censur.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Adresse: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Vicepræsident for Minsks Frunzenski distriktsret, tidligere dommer ved Minsks Frunzenski distriktsret, som behandlede sagerne vedrørende demonstranterne Aleksandr Otroshchenkov (idømt 4 års fængsel med afsoning under skærpede forhold), Aleksandr Molchanov (3 år) og Dmitri Novik (3,5 års fængsel med afsoning under skærpede forhold). Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer ved Minsks Moskovski Raion distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka og Henadz Chebatarovich henholdsvis 10, 11 og 12 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

▼M6

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

image

image

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Vicechef for KGB med ansvar for udenlandsk efterretning siden april 2014. Som oberst var han øverstbefalende for antiterrorenheden i KGB, enheden »Alpha«. Han deltog personligt i umenneskelig og nedværdigende behandling af oppositionsaktivister i KGB's center for frihedsberøvede i Minsk, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

▼M6 —————

▼M6

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Tidligere vicepræsident og dommer ved Partizanski distriktsret i Minsk (indtil 18.6.2012).

Hun behandlede retssagen mod den tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, civilsamfundsaktivisten Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

▼M3

36.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Offentlig anklager i retssagen mod de tidligere præsidentkandidater Nikolai Statkevich og Dmitri Uss samt de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov og Dmitri Bulanov. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tog udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

Som statsanklager modsatte han sig appellen fra Ales Byalyatski vedrørende den dom, som han blev idømt ved Minsks Pervomaiski distriktsret, selv om Byalyatskis retssag blev ført på en måde, der var klart i strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich (Chyzh, Yury Aliaksandravich) Chizh, Iuri Aleksandrovich (Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Fødested: Soboli, Bierezovsky Rajon, Brestkaja Oblast (Соболи, Березовский район, Брестская область)

Fødselsdato: 28.3.1963

Pasnummer: SP 0008543 (nuværende gyldighed tvivlsom).

Iury Chyzh sættes i forbindelse med præsident Lukasjenko og hans sønner og drager fordel af eller støtter Lukasjenkoregimet, navnlig gennem sit holdingselskab LLC Triple. LLC Triples aktiviteter omfatter aktiviteter som følge af offentlige udbud og koncessioner fra regimet. I juni 2013 fik han af præsident Lukasjenko tildelt den højeste statslige udmærkelse for sine tjenester. De poster, Iury Chyzh besidder inden for sport, især som medlem af centralrådet for præsidentens sportsklub, formand for bestyrelsen for fodboldklubben FC Dynamo Minsk og formand for det hviderussiske brydeforbund, bekræfter hans tilknytning til regimet.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Fødselsdato: 29.9.1955, Senno, Vitebskregionen

Adresse: Белтеле-радиокомпания,ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Generaldirektør for det statslige radio- og tv-selskab. Beskriver sig selv som autoritær demokrat og var ansvarlig for fremme af statslig tv-propaganda, som støttede og retfærdiggjorde undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet efter valget i december 2010. Den demokratiske opposition og civilsamfundet omtales systematisk negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede oplysninger.

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

Dubinina/Rovdo, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА/ РОЎДА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА/ РОВДО, Жанна Петровна

Adresse: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Dommer ved Zavodskoi distriktsret i Minsk. I 2010 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2010.12.20, Hulyak Vital, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Vaskabovich Lyudmila, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Urywski Alyaksandr, 10 dages fængsel; d) 2010.12.20, Stashulyonak Veranika, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); e) 2010.12.20, Say Syarhey, 10 dages fængsel; f) 2010.12.20, Maksimenka Hastassya, 10 dages fængsel; g) 2010.12.20, Nikitarovich Yuliya, 10 dages fængsel. Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

▼M6

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

image

image

Fødselsdato: 1964

Fødested: Oshmiany, Hrodnaregionen

Adresse: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Offentlig anklager i Vitebskregionen indtil 2.8.2011. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010. Dette omfatter ansvaret for sager mod Siarhei Kavalenka og Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Fødselsdato: 20.9.1954

Fødested: Chashnikidistriktet, Vitebskregionen

ID: 3200954E045PB4

Adresse: Гродненская региональная таможня230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Chef for Hrodnaregionens toldkomité, tidligere første næstformand, KGB (2005-2007), tidligere vicechef for statstoldkomitéen.

Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, særlig i 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Fødselsdato: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Tidligere vicechef i KGB (siden juli 2013) med ansvar for udenlandsk efterretning. Han havde en del af ansvaret for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M3

43.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

Adresse: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Dommer ved Minsks Centraldistriktsret. Han var direkte involveret i retssagerne mod fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte han civilsamfundsaktivisterne Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak og Euhen Vaskovich henholdsvis 10, 11 og 12 dages fængsel. I juni, juli og oktober 2011 idømte han adskillige andre aktivister 10 og 11 dages fængsel. Den 25. februar 2013 idømte han for lukkede døre aktivisten Anatol Naumovich 15 dages fængsel. Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Han godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod den tiltalte.

44.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich (Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Fødselsdato: 27.8.1962

Tidligere vicechef for indenrigsministeriets akademi. Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. I sin tidligere rolle (indtil juni 2011) som leder af militsen i Minsk by havde han kommandoen over militsstyrkerne i Minsk, som brutalt nedkæmpede en demonstration den 19. december 2010.

▼M6 —————

▼M3

47.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Fødselsdato: 19.1.1953

Fødested: Behoml, Behomlskidistriktet, Minskregionen

Medlem af parlamentets underhus, leder af komitéen for sikkerhed, forsvar og bekæmpelse af kriminalitet i den parlamentariske forsamling for statsunionen mellem Rusland og Hviderusland. Tidligere viceindenrigsminister og øverstbefalende for de interne tropper.

Som øverstbefalende for de interne tropper var han ansvarlig for den voldelige nedkæmpelse af demonstrationen den 19. december 2010 i Minsk, hvor hans tropper var de første, der blev aktivt inddraget.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Født: 15.12.1952, Borisov

Adresse: ул. Короля,3,

Rektor for det private "Hviderussisk retsinstitut" ("Belarus Institute of Law"). Da han var justitsminister, udarbejdede hans tjenestegrene love, der undertrykker civilsamfundet og den demokratiske opposition. Han nægtede også at registrere ngo'er og politiske partier eller fratog dem deres registrering og han ignorerede ulovlige handlinger, der blev begået af sikkerhedstjenestene mod befolkningen.

49.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich (Harbatouski, Iury Aliaksandravich) Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich (Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

Adresse: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Dommer ved Pervomaiski distriktsret i Minsk. I 2010 idømte han følgende repræsentanter for civilsamfundet fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2010.12.20, Hubskaya Iryna, 10 dages fængsel; b) 2010.12.20, Kaptsiuh Dzmitry, 10 dages fængsel; c) 2010.12.20, Mikheyenka Yahor, 12 dages fængsel; d) 2010.12.20, Burbo Andrey, 10 dages fængsel; e) 2010.12.20, Pushnarova Hanna, 10 dages fængsel; f) 2010.12.20, Shepuraw Mikita, 15 dages fængsel; g) 2010.12.20, Zadzyarkowski Andrey, 10 dages fængsel; h) 2010.12.20, Yaromyenkaw Yawhen, 10 dages fængsel. Han idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

Den 17. december 2012 idømte han den fremtrædende borgerrettighedsaktivist Pawel Vinahradau 5 dages fængsel, og den 18. april 2013 idømte han Uladzimir Yaromenak, en anden fremtrædende borgerrettighedsaktivist, 15 dages fængsel.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Adresse:

»Институт национальной безопасности Республики Беларусь«220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Vicechef for instituttet for national sikkerhed (KGB-skole) og tidligere chef for KGB i Vitebskdistriktet.

Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Vitebskregionen.

51.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Anklager, der førte sagen mod Byalyatski ved byretten i Minsk efter Byalyatskis anmodning til retten vedrørende sin tilbageholdelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

52.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich Germanovich, Sergei Mikhailovich (Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

Adresse: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Dommer ved Oktiabrski distriktsret i Minsk. I 2010 idømte han følgende repræsentanter for civilsamfundet fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2010.12.20, Sidarevich Katsyaryna, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Lyskavets Paval, 15 dages fængsel; c) 2010.12.20, Sachylka Syarhey, 15 dages fængsel; d) 2010.12.20, Krawtsow Dzianis, 10 dages fængsel; e) 2010.12.20, Vyarbitski Uladzimir, 15 dages fængsel; f) 2010.12.20, Newdakh Maksim, 15 dages fængsel. Han idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland. Den 31.8.2012 idømte han aktivisten Pavel Eutsikhieu 5 dages fængsel.

53.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Fødselsdato: 21.10.1977

Fødested: Minsk

Chefredaktør på "Belorusskaia Dumka", månedsbladet fra præsidentens administration.

Han er blandt den trykte presses mest højrøstede og indflydelsesrige medlemmer af den statslige propagandamaskine. Han har støttet og retfærdiggjort undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet, som systematisk omtales negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede oplysninger, navnlig efter præsidentvalget i 2010.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Adresse: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Dommer og vicepræsident ved Leninski distriktsret i Minsk. Hun arbejdede med retssagerne mod de tidligere præsidentkandidater Nikolai Statkevich og Dmitri Uss samt de politiske aktivister og civilsamfundsaktivister Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov og Dmitri Bulanov. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

▼M6

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich (Gureyev Sergey Viktorovich)

image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Har deltaget aktivt i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere viceindenrigsminister og forundersøgelseschef var han ansvarlig for den voldelige nedkæmpelse af demonstrationerne og krænkelserne af menneskerettighederne under efterforskningen i forbindelse med valget i december 2010. Overgik til reservestyrkerne i februar 2012. Nu general i reservestyrkerne.

▼M3

55.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer ved Moskovsky distriktsret i Minsk.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Aleksandryna Alibovich og Volha Kashtalian 10 dages fængsel og Aliaksei Varonchanka og Eryk Arlou 12 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

57.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich (Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Fødselsdato: 23.9.1946

Fødested: Unecha, Brianskregionen, Rusland/USSR

Adresse: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Chefredaktør på avisen "Sovietskaia Belarus", der er præsidentens administrations avis og den vigtigste propagandaavis, og tidligere medlem af parlamentets overhus udpeget af præsident Lukasjenko.

Han er blandt den trykte presses mest højrøstede og indflydelsesrige medlemmer af den statslige propagandamaskine. Han har støttet og retfærdiggjort undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet, som systematisk omtales negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede oplysninger. Han var særlig aktiv i den forbindelse efter nedkæmpelsen af de fredelige demonstrationer den 19. december 2010 og de efterfølgende protester.

58.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich (Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich) Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich (Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Født: 22.4.1976, Borisov

Præsidentens assistent, leder af den ideologiske afdeling, præsidentens administration.

Han er hovedmanden bag regimets ideologi og den statslige propaganda, som støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet. Den demokratiske opposition og civilsamfundet omtales systematisk negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede oplysninger.

59.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna (Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna) Ermoshina, Lidiia Mikhailovna (Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Fødselsdato: 29.1.1953

Fødested: Slutsk (Minskregionen)

Formand for Hvideruslands centrale valgkommission. Siden 1996 har hun været en af hovedpersonerne bag svindelen i forbindelse med valgene og folkeafstemningen, særlig i 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguevich (Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Leder af KGB's enhed for statskommunikation. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Fødselsdato: 26.11.1961

Fødested: Buchani, Vitebskdistriktet

Adresse: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Pasnummer: MP0515811

Vicepræsident for Minsks centrale distriktsret. Vicepræsident for Minsks centrale distriktsret Vicepræsident for Minsks centrale distriktsret Tidligere dommer ved Minsks centrale distriktsret. Vicepræsident for Minsks centrale distriktsret Vicepræsident for Minsks centrale distriktsret Den 6. august 2006 idømte han civilsamfundsaktivisterne fra borgerretsinitiativet "Partnerskab" fængsel for at have overvåget præsidentvalget i 2006. Nikolai Astreiko blev idømt to års fængsel, Timofei Dranchuk et års fængsel og Aleksandr Shalaiko og Enira Bronitskaya hver 6 måneders fængsel. I 2007, 2010, 2011 og 2012 idømte han en række aktivister flere dages fængsel; navnlig den 20. december 2010, hvor han idømte Andrei Luhin, Serhey Krauchanka og Stanislau Fedorau 10 dages fængsel og Volha Chernykh 12 dages fængsel. Den 21. december 2010 idømte han Mykalai Dzemidenka 15 dages fængsel.

Den 20. december 2011 idømte han to aktivister, som havde deltaget i en aktion til markering af begivenhederne den 19. december 2010, henholdsvis 15 og 12 dages fængsel.

Den 6. september 2012 idømte han Aliaksey Tseply 5 dages fængsel for angiveligt at have gjort modstand mod en politimand, mens han var i færd med at uddele en oppositionsavis i det centrale Minsk.

Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven.

▼M6

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Fødselsdato: 1968

Adresse: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Chef for det regionale politi i Vitebsk (siden juni 2012), politigeneral (siden 2013). Tidligere vicechef for politiet i Minsk og leder af uropatruljen (OMON) i Minsk. Han havde kommandoen over de tropper, som nedkæmpede den fredelige demonstration den 19. december 2010, og han deltog personligt i den brutale fremfærd, for hvilken han i februar 2011 modtog en pris samt en skriftlig anerkendelse fra præsident Lukasjenko. I 2011 havde han også kommandoen over de tropper, der nedkæmpede adskillige andre demonstrationer med deltagelse af politiske aktivister og fredelige borgere i Minsk.

▼M3

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Anklager i Minsk by, hvor appellen af dommen over Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i Molodoi Front (Ung Front), blev afvist i 2011. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

64.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов, Вадим Дмитриевич

Fødselsdato: 30.10.1964

Fødested: Ukraine

ID: 3301064A004PB5

Adresse: 220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Næstformand, den centrale valgkommission (CEC). Som medlem af CEC var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

65.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Vicechef for forsyningsafdelingen i direktoratet for ideologi og personale i Minsks kommunale indenrigsafdeling. I februar 2011 modtog han en pris og en skriftlig anerkendelse fra præsident Lukasjenko for sin aktive deltagelse i og udførelse af ordrer under nedkæmpelsen af de demonstrationer, der fandt sted den 19. december 2010.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Adresse: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk HVIDERUSLAND

Hjælper/rådgiver for justitsministeren. Som justitsministerens hjælper var han ansvarlig for Hvideruslands Justitsministeriums og retsvæsens rolle og handlinger ved at udarbejde love, der er undertrykkende over for civilsamfundet og den demokratiske opposition, at overvåge dommernes og anklagernes arbejde, at nægte at registrere ngo'er og politiske partier eller fratage dem deres registrering, at træffe afgørelser mod advokater, som forsvarer politiske fanger, og bevidst at ignorere sikkerhedstjenesternes ulovlige handlinger over for befolkningen.

67.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

Fødselsdato: 17.7.1977

Nuværende pasnummer: MP3260350

Øverstbefalende for våben- og teknikforsyning i den motoriserede patruljetjeneste.

I februar 2011 modtog han en pris og en skriftlig anerkendelse fra præsident Lukasjenko for sin aktive deltagelse i og udførelse af ordrer under nedkæmpelsen af de demonstrationer, der fandt sted den 19. december 2010.

▼M6

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровiч Какунiн)

КАКУНИН, Александр Александрович

image

Leder af straffekolonien IK-2 i Bobruisk

Ansvarlig for umenneskelig behandling af de politiske fanger A. Sannikau og A. Beliatski i straffekoloni IK-2 i Bobruisk. Oppositionsaktivister blev tortureret, nægtet adgang til advokatbistand og anbragt i isolation i straffekolonien under hans tilsyn. Kakunin lagde pres på A. Beliatski og A. Sannikau for at få dem til at underskrive en ansøgning om benådning.

▼M3

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Chef for KGB i Minskregionen og Minsk by og tidligere vicechef i KGB for Minsk. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M6 —————

▼M3

71.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Tidligere dommer ved byretten i Minsk. Som meddommer afviste hun appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret og Oleg Fedorkevich. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

72.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

Fødselsdato: 24.1.1953

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk. Som byretspræsident afviste han appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik og Aleksandr Molchanov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

▼M6

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Fødselsdato: 3.1.1954

Fødested: Akulintsi, Mogilevregionen

ID: 3030154A124PB9

Adresse: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Nære forbindelser til præsident Lukasjenko, som han arbejdede tæt sammen med i 1980'erne og specielt i 1990'erne. Vicechef for den nationale olympiske komité (chefen er Alexandr Lukasjenko), chef for håndboldforbundet. Tidligere formand for parlamentets underhus, udpeget af præsidenten. Han var en af hovedmændene bag svindelen i forbindelse med præsidentvalget i 2006.

Han har af præsidentens administration fået foræret en bolig i Drozdydistriktet i Minsk, hvor eliten bor.

▼M3

74.

Karovina, Natallia Uladzimirauna (Karovina, Natallya Uladzimirauna) Korovina, Natalia Vladimirovna (Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

Adresse: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Dommer ved Frunzenski distriktsret i Minsk. I 2010-2012 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer eller deres borgerretsaktiviteter: a) 2012.09.18, Vinahradau Pavel, 12 dages fængsel; b) 2012.06.30, Kostka Mikhas, 6 dages fængsel; c) 2011.06.30, Sytsko Stefan, 10 dages fængsel; d) 2011.06.30, Arapinovich Alyaksandr, Yukhnowski Dzyanis og Tsyareshchanka Uladzimir 25 dagbøder (875 000 BLR); e) 2011.06.30, Sarachuk Yulian, 25 dagbøder (875 000 BLR); f) 2011.06.23, Shewtsow Syarhey, 8 dagbøder (280 000 BLR); g) 2010.12.20, Vashkevich Alyaksandr, 10 dages fængsel; h) 2010.12.20, Myadzvedz Lyeanid, 10 dages fængsel. Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

75.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Fødselsdato: 28.4.1964

Fødested: Novokuznetsk, Rusland

Adresse: Минский городской исполнительный комитет пр-т Независимости 8, г. Минск

Førstesekretær i det regimetro kommunistparti. Tidligere leder af den regionale valgkommission, Minsk by, tidligere medlem af underhuset, nuværende viceborgmester i Minsk. Som formand for en regional valgkommission ved præsidentvalget var han direkte ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget, særlig i 2006 og 2010 i Minsk by. Som viceborgmester i Minsk har han kontrol med organiseringen af stormøder, demonstrationer og marcher og organiseringen af og ideologisk opsøgende arbejde i forbindelse med folkeafstemninger og valg.

▼M6 —————

▼M3

77.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

Adresse: 220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Medlem af den centrale valgkommission (CEC). Som medlem af CEC var hun ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

▼M6

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Tidligere direktør for fangelejren i Horki. Han var ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte, navnlig for forfølgelse og pinefuld behandling af civilsamfundsaktivisten Dmitri Dashkevich, som blev fængslet i forbindelse med valget den 19. december 2010, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M3

79.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer ved Minsks Moskovski Raion distriktsret.

Han var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte han civilsamfundsaktivisterne Siarhei Arlou og Dzmitry Kresik 12 dages fængsel og Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko og Hanna Dainiak 10 dages fængsel.

Den 27. december 2010 idømte han næstformanden for Molodoi Front (Ung Front) 10 dages fængsel for hans deltagelse i demonstrationen den 19. december 2010.

Den 4. og den 7. juli, den 8. november og den 20. december 2011 dømte han flere aktivister (Viktoriya Bandarenka til 10 dages fængsel, Andrei Zakhareuski til 5 dages fængsel, Mikhail Muski til 7 dages fængsel og Raman Grytsevich til 7 dages fængsel).

Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Han godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod den tiltalte.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Offentlig anklager i sagen mod de tidligere præsidentkandidater Vladimir Neklyaev og Vitaly Rimashevsky, medlemmerne af Neklyaevs kampagnegruppe Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta og Sergei Vozniak samt næstformand i Ung Front Anastasia Polozhanka. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tog udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

81.

Kaziiatka, Iury Vasilievich (Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich (Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Født: 24.4.1964, Brest

Adresse: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6

Medlem af parlamentets overhus udpeget af Alexandr Lukasjenko. Generaldirektør for den offentlige tv-station "Stolichnoe Televidenie", ophavsmand til og studievært på tv-programmet "Billedet af Verden". Dette program er et instrument i den statslige propaganda, som støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet. Den demokratiske opposition og civilsamfundet omtales systematisk negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede oplysninger.

Han var særlig aktiv i den forbindelse efter nedkæmpelsen af de fredelige demonstrationer den 19. december 2010 og de efterfølgende protester.

▼M6 —————

▼M3

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Seniorkonsulent i afdelingen for sociale organisationer, partier og ngo'er i justitsministeriet. Han har siden 2001 medvirket aktivt ved undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition ved personligt at nægte at registrere ngo'er og politiske partier, hvilket i mange tilfælde har ført til deres nedlæggelse.

84.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer ved Minsks Moskovski distriktsret.

Han var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20., 22. og 27. december 2010 idømte han civilsamfundsaktivisterne Alyaksandra Suslava og Svitlana Pankavets 10 dages fængsel, Fedar Masliannikau og Mikhas Lebedz 12 dages fængsel og Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski og Mikhas Pashkevich 15 dages fængsel. I 2011, 2012 og 2013 idømte han andre aktivister fra 7 til 14 dages fængsel. Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven.

Han godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod den tiltalte.

▼M6

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresse: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Offentlig anklager i Minsk by. Tidligere offentlig anklager i Brestregionen. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

Forfremmet i februar 2011.

▼M3

86.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk. Som meddommer afviste han appellen af dommen over den politiske aktivist Vasili Parfenkov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Han forkastede den 24. januar 2012 appellen fra Ales Byalyatski vedrørende den dom, som han blev idømt ved Minsks Pervomaiski distriktsret, selv om Byalyatskis retssag blev ført på en måde, der var klart i strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

87.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk. Som byretspræsident afviste han appellerne af dommene over de tidligere præsidentkandidater Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov og (som meddommer) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik og Aleksandr Molchanov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

88.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna (Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna) Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna (Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

Adresse: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Dommer ved Zavodskoi distriktsret i Minsk. Den 27. maj 2011 idømte hun aktivisterne Ihar Alinevich, Nikolai Dziadok og Aliaksandr Frantskevich henholdsvis 8, 4,5 og 3 års fængsel. Hun idømte desuden følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2010.12.20, Makarenka Adam, 6 dages fængsel; b) 2010.12.20, Bachyla Uladzimir, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Kukalyew Syarhey, 10 dages fængsel; d) 2010.12.20, Astafyew Alyaksandr, 10 dages fængsel; e) 2010.12.20, Yazerski Raman, 10 dages fængsel; f) 2010.12.20, Sapranyetskaya Darya, 10 dages fængsel; g) 2010.12.20, Aheyeva Iryna,10 dages fængsel; h) 2010.12.20, Drahun Alyaksandr, 10 dages fængsel; i) 2010.12.20, Shambalava Tatsyana, 10 dages fængsel; j) 2010.12.20, Dzyemidzyuk Barys, 10 dages fængsel; k) 2010.12.20, Kassabuka Alyaksandr, 10 dages fængsel.

Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

▼M7

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Tidligere leder af den regionale valgkommission i Brestregionen ved præsidentvalget i 2010. Leder af den regionale valgkommission i Brestregionen ved lokalvalget i marts 2014. Leder af den regimetro regionale fagbevægelse.

Som formand for en regional valgkommission var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og for svindel i forbindelse med lokalvalget i marts 2014 i Brestregionen.

▼M6 —————

▼M3

91.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich (Kochyk, Aliaksandr Vasilievich) Kochik, Aleksandr Vasilyevich (Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Dommer ved Partizanski distriktsret i Minsk. I 2010-2011 idømte han følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.07.07, Revut Yawhen, 8 dages fængsel, b) 2011.07.04, Nikitsenka Katsyaryna, 5 dages fængsel; c) 2011.06.23, Kazak Zmitser, 28 dagbøder (980 000 BLR); d) 2010.12.20, Dzyezidzenka Dzianis, 12 dages fængsel; e) 2010.12.20, Navumovich Syarhey, 14 dages fængsel; f) 2010.12.20, Kavalenka Wsevalad, 15 dages fængsel; g) 2010.12.20, Tsupa Dzyanis, 15 dages fængsel; h) 2010.12.20, Makashyn Syarhey, 10 dages fængsel; i) 2010.12.20, Zhakhavets Illya, 10 dages fængsel. Han idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

92.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

Adresse: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Vicedirektør for informations- og analysecentret i præsidentens administration. En af hovedmændene bag og et vigtigt talerør for den statslige propaganda, som fremkalder, støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet. Den demokratiske opposition og civilsamfundet omtales systematisk negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede oplysninger.

▼M6

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Har aktivt undergravet demokratiet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som offentlig viceanklager indtil 2012 ledede han og var direkte involveret i alle de efterretningsaktiviteter, som blev gennemført af anklagemyndigheden mod uafhængige og oppositionelle enheder, herunder i 2010.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresse: Суд Советского района г. Минска220113, г. Минск, Логойский тракт, 3Tlf.: +375 17 280 83 40

Chef for Sovetski distriktsret i Minsk, tidligere dommer ved Sovetski distriktsret i Minsk, som godkendte afvisningen af Byalyatskis appel. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

General, chef for KGB i Hrodnaregionen. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hrodnaregionen.

▼M7 —————

▼M6

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

General, tidligere leder af GRU (Forsvarsministeriets efterretningsafdeling) og vicestabschef for de væbnede styrker i Hviderusland (indtil februar 2013). Ansvarlig for efterretningstjenestens undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M3

98.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna (Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna) Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna (Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

Adresse: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Dommer ved Leninski distriktsret i Minsk. I 2010 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2010.12.20, Krawchuk Volha, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Charukhina Hanna, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Dubovik Alena, 15 dages fængsel; d) 2010.12.20, Boldzina Alena, 12 dages fængsel; e) 2010.12.20, Syrakvash Andrey, 15 dages fængsel; f) 2010.12.20, Maksimenka Hastassya, 12 dages fængsel; g) 2010.12.20, Nikitarovich Yuliya, 15 dages fængsel. Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

▼M6 —————

▼M7

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Fødested: Pekalin, Smolevichidistriktet

Adresse: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Chef for afdelingen for videnskabelig forskning ved statsuniversitetet for kultur og kunst. Tidligere vicedirektør for informations- og analysecentret i præsidentens administration, der handler som en af hovedmændene bag den statslige propaganda og støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet.

▼M6 —————

▼M3

103.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

Adresse: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная, 22

Offentlig viceanklager. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Fødselsdato: 25.7.1959

Fødested: Ali-Bairamly, Aserbajdsjan

ID: 3250759A066PB3

Rådgiver for CIS' eksekutivkomité. Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som indenrigsminister havde han kommandoen over indenrigsministeriets tropper, som brutalt nedkæmpede den fredelige demonstration den 19. december 2010, og han har udtrykt en vis stolthed over dette ansvar. Overgik til hærens reservestyrker i januar 2012.

▼M6

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresse: KGB's uddannelsescenter Бядули 2, 220034, Минск

General, chef for KGB's uddannelsescenter og tidligere chef for KGB i regionen og byen Minsk.

Som ansvarlig for oplæring og uddannelse af KGB-personale var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. I sin tidligere stilling var han ansvarlig for KGB's tilsvarende undertrykkelse i byen og regionen Minsk.

▼M3

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Født: 1973,

Minsk

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer ved Minsks Moskovski Raion distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisten Anastasia Lazareva 10 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

107.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich (Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

Adresse: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Dommer ved Minsks Oktiabrski Raion distriktsret.

Han var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte han civilsamfundsaktivisterne Raman Scherbau og Vital Tratsiakou 10 dages fængsel og Yuri Krylovich og Pavel Kavalenka 15 dages fængsel samt aktivisterne fra Molodoi Front (Ung Front) Zmitser Kremenitski og Uladzimir Yaromenak henholdsvis 14 og 15 dages fængsel. I 2012 idømte han andre aktivister, især aktivister fra Molodoi Front (Ung Front), 10 til 15 dages fængsel. Den 17. juli 2012 idømte han Raman Vasiliev og Uladzimir Yaromenak henholdsvis 12 og 15 dages fængsel. Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Han godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod den tiltalte.

108.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

Adresse: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Dommer ved Frunzenski distriktsret i Minsk. I 2010-2011 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.07.07, Melyanets Mikalay, 10 dages fængsel; b) 2011.06.30, Shastseryk Uladzimir, 10 dages fængsel; c) 2011.06.30, Zyakaw Eryk, 10 dages fængsel; d) 2011.04.25, Grynman Nastassiya, 25 dagbøder (875 000 BLR); e) 2010.12.20, Nikishyn Dzmitry, 11 dages fængsel. I 2012-2013 idømte hun desuden flere aktivister fængselsstraffe. Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

Adresse: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Dommer ved Zavodskoi distriktsret i Minsk. Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau og Tatsyana Vaikovih 10 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Født: 31.8.1947,

Minsk

Medlem af bestyrelsen for den regimetro forfatterforening. Ansvarlig for at organisere og gennemføre formidlingen af forfalskede oplysninger gennem statskontrollerede medier. Som tidligere viceinformationsminister spillede han en afgørende rolle i forbindelse med fremme af statslig propaganda, der støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet. Den demokratiske opposition og civilsamfundet er systematisk blevet omtalt negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede og urigtige oplysninger.

111.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

Adresse: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Offentlig viceanklager ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Fødselsdato: 18.1.1951

Nevinyany, Minskregionen (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

ID: 3180151H004PB2

Sekretær for Hvideruslands centrale valgkommission.

Siden 2000 har han været en af hovedmændene bag svindelen i forbindelse med valgene og folkeafstemningerne, særlig i 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Fødselsdato: 14.5.1947

Formand for det regimetro hviderussiske journalistforbund. Chefredaktør på ministerrådets avis "Republika". I denne stilling er han blandt den trykte presses mest højrøstede og indflydelsesrige medlemmer af den statslige propagandamaskine. Han har støttet og retfærdiggjort undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet, som systematisk omtales negativt og nedsættende med anvendelse af forfalskede oplysninger, navnlig efter præsidentvalget i 2010.

▼M6

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresse: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Under valgkampen op til præsidentvalget i 2010 blev han udpeget af formanden for den centrale valgkommission. Første næstformand (genudpeget den 21. januar 2014) for tilsynsrådet, der har til opgave at overvåge overholdelsen af procedurer og regler i forbindelse med valgkampagner i medierne, og har som sådan spillet en aktiv rolle for regimepropagandaen under valgkampagnerne i 2010 og 2012. Den 26. oktober 2011 blev han tildelt ordenen »Franzisk Skorina« af præsidenten. I september 2012 nægtede han at optage medlemmer af de uafhængige medier i rådet. Første viceredaktør på avisen »Sovietskaia Belarus«, der er præsidentens administrations avis og den vigtigste propagandaavis. Regeringsvenlig kilde, der har forfalsket fakta og fremsat urimelige kommentarer om de igangværende processer i Hviderusland over for den demokratiske opposition og civilsamfundet, der systematisk fremhæves på en negativ og nedsættende måde, navnlig efter præsidentvalget i 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Tidligere chef for KGB i Gomelregionen og tidligere vicechef for KGB i Gomel. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Gomelregionen. Han blev fjernet fra sin stilling af præsidenten den 2. april 2014 for upassende opførsel.

▼M3

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Adresse: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Dommer ved Pervomaiski distriktsret i Minsk. I 2010-2011 idømte han følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.07.14, Struy Vitali, 10 dagbøder (350 000 BLR); b) 2011.07.04, Shalamitski Paval, 10 dages fængsel; c) 2010.12.20, Sikirytskaya Tatsyana, 10 dages fængsel; d) 2010.12.20, Dranchuk Yuliya, 13 dages fængsel; e) 2010.12.20, Lapko Mikalay, 12 dages fængsel; f) 2010.12.20, Pramatoraw Vadzim, 12 dages fængsel. Han idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

▼M6

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Fødselsdato: 27.1.1944

Fødested: Karabani, Minskregionen

Har aktivt undergravet demokratiet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som formand for udvalget for statskontrol (indtil 2010) var han en af hovedmændene i sagen mod Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, leder af det hviderussiske menneskerettighedscenter Vyasna og næstformand for FIDH. A. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Stedfortrædende leder af straffekolonien IK-9 i Mazyr.

Ansvarlig for umenneskelig behandling af D. Dashkevich, herunder tortur og nægtet adgang til retlige repræsentanter. Lopatko havde en central stilling i den straffekoloni, hvor Dashekevich blev holdt fanget, og hvor der blev udøvet psykologisk pres, herunder nægtelse af søvn samt isolation, mod politiske fanger, herunder D. Dashkevich.

▼M3

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Fødselsdato: 30.8.1954

Fødested: Kopys, Vitebskdistriktet

Præsident for Republikken Hviderusland.

▼M6

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Fødselsdato: 23.3.1980

Adresse: Præsidentens sportsklub220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Forretningsmand, der aktivt deltager i de finansielle transaktioner, som familien Lukasjenko er involveret i.

Formand for præsidentens sportsklub.

▼M3

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Fødselsdato: 28.11.1975

Præsidentens assistent/rådgiver i nationale sikkerhedsanliggender. I maj 2013 udpeget til medtilsynsførende i den hviderussisk-russiske kommission for eksport af kaliumcarbonat af sin far. Som en af hans nærmeste samarbejdspartnere har han spillet en nøglerolle i forbindelse med de repressive foranstaltninger over for den demokratiske opposition og civilsamfundet. Som et centralt medlem af landets sikkerhedsråd var han ansvarlig for koordineringen af repressive foranstaltninger over for den demokratiske opposition og civilsamfundet, særlig nedkæmpelsen af demonstrationen den 19. december 2010.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Fødselsdato: 12.8.1971

ID: 3120871A074PB7

Øverstbefalende for indenrigsministeriets særlige regiment i Minsk by.

Han havde kommandoen over de tropper, som nedkæmpede en fredelig demonstration den 19. december 2010, for hvilket han i februar 2011 modtog en pris samt en skriftlig anerkendelse fra præsident Lukasjenko. I juni 2011 havde han også kommandoen over de tropper, der nedkæmpede fredelige borgere i Minsk.

123.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Anklager i sagen mod Syarhei Kavalenka, der blev idømt fængsel i to år og en måned for brud på prøveløsladelse. Syarhei Kavalenka havde tidligere fået en betinget dom for at have hængt et hvidt-rødt-hvidt flag, der er et symbol for oppositionsbevægelsen, på et juletræ i Vitebsk. Den efterfølgende dom, der blev afsagt af dommeren i sagen, var uforholdsmæssigt hård i betragtning af forseelsens art og ikke i overensstemmelse med Hvideruslands straffelov. Lutaus handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Født: 5.8.1958,

Hrodnaregionen

ID: 3050858A060PB5

Udenrigsminister, præsidentens tidligere kabinetschef.

Som præsidentens kabinetschef blev han anset for at være den næstmægtigste person i regimet, og som sådan var han ansvarlig for at organisere svindelen i forbindelse med valgene i 2008 og 2010 og den efterfølgende undertrykkelse af fredelige demonstranter.

125.

Maladtsova, Tatsiana Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Anklager i Minsks Frunzenskidistrikt, som behandlede Aleksandr Otroshchenkovs, Aleksandr Molchanovs og Dmitri Noviks sag. Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet.

▼M6

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Fødselsdato: 29.8.1949

Fødested: Vetenevka, Slonim rayon, Hrodnaregionen

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

ID: 3290849A002PB5

Chef for statsgrænsekomitéen, tidligere sekretær i sikkerhedsrådet.

▼M3

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef for KGB's råd vedrørende militær kontraspionage. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

128.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovka Anzhelika Mikhailovna

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКA, Анжелика Михайловна

Adresse: Суд Советского района г. Минска 220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Dommer ved Sovetski distriktsret i Minsk. I 2010-2011 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.07.14, Bussel Alyaksandr, 10 dages fængsel; b) 2011.07.14, Krukowski Syarhey, 8 dages fængsel; c) 2011.07.14, Kantsin Yahor, 10 dages fængsel; d) 2011.07.07, Sukhanossik Vyachaslaw, 8 dages fængsel; e) 2010.12.21, Nyanakhaw Andrey, 15 dages fængsel; f) 2010.12.20, Myslivets Ihar, 15 dages fængsel; g) 2010.12.20, Vilkin Alyaksey, 12 dages fængsel; h) 2010.12.20, Kharitonaw Paval, 12 dages fængsel. Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

129.

Mazouka, Kiryl Viktaravich Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

Født: 1979

Anklager i Dashkevich-Lobov-sagen. Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i Molodoi Front (Ung Front), blev idømt adskillige års fængsel for "hooliganisme". Den egentlige grund til deres fængsling var, at de begge deltog aktivt i valgkampen i december 2010, hvor de støttede en af oppositionens kandidater.

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Fødselsdato: 13.11.1964

Inspektør for sekundærskolen i Talkov, Pukhovichidistriktet. Hun afskedigede den 27. januar 2011 Natalia Ilinich, en velanset lærer ved sekundærskolen, for hendes politiske synspunkter og hendes deltagelse i begivenhederne den 19. december 2010.

▼M5 —————

▼M6 —————

▼M3

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Fødselsdato: 18.10.1954

Fødested: Kosuta, Minskregionen

Leder af forfatningsdomstolen og tidligere offentlig anklager, der har deltaget aktivt i undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition. I sin tidligere stilling var han en af hovedmændene bag undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet mellem 2004 og 2008. Siden sin udnævnelse til forfatningsdomstolen i 2008 har han trofast gennemført regimets repressive politikker og erklæret repressive love for gyldige, selv når de har været i strid med forfatningen.

134.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

Adresse: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Dommer ved Minsks Oktiabrski Raion distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Aleh Yastrutseu og Mark Metsialkou 15 dages fængsel. Den 7. juli 2011 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Eduard Baida og Andrei Ratsolka 10 dages fængsel og Artsem Starykau 12 dages fængsel for at have deltaget i en tavs protest. Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Adresse: Прокуратурa Гродненской областиг.Гродно, ул.Доватора, 2а

Offentlig anklager i Hrodnaregionen. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

Мотыль, Татьяна Ярославовна

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer ved Minsks Moskovski Raion distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af fredelige demonstranter den 19. december 2010. Hun idømte den 10. januar 2011 aktivisten fra Molodoi Front (Ung Front) Yulian Misiukevich 12 dages fængsel, og henholdsvis den 21. januar 2011 og den 31. januar 2011 idømte hun den politiske aktivist Usevalad Shasharin og civilsamfundsaktivisten Tsimafei Atranschankau 9 dages fængsel.

Hun idømte desuden den 27. december 2010 og den 20. januar 2011 henholdsvis menneskerettighedsforkæmperen Mikhail Matskevich og civilsamfundsaktivisten Valer Siadou 12 dages fængselfor deres deltagelse i en aktion til støtte for politiske fanger.

Hun var også direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af civilsamfundsaktivisterne i 2011. Den 4. og den 7. juli 2011 idømte hun Anton Glinisty og Andrei Ignatchyk 10 dages fængsel. Hun har endvidere været direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de politiske aktivister i 2012.

Den 22. februar 2012 idømte hun den fremtrædende politiske aktivist Pavel Vinagradau 10 dages fængsel og pålagde ham den 10. april 2012 forebyggende politiovervågning i to år. Den 23. marts 2012 idømte hun de politiske aktivister Mikhas Kostka og Anastasia Shuleika fra "Revolution gennem sociale netværk" 5 dages fængsel.

Den 21. april 2012 idømte hun igen sidstnævnte 10 dages fængsel.

Den 24., den 25. og den 26. maj 2012 idømte hun aktivisterne fra Molodoi Front (Ung Front) Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski og Raman Vasiliev henholdsvis 10, 10 og 12 dages fængsel.

Den 22. juni 2012 idømte hun Euroradiojournalisten Paval Sverdlou 15 dages fængsel. Den 18. juli 2012 idømte hun aktivisten Katsiarina Halitskaya 10 dages fængsel. Den 8. og 9. november 2012 idømte hun igen aktivisterne fra Molodoi Front (Ung Front) Uladzimir Yaromenak og Raman Vasiliev 15 dages fængsel. Den 7. maj 2013 idømte hun aktivisten Aliaksandr Yarashevich 12 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

▼M6

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Fødselsdato: 7.2.1956

Fødested: Smolensk (Rusland)

Gjorde intet for at efterforske Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere indenrigsminister og også tidligere chef for præsidentens sikkerhedstjeneste. Som indenrigsminister var han ansvarlig for undertrykkelsen af fredelige demonstrationer, indtil han trådte tilbage den 6. april 2009 af helbredsmæssige årsager.

Modtog fra præsidentens administration en bolig i Drozdydistriktet i Minsk, hvor eliten bor.

▼M3

138.

Nazaranka, Vasil Andreyevich Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk. Som byretspræsident afviste han appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Vasili Parfenkov og (som meddommer) Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

139.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

Некрасова, Елена Тимофеевна

Adresse: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Dommer ved Minsks Zavodskoi Raion distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya og Andrei Zialiony 15 dages fængsel. Den 4. og den 7. juli og den 6. oktober 2011 dømte hun flere aktivister (Katsiarina Davydzik til 10 dages fængsel, Yauguenia Kamarova til 10 dages fængsel, Aleh Bazhok til 10 dages fængsel og Yan Melnikau til 5 dages fængsel). Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Fødselsdato: 11.2.1954

Fødested: Parahonsk, Pinskdistriktet

ID: 3110254A014PB5

Vicegeneralsekretær for Collective Security Treaty Organisation og tidligere chef for præsidentens sikkerhedstjeneste, tidligere chef for det nationale sikkerhedsråd, præsidentens tidligere kabinetschef. Som chef for præsidentens administration var han direkte ansvarlig for tilrettelæggelsen af valgsvindelen i 2006 og den efterfølgende undertrykkelse af fredelige demonstranter.

▼M6 —————

▼M3

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Fødselsdato: 5.3.1962

Fødested: Slutsk (Minsk-regionen)

Chef for sikkerhedstjenesten i Yuri Chizh' holdingselskab Triple, tidligere chef for specialenheden, indenrigsministeriet. Som øverstbefalende for de interne uropatruljer var han direkte ansvarlig for og direkte involveret i den voldelige undertrykkelse af fredelige demonstrationer, især i 2004 og 2008.

▼M6 —————

▼M3

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Direktør på Minsks polytekniske statsuniversitet. Ansvarlig for bortvisningen af studerende involveret i demonstrationer efter valget i december 2010.

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Født: 1961

Nekrashevichi i Karelichidistriktet i Hrodnaregionen

Skatte- og afgiftsminister. Fører tilsyn med skattemyndighederne, som støtter straffesagen mod Byalyatski under påskud af skatteunddragelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M6

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Fødselsdato: 1966

Fødested: Vitebsk

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД »Честь«220028, Минск Маяковского, 111

Nøgleperson i den uopklarede forsvinden af Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski og Dmitri Zavadski i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere leder af den særlige indsatsgruppe i Indenrigsministeriet (SOBR).

Forretningsmand, honorær chef, Indenrigsministeriets Sammenslutning af Veteraner fra Indenrigsministeriets Specialstyrker.

▼M6 —————

▼M6

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere første viceindenrigsminister (indtil 2012) var han ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

Oberst i reservestyrkerne.

▼M3

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna Petkevich, Natalia Vladimirovna (Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Fødselsdato: 24.10.1972

Fødested: Minsk

ID: 4241072A012PB1

Præsidentens assistent og præsidentens tidligere vicekabinetschef. I sin tidligere stilling havde hun ansvaret for retlige anliggender i præsidentens administration og var direkte ansvarlig for svindelen i forbindelse med valgene i 2006 og 2010.

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Fødselsdato: 30.1.1962

ID: 3300162A006PB3

Tidligere viceindenrigsminister og leder af militsen. Under hans kommando nedkæmpede militsstyrkerne brutalt de fredelige demonstrationer den 19. december 2010.

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Fødselsdato: 7.10.1978

ID: 3071078A031PB4

Journalist på den statslige tv-kanal "Pervi" (nr. 1) med en ledende og indflydelsesrig stilling. Han er studievært på tv-programmet "I Centrum for Opmærksomheden".

Dette program er et instrument i den statslige propaganda på tv, som støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet. Oppositionen og civilsamfundet omtales systematisk negativt og nedsættende med anvendelse af omfattende forfalskede oplysninger. Han var særlig aktiv i den forbindelse efter nedkæmpelsen af de fredelige demonstrationer den 19. december 2010 og de efterfølgende protester.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Fødselsdato: 1.10.1963 Fødested: Zagorsk (Sergijev Posad, Rusland) Adresse: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Office no 508Hviderusland

Informationsminister, præsidentens tidligere vicekabinetschef, tidligere leder af den ideologiske afdeling i præsidentens administration, tidligere direktør i analyse- og informationscentret i præsidentens administration.

Han har været en af regimets hovedmænd bag og et af dets vigtigste talerør for statspropaganda for og ideologisk støtte til regimet. Han er blevet forfremmet til minister og er siden fortsat med at være propagandist og fortaler for regimets handlinger over for den demokratiske opposition og civilsamfundet.

153.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna (Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

Adresse: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Dommer ved Minsks Oktiabrski Raion distriktsret. Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya og Aliaksandra Chemisava 10 dages fængsel og Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun og Vital Murashkevich 15 dages fængsel. Den 13. januar 2011 idømte hun den fremtrædende journalist Andrei Pochobut 15 dages fængsel. Den 31. oktober 2011 idømte hun aktivisten Volha Bandarenka 10 dages fængsel. Den 26. marts 2013 idømte hun aktivisten Ihar Simirou 10 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

154.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч (ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Dommer ved højesteret. Tidligere formand for og dommer ved byretten i Minsk i sidste instans, der fører kontrol med domme (afsagt af retten i første instans og bekræftet af appelretten) over den internationalt anerkendte politiske fange Pavel Severinets (medformand i det udvalg, der tilrettelagde oprettelsen af Hvideruslands Kristelig Demokratiske Parti, og kampagneleder for Vital Rymashevski, præsidentkandidat i 2010) og over den tidligere politiske fange Aleksandr Otroshchenkov (pressesekretær for Andrei Sannikov, præsidentkandidat i 2010). Han afviste den retslige klage over disse domme, der var i oplagt strid med strafferetsplejeloven.

▼M6

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna(Pykina, Natalya Mikhailovna)

image

image

Fødselsdato: 20.4.1971

Fødested: Rakov

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet. Dommer ved Partizanski distriktsret, som behandlede Likhovids sag. Den 29. marts 2011 idømte hun Likhovid, en aktivist i »Frihedsbevægelsen«, tre et halvt års fængsel. Hun er blevet udnævnt til næstformand for Partizanski distriktsret i Minsk.

▼M3

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Fødselsdato: 1.7.1951

Fødested: Akulintsi, Mogilevregionen

ID: 3010751M102PB0

Præsidentens øverste vicekabinetschef, tidligere undervisningsminister.

Han lukkede det europæiske humanistiske universitet, gav ordre til at undertrykke studerende fra oppositionen og organiserede studerende for at tvinge dem til at stemme på regimet. Han spillede en aktiv rolle ved tilrettelæggelsen af svindelen i forbindelse med valgene i 2008, 2010 og 2012 og ved den efterfølgende undertrykkelse af fredelige demonstranter i 2008 og 2010. Han er meget tæt på præsident Lukasjenko. Han er chef for Belaya Rus, som er regimets vigtigste ideologiske og politiske organisation.

▼M6

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Fødselsdato: 1970

Fødested: Hrodna

Medlem af den centrale valgkommission (CEC) og leder af afdelingen for offentlige anmodninger i Hrodnas regionale forvaltning. Som medlem af den centrale valgkommission var hun ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

▼M3

158.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk. Tidligere dommer ved Pervomayski distriktsret i Minsk.

Den 27. april 2011 idømte hun politikeren Dmitri Bandarenka, der var koordinator i den tidligere præsidentkandidat A. Sannikaus borgerretskampagne "Europæisk Hviderusland", to års fængsel. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

▼M6 —————

▼M6

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Fødselsdato: 15.4.1939

Fødested: Mogilev

Formand for parlamentets overhus, tidligere vicechef for medier og ideologi, præsidentens administration (2006-2008). I denne stilling var han en af regimets hovedmænd bag og et af dets vigtigste talerør for statspropaganda for og ideologisk støtte til regimet. Medlem af Sikkerhedsrådet siden marts 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Fødselsdato: 4.5.1955

Fødested: Minsk

Adresse: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Medlem af parlamentets underhus, næstformand for udvalget for national sikkerhed. Tidligere chef for KGB's enhed for økonomisk sikkerhed.

Han har ansvar for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M3

162.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Fødselsdato: 31.7.1966

Adresse: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Pasnummer: MP2937413

Dommer ved højesteret. Tidligere dommer ved Moskovski distriktsret i Minsk, og nuværende dommer ved højesteret. Han idømte den tidligere præsidentkandidat Alyaksandr Kazulin fem et halvt års fængsel for i marts 2006 at have organiseret protester mod svindelen i forbindelse med valget.

Hans måde at lede retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Født: 1977

Udpeget som vicechef for undersøgelseskomitéens afdeling i Minsk i januar 2012. Han arbejdede som offentlig anklager i Minsks Pervomaiskidistrikt med retssagen mod Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, chef for det hviderussiske menneskerettighedscenter "Vyasna" og næstformand for FIDH. Det anklageskrift, som anklageren fremlagde i retssagen, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M5 —————

▼M3

165.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Major, ledende efterforsker i KGB. Han foretog efterforskninger, der omfattede anvendelse af forfalskede beviser mod oppositionsaktivister i KGB's center for frihedsberøvede i Minsk, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned. Hans handlinger udgjorde et klart brud på menneskerettig-hederne ved at nægte retten til en retfærdig rettergang og på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

▼M6

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Leder af Hrodnaafdelingen af den regimetro fagforening. Tidligere leder af den regionale valgkommission i Hrodnaregionen ved præsidentvalget i 2010 og lokalvalget i marts 2014. Som formand for en regional valgkommission var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og for svindelen i forbindelse med lokalvalget i marts 2014 i Hrodnaregionen.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Medlem af Sikkerhedsrådet, chef for undersøgelseskomitéen, tidligere vicechef for undersøgelseskomitéen, tidligere offentlig anklager i Gomelregionen. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

▼M3

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Vicepræsident for Partizanski distriktsret i Minsk, tidligere dommer ved Oktiabrski distriktsret i Minsk.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Ales Sobal, Maksim Hrishel og Kastantsin Chufistau 10 dages fængsel og Siarhei Kardymon 15 dages fængsel. Den 7. juli 2011 idømte hun aktivisten Artur Zauharodny 13 dages fængsel. Den 12. oktober 2012 idømte hun aktivisterne Aleh Korban og Uladzimir Siarheeu fem dages fængsel. Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kaptajn, leder af den operative enhed i straffekolonien IK-17 i Shklov. Lagde pres på politiske fanger ved at nægte dem deresret til korrespondance og fremsatte trusler for at fremtvinge tilståelser. Direkte ansvarlig for krænkelse af politiske fangers og oppositionsaktivisters menneskerettigheder ved anvendelse af grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

170.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Anklager, der førte sagen mod Byalyatski i Pervomaiski distriktsret i Minsk efter Byalyatskis anmodning til retten vedrørende sin tilbageholdelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M6

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Medlem af den centrale valgkommission (CEC) og leder af afdelingen for uddannelse i Vitebsks regionale forvaltning. Som medlem af den centrale valgkommission var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 og ved parlamentsvalget i september 2012.

▼M6 —————

▼M3

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Fødselsdato: 26.5.1958

Fødested: Hrodnaregionen

Departementschef i præsidentens administration. Ansvarlig for Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere sekretær i sikkerhedsrådet. Sheiman er fortsat præsidentens særlige assistent/rådgiver.

174.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury

Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri

Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer og vicepræsident ved Minsks Moskovski Raion distriktsret.

Han var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. og den 27. december 2010 idømte han civilsamfundsaktivisterne Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski og Volha Damarad 10 dages fængsel. Den 20. december 2010 idømte han aktivisten Siarhei Kanapatski en straf for at højtideligholde undertrykkelsen den 19. december 2010. Hans måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Han godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod den tiltalte.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef for KGB's kontraspionageafdeling og tidligere vicechef for KGB's kontraspionageledelse. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

176.

Shved, Andrei Ivanavich Shved, Andrei Ivanovich (Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Leder af den statslige komité for retlig ekspertise. Tidligere vicechef for undersøgelseskomitéen og tidligere offentlig viceanklager og leder af undersøgelsesafdelingen.

Efter anmodning fra KGB indledte han i 2011 efterforskningen i sagen mod Ales Byaliatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, leder af det hviderussiske menneskerettighedscenter Vyasna og næstformand for FIDH. Ales Byalyatski deltog aktivt i forsvaret for og bistanden til dem, der led under undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Dommer ved Zheleznodorozhny distriktsret i Vitebsk. Han dømte adskillige demonstranter i appelsagen, selv om de ikke var fundet skyldige ved førsteinstansretten. Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet, herunder den politiske aktivist Siarhei Kavalenka.

178.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk, tidligere dommer ved Moskovski distriktsret i Minsk.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20., den 24. og den 30. december 2010 dømte hun civilsamfundsaktivisterne Ihar Shershan (til 12 dages fængsel), Zmitser Shurkhai (til 10 dages fængsel) og Franak Viachorka (til 12 dages fængsel).

Hun forkastede den 24. januar 2012 appellen fra Ales Byalyatski vedrørende den dom, som han blev idømt ved Minsks Pervomaiski distriktsret, selv om Byalyatskis retssag blev ført på en måde, der var i klar strid med strafferetsplejeloven. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Fødselsdato: 15.4.1952

Fødested: Slonim, Hrodnaregionen

Medlem af parlamentets underhus, næstformand for retsudvalget, tidligere offentlig anklager i Mogilevregionen. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet efter valget i december 2010.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Fødselsdato: 14.1.1963

Fødested: Stolitsa, Vitebskregionen

Øverste vicechef for KGB, tidligere chef for KGB i Mogilevregionen. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Mogilevregionen og i Hviderusland.

181.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer ved Minsks Moskovski Raion distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisten Siarhei Barsukou 12 dages fængsel.

Den 8. november 2011 idømte hun civilsamfundsaktivisten Paval Siarhei 7 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

182.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Født: 1952 i Brahin, Gomelregionen

ID: 3100552C033PB6

Tidligere vicejustitsminister med ansvar for personalet i retsvæsenet, ideologi og kontrollen med fuldbyrdelsen af domme. Hans funktioner omfatter tilsyn og kontrol med personalet i retsvæsenet. Han var ansvarlig for rollen for og handlingerne foretaget af Hvideruslands Justitsministerium og retsvæsen, som er vigtige instrumenter til undertrykkelse af befolkningen, ved at sørge for statspropaganda i retsvæsenet og ved at sikre, at personalet i retsvæsenet træffer afgørelser, der er i overensstemmelse med regimets undertrykkende karakter, eller som bevidst ignorerer sikkerhedstjenesternes ulovlige handlinger over for befolkningen.

183.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Offentlig anklager i Pervomaiskidistriktet i Minsk. Han arbejdede med retssagen mod Dmitri Bondarenko. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tog udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

▼M6

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Fødselsdato: 4.3.1962

ID: 3040362B062PB7

Adresse: Комитет по здравоохранению Минского горисполкомаул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Leder af komitéen for sundhedspleje i Minsk by og tidligere overlæge på Minsks akuthospital. Han modsatte sig ikke bortførelsen af præsidentkandidaten Nekliayev, som blev ført til hans hospital efter at være blevet gennembanket den 19. december 2010, og samarbejdede — i kraft af ikke at tilkalde politiet — med de ukendte gerningsmænd. Denne undladelse medførte, at han blev forfremmet.

Som leder af komitéen for sundhedspleje i Minsk by er han ansvarlig for tilsynet med anvendelsen af arbejds- og sanitetsrelaterede institutioner til undertrykkelse af menneskerettighederne.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Fødselsdato: 5.8.1946

Fødested: Onory, Sakhalinregionen

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД »Честь«220028, Минск Маяковского, 111

Stod bag Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere minister for turisme og sport, tidligere indenrigsminister og præsidentens tidligere vicekabinetschef.

▼M7 —————

▼M3

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Fødselsdato: 16.8.1972

Fødested: Hrodna

Adresse: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Justitsminister, medlem af Hvideruslands centrale valgkommission (CEC) og tidligere chef for afdelingen for sociale organisationer og politiske partier i justitsministeriet. Som medlem af CEC var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder i forbindelse med valg siden 2007. Med sine stillinger i justitsministeriet og den kontrol, han udøver over retsvæsenet, har han medvirket aktivt ved undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition ved at nægte at registrere ngo'er og politiske partier, hvilket i mange tilfælde har ført til deres nedlæggelse.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Vicechef for CIS's terrorbekæmpelsescenter og tidligere vicechef for KGB med ansvar for personale og tilrettelæggelse af dets arbejdsopgaver. Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M6 —————

▼M3

190.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk. Som byretspræsident afviste han appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret og Oleg Fedorkevich. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

Han forkastede den 24. januar 2012 appellen fra Ales Byalyatski vedrørende den dom, som han blev idømt ved Minsks Pervomaiski distriktsret, selv om Byalyatskis retssag blev ført på en måde, der var klart i strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der blev ramt af undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene på civilsamfundet og den demokratiske opposition.

191.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

Født: 1959

Adresse: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Offentlig viceanklager.

I 2007-2008 indledte han sager mod uafhængige medier, journalister og oppositionspartier. Han tillod, at KGB-officerer ransagede "Radio Racyjas" lokaler, "ERB" television "Belsat", den hviderussiske folkefronts Hrodnokontor og ngo'en "Batskavshchyna" samt 17 journalisters lejligheder.

192.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Født: 27.1.1957

Fødested: Zdudichi, Homel region

Adresse: Republikken Hvideruslands ambassade i Republikken ArmenienJerevan

Ambassadør i det hviderussiske udenrigsministerium, tidligere formand for KGB. Han truede fredelige aktivister inden demonstrationer i 2006 og var en af hovedmændene bag undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet efter svindelen i forbindelse med valget. Han var også initiativtager til repressive lovændringer og love rettet mod den demokratiske opposition og civilsamfundet.

193.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich) Sukhov Dmitri Vyacheslavovich (Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Oberstløjtnant, leder af KGB's militære kontraspionage. Han forfalskede beviser og anvendte trusler for at fremtvinge tilståelser fra oppositionsaktivister i KGB's center for frihedsberøvede i Minsk, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned. Han var direkte ansvarlig for krænkelse af politiske fangers og oppositionsaktivisters grundlæggende menneskerettigheder ved overdreven magtanvendelse over for dem. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

194.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna (Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna) Svistunova, Valentina Nikolaevna (Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

Adresse: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Dommer ved den centrale distriktsret i Minsk. I 2010-2011 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.07.21, Bandarenka Volha,10 dages fængsel; b) 2011.07.21, Ruskaya Volha, 11 dages fængsel; c) 2010.12.20, Marchyk Stanislaw, 15 dages fængsel; d) 2010.12.20, Stanchyk Alyaksandr, 10 dages fængsel; e) 2010.12.20, Anyankow Syarhey, 10 dages fængsel. Den 26. marts idømte hun aktivisten Aliaksandr Yarashevich en bøde. Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

▼M5 —————

▼M3

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Leder af KGB's enhed for beskyttelse af den forfatningsmæssige orden og for bekæmpelse af terrorisme.

Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M6 —————

▼M5 —————

▼M6

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Oberstløjtnant, tidligere chef for KGB's militære kontraspionage (nu leder af pressetjenesten for undersøgelseskommissionen i Hviderusland). Han forfalskede beviser og anvendte trusler for at fremtvinge tilståelser fra oppositionsaktivister i KGB's center for frihedsberøvede i Minsk, efter at protestdemonstrationen den 19. december 2010 i Minsk efter valget var slået ned. Han var direkte ansvarlig for anvendelsen af grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf samt nægtelse af retten til en retfærdig rettergang. Hans handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Stedfortrædende leder af straffekolonien IK-2 i Bobruisk

Ansvarlig for umenneskelig og grusom behandling af de politiske fanger A. Sannikau og A. Beliatski i straffekoloni IK-2 i Bobruisk. Oppositionsaktivister blev tortureret, nægtet adgang til advokatbistand og anbragt i isolation i straffekolonien under hans tilsyn. Trutko lagde pres på A. Beliatski og A. Sannikau for at få dem til at underskrive en ansøgning om benådning.

▼M3

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna (Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna (Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

Adresse: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты »Правда«, 27

Dommer ved Minsks Moskovski Raion distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisten Mikhail Barsukou 10 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Vicechef for KGB med ansvar for økonomisk kriminalitet og korruptionsbekæmpelse.

Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M6 —————

▼M3

206.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk. Tidligere vicepræsident og dommer ved Leninski distriktsret i Minsk. Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af de fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Natallia Vasilievich 15 dages fængsel og Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatnitski og Sviatlana Rasliakova 10 dages fængsel. I juli 2011 idømte hun andre aktivister 10 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Adresse: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk HVIDERUSLAND

Vicejustitsminister med ansvar for juridisk støtte til de institutioner, der udarbejder lovgivningsmæssige og regelfastsættende retsakter om økonomiske spørgsmål og med ansvar for registrering af juridiske personer.

Ansvarlig for det hviderussiske justitsministerium og retsvæsens rolle og handlinger, som er vigtige værktøjer i undertrykkelsen af befolkningen i kraft af indførelsen af statslig propaganda i retsvæsenet, der resulterer i og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet ved at nægte registreringen af NGO'er og politiske partier eller fratage dem deres registrering.

208.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk. Som meddommer afviste hun appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev og Pavel Severinets. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Født: 1971 i

Penza (Rusland)

Leder af præsidentens sikkerhedsafdeling.

Under hans tilsyn deltog flere fra hans afdeling i afhøringen af politiske aktivister efter demonstrationerne den 19. december 2010.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Fødselsdato: 19.6.1964

Brestregionen

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Leder af KGB, tidligere chef for undersøgelseskomitéen, tidligere chef for det operationelle og analytiske center i præsidentens administration, ansvarlig for telekommunikation, herunder overvågning, filtrering, kontrol og afbrydelse af forskellige kommunikationskanaler, f.eks. internettet. Som vicechef for KGB er han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

211.

Valchkova, Maryiana Leanidauna (Valchkova, Maryana Leanidauna) Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Dommer ved Partizanski distriktsret i Minsk. I 2010-2011 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.07.07, Lelikaw Andrey, 7 dages fængsel; b) 2011.07.07, Lapatsik Yawhen, ukendt straf; c) 2011.07.07, Syarheyew Uladzimir, 11 dages fængsel; d) 2011.07.04, Stsepanenka Alyaksandr, 5 dages fængsel; e) 2011.07.04, Plyuto Tatsyana, 20 dagbøder (700 000 BLR); f) 2011.06.23, Kanaplyannik Syarhey, 20 dagbøder (700 000 BLR); g) 2010.12.20, Furman Viktar, 11 dages fængsel; h) 2010.12.20, Astashow Anton, 11 dages fængsel; i) 2010.12.20, Navumava Valyantsina, 11 dages fængsel. Den 24. september 2012 idømte hun Andrei og Aliaksei Dvaretski 3 dages fængsel for deres opfordring til boykot umiddelbart før valget.

Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

▼M5 —————

▼M3

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

Adresse: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Dommer ved Minsks Frunzenski distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Valiantsina Furman og Vadzim Klysheika 10 dages fængsel. Hendes måde at føre retssagen på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

214.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Fødselsdato: 13.2.1955

ID: 3130255A011PB5

Underviser på Hvideruslands statsuniversitetet. Tidligere offentlig anklager, tidligere medlem af parlamentets overhus. Han ledede retsforfølgningen af alle de personer, der blev tilbageholdt efter nedkæmpelsen af de fredelige demonstrationer den 19. december 2010.

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Direktør for den regionale ejendomsfond. Tidligere leder af den regionale valgkommission i Minskregionen ved præsidentvalget i 2010. Som formand for en regional valgkommission var han ansvarlig for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 i Minskregionen.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Tidligere øverste vicechef i KGB med ansvar for kontraspionage. Gik på pension den 1. april 2013 og overgik til reservestyrkerne.

Ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Han indledte sagen mod den politiske fange Ales Byaliatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, leder af det hviderussiske menneskerettighedscenter Vyasna og næstformand for FIDH. Ales Byalyatski deltog aktivt i forsvaret for og bistanden til dem, der led under undertrykkelsen i forbindelse med valget den 19. december 2010 og aktionerne mod civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M6

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. Som tidligere chef for KGB's efterretningsenhed har han en del af ansvaret for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

▼M3

218.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich (Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich) Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich (Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

Adresse: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Dommer ved den centrale distriktsret i Minsk. I 2010-2011 idømte han følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.11.17, Makayew Alyaksandr, 5 dages fængsel; b) 2011.07.07, Tukay Illya, 12 dages fængsel; c) 2011.07.07, Shapchyts Yawhen, 12 dages fængsel; d) 2011.01.31, Kulakow Lyeanid, 30 dagbøder (1 050 000 BLR); e) 2010.12.21, Yaromyenak Uladzimir, 15 dages fængsel; f) 2010.12.20, Daroshka Alyaksey, 12 dages fængsel; g) 2010.12.20, Kakhno Herman, 12 dages fængsel; h) 2010.12.20, Palyakow Vital, 15 dages fængsel. Den 27. januar 2012 idømte han menneskerettighedsforkæmperen Aleh Volchek 4 dages fængsel.

Den 26. marts 2012 idømte han aktivisten Pavel Balanau 2 dages fængsel og aktivisten Uladzimir Dzmitrakou en bøde. Han idømte en anden aktivist en bøde den 18. juli 2012.

Han idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og store bøder og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

219.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Direktør for fangelejren i Shklov. Han var ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte og forfølgelse af tidligere præsidentkandidat Nikolai Statkevich, som blev fængslet i forbindelse med begivenhederne den 19. december 2010, og andre indsatte.

▼M6 —————

▼M6

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Offentlig anklager i Minsk by, tidligere offentlig anklager ved Frunzenski distriktsret i Minsk, som behandlede demonstranten Vasili Parfenkovs sag i februar 2011 og sagen mod A. Sannikau i juli 2011. Ansvarlig for gennemførelsen af politisk motiverede administrative og strafferetlige sanktioner mod repræsentanter for civilsamfundet.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Fødselsdato: 1964

Fødested: Zhitomyrregionen, Ukraine (USSR)

Administrerende direktør i det halvprivate Cosmos TV siden juni 2013, udpeget af Hvideruslands regering til repræsentant for staten. Tidligere chef for KGB (juli 2008-november 2012).

Ansvarlig for omdannelsen af KGB til det vigtigste undertrykkelsesorgan mod civilsamfundet og den demokratiske opposition. Ansvarlig for formidlingen gennem medierne af urigtige oplysninger om demonstranterne den 19. december 2010 ved at påstå, at de havde medbragt genstande, der skulle bruges som våben. Han truede personligt tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikovs hustru og barn på liv og helbred. Han er hovedmanden bag ordrerne til ulovlig chikane af den demokratiske opposition og til tortur af politiske modstandere og mishandling af fanger.

▼M3

223.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Som meddommer afviste hun appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

▼M6

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Har aktivt deltaget i undertrykkelsen af civilsamfundet i Hviderusland. I sin tidligere rolle som chef for KGB's råd vedrørende militær kontraspionage (indtil 2012) var han ansvarlig for KGB's undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Under hans tilsyn deltog KGB-personale i afhøringen af politiske aktivister efter demonstrationen den 19. december 2010.

▼M3

225.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

Adresse: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Dommer ved Leninski distriktsret i Minsk. I 2011 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2011.07.18, Palyakow Vital, 12 dages fængsel; b) 2011.07.07, Marozaw S., 10 dages fængsel, c) 2011.07.07, Badrahin Alyaksandr, 10 dages fængsel, d) 2011.07.07, Marozova S., 10 dages fængsel e) 2011.07.07, Varabey Alyaksandr, 15 dages fængsel; f) 2011.07.04, Mazurenka Mikita, 10 dages fængsel. Den 17. og 26. juli 2012 idømte hun aktivisten Ivan Amelchanka henholdsvis 12 og 15 dages fængsel. Den 7. december 2012 idømte hun aktivisten Ales Pushkin 12 dages fængsel. Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

▼M7

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Fødselsdato: 14.11.1954

ID: 3141154A021PB0

Tidligere forsvarsminister.

Har medvirket aktivt til at undergrave demokratiet i Hviderusland. Som medlem af sikkerhedsrådet godkendte han de undertrykkende afgørelser, der vedtages på ministerplan, herunder afgørelsen om at nedkæmpe de fredelige demonstrationer den 19. december 2010. Efter december 2010 udtrykte han tilfredshed med »de destruktive kræfters totale nederlag«, når han omtalte den demokratiske opposition.

▼M6

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Dommer i Pervomayskij distriktsret i Vitebsk. Den 24. februar 2012 idømte hun Syarhei Kavalenka, der blev betragtet som politisk fange i 2012-2013, fængsel i to år og en måned for brud på prøveløsladelse. Alena Zhuk var direkte ansvarlig for krænkelse af en persons menneskerettigheder, fordi hun nægtede Syarhei Kavalenka retten til en retfærdig rettergang. Syarhei Kavalenka havde tidligere fået en betinget dom for at have hængt et forbudt historisk hvidt-rødt-hvidt flag, der er et symbol for oppositionsbevægelsen, op i Vitebsk. Dommen for dette, der blev afsagt af Alena Zhuk, var uforholdsmæssigt hård i betragtning af forseelsens art og ikke i overensstemmelse med Hvideruslands straffelov. Alena Zhuks handlinger udgjorde et direkte brud på Hvideruslands internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Fødselsdato: 7.7.1970

ID: 3070770A081PB7

Adresse: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВОРеспублика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Generaldirektør i det statslige nyhedsbureau BELTA siden maj 2003.

Ansvarlig for viderebringelsen af statslig propaganda i medierne, som har støttet og retfærdiggjort undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet den 19. december 2010, herunder ved hjælp af forfalskede oplysninger.

▼M3

229.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna (Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

Adresse: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Dommer ved Minsks Frunzenski især aktivister fra Molodoi Front (Ung Front) distriktsret.

Hun var direkte inddraget i den retslige undertrykkelse af fredelige demonstranter den 19. december 2010. Den 20. december 2010 idømte hun civilsamfundsaktivisterne Iryna Yarashevich og Mikhail Yakavenka henholdsvis 15 og 10 dages fængsel. Den 21. maj 2011 idømte hun de tidligere præsidentkandidater Rymashevsky og Neklyaeu betingede fængselsdomme på henholdsvis 2 og 3 år med udsat fuldbyrdelse. Den 7. juli 2011 idømte hun civilsamfundsaktivisten Barys Sidareika 10 dages fængsel for at have deltaget i en tavs protest. Hendes måde at føre retssagerne på var i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun godkendte anvendelse af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de tiltalte.

▼M6

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Viceanklager i Minsks Zavodskoidistrikt, som arbejdede med retssagen mod de fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet Khalip Irina, Martselev Sergei og Severinets Pavel. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tog udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

▼M3

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna (Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna) Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

Adresse: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Dommer ved byretten i Minsk, tidligere dommer ved Leninski distriktsret i Minsk. I 2010 idømte hun følgende repræsentanter for civilsamfundet bøder eller fængselsstraffe for deres fredelige demonstrationer: a) 2010.12.20, Yarmolaw Yahor, 12 dages fængsel; b) 2010.12.20, Palubok Alyaksandr, 15 dages fængsel; c) 2010.12.20, Mikhalkin Zakhar, 10 dages fængsel; d) 2010.10.20, Smalak Syarhey, 15 dages fængsel; e) 2010.12.20, Vassilewski Alyaksandr, 15 dages fængsel. Hun idømte gentagne gange personer, der var involveret i fredelige demonstrationer, fængselsstraffe og var derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

232.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Fødselsdato: 10.1.1961

Fødested: Tyskland (DDR)

ID: 3100161A078PB5

Medierådgiver og tidligere generaldirektør for det statslige radio-tv-selskab. Tidligere medlem af parlamentets overhus. Han var hovedmanden bag regimets propaganda indtil udgangen af december 2010, idet han systematisk sværtede oppositionen til og retfærdiggjorde grove krænkelser af menneskerettighederne og gentagne aktioner mod oppositionen og civilsamfundet i Hviderusland. Den 29. december 2012 indrømmede han, at han var blevet ansat til at føre en informationskrig, og fortalte med stolthed, at det var lykkedes ham at vinde denne krig, og at han ikke havde ændret sine synspunkter.

▼C3

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Вiталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Dommer ved den regionale domstol i Shklov. I januar 2012 besluttede han at overføre den tidligere præsidentkandidat og oppositionsaktivisten N. Statkevich til et lukket fængsel i Mogilov udelukkende på baggrund af påståede overtrædelser af fængselsreglerne i straffekolonien IK-17 i Shklov. Denne beslutning har således ført til krænkelser af N. Statkevichs menneskerettigheder, herunder søvnberøvelse og trusler mod hans sundhed.

▼M3B.  Enheder som omhandlet i artikel 4, stk. 1

 

Navn

Translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

▼M6

1.

Beltechexport

 

image

Republikken Hviderusland, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-BTlf.: (+375 17) 263-63-83,Fax: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport drager fordel af regimet som hovedeksportør af våben og militært udstyr i Hviderusland, hvilket kræver de hviderussiske myndigheders tilladelse.

▼M6 —————

▼M6

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltekh Holding drager fordel af regimet, navnlig gennem Beltechexport, som er en del af Beltekh Holding. Beltechexport drager fordel af regimet som hovedeksportør af våben og militært udstyr i Hviderusland, hvilket kræver de hviderussiske myndigheders tilladelse.

▼M7

4.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Denne virksomhed er en del af Beltech Holding.

▼M3

5.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Holdingselskab ejet af Iury Chyzh. Iury Chyzh yder finansiel støtte til Lukasjenkoregimet, navnlig gennem sit holdingselskab LLC Triple.

▼M6 —————

▼M7 —————

▼M3

8.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Datterselskab af LLC Triple.

9.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Datterselskab af LLC Triple.

10.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Datterselskab af LLC Triple.

▼M7 —————

▼M3

13.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Datterselskab af LLC Triple.

▼M7 —————

▼M7

15.

CJSC Prostor-Trade

 

Совместное закрытое акционерное общество »Простор-Трейд«

220025 г. Минск, пр. Дзержинского 126 комн. 33

Datterselskab af LLC Triple.

▼M3

16.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Datterselskab af LLC Triple.

17.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Datterselskab af LLC Triple.

18.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Datterselskab af LLC Triple.

19.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Datterselskab af LLC Triple.

▼M7

20.

CJSC Dinamo-Minsk

ЗАО ФК Динамо-Минск

 

 

De udpegede selskaber LLC Triple og LLC Rakowski browar besidder sammen aktiemajoriteten i og kontrollerer CJSC Dinamo-Minsk. LLC Triple og LLC Rakowski browar kontrolleres begge af Iury Chyzh, som besidder aktiemajoriteten i begge enheder og derfor i sidste ende kontrollerer CJSC Dinamo-Minsk.

▼M6 —————( 1 ) EUT L 301 af 28.9.2004, s. 67.

( 2 ) EUT L 280 af 26.10.2012, s. 18.