02012D0535 — DA — 23.04.2018 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. september 2012

om nødforanstaltninger til forebyggelse af spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden) i Unionen

(meddelt under nummer C(2012) 6543)

(2012/535/EU)

(EUT L 266 af 2.10.2012, s. 42)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/226 meddelt under nummer C(2015 af 11. februar 2015

  L 37

21

13.2.2015

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/427 meddelt under nummer C(2017 af 8. marts 2017

  L 64

109

10.3.2017

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/618 meddelt under nummer C(2018 af 19. april 2018

  L 102

17

23.4.2018
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. september 2012

om nødforanstaltninger til forebyggelse af spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden) i Unionen

(meddelt under nummer C(2012) 6543)

(2012/535/EU)Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»modtagelige planter« : planter (dog ikke frugter og frø) af Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr.

▼M1

b)

»modtageligt træ« :

træ af nåletræer (Coniferales), der henhører under et af følgende numre:

i) træ i henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF

ii) træ, der ikke har bevaret sin naturlige runde form

iii) træ i form af bistader og fugleredekasser.

Med modtageligt træ menes der ikke opsavet træ og opsavede stammer af Taxus L. og Thuja L. og heller ikke træ, som har været underkastet forarbejdning for at fjerne risikoen for angreb af fyrrevednematode

▼B

c)

»modtagelig bark« : bark af nåletræer (Coniferales)

d)

»produktionssted« : lokaliteter, der drives som én enkelt produktionsenhed; dette kan omfatte produktionssteder, der af plantesundhedshensyn ledes separat

e)

»vektor« : biller af slægten Monochamus Megerle in Dejean, 1821

f)

»vektorens flyvningssæson« : perioden fra 1. april til 31. oktober, undtagen hvis der gives en teknisk videnskabelig begrundelse for, at vektorens flyvningssæson har en anden varighed, idet der indbygges en sikkerhedsmargen på yderligere fire uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson

g)

»emballeringsmateriale af træ« : træ eller træprodukter, der anvendes til at støtte, beskytte eller bære en vare og har form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende, lastpaller og lignende, pallerammer og lignende samt stuvholt, uanset om det anvendes til transport af genstande eller ej. Forarbejdet træ, der er fremstillet ved hjælp af lim, varme eller tryk eller en kombination heraf, og emballeringsmateriale, der udelukkende består af træ med en tykkelse på 6 mm eller derunder, er undtaget.

▼M2

h)

»plante beskadiget af ild eller uvejr« : vil sige enhver form for modtagelig plante, som er beskadiget af ild eller uvejr på en måde, som muliggør æglægning for vektoren.

▼B

Artikel 2

Undersøgelser i områder, hvor fyrrevednematoden ikke vides at forekomme

1.  Medlemsstaterne gennemfører hvert år undersøgelser for Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., i det følgende benævnt »fyrrevednematoden«, på modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark samt på vektoren og fastslår, om der er tegn på fyrrevednematodens tilstedeværelse i de enkelte medlemsstater i områder, hvor det ikke tidligere var kendt, at fyrrevednematoden forekom.

Disse undersøgelser består af indsamling og laboratorietest af prøver på modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark samt vektorer. Antallet af prøver fastlægges efter gode videnskabelige og tekniske principper.

2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en beskrivelse af de i stk. 1 omhandlede undersøgelser med angivelse af antallet af undersøgelsessteder, de områder, der skal undersøges, og antallet af prøver, der indsamles til laboratorietest hvert år. Det anføres i beskrivelsen, hvilke videnskabelige og tekniske principper undersøgelserne er baseret på.

Beskrivelsen sendes til Kommissionen senest den 1. marts i det år, hvor undersøgelserne skal foretages.

3.  Hver medlemsstat meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater resultaterne af de i stk. 1 omhandlede undersøgelser senest den 1. marts i det år, der følger efter det år, hvor undersøgelserne er foretaget.

Artikel 3

Laboratorietest

Laboratorietest for tilstedeværelse af fyrrevednematoden i modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark og for vektorers tilstedeværelse foretages i overensstemmelse med den diagnosticeringsprotokol for Bursaphelenchus xylophilus, der findes i EPPO Standard PM7/4(2) ( 1 ). De metoder, der er omfattet af EPPO-standarden, kan suppleres med eller erstattes af videnskabeligt validerede molekylære diagnosticeringsmetoder, der har vist sig at have en mindst lige så stor følsomhed og pålidelighed som de i EPPO-standarden beskrevne.

Artikel 4

Beredskabsplaner

1.  Senest den 31. december 2013 udarbejder hver medlemsstat en plan med angivelse af de tiltag, der skal træffes på dens territorium, jf. artikel 5-16, i tilfælde af bekræftet forekomst eller mistanke om forekomst af fyrrevednematoden, i det følgende benævnt »beredskabsplanen«.

▼M2

2.  Beredskabsplanen skal indeholde følgende oplysninger:

a) en specifik sektion med kortfattede oplysninger om vurderingen af risikoen for fyrrevednematode for den pågældende medlemsstat, herunder baggrundsoplysninger om fyrrevednematodens biologi, forventede symptomer og angrebne værtsorganismer samt påvisningsmetoder, de vigtigste introduktionsveje og yderligere spredningsveje, herunder henstillinger om, hvordan risikoen for indslæbning, etablering og spredning kan reduceres

b) roller og ansvar for de organer, der er involveret i udførelsen af planen i tilfælde af en officielt bekræftet eller tilfælde af mistanke om forekomst af fyrrevednematode samt kommandovejen og procedurer for koordinering af de foranstaltninger, der træffes af de ansvarlige officielle organer, andre offentlige myndigheder, bemyndigede organer eller fysiske personer, laboratorier og operatører

c) betingelserne for officielle ansvarlige organers adgang til leverandører og andre personer

d) betingelserne for de officielle ansvarlige organers adgang, hvis det er nødvendigt, til laboratorier, udstyr, personale, ekstern ekspertise og ressourcer, som er nødvendige for en hurtig og effektiv udryddelse eller, hvis det er relevant, inddæmning af fyrrevednematode

e) foranstaltninger, der skal træffes vedrørende meddelelse af oplysninger til Kommissionen, de andre medlemsstater, de pågældende operatører og offentligheden med hensyn til forekomsten af fyrrevednematode og foranstaltninger, der er truffet mod fyrrevednematode, hvis forekomsten er officielt bekræftet, eller der er mistanke herom

f) systemer til registrering af konstaterede fund af fyrrevednematode

g) protokoller om metoder til visuelle undersøgelser, prøveudtagning og laboratorietest

h) procedurer og personer, der er ansvarlige for samordningsrammen med nabomedlemsstaterne og, hvor det er relevant, med tilgrænsende tredjelande.

Indholdet i beredskabsplanen skal tage hensyn til den risiko, som skadegøreren udgør for den pågældende medlemsstat.

▼B

3.  Medlemsstaterne sørger for, at deres beredskabsplaner evalueres og revideres.

4.  Medlemsstaterne sender Kommissionen deres beredskabsplaner på dennes anmodning.

Artikel 5

Afgrænsede områder

1.  Hvis resultaterne af en årlig undersøgelse, jf. artikel 2, stk. 1, viser, at fyrrevednematoden er til stede i en modtagelig plante i en del af en medlemsstats territorium, hvor det ikke tidligere var kendt, at den forekom, eller hvor der på anden måde er tegn på dens tilstedeværelse, afgrænser den pågældende medlemsstat straks et område i overensstemmelse med stk. 2, i det følgende benævnt »det afgrænsede område«.

Hvis det konstateres, at fyrrevednematoden er til stede i vektoren eller i en sending af modtageligt træ, modtagelig bark eller i emballeringsmateriale af træ, gennemfører den pågældende medlemsstat en efterforskning i nærheden af det sted, hvor vektoren blev fanget, eller hvor det modtagelige træ, den modtagelige bark eller emballeringsmaterialet af træ befandt sig på fundtidspunktet. Første afsnit finder også anvendelse, hvis undersøgelsen viser, at fyrrevednematoden er til stede i en modtagelig plante.

2.  Det afgrænsede område består af en zone, hvor det er konstateret, at fyrrevednematoden er til stede, i det følgende benævnt »den inficerede zone«, og en zone omkring den inficerede zone, i det følgende benævnt »stødpudezonen«. Stødpudezonen skal være mindst 20 km bred.

Hvis der iværksættes udryddelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 6, kan den pågældende medlemsstat beslutte at mindske stødpudezonens bredde til mindst 6 km, forudsat at en sådan mindskelse ikke bringer udryddelsen i fare.

3.  Hvis det konstateres, at fyrrevednematoden er til stede i en stødpudezone, etableres der straks et nyt afgrænset område i overensstemmelse med stk. 1 under hensyntagen til det pågældende fund.

Det eksisterende afgrænsede område kan i stedet ændres under hensyntagen til det pågældende fund, hvis der er iværksat udryddelsesforanstaltninger i området i overensstemmelse med artikel 6.

Alle tegn på, at fyrrevednematoden forekommer i en stødpudezone, meddeles straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

4.  Hvis det konstateres, at fyrrevednematoden er til stede på en medlemsstats territorium, og at det afgrænsede område ville strække sig ind på en eller flere andre medlemsstaters territorium, skal den eller de pågældende medlemsstater i overensstemmelse med artikel 1 oprette et eller flere afgrænsede områder, som supplerer stødpudezonen med en eller flere stødpudezoner af samme bredde som den stødpudezone, der ligger i den medlemsstat, hvor fyrrevednematoden er fundet.

5.  Medlemsstaterne giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om de afgrænsede områder på deres territorium senest en måned efter datoen for fundet af fyrrevednematoden i det pågældende område.

Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af de afgrænsede områder og deres beliggenhed samt navnene på de administrative enheder, der er berørt af afgrænsningen, og være vedlagt et kort med angivelse af, hvor de afgrænsede områder, de inficerede zoner og stødpudezonerne hver især er beliggende.

Medlemsstaterne giver inden for en måned Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om, at de har foretaget en ændring af de afgrænsede områder på deres territorium.

6.  Hvis de årlige undersøgelser af de modtagelige planter og vektoren, jf. bilag I, punkt 6, viser, at der ikke er konstateret fund af fyrrevednematoden i det pågældende afgrænsede område i de fire foregående år, kan den pågældende medlemsstat beslutte, at området ikke længere skal være afgrænset. En medlemsstat, der befinder sig i den i bilag I, punkt 5, omhandlede situation, kan beslutte, at det pågældende område ikke længere skal være afgrænset, såfremt det ved de i bilag I, punkt 7, omhandlede prøveudtagninger og test bekræftes, at fyrrevednematoden ikke er til stede.

Medlemsstaten orienterer inden for en måned Kommissionen og de øvrige medlemsstater om en sådan beslutning.

7.  Kommissionen etablerer en liste over de afgrænsede områder og sender listen til medlemsstaterne.

Listen opdates i overensstemmelse med de meddelelser, Kommissionen modtager i henhold til stk. 5 og 6.

Artikel 6

Udryddelse

1.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger, jf. bilag I, til at udrydde fyrrevednematoden i de afgrænsede områder på deres territorium.

Fyrrevednematoden anses for at være udryddet, når de årlige undersøgelser af de modtagelige planter og vektoren, jf. bilag I, punkt 6, viser, at der ikke er konstateret fund af fyrrevednematoden i de fire foregående år, eller såfremt det ved de i bilag I, punkt 7, tredje afsnit, omhandlede prøveudtagninger og test bekræftes, at fyrrevednematoden ikke er til stede.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger gennemføres af teknisk kvalificeret personale fra de ansvarlige officielle organer eller af andre teknisk kvalificerede personer, der arbejder under de ansvarlige officielle organers tilsyn.

Artikel 7

Inddæmmende foranstaltninger

1.  Hvis de årlige undersøgelser af de modtagelige planter og vektoren, jf. bilag I, punkt 6, viser, at fyrrevednematoden har været til stede i et afgrænset område i en periode på mindst fire på hinanden følgende år, og de indsamlede erfaringer viser, at det i den situation er umuligt at udrydde fyrrevednematoden, kan den pågældende medlemsstat i stedet beslutte at inddæmme fyrrevednematoden inden for det pågældende område.

Den pågældende medlemsstat kan dog inden udløbet af ovennævnte periode beslutte at inddæmme fyrrevednematoden i stedet for at udrydde den, når den inficerede zone har en diameter på over 20 km, der er tegn på fyrrevednematodens tilstedeværelse i hele den inficerede zone, og de indsamlede erfaringer viser, at det i den situation er umuligt at udrydde fyrrevednematoden i det pågældende område.

Der træffes inddæmmende foranstaltninger som beskrevet i bilag II.

2.  Når en medlemsstat i overensstemmelse med stk. 1 beslutter at iværksætte inddæmmende foranstaltninger i stedet for udryddelsesforanstaltninger, giver den Kommissionen en begrundet meddelelse herom.

Når stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse, gennemfører Kommissionen undersøgelser i den pågældende medlemsstat for at kontrollere, om betingelserne i stk. 1, andet afsnit, er opfyldt.

3.  Afgrænsede områder, i hvilke der er iværksat inddæmmende foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 1, angives som sådanne i den liste, der er omhandlet i artikel 5, stk. 7. Medlemsstaterne kan kun iværksætte inddæmmende foranstaltninger i afgrænsede områder, for hvilke det i listen er angivet, at fyrrevednematoden er genstand for inddæmning.

4.  Medlemsstaterne sørger for, at de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger gennemføres af teknisk kvalificeret personale fra de ansvarlige officielle organer eller af andre teknisk kvalificerede personer, der arbejder under de ansvarlige officielle organers tilsyn.

Artikel 8

Orientering af aktører og offentligheden

Når der iværksættes udryddelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 6 eller inddæmmende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 7, sørger de pågældende medlemsstater for at træffe foranstaltninger til at orientere de berørte aktører og offentligheden herom.

Artikel 9

Meddelelse af nationale foranstaltninger

1.  Medlemsstaterne meddeler, jf. artikel 16, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2000/29/EF, inden for en måned, efter at fyrrevednematoden er fundet i en del af deres territorium, hvor det ikke tidligere var kendt, at fyrrevednematoden forekom, Kommissionen og de øvrige medlemsstater de foranstaltninger, de har truffet og besluttet at træffe vedrørende udryddelse af fyrrevednematoden i overensstemmelse med artikel 6.

2.  Hvis en medlemsstat træffer foranstaltninger til at udrydde fyrrevednematoden i overensstemmelse med artikel 6, skal meddelelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger omfatte oplysninger om foranstaltninger vedrørende fældning, prøveudtagning, test, fjernelse og bortskaffelse af modtagelige planter, jf. bilag I, punkt 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9, samt om udformning og tilrettelæggelse af undersøgelserne, herunder antallet af inspektioner, det antal prøver, der skal udtages, og det antal laboratorietest, der skal udføres, jf. bilag I, punkt 6.

Hvis en medlemsstat træffer foranstaltninger til at inddæmme fyrrevednematoden i overensstemmelse med artikel 7, skal meddelelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger omfatte oplysninger om foranstaltninger vedrørende fældning, prøveudtagning, test, fjernelse og bortskaffelse af modtagelige planter samt om udformning og tilrettelæggelse af undersøgelserne, herunder antallet af inspektioner, det antal prøver, der skal udtages, og det antal laboratorietest, der skal udføres, jf. bilag II, punkt 2 og 3.

Meddelelsen om foranstaltninger skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes vedrørende orientering af de berørte aktører og offentligheden i henhold til artikel 8, og de kontroller, der udføres i henhold til artikel 11, stk. 1.

▼M2

3.  Medlemsstaterne forelægger senest den 30. april hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport om resultaterne af foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 6 og 7 mellem den 1. april i det foregående år og den 31. marts i meddelelsesåret.

Rapporten skal omfatte samtlige følgende elementer:

a) antal af og steder for fund af fyrrevednematode, herunder kort, i den angrebne zone og stødpudezonen

b) antal identificerede døde planter, planter i dårlig tilstand eller planter beskadiget af ild eller uvejr, med specifikation af antallet af planter, som blev fuldstændig ødelagt af skovbrande eller uvejr

c) antal døde planter, planter i dårlig tilstand eller planter beskadiget af ild eller uvejr, som indgik i prøveudtagningen

d) antal prøveudtagninger på døde planter, planter i dårlig tilstand eller planter beskadiget af ild eller uvejr og testet for forekomst af fyrrevednematode

e) antal prøver, der blev testet positive for fyrrevednematode

f) antal døde planter, planter i dårlig tilstand eller planter beskadiget af ild eller uvejr, som er blevet fjernet, med specifikation af det antal af planter, som blev identificeret før starten på den relevante periode

g) antal og placering af fælder og overvågningsperiode samt antal fangne vektorer, arter, antal vektorer, der er analyseret for forekomst af fyrrevednematode, antal prøver, der er analyseret for forekomst af fyrrevednematode i stødpudezonerne og de inficerede zoner, herunder antallet af eventuelle prøver, der er testet positive for fyrrevednematode.

Medlemsstaterne skal indsamle de i litra b) og f) omhandlede oplysninger i løbet af følgende perioder: 1. januar til 31. marts, 1. april til 31. oktober og 1. november til 31. december i det foregående år og 1. januar til 31. marts i meddelelsesåret.

Ved angivelse af disse oplysninger skal medlemsstaterne henvise til den pågældende opsamlingsperiode.

▼B

4.  Medlemsstaterne underretter senest den 1. marts hvert år efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, de har besluttet at træffe det pågældende år vedrørende udryddelse af fyrrevednematoden i overensstemmelse med artikel 6.

5.  Hvis en medlemsstat beslutter at inddæmme fyrrevednematoden i et afgrænset område i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, forelægger den straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater en tilsvarende revideret udgave af den i stk. 1 omhandlede meddelelse om foranstaltninger.

Den pågældende meddelelse om foranstaltninger kan dække en periode på op til 5 år, hvis der er tale om et afgrænset område, som er genstand for inddæmmende foranstaltninger i henhold til artikel 7. Hvis meddelelsen dækker mere end et år, forelægger de pågældende medlemsstater Kommissionen og de øvrige medlemsstater en revideret udgave af den pågældende meddelelse om foranstaltninger senest den 31. oktober i året efter meddelelsens udløb.

Hvis der træffes beslutning om væsentlige ændringer af de inddæmmende foranstaltninger, revideres den pågældende meddelelse om foranstaltninger, og den forelægges straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

Artikel 10

Flytning af modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark inden for Unionen

1.  Modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark må kun flyttes fra afgrænsede områder til andre områder end afgrænsede områder og fra inficerede zoner til stødpudezoner, hvis betingelserne i bilag III, afdeling 1, er opfyldt.

2.  Modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark må kun flyttes inden for inficerede zoner, der er genstand for udryddelsesforanstaltninger, hvis betingelserne i bilag III, afdeling 2, er opfyldt.

3.  Medlemsstaterne kan begrænse flytningen af modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark inden for inficerede zoner, hvis der er truffet inddæmmende foranstaltninger.

Artikel 11

Kontroller vedrørende flytninger fra afgrænsede områder til andre områder end afgrænsede områder og fra inficerede zoner til stødpudezoner

1.  Medlemsstaterne udfører regelmæssige stikprøvekontroller af modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark, der flyttes fra afgrænsede områder beliggende på deres territorium til andre områder end afgrænsede områder og fra inficerede zoner beliggende på deres territorium til stødpudezoner.

Når der i et givet tilfælde træffes beslutning om, hvor kontrollerne skal foretages, baserer medlemsstaterne deres beslutning på sandsynligheden for, at de planter eller det træ eller den bark, der skal kontrolleres, er inficeret med levende fyrrevednematoder, og de tager hensyn til sendingernes oprindelse, graden af planternes og træets og barkens modtagelighed, samt i hvor vidt omfang den for flytningen ansvarlige aktør tidligere har opfyldt bestemmelserne i denne afgørelse og i beslutning 2006/133/EF.

Kontrollen af modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark foretages på følgende steder:

a) på steder, hvor planter, træ og bark flyttes fra inficerede zoner til stødpudezoner

b) på steder, hvor planter, træ og bark flyttes fra stødpudezoner til ikke afgrænsede områder

c) på planters, træs og barks bestemmelsessted i stødpudezonen og

d) på planters, træs og barks oprindelsessted i den inficerede zone, f.eks. savværker, hvorfra planterne, træet og barken flyttes ud af den inficerede zone.

Medlemsstaterne kan beslutte at foretage supplerende kontroller andre steder end på de i litra a)-d) nævnte steder.

De supplerende kontroller skal omfatte en dokumentkontrol vedrørende kravene i bilag III, afdeling 1, en identitetskontrol og — såfremt der er tale om manglende opfyldelse af bestemmelserne eller mistanke om manglende opfyldelse af bestemmelserne — en plantesundhedskontrol, der omfatter undersøgelser for forekomst af fyrrevednematoden.

2.  Medlemsstaterne udfører stikprøvekontroller af modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark, der flyttes fra afgrænsede områder beliggende uden for deres territorium til andre områder end afgrænsede områder på deres territorium.

Disse stikprøvekontroller skal omfatte en dokumentkontrol vedrørende kravene i bilag III, afdeling 1, en identitetskontrol og en plantesundhedskontrol, der omfatter undersøgelser for forekomst af fyrrevednematoden.

▼M2

3.  Senest den 30. april hvert år skal medlemsstaterne meddele de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvornår i det foregående år kontrollerne har fundet sted, og angive resultatet heraf, jf. stk. 1 og 2.

▼B

Hvis kontrollerne viser, at fyrrevednematoden er til stede i modtagelige planter eller modtageligt træ eller modtagelig bark, underretter medlemsstaten straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 12

Foranstaltninger i tilfælde af manglende opfyldelse af bestemmelserne i artikel 10

Når de i artikel 11 omhandlede kontroller viser, at bestemmelserne i bilag III, afdeling 1 eller afdeling 2, ikke er opfyldt, underkaster den medlemsstat, som foretog de pågældende kontroller, straks det materiale, som ikke opfylder kravene, en af følgende foranstaltninger:

a) destruktion

b) flytning under officielt tilsyn til et behandlingsanlæg med en særlig godkendelse, hvor det modtagelige træ og den modtagelige bark underkastes en varmebehandling, således at det når op på en temperatur overalt på mindst 56 °C i mindst 30 minutter med henblik på at sikre, at det er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer

c) tilbagesendelse — hvis det materiale, der ikke opfylder kravene, består af emballeringsmateriale af træ, som er anvendt til transport af genstande, og uden at bilag III derved tilsidesættes — under officielt tilsyn til afsendelsesstedet eller et sted i nærheden af det sted, hvor materialet er tilbageholdt, med henblik på ompakning af de pågældende genstande og destruktion af emballeringsmaterialet af træ, således at enhver risiko for spredning af fyrrevednematoden undgås.

Artikel 13

Godkendelse af behandlingsanlæg

1.  Medlemsstater, på hvis territorium der findes et afgrænset område, godkender behandlingsanlæg, som er tilstrækkeligt udstyret til at udføre en eller flere af nedenstående opgaver, jf. bilag III:

a) behandling af modtageligt træ og modtagelig bark, jf. bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), og bilag III, afdeling 2, punkt 2, første afsnit, litra c)

b) udstedelse af plantepas som omhandlet i Kommissionens direktiv 92/105/EØF ( 2 ) til modtageligt træ og modtagelig bark, der er behandlet på det pågældende behandlingsanlæg i overensstemmelse med litra a), jf. bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra b), og bilag III, afdeling 2, punkt 2, andet afsnit, litra b)

c) behandling af emballeringsmateriale af træ, jf. bilag III, afdeling 1, punkt 3, litra a), og bilag III, afdeling 2, punkt 3

▼M1

d) mærkning i overensstemmelse med bilag II til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures nr. 15, jf. bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra b, og punkt 3, litra b), og bilag III, afdeling 2, punkt 3, af bistader, fugleredekasser og emballeringsmateriale af træ, der er behandlet på det pågældende behandlingsanlæg i overensstemmelse med henholdsvis litra a) og c).

▼B

Anlæggene benævnes i det følgende »godkendte behandlingsanlæg«.

2.  De godkendte behandlingsanlæg sørger for, at det modtagelige træ, den modtagelige bark og det modtagelige emballeringsmateriale af træ, der er blevet behandlet, er sporbart.

Artikel 14

Mærkningstilladelse

▼M1

1.  Medlemsstater, på hvis territorium der findes et afgrænset område, giver producenter af emballeringsmateriale af træ, bistader og fugleredekasser, som har passende udstyr hertil, tilladelse til i overensstemmelse med bilag II til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures nr. 15 at mærke det emballeringsmateriale af træ, bistader og fugleredekasser, som de producerer af træ, der er behandlet på et godkendt behandlingsanlæg og er ledsaget af det i direktiv 92/105/EØF omhandlede plantepas.

Producenterne benævnes i det følgende »godkendte producenter af emballeringsmateriale af træ«.

▼B

2.  Godkendte producenter af emballeringsmateriale af træ benytter udelukkende træ, der kommer fra særligt godkendte behandlingsanlæg, og som er ledsaget af det i direktiv 92/105/EØF omhandlede plantepas, til fremstilling af emballeringsmateriale af træ og sikrer, at det dertil anvendte træ kan spores til de pågældende behandlingsanlæg.

Artikel 15

Overvågning af godkendte behandlingsanlæg og godkendte producenter af emballeringsmateriale af træ

Medlemsstaterne overvåger de godkendte behandlingsanlæg og de godkendte producenter af emballeringsmateriale af træ for at sikre, at de udfører deres opgaver korrekt i henhold til deres godkendelse.

Medlemsstaterne sørger for, at overvågningen foretages af teknisk kvalificeret personale fra de ansvarlige officielle organer eller af andre teknisk kvalificerede personer, der arbejder under de ansvarlige officielle organers tilsyn.

Artikel 16

Tilbagekaldelse af godkendelser af godkendte behandlingsanlæg og godkendte producenter af emballeringsmateriale af træ

1.  En medlemsstat trækker straks en godkendelse tilbage, som den har udstedt, hvis den bliver opmærksom på, at fyrrevednematoden er til stede i modtageligt træ, modtagelig bark eller emballeringsmateriale af modtageligt træ, der er behandlet på et godkendt behandlingsanlæg.

En medlemsstat trækker straks en godkendelse tilbage, som den har udstedt, hvis den bliver opmærksom på, at fyrrevednematoden er til stede i emballeringsmateriale af modtageligt træ, der er mærket af en godkendt producent af emballeringsmateriale af træ.

2.  Uanset stk. 1 træffer en medlemsstat, der har udstedt en godkendelse, og som bliver opmærksom på, at et godkendt behandlingsanlæg eller en godkendt producent af emballeringsmateriale af træ ikke udfører sine opgaver korrekt i henhold til godkendelsen, de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i artikel 13 og 14 er opfyldt.

Artikel 17

Liste over godkendte behandlingsanlæg og godkendte producenter af emballeringsmateriale af træ

1.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen, når de godkender et behandlingsanlæg i overensstemmelse med artikel 13 eller en producent af emballeringsmateriale af træ i overensstemmelse med artikel 14, og når de trækker en sådan godkendelse tilbage.

2.  Kommissionen opstiller en liste over godkendte behandlingsanlæg og godkendte producenter af emballeringsmateriale af træ og sender listen til medlemsstaterne. Del A i listen skal indeholde de godkendte behandlingsanlæg. Del B i listen skal indeholde de godkendte producenter af emballeringsmateriale af træ. Listen opdateres på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 18

Ophævelse

Beslutning 2006/133/EF ophæves.

Artikel 19

Fornyet behandling af denne afgørelse

Denne afgørelse tages op til fornyet behandling senest den 31. juli 2015.

Artikel 20

Anvendelsesdato

Bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), andet punktum, og bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra c), andet punktum, anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 21

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

Udryddelsesforanstaltninger, jf. artikel 6

1. Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med artikel 6 foranstaltninger til at udrydde fyrrevednematoden i de afgrænsede områder, jf. punkt 2-10.

Medlemsstaterne indsætter en detaljeret beskrivelse af foranstaltningerne i den i artikel 9, stk. 1, omhandlede meddelelse.

2. Når der etableres et afgrænset område, skal den pågældende medlemsstat straks i samme område etablere en zone med en radius på mindst 500 m omkring hver modtagelig plante, i hvilken det er konstateret, at fyrrevednematoden er til stede, i det følgende benævnt »rydningszonen«. For hver modtagelig plante, i hvilken fyrrevednematoden er konstateret at være til stede, bestemmes zonens faktiske radius ud fra risikoen for, at vektoren overfører fyrrevednematoden mere end 500 m væk fra den modtagelige plante.

I rydningszonen fældes, fjernes og bortskaffes alle modtagelige planter. Fældning og destruktion af disse planter foretages fra udkanten af zonen ind mod midten. Der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektor spredes under fældningen.

▼M2

Der udtages efter fældningen prøver af alle døde planter eller planter i dårlig tilstand og en række sundt udseende planter, der udvælges på grund af risikoen for, at fyrrevednematoden spredes i det bestemte tilfælde. Prøverne udtages flere steder på hver plante, også kronen, og særligt på de steder, hvor der er synligt tegn på insektvektorers aktivitet. Der skal også udtages prøver fra skårne stængler, savsmuld og naturligt forekommende affald med tegn på insektvektorers aktivitet og i dele af de afgrænsede områder, hvor de modtagelige planters symptomer på visning ikke forventes at forekomme eller forventes at forekomme på et senere tidspunkt. Disse prøver undersøges for forekomst af fyrrevednematode.

3. Hvis en medlemsstat konkluderer, at etablering af en rydningszone med en radius på 500 m, jf. punkt 2, har uacceptable samfunds- eller miljømæssige konsekvenser, kan rydningszonens minimumsradius mindskes til 100 m omkring hver modtagelig plante, i hvilken fyrrevednematoden er konstateret at være til stede.

Hvis en medlemsstat konkluderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at fælde visse enkeltstående planter, der befinder sig i rydningszonen, kan der undtagelsesvis anvendes en alternativ udryddelsesforanstaltning udelukkende for disse planter, når dette giver samme beskyttelsesniveau mod spredning af fyrrevednematoden. De forhold, der ligger til grund for en sådan konklusion, skal sammen med en beskrivelse af den pågældende foranstaltning meddeles Kommissionen i den i artikel 9, stk. 1, omhandlede meddelelse.

▼M2

4. Når punkt 3 finder anvendelse, skal alle modtagelige planter, der er undtaget fra fældning og befinder sig mellem 100 og 500 m fra de modtagelige planter, hvor forekomsten af fyrrevednematoden er konstateret, før, under og efter vektorernes flyvningssæson kontrolleres for tegn eller symptomer på forekomst af fyrrevednematode.

Hvis disse tegn eller symptomer er til stede, skal der udtages prøver af planten, og den testes for forekomst af fyrrevednematode. Prøverne af sådanne modtagelige planter udtages flere steder på hver plante, også kronen. De pågældende medlemsstater skal i flyvningssæsonen foretage grundige undersøgelser af vektorerne ved prøveudtagning og teste disse vektorer for forekomst af fyrrevednematode.

Disse foranstaltninger skal gælde, indtil udryddelsen er afsluttet, jf. artikel 6, stk. 1, eller indtil inddæmningsforanstaltningerne, jf. artikel 7, stk. 1, er blevet godkendt.

5. Hvis en medlemsstat på baggrund af undersøgelser for vektorens forekomst i overensstemmelse med FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger nr. 4 ( 3 ) og under hensyntagen til vektorernes spredningskapacitet har bevis for, at vektoren ikke er forekommet i det pågældende område i de seneste tre år, skal minimumsradiussen for rydningszonen være 100 m omkring hver modtagelig plante, i hvilken der er konstateret fyrrevednematode.

Dokumentationen skal indgå i den i artikel 9, stk. 1, omhandlede meddelelse.

6. Medlemsstaterne foretager under og uden for vektorens flyvningssæson undersøgelser af de modtagelige planter i de afgrænsede områder ved at undersøge, udtage prøver fra og teste de pågældende planter og vektoren for forekomst af fyrrevednematoden. De udfører også undersøgelser af vektoren af fyrrevednematoden i løbet af dens flyvningssæson. Undersøgelserne skal især rettes mod modtagelige planter, der er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr. Prøver på modtagelige planter udtages flere steder på hver plante, også kronen. Der foretages også undersøgelser af skårne stængler, savsmuld og naturligt forekommende affald med tegn på insektvektorers aktivitet og i dele af de afgrænsede områder, hvor de modtagelige planters symptomer på visning ikke forventes at forekomme eller forventes at blive forsinket. Undersøgelserne skal være mindst fire gange så intensive inden for en radius af 3 000 m omkring hver modtagelig plante, i hvilken der er konstateret forekomst af fyrrevednematode, end fra 3 000 m derfra til udkanten af stødpudezonen.

7. Medlemsstaterne identificerer og fælder i hele det afgrænsede område alle modtagelige planter, i hvilke der er konstateret forekomst af fyrrevednematode, og de modtagelige planter, der er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr. Medlemsstaterne fjerner og bortskaffer fældede planter og fældningsrester, idet der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektor spredes, indtil fældningen er afsluttet. Medlemsstaterne skal opfylde følgende betingelser:

a) Modtagelige planter, der er identificeret uden for vektorens flyvningssæson, skal inden den næste flyvningssæson fældes og enten destrueres på stedet eller fjernes, og træ og bark heraf skal behandles som omhandlet i bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller anvendes som omhandlet i bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b).

b) Modtagelige planter, der er identificeret i vektorens flyvningssæson, skal straks fældes og enten destrueres på stedet eller fjernes, og træ og bark heraf skal behandles som omhandlet i bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller anvendes som omhandlet i bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b).

Der udtages prøver af fældede modtagelige planter, hvor fyrrevednematoden ikke allerede er konstateret at være til stede, og der testes for forekomst af fyrrevednematoden i overensstemmelse med en prøveudtagningsmetode, der med 99 % pålidelighed bekræfter, at forekomsten af fyrrevednematoden i de pågældende modtagelige planter er under 0,1 %.

Når punkt 5 finder anvendelse, kan medlemsstaterne dog beslutte at udtage prøver af de i første afsnit omhandlede modtagelige planter og teste dem for forekomst af fyrrevednematoden uden at fælde dem i overensstemmelse med en prøveudtagningsmetode, der med 99 % pålidelighed bekræfter, at forekomsten af fyrrevednematoden i de pågældende modtagelige planter er under 0,1 %. Første punktum finder ikke anvendelse på modtagelige planter, hvor fyrrevednematoden er konstateret at være til stede.

8. For så vidt angår modtageligt træ, der er identificeret i det afgrænsede område i vektorens flyvningssæson, jf. punkt 7, litra b), afbarker medlemsstaterne de fældede modtagelige planters stammer, eller de behandler de pågældende stammer med et insekticid, der vides at være effektivt i bekæmpelsen af vektoren, eller de dækker straks efter fældningen de pågældende stammer med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insekticid. Efter afbarkning, behandling eller tildækning flyttes det modtagelige træ straks under officielt tilsyn til en lagringsplads eller et godkendt behandlingsanlæg. Træ, der ikke er afbarket, behandles straks på lagringspladsen eller på det godkendte behandlingsanlæg med et insekticid, der vides at være effektivt i bekæmpelsen af vektoren, eller dækkes med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insekticid.

▼M2

Hvis medlemsstaten konkluderer, at afbarkning, behandling med et insektcid, der vides at være effektiv i bekæmpelsen af vektoren, og dækning med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insektcid, er uhensigtsmæssig, skal træ, der ikke er afbarket, straks destrueres på stedet.

Træaffald, der fremkommer, når modtagelige planter fældes, og som efterlades på stedet, og træ, der ikke afbarkes og destrueres på stedet, hugges til flis med en tykkelse og en bredde på højst 3 cm.

▼M2

8a. Uanset punkt 7, litra b), hvor en medlemsstat konkluderer, at fældning og fjernelse af modtagelige planter beskadiget af ild eller uvejr i løbet af vektorens flyvningssæson er uhensigtsmæssig, kan den pågældende medlemsstat beslutte at fortsætte med at fælde og fjerne disse planter, før starten på den næste flyvningssæson.

Den pågældende medlemsstat skal i flyvningssæsonen foretage grundige undersøgelser i det område, der er ramt af brand eller uvejr, ved at udtage prøver fra og teste de pågældende vektorer for forekomst af fyrrevednematode, hvis bekræftet, udføre grundige undersøgelser af de modtagelige planter i det omkringliggende område ved kontrol af, udtagning af prøver fra og test på de planter, som viser tegn eller symptomer på forekomst af fyrrevednematode eller dens vektorer, jf. dog punkt 6.

▼B

9. Medlemsstaterne fjerner og bortskaffer alle modtagelige planter, der dyrkes på steder, hvor der produceres planter til plantning, og hvor fyrrevednematoden er blevet påvist siden starten af den sidste fulde vækstcyklus, idet der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektor spredes i forbindelse med dette arbejde.

▼M1

9a. Medlemsstaterne identificerer fældede modtagelige planter, der ikke er omfattet af punkt 7, 8 og 9, i hele stødpudezonen. Medlemsstaterne fjerner disse planter og deres fældningsrester, idet der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektor tiltrækkes.

▼B

10. Medlemsstaterne udarbejder en hygiejneprotokol for alle køretøjer, der transporterer skovbrugsprodukter, og for alle maskiner til behandling af skovbrugsprodukter for at sikre, at fyrrevednematoden ikke kan spredes med disse køretøjer og maskiner.
BILAG II

Inddæmmende foranstaltninger, jf. artikel 7

1. Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med artikel 7 foranstaltninger i afgrænsede områder, der skal have en stødpudezone med en bredde på mindst 20 km, for at inddæmme fyrrevednematoden som beskrevet i punkt 2 og 3.

Medlemsstaterne indsætter en detaljeret beskrivelse af foranstaltningerne i den i artikel 9, stk. 1, omhandlede meddelelse.

▼M2

2. Medlemsstaterne foretager en gang om året undersøgelser af de modtagelige planter og vektoren i de inficerede zoner ved at undersøge, udtage prøver fra og teste de pågældende planter og vektoren for forekomst af fyrrevednematode. Undersøgelserne skal især rettes mod modtagelige planter, der er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr. De skal fokusere på dele af den inficerede zone, som støder op til stødpudezonerne med henblik på at beskytte disse zoner. Medlemsstaterne fælder alle modtagelige planter, i hvilke der er konstateret forekomst af fyrrevednematode, og fjerner og bortskaffer de pågældende planter og fældningsrester, idet der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektorer spredes.

3. Medlemsstaterne træffer følgende foranstaltninger i stødpudezonerne:

a) Medlemsstaterne foretager i og uden for vektorernes flyvningssæson undersøgelser af de modtagelige planter i stødpudezonerne ved at undersøge, udtage prøver fra og teste de pågældende planter og vektoren for forekomst af fyrrevednematode. De udfører også undersøgelser af vektoren af fyrrevednematoden i løbet af dens flyvningssæson. Disse undersøgelser fokuserer især på modtagelige planter, som er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr, og på vektorer i områder, hvor det er sandsynligt, at der vil være fyrrevednematode, eller hvor der forventes forsinkede symptomer. Prøver af modtagelige planter udtages flere steder på hver plante, også kronen. Der foretages også undersøgelser af skårne stængler, savsmuld og naturligt forekommende affald med tegn på insektvektorers aktivitet og i dele af de afgrænsede områder, hvor de modtagelige planters symptomer på visning ikke forventes at forekomme.

▼M3

b) Medlemsstaterne identificerer og fælder på hele det areal, der er omfattet af stødpudezonerne, alle modtagelige planter, der er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr. De fjerner og bortskaffer fældede planter og fældningsrester, idet der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektor spredes før og under fældning, og indtil bortskaffelsen af fældede planter og fældningsrester, på følgende betingelser:

i) Modtagelige planter, der er identificeret uden for vektorens flyvningssæson, skal inden den næste flyvningssæson fældes og destrueres på stedet, flyttes under officielt tilsyn til den inficerede zone eller fjernes. I sidstnævnte tilfælde skal træ og bark af de pågældende planter enten behandles i overensstemmelse med bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller anvendes i overensstemmelse med bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b).

ii) Modtagelige planter, der er identificeret i vektorens flyvningssæson, skal inden den næste flyvningssæson fældes og destrueres på stedet, flyttes under officielt tilsyn til den inficerede zone eller fjernes. I sidstnævnte tilfælde skal træ og bark af de pågældende planter enten behandles i overensstemmelse med bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller anvendes i overensstemmelse med bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b).

Hvor en medlemsstat konkluderer, at fældning, fjernelse og bortskaffelse af modtagelige planter, der er identificeret i flyvningssæsonen og beskadiget af ild eller uvejr, er uhensigtsmæssig, kan den pågældende medlemsstat beslutte at fortsætte med at fælde, fjerne og bortskaffe disse planter før starten på den næste flyvningssæson. Ved fældning og fjernelse skal de modtagelige planter enten destrueres på stedet eller fjernes, og deres træ og bark skal behandles, jf. bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller forarbejdes, jf. bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b). Når denne fravigelse finder anvendelse, og den pågældende medlemsstat i flyvningssæsonen skal foretage grundige undersøgelser i det område, der er ramt af brand eller uvejr, ved at udtage prøver fra og teste disse vektorer for forekomst af fyrrevednematode og, hvis bekræftet, udføre grundige undersøgelser af de modtagelige planter i det omkringliggende område ved kontrol af, udtagning af prøver fra og test på de planter, som viser tegn eller symptomer på forekomst af fyrrevednematode, jf. dog litra a).

Uanset nr. i) og ii) kan Portugal beslutte at fortsætte med at fælde, fjerne og bortskaffe de modtagelige planter, der er officielt udpeget af det officielle ansvarlige organ til at være beskadiget af ild i 2017, inden for en længere frist, dog senest den 31. marts 2020. Med henblik på fældningen, fjernelsen og bortskaffelsen inden for denne frist gives der forrang til de modtagelige planter, som befinder sig i de følgende områder:

 områder, som grænser op til det angrebne område

 områder, hvor der er tegn på insektvektorers aktivitet

 områder med en øget forekomst af træer i forfald og dermed en indikation af den mulige forekomst af fyrrevednematode

 eventuelle andre områder, som frembyder den største risiko for fyrrevednematodeangreb.

Disse modtagelige planter skal fældes eller destrueres på stedet, flyttes under officielt tilsyn til den angrebne zone eller fjernes. I dette tilfælde skal træ og bark af disse planter enten behandles i overensstemmelse med bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller anvendes i overensstemmelse med bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b). De modtagelige planter, som ikke kan anvendes af insektvektorer til fuldførelsen af deres livscyklus, kan tilbageholdes på stedet uden at blive destrueret.

Portugal skal senest den 31. maj 2018 indgive en årlig handlingsplan til Kommissionen og medlemsstaterne vedrørende de kort, som angiver beliggenheden af de planter i stødepudezonen, der er beskadiget af ild, beliggenheden af de områder, som er angivet i andet afsnit, og begrundelsen for dette valg, de foranstaltninger, der skal gennemføres for at mindske risikoen for fyrrevednematodeangreb, mens der ventes på fældning, fjernelse og bortskaffelse af disse planter, deriblandt intensiverede undersøgelsesaktiviteter vedrørende modtagelige planter og vektorerne med henblik på tidlig opdagelse af forekomsten af fyrrevednematode, de nødvendige ressourcer og de relevante frister til at gennemføre disse foranstaltninger. Portugal skal senest den 31. maj 2019 indgive endnu en årlig handlingsplan med samme indhold.

Risikoniveauet forbundet med disse planter skal vurderes på årsbasis, og handlingsplanen skal ajourføres, når det er relevant. De planlagte aktiviteter i handlingsplanen skal tages i betragtning ved udarbejdelsen af den overordnede handlingsplan omhandlet i artikel 9.

Portugal skal indgive en rapport til Kommissionen og medlemsstaterne om de årlige resultater, deriblandt resultatet af de intensiverede undersøgelser af vektorer og enhver ajourføring af denne handlingsplan inden den 30. april året efter det pågældende år.

Der udtages prøver af fældede modtagelige planter, dog ikke af planter, der som følge af skovbrande er fuldstændigt destrueret, og der testes for forekomst af fyrrevednematode i overensstemmelse med en prøveudtagningsmetode, der med 99 % sikkerhed bekræfter, at forekomsten af fyrrevednematode i de pågældende modtagelige planter er under 0,02 %.

▼M2

c) For så vidt angår modtageligt træ, der er identificeret i stødpudezonen i vektorens flyvningssæson, jf. litra b), afbarker medlemsstaterne de fældede modtagelige planters stammer, eller de behandler de pågældende stammer med et insekticid, der vides at være effektivt i bekæmpelsen af vektoren, eller de dækker straks efter fældningen de pågældende stammer med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insekticid.

Efter afbarkning, behandling eller tildækning flyttes det modtagelige træ straks under officielt tilsyn til en lagringsplads eller et godkendt behandlingsanlæg. Træ, der ikke er afbarket, behandles straks på lagringspladsen eller på det godkendte behandlingsanlæg med et insekticid, der vides at være effektivt i bekæmpelsen af vektoren, eller dækkes med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insekticid.

Træaffald, der fremkommer, når modtagelige planter fældes, og som efterlades på stedet, hugges til flis med en tykkelse og bredde på højst 3 cm.

Uanset første afsnit, hvor medlemsstaten konkluderer, at afbarkning, behandling med et insektcid, der vides at være effektiv i bekæmpelsen af vektoren, og dækning med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insektcid, er uhensigtsmæssig, skal træ, som ikke er afbarket, destrueres på stedet. Hvis denne undtagelse anvendes, skal træaffald, der fremkommer, når modtagelige planter fældes, og som efterlades på stedet, og træ, der ikke afbarkes og destrueres på stedet, hugges til flis med en tykkelse og en bredde på højst 3 cm.

▼M1

3a. Medlemsstaterne identificerer også andre fældede modtagelige planter end dem, der er omhandlet i punkt 3, litra b), i alle stødpudezonerne. Medlemsstaterne fjerner disse planter og deres fældningsrester, idet der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektor tiltrækkes.

▼B

4. Medlemsstaterne udarbejder en hygiejneprotokol for alle køretøjer, der transporterer skovbrugsprodukter, og for alle maskiner til behandling af skovbrugsprodukter for at sikre, at fyrrevednematoden ikke kan spredes med disse køretøjer og maskiner.
BILAG III

Betingelser for flytning af modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark inden for Unionen, jf. artikel 10

AFDELING 1

Betingelser for flytning af modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark fra afgrænsede områder til andre områder end afgrænsede områder og fra inficerede zoner til stødpudezoner

1. Modtagelige planter kan flyttes, forudsat at planterne opfylder følgende betingelser:

a) De er dyrket på produktionssteder, hvor hverken fyrrevednematoden eller dens symptomer er konstateret siden starten af den sidste fulde vækstcyklus.

b) De har i hele deres levetid været dyrket under fuld fysisk beskyttelse, hvor det er sikret, at vektoren ikke kan nå planterne.

c) De er blevet officielt undersøgt, testet og fundet frie for fyrrevednematoden og vektoren.

d) De ledsages af et plantepas, der er udfyldt og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF, for bestemmelsessteder i Unionen.

e) De er transporteret uden for vektorens flyvningssæson eller i lukkede beholdere eller i emballage, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.

2. Modtageligt træ og modtagelig bark, undtagen emballeringsmateriale af træ, kan flyttes, forudsat at træet og barken opfylder følgende betingelser:

a) Det har været underkastet en passende varmebehandling på et godkendt behandlingsanlæg, hvor det har opnået en temperatur overalt på mindst 56 °C i mindst 30 minutter med henblik på at sikre, at det er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer. Sker behandlingen ved hjælp af komposteringsvarme, skal komposteringen foregå i overensstemmelse med en behandlingsspecifikation, der er godkendt i henhold til proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF.

▼M1

b) Det ledsages af det i direktiv 92/105/EØF omhandlede plantepas udstedt af et godkendt behandlingsanlæg. For så vidt angår modtageligt træ i form af bistader og fugleredekasser ledsages det af det pågældende plantepas, eller det mærkes i overensstemmelse med bilag II til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures nr. 15.

c) Hvis det ikke er afbarket, flyttes det enten uden for vektorens flyvningssæson eller med en beskyttende tildækning for at sikre, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.

▼B

3. Modtageligt træ i form af emballeringsmateriale af træ, kan flyttes, forudsat at emballeringsmaterialet af træ opfylder følgende betingelser:

a) Det har på et godkendt behandlingsanlæg været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er specificeret i bilag I til FAO International Standard for Phytosanitary Measures nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel ( 4 ), hvor det sikres, at materialet er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer.

b) Det mærkes i overensstemmelse med bilag II til ovennævnte internationale standard.

4. Uanset punkt 2 og 3 kan modtageligt træ flyttes ud af det afgrænsede område eller ud af den inficerede zone og ind i stødpudezonen til omgående behandling på det godkendte behandlingsanlæg, der ligger tættest på det pågældende afgrænsede område eller den pågældende inficerede zone, hvis der ikke ligger et passende behandlingsanlæg i det pågældende område eller den pågældende zone.

Denne undtagelse finder kun anvendelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Ved håndtering, behandling, oplagring og transport af fældede modtagelige planter, jf. bilag I, punkt 8 og 10, og bilag II, punkt 3, litra c), og punkt 4, sikres det, at vektoren ikke kan være til stede på eller undslippe fra de pågældende planter.

b) Flytningerne finder sted uden for vektorens flyvningssæson eller med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren på andre planter, andet træ eller anden bark.

c) Flytningerne underkastes regelmæssige kontroller på stedet fra de kompetente myndigheders side.

5. Uanset punkt 2 og 3 kan modtageligt træ og modtagelig bark, der er hugget til flis med en tykkelse og bredde på højst 3 cm, flyttes ud af det afgrænsede område for at blive brugt som brændsel på det godkendte behandlingsanlæg, der ligger tættest på det pågældende område, eller ud af den inficerede zone til stødpudezonen, forudsat at betingelserne i punkt 4, andet afsnit, litra b) og c), er opfyldt.

AFDELING 2

Betingelser for flytning af modtagelige planter, modtageligt træ og modtagelig bark inden for de inficerede zoner i henhold til udryddelsesforanstaltningerne

1. Modtagelige planter til plantning kan flyttes, forudsat at de pågældende planter opfylder samme betingelser som angivet i afdeling 1, punkt 1.

2. Modtageligt træ og modtagelig bark kan flyttes, når det pågældende træ og den pågældende bark skal underkastes en af følgende behandlinger:

a) Det skal destrueres ved afbrænding på et nærtliggende sted i det afgrænsede område, der er beregnet hertil.

b) Det skal anvendes i et behandlingsanlæg som brændsel eller til andre destruerende formål, hvor det sikres, at det er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer.

c) Det skal underkastes en passende varmebehandling på et godkendt behandlingsanlæg, hvor det opnår en temperatur overalt på mindst 56 °C i mindst 30 minutter med henblik på at sikre, at det er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer. Sker behandlingen ved hjælp af komposteringsvarme, skal komposteringen foregå i overensstemmelse med en behandlingsspecifikation, der er godkendt i henhold til proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF.

Følgende betingelser finder anvendelse på flytningerne:

a) Træet eller barken flyttes under officielt tilsyn og uden for vektorens flyvningssæson eller med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren på andre planter, andet træ eller anden bark, eller

b) træ eller bark, der har været underkastet den behandling, der er omhandlet i første afsnit, litra c), kan flyttes, forudsat at det ledsages af et plantepas udstedt af et godkendt behandlingsanlæg.

Dette punkt finder ikke anvendelse på hverken emballeringsmateriale af træ eller på modtageligt træ fra planter, der er undersøgt enkeltvis og konstateret at være frie for fyrrevednematoden.

3. Modtageligt træ i form af emballeringsmateriale af træ kan flyttes, hvis det opfylder betingelserne i afdeling 1, punkt 3.( 1 ) EPPO Bulletin 39(3):344-353.

( 2 ) EUT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

( 3 ) Sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention (1995), »International Standard for Phytosanitary Measures No 4: Betingelser for etablering af skadegørerfrie områder.

( 4 ) Sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention (2009), »International Standard for Phytosanitary Measures No 15: Regulation of wood packaging material in international trade«.