2011R0408 — DA — 17.12.2014 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 408/2011

af 27. april 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår fremsendelsesformatet

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 108, 28.4.2011, p.21)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1264/2014 af 26. november 2014

  L 341

6

27.11.2014
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 408/2011

af 27. april 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår fremsendelsesformatet

(EØS-relevant tekst)EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 af 25. november 2009 om statistik over pesticider ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 er der fastlagt en ny ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1185/2009 skal medlemsstaterne fremsende de statistiske data elektronisk i et egnet teknisk format, som skal vedtages af Kommissionen.

(3)

For at sikre fortrolighed vil fremsendelsesfilen indeholde et flag, der angiver, om de fremsendte oplysninger om stoffet, den kemiske gruppe, produktkategorien eller hovedgruppen er fortrolige eller ej.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:▼M1

Artikel 1

Medlemsstaterne fremsender de statistiske data om pesticider, jf. bilag I og II til forordning (EF) nr. 1185/2009, ved hjælp af SDMX-datastrukturdefinitionerne. Data fremsendes til Kommissionen (Eurostat) gennem den centrale dataportal, eller dataene gøres tilgængelige for Kommissionen (Eurostat) i elektronisk form.

Artikel 2

Datastrukturen for fremsendelse af data vedrørende markedsføring af pesticider til Kommissionen (Eurostat) fremgår af bilag I.

Datastrukturen for fremsendelse af data vedrørende landbrugsmæssig anvendelse af pesticider til Kommissionen (Eurostat) fremgår af bilag II.

▼B

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1
BILAG I

Struktur af statistiske data om markedsføring af pesticider

Fremsendelsesfiler skal have følgende datastruktur:Nummer

Felt

Bemærkninger

1

Land

F.eks. Frankrig

2

År

Referenceår for dataene (f.eks. 2010)

3

Hovedgruppe

Koder opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1185/2009

4

Produktkategorier

 

5

Kemisk gruppe

 

6

Aktivstof

 

7

Observationsværdi (solgt mængde)

I kg af stofferne

8

For felt nr. 3, 4, 5 og 6: fortrolighedsflag

Flag
BILAG II

Struktur af statistiske data om landbrugsmæssig anvendelse af pesticider

Fremsendelsesfiler skal have følgende datastruktur:Nummer

Felt

Bemærkninger

1

Land

F.eks. Frankrig

2

År

Referenceår for dataene (f.eks. 2010)

3

Afgrøder

Opdelt pr. monokultur

4

Aktivstof

Koder opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1185/2009

5

Observationsværdi: stofmængde anvendt på afgrøden

I kg af stofferne

6

Observationsværdi: areal af afgrøden, der er behandlet med dette stof

I hektar

7

Fortrolighedsflag

Flag( 1 ) EUT L 324 af 10.12.2009, s. 1.