02011L0016 — DA — 01.01.2018 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS DIREKTIV 2011/16/EU

af 15. februar 2011

om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF

(EUT L 064 af 11.3.2011, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU af 9. december 2014

  L 359

1

16.12.2014

►M2

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2376 af 8. december 2015

  L 332

1

18.12.2015

►M3

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/881 af 25. maj 2016

  L 146

8

3.6.2016

►M4

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2258 af 6. december 2016

  L 342

1

16.12.2016


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 050, 23.2.2012, s.  58 (2011/16/EU)

►C2

Berigtigelse, EUT L 162, 14.6.2013, s.  15 (2011/16/EU)
▼B

RÅDETS DIREKTIV 2011/16/EU

af 15. februar 2011

om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØFKAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.  Dette direktiv fastsætter de regler og procedurer, hvorefter medlemsstaterne skal samarbejde indbyrdes med henblik på at udveksle de oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af medlemsstaternes nationale love vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter.

2.  Dette direktiv fastsætter desuden bestemmelser om elektronisk udveksling af de i stk. 1 omhandlede oplysninger samt de regler og procedurer, hvorefter medlemsstaterne og Kommissionen skal samarbejde om spørgsmål vedrørende koordinering og evaluering.

3.  Dette direktiv berører ikke anvendelsen i medlemsstaterne af reglerne om gensidig retshjælp i straffesager. Det berører heller ikke opfyldelsen af medlemsstaternes forpligtelser til at indgå et bredere administrativt samarbejde på grundlag af andre retsakter, herunder også bilaterale eller multilaterale aftaler.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på alle former for skatter, der opkræves af eller på vegne af en medlemsstat eller en medlemsstats territoriale eller administrative underenheder, herunder de lokale myndigheder.

2.  Uanset stk. 1 finder dette direktiv ikke anvendelse på merværdi- og toldafgifter eller punktafgifter, der er dækket af anden EU-lovgivning om administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne. Dette direktiv finder heller ikke anvendelse på obligatoriske sociale bidrag, der skal indbetales til medlemsstaten eller en underenhed i medlemsstaten eller til sociale sikringsinstitutioner, der er etableret i henhold til forvaltningsretlige bestemmelser.

3.  De i stk. 1 omhandlede skatter kan under ingen omstændigheder opfattes således, at de omfatter:

a) gebyrer, f.eks. for attester og andre dokumenter udstedt af offentlige myndigheder, eller

b) skyldige beløb af kontraktmæssig karakter, såsom betaling for almennyttige offentlige ydelser.

4.  Dette direktiv finder anvendelse på de i stk. 1 omhandlede skatter, der opkræves inden for det territorium, hvor traktaterne finder anvendelse, jf. artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

en medlemsstats »kompetente myndighed« : den myndighed, der er blevet udpeget af medlemsstaten. Det centrale forbindelseskontor, en forbindelsesafdeling og en kompetent embedsmand anses også for at være kompetente myndigheder, når de handler i henhold til dette direktiv ved delegering i medfør af artikel 4

2)

»centralt forbindelseskontor« : det kontor, der er udpeget som særligt ansvarligt for kontakterne til de øvrige medlemsstater med henblik på det administrative samarbejde

3)

»forbindelsesafdeling« : ethvert kontor, som ikke er det centrale forbindelseskontor, og som er udpeget til direkte at udveksle oplysninger i henhold til dette direktiv

4)

»kompetent embedsmand« : enhver embedsmand, der er bemyndiget til direkte at udveksle oplysninger i henhold til dette direktiv

5)

»bistandssøgende myndighed« : det centrale forbindelseskontor, en forbindelsesafdeling eller enhver kompetent embedsmand i en medlemsstat, som fremsætter en anmodning om bistand på den kompetente myndigheds vegne

6)

»bistandssøgte myndighed« : det centrale forbindelseskontor, en forbindelsesafdeling eller enhver kompetent embedsmand i en medlemsstat, som modtager en anmodning om bistand på den kompetente myndigheds vegne

7)

»administrativ undersøgelse« : alle former for kontrol, efterprøvning og andre foranstaltninger, som foretages af medlemsstater i forbindelse med udførelsen af deres opgaver med henblik på at sikre en korrekt anvendelse af skattelovgivningen

8)

»udveksling af oplysninger efter anmodning« : udveksling af oplysninger foranlediget af en anmodning fra den bistandssøgende medlemsstat til den bistandssøgte medlemsstat i et konkret tilfælde

▼M3

9)

»automatisk udveksling« :

a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a og 8aa systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller; i forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne for indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat

b) i forbindelse med artikel 8, stk. 3a, systematisk meddelelse af oplysninger, som er defineret på forhånd, om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, til den relevante medlemsstat, hvor den pågældende person er hjemmehørende, uden forudgående anmodning og med forud fastsatte regelmæssige intervaller

c) i forbindelse med andre bestemmelser i dette direktiv end artikel 8, stk. 1 og 3a, og artikel 8a og 8aa systematisk meddelelse af oplysninger, som er defineret på forhånd, jf. dette nummers litra a) og b).

I forbindelse med artikel 8, stk. 3a og 7a, artikel 21, stk. 2, og artikel 25, stk. 2 og 3, tillægges udtrykkene med stort begyndelsesbogstav den betydning, de har i henhold til de tilsvarende definitioner fastsat i bilag I. I forbindelse med artikel 8aa og bilag III tillægges udtrykkene med stort begyndelsesbogstav den betydning, de har i henhold til de tilsvarende definitioner fastsat i bilag III

▼B

10)

»spontan udveksling af oplysninger« : ikke-systematisk meddelelse på et hvilket som helst tidspunkt, uden forudgående anmodning, af oplysninger til en anden medlemsstat

11)

»person« :

a) en fysisk person

b) en juridisk person

c) når der i henhold til gældende lovgivning er mulighed for det, en sammenslutning af personer, der kan udføre retshandler, men som ikke har status som juridisk person, eller

d) ethvert andet retligt arrangement uanset art og form, med eller uden status som juridisk person, der ejer eller forvalter aktiver, hvoraf der, herunder af indkomst afledt deraf, skal svares en skat, der er omfattet af dette direktiv

12)

»elektronisk« : ved hjælp af elektronisk dataudstyr til behandling, herunder digital kompression, og lagring af data og ved anvendelse af kabel, radio eller optiske teknologier eller andre elektromagnetiske midler

13)

»CCN-netværk« : den fælles platform, der er baseret på the common communication network (CCN), og som er udviklet af Unionen til alle elektroniske transmissioner mellem de kompetente myndigheder på told- og skatteområdet

▼M2

14)

»grænseoverskridende forhåndstilsagn« :

enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med skatterevision, der opfylder følgende betingelser:

a) er udstedt, ændret eller fornyet af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder, uanset om det reelt anvendes

b) er udstedt, ændret eller fornyet til en bestemt person eller gruppe af personer, som kan påberåbe sig denne

c) vedrører fortolkningen eller anvendelsen af en retlig eller administrativ bestemmelse om forvaltning eller håndhævelse af national lovgivning om skatter i medlemsstaten eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder

d) vedrører en grænseoverskridende transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en person i en anden jurisdiktion, skaber et fast driftssted, og

e) er truffet forud for de transaktioner eller aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted.

Den grænseoverskridende transaktion kan omfatte, men er ikke begrænset til, foretagelse af investeringer, levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager det grænseoverskridende forhåndstilsagn

15)

»forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning« :

enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med en skatterevision, der opfylder følgende betingelser:

a) er udstedt, ændret eller fornyet af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en eller flere medlemsstater, herunder enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf, herunder lokale myndigheder, uanset om den reelt anvendes

b) er udstedt, ændret eller fornyet til en bestemt person eller gruppe af personer, som kan påberåbe sig denne

c) forud for grænseoverskridende transaktioner mellem forbundne foretagender fastsætter et passende sæt af kriterier for fastsættelsen af interne afregningspriser for disse transaktioner eller fastsætter tildeling af fortjeneste til et fast driftssted.

Virksomheder er forbundne foretagender, hvis en af virksomhederne direkte eller indirekte deltager i en anden virksomheds ledelse eller kontrollerer virksomheden, eller hvis de samme personer direkte eller indirekte deltager i virksomhedernes ledelse eller kapital eller kontrollerer virksomheden.

Interne afregningspriser er de priser, som en virksomhed benytter ved overførsel af fysiske varer og immaterielle goder eller ved levering af tjenesteydelser til forbundne foretagender, og »intern prisafregning« skal fortolkes i overensstemmelse hermed

16)

i forbindelse med nr. 14) forstås ved »grænseoverskridende transaktion« en transaktion eller række af transaktioner, hvor :

a) ikke alle parterne i transaktionen eller rækken af transaktioner er skattemæssigt hjemmehørende i den medlemsstat, der udsteder, ændrer eller fornyer det grænseoverskridende forhåndstilsagn

b) en hvilken som helst af parterne i transaktionen eller rækken af transaktioner er samtidig skattemæssigt hjemmehørende i mere end en jurisdiktion

c) en af parterne i transaktionen eller rækken af transaktioner driver virksomhed i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted, og transaktionen eller rækken af transaktioner udgør en del af eller hele det faste driftssteds virksomhed. En grænseoverskridende transaktion eller række af transaktioner omfatter også ordninger, som en person har med hensyn til forretningsaktiviteter i en anden jurisdiktion, som denne person udøver gennem et fast driftssted, eller

d) transaktionen eller rækken af transaktioner har grænseoverskridende virkning.

I forbindelse med nr. 15) forstås ved »grænseoverskridende transaktion« en transaktion eller række af transaktioner, der involverer forbundne foretagender, som ikke alle er skattemæssigt hjemmehørende i en enkelt jurisdiktions område, eller en transaktion eller række af transaktioner, der har grænseoverskridende virkning

17)

: i forbindelse med nr. 15) og 16) forstås ved »virksomhed« enhver form for forretningsdrift.

▼B

Artikel 4

Organisatoriske bestemmelser

1.  Hver medlemsstat meddeler inden en måned efter den 11. marts 2011 Kommissionen, hvilken myndighed der er kompetent for så vidt angår dette direktiv og meddeler straks Kommissionen eventuelle ændringer heraf.

Kommissionen stiller oplysningerne til rådighed for de andre medlemsstater og offentliggør en liste over medlemsstaternes myndigheder i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Den kompetente myndighed udpeger ét centralt forbindelseskontor. Den kompetente myndighed er ansvarlig for at underrette Kommissionen og de andre medlemsstater herom.

Det centrale forbindelseskontor kan også udpeges som ansvarligt for kontakter med Kommissionen. Den kompetente myndighed er ansvarlig for at underrette Kommissionen herom.

3.  Den kompetente myndighed i hver medlemsstat kan udpege forbindelsesafdelinger med et ansvarsområde, som er tillagt i overensstemmelse med dens nationale lovgivning eller politik. Det centrale forbindelseskontor er ansvarligt for at ajourføre listen over forbindelsesafdelingerne og gøre den tilgængelig for de centrale forbindelseskontorer i de andre berørte medlemsstater og for Kommissionen.

4.  Den kompetente myndighed i hver medlemsstat kan udpege kompetente embedsmænd. Det centrale forbindelseskontor er ansvarligt for at ajourføre listen over de kompetente embedsmænd og gøre den tilgængelig for de centrale forbindelseskontorer i de andre berørte medlemsstater og for Kommissionen.

5.  De embedsmænd, der medvirker i det administrative samarbejde i henhold til dette direktiv, anses under alle omstændigheder for at være kompetente til dette formål i overensstemmelse med de regler, som de kompetente myndigheder fastlægger.

6.  Når en forbindelsesafdeling eller en kompetent embedsmand sender eller modtager en anmodning om samarbejde eller et svar på en sådan anmodning, underretter den/han det centrale forbindelseskontor i sin medlemsstat efter de procedurer, der anvendes i denne medlemsstat.

7.  Hvis en forbindelsesafdeling eller en kompetent embedsmand modtager en anmodning om samarbejde, der kræver foranstaltninger, som falder uden for det ansvarsområde, den/han har fået tillagt i overensstemmelse med den nationale lovgivning eller politik i sin medlemsstat, sender den/han straks anmodningen til det centrale forbindelseskontor i sin medlemsstat og underretter den bistandssøgende myndighed herom. I dette tilfælde begynder perioden i artikel 7 dagen efter, at anmodningen om samarbejde er fremsendt til det centrale forbindelseskontor.KAPITEL II

UDVEKSLING AF OPLYSNINGERAFDELING I

Udveksling af oplysninger efter anmodning

Artikel 5

Procedure for udveksling af oplysninger efter anmodning

Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed enhver oplysning som omhandlet i artikel 1, stk. 1, som den er i besiddelse af, eller som den indhenter i forbindelse med administrative undersøgelser.

Artikel 6

Administrative undersøgelser

1.  Den bistandssøgte myndighed lader foretage de administrative undersøgelser, der er nødvendige for at indhente de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5.

2.  Den i artikel 5 omhandlede anmodning kan indeholde en begrundet anmodning om en specifik administrativ undersøgelse. Hvis den bistandssøgte myndighed ikke finder det nødvendigt med en administrativ undersøgelse, underretter den straks den bistandssøgende myndighed om grundene hertil.

3.  Når den bistandssøgte myndighed fremskaffer de ønskede oplysninger eller foretager den ønskede administrative undersøgelse, benytter den samme fremgangsmåde, som hvis den handlede på eget initiativ eller efter anmodning fra en anden myndighed i sin egen medlemsstat.

4.  Når den bistandssøgende myndighed specifikt anmoder om det, skal den bistandssøgte myndighed fremsende originaldokumenter, forudsat at det ikke er i strid med gældende bestemmelser i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat.

Artikel 7

Tidsfrister

1.  Den bistandssøgte myndighed meddeler de i artikel 5 omhandlede oplysninger hurtigst muligt og senest seks måneder fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

I tilfælde, hvor de pågældende oplysninger allerede er i den bistandssøgte myndigheds besiddelse, videregives de dog inden to måneder efter denne dato.

2.  For visse særlige tilfælde kan den bistandssøgte og den bistandssøgende myndighed aftale andre frister end dem, der er fastsat i stk. 1.

3.  Den bistandssøgte myndighed sender straks og under alle omstændigheder senest syv hverdage fra modtagelsen af en anmodning den bistandssøgende myndighed en bekræftelse af modtagelsen, så vidt muligt elektronisk.

4.  Inden en måned efter modtagelsen af anmodningen underretter den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed om eventuelle mangler ved anmodningen og om behovet for eventuelle supplerende baggrundsoplysninger. I dette tilfælde begynder fristen i stk. 1 dagen efter, at den bistandssøgte myndighed har modtaget de nødvendige supplerende oplysninger.

5.  Når den bistandssøgte myndighed ikke er i stand til at besvare anmodningen inden for den relevante tidsfrist, underretter den straks og under alle omstændigheder inden tre måneder efter modtagelsen af anmodningen den bistandssøgende myndighed om årsagerne til, at tidsfristen ikke kan overholdes, og om, hvornår den mener, den vil kunne besvare anmodningen.

6.  Når den bistandssøgte myndighed ikke er i besiddelse af de ønskede oplysninger og er ude af stand til at besvare anmodningen om oplysninger eller afslår det af de grunde, der er omhandlet i artikel 17, underretter den straks og under alle omstændigheder inden en måned efter modtagelsen af anmodningen den bistandssøgende myndighed om årsagerne hertil.AFDELING II

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger

Artikel 8

Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger

1.  Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler ved automatisk udveksling den kompetente myndighed i enhver anden medlemsstat tilgængelige oplysninger for så vidt angår beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2014 om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat, vedrørende følgende specifikke kategorier af indkomst og kapital, sådan som de skal forstås efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne:

▼C2

a) arbejdsindtægt

b) tantiemer og bestyrelseshonorarer

▼B

c) livsforsikringsprodukter, der ikke er omfattet af andre EU-retsakter om udveksling af oplysninger og andre lignende foranstaltninger

d) pensioner

e) ejendomsret til og indtægt fra fast ejendom.

2.  Inden den 1. januar 2014 underretter medlemsstaterne Kommissionen om, hvilke af de i stk. 1 anførte kategorier de har tilgængelige oplysninger om. De underretter Kommissionen om eventuelle senere ændringer heraf.

▼M1

3.  En medlemsstats kompetente myndighed kan meddele en anden medlemsstats kompetente myndighed, at den ikke ønsker at modtage oplysninger om en eller flere af de kategorier af indkomst og kapital, der er nævnt i stk. 1. Den underretter også Kommissionen herom.

En medlemsstat kan anses for ikke at ønske at modtage oplysninger i henhold til stk. 1, hvis den ikke underretter Kommissionen om én eneste kategori, som den har tilgængelige oplysninger om.

▼M1

3a.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at kræve at dens Indberettende finansielle institutter anvender de regler for indberetning og passende omhu, som er omhandlet i bilag I og II, og med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af sådanne regler i overensstemmelse med afdeling IX i bilag I.

I henhold til de gældende regler for indberetning og passende omhu, der findes i bilag I og II, meddeler den kompetente myndighed i hver medlemsstat den kompetente myndighed i en anden medlemsstat ved automatisk udveksling inden for den frist, der er fastsat i stk. 6, litra b), følgende oplysninger vedrørende beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2016 om en Indberetningspligtig konto:

a) navn, adresse, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er Kontohaver, og som efter iagttagelse af regler for passende omhu i overensstemmelse med bilagene bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes

b) kontonummer (eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes)

c) det Indberettende finansielle instituts navn og (eventuelle) identifikationsnummer

d) kontoens saldo eller værdi (herunder, for så vidt angår en Forsikringsaftale med kontantværdi eller Annuitetsaftale, Kontantværdien eller tilbagekøbsværdien) ved udgangen af det relevante kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, eller, hvis kontoen er lukket i løbet af et sådant år eller en sådan periode, kontoens lukning

e) for så vidt angår en Forvaltningskonto:

i) det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der indestår på kontoen, i hvert enkelt tilfælde betalt eller tilskrevet kontoen (eller med hensyn til kontoen) i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, og

ii) det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af Finansielle aktiver, der er betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut har optrådt som depositar, mægler, forvalter, eller på anden måde som befuldmægtiget for Kontohaveren

f) for så vidt angår en Indskudskonto, det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, og

g) for så vidt angår en konto, der ikke er beskrevet i litra e) eller f), det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet Kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til Kontohaveren i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode.

Med henblik på udveksling af oplysninger i henhold til dette stykke, medmindre andet er fastsat i dette stykke eller i bilagene, fastsættes beløbet og betalingsklassificeringen med hensyn til en Indberetningspligtig konto i overensstemmelse med national lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne.

Første og andet afsnit i dette stykke har forrang for stk. 1, litra c), eller andre EU-retsinstrumenter, herunder Rådets direktiv 2003/48/EF ( 1 ), i det omfang den pågældende udveksling af oplysninger er omfattet af anvendelsesområdet i stk. 1, litra c), eller andre EU-retsinstrumenter, herunder direktiv 2003/48/EF.

▼M2 —————

▼M1

6.  Meddelelsen af oplysninger finder sted som følger:

a) for de kategorier, der er fastsat i stk. 1: mindst én gang om året inden for seks måneder efter udgangen af det skatteår i medlemsstaten, i hvilket oplysningerne blev tilgængelige

b) for de oplysninger, der er fastsat i stk. 3a: årligt, senest ni måneder efter udgangen af det kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, som oplysningerne vedrører.

▼B

7.  Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 26, stk. 2, og inden de datoer, der er anført i artikel 29, stk. 1, hvordan den automatiske udveksling af oplysninger skal gennemføres i praksis.

▼M1

7a.  Med henblik på afsnit B, punkt 1, litra c), og afsnit C, punkt 17, litra g), i afdeling VIII i bilag I, forelægger hver medlemsstat senest den 31. juli 2015 Kommissionen listen over de enheder og konti, der skal behandles som henholdsvis Ikkeindberettende finansielle institutter og Undtagne konti. Hver medlemsstat underretter endvidere Kommissionen om eventuelle ændringer. Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en samlet liste over de modtagne oplysninger og ajourfører listen efter behov.

Medlemsstaterne sikrer, at disse typer af Ikkeindberettende finansielle institutter og Undtagne konti opfylder alle kravene i afsnit B, punkt 1, litra c), og afsnit C, punkt 17, litra g), i afdeling VIII i bilag I, og navnlig, at et Finansielt instituts status som Ikkeindberettende finansielt institut eller en kontos status som Undtagen konto ikke strider mod målene i dette direktiv.

▼B

8.  Hvis medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om automatisk udveksling af oplysninger for yderligere kategorier af indkomst og kapital i bilaterale eller multilaterale aftaler, som de indgår med andre medlemsstater, meddeler de disse aftaler til Kommissionen, som stiller dem til rådighed for alle de øvrige medlemsstater.

▼M2

Artikel 8a

Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger

1.  Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et grænseoverskridende forhåndstilsagn eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning er blevet udstedt, ændret eller fornyet efter den 31. december 2016, meddeler ved automatisk udveksling oplysninger herom til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og til Europa-Kommissionen, med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, og i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 21.

2.  I overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 21 og med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i nærværende artikel, meddeler den kompetente myndighed i en medlemsstat også de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og Europa-Kommissionen oplysninger om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2017.

Hvis grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger er udstedt, ændret eller fornyet mellem den 1. januar 2012 og den 31. december 2013, skal meddelelse herom finde sted på betingelse af, at de stadig var gyldige den 1. januar 2014.

Hvis grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger er udstedt, ændret eller fornyet mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2016, skal meddelelse herom finde sted, uanset om de stadig er gyldige.

Fra de meddelelser, der er omhandlet i dette stykke, kan medlemsstaterne udelukkeoplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt, ændret eller fornyet inden den 1. april 2016 til en bestemt person eller gruppe af personer, undtagen personer eller grupper af personer, der hovedsagelig udfører finansielle aktiviteter eller investeringsaktiviteter, med en årlig nettoomsætning for hele koncernen som defineret i artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU ( 2 ) på mindre end 40 000 000 EUR (eller et tilsvarende beløb i en anden valuta) i det regnskabsår, der gik forud for datoen for udstedelse, ændring eller fornyelse af disse grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

3.  Bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger med tredjelande er udelukket fra anvendelsesområdet for automatisk udveksling af oplysninger i henhold til denne artikel, hvis den internationale beskatningsaftale, den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning er blevet forhandlet i henhold til, ikke tillader dens videregivelse til tredjeparter. Oplysninger om sådanne bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger udveksles i henhold til artikel 9, når videregivelsen af oplysninger er tilladt i henhold til den internationale beskatningsaftale, den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning er blevet forhandlet i henhold til, og den kompetente myndighed i tredjelandet giver sin tilladelse til, at oplysningerne kan videregives.

Hvis automatisk udveksling af oplysninger vedrørende bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger i henhold til første afsnit, første punktum, er udelukket, udveksles de oplysninger, der er anført i denne artikels stk. 6, og som er omhandlet i den anmodning, der har ført til udstedelse af en sådan bilateral eller multilateral forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning, imidlertid i stedet i henhold til denne artikels stk. 1 og 2.

4.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, i tilfælde af at et grænseoverskridende forhåndstilsagn udelukkende vedrører og involverer skatteanliggender for en eller flere fysiske personer.

5.  Udvekslingen af oplysninger finder sted som følger:

a) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 1: inden for tre måneder efter udgangen af den halvdel af det kalenderår, hvor det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning blev udstedt, ændret eller fornyet

b) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 2: før den 1. januar 2018.

6.  Oplysninger, der skal meddeles af en medlemsstat i medfør af denne artikels stk. 1 og 2, skal omfatte følgende:

a) identifikation af personen, bortset fra en fysisk person, og i givet fald den gruppe af personer, som den tilhører

b) et resumé af indholdet af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller række af transaktioner i abstrakte vendinger, der ikke medfører videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser

c) datoerne for udstedelse, ændring eller fornyelse af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning

d) startdatoen på gyldighedsperioden for det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, hvis angivet

e) slutdatoen på gyldighedsperioden for det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, hvis angivet

f) type grænseoverskridende forhåndstilsagn eller forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning

g) beløbet for transaktionen eller rækken af transaktioner vedrørende det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, hvis der henvises til et sådant beløb i det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning

h) beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes til at fastsætte interne afregningspriser eller selve den interne afregningspris i tilfælde af en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning

i) identifikation af den metode, der anvendes til at fastsætte interne afregningspriser eller selve den interne afregningspris i tilfælde af en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning

j) identifikation af eventuelle andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive berørt af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning

k) identifikation af enhver person, bortset fra en fysisk person, i eventuelle andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive berørt af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning (med angivelse af, hvilke medlemsstater de berørte personer har tilknytning til), og

l) angivelse af, om de oplysninger, der meddeles, er baseret på selve det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning eller på den anmodning, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, andet afsnit.

7.  For at lette udvekslingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6 i denne artikel, vedtager Kommissionen de praktiske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 6 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5.

8.  Oplysningerne, der er omhandlet i denne artikels stk. 6, litra a), b), h) og k), skal ikke meddeles Europa-Kommissionen.

9.  Den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat, der er identificeret i henhold til stk. 6, litra j), bekræfter straks og under alle omstændigheder inden for syv hverdage, om muligt elektronisk, modtagelsen af oplysningerne over for den kompetente myndighed, der leverede oplysningerne. Denne foranstaltning finder anvendelse indtil det register, der er omhandlet i artikel 21, stk. 5, bliver operationelt.

10.  Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 5 og under henvisning til artikel 21, stk. 4, anmode om yderligere oplysninger, herunder den fulde tekst til et grænseoverskridende forhåndstilsagn eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning.

▼M3

Artikel 8aa

Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger vedrørende land for land-rapporter

1.  Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger med henblik på at kræve, at det Ultimative Moderselskab i en Multinational Koncern, der er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, eller enhver anden Rapporterende Enhed, jf. bilag III, afdeling II, indgiver en land for land-rapport vedrørende sit Rapporteringsår senest 12 måneder efter den sidste dag i Rapporteringsåret for den Multinationale Koncern, jf. bilag III, afdeling II.

2.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling og inden for den i stk. 4 fastsatte frist meddele land for land-rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted.

3.  Land for land-rapporten skal indeholde følgende oplysninger om den Multinationale Koncern:

a) oplysninger for hele Koncernen vedrørende den samlede omsætning, overskud (underskud) før selskabsskat, indbetalt selskabsskat, beregnet selskabsskat, vedtaget kapital, akkumuleret fortjeneste, antal ansatte samt andre materielle aktiver end likvide midler for hver jurisdiktion, som den Multinationale Koncern opererer i

b) identifikation af alle Koncernenheder i den Multinationale Koncern med angivelse af jurisdiktionen for hver enkelt Koncernenheds skattemæssige hjemsted samt af den jurisdiktion, efter hvis lovgivning Koncernenheden er organiseret, hvis den er forskellig fra jurisdiktionen for det skattemæssige hjemsted, samt af Koncernenhedens primære forretningsaktiviteter.

4.  Meddelelsen skal foretages senest 15 måneder efter den sidste dag i den Multinationale Koncerns regnskabsår, som land for land-rapporten vedrører. Den første land for land-rapport skal meddeles for det regnskabsår for den Multinationale Koncern, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter, og dette skal foretages senest 18 måneder efter den sidste dag i det pågældende regnskabsår.

▼M2

Artikel 8b

Statistikker over automatiske udvekslinger

1.  Inden den 1. januar 2018 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger i henhold til artikel 8 og 8a og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.

2.  Inden den 1. januar 2019 aflægger Kommissionen en rapport med en oversigt over og en vurdering af de modtagne statistikker og oplysninger i henhold til stk. 1 i denne artikel med hensyn til spørgsmål vedrørende f.eks. de administrative og andre relevante omkostninger og fordele ved automatisk udveksling af oplysninger samt praktiske forhold i tilknytning hertil. Kommissionen forelægger, hvis det er hensigtsmæssigt, et forslag for Rådet om de kategorier og de betingelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, herunder betingelsen om, at oplysninger om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, skal være tilgængelige, eller de elementer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3a, eller begge.

Ved gennemgangen af et forslag, der er forelagt af Kommissionen, overvejer Rådet en yderligere styrkelse af effektiviteten og funktionaliteten af den automatiske udveksling af oplysninger og en højnelse af standarden herfor med henblik på at fastsætte, at:

a) den kompetente myndighed i hver medlemsstat ved automatisk udveksling meddeler den kompetente myndighed i en anden medlemsstat oplysninger, for så vidt angår beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2019, om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat, vedrørende alle de kategorier af indkomst og kapital, som er anført i artikel 8, stk. 1, sådan som de skal forstås efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, og

b) listerne over kategorier og elementer i artikel 8, stk. 1 og 3a, udvides til også at omfatte andre kategorier og elementer, herunder royalties.

▼BAFDELING III

Spontan udveksling af oplysninger

Artikel 9

Anvendelsesområde og betingelser for spontan udveksling af oplysninger

1.  Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i enhver anden berørt medlemsstat i ethvert af følgende tilfælde:

a) en medlemsstats kompetente myndighed har grund til at formode, at der kan blive tale om et tab af skatteindtægter i den anden medlemsstat

b) en skattepligtig person opnår i én medlemsstat en skattenedsættelse eller skattefritagelse, der ville medføre skatteforhøjelse eller beskatning i den anden medlemsstat

c) forretninger mellem en skattepligtig person i én medlemsstat og en skattepligtig person i den anden medlemsstat foretages via et eller flere lande på en måde, der vil kunne indebære, at der opnås en skattebesparelse i en af disse medlemsstater eller i dem begge

d) en medlemsstats kompetente myndighed har grund til at formode, at der er tale om en skattebesparelse som følge af fiktive overførsler af overskud inden for grupper af virksomheder

e) der indsamles i en medlemsstat som følge af oplysninger, der er meddelt af den kompetente myndighed i den anden medlemsstat, oplysninger, som kan anvendes ved skatteansættelsen i denne anden medlemsstat.

2.  Hver medlemsstats kompetente myndigheder kan ved spontan udveksling meddele de andre medlemsstaters kompetente myndigheder oplysninger, som de har kendskab til, og som kan være nyttige for de andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

Artikel 10

Tidsfrister

1.  Den kompetente myndighed, for hvilken de i artikel 9, stk. 1, omhandlede oplysninger bliver tilgængelige, meddeler disse oplysninger til den kompetente myndighed i enhver anden berørt medlemsstat hurtigst muligt og senest en måned, efter at de blev tilgængelige.

2.  Den kompetente myndighed, til hvilken oplysningerne er meddelt i henhold til artikel 9, bekræfter omgående og under alle omstændigheder senest syv hverdage efter modtagelsen, om muligt elektronisk, modtagelsen af oplysningerne over for den kompetente myndighed, der leverede oplysningerne.KAPITEL III

ANDRE FORMER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDEAFDELING I

Tilstedeværelse i administrative kontorer og deltagelse i administrative undersøgelser

Artikel 11

Anvendelsesområde og betingelser

1.  Efter aftale mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de bestemmelser, som sidstnævnte har fastsat, kan embedsmænd, der er bemyndiget af den bistandssøgende myndighed, med henblik på at udveksle de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger:

a) være til stede i de kontorer, hvor de administrative myndigheder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat udfører deres opgaver

b) være til stede under de administrative undersøgelser, der finder sted på den bistandssøgte medlemsstats område.

Hvis de ønskede oplysninger er indeholdt i dokumentation, som den bistandssøgte myndigheds embedsmænd har adgang til, udleveres der kopi heraf til embedsmændene fra den bistandssøgende myndighed.

2.  For så vidt det er tilladt i henhold til den bistandssøgte medlemsstats lovgivning, kan den i stk. 1 omhandlede aftale fastsætte, at embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed, når de er til stede under administrative undersøgelser, kan interviewe enkeltpersoner og gennemgå sagsakter.

Afviser den person, der undersøges, at respektere de kontrolforanstaltninger, der iværksættes af den bistandssøgende myndigheds embedsmænd, betragtes dette af den bistandssøgte myndighed som en afvisning over for sidstnævnte myndigheds embedsmænd.

3.  Embedsmænd, som er bemyndiget af den bistandssøgende medlemsstat og er til stede i en anden medlemsstat i medfør af stk. 1, skal til enhver tid kunne fremvise en skriftlig fuldmagt med angivelse af deres identitet og deres officielle adkomst til at medvirke i sagen.AFDELING II

Samtidig kontrol

Artikel 12

Samtidig kontrol

1.  Når to eller flere medlemsstater aftaler at foretage samtidig kontrol på hver sit område af en eller flere personer, som er af fælles eller komplementær interesse, med henblik på at udveksle de således tilvejebragte oplysninger, finder stk. 2, 3 og 4 anvendelse.

2.  Den kompetente myndighed i hver medlemsstat udpeger uafhængigt de personer, den har til hensigt at indstille til samtidig kontrol. Den underretter den kompetente myndighed i de andre berørte medlemsstater om de tilfælde, den foreslår med henblik på samtidig kontrol, og begrunder sit valg.

Den angiver, inden for hvilken periode kontrollen skal finde sted.

3.  Den kompetente myndighed i hver af de berørte medlemsstater beslutter, om den ønsker at deltage i den samtidige kontrol. Den bekræfter over for den myndighed, der foreslår en samtidig kontrol, at den accepterer at deltage i kontrollen, eller giver et begrundet afslag.

4.  Den kompetente myndighed i hver af de berørte medlemsstater udpeger en repræsentant, som har ansvaret for at lede og koordinere kontrollen.AFDELING III

Administrativ meddelelse

Artikel 13

Anmodning om meddelelse

1.  Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en medlemsstat meddeler den kompetente myndighed i en anden medlemsstat i overensstemmelse med reglerne for meddelelse af tilsvarende akter i den bistandssøgte medlemsstat adressaten alle akter og afgørelser fra de administrative myndigheder i den bistandssøgende medlemsstat, som vedrører anvendelsen på dens område af den skattelovgivning, der er omfattet af dette direktiv.

2.  Anmodninger om meddelelse skal indeholde en angivelse af genstanden for den akt eller afgørelse, der skal meddeles, adressatens navn og adresse og enhver anden oplysning, der kan bidrage til at identificere adressaten.

3.  Den bistandssøgte myndighed underretter omgående den bistandssøgende myndighed om, hvordan anmodningen følges op, og oplyser navnlig datoen for, hvornår adressaten har fået meddelelse om akten eller afgørelsen.

4.  Den bistandssøgende myndighed anmoder kun om meddelelse i henhold til denne artikel, når den ikke er i stand til at give meddelelse i overensstemmelse med reglerne for meddelelse af de pågældende akter i den bistandssøgende medlemsstat, eller når en sådan meddelelse ville medføre uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan meddele et dokument ved anbefalet brev eller elektronisk direkte til en person på en anden medlemsstats område.AFDELING IV

Feedback

Artikel 14

Betingelser

1.  Når en kompetent myndighed giver oplysninger i henhold til artikel 5 eller 9, kan den bede den kompetente myndighed, der modtager oplysningerne, om at sende feedback herom. Hvis der bedes om feedback, skal den kompetente myndighed, der har modtaget oplysningerne, med forbehold af de regler om fortrolighed med hensyn til skatteforhold og databeskyttelse, der gælder i dens medlemsstat, sende feedback til den kompetente myndighed, der har leveret oplysninger, så hurtigt som muligt og senest tre måneder, efter at resultatet af anvendelsen af de ønskede oplysninger er kendt. Kommissionen fastsætter nærmere bestemmelser om den praktiske gennemførelse efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder sender feedback om den automatiske udveksling af oplysninger til de øvrige berørte medlemsstater en gang om året i overensstemmelse med de praktiske ordninger, der er indgået aftale om bilateralt.AFDELING V

Udveksling af bedste praksis og erfaringer

Artikel 15

Anvendelsesområde og betingelser

1.  Medlemsstaterne undersøger og evaluerer sammen med Kommissionen det administrative samarbejde, der finder sted i henhold til dette direktiv, og udveksler de erfaringer, de har gjort, for at forbedre samarbejdet og, når det er relevant, fastsætte regler inden for de pågældende områder.

2.  Medlemsstaterne kan sammen med Kommissionen udstede retningslinjer om ethvert aspekt, der måtte være nødvendigt for at kunne udveksle bedste praksis og erfaringer.KAPITEL IV

BETINGELSER FOR DET ADMINISTRATIVE SAMARBEJDE

Artikel 16

Videregivelse af oplysninger og dokumenter

1.  Oplysninger, der under en eller anden form videregives mellem medlemsstater i medfør af dette direktiv, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem. Sådanne oplysninger kan anvendes til administration og håndhævelse af medlemsstaternes nationale love vedrørende de skatter, der er nævnt i artikel 2.

Sådanne oplysninger kan også anvendes til ansættelse og håndhævelse af andre skatter og afgifter, der er omfattet af artikel 2 i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger ( 3 ), eller til ansættelse og håndhævelse af obligatoriske sociale bidrag.

Endvidere kan de anvendes i forbindelse med retslige og administrative procedurer, som kan medføre anvendelse af sanktioner, og som indledes på grund af overtrædelse af skattelovgivningen, med forbehold af generelle regler og bestemmelser om sagsøgtes og vidners rettigheder i sådanne procedurer.

2.  Med tilladelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, der videregiver oplysninger i henhold til dette direktiv, og kun i det omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den myndighed, der modtager oplysninger, er hjemmehørende, kan oplysninger og dokumenter, der modtages i henhold til dette direktiv, anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i stk. 1. En sådan tilladelse gives, hvis oplysningerne kan anvendes til lignende formål i den medlemsstat, hvor den kompetente myndighed, der videregiver oplysningerne, er hjemmehørende.

3.  Når den kompetente myndighed i en medlemsstat finder, at oplysninger, den har modtaget fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, kan være til nytte til de formål, der er nævnt i stk. 1, for den kompetente myndighed i en tredje medlemsstat, kan den videregive disse oplysninger til den sidstnævnte kompetente myndighed, forudsat at videregivelsen sker i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i dette direktiv. Den underretter den kompetente myndighed i den medlemsstat, som oplysningerne hidrører fra, om sin hensigt om at meddele en tredje medlemsstat disse oplysninger. Den medlemsstat, som oplysningerne hidrører fra, kan modsætte sig dette inden ti arbejdsdage fra modtagelsen af underretningen fra den medlemsstat, der ønsker at meddele oplysningerne.

4.  Tilladelse til at anvende oplysninger i henhold til stk. 2, der er blevet fremsendt i henhold til stk. 3, kan kun gives af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor oplysningerne har deres oprindelse.

5.  Oplysninger, rapporter, attester og andre dokumenter samt bekræftede kopier eller uddrag af sådanne dokumenter, som den bistandssøgte myndighed har fået kendskab til og videresendt til den bistandssøgende myndighed i henhold til dette direktiv, kan påberåbes som bevismateriale af de kompetente instanser i den bistandssøgende medlemsstat på samme måde som tilsvarende oplysninger, rapporter, attester og andre dokumenter, der er fremsendt af en myndighed i denne medlemsstat.

▼M3

6.  Uanset denne artikels stk. 1-4 anvendes oplysninger, der videregives mellem medlemsstater i henhold til artikel 8aa, til vurdering af betydelige risici ved interne afregningspriser og andre risici forbundet med udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud, herunder til vurdering af risikoen for, at medlemmerne af den Multinationale Koncern ikke overholder gældende regler for intern afregning, og, hvis det er hensigtsmæssigt, til økonomiske og statistiske analyser. Reguleringer af interne afregningspriser, der foretages af den modtagende medlemsstats skattemyndigheder, må ikke baseres på oplysninger, der er udvekslet i henhold til artikel 8aa. Uanset ovenstående er der ikke forbud mod at anvende oplysninger, der videregives mellem medlemsstater i henhold til artikel 8aa, som grundlag for yderligere undersøgelser af den Multinationale Koncerns ordninger for interne afregningspriser eller af andre skattemæssige forhold i forbindelse med en skatterevision og som følge heraf eventuelt foretage passende reguleringer af en Koncernenheds skattepligtige indkomst.

▼B

Artikel 17

Begrænsninger

1.  En bistandssøgt myndighed i en medlemsstat giver en bistandssøgende myndighed i en anden medlemsstat de oplysninger, der er nævnt i artikel 5, på betingelse af, at den bistandssøgende myndighed har udtømt de sædvanlige informationskilder, som den efter omstændighederne kunne have brugt til at få de ønskede oplysninger uden fare for, at dets mål bringes i fare.

2.  Dette direktiv forpligter ikke en bistandssøgt medlemsstat til at foretage undersøgelser eller meddele oplysninger, hvis det ville være i strid med dens lovgivning at foretage sådanne undersøgelser eller indhente de efterspurgte oplysninger til eget brug.

3.  Den bistandssøgte medlemsstats kompetente myndighed kan afslå at meddele oplysninger, når den bistandssøgende medlemsstat af retlige grunde ikke er i stand til at stille tilsvarende oplysninger til rådighed.

4.  Meddelelse af oplysninger kan afslås, hvis det vil føre til videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser.

5.  Den bistandssøgte myndighed underretter den bistandssøgende myndighed om grunden til, at anmodningen om oplysninger ikke kan imødekommes.

Artikel 18

Forpligtelser

1.  Hvis en medlemsstat anmoder om oplysninger i henhold til dette direktiv, træffer den bistandssøgte medlemsstat foranstaltninger til at indhente de ønskede oplysninger, selv om denne medlemsstat ikke måtte have behov for disse oplysninger til egne skattemæssige formål. Denne forpligtelse berører ikke bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, 3 og 4, der under ingen omstændigheder kan fortolkes således, at de gør det muligt for en bistandssøgt medlemsstat at nægte at levere oplysninger, udelukkende fordi den ikke har nogen national interesse i disse oplysninger.

2.  Artikel 17, stk. 2 og 4, kan under ingen omstændigheder fortolkes således, at de gør det muligt for en bistandssøgt myndighed i en medlemsstat at afslå at levere oplysninger, udelukkende fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank, en anden finansiel institution, en forvalter eller en person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi oplysningerne vedrører en persons ejerskabsinteresser.

3.  Uanset stk. 2 kan en medlemsstat nægte at videregive de anmodede oplysninger, hvis sådanne oplysninger vedrører beskatningsperioder, der går forud for den 1. januar 2011, og hvis videregivelsen af sådanne oplysninger kunne have været nægtet på grundlag af artikel 8, stk. 1, i direktiv 77/799/EØF, såfremt der var blevet anmodet herom inden den 11. marts 2011.

Artikel 19

Udvidelse af bredere samarbejde etableret med et tredjeland

Når en medlemsstat etablerer et bredere samarbejde med et tredjeland, end det samarbejde, der er omhandlet i dette direktiv, må den pågældende medlemsstat ikke nægte at etablere et sådant bredere samarbejde med enhver anden medlemsstat, der ønsker at indgå i et sådant bredere gensidigt samarbejde med den pågældende medlemsstat.

Artikel 20

Standardformularer og elektroniske formater

1.  Anmodninger om oplysninger og om administrative undersøgelser i henhold til artikel 5 og de relevante svar, bekræftelser, anmodninger om supplerende baggrundsmateriale, afvisninger og afslag i henhold til artikel 7 fremsendes så vidt muligt ved hjælp af en standardformular, som Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Standardformularerne kan ledsages af rapporter, attester og andre dokumenter eller af bekræftede kopier eller uddrag af sådanne dokumenter.

2.  Standardformularen i stk. 1 skal mindst omfatte følgende oplysninger, der opgives af den bistandssøgende myndighed:

a) identiteten af den person, der undersøges eller efterforskes

b) det skattemæssige formål med at søge oplysningerne.

Den bistandssøgende myndighed kan i det omfang, det er kendt, og i overensstemmelse med internationale udviklinger opgive navn og adresse på enhver person, der anses for at være i besiddelse af de ønskede oplysninger samt ethvert element, der kan lette den bistandssøgte myndigheds indsamling af oplysninger.

3.  Spontane oplysninger og bekræftelse heraf i henhold til henholdsvis artikel 9 og 10, anmodninger om administrative meddelelser i henhold til artikel 13 og feedbackoplysninger i henhold til artikel 14 sendes ved hjælp af den standardformular, der vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

▼M1

4.  Automatisk udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8 sker ved hjælp af et standard elektronisk format, der har til formål at lette denne automatiske udveksling, og som er baseret på det eksisterende elektroniske format i medfør af artikel 9 i direktiv 2003/48/EF, hvilket format benyttes til alle former for automatisk udveksling af oplysninger og vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

▼M2

5.  En standardformular, herunder sprogordninger, skal vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2, inden den 1. januar 2017. Den automatiske udveksling af oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger i henhold til artikel 8a foretages ved hjælp af denne standardformular. Denne standardformular må ikke omfatte flere elementer for udveksling af oplysninger end dem, der er anført i artikel 8a, stk. 6, og andre relaterede felter, der er knyttet til disse elementer, og som er nødvendige for at nå målene i artikel 8a.

De sprogordninger, der er omhandlet i første afsnit, forhindrer ikke medlemsstaterne i at meddele de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8a, på et hvilket som helst af Unionens officielle sprog og arbejdssprog. Disse sprogordninger kan dog omfatte bestemmelser om, at de centrale elementer i disse oplysninger også skal sendes på et andet af Unionens officielle sprog og arbejdssprog.

▼M3

6.  Automatisk udveksling af oplysninger vedrørende land for land-rapporterne i henhold til artikel 8aa foretages ved hjælp af standardformularen i bilag III, afdeling III, tabel 1, 2 og 3. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter sprogordningerne for denne udveksling senest den 31. december 2016. Dette forhindrer ikke medlemsstaterne i at meddele de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8aa, på ethvert af Unionens officielle sprog og arbejdssprog. Disse sprogordninger kan dog omfatte bestemmelser om, at de centrale elementer i disse oplysninger også skal sendes på et andet af Unionens officielle sprog. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

▼B

Artikel 21

Bestemmelser om den praktiske gennemførelse

1.  De oplysninger, der meddeles i henhold til dette direktiv, leveres så vidt muligt elektronisk ved hjælp af CCN-netværket.

Om nødvendigt fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2, nærmere bestemmelser om den praktiske gennemførelse af første afsnit.

▼M1

2.  Kommissionen er ansvarlig for den udvikling af CCN-netværket, der måtte være nødvendig for at muliggøre udveksling af disse oplysninger mellem medlemsstaterne, og for at garantere CCN-netværkets sikkerhed.

Medlemsstaterne er ansvarlige for den udvikling af deres systemer, der måtte være nødvendig for at muliggøre, at disse oplysninger kan udveksles ved anvendelse af CCN-netværket, og for at garantere deres systemers sikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt Person, hvorom der skal indberettes, underrettes om brud på sikkerheden med hensyn til oplysninger om vedkommende, når det er sandsynligt, at dette brud kan skade beskyttelsen af personoplysninger om den pågældende eller vedkommendes privatliv.

Medlemsstaterne afstår fra alle krav om godtgørelse af udgifter i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv, undtagen eventuelle udgifter til eksperthonorarer.

▼M2

3.  Personer, der er behørigt godkendt af Kommissionens sikkerhedsgodkendelsesmyndighed, har kun adgang til disse oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for pasning, vedligeholdelse og udvikling af det i stk. 5 omhandlede register og CCN-netværket.

▼B

4.  Anmodninger om samarbejde, herunder anmodninger om meddelelser og bilag dertil, kan fremsættes på ethvert sprog, der aftales mellem den bistandssøgte og den bistandssøgende myndighed.

Anmodningerne skal kun ledsages af en oversættelse til det eller et af de officielle sprog i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat i særlige tilfælde, hvor den bistandssøgte myndighed begrunder sin anmodning om en oversættelse.

▼M2

5.  Senest den 31. december 2017 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister på medlemsstatsniveau for administrativt samarbejde på beskatningsområdet, hvor oplysninger, der skal meddeles inden for rammerne af artikel 8a, stk. 1 og 2, indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i de nævnte stykker. De kompetente myndigheder i alle medlemsstater har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen har også adgang til de oplysninger, der indføres i dette register, dog med de begrænsninger, der er fastsat i artikel 8a, stk. 8. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Indtil dette sikre centralregister er operationelt, foretages den automatiske udveksling, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 1 og 2, i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1 og de gældende praktiske bestemmelser.

▼M3

6.  De oplysninger, der meddeles i henhold til artikel 8aa, stk. 2, leveres elektronisk ved hjælp af CCN-netværket. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nødvendige praktiske foranstaltninger til opgraderingen af CCN-netværket. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

▼B

Artikel 22

Særlige forpligtelser

1.  Medlemsstaterne tager de nødvendige skridt til:

a) at sikre en effektiv intern koordination inden for den i artikel 4 omhandlede organisation

b) at etablere et direkte samarbejde med de i artikel 4 omhandlede myndigheder i de andre medlemsstater

c) at sikre, at det administrative samarbejde, der fastsættes ved dette direktiv, fungerer smidigt.

▼M4

1a.  Med henblik på anvendelsen og håndhævelsen af den lovgivning, medlemsstaterne har vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, og for at sikre, at det administrative samarbejde, der indføres ved dette direktiv, fungerer efter hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres lovgivning bestemmelser, der giver skattemyndighederne adgang til de mekanismer, procedurer, dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 13, 30, 31 og 40 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 ( 4 ).

▼B

2.  Kommissionen meddeler hver medlemsstat de generelle oplysninger om gennemførelsen og anvendelsen af dette direktiv, som den modtager og kan videregive.KAPITEL V

FORBINDELSER MED KOMMISSIONEN

Artikel 23

Evaluering

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen undersøger og evaluerer, hvordan det administrative samarbejde, der er fastsat ved dette direktiv, fungerer.

2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at evaluere, om det administrative samarbejde, der finder sted i overensstemmelse med dette direktiv, er effektivt med hensyn til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse.

▼M3

3.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, 8a og 8aa og af de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

▼B

4.  Kommissionen opstiller efter proceduren i artikel 26, stk. 2 en liste over de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende med henblik på evalueringen af dette direktiv.

▼M2 —————

▼M2

Artikel 23a

Fortrolig behandling af oplysninger

1.  Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for EU-myndigheder, og må ikke anvendes til andre formål end dem, der er nødvendige for at fastslå, om, og i hvilken udstrækning, medlemsstaterne efterkommer dette direktiv.

2.  Oplysninger, der meddeles til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne videresendte oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, der modtager dem.

Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål og må ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige for andre personer eller organer uden Kommissionens udtrykkelige samtykke.

▼BKAPITEL VI

FORBINDELSER MED TREDJELANDE

Artikel 24

Udveksling af oplysninger med tredjelande

1.  Når den kompetente myndighed i en medlemsstat fra et tredjeland modtager oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af de nationale love i den pågældende medlemsstat vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter, kan denne myndighed, i det omfang det tillades i medfør af en aftale med det pågældende tredjeland, videresende oplysningerne til de kompetente myndigheder i medlemsstater, der kan have gavn af disse oplysninger, og til enhver bistandssøgende myndighed.

2.  De kompetente myndigheder kan under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande videregive de oplysninger, der indhentes i henhold til dette direktiv, til et tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor oplysningerne har deres oprindelse, har indvilliget i, at de videregives

b) det pågældende tredjeland har forpligtet sig til at samarbejde, i det omfang det er nødvendigt for at indsamle bevismateriale om uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med transaktioner, som synes at stride mod eller udgøre misbrug af skattelovgivningen.KAPITEL VII

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Databeskyttelse

▼M1

1.  Al udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv er underlagt gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på korrekt anvendelse af nærværende direktiv rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv.

▼M2

1a.  Forordning (EF) nr. 45/2001 gælder for EU-institutioners og -organers behandling af personoplysninger i henhold til dette direktiv. Med henblik på korrekt anvendelse af dette direktiv er rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 11, artikel 12, stk. 1, og artikel 13-17 i forordning (EF) nr. 45/2001, dog begrænset til det omfang, der er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

▼M1

2.  Indberettende finansielle institutter og medlemsstaternes kompetente myndigheder betragtes som registeransvarlige, jf. direktiv 95/46/EF.

3.  Uanset stk. 1 sikrer hver medlemsstat, at de Indberettende finansielle institutter i dens jurisdiktion underretter hver enkelt berørt Person, hvorom der skal indberettes, om, at oplysningerne om vedkommende, jf. artikel 8, stk. 3a, vil blive indsamlet og overført i overensstemmelse med dette direktiv, og sikrer, at det Indberettende finansielle institut giver denne person alle de oplysninger, som vedkommende har ret til i henhold til national lovgivning til gennemførelse af direktiv 95/46/EF, i tilstrækkelig god tid til, at personen kan udøve sine databeskyttelsesrettigheder, og under alle omstændigheder inden det pågældende Indberettende finansielle institut indberetter de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3a, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det er hjemmehørende.

4.  Oplysninger, der behandles i overensstemmelse med dette direktiv, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt for at opfylde formålet med dette direktiv, og det skal under alle omstændigheder ske i overensstemmelse med den enkelte registeransvarliges nationale regler om forældelsesfrister.

▼M3

Artikel 25a

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8aa, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

▼M3

Artikel 26

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for Administrativt Samarbejde på Beskatningsområdet. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 ( 5 ).

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

▼B

Artikel 27

Rapport

Hvert femte år efter den 1. januar 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv.

Artikel 28

Ophævelse af direktiv 77/799/EØF

Direktiv 77/799/EØF ophæves med virkning fra den 1. januar 2013.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til dette direktiv.

Artikel 29

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv med virkning fra den 1. januar 2013.

De sætter imidlertid de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 8 i dette direktiv med virkning fra den 1. januar 2015.

De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 30

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 31

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼M1
BILAG I

REGLER FOR INDBERETNING OG PASSENDE OMHU FOR OPLYSNINGER OM FINANSIELLE KONTI

I dette bilag fastsættes de regler for indberetning og passende omhu, der skal anvendes af Indberettende finansielle institutter med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne automatisk at udveksle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3a, i dette direktiv. Dette bilag beskriver også de regler og administrative procedurer, som medlemsstaterne skal indføre for at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af de procedurer for indberetning og passende omhu, der er anført nedenfor.

AFDELING I

GENERELLE INDBERETNINGSKRAV

A. Med forbehold af afsnit C-E skal hvert Indberettende finansielle institut indberette følgende oplysninger til den kompetente myndighed i sin medlemsstat om hver Indberetningspligtig konto i sådanne Indberettende finansielle institutter:

1. navn, adresse, hjemmedlemsstat eller -stater, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er Kontohaver, og som efter iagttagelse af procedurerne for passende omhu i overensstemmelse med afdeling V, VI og VII bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er en Person, hvorom der skal indberettes, navn, adresse, hjemmedlemsstat eller -stater, (eventuelt) anden jurisdiktion eller andre jurisdiktioner, hvor den er hjemmehørende, og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse, hjemmedlemsstat eller -stater og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes

2. kontonummer (eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes)

3. det Indberettende finansielle instituts navn og (eventuelle) identifikationsnummer

4. kontoens saldo eller værdi (herunder, for så vidt angår en Forsikringsaftale med kontantværdi eller Annuitetsaftale, Kontantværdien eller tilbagekøbsværdien) ved udgangen af det relevante kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, eller, hvis kontoen er lukket i løbet af et sådant år eller en sådan periode, kontoens lukning

5. for så vidt angår en Forvaltningskonto:

a) det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der indestår på kontoen, i hvert enkelt tilfælde betalt eller tilskrevet kontoen (eller med hensyn til kontoen) i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, og

b) det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af Finansielle aktiver, der er betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut har optrådt som depositar, mægler, forvalter, eller på anden måde som befuldmægtiget for Kontohaveren

6. for så vidt angår en Indskudskonto, det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, og

7. for så vidt angår en konto, der ikke er beskrevet i afsnit A, punkt 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet Kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til Kontohaveren i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode.

B. De indberettede oplysninger skal identificere den valuta, hvori hvert beløb er denomineret.

C. Uanset afsnit A, punkt 1, for så vidt angår hver Indberetningspligtig konto, der er en Allerede eksisterende konto, kræves der ikke indberetning af skatteregistreringsnummer eller -numre eller fødselsdato, hvis Skatteregistreringsnummeret eller -numrene eller fødselsdatoen ikke indgår i det Indberettende finansielle instituts sagsakter og ikke i øvrigt skal indsamles af sådanne Indberettende finansielle institutter i henhold til national ret eller et EU-retsinstrument. Imidlertid er et Indberettende finansielt institut forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser for at indhente Skatteregistreringsnummeret eller -numrene og fødselsdatoen for Allerede eksisterende konti ved udgangen af det andet kalenderår efter det år, i hvilket Allerede eksisterende konti identificeres som indberetningspligtige konti.

D. Uanset afsnit A, punkt 1, skal Skatteregistreringsnummeret ikke indberettes, hvis den relevante medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den pågældende person er hjemmehørende, ikke har udstedt et Skatteregistreringsnummer.

E. Uanset afsnit A, punkt 1, skal fødested ikke indberettes, medmindre:

1) det Indberettende finansielle institut på anden vis er forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til national ret, eller det Indberettende finansielle institut på anden vis er, eller er blevet, forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til et gældende EU-retsinstrument eller et, som var gældende den 5. januar 2015, og

2) det er tilgængeligt blandt de elektronisk søgbare data, der opbevares af det Indberettende finansielle institut.

AFDELING II

GENERELLE KRAV VEDRØRENDE PASSENDE OMHU

A. En konto behandles som en Indberetningspligtig konto fra og med den dato, den er identificeret som sådan i henhold til procedurerne for passende omhu i afdeling II-VII, og oplysninger vedrørende en Indberetningspligtig konto skal, medmindre andet er bestemt, indberettes årligt i kalenderåret efter det år, oplysningerne vedrører.

B. En kontos saldo eller værdi fastsættes pr. den sidste dag i kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode.

C. Når en saldo- eller værdigrænse skal fastsættes pr. den sidste dag i et kalenderår, skal den relevante saldo eller værdi fastsættes pr. den sidste dag i den indberetningsperiode, der udløber med eller i det pågældende kalenderår.

D. Hver medlemsstat kan tillade, at Indberettende finansielle institutter gør brug af tjenesteydere til at opfylde de forpligtelser til indberetning og passende omhu, der pålægges sådanne Indberettende finansielle institutter i henhold til national ret, men disse forpligtelser forbliver de Indberettende finansielle institutters ansvar.

E. Hver medlemsstat kan tillade, at Indberettende finansielle institutter anvender de procedurer for passende omhu, der gælder for Nye konti, på Allerede eksisterende konti, og de procedurer for passende omhu, der gælder for Højværdikonti, på Lavværdikonti. Hvis en medlemsstat tillader, at de procedurer for passende omhu, der gælder for Nye konti, anvendes på Allerede eksisterende konti, finder de regler, der i øvrigt gælder for Allerede eksisterende konti, fortsat anvendelse.

AFDELING III

PASSENDE OMHU FOR ALLEREDE EKSISTERENDE PERSONKONTI

A. Indledning. Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Indberetningspligtige konti blandt Allerede eksisterende personkonti.

B. Lavværdikonti. Følgende procedurer gælder for Lavværdikonti.

1. Bopælsadresse. Hvis det Indberettende finansielle institut har arkivført en nuværende bopælsadresse for den enkelte Kontohaver på baggrund af Bevisdokument, kan det Indberettende finansielle institut behandle den enkelte Kontohaver som en person, der er skattemæssigt hjemmehørende i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor adressen findes, for at afgøre, hvorvidt en sådan enkelt Kontohaver er en Person, hvorom der skal indberettes.

2. Søgning i Elektroniske arkiver. Hvis det Indberettende finansielle institut ikke baserer sig på en nuværende bopælsadresse for den enkelte Kontohaver på baggrund af Bevisdokument som fastsat i afsnit B, punkt 1, skal det Indberettende finansielle institut undersøge de elektronisk søgbare data, der opbevares af det Indberettende finansielle institut, med henblik på følgende indicier under anvendelse af afsnit B, punkt 3-6:

a) identifikation af Kontohaver som hjemmehørende i en medlemsstat

b) nuværende post- eller bopælsadresse (herunder en postboksadresse) i en medlemsstat

c) et eller flere telefonnumre i en medlemsstat og intet telefonnummer i den medlemsstat, hvor det Indberettende finansielle institut er hjemmehørende

d) stående instrukser (undtagen med hensyn til en Indskudskonto) om at overføre midler til en konto, der føres i en medlemsstat

e) gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person med en adresse i en medlemsstat, eller

f) en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse i en medlemsstat, hvis det Indberettende finansielle institut ikke har registreret nogen anden adresse på Kontohaveren.

3. Hvis ingen af de indicier, der er angivet i afsnit B, punkt 2, opdages i den elektroniske søgning, er der ingen pligt til yderligere handling, indtil der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, eller kontoen bliver en Højværdikonti.

4. Hvis nogen af de indicier, der er angivet i afsnit B, punkt 2, litra a)-e), opdages i den elektroniske søgning, eller hvis der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle Kontohaveren som skattemæssigt hjemmehørende i hver medlemsstat, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende afsnit B, punkt 6, og en af undtagelserne i nævnte afsnit gælder for denne konto.

5. Hvis en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse opdages i den elektroniske søgning og ingen anden adresse og ingen af de øvrige indicier, der er anført i afsnit B, punkt 2, litra a)-e), er identificeret for Kontohaveren, skal det Indberettende finansielle institut i den mest hensigtsmæssige rækkefølge under de foreliggende omstændigheder gøre brug af søgningen i papirarkiver som beskrevet i afsnit C, punkt 2, eller søge at indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument fra Kontohaveren, der kan fastslå det eller de skattemæssige hjemsteder for denne Kontohaver. Hvis søgningen i papirarkiver ikke giver et indicium, og forsøget på at indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument ikke giver resultat, skal det Indberettende finansielle institut indberette kontoen til den kompetente myndighed i sin medlemsstat som en ikkedokumenteret konto.

6. Uanset en konstatering af indicier under afsnit B, punkt 2, er et Indberettende finansielt institut ikke forpligtet til at behandle en Kontohaver som hjemmehørende i en medlemsstat, hvis:

a) Kontohaverinformationerne indeholder en nuværende post- eller bopælsadresse i den pågældende medlemsstat, et eller flere telefonnumre i den pågældende medlemsstat (og intet telefonnummer i den medlemsstat, hvor det Indberettende finansielle institut er hjemmehørende) eller stående instrukser (med hensyn til Finansielle konti bortset fra Indskudskonti) om at overføre midler til en konto, der føres i en medlemsstat, og det Indberettende finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af:

i) en egenerklæring fra Kontohaveren i den eller de medlemsstater eller den anden eller de andre jurisdiktioner, hvor Kontohaver er hjemmehørende, som ikke omfatter den pågældende medlemsstat, og

ii) et Bevisdokument, som fastslår Kontohaverens ikkeindberetningspligtige status

b) Kontohaverinformationerne indeholder en gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person med en adresse i denne medlemsstat, og det Indberettende finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af:

i) en egenerklæring fra Kontohaveren i den eller de medlemsstater eller den anden eller de andre jurisdiktioner, hvor Kontohaver er hjemmehørende, som ikke omfatter den pågældende medlemsstat, eller

ii) et Bevisdokument, som fastslår Kontohaverens ikkeindberetningspligtige status.

C. Udvidede undersøgelsesprocedurer for Højværdikonti. Følgende udvidede undersøgelsesprocedurer gælder for Højværdikonti:

1. Søgning i elektroniske arkiver. Med hensyn til Højværdikonti, skal det Indberettende finansielle institut undersøge elektronisk søgbare data opbevaret af det Indberettende finansielle institut for hvert af de indicier, som er beskrevet i afsnit B, punkt 2.

2. Søgning i papirarkiver. Hvis det Indberettende finansielle instituts elektronisk søgbare databaser indeholder felter for og opfanger alle oplysninger som beskrevet i afsnit C, punkt 3, er der ingen pligt til yderligere søgning i papirarkiver. Hvis de elektroniske databaser ikke opfanger alle disse oplysninger, skal det Indberettende finansielle institut, for så vidt angår Højværdikonti, også undersøge de nuværende kundesagsakter og, i det omfang de ikke indgår i de nuværende kundesagsakter, følgende dokumenter med tilknytning til kontoen, som det Indberettende finansielle institut har indhentet inden for de seneste fem år, for hvert af de indicier, som er beskrevet i afsnit B, punkt 2:

a) det seneste Bevisdokument indhentet med hensyn til kontoen

b) den seneste kontooprettelsesaftale eller -dokumentation

c) den seneste dokumentation indhentet af det Indberettende finansielle institut i henhold til procedurer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge/»know your customer«-procedurer (AML/KYC-procedurer) eller andre reguleringsmæssige formål

d) enhver gældende fuldmagt eller underskriftsret, og

e) enhver gældende stående instruks (undtagen med hensyn til en Indskudskonto) om at overføre midler.

3. Undtagelse i det omfang, hvor databaser indeholder tilstrækkelige oplysninger. Et indberettende finansielt institut er ikke forpligtet til at foretage søgningen i papirarkiv som beskrevet i afsnit C, punkt 2, i det omfang det Indberettende finansielle instituts elektronisk søgbare oplysninger indeholder følgende:

a) Kontohaverens bopælsstatus

b) Kontohaverens bopælsadresse og postadresse, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det Indberettende finansielle institut

c) Kontohaverens eventuelle telefonnummer eller -numre, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det Indberettende finansielle institut

d) i tilfælde af Finansielle konti, bortset fra Indskudskonti, om der er stående instrukser om at overføre midler fra kontoen til en anden konto (herunder en konto i en anden filial af det Indberettende finansielle institut eller et andet Finansielt institut)

e) om der er en aktuel c/o-adresse eller opbevaringsinstruks for Kontohaveren, og

f) om der er nogen fuldmagt eller underskriftsret for kontoen.

4. Forespørgsel til en kundeansvarlig om aktuelt kendskab. Ud over søgningerne i elektroniske arkiver og papirarkiver som beskrevet i afsnit C, punkt 1 og 2, skal det Indberettende finansielle institut behandle enhver Højværdikonto tildelt en kundeansvarlig (herunder enhver Finansiel konto lagt sammen med denne Højværdikonti) som en Indberetningspligtig konto, hvis den kundeansvarlige har aktuel viden om, at Kontohaveren er en Person, hvorom der skal indberettes.

5. Virkning af, at der opdages indicier

a) Hvis ingen af de indicier der er angivet i afsnit B, punkt 2, bliver opdaget i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i afsnit C, og kontoen ikke er identificeret som ejet af en Person, hvorom der skal indberettes, efter afsnit C, punkt 4, er der ingen pligt til yderligere handling, indtil der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at en eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen.

b) Hvis nogen af de indicier, der er angivet i afsnit B, punkt 2, litra a)-e), opdages i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i afsnit C, eller hvis der sker en efterfølgende ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto i forhold til hver medlemsstat, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende afsnit B, punkt 6, og en af undtagelserne i nævnte afsnit gælder for denne konto.

c) Hvis en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse opdages i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i afsnit C, og ingen anden adresse og ingen af de øvrige indicier, der er anført i afsnit B, punkt 2, litra a)-e), er identificeret for Kontohaveren, skal det Indberettende finansielle institut indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument fra denne Kontohaver, der kan fastslå det eller de skattemæssige hjemsteder for Kontohaveren. Hvis det Indberettende finansielle institut ikke kan indhente denne egenerklæring eller dette Bevisdokument, skal det indberette kontoen til den kompetente myndighed i sin medlemsstat som en ikkedokumenteret konto.

6. Hvis en Allerede eksisterende personkonto ikke er en Højværdikonto pr. 31. december 2015, men bliver en Højværdikonto pr. den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal det Indberettende finansielle institut gennemføre de udvidede undersøgelsesprocedurer beskrevet i afsnit C med hensyn til en sådan konto i kalenderåret efter det år, hvor kontoen bliver en Højværdikonto. Hvis en sådan konto på grundlag af denne undersøgelse bliver identificeret som en Indberetningspligtig konto, skal det Indberettende finansielle institut indberette de krævede oplysninger om den pågældende konto med hensyn til det år, hvor den er identificeret som en Indberetningspligtig konto, og de efterfølgende år på årlig basis, medmindre Kontohaveren ophører med at være en Person, hvorom der skal indberettes.

7. Når et Indberettende finansielt institut anvender de udvidede undersøgelsesprocedurer, der er beskrevet i afsnit C, på en højværdikonto, er det Indberettende finansielle institut ikke forpligtet til at anvende sådanne procedurer igen, bortset fra i forbindelse med en forespørgsel til den kundeansvarlige som beskrevet i afsnit C, punkt 4, på den samme Højværdikonto i et efterfølgende år, medmindre kontoen er ikkedokumenteret, hvorefter det Indberettende finansielle institut bør anvende dem igen årligt, indtil denne konto ophører med at være ikkedokumenteret.

8. Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Højværdikonto, som resulterer i, at et eller flere indicier som beskrevet i afsnit B, punkt 2, sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto i forhold til hver medlemsstat, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende afsnit B, punkt 6, og en af undtagelserne i nævnte afsnit gælder for denne konto.

9. Et Indberettende finansielt institut skal indføre procedurer, som sikrer, at en kundeansvarlig identificerer enhver ændring i omstændighederne vedrørende en konto. Hvis en kundeansvarlig for eksempel bliver underrettet om, at Kontohaveren har en ny postadresse i en medlemsstat, er det Indberettende finansielle institut forpligtet til at behandle den nye adresse som en ændring i omstændighederne, og hvis det vælger at anvende afsnit B, punkt 6, er det forpligtet til at indhente den relevante dokumentation fra Kontohaveren.

D. Undersøgelsen af Allerede eksisterende højværdipersonkonti skal være afsluttet senest den 31. december 2016. Undersøgelsen af Allerede eksisterende lavværdipersonkonti skal være afsluttet senest den 31. december 2017.

E. Enhver Allerede eksisterende personkonto, som er blevet identificeret som en Indberetningspligtig konto i henhold til denne afdeling, skal behandles som en Indberetningspligtig konto i alle efterfølgende år, medmindre Kontohaveren ophører med at være en Person, hvorom der skal indberettes.

AFDELING IV

PASSENDE OMHU FOR NYE PERSONKONTI

Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Indberetningspligtige konti blandt Nye personkonti.

A. Med hensyn til Nye personkonti skal det Indberettende finansielle institut ved oprettelsen af kontoen indhente en egenerklæring, der kan være en del af kontooprettelsesdokumentationen, og som sætter det Indberettende finansielle institut i stand til at fastslå Kontohaverens skattemæssige hjemsted(er) og bekræfte rimeligheden af en sådan egenerklæring på grundlag af oplysninger indhentet af det Indberettende finansielle institut i forbindelse med oprettelse af kontoen, herunder eventuel dokumentation indhentet i henhold til AML/KYC-procedurer.

B. Hvis egenerklæringen fastslår, at Kontohaveren er skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, og egenerklæringen skal også omfatte Kontohaverens Skatteregistreringsnummer i denne medlemsstat (med forbehold af afdeling I, afsnit D) samt fødselsdato.

C. Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Ny personkonto, som medfører, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at den oprindelige egenerklæring er forkert eller upålidelig, kan det Indberettende finansielle institut ikke basere sig på den oprindelige egenerklæring og skal indhente en gyldig egenerklæring, som fastslår Kontohaverens skattemæssige hjemsted(er).

AFDELING V

PASSENDE OMHU FOR ALLEREDE EKSISTERENDE ENHEDSKONTI

Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Indberetningspligtige konti blandt Allerede eksisterende enhedskonti.

A. Enhedskonti, hvor der ikke er pligt til undersøgelse, identifikation eller indberetning. Medmindre det Indberettende finansielle institut vælger andet enten med hensyn til alle Allerede eksisterende enhedskonti eller særskilt med hensyn til en klart identificeret gruppe af sådanne konti, er der ikke pligt til at undersøge, identificere eller indberette en Allerede eksisterende enhedskonto med en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 ikke overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, som en Indberetningspligtig konto, indtil den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb den sidste dag i et efterfølgende kalenderår.

B. Enhedskonti, der skal undersøges. En Allerede eksisterende enhedskonto, der har en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, og en Allerede eksisterende enhedskonto, der ikke den 31. december 2015 overstiger dette beløb, men hvor den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal undersøges efter procedurerne, der er omhandlet i afsnit D.

C. Enhedskonti, hvor indberetning er påkrævet. Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i afsnit B skal kun konti, der ejes af en eller flere Enheder, der er Personer, hvorom der skal indberettes, eller af Passive ikkefinansielle enheder (Non Financial Entities (NFE'er)) med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, behandles som Indberetningspligtige konti.

D. Undersøgelsesprocedurer til identifikation af enhedskonti, hvor indberetning er påkrævet. Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i afsnit B skal et Indberettende finansielt institut anvende følgende undersøgelsesprocedurer for at afgøre, om kontoen ejes af en eller flere Personer, hvorom der skal indberettes, eller af Passive NFE'er med en eller flere Kontrollerende personer, som er Personer, hvorom der skal indberettes:

1. afgøre, om Enheden er en Person, hvorom der skal indberettes.

a) Undersøge oplysninger, der opbevares ud fra reguleringsmæssige eller kundeforholdsmæssige formål (herunder information, der indhentes i henhold til AML/KYC-procedurer), for at afgøre, om oplysningerne indikerer, at Kontohaveren er hjemmehørende i en medlemsstat. I denne henseende skal oplysninger, der indikerer, at en Kontohaver er hjemmehørende i en medlemsstat, indbefatte indregistrerings- eller organiseringssted eller en adresse i en medlemsstat.

b) Hvis oplysninger indikerer, at Kontohaveren er hjemmehørende i en medlemsstat, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, medmindre det indhenter en egenerklæring fra Kontohaveren, eller det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, baseret på oplysninger, der er i dets besiddelse, eller som er offentligt tilgængelige

2. afgøre, om Enheden er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes. For så vidt angår en Kontohaver af en Allerede eksisterende enhedskonto (herunder en Enhed, som er en Person, hvorom der skal indberettes), skal det Indberettende finansielle institut afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes. Hvis nogen af de Kontrollerende personer i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, skal kontoen behandles som en Indberetningspligtig konto. Ved afgørelsen heraf skal det Indberettende finansielle institut følge vejledningen i afsnit D, punkt 2, litra a)-c), i den rækkefølge, der efter omstændighederne er mest hensigtsmæssig

a) afgøre, om Kontohaver er en Passiv NFE. Med henblik på at afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE, skal det Indberettende finansielle institut indhente en egenerklæring fra Kontohaveren for at fastslå dennes status, medmindre det er i besiddelse af oplysninger, eller der foreligger offentligt tilgængelige oplysninger, hvoraf det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren er en Aktiv NFE eller et andet Finansielt institut end en Investeringsenhed som beskrevet i afdeling VIII, afsnit A, punkt 6, litra b), der ikke er et Finansielt institut i en deltagende jurisdiktion

b) fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer. Med henblik på at fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer kan et Indberettende finansielt institut basere sig på oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurerne

c) afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes. Med henblik på at afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, kan et Indberettende finansielt institut basere sig på:

i) oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurer for så vidt angår en Allerede eksisterende enhedskonto, der ejes af en eller flere NFE'er, med en samlet kontosaldo eller værdi, der ikke overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD, eller

ii) en egenerklæring fra Kontohaveren eller en sådan Kontrollerende person i den eller de medlemsstater eller den anden jurisdiktion eller de andre jurisdiktioner, hvor den Kontrollerende person er skattemæssigt hjemmehørende.

E. Tidspunktet for undersøgelse og yderligere procedurer gældende for Allerede eksisterende enhedskonti

1. Undersøgelse af Allerede eksisterende enhedskonti med en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, skal være afsluttet senest den 31. december 2017.

2. Undersøgelse af Allerede eksisterende enhedskonti med en samlet kontosaldo eller værdi, som den 31. december 2015 ikke overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, men den 31. december i et efterfølgende år overstiger dette beløb, skal være afsluttet inden for kalenderåret efter det år, hvor den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb.

3. Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Allerede eksisterende enhedskonto, som medfører, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at egenerklæringen eller anden dokumentation knyttet til en konto er forkert eller upålidelig, skal det Indberettende finansielle institut omgøre kontoens status efter procedurerne, der er omhandlet i afsnit D.

AFDELING VI

PASSENDE OMHU FOR NYE ENHEDSKONTI

Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Indberetningspligtige konti blandt Nye enhedskonti.

Undersøgelsesprocedurer til identifikation af enhedskonti, hvor indberetning er påkrævet. Med hensyn til Nye enhedskonti skal et Indberettende finansielt institut anvende følgende undersøgelsesprocedurer for at afgøre, om kontoen ejes af en eller flere Personer, hvorom der skal indberettes, eller af Passive NFE'er med en eller flere Kontrollerende personer, som er Personer, hvorom der skal indberettes:

1. Afgøre, om Enheden er en Person, hvorom der skal indberettes.

a) Indhente en egenerklæring, som kan være en del af kontooprettelsesdokumentationen, og som sætter det Indberettende finansielle institut i stand til at fastslå Kontohaverens skattemæssige hjemsted(er) og bekræfte rimeligheden af en sådan egenerklæring på grundlag af oplysninger indhentet af det Indberettende finansielle institut i forbindelse med oprettelse af kontoen, herunder eventuel dokumentation indhentet i henhold til AML/KYC-procedurer. Hvis Enheden erklærer, at den ikke har et skattemæssigt hjemsted, kan det Indberettende finansielle institut basere sig på adressen på Enhedens hovedkontor for at fastslå Kontohaverens hjemsted.

b) Hvis egenerklæringen indikerer, at Kontohaveren er hjemmehørende i en medlemsstat, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, medmindre det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, i forhold til denne medlemsstat, baseret på oplysninger, der er i dets besiddelse, eller som er offentligt tilgængelige.

2. Afgøre, om Enheden er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes. For så vidt angår en Indehaver af en ny enhedskonto (herunder en Enhed, som er en Person, hvorom der skal indberettes), skal det Indberettende finansielle institut afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes. Hvis nogen af de Kontrollerende personer i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, skal kontoen behandles som en Indberetningspligtig konto. Ved afgørelsen heraf skal det Indberettende finansielle institut følge vejledningen i afsnit A, punkt 2, litra a)-c), i den rækkefølge, der efter omstændighederne er mest hensigtsmæssig.

a) Afgøre, om Kontohaver er en Passiv NFE. Med henblik på at afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE, skal det Indberettende finansielle institut basere sig på en egenerklæring fra Kontohaveren for at fastslå dennes status, medmindre det er i besiddelse af oplysninger, eller der foreligger offentligt tilgængelige oplysninger, hvoraf det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren er en Aktiv NFE eller et andet Finansielt institut end en Investeringsenhed som beskrevet i afdeling VIII, afsnit A, punkt 6, litra b), der ikke er et Finansielt institut i en deltagende jurisdiktion.

b) Fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer. Med henblik på at fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer kan et Indberettende finansielt institut basere sig på oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurerne.

c) Afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes. Med henblik på at afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, kan et Indberettende finansielt institut basere sig på en egenerklæring fra Kontohaveren eller denne Kontrollerende person.

AFDELING VII

SÆRLIGE REGLER FOR PASSENDE OMHU

Følgende yderligere regler finder anvendelse ved gennemførelsen af de ovenfor beskrevne procedurer for passende omhu:

A. Tillid til egenerklæringen og Bevisdokument. Et Indberettende finansielt institut kan ikke basere sig på en egenerklæring eller et Bevisdokument, hvis det Indberettende finansielle institut ved eller har grund til at vide, at egenerklæringen eller Bevisdokumentet er forkert eller upålideligt.

B. Alternative procedurer for Finansielle konti, der indehaves af fysiske personer, som er begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale, og for en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale. Et Indberettende finansielt institut kan antage, at en fysisk person (bortset fra ejeren), som er begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale, og som modtager en udbetaling ved dødsfald, ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, og kan behandle en sådan Finansiel konto som en Ikkeindberetningspligtig konto, medmindre det Indberettende finansielle institut har aktuel viden om, eller grund til at vide, at den begunstigede er en Person, hvorom der skal indberettes. Et Indberettende finansielt institut har grund til at vide, at en begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale er en Person, hvorom der skal indberettes, hvis de oplysninger, der er indsamlet af det Indberettende finansielle institut og knyttet til den begunstigede indeholder indicier som beskrevet i afdeling III, afsnit B. Hvis et Indberettende finansielt institut har aktuel viden om, eller grund til at vide, at den begunstigede er en Person, hvorom der skal indberettes, skal det indberettende finansielle institut følge procedurerne i afdeling III, afsnit B.

Et Indberettende finansielt institut kan behandle en Finansiel konto, der er et medlems andel i en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale, som en Finansiel konto, der ikke er en Indberetningspligtig konto, indtil den dato, hvor et beløb skal betales til arbejdstageren/bevisindehaveren eller den begunstigede, hvis den Finansielle konto, som er et medlems andel i en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale, opfylder følgende krav:

i) Gruppeforsikringsaftalen med kontantværdi eller Gruppeannuitetsaftalen er udstedt til en arbejdsgiver og dækker 25 eller flere arbejdstagere/bevisindehavere

ii) arbejdstagerne/bevisindehaverne er berettigede til at modtage en kontraktværdi vedrørende deres andele og til at udpege de begunstigede til den ydelse, der skal udbetales ved arbejdstagerens død, og

iii) det samlede beløb, der skal udbetales til en arbejdstager/bevisindehaver eller begunstiget, overstiger ikke et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD.

Udtrykket »Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi« betyder en Forsikringsaftale med kontantværdi, som i) yder dækning til enkeltpersoner, der er tilknyttet gennem en arbejdsgiver, erhvervsorganisation, fagforening eller anden sammenslutning eller gruppe, og ii) opkræver en præmie for hvert medlem af gruppen (eller medlem af en klasse inden for gruppen), som er fastsat uden hensyn til individuelle sundhedsmæssige karakteristika bortset fra gruppemedlemmets (eller gruppemedlemsklassens) alder, køn og rygevaner.

Udtrykket »Gruppeannuitetsaftale« betyder en Annuitetsaftale, hvor fordringshaverne er enkeltpersoner, som er tilknyttet gennem en arbejdsgiver, erhvervsorganisation, fagforening eller anden sammenslutning eller gruppe.

C. Sammenlægning af kontosaldi og valutaregler

1. Sammenlægning af Personkonti. Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af de Finansielle konti, der ejes af en fysisk person, er et Indberettende finansielt institut forpligtet til at sammenlægge alle Finansielle konti ført i det Indberettende finansielle institut eller en Tilknyttet enhed, men kun i den udstrækning det Indberettende finansielle instituts IT-systemer forbinder de pågældende Finansielle konti til et dataelement som f.eks. kundenummer eller Skatteregistreringsnummer og tillader, at kontosaldi eller -værdier sammenlægges. Hver indehaver af en Finansiel konto, der ejes i fællesskab, skal tildeles hele saldoen eller værdien af den fælles finansielle konto ved anvendelsen af de sammenlægningsforpligtelser, der beskrives i dette afsnit.

2. Sammenlægning af Enhedskonti. Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af de Finansielle konti, der ejes af en Enhed, er et Indberettende finansielt institut forpligtet til at tage alle finansielle konti, som er ført i det Indberettende finansielle institut eller en Tilknyttet enhed, i betragtning, men kun i den udstrækning det Indberettende finansielle instituts IT-systemer forbinder de pågældende finansielle konti til et dataelement som f.eks. kundenummer eller Skatteregistreringsnummer og tillader, at kontosaldi eller -værdier sammenlægges. Hver indehaver af en Finansiel konto, der ejes i fællesskab, skal tildeles hele saldoen eller værdien af den fælles Finansielle konto ved anvendelsen af de sammenlægningsforpligtelser, der beskrives i dette afsnit.

3. Særlig sammenlægningsregel, som gælder for kundeansvarlige. Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af Finansielle konti, der ejes af en person, for at afgøre, om en Finansiel konto er en Højværdikonto, er et Indberettende finansielt institut også forpligtet til, for så vidt angår en Finansiel konto, som en kundeansvarlig ved eller har grund til at vide er direkte eller indirekte ejet, kontrolleret eller oprettet (bortset fra i egenskab af en betroet person) af den samme person, at sammenlægge alle sådanne konti.

4. Beløb anses for at indbefatte tilsvarende beløb i andre valutaer. Alle beløb denomineret i hver medlemsstats nationale valuta skal forstås som inkluderende tilsvarende beløb i andre valutaer, som fastsat ved national lov.

AFDELING VIII

DEFINITIONER

Følgende udtryk har den betydning, der er anført nedenfor:

A.   Indberettende finansielt institut

1. Udtrykket »Indberettende finansielt institut« betyder et Finansielt institut i en medlemsstat, der ikke er et Ikkeindberettende finansielt institut. Udtrykket »Finansielt institut i en medlemsstat« betyder i) et Finansielt institut, der er hjemmehørende i en medlemsstat, med undtagelse af filialer af det pågældende Finansielle institut, der er beliggende uden for denne medlemsstat, og ii) en filial af et Finansielt institut, der ikke er hjemmehørende i en medlemsstat, hvis den pågældende filial er beliggende i denne medlemsstat.

2. Udtrykket »Finansielt institut i en deltagende jurisdiktion« betyder i) et Finansielt institut, der er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, med undtagelse af filialer af det pågældende Finansielle institut, der er beliggende uden for denne Deltagende jurisdiktion, og ii) en filial af et Finansielt institut, der ikke er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, hvis den pågældende filial er beliggende i denne Deltagende jurisdiktion.

3. Udtrykket »Finansielt institut« betyder et Forvaltningsinstitut, et Indskudsinstitut, en Investeringsenhed eller et Specificeret forsikringsselskab.

4. Udtrykket »Forvaltningsinstitut« (Custodial Institution) betyder en Enhed, der som en væsentlig del af sin forretningsvirksomhed besidder Finansielle aktiver for andres regning. En Enhed besidder Finansielle aktiver for andres regning som en væsentlig del af sin forretningsvirksomhed, hvis Enhedens bruttoindkomst, der kan henføres til besiddelse af Finansielle aktiver og dertil knyttede finansielle tjenesteydelser, svarer til eller overstiger 20 % af Enhedens bruttoindkomst i den korteste af følgende to perioder: i) den treårige periode, som slutter den 31. december (eller den sidste dag af en regnskabsperiode, som ikke følger kalenderåret) forud for det år, hvor fastsættelsen sker, eller ii) den periode, Enheden har eksisteret.

5. Udtrykket »Indskudsinstitut« (Depository Institution) betyder en Enhed, der accepterer indskud som et sædvanligt led i bankvirksomhed eller lignende forretningsvirksomhed.

6. Udtrykket »Investeringsenhed« (Investment Entity) betyder en Enhed:

a) der som led i forretningsvirksomhed hovedsagelig udfører en eller flere af følgende aktiviteter eller operationer for eller på vegne af en kunde:

i) handel med pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser, derivater mv.), valutaveksling, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsættelige værdipapirer eller råvareterminskontrakter

ii) individuel og kollektiv porteføljeforvaltning, eller

iii) anden form for investering, administration eller forvaltning af Finansielle aktiver eller penge på vegne af andre personer

eller

b) hvis bruttoindkomst hovedsagelig kan tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver, hvis Enheden forvaltes af en anden Enhed, som er et Indskudsinstitut, et Forvaltningsinstitut, et Specificeret forsikringsselskab eller en Investeringsenhed som beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra a).

En Enhed anses for som led i forretningsvirksomhed hovedsagelig at udføre en eller flere af de aktiviteter, der er beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra a), eller en Enheds bruttoindkomst kan hovedsagelig tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver til de formål, der er nævnt i afsnit A, punkt 6, litra b), hvis Enhedens bruttoindkomst, der kan henføres til de relevante aktiviteter, svarer til eller overstiger 50 % af Enhedens bruttoindkomst i den korteste af følgende to perioder: i) den treårige periode, som slutter den 31. december i det år, der går forud for det år, hvor fastsættelsen sker, eller ii) den periode, Enheden har eksisteret. Udtrykket »Investeringsenhed« omfatter ikke en Enhed, som er en Aktiv NFE, fordi den pågældende Enhed opfylder en eller flere af betingelserne i afsnit D, punkt 8, litra d)-g).

Dette stykke skal fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med ordlyden i definitionen af »finansielt institut« i henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (»Financial Action Task Force«).

7. Udtrykket »Finansielt aktiv« omfatter værdipapirer (f.eks. kapitalandele i et aktieselskab, andele eller ejerinteresser i et interessentskab, der har udvidet ejerkreds eller er børsnoteret, eller en trust, obligationer, lånebeviser, gældsbreve eller tilsvarende gældsbeviser), andele i et interessentskab, varer, swaps (f.eks. renteswaps, valutaswaps, basisswaps, rentelofter, rentegulve, råvareswaps, aktieswaps, aktieindeksswaps og lignende aftaler), Forsikringsaftaler eller Annuitetsaftaler eller andele (herunder en futureskontrakt, en terminskontrakt eller en option) i værdipapirer, interessentskaber, varer, swaps, Forsikringsaftaler eller Annuitetsaftaler. Udtrykket »Finansielt aktiv« omfatter ikke en ikkegældsbaseret, direkte andel i fast ejendom.

8. Udtrykket »Specificeret forsikringsselskab« (Specified Insurance Company) betyder en Enhed, som er et forsikringsselskab (eller holdingselskab til et forsikringsselskab), som udsteder, eller er forpligtet til at foretage betalinger med hensyn til, en Forsikringsaftale med kontantværdi (Cash Value Insurance Contract) eller en Annuitetsaftale.

B.   Ikkeindberettende finansielt institut

1. Udtrykket »Ikkeindberettende finansielt institut« betyder et Finansielt institut, der er:

a) en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank, undtagen med hensyn til en betaling, der er afledt af en forpligtelse i forbindelse med en kommerciel finansiel aktivitet af en type, som udøves af et Specificeret forsikringsselskab, et Forvaltningsinstitut eller et Indskudsinstitut

b) en Pensionskasse med bred deltagelse, en Pensionskasse med begrænset deltagelse, en Pensionskasse tilhørende en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank eller en Kvalificeret kreditkortudsteder

c) enhver anden Enhed, der udgør en lav risiko for at blive anvendt til skatteunddragelse, har stort set har samme kendetegn som de Enheder, der er beskrevet i afsnit B, punkt 1, litra a) og b), og er opført på listen over Ikkeindberettende finansielle institutter, jf. artikel 8, stk. 7a, i dette direktiv, forudsat at en sådan Enheds status som Ikkeindberettende finansielt institut ikke strider mod målene i dette direktiv

d) et Fritaget institut for kollektiv investering, eller

e) en trust, i det omfang forvalteren af trusten er et Indberettende finansielt institut og indberetter alle oplysninger, der kræves indberettet i henhold til afdeling I for så vidt angår alle trustens Indberetningspligtige konti.

2. Udtrykket »Offentlig enhed« betyder en medlemsstats eller anden jurisdiktions regering, en politisk underinddeling af en medlemsstat eller anden jurisdiktion (hvilket for at undgå tvivl omfatter stat, provins, region eller kommune) eller en myndighed eller anden institution, der ejes fuldt ud af en medlemsstat eller anden jurisdiktion eller af en eller flere af ovenstående (hver især en »Offentlig enhed«). Denne kategori består af integrerende dele, kontrollerede enheder og politiske underinddelinger af en medlemsstat eller anden jurisdiktion.

a) En »integrerende del« af en medlemsstat eller anden jurisdiktion betyder en person, en organisation, en myndighed, et kontor, en fond, en institution eller et andet organ, uanset betegnelsen, der udgør en styrende myndighed i en medlemsstat eller anden jurisdiktion. Det styrende organs nettoindtjening skal godskrives dets egen konto eller andre konti, der tilhører denne medlemsstat eller anden jurisdiktion, uden at nogen del kommer en privatperson til gode. En integrerende del omfatter ikke en fysisk person, der er regeringsrepræsentant, embedsmand eller administrator, som handler i privat eller personlig egenskab.

b) En »kontrolleret enhed« betyder en Enhed, der i sin form er adskilt fra medlemsstaten eller anden jurisdiktion, eller som på anden vis udgør en særskilt juridisk enhed, forudsat at:

i) Enheden ejes fuldt ud og kontrolleres direkte af en eller flere offentlige Enheder eller gennem en eller flere kontrollerede enheder

ii) Enhedens nettoindtjening godskrives dens egen konto eller konti, der tilhører en eller flere Offentlige enheder, uden at nogen del af indkomsten tilskrives en privatperson, og

iii) Enhedens aktiver ved opløsning tilfalder en eller flere Offentlige enheder.

c) Indkomst kommer ikke privatpersoner til gode, hvis disse personer er de tilsigtede modtagere af et offentligt program, og programmets aktiviteter udføres over for offentligheden i almenhedens interesse eller vedrører forvaltningen af et offentligt tiltag. Uanset ovenstående anses indkomst imidlertid for at komme privatpersoner til gode, hvis indkomsten stammer fra anvendelsen af en Offentlig enhed til at udføre en erhvervsmæssig virksomhed, som f.eks. en kommerciel bankvirksomhed, som leverer finansielle tjenesteydelser til privatpersoner.

3. Udtrykket »International organisation« betyder en international organisation eller en myndighed eller institution, der ejes fuldt ud heraf. Denne kategori omfatter enhver mellemstatslig organisation (herunder en overstatslig organisation), i) der hovedsagelig består af regeringer, ii) der i praksis har en hjemstedsaftale eller en i alt væsentligt tilsvarende aftale med medlemsstaten, og iii) hvorfra indkomsten ikke kommer privatpersoner til gode.

4. Udtrykket »Centralbank« betyder en institution, der ved lov eller offentlig godkendelse er den øverste myndighed ud over medlemsstatens regering, som udsteder instrumenter, der skal sættes i omløb som valuta. Denne bank kan omfatte en institution, der er adskilt fra medlemsstatens regering, uanset om den ejes helt eller delvist af medlemsstaten.

5. Udtrykket »Pensionskasse med bred deltagelse« betyder en fond, der er oprettet for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald, eller en kombination af disse, til modtagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere (eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere) hos en eller flere arbejdsgivere, som modydelse for de leverede ydelser, forudsat at pensionskassen

a) ikke har nogen modtager, der har ret til mere end 5 % af pensionskassens aktiver

b) er underlagt offentlig regulering og indberetter oplysninger til skattemyndighederne og

c) opfylder mindst ét af følgende krav:

i) pensionskassen er generelt fritaget for skat på investeringsindtægter, eller beskatningen af disse indtægter er udskudt, eller de beskattes med en nedsat sats på grund af dens status som pensionsordning

ii) pensionskassen modtager mindst 50 % af sine samlede bidrag (bortset fra overførsler af aktiver fra andre ordninger som beskrevet i afsnit B, punkt 5-7, eller fra pensionskonti som beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra a)), fra de finansierende arbejdsgivere

iii) udlodninger eller udbetalinger fra pensionskassen er kun tilladt, når specifikke hændelser vedrørende pension, invaliditet eller dødsfald har fundet sted (undtagen overførsel af udlodninger til andre pensionskasser som beskrevet i afsnit B, punkt 5-7, eller pensionskonti som beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra a)), i modsat fald pålægges der sanktioner på udlodninger eller udbetalinger, der foretages før disse specifikke hændelser, eller

iv) arbejdstagernes bidrag (undtagen visse tilladte supplerende bidrag) til pensionskassen er begrænset under henvisning til arbejdstagerens arbejdsindkomst eller må ikke på årsbasis overstige et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD, under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, afsnit C, om kontosammenlægning og valutaomregning.

6. Udtrykket »Pensionskasse med begrænset deltagelse« betyder en fond, der er oprettet for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald til modtagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere (eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere) hos en eller flere arbejdsgivere, som modydelse for de leverede ydelser, forudsat at

a) pensionskassen har færre end 50 deltagere

b) pensionskassen finansieres af en eller flere arbejdsgivere, som ikke er Investeringsenheder eller Passive NFE'er

c) arbejdstagerens og arbejdsgiverens bidrag til pensionskassen (bortset fra overførsler af aktiver fra pensionskonti som beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra a)) er begrænset under henvisning til hhv. arbejdstagerens arbejdsindkomst og godtgørelse

d) deltagere, der ikke er hjemmehørende i den medlemsstat, hvori pensionskassen er etableret, er ikke berettiget til mere end 20 % af pensionskassens aktiver, og

e) pensionskassen er underlagt offentlig regulering og indberetter oplysninger til skattemyndighederne.

7. Udtrykket »Pensionskasse tilhørende en Offentlig enhed, International organisation eller Centralbank« betyder en fond, der er oprettet af en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald til modtagere eller deltagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere (eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere), eller som hverken er nuværende eller tidligere arbejdstagere, hvis ydelserne til modtagerne eller deltagerne tilvejebringes som modydelse for personlige tjenesteydelser udført for den Offentlige enhed, den Internationale organisation eller Centralbanken.

8. Udtrykket »Kvalificeret kreditkortudsteder« betyder et Finansielt institut, som opfylder følgende krav:

a) det Finansielle institut er udelukkende et Finansielt institut, fordi det er en kreditkortudsteder, som kun accepterer indskud, når en kunde foretager en betaling, der overstiger en debetsaldo på kortet, og overbetalingen ikke straks returneres til kunden, og

b) det Finansielle institut gennemfører senest den 1. januar 2016 politikker og procedurer, der enten har til formål at forhindre, at en kunde foretager en overbetaling på over et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD, eller at sikre, at enhver overbetaling fra kunden ud over dette beløb tilbagebetales til kunden inden for 60 dage, i begge tilfælde under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, punkt C, om kontosammenlægning og valutaomregning. I denne forbindelse henviser overbetaling fra kunden ikke til kreditsaldi for så vidt angår omtvistede betalinger, men omfatter kreditsaldi, der stammer fra returnering af varer.

9. Udtrykket »Fritaget institut for kollektiv investering« betyder en Investeringsenhed, der er reguleret som et institut for kollektiv investering, forudsat at alle andele i investeringsinstituttet ejes af eller gennem fysiske personer eller Enheder, der ikke er Personer, hvorom der skal indberettes, undtagen en Passiv NFE med Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes.

En Investeringsenhed, der er reguleret som et institut for kollektiv investering, opfylder også kravene i afsnit B, punkt 9, som et Fritaget institut for kollektiv investering, selv om investeringsinstituttet har udstedt fysiske ihændehaveraktier, forudsat at:

a) investeringsinstituttet ikke har udstedt og ikke udsteder nogen fysiske ihændehaveraktier efter den 31. december 2015

b) investeringsinstituttet inddrager alle sådanne aktier ved tilbagekøb

c) investeringsinstituttet udfører de procedurer for passende omhu, der er omhandlet i afdeling II-VII, og indberetter de oplysninger, der skal indberettes med hensyn til sådanne aktier, når disse aktier fremvises til indløsning eller anden betaling, og

d) investeringsinstituttet har indført politikker og procedurer, der skal sikre, at disse aktier indløses eller gøres uomsættelige hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden den 1. januar 2018.

C.   Finansiel konto

1. Udtrykket »Finansiel konto« betyder en konto, der føres af et Finansielt institut, herunder en Indskudskonto, en Forvaltningskonto og

a) for så vidt angår en Investeringsenhed, enhver andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut. Uanset det foranstående omfatter udtrykket »Finansiel konto« ikke nogen andel i egenkapital eller gæld i en Enhed, der er en Investeringsenhed, udelukkende fordi den i) yder investeringsrådgivning til og handler på vegne af, eller ii) forvalter porteføljer for og handler på vegne af en kunde med henblik på investering, forvaltning eller administration af Finansielle aktiver, der er deponeret i kundens navn i et andet Finansielt institut end denne Enhed

b) for så vidt angår et Finansielt institut, der ikke er beskrevet i afsnit C, punkt 1, litra a), enhver andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut, hvis denne type andel er oprettet med henblik på at undgå indberetning i overensstemmelse med afdeling I, og

c) enhver Forsikringsaftale med kontantværdi og enhver Annuitetsaftale, som er udstedt eller føres af et Finansielt institut, med undtagelse af en ikkeinvesteringstilknyttet, ikkeoverdragelig umiddelbar livrente, der er udstedt til en fysisk person og tillægger en økonomisk værdi til pensions- eller invaliditetsydelsen, som indrømmes under en konto, som er en Undtaget konto.

Udtrykket »Finansiel konto« omfatter ikke en konto, der er en Undtaget konto.

2. Udtrykket »Indskudskonto« omfatter enhver forretningskonto, lønkonto, opsparingskonto, aftalekonto eller en konto, der er dokumenteret ved et indskudsbevis, opsparingsbevis, investeringsbevis, gældsbevis eller andet tilsvarende instrument, som føres af et Finansielt institut som et sædvanligt led i bankvirksomhed eller tilsvarende forretningsvirksomhed. En Indskudskonto omfatter også et beløb, som opbevares af et forsikringsselskab i henhold til en garanteret investeringskontrakt eller en tilsvarende aftale om at betale eller godskrive renter af beløbet.

3. Udtrykket »Forvaltningskonto« betyder en konto (bortset fra en Forsikringsaftale eller Annuitetsaftale), der indeholder et eller flere Finansielle aktiver til fordel for en anden person.

4. Udtrykket »Andel i egenkapital« betyder for så vidt angår et interessentskab, der er et Finansielt institut, enten andel i kapital eller andel i overskud i interessentskabet. For så vidt angår en trust, der er et Finansielt institut, anses en Andel i egenkapital for at være besiddet af en person, der behandles som stifter eller berettiget i hele eller en del af trusten, eller en anden fysisk person, der udøver endelig effektiv kontrol over trusten. En Person, hvorom der skal indberettes, behandles som værende berettiget i en trust, hvis en sådan Person, hvorom der skal indberettes, har ret til at modtage direkte eller indirekte (for eksempel gennem en forvalter) en pligtmæssig udlodning eller kan modtage direkte eller indirekte en skønsmæssig udlodning fra trusten.

5. Udtrykket »Forsikringsaftale« betyder en aftale (bortset fra en Annuitetsaftale), i henhold til hvilken udstederen accepterer at betale et beløb ved indtræden af en specificeret hændelse, der omfatter døds-, sygdoms-, ulykkes-, ansvars- eller ejendomsrisiko.

6. Udtrykket »Annuitetsaftale« betyder en aftale, i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage udbetalinger i en tidsperiode, der helt eller delvis bestemmes under hensyn til en eller flere fysiske personers forventede levetid. Udtrykket omfatter også en aftale, der anses for en Annuitetsaftale i henhold til lov, forskrift eller praksis i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor aftalen er udstedt, og i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage betalinger i en årrække.

7. Udtrykket »Forsikringsaftale med kontantværdi« betyder en Forsikringsaftale (bortset fra en genforsikringsaftale for regresansvar mellem to forsikringsselskaber), som har en Kontantværdi.

8. Udtrykket »Kontantværdi« betyder det største af følgende to beløb: i) det beløb, som forsikringstageren er berettiget til at modtage ved opsigelse eller udløb af aftalen (bestemt uden nedsættelse for en eventuel betaling i forbindelse med opsigelse eller forsikringspolicelån) og ii) det beløb, som forsikringstageren kan låne i henhold til eller under hensyn til aftalen. Uanset det foranstående omfatter udtrykket »Kontantværdi« ikke et beløb, som skal betales i henhold til en Forsikringsaftale:

a) alene som følge af, at en person, som er forsikret i henhold til en livsforsikringsaftale, er afgået ved døden

b) i form af personskade- eller sygdomsydelser eller anden ydelse, der erstatter et økonomisk tab ved indtræden af den hændelse, der er forsikret mod

c) i form af tilbagebetaling af en tidligere indbetalt præmie (fratrukket udgifter til forsikringsgebyrer, uanset om de er opkrævet eller ej) i henhold til en Forsikringsaftale (bortset fra en investeringstilknyttet livsforsikrings- eller annuitetsaftale) som følge af annullering eller udløb af aftalen, nedsættelse af risikoeksponering i aftalens dækningsperiode, eller som følge af rettelse af posteringsfejl eller anden lignende fejl vedrørende aftalens præmie

d) som en udlodning til forsikringstager (undtagen udlodning i forbindelse med udløb), såfremt udlodningen vedrører en Forsikringsaftale, i henhold til hvilken kun de ydelser, der er beskrevet i afsnit C, punkt 8, litra b), skal udbetales, eller

e) i form af tilbagebetaling af en forudbetalt præmie eller et præmiedepositum for en Forsikringsaftale, for hvilken præmien skal betales mindst én gang årligt, hvis beløbet for forskudspræmien eller præmiedepositummet ikke overstiger den næste årlige præmie, der skal betales i henhold til aftalen.

9. Udtrykket »Allerede eksisterende konto« betyder:

a) en Finansiel konto, som føres af et Indberettende finansielt institut pr. 31. december 2015

b) en Finansiel konto tilhørende en Kontohaver, uanset hvilken dato en sådan Finansiel konto blev åbnet, såfremt

i) Kontohaveren også har en Finansiel konto, der er en Allerede eksisterende konto i medfør af afsnit C, punkt 9, litra a), i det Indberettende finansielle institut (eller i en Tilknyttet enhed i samme medlemsstat som det Indberettende finansielle institut)

ii) det Indberettende finansielle institut (og eventuelt den Tilknyttede enhed i samme medlemsstat som det Indberettende finansielle institut) behandler begge de ovennævnte Finansielle konti og Kontohaverens eventuelle andre Finansielle konti, der anses for Allerede eksisterende konti i henhold til litra b), som en enkelt Finansiel konto med henblik på opfyldelsen af de standarder for krav til viden, der er omhandlet i afdeling VII, afsnit A, og med henblik på beregningen af saldoen eller værdien af de Finansielle konti, når beløbsgrænserne på kontiene anvendes

iii) det Indberettende finansielle institut for så vidt angår en Finansiel konto, der er omfattet af AML/KYC-procedurer, er berettiget til at opfylde sådanne AML/KYC-procedurer for den finansielle konto ved at benytte de AML/KYC-procedurer, der er gennemført for den Allerede eksisterende konto beskrevet i afsnit C, punkt 9, litra a), og

iv) åbningen af den Finansielle konto ikke kræver, at Kontohaveren forelægger nye, supplerende eller ændrede kundeoplysninger, undtagen som følge af dette direktiv.

10. Udtrykket »Ny konto« betyder en Finansiel konto, der føres af et Indberettende finansielt institut oprettet den 1. januar 2016 eller senere, medmindre den opfattes som en Allerede eksisterende konto i henhold til afsnit C, punkt 9, litra b).

11. Udtrykket »Allerede eksisterende personkonto« betyder en Allerede eksisterende konto, som tilhører en eller flere fysiske personer.

12. Udtrykket »Ny personkonto« betyder en Ny konto, som tilhører en eller flere fysiske personer.

13. Udtrykket »Allerede eksisterende enhedskonto« betyder en Allerede eksisterende konto, som tilhører en eller flere Enheder.

14. Udtrykket »Lavværdikonto« betyder en Allerede eksisterende personkonto med en samlet saldo eller værdi pr. 31. december 2015, der ikke overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD.

15. Udtrykket »Højværdikonto« betyder en Allerede eksisterende personkonto med en samlet saldo eller værdi pr. 31. december 2015 eller 31. december i et hvilket som helst senere år, der overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD.

16. Udtrykket »Ny enhedskonto« betyder en Ny konto, som tilhører en eller flere Enheder.

17. Udtrykket »Konto, der er undtaget« betyder en af følgende konti:

a) en pensionskonto, der opfylder følgende krav:

i) kontoen er reguleret som en personlig pensionskonto eller indgår i en registreret eller reguleret pensionsordning for udbetaling af pensionsydelser (herunder invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald)

ii) kontoen er skattebegunstiget (dvs. bidrag til kontoen, som ellers ville være skattepligtige, er fradragsberettigede eller fratrækkes Kontohaverens bruttoindkomst eller beskattes til en reduceret sats, eller beskatning af investeringsindkomst fra kontoen udskydes eller beskattes til en reduceret sats)

iii) kontooplysningerne skal indberettes til skattemyndighederne

iv) udbetalinger er betinget af opnåelse af en bestemt pensionsalder, invaliditet eller dødsfald, i modsat fald pålægges der sanktioner på udbetalinger, der foretages før disse specifikke hændelser, og

v) enten i) de årlige bidrag er begrænset til et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD eller derunder, eller ii) det bidrag, der må indbetales til kontoen i løbet af en levetid, er begrænset til et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD eller derunder, i begge tilfælde under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, afsnit C, om kontosammenlægning og valutaomregning.

En Finansiel konto, der i øvrigt opfylder kravene i afsnit C, punkt 17, litra a), nr. v), vil også opfylde disse krav, selv om en sådan Finansiel konto måtte modtage aktiver eller midler, der overføres fra en eller flere Finansielle konti, der opfylder kravene i afsnit C, punkt 17, litra a) eller b), eller fra en eller flere pensionskasser, der opfylder et af kravene i afsnit B, punkt 5-7.

b) en konto, der opfylder følgende krav:

i) kontoen er reguleret som et investeringsinstrument til andre formål end pension og handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked, eller kontoen er reguleret som et opsparingsinstrument til andre formål end pension

ii) kontoen er skattebegunstiget (dvs. bidrag til kontoen, som ellers ville være skattepligtige, er fradragsberettigede eller fratrækkes Kontohaverens bruttoindkomst eller beskattes til en reduceret sats, eller beskatning af investeringsindkomst fra kontoen udskydes eller beskattes til en reduceret sats)

iii) udbetalinger er betinget af, at bestemte kriterier vedrørende formålet med investerings- eller opsparingskontoen opfyldes (f.eks. udbetaling af uddannelsesmæssige ydelser eller sygesikringsydelser), i modsat fald pålægges der sanktioner på udbetalinger, der foretages, før disse kriterier er opfyldt, og

iv) de årlige bidrag er begrænset til et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD eller derunder under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, afsnit C, om kontosammenlægning og valutaomregning.

En Finansiel konto, der i øvrigt opfylder kravene i afsnit C, punkt 17, litra b), nr. iv), vil også opfylde disse krav, selv om en sådan Finansiel konto måtte modtage aktiver eller midler, der overføres fra en eller flere Finansielle konti, der opfylder kravene i afsnit C, punkt 17, litra a) eller b), eller fra en eller flere pensionskasser, der opfylder et af kravene i afsnit B, punkt 5-7.

c) en livsforsikringsaftale med en dækningsperiode, der udløber, inden den forsikrede person fylder 90 år, forudsat at aftalen opfylder følgende krav:

i) periodiske præmier, som ikke mindskes over tid, betales mindst en gang om året i den periode, aftalen er gældende, eller indtil den forsikrede fylder 90 år, alt efter hvilken periode der er kortest

ii) aftalen har ingen aftaleværdi, som en person kan få adgang til (ved udbetaling, lån eller på anden måde) uden at bringe aftalen til ophør

iii) det beløb (bortset fra en udbetaling ved dødsfald), der skal betales ved aftalens annullering eller ophør, kan ikke overstige de samlede betalte præmier for aftalen, fratrukket de samlede udgifter i forbindelse med død og sygdom (uanset om de faktisk blev pålagt eller ej) for den eller de perioder, hvor aftalen har løbet, og eventuelle beløb, der er betalt forud for aftalens annullering eller ophør, og

iv) aftalen tilhører ikke en erhverver mod vederlag.

d) en konto, som udelukkende tilhører et bo, såfremt dokumentationen for en sådan konto indeholder en kopi af afdødes testamente eller dødsattest.

e) en konto, der er oprettet i forbindelse med et af følgende forhold:

i) retsafgørelse eller dom

ii) salg, bytte eller leasing af fast ejendom eller personlige ejendele, forudsat at kontoen opfylder følgende krav:

 kontoen er finansieret udelukkende med en udbetaling, et forskud eller et depositum på et passende beløb for at sikre en forpligtelse, der er direkte forbundet med transaktionen, eller en lignende betaling eller finansieres med et Finansielt aktiv, som er deponeret på kontoen i forbindelse med salg, bytte eller leasing af ejendommen eller ejendelene

 kontoen er oprettet og anvendes udelukkende til at sikre køberens forpligtelse til at betale købsprisen for ejendommen eller ejendelene, sælgerens forpligtelse til at afholde alle eventuelle forpligtelser eller leasinggivers eller leasingtagers forpligtelse til at betale for eventuelle skader, der berører den leasede ejendom eller de leasede ejendele som aftalt i forbindelse med leasingen

 kontoens aktiver, herunder afkastet heraf, udbetales eller på anden måde fordeles til køber, sælger, leasinggiver eller leasingtager (herunder for at opfylde denne persons forpligtelser), når ejendommen eller ejendelene sælges, byttes eller overdrages, eller lejemålet ophører

 kontoen er ikke en margenkonto eller lignende konto oprettet i forbindelse med salg eller bytte af et Finansielt aktiv, og

 kontoen er ikke forbundet med en konto, der er beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra f)

iii) et Finansielt instituts forpligtelse til, når det yder et lån med sikkerhed i fast ejendom, at hensætte en del af betalingen udelukkende med det formål at gøre det muligt at betale skatter eller forsikringer i forbindelse med den faste ejendom på et senere tidspunkt

iv) et Finansielt instituts forpligtelse til udelukkende at lette betalingen af skatter på et senere tidspunkt.

f) en Indskudskonto, der opfylder følgende krav:

i) kontoen eksisterer udelukkende, fordi en kunde foretager en betaling ud over en debetsaldo på et kreditkort eller en anden revolverende kreditfacilitet, og overbetalingen ikke straks returneres til kunden, og

ii) det Finansielle institut gennemfører senest den 1. januar 2016 politikker og procedurer, der enten har til formål at forhindre, at en kunde foretager en overbetaling på over et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD, eller at sikre, at enhver overbetaling fra kunden ud over dette beløb tilbagebetales til kunden inden for 60 dage, i begge tilfælde under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, punkt C, om valutaomregning. I denne forbindelse henviser overbetaling fra kunden ikke til kreditsaldi for så vidt angår omtvistede betalinger, men omfatter kreditsaldi, der stammer fra returnering af varer.

g) enhver anden konto, der udgør en lav risiko for at blive anvendt til skatteunddragelse, har stort set samme kendetegn som de konti, der er beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra a)-f), og er opført på listen over Undtagne konti, jf. artikel 8, stk. 7a, i dette direktiv forudsat at en sådan kontos status som Undtagen konto ikke strider mod målene, i dette direktiv.

D.   Indberetningspligtig konto

1. Udtrykket »Indberetningspligtig konto« betyder en Finansiel konto, som føres af et Indberettende finansielt institut i en medlemsstat, og som ejes af en eller flere Personer, hvorom der skal indberettes, eller af en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, forudsat at den er blevet identificeret som sådan i henhold til de procedurer for passende omhu, der beskrives i afdeling II-VII.

2. Udtrykket »Person, hvorom der skal indberettes« betyder en Person i en medlemsstat, som ikke er: i) et selskab, hvis aktier regelmæssigt handles på et eller flere etablerede værdipapirmarkeder, ii) et selskab, der er en Tilknyttet enhed til et selskab, der er beskrevet i nr. i), iii) en Offentlig enhed, iv) en International organisation, v) en Centralbank eller vi) et Finansielt institut.

3. Udtrykket »Person i en medlemsstat« med hensyn til hver medlemsstat betyder en fysisk person eller en Enhed, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat i henhold til skattelovgivningen i den medlemsstat, eller et bo efter en afdød person, der var hjemmehørende i en anden medlemsstat. Med henblik herpå skal en Enhed som f.eks. et interessentskab, et anpartsselskab eller lignende juridisk ordning, der ikke har noget skattemæssigt hjemsted, betragtes som hjemmehørende i den jurisdiktion, hvor stedet for dens faktiske ledelse er beliggende.

4. Udtrykket »Deltagende jurisdiktion« med hensyn til hver medlemsstat betyder

a) en anden medlemsstat

b) en anden jurisdiktion, i) med hvilken den pågældende medlemsstat har indgået en aftale om, at denne jurisdiktion vil tilvejebringe de oplysninger, der er anført i afdeling I, og ii) der er opført på en liste, der offentliggøres af den pågældende medlemsstat og meddeles Europa-Kommissionen

c) en anden jurisdiktion, i) med hvilken EU har indgået en aftale om, at denne jurisdiktion vil tilvejebringe de oplysninger, der er anført i afdeling I, og ii) der er opført på en liste, der offentliggøres af Europa-Kommissionen.

5. Udtrykket »Kontrollerende personer« betyder fysiske personer, der udøver kontrol over en Enhed. For så vidt angår trusts betyder dette udtryk stifter(e), forvalter(e), (eventuel) protektor(er), de(n) begunstigede eller klasse(r) af begunstigede og en eller flere andre fysiske personer, der i sidste instans udøver reel kontrol over trusten, og for så vidt angår en anden juridisk ordning end en trust betyder udtrykket personer i tilsvarende eller lignende stilling. Udtrykket »Kontrollerende personer« skal fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (»Financial Action Task Force«).

6. Udtrykket »NFE« betyder en Enhed, som ikke er et Finansielt institut.

7. Udtrykket »Passiv NFE« betyder i) en NFE, der ikke er en aktiv NFE, eller ii) en Investeringsenhed beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra b), der ikke er et Finansielt institut i en deltagende jurisdiktion.

8. Udtrykket »Aktiv NFE« betyder en NFE, der opfylder et af følgende kriterier:

a) mindre end 50 % af NFE'ens bruttoindkomst for det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode er passiv indkomst, og mindre end 50 % af de aktiver, der ejes af NFE'en i det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, er aktiver, som genererer eller ejes med henblik på at generere passiv indkomst

b) aktierne i NFE'en handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked, eller NFE'en er en Tilknyttet enhed til en Enhed, hvis aktier regelmæssigt handles på et etableret værdipapirmarked

c) NFE'en er en Offentlig enhed, en International organisation, en Centralbank eller en Enhed, der ejes fuldt ud af en eller flere af ovenstående

d) praktisk taget alle aktiviteterne i NFE'en består i at eje (helt eller delvist) den udstedte beholdning af aktier i, eller yde finansiering og tjenesteydelser til, et eller flere datterselskaber, der driver anden handel eller forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut, bortset fra, at en Enhed ikke er kvalificeret til denne status, hvis Enheden fungerer som (eller foregiver at være) en investeringsfond, som f.eks. en private equity-fond, venturekapitalfond, leveraged buyout-fond eller et investeringsinstrument, der har til formål at erhverve eller finansiere selskaber og derefter eje aktieposter i disse selskaber som anlægsaktiver til investeringsformål

e) NFE'en driver endnu ikke forretningsvirksomhed og har ingen tidligere driftshistorie, men investerer kapital i aktiver med det formål at drive anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut, forudsat at NFE'en ikke er berettiget til denne undtagelse efter den dato, der ligger 24 måneder efter datoen for den oprindelige oprettelse af NFE'en

f) NFE'en har ikke været et Finansielt institut i de seneste fem år og er i færd med at afvikle sine aktiver eller er ved at omorganisere sig med det formål at fortsætte eller genoptage driften af anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut

g) NFE'en er hovedsageligt beskæftiget med finansiering og hedgingtransaktioner med eller for Tilknyttede enheder, der ikke er Finansielle institutter, og yder ikke finansiering eller hedgingydelser til nogen Enhed, der ikke er en Tilknyttet enhed, forudsat at den gruppe af sådanne Tilknyttede enheder hovedsagelig driver anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut, eller

h) NFE'en opfylder alle følgende krav:

i) den er etableret og drives i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende, udelukkende til religiøse, velgørende, videnskabelige, kunstneriske, kulturelle, sports- eller uddannelsesmæssige formål, eller den er etableret og drives i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende, og er en faglig organisation, et erhvervsforbund, et handelskammer, en arbejdsorganisation, en landbrugs- eller havebrugsorganisation, en borgerforening eller en organisation, der udelukkende drives til fremme af social velfærd

ii) den er fritaget for indkomstskat i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende

iii) den har ingen aktionærer eller medlemmer, der har ejerskab eller retmæssig andel i dens indkomst eller aktiver

iv) den gældende ret i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller NFE'ens stiftelsesdokumenter tillader ikke nogen del af NFE'ens indkomst eller aktiver at blive udloddet til, eller anvendt til fordel for, en privatperson eller ikkevelgørende Enhed, bortset fra, hvad der følger af udøvelsen af NFE'ens velgørende aktiviteter, eller som betaling af et rimeligt vederlag for leverede tjenesteydelser, eller som betaling, der repræsenterer den rimelige markedsværdi af ejendom eller ejendele, som NFE'en har købt, og

v) den gældende ret i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller NFE'ens stiftelsesdokumenter kræver, at alle NFE'ens aktiver ved enhedens likvidation eller opløsning skal udloddes til en Offentlig enhed eller anden nonprofitorganisation eller tilfalde regeringen i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller en politisk underafdeling deraf.

E.   Diverse

1. Udtrykket »Kontohaver« betyder den person, som det Finansielle institut, der fører kontoen, har opført eller identificeret som ejer af en Finansiel konto. En person, som ikke er et Finansielt institut, og som ejer en Finansiel konto til fordel for eller for regning af en anden person som befuldmægtiget, depositar, forvalter, underskriftsberettiget, investeringsrådgiver eller mellemmand, betragtes ikke som indehaver af kontoen ved anvendelsen af dette direktiv, og denne anden person betragtes som indehaver af kontoen. For så vidt angår en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale er Kontohaver enhver person, der er berettiget til at få Kontantværdien eller til at ændre den begunstigede efter aftalen. Hvis ingen person kan få Kontantværdien eller kan ændre den begunstigede, er Kontohaver enhver person, der er nævnt som ejer i aftalen, og enhver person med en personlig ret til betalinger i henhold til aftalens betingelser. Når udbetalinger i henhold til en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale påbegyndes, skal enhver person, der er berettiget til at modtage en betaling i henhold til aftalen, betragtes som Kontohaver.

2. »AML/KYC-procedurer«: et Indberettende finansielt instituts procedurer for passende omhu i forhold til kunder i henhold til krav vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller tilsvarende krav, som dette Indberettende finansielle institut er underlagt.

3. Udtrykket »Enhed« betyder en juridisk person eller en juridisk ordning såsom et selskab, et interessentskab, en trust eller en fond.

4. En Enhed er en »Tilknyttet enhed« til en anden Enhed, hvis i) en af Enhederne kontrollerer den anden Enhed, ii) de to Enheder er under fælles kontrol, eller iii) de to Enheder er Investeringsenheder som beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra b), er under fælles forvaltning, og denne forvaltning opfylder forpligtelserne for passende omhu for sådanne Investeringsenheder. I denne henseende omfatter kontrol direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 % af stemmerne og værdien i en Enhed.

5. Udtrykket »Skatteregistreringsnummer« betyder en Skattepligtigs identifikationsnummer (eller hvad der til praktiske formål svarer dertil i mangel af et Skatteregistreringsnummer).

6. Udtrykket »Bevisdokument« omfatter en eller flere af følgende:

a) en hjemlandsattest udstedt af et autoriseret myndighedsorgan (f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune) i medlemsstaten eller anden jurisdiktion, hvori betalingsmodtageren hævder at være hjemmehørende

b) med hensyn til en fysisk person enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan (f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune), der omfatter personens navn, og som typisk anvendes til identifikationsformål

c) med hensyn til en Enhed enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan (f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune), der omfatter Enhedens navn og enten adressen på dens hovedkontor i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den hævder at være hjemmehørende, eller i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor Enheden blev registreret eller oprettet

d) et revideret årsregnskab, en tredjeparts kreditrapport, en konkursbegæring eller en rapport fra en værdipapirtilsynsmyndighed.

Med hensyn til en Allerede eksisterende enhedskonto kan Indberettende finansielle institutter som Bevisdokument anvende enhver klassificering i det Indberettende finansielle instituts arkiver på Kontohaveren, som er fastlagt på grundlag af et standardiseret branchekodesystem, som er registreret af det Indberettende finansielle institut i overensstemmelse med dets normale forretningspraksis med henblik på AML/KYC-procedurer eller andre reguleringsmæssige formål (bortset fra skattemæssige formål), og som er foretaget af det Indberettende finansielle institut inden den dato, hvor den finansielle konto er klassificeret som en Allerede eksisterende konto, forudsat at det Indberettende finansielle institut ikke ved eller ikke har grund til at vide, at en sådan klassificering er forkert eller upålidelig. Udtrykket »standardiseret branchekodesystem« betyder et kodesystem, der anvendes til at klassificere virksomheder efter virksomhedstype til andre formål end skattemæssige formål.

AFDELING IX

EFFEKTIV GENNEMFØRELSE

I henhold til artikel 8, stk. 3a, i dette direktiv skal medlemsstaterne indføre regler og administrative procedurer for at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af de procedurer for indberetning og passende omhu, der er anført ovenfor, herunder:

1) regler, der skal forhindre, at Finansielle institutter, personer eller mellemmænd indfører en praksis, der har til formål at omgå procedurerne for indberetning og passende omhu

2) regler, der forpligter Indberettende finansielle institutter til at føre registre over de skridt, der er taget, og de beviser, der er anvendt under udførelsen af ovennævnte procedurer, og passende foranstaltninger til at fremskaffe disse registre

3) administrative procedurer til at kontrollere Indberettende finansielle institutters overholdelse af procedurerne for indberetning og passende omhu, administrative procedurer, der skal følges op i samarbejde med det Indberettende finansielle institut, hvis der indberettes ikkedokumenterede konti

4) administrative procedurer til at sikre, at de Enheder og konti, som er defineret i national lovgivning som Ikkeindberettende finansielle institutter og Undtagne konti, fortsat frembyder en lav risiko for at blive anvendt til skatteunddragelse, og

5) effektive håndhævelsesbestemmelser i tilfælde af manglende overholdelse.

AFDELING X

GENNEMFØRELSESDATOER FOR SÅ VIDT ANGÅR INDBERETTENDE FINANSIELLE INSTITUTTER, DER ER BELIGGENDE I ØSTRIG

For så vidt angår Indberettende finansielle institutter, der er beliggende i Østrig, bør alle henvisninger til »2016« og »2017« i dette bilag læses som henvisninger til henholdsvis »2017« og »2018«.

For så vidt angår Allerede eksisterende konti, som indehaves af Indberettende finansielle institutter, der er beliggende i Østrig, bør alle henvisninger til »den 31. december 2015« i dette bilag læses som henvisninger til »den 31. december 2016«.
BILAG II

SUPPLERENDE REGLER FOR INDBERETNING OG PASSENDE OMHU FOR OPLYSNINGER OM FINANSIELLE KONTI

1.   Ændring i omstændighederne

En »ændring i omstændighederne« omfatter enhver ændring, der medfører nye oplysninger vedrørende en persons status, eller på anden måde er i modstrid med personens status. En ændring i omstændighederne omfatter desuden enhver ændring eller tilføjelse af oplysninger til Kontohaverens konto (herunder tilføjelse, udskiftning eller andre ændringer i forbindelse med en Kontohaver) eller enhver ændring eller tilføjelse af oplysninger til en konto med tilknytning til en sådan konto (under anvendelse af reglerne om kontosammenlægning, der er beskrevet i afdeling VII, afsnit C, punkt 1-3 i bilag I), hvis en sådan ændring eller tilføjelse af oplysninger påvirker Kontohaverens status.

Hvis et Indberettende finansielt institut har anvendt bopælsadressetesten beskrevet i afdeling III, afsnit B, punkt 1, i bilag I, og der er sket en ændring i omstændighederne, som bevirker, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at det oprindelige Bevisdokument (eller anden tilsvarende dokumentation) er forkert eller upålideligt, skal det Indberettende finansielle institut senest den sidste dag i det relevante kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode eller 90 kalenderdage efter meddelelsen eller opdagelsen af en sådan ændring i omstændighederne indhente en egenerklæring og et nyt Bevisdokument, der kan fastlægge Kontohaverens skattemæssige hjemsted(er). Hvis det Indberettende finansielle institut ikke kan fremskaffe egenerklæringen og det nye Bevisdokument inden denne dato, skal det Indberettende finansielle institut anvende proceduren for søgning i elektroniske aktiver som beskrevet i afdeling III, afsnit B, punkt 2-6, i bilag I.

2.   Egenerklæring til Nye enhedskonti

For så vidt angår Nye enhedskonti kan et Indberettende finansielt institut kun basere sig på en egenerklæring fra enten Kontohaveren eller den Kontrollerende person med henblik på at afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes.

3.   Et Finansielt instituts hjemsted

Et Finansielt institut er »hjemmehørende« i en medlemsstat, hvis det er underlagt lovgivningen i denne medlemsstat (dvs. medlemsstaten er i stand til at håndhæve det Finansielle instituts indberetningspligt). Generelt er et Finansielt institut, der har skattemæssigt hjemsted i en medlemsstat, underlagt lovgivningen i denne medlemsstat, og dermed er det et Finansielt institut i en medlemsstat. En trust, der er et Finansielt institut (uanset om det har skattemæssigt hjemsted i en medlemsstat), anses for at være underlagt en medlemsstats lovgivning, hvis en eller flere af dens forvaltere er hjemmehørende i denne medlemsstat, medmindre trusten indberetter alle de oplysninger, der skal indberettes i henhold til dette direktiv for så vidt angår Indberetningspligtige konti, der føres af trusten, til en anden medlemsstat, fordi den har skattemæssigt hjemsted i denne anden medlemsstat. Hvis et Finansielt institut (bortset fra en trust) ikke har et skattemæssigt hjemsted (f.eks. fordi det betragtes som skattemæssigt transparent eller er beliggende i en jurisdiktion, som ikke har nogen indkomstskat), anses det for at være underlagt en medlemsstats lovgivning, og det er således et Finansielt institut i en medlemsstat, hvis:

a) det er registreret i henhold til medlemsstatens lovgivning

b) ledelsen (herunder den faktiske ledelse) har hjemsted i medlemsstaten, eller

c) det er underlagt finansielt tilsyn i medlemsstaten.

Når et Finansielt institut (bortset fra en trust) er hjemmehørende i to eller flere medlemsstater, er dette Finansielle institut underlagt de forpligtelser til indberetning og passende omhu, der er gældende i den medlemsstat, hvori det fører den eller de Finansielle konti.

4.   Ført konto

Generelt anses en konto for at føres af et Finansielt institut på følgende måde:

a) en Forvaltningskonto: af det Finansielle institut, der har aktiverne på kontoen i forvaring (herunder et Finansielt institut, som opbevarer aktiver i instituttets eget navn på vegne af en Kontohaver i et sådant institut)

b) en Indskudskonto: af det Finansielle institut, der er forpligtet til at foretage betalinger vedrørende kontoen (undtagen en befuldmægtiget for et Finansielt institut, uanset om den befuldmægtigede er et Finansielt institut)

c) en andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut, der udgør en Finansiel konto: af dette Finansielle institut

d) en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale: af det Finansielle institut, der er forpligtet til at foretage betalinger vedrørende aftalen.

5.   Truster, der er Passive NFE'er

En Enhed som f.eks. et interessentskab, et anpartsselskab eller lignende juridisk ordning, der ikke har noget skattemæssig hjemsted i henhold til afdeling VIII, afsnit D, punkt 3, i bilag I, betragtes som hjemmehørende i den jurisdiktion, hvor stedet for dens faktiske ledelse er beliggende. I den forbindelse anses en juridisk person eller en juridisk ordning for »lignende« i forhold til et interessentskab og et anpartsselskab, hvis den ikke betragtes som en skattepligtig Enhed i en medlemsstat i henhold til den pågældende medlemsstats skattelovgivning. For at undgå dobbelt indberetning (i lyset af det brede anvendelsesområde for begrebet »Kontrollerende personer« for så vidt angår truster) må en trust, der er en Passiv NFE, ikke anses for at være en lignende juridisk ordning.

6.   Adresse på Enhedens hovedkontor

Et af kravene, der er beskrevet i afdeling VIII, afsnit E, punkt 6, litra c), i bilag I er, at for så vidt angår en Enhed indeholder officielle dokumenter enten adressen på Enhedens hovedkontor i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvori Enheden hævder at være hjemmehørende, eller i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvori Enheden blev registreret eller oprettet. Adressen på Enhedens hovedkontor er normalt det sted, hvor den faktiske ledelse er beliggende. Adressen på et Finansielt institut, hvor Enheden fører en konto, en postboks eller en adresse, der udelukkende anvendes til postforsendelse, er ikke adressen på Enhedens hovedkontor, medmindre en sådan adresse er den eneste adresse, der anvendes af Enheden og fremstår som Enhedens registrerede adresse i Enhedens oprettelsesdokumenter. Endvidere er en adresse, der er opgivet med instrukser om at opbevare al post til den pågældende adresse, ikke adressen på Enhedens hovedkontor.

▼M3
BILAG III

INDBERETNINGSREGLER FOR MULTINATIONALE KONCERNER

AFDELING I

DEFINITIONER

1. »Koncern«: en gruppe af selskaber, der er forbundet med hinanden gennem ejerskab eller kontrol, således at den enten skal udarbejde Konsoliderede Regnskaber i forbindelse med regnskabsaflæggelsen efter gældende regnskabsprincipper, eller at den ville skulle udarbejde sådanne, hvis kapitalandelene i en eller flere af selskaberne blev handlet på en offentlig børs

2. »Selskab«: enhver form for forretningsaktivitet, der drives af en person som defineret i artikel 3, nr. 11), litra b), c) og d)

3. »Multinational Koncern«: en Koncern, som indeholder to eller flere selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i forskellige jurisdiktioner, eller som indeholder et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i én jurisdiktion og er skattepligtigt for så vidt angår den forretningsaktivitet, det driver gennem et fast driftssted, i en anden jurisdiktion, og som ikke er en Undtaget Multinational Koncern

4. »Undtaget Multinational Koncern«: for et givet Regnskabsår en Koncern med en samlet konsolideret omsætning på under 750 000 000 EUR eller et beløb i den lokale valuta, der pr. januar 2015 svarer nogenlunde til 750 000 000 EUR, i det Regnskabsår, der går umiddelbart forud for Rapporteringsåret, som afspejlet i de Konsoliderede Regnskaber for det pågældende forudgående Regnskabsår

5. »Koncernenhed«: en af følgende:

a) enhver separat forretningsenhed i en Multinational Koncern, som i forbindelse med regnskabsaflæggelsen optræder i den Multinationale Koncerns Konsoliderede Regnskaber, eller som ville have optrådt heri, hvis kapitalandelene i en sådan forretningsenhed blev handlet på en offentlig børs

b) enhver separat forretningsenhed, der alene på grund af størrelse eller væsentlighed er udeladt af den Multinationale Koncerns Konsoliderede Regnskaber

c) ethvert fast driftssted for enhver af den Multinationale Koncerns separate forretningsenheder omfattet af litra a) eller b), forudsat at forretningsenheden udarbejder et separat regnskab for det pågældende faste driftssted i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, selvangivelsen eller tilsynsrapporteringen eller af hensyn til den interne ledelseskontrol

6. »Rapporterende Enhed«: den Koncernenhed, som på vegne af den Multinationale Koncern skal indgive en land for land-rapport i overensstemmelse med kravene i artikel 8aa, stk. 3, i den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende. Den Rapporterende Enhed kan være det Ultimative Moderselskab, det Stedfortrædende Moderselskab eller enhver anden enhed som omhandlet i afdeling II, punkt 1

7. »Ultimativt Moderselskab«: en Koncernenhed i en Multinational Koncern, der opfylder følgende kriterier:

a) Den har direkte eller indirekte tilstrækkelig indflydelse over en eller flere andre Koncernenheder i den Multinationale Koncern, således at den skal udarbejde Konsoliderede Regnskaber efter gældende regnskabsprincipper i den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende, eller ville skulle udarbejde sådanne, hvis dens kapitalandele blev handlet på en offentlig børs i den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende.

b) Ingen anden Koncernenhed i den Multinationale Koncern har direkte eller indirekte en indflydelse som omhandlet i litra a) over førstnævnte Koncernenhed

8. »Stedfortrædende Moderselskab«: en Koncernenhed i en Multinational Koncern, der er udpeget af den Multinationale Koncern som eneste stedfortræder for det Ultimative Moderselskab til at indgive land for land-rapporten i den jurisdiktion, hvor den pågældende Koncernenhed er skattemæssigt hjemmehørende, på vegne af den Multinationale Koncern, når en eller flere af betingelserne i afdeling II, punkt 1, første afsnit, litra b), er opfyldt

9. »Regnskabsår«: den årlige regnskabsperiode, som det Ultimative Moderselskab i den Multinationale Koncern udarbejder regnskaber for

10. »Rapporteringsår«: det Regnskabsår, for hvilket de økonomiske og driftsmæssige resultater skal opgives i den land for land-rapport, der er omhandlet i artikel 8aa, stk. 3

11. »Betinget Aftale Mellem Kompetente Myndigheder«: en aftale mellem de godkendte repræsentanter for en EU-medlemsstat og en jurisdiktion uden for EU, der er parter i en International Aftale, ifølge hvilken parterne automatisk skal udveksle land for land-rapporter

12. »International Aftale«: den multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand i skattespørgsmål, enhver bilateral eller multilateral beskatningsoverenskomst, eller enhver aftale om udveksling af skatteoplysninger, som en medlemsstat er part i, og som giver hjemmel til udveksling af skatteoplysninger mellem jurisdiktioner, herunder automatisk udveksling af sådanne oplysninger

13. »Konsoliderede Regnskaber«: en Multinational Koncerns regnskaber, som viser aktiver, passiver, indtægter, udgifter og kapitalstrømme i det Ultimative Moderselskab og Koncernenhederne, som om der var tale om en enkelt økonomisk enhed

14. »Systemisk Fejl« i forbindelse med en jurisdiktion betyder enten, at en jurisdiktion har en gældende Betinget Aftale Mellem Kompetente Myndigheder med en medlemsstat, men at den har suspenderet den automatiske udveksling (af årsager, der ikke er omfattet af bestemmelserne i aftalen), eller at en jurisdiktion på anden vis systematisk har undladt automatisk at give medlemsstaten de land for land-rapporter, som den er i besiddelse af, for Multinationale Koncerner med Koncernenheder i den pågældende medlemsstat.

AFDELING II

GENERELLE INDBERETNINGSKRAV

1. En Koncernenhed, som er hjemmehørende i en medlemsstat, og som ikke er det Ultimative Moderselskab i en Multinational Koncern, skal indgive en land for land-rapport vedrørende Rapporteringsåret for den Multinationale Koncern, som den er en Koncernenhed i, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Enheden er skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat.

b) Én af følgende betingelser finder anvendelse:

i) Den Multinationale Koncerns Ultimative Moderselskab er ikke forpligtet til at indgive en land for land-rapport i den jurisdiktion, hvor det er skattemæssigt hjemmehørende.

ii) Den jurisdiktion, hvor det Ultimative Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, har en gældende International Aftale med medlemsstaten, men ikke en gældende Betinget Aftale Mellem Kompetente Myndigheder med medlemsstaten på tidspunktet for indgivelsen af land for land-rapporten for Rapporteringsåret, jf. artikel 8aa, stk. 1.

iii) Der har været en Systemisk Fejl i den jurisdiktion, hvor det Ultimative Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, som medlemsstaten har meddelt den Koncernenhed, der er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

Med forbehold af den pligt, der påhviler det Ultimative Moderselskab, jf. artikel 8aa, stk. 1, eller dets Stedfortrædende Moderselskab til at indgive den første land for land-rapport for det Regnskabsår for den Multinationale Koncern, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter, kan medlemsstaterne beslutte, at kravet for Koncernenheder i punkt 1 finder anvendelse på land for land-rapporter for så vidt angår rapporteringen om det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2017 eller derefter.

En Koncernenhed hjemmehørende i en medlemsstat, jf. dette punkts første afsnit, anmoder sit Ultimative Moderselskab om at give den alle de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan opfylde sine forpligtelser til at indgive en land for land-rapport, jf. artikel 8aa, stk. 3. Hvis Koncernenheden alligevel ikke har opnået eller indhentet alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne rapportere for den Multinationale Koncern, indgiver Koncernenheden en land for land-rapport, der indeholder alle de oplysninger, som den er i besiddelse af, har opnået eller har indhentet, og meddeler den medlemsstat, hvor den er hjemmehørende, at det Ultimative Moderselskab har afvist at stille de nødvendige oplysninger til rådighed. Dette berører ikke den pågældende medlemsstats ret til at pålægge sanktioner, der er fastsat i dens nationale lovgivning, og denne medlemsstat oplyser samtlige medlemsstater om afvisningen.

Hvis mere end en Koncernenhed i en Multinational Koncern er skattemæssigt hjemmehørende i Unionen, og en eller flere af betingelserne i første afsnits, litra b), er opfyldt, kan den Multinationale Koncern udpege en af disse Koncernenheder til at indgive land for land-rapporten i overensstemmelse med kravene i artikel 8aa, stk. 3, for så vidt angår ethvert Rapporteringsår, inden for den frist, der er angivet i artikel 8aa, stk. 1, samt til at meddele medlemsstaten, at rapporten opfylder rapporteringskravet for alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, der er skattemæssigt hjemmehørende i Unionen. Medlemsstaten meddeler i henhold til artikel 8aa, stk. 2, den modtagne land for land-rapport til alle andre medlemsstater, som en eller flere af den Multinationale Koncerns Koncernenheder ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, som de driver gennem et fast driftssted.

Hvis en Koncernenhed ikke kan opnå eller indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne indgive en land for land-rapport, jf. artikel 8aa, stk. 3, kan den ikke udpeges som Rapporterende Enhed for den Multinationale Koncern i overensstemmelse med dette punkts fjerde afsnit. Denne regel berører ikke Koncernenhedens pligt til at meddele den medlemsstat, hvor den er hjemmehørende, at det Ultimative Moderselskab har afvist at stille de nødvendige oplysninger til rådighed.

2. Uanset punkt 1 har en enhed som beskrevet i punkt 1, hvis en eller flere af betingelserne i punkt 1, første afsnit, litra b), er opfyldt, ikke pligt til at indgive en land for land-rapport vedrørende et givet Rapporteringsår, hvis den Multinationale Koncern, som Koncernenheden er en del af, har indgivet en land for land-rapport i henhold til artikel 8aa, stk. 3, for det pågældende Regnskabsår via et Stedfortrædende Moderselskab, som inden for den frist, der er fastsat i artikel 8aa, stk. 1, indgiver land for land-rapporten til skattemyndigheden i den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende, eller, i tilfælde af at det Stedfortrædende Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion uden for Unionen, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Det Stedfortrædende Moderselskab er af den jurisdiktion, hvor det er skattemæssigt hjemmehørende, blevet forpligtet til at indsende land for land-rapporter, der opfylder kravene i artikel 8aa, stk. 3.

b) Den jurisdiktion, hvor det Stedfortrædende Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, har en gældende Betinget Aftale Mellem Kompetente Myndigheder med medlemsstaten på det tidspunkt, der er fastsat i artikel 8aa, stk. 1, om indgivelse af land for land-rapporten for Rapporteringsåret.

c) Den jurisdiktion, hvor det Stedfortrædende Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, har ikke meddelt en Systemisk Fejl til medlemsstaten.

d) Den jurisdiktion, hvor det Stedfortrædende Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, er af den Koncernenhed, der er skattemæssigt hjemmehørende i jurisdiktionen, senest den sidste dag i den Multinationale Koncerns Rapporteringsår blevet underrettet om, at den pågældende enhed er det Stedfortrædende Moderselskab.

e) Medlemsstaten er blevet underrettet i overensstemmelse med punkt 4.

3. Medlemsstaterne skal pålægge enhver Multinational Koncerns Koncernenhed, som er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, pligt til senest den sidste dag i den Multinationale Koncerns Rapporteringsår at meddele medlemsstaten, hvorvidt denne Koncernenhed er det Ultimative Moderselskab eller det Stedfortrædende Moderselskab eller den Koncernenhed, der er udpeget efter punkt 1. Medlemsstaterne kan forlænge fristen til den sidste dag for indgivelse af den pågældende Koncernenheds selvangivelse for det forudgående regnskabsår.

4. Medlemsstaterne skal pålægge en Multinational Koncerns Koncernenhed, som er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, og som ikke er det Ultimative Moderselskab eller det Stedfortrædende Moderselskab eller den Koncernenhed, der er udpeget efter punkt 1, pligt til senest den sidste dag i den Multinationale Koncerns Rapporteringsår at meddele medlemsstaten den Rapporterende Enheds identitet og skattemæssige hjemsted. Medlemsstaterne kan forlænge fristen til den sidste dag for indgivelse af den pågældende Koncernenheds selvangivelse for det forudgående regnskabsår.

5. Land for land-rapporten skal angive valutaen for de beløb, der er indeholdt i rapporten.

AFDELING III

LAND FOR LAND-RAPPORTERING

Α.   Model for land for land-rapporteringTabel 1.  Oversigt over fordelingen af indkomst, skatter og forretningsaktiviteter pr. skattejurisdiktion

Navn på den multinationale koncern:

Regnskabsår:

Anvendt valuta:

Skattejurisdiktion

Omsætning

Overskud (underskud) før selskabsskat

Indbetalt selskabsskat (kontantbeløb)

Beregnet selskabsskat (indeværende år)

Vedtaget kapital

Akkumuleret fortjeneste

Antal ansatte

Andre materielle aktiver end likvide midler

Ikkenærtstående part

Nærtstående part

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 2  Liste over alle den Multinationale Koncerns Koncernenheder, som indgår i aggregeringen pr. skattejurisdiktion

Navn på den multinationale koncern:

Regnskabsår:

Skattejurisdiktion

Koncernenheder hjemmehørende i skattejurisdiktionen

Den skattejurisdiktion, hvor enheden er organiseret eller indregistreret, hvis den er forskellig fra den skattejurisdiktion, hvor den er hjemmehørende

Vigtigste forretningsaktivitet(er)

Forskning og udvikling

Besiddelse eller administration af immaterielle rettigheder

Indkøb

Fremstilling og produktion

Salg, marketing eller distribution

Administration, forvaltning eller støttetjenester

Tjenesteydelser til ikkenært-stående parter

Koncernintern finansiering

Regulerede finansielle tjenesteydelser

Forsikring

Besiddelse af aktier eller andre kapitalandele

Hvilende

Andet (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Angiv venligst arten af Koncernenhedens aktiviteter under »Yderligere oplysninger«.

Tabel 3   Yderligere oplysninger

Navn på den Multinationale Koncern:

Regnskabsår:

Anfør kort eventuelle yderligere oplysninger eller uddybninger, der måtte være nødvendige, eller som kan lette forståelsen af de obligatoriske oplysninger i land for land-rapporten

B.   Generel vejledning til udarbejdelse af land for land-rapporten

1.   Formål

Disse tabeller anvendes ved indberetningen af en Multinational Koncerns fordeling af indkomst, skatter og forretningsaktiviteter pr. skattejurisdiktion.

2.   Behandling af filialer og faste driftssteder

Oplysningerne vedrørende det faste driftssted indberettes med henvisning til den skattejurisdiktion, som driftsstedet er beliggende i, og ikke med henvisning til den skattejurisdiktion, som den forretningsenhed, det faste driftssted er en del af, er hjemmehørende i. Oplysningerne vedrørende skattejurisdiktionen for den forretningsenhed, som det faste driftssted er en del af, må ikke indeholde finansielle data vedrørende det faste driftssted.

3.   Periode omfattet af tabellen

Tabellen dækker den rapporterende enheds Regnskabsår. For Koncernenheder vælger den rapporterende enhed, idet den er konsekvent i sit valg, at indberette:

a) enten oplysningerne vedrørende de relevante Koncernenheders Regnskabsår, der ender samme dato som den rapporterende enheds Regnskabsår eller ender inden for 12 måneder forud for denne dato

b) eller oplysningerne vedrørende alle de relevante Koncernenheder, der er indberettet for den rapporterende enheds Regnskabsår.

4.   Datakilde

Ved udfyldelse af tabellen anvender den rapporterende enhed konsekvent de samme datakilder fra det ene år til det andet. Den rapporterende enhed kan vælge at anvende data fra de konsoliderede regnskaber, fra de enkelte enheders lovpligtige regnskaber, tilsynsrapporter eller interne ledelsesrapporter. Det er ikke nødvendigt at afstemme oplysningerne om omsætning, overskud og beskatning i tabellen til de Konsoliderede Regnskaber. Hvis de enkelte enheders lovpligtige regnskaber anvendes til rapporteringen, omregnes alle beløb til den rapporterende enheds fastsatte funktionelle valuta ved anvendelse af den gennemsnitlige valutakurs for det år, der er angivet i feltet yderligere oplysninger i tabellen. Det er dog ikke nødvendigt at foretage justeringer for forskelle i regnskabsprincipper i de forskellige skattejurisdiktioner.

Den rapporterende enhed beskriver kort i feltet yderligere oplysninger de datakilder, der er anvendt ved udarbejdelsen af rapporter. Hvis der ændres datakilde fra et år til et andet, redegør den rapporterende enhed for årsagerne til denne ændring og konsekvenserne heraf i feltet yderligere oplysninger.

C.   Specifik vejledning til udarbejdelse af land for land-rapporten

1.   Oversigt over fordeling af indkomst, skatter og forretningsaktiviteter pr. skattejurisdiktion (tabel 1)

1.1.   Skattejurisdiktion

I første kolonne i tabellen opstiller den rapporterende enhed alle de skattejurisdiktioner, som den Multinationale Koncerns Koncernenheder er skattemæssigt hjemmehørende i. En skattejurisdiktion er defineret som en statslig såvel som en ikkestatslig jurisdiktion med skatteautonomi. Der indsættes separate kolonner for alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, der efter den rapporterende enheds opfattelse ikke er skattemæssigt hjemmehørende i nogen skattejurisdiktion. Hvis en Koncernenhed er hjemmehørende i mere end én skattejurisdiktion, anvendes de almindelige principper for bestemmelse af den gældende beskatningsoverenskomst til at fastslå, hvilken skattejurisdiktion enheden er hjemmehørende i. Hvis der ikke findes en gældende skatteoverenskomst, indberettes Koncernenheden i den skattejurisdiktion, hvor stedet for dens faktiske ledelse er beliggende. Stedet, hvor den faktiske ledelse er beliggende, bestemmes ud fra internationalt vedtagne standarder.

1.2.   Omsætning

I de tre kolonner under overskriften »Indtægter« indberetter den rapporterende enhed følgende oplysninger:

a) samlet omsætning for alle den Multinationale Koncerns Koncernenheder i den relevante skattejurisdiktion, der er genereret gennem transaktioner med tilknyttede virksomheder

b) samlet omsætning for alle den Multinationale Koncerns Koncernenheder i den relevante skattejurisdiktion, der er genereret gennem transaktioner med uafhængige parter

c) den samlede omsætning i alt (dvs. litra a) + b)).

Omsætningen omfatter indtægter fra salg af varer og ejendomme, tjenester, royalties, renter, præmier og alle andre beløb. Omsætningen omfatter ikke betalinger fra andre Koncernenheder, der betragtes som udlodninger i betalerens skattejurisdiktion.

1.3.   Overskud (underskud) før selskabsskat

I femte kolonne indberetter den rapporterende enhed det samlede overskud (underskud) før selskabsskat for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Overskud (underskud) før selskabsskat omfatter alle ekstraordinære indtægter og udgifter.

1.4.   Indbetalt selskabsskat (kontantbeløb)

I sjette kolonne indberetter den rapporterende enhed det samlede beløb, der er indbetalt i selskabsskat i det relevante Regnskabsår af alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Den indbetalte skat omfatter de skattebeløb, som Koncernenheden har indbetalt til den skattejurisdiktion, hvor den er hjemmehørende, samt til alle andre skattejurisdiktioner. Indbetalte skatter omfatter kildeskat indbetalt af andre enheder (både tilknyttede og uafhængige virksomheder) i forbindelse med betalinger til Koncernenheden. Dvs. at hvis virksomhed A, som er hjemmehørende i skattejurisdiktion A, har renteindtægter i skattejurisdiktion B, skal den indbetalte kildeskat i skattejurisdiktion B indberettes af virksomhed A.

1.5.   Beregnet selskabsskat (indeværende år)

I syvende kolonne indberetter den rapporterende enhed den samlede beregnede selskabsskat af det skattepligtige overskud eller underskud i rapporteringsåret for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Den aktuelle skatteomkostning afspejler alene aktiviteter i det indeværende år og omfatter ikke udskudte skatter eller hensættelser til usikre skatteforpligtelser.

1.6.   Vedtaget kapital

I ottende kolonne indberetter den rapporterende enhed den samlede vedtagne kapital for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, skal den vedtagne kapital indberettes af den juridiske enhed, som det indgår i, medmindre der i reguleringsøjemed findes et fast kapitalkrav i skattejurisdiktionen.

1.7.   Akkumuleret fortjeneste

I niende kolonne indberetter den Rapporterende Enhed den samlede akkumulerede fortjeneste pr. udgangen af året for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, indberettes den akkumulerede fortjeneste af den juridiske enhed, som det indgår i.

1.8.   Antal ansatte

I tiende kolonne indberetter den rapporterende enhed det samlede antal ansatte i fuldtidsækvivalenter for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Antallet af ansatte kan enten indberettes på baggrund af antallet ved årets udgang, gennemsnittet af ansatte i løbet af året, eller enhver anden metode, der anvendes konsekvent år for år for alle skattejurisdiktioner. I den forbindelse kan uafhængige underleverandører, som deltager i Koncernenhedens ordinære driftsaktiviteter, indberettes som ansatte. Der kan foretages rimelige afrundinger af eller skøn over antallet af ansatte, forudsat at dette ikke medfører væsentlige forvridninger i den relative fordeling af ansatte i de forskellige skattejurisdiktioner. Der skal anvendes en konsekvent metode fra år til år og for alle enheder.

1.9.   Andre materielle aktiver end likvide midler

I ellevte kolonne indberetter den rapporterende enhed den samlede bogførte værdi af de materielle aktiver for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, indberettes aktiverne for den skattejurisdiktion, som det faste driftssted er beliggende i. Materielle aktiver omfatter ikke kontanter eller andre likvide midler, immaterielle aktiver eller finansielle aktiver.

2.   Liste over alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som indgår i aggregeringen pr. skattejurisdiktion (tabel 2)

2.1.   Koncernenheder hjemmehørende i skattejurisdiktionen

For hver enkelt skattejurisdiktion opstiller den rapporterende enhed alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion, med angivelse af navnet på hver juridisk enhed. Som nævnt i punkt 2 i den generelle vejledning skal faste driftssteder dog opstilles med henvisning til den skattejurisdiktion, hvor de er beliggende. Der tilføjes en bemærkning med navnet på den juridiske enhed, som det faste driftssted er en del af.

2.2.   Den skattejurisdiktion, hvor enheden er organiseret eller indregistreret, hvis den er forskellig fra den skattejurisdiktion, hvor den er hjemmehørende

Den rapporterende enhed indberetter navnet på den skattejurisdiktion, efter hvis love Koncernenheden i den Multinationale Koncern er organiseret eller indregistreret, hvis den er forskellig fra den skattejurisdiktion, hvor enheden er hjemmehørende.

2.3.   Vigtigste forretningsaktivitet(er)

Den rapporterende enhed angiver arten af Koncernenhedens vigtigste forretningsaktivitet(er) i den relevante skattejurisdiktion ved at afkrydse et eller flere felter.( 1 ) Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

( 3 ) EUT L 84 af 31.3.2010, s. 1.

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).