02011D0172 — DA — 21.03.2020 — 010.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2011/172/FUSP

af 21. marts 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

(EUT L 076 af 22.3.2011, s. 63)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS AFGØRELSE 2012/159/FUSP af 19. marts 2012

  L 80

18

20.3.2012

►M2

RÅDETS AFGØRELSE 2012/723/FUSP af 26. november 2012

  L 327

44

27.11.2012

 M3

RÅDETS AFGØRELSE 2013/144/FUSP af 21. marts 2013

  L 82

54

22.3.2013

 M4

RÅDETS AFGØRELSE 2014/153/FUSP af 20. marts 2014

  L 85

9

21.3.2014

 M5

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/486 af 20. marts 2015

  L 77

16

21.3.2015

 M6

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/411 af 18. marts 2016

  L 74

40

19.3.2016

 M7

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/496 af 21. marts 2017

  L 76

22

22.3.2017

 M8

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2017/498 af 21. marts 2017

  L 76

33

22.3.2017

 M9

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/466 af 21. marts 2018

  L 78I

3

21.3.2018

►M10

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/468 af 21. marts 2019

  L 80

40

22.3.2019

►M11

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/418 af 19. marts 2020

  L 86

11

20.3.2020


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 203, 11.7.2014, s.  113 (2011/172/FUSP)
▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2011/172/FUSP

af 21. marts 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i EgyptenArtikel 1

1.  Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af personer, der er blevet identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den egyptiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer med tilknytning til dem, jf. listen i bilaget, indefryses.

2.  Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3.  En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) 

er nødvendige til at dække basale behov hos de fysiske personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) 

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) 

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller

d) 

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed senest to uger før tilladelsen gives har meddelt de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om årsagen til, at den skønner, at der bør gives en særlig tilladelse.

En medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

▼M2

4.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, blev opført på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgørelse truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) 

afgørelsen er ikke til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilaget, og

d) 

anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

▼B

5.  Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person eller enhed eller et organ, der er opført på listen, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før datoen hvor denne person eller enhed eller dette organ blev opført på listen i bilaget, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

▼M2

6.  Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) 

renter eller anden form for indtægt fra disse konti, eller

b) 

forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af foranstaltningerne i stk. 1 og 2, eller

c) 

forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser truffet i Unionen eller der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet af foranstaltningerne i stk. 1.

▼B

Artikel 2

1.  Rådet træffer på forslag af en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik afgørelse om udarbejdelse af listen i bilaget og vedtager ændringer hertil.

2.  Rådet meddeler den pågældende fysiske eller juridiske person eller enhed eller det pågældende organ den i stk. 1 omhandlede afgørelse, herunder begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.  Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 3

1.  Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de i artikel 1, stk. 1, omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder og organer på listen.

2.  Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne, herunder aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 4

For at give de i artikel 1, stk. 1 og 2, omhandlede foranstaltninger størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til de i denne afgørelse fastsatte.

▼M1

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

▼M11

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 22. marts 2021.

▼M1

Denne afgørelse overvåges løbende. Den forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

▼M10
BILAG

A.   Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer nævnt i artikel 1 

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

▼M11

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 4.5.1928

Mand

Person (afdød), hvis aktiviteter retsforfølges af de egyptiske myndigheder eller er genstand for deres inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption.

▼M10

2.

Suzanne Saleh Thabet

Gift med Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 28.2.1941

Kvinde

Har tilknytning til Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder eller er genstand for deres inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Søn af Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 26.11.1960

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder eller er genstand for deres inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption.

▼M11

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

(alias Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh)

Gift med Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, søn af den tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 5.10.1971

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder eller er genstand for deres inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption, og som har tilknytning til Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

▼M10

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Søn af Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 28.12.1963

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder eller er genstand for deres inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gift med Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, søn af den tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 13.10.1982

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder eller er genstand for deres inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption, og som har tilknytning til Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Tidligere minister for turisme

Fødselsdato: 20.2.1959

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Tidligere indenrigsminister

Fødselsdato: 1.3.1938

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Gift med Habib Ibrahim Eladli

Fødselsdato: 23.1.1963

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption, og som har tilknytning til Habib Ibrahim Eladli.

▼M11

B.

Ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse i henhold til egyptisk ret:

Ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse

Det følger af artikel 54, 97 og 98 i den egyptiske forfatning, artikel 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 og 277 i Egyptens lov om strafferetspleje samt artikel 93 og 94 i Egyptens advokatlov (lov nr. 17 af 1983), at følgende rettigheder er garanteret i henhold til egyptisk lov:

— 
for enhver person, der er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling:
1. 

ret til domstolsprøvelse af enhver handling eller administrativ afgørelse

2. 

ret til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som vedkommende selv har valgt, og, hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse

— 
for enhver person, der er tiltalt for en strafbar handling:
1. 

ret til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og årsagen til den anklage, der er rejst mod vedkommende

2. 

ret til at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar

3. 

ret til at afhøre eller lade afhøre imod vedkommende førte vidner og at få vidner for vedkommende tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod vedkommende

4. 

ret til at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.

Anvendelse af retten til et forsvar og retten til effektiv retsbeskyttelse

1. 

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Mohamed Hosni Elsayed Mubaraks ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Sag

Den 27. juni 2013 blev Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sammen med to andre personer anklaget for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler, og der blev rejst tiltale ved den strafferetlige domstol i Kairo den 17. november 2013. Den 21. maj 2014 dømte domstolen de tre tiltalte. De tiltalte anfægtede denne dom ved kassationsretten. Den 13. januar 2015 ophævede kassationsretten dommen og beordrede en fornyet prøvelse. Ved den fornyede prøvelse den 4. og 29. april 2015 blev parternes mundtlige og skriftlige indlæg forelagt. Den 9. maj 2015 dømte den strafferetlige domstol i Kairo de tiltalte, beordrede de uretmæssigt tilegnede midler tilbagebetalt og idømte betaling af en bøde. Den 24. maj 2015 blev der indgivet appel ved kassationsretten. Den 9. januar 2016 stadfæstede kassationsretten dommene. Den 8. marts 2016 indgik de tiltalte forlig i det ekspertudvalg, der var nedsat ved premierministerens dekret nr. 2873 af 2015. Dette forlig blev godkendt af ministerkabinettet den 9. marts 2016. Dette forlig blev ikke forelagt for kassationsretten til anklagemyndighedens endelige godkendelse, for ekspertudvalget var ikke det kompetente udvalg. Tiltalte kan forelægge anmodningen om forlig for det kompetente udvalg, det nationale udvalg for inddrivelse af aktiver, der befinder sig i udlandet (NCRAA). I marts 2019 blev bøden inddrevet. Tilbagebetalingsbeløbet er ved at blive inddrevet gennem anmodninger om gensidig retshjælp fra de egyptiske myndigheder til to tredjelande.

2. 

Suzanne Saleh Thabet

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Suzanne Saleh Thabets ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Afgørelse om indefrysning

Den 28. februar 2011 udstedte anklagemyndigheden et forbud mod, at Suzanne Saleh Thabet og andre personer råder over deres aktiver og midler i overensstemmelse med artikel 208a, litra a), i Egyptens lov om strafferetspleje, der gør det muligt for anklagemyndigheden at forbyde tiltalte og dennes kone og børn at råde over deres aktiver, hvis der er tvivl om, hvorvidt sådanne aktiver er udbyttet fra de forbrydelser, der er begået af tiltalte. Den 8. marts 2011 stadfæstede den kompetente straffedomstol forbuddet. I henhold til lovgivningen i Den Arabiske Republik Egypten har tiltalte ret til at anfægte retsafgørelsen om forbuddet for samme domstol. Suzanne Saleh Thabet har ikke anfægtet afgørelsen af 8. marts 2011.

3. 

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubaraks ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Afgørelse om indefrysning

Den 28. februar 2011 udstedte anklagemyndigheden et forbud mod, at Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak og andre personer råder over deres aktiver og midler i overensstemmelse med artikel 208a, litra a), i Egyptens lov om strafferetspleje, der gør det muligt for anklagemyndigheden at forbyde tiltalte og dennes kone og børn at råde over deres aktiver, hvis der er tvivl om, hvorvidt sådanne aktiver er udbyttet fra de forbrydelser, der er begået af tiltalte. Den 8. marts 2011 stadfæstede den kompetente straffedomstol forbuddet. I henhold til lovgivningen i Den Arabiske Republik Egypten har tiltalte ret til at anfægte retsafgørelsen om forbuddet for samme domstol. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak har ikke anfægtet afgørelsen af 8. marts 2011.

Første sag

Tiltalte blev sammen med en anden person stillet for domstolen (den strafferetlige domstol i Kairo) den 30. maj 2012. Den 6. juni 2013 overdrog domstolen sagen til anklagemyndigheden med henblik på yderligere efterforskning. Efter afslutningen på efterforskningen blev sagen igen bragt for domstolen. Den 15. september 2018 afsagde den strafferetlige domstol i Kairo en dom, hvori i) den anmodede det ekspertudvalg, som den havde udpeget, om at supplere den sagkyndige erklæring, som det havde forelagt for domstolen i juli 2018, ii) beordrede de tiltalte arresteret og iii) anmodede om, at de tiltalte blev henvist til det nationale udvalg for inddrivelse af aktiver, der befinder sig i udlandet (NCRAA) med henblik på et muligt forlig. De tiltalte fik medhold i anken over arrestordren, og efter en begæring om det juridiske panels inhabilitet blev sagen bragt for en anden del af straffedomstolen med henblik på efterprøvelse, hvor han blev frikendt den 22. februar 2020. Nævnte afgørelse er ikke endelig og kan stadig appelleres af anklagemyndigheden.

Anden sag

Den 27. juni 2013 blev Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sammen med to andre personer anklaget for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler, og der blev rejst tiltale ved den strafferetlige domstol i Kairo den 17. november 2013. Den 21. maj 2014 dømte domstolen de tre tiltalte. De tiltalte anfægtede denne dom ved kassationsretten. Den 13. januar 2015 ophævede kassationsretten dommen og beordrede en fornyet prøvelse. Ved den fornyede prøvelse den 4. og 29. april 2015 blev parternes mundtlige og skriftlige indlæg forelagt. Den 9. maj 2015 dømte den strafferetlige domstol i Kairo de tiltalte, beordrede de uretmæssigt tilegnede midler tilbagebetalt og idømte betaling af en bøde. Den 24. maj 2015 blev der indgivet appel ved kassationsretten. Den 9. januar 2016 stadfæstede kassationsretten dommene. Den 8. marts 2016 indgik de tiltalte forlig i det ekspertudvalg, der var nedsat ved premierministerens dekret nr. 2873 af 2015. Dette forlig blev godkendt af ministerkabinettet den 9. marts 2016. Dette forlig blev ikke forelagt for kassationsretten til anklagemyndighedens endelige godkendelse, for ekspertudvalget var ikke det kompetente udvalg. Tiltalte kan forelægge anmodningen om forlig for det kompetente udvalg, det nationale udvalg for inddrivelse af aktiver, der befinder sig i udlandet (NCRAA). I marts 2019 blev bøden inddrevet. Tilbagebetalingsbeløbet er ved at blive inddrevet gennem anmodninger om gensidig retshjælp fra de egyptiske myndigheder til to tredjelande.

4. 

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhs ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Afgørelse om indefrysning

Den 28. februar 2011 udstedte anklagemyndigheden et forbud mod, at Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh og andre personer råder over deres aktiver og midler i overensstemmelse med artikel 208a, litra a), i Egyptens lov om strafferetspleje, der gør det muligt for anklagemyndigheden at forbyde tiltalte, dennes kone og deres børn at råde over deres aktiver, hvis der er tvivl om, hvorvidt sådanne aktiver er udbyttet fra de forbrydelser, der er begået af tiltalte. Den 8. marts 2011 stadfæstede den kompetente straffedomstol forbuddet. I henhold til lovgivningen i Den Arabiske Republik Egypten har tiltalte ret til at anfægte retsafgørelsen om forbuddet for samme domstol. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh har ikke anfægtet afgørelsen af 8. marts 2011.

5. 

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubaraks ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Afgørelse om indefrysning

Den 28. februar 2011 udstedte anklagemyndigheden et forbud mod, at Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak og andre personer råder over deres aktiver og midler i overensstemmelse med artikel 208a, litra a), i Egyptens lov om strafferetspleje, der gør det muligt for anklagemyndigheden at forbyde tiltalte, dennes kone og deres børn at råde over deres aktiver, hvis der er tvivl om, hvorvidt sådanne aktiver er udbyttet fra de forbrydelser, der er begået af tiltalte. Den 8. marts 2011 stadfæstede den kompetente straffedomstol forbuddet. I henhold til lovgivningen i Den Arabiske Republik Egypten har tiltalte ret til at anfægte retsafgørelsen om forbuddet for samme domstol. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak har ikke anfægtet afgørelsen af 8. marts 2011.

Første sag

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak og en anden person blev stillet for domstolen (den strafferetlige domstol i Kairo) den 30. maj 2012. Den 6. juni 2013 overdrog domstolen sagen til anklagemyndigheden med henblik på yderligere efterforskning. Efter afslutningen på efterforskningen blev sagen igen bragt for domstolen. Den 15. september 2018 afsagde den strafferetlige domstol i Kairo en dom, hvori i) den anmodede det ekspertudvalg, som den havde udpeget, om at supplere den sagkyndige erklæring, som det havde forelagt for domstolen i juli 2018, ii) beordrede de tiltalte arresteret og iii) anmodede om, at de tiltalte blev henvist til det nationale udvalg for inddrivelse af aktiver, der befinder sig i udlandet (NCRAA) med henblik på et muligt forlig. De tiltalte fik medhold i anken over arrestordren, og efter en begæring om det juridiske panels inhabilitet blev sagen bragt for en anden del af straffedomstolen med henblik på efterprøvelse, hvor de tiltalte blev frikendt den 22. februar 2020. Nævnte afgørelse er ikke endelig og kan stadig appelleres af anklagemyndigheden.

Anden sag

Den 27. juni 2013 blev Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sammen med to andre personer anklaget for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler, og der blev rejst tiltale ved den strafferetlige domstol i Kairo den 17. november 2013. Den 21. maj 2014 dømte domstolen de tre tiltalte. De tiltalte anfægtede denne dom ved kassationsretten. Den 13. januar 2015 ophævede kassationsretten dommen og beordrede en fornyet prøvelse. Ved den fornyede prøvelse den 4. og 29. april 2015 blev parternes mundtlige og skriftlige indlæg forelagt. Den 9. maj 2015 dømte den strafferetlige domstol i Kairo de tiltalte, beordrede de uretmæssigt tilegnede midler tilbagebetalt og idømte betaling af en bøde. Den 24. maj 2015 blev der indgivet appel ved kassationsretten. Den 9. januar 2016 stadfæstede kassationsretten dommene. Den 8. marts 2016 indgik de tiltalte forlig i det ekspertudvalg, der var nedsat ved premierministerens dekret nr. 2873 af 2015. Dette forlig blev godkendt af ministerkabinettet den 9. marts 2016. Dette forlig blev ikke forelagt for kassationsretten til anklagemyndighedens endelige godkendelse, for ekspertudvalget var ikke det kompetente udvalg. De tiltalte kan forelægge anmodningen om forlig for det kompetente udvalg, det nationale udvalg for inddrivelse af aktiver, der befinder sig i udlandet (NCRAA). I marts 2019 blev bøden inddrevet. Tilbagebetalingsbeløbet er ved at blive inddrevet gennem anmodninger om gensidig retshjælp fra de egyptiske myndigheder til to tredjelande.

6. 

Khadiga Mahmoud El Gammal

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Khadiga Mahmoud El Gammals ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Afgørelse om indefrysning

Den 28. februar 2011 udstedte anklagemyndigheden et forbud mod, at Khadiga Mahmoud El Gammal og andre personer råder over deres aktiver og midler i overensstemmelse med artikel 208a, litra a), i Egyptens lov om strafferetspleje, der gør det muligt for anklagemyndigheden at forbyde tiltalte, dennes kone og deres børn at råde over deres aktiver, hvis der er tvivl om, hvorvidt sådanne aktiver er udbyttet fra de forbrydelser, der er begået af tiltalte. Den 8. marts 2011 stadfæstede den kompetente straffedomstol forbuddet. I henhold til lovgivningen i Den Arabiske Republik Egypten har tiltalte ret til at anfægte retsafgørelsen om forbuddet for samme domstol. Khadiga Mahmoud El Gammal har ikke anfægtet afgørelsen af 8. marts 2011.

15. 

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garranas ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Sag

Efterforskningen af forhold vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garranas ret til et forsvar eller ret til effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

18. 

Habib Ibrahim Habib Eladli

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Habib Ibrahim Habib Eladlis ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Sag

Habib Ibrahim Habib Eladli blev af undersøgelsesdommeren stillet for den kompetente domstol anklaget for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. Den 7. februar 2016 besluttede domstolen, at Habib Ibrahim Habib Eladlis, dennes kones og deres mindreårige søns midler skulle indefryses. I overensstemmelse med denne domstolsafgørelse udstedte anklagemyndigheden en afgørelse om indefrysning den 10. februar 2016 i overensstemmelse med artikel 208a, litra a), i Egyptens lov om strafferetspleje, der gør det muligt for anklagemyndigheden at forbyde tiltalte og dennes kone og børn at råde over deres aktiver, hvis der er tvivl om, hvorvidt sådanne aktiver er udbyttet fra de forbrydelser, der er begået af tiltalte. I henhold til lovgivningen i Den Arabiske Republik Egypten har tiltalte ret til at anfægte retsafgørelsen om forbuddet for samme domstol. Den 15. april 2017 dømte domstolen den tiltalte. Tiltalte anfægtede denne dom ved kassationsretten, som ophævede dommen den 11. januar 2018 og beordrede en fornyet prøvelse. Ved den fornyede prøvelse blev han idømt en bøde den 9. maj 2019. Både anklagemyndigheden og Habib Ibrahim Habib Eladli har iværksat appel til prøvelse af nævnte afgørelse ved kassationsretten. Sagen verserer stadig ved denne ret.

19. 

Elham Sayed Salem Sharshar

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at Elham Sayed Salem Sharshars ret til et forsvar og ret til effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af følgende:

Afgørelse om indefrysning

Elham Sayed Salem Sharshars mand blev af undersøgelsesdommeren stillet for den kompetente domstol anklaget for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. Den 7. februar 2016 besluttede domstolen, at hendes mands, hendes egne og deres mindreårige søns midler skulle indefryses. I overensstemmelse med denne domstolsafgørelse udstedte anklagemyndigheden en afgørelse om indefrysning den 10. februar 2016 i overensstemmelse med artikel 208a, litra a), i Egyptens lov om strafferetspleje, der gør det muligt for anklagemyndigheden at forbyde tiltalte, dennes kone og deres børn at råde over deres aktiver, hvis der er tvivl om, hvorvidt sådanne aktiver er udbyttet fra de forbrydelser, der er begået af tiltalte. I henhold til lovgivningen i Den Arabiske Republik Egypten har tiltalte ret til at anfægte retsafgørelsen om forbuddet for samme domstol. Elham Sayed Salem Sharshar har ikke anfægtet retsafgørelsen.