2010R1061 — DA — 06.06.2014 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010

af 28. september 2010

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 314, 30.11.2010, p.47)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 518/2014 af 5. marts 2014

  L 147

1

17.5.2014


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 078, 24.3.2011, s. 69  (1061/2010)

►C2

Berigtigelse, EFT L 297, 16.11.2011, s. 72  (1061/2010)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010

af 28. september 2010

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner

(EØS-relevant tekst)EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger ( 1 ), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme funktionelle egenskaber.

(2)

Bestemmelser om energimærkning af husholdningsvaskemaskiner er fastsat ved Kommissionens direktiv 95/12/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske husholdningsvaskemaskiner ( 2 ).

(3)

Husholdningsvaskemaskiner tegner sig for en væsentlig del af EU-husholdningernes samlede elforbrug. Der er stadig betydelige muligheder for at nedbringe husholdningsvaskemaskiners energiforbrug ud over de besparelser, der allerede er nået.

(4)

Direktiv 95/12/EF bør ophæves og nye bestemmelser vedtages ved denne forordning til sikring af, at energimærket giver producenterne et dynamisk incitament til yderligere forbedringer af husholdningsvaskemaskiners energieffektivitet og fremskynder markedets omstilling til energieffektive teknologier.

(5)

Kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner er omfattet af Kommissionens direktiv 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner ( 3 ) og bør derfor ikke være omfattet af nærværende direktiv. Da disse maskiner imidlertid har funktioner, som ligner husholdningsvaskemaskiners, bør der hurtigst muligt foretages en revision af direktiv 96/60/EF.

(6)

Oplysningerne på mærkningen bør tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester ( 4 ).

(7)

Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for energimærket til husholdningsvaskemaskiner.

(8)

Desuden bør denne forordning fastlægge krav til den tekniske dokumentation og ►C1  databladet ◄ for husholdningsvaskemaskiner.

(9)

Forordningen bør endvidere fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med fjernsalg af og reklame og teknisk salgsmateriale vedrørende husholdningsvaskemaskiner.

(10)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling.

(11)

For at lette overgangen fra direktiv 95/12/EF til nærværende forordning bør husholdningsvaskemaskiner, som er forsynet med et energimærke i overensstemmelse med nærværende forordning, anses for at opfylde kravene i direktiv 95/12/EF.

(12)

Direktiv 95/12/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Denne forordning fastsætter krav til mærkning af og angivelse af supplerende oplysninger for husholdningsvaskemaskiner med almindelig elnettilslutning og husholdningsvaskemaskiner med almindelig elnettilslutning, som også kan drives af batterier, herunder vaskemaskiner, som sælges til anden brug end i husholdninger, og husholdningsvaskemaskiner til indbygning.

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning:

1)

»husholdningsvaskemaskine« : en automatisk vaskemaskine, der renser og skyller tekstiler med vand, som har en centrifugeringsfunktion, og som er konstrueret til først og fremmest at anvendes til ikkeerhvervsmæssige formål

2)

»husholdningsvaskemaskine til indbygning« : en husholdningsvaskemaskine, der er beregnet til montering i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

3)

»automatisk vaskemaskine« : en vaskemaskine, hvor tøjet færdigbehandles af maskinen, uden at brugeren er nødt til at foretage sig noget under programforløbet

4)

»kombineret vaske/tørremaskine« : en husholdningsvaskemaskine, som både har en centrifugeringsfunktion og kan tørre tekstiler, normalt ved hjælp af varm luft og tumbling

5)

»program« : en række funktioner, som er foruddefinerede, og som af leverandøren er erklæret egnede til vask af visse typer tekstiler

6)

»cyklus« : en komplet vaske-, skylle- og centrifugeringsproces som defineret for det valgte program

7)

»programvarighed« : den tid, der går fra programmets start til programmets afslutning (ekskl. eventuel brugerindstillet forskudt start)

8)

»nominel kapacitet« : den maksimale vægt i kg som angivet af leverandøren (i intervaller på 0,5 kg) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningsvaskemaskinen kan behandle i henhold til det valgte program, når den er fyldt efter leverandørens anvisninger

9)

»halv fyldning« : halvdelen af en husholdningsvaskemaskines nominelle kapacitet for et givet program

10)

»restfugtighed« : fugtmængden i tøjet efter afslutning af centrifugeringsfasen

11)

»slukket tilstand« : en tilstand, hvor husholdningsvaskemaskinen er blevet slukket ved hjælp af betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, og som er beregnet til brug af slutbrugeren ved normal anvendelse for at opnå det laveste effektforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum, medens husholdningsvaskemaskinen er tilsluttet en strømkilde og anvendes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Hvis der ikke findes betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, forstås ved »slukket tilstand« den tilstand, der indtræder, når man lader vaskemaskinen gå tilbage til steady state-strømforbrug af sig selv

12)

»left on-tilstand« : den tilstand med det laveste effektforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum efter afslutning af programmet og tømning af maskinen, uden at slutbrugeren foretager sig yderligere

13)

»ækvivalent husholdningsvaskemaskine« : en model af en husholdningsvaskemaskine, der er bragt i omsætning med samme nominelle kapacitet, samme tekniske egenskaber og samme egenskaber med hensyn til ydeevne, energi- og vandforbrug og emission af luftbåren støj under vask og centrifugering som en anden husholdningsvaskemaskinemodel, der af samme leverandør er bragt i omsætning under en anden handelskode

14)

»slutbruger« : en forbruger, som køber eller forventes at købe en husholdningsvaskemaskine

15)

»salgssted« : lokalitet, hvor husholdningsvaskemaskiner udstilles og/eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder

Leverandørerne sørger for, at:

a) hver husholdningsvaskemaskine leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag I

b) der stilles et ►C1  datablad ◄ til rådighed, jf. bilag II

c) den tekniske dokumentation, jf. bilag III, på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen

d) enhver reklame, som vedrører en given model af en husholdningsvaskemaskine, anfører energieffektivitetsklassen, hvis reklamen indeholder energirelaterede eller prismæssige oplysninger

e) alt teknisk salgsmateriale vedrørende en given model af en husholdningsvaskemaskine, som beskriver dens specifikke tekniske parametre, omfatter energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

▼M1

f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller

g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller.

▼B

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

Forhandlerne sørger for, at:

a) hver husholdningsvaskemaskine på salgsstedet har det i artikel 3, litra a), omhandlede energimærke fra leverandøren anbragt udvendig på husholdningsvaskemaskinens for- eller overside, så det er klart synligt

▼M1

b) husholdningsvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller salg på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet

▼B

c) enhver reklame, som vedrører en given model af en husholdningsvaskemaskine, indeholder en henvisning til produktets energieffektivitetsklasse, hvis reklamen indeholder energirelaterede eller prismæssige oplysninger

d) alt teknisk salgsmateriale vedrørende en given model af en husholdningsvaskemaskine, som beskriver dens specifikke tekniske parametre, indeholder en reference til den pågældende models energieffektivitetsklasse.

Artikel 5

Målemetoder

De i artikel 3 og 4 omhandlede oplysninger tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne følger proceduren i bilag V ved vurdering af overensstemmelsen af den angivne energieffektivitetsklasse, det årlige energiforbrug, det årlige vandforbrug, ►C1  centrifugeringsevneklassen ◄ , effektforbruget i slukket tilstand og left on-tilstand, varigheden af left on-tilstanden, restfugtigheden, centrifugeringshastigheden og emissionen af luftbåren støj.

Artikel 7

Revision

Kommissionen revurderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling senest fire år efter dens ikrafttræden. I denne forbindelse vurderes navnlig måletolerancerne i bilag V.

Artikel 8

Ophævelse

Direktiv 95/12/EF ophæves fra den 20. december 2011.

Artikel 9

Overgangsbestemmelser

1.  Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), gælder ikke for trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale, der er offentliggjort inden den 20. april 2012.

2.  Husholdningsvaskemaskiner bragt i omsætning inden den 20. december 2011 skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/12/EF.

3.   ►C1  Hvis der er vedtaget en gennemførelsesforanstaltning for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF ( 5 ) om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, for så vidt angår husholdningsvaskemaskiner, anses husholdningsvaskemaskiner, som overholder bestemmelserne vedrørende vaskeevnekrav i denne gennemførelsesforanstaltning, og som overholder bestemmelserne i nærværende forordning, og som bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling inden den 20. december 2011, for at opfylde kravene i direktiv 95/12/EF. ◄

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Den anvendes fra den 20. december 2011. Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), anvendes imidlertid fra den 20. april 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Energimærke

1.   ENERGIMÆRKE

image

(1) Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelidentifikation, dvs. den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model husholdningsvaskemaskine skelnes fra andre modeller med samme varemærke- eller leverandørnavn.

III. Energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1. Pileindikatoren for husholdningsvaskemaskinens energieffektivitetsklasse placeres på samme højde som pileindikatoren for den relevante energieffektivitetsklasse.

IV. Det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) i kWh/år, rundet op til nærmeste hele tal, jf. bilag VII.

V. Det vægtede årlige vandforbrug (AWC ) i liter/år, rundet op til nærmeste hele tal, jf. bilag VII.

VI. Den nominelle kapacitet i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere.

VII.  ►C1  Centrifugeringsevneklassen ◄ , jf. bilag VI, punkt 2.

VIII. Emission af luftbåren støj udtrykt i dB(A) re 1 pW (afrundet til nærmeste hele tal) under vask- og centrifugering for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning.

(2) Energimærket udformes i overensstemmelse med punkt 2. Uanset dette kan der for en model, som har fået tildelt et EU-miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 ( 6 ) anbringes en kopi af miljømærket her.

2.   UDFORMNING AF ENERGIMÆRKET

Energimærkets udformning skal være i overensstemmelse med figuren herunder.

image

Forklaringer:

a) Mærket skal have en bredde på mindst 110 mm og en højde på mindst 220 mm. Hvis mærket trykkes i større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) Baggrunden skal være hvid.

c) Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d) Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

image   Linjebredde: 5 pt — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

image   EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

image   Energilogo: farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo og energilogo (tilsammen): bredde: 92 mm, højde: 17 mm.

image   Linje under logoer: 1 pt — farve: Cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

image   Skala fra A til G

  Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — Farver:

 

 Bedste klasse: X-00-X-00,

 Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

 Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

 Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

 Femtebedste klasse: 00-30-X-00

 Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

 Dårligste klasse: 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri bold 18 pt, versaler og hvid; »+« symboler: Calibri bold 12 pt, versaler, hvid, på én linje.

image   Energieffektivitetsklasse

  Pil: bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort.

  Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler og hvid; »+« symboler: Calibri bold 18 pt, versaler, hvid, på én linje.

image   Energi: tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, 100 % sort.

image   Vægtet årligt energiforbrug

  Ramme: 2 pt — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri bold 42 pt, 100 % sort, og Calibri regular 17 pt, 100 % sort.

image   Vægtet årligt energiforbrug

  Piktogram som vist

  Ramme: 2 pt — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

image   Nominel kapacitet

  Piktogram som vist

  Ramme: 2 pt — colour: Cyan 100 % — round corners: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

image   ►C1  Centrifugeringsevneklasse ◄

  Piktogram som vist

  Ramme: 2 pt — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri regular 16 pt, horisontal skala 75 %, 100 % sort og Calibri bold 22 pt, horisontal skala 75 %, 100 % sort.

image   Emission af luftbåren støj

  Piktogrammer som vist.

  Ramme: 2 pt — colour: Cyan 100 % — round corners: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

image   Leverandørens navn eller varemærke

image   Leverandørens modelidentifikation

image  Leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikation skal kunne stå i et felt på 92 x 15 mm.

image   Forordningens nummer: Calibri bold 12 pt, 100 % sort.
BILAG II

▼C1

Datablad

▼B

1. Oplysningerne i ►C1  databladet ◄ for husholdningsvaskemaskinen gives i nedenstående rækkefølge og anføres i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a) Leverandørens navn eller varemærke.

b) Leverandørens modelidentifikation, dvs. den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model husholdningsvaskemaskine skelnes fra andre modeller med samme varemærke- eller leverandørnavn.

c) Nominel kapacitet i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere.

d) Energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1.

e) Har en husholdningsvaskemaskine fået tildelt et »EU-miljømærke« i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan dette oplyses her.

f) Det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) i kWh/år, rundet op til nærmeste hele tal. Det angives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes«.

g) Energiforbruget (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning og halv fyldning og 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning.

h) Det vægtede effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand.

i) Det vægtede årlige vandforbrug (AW C) i liter/år, rundet op til nærmeste hele tal. Det angives som »Vandforbrug »X« liter/år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes«.

j)  ►C1  Centrifugeringsevneklasse, jf. bilag VI, punkt 2, udtrykt som »centrifugeringsevneklasse »X« på skalaen G (lav effektivitet) til A (høj effektivitet)«. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra G (lav effektivitet) til A (høj effektivitet). ◄

k) Den maksimale centrifugeringshastighed for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere.

l) Angivelse af, at 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld er de normalprogrammer, som oplysningerne på energimærket og i ►C1  databladet ◄ gælder for, og angivelse af, at disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og at de er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug for vask af den pågældende type bomuldstøj.

m) Programvarigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning og for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i minutter og afrundet til nærmeste hele minut.

n) Varigheden af left on-tilstanden (Tl ), hvis husholdningsvaskemaskinen er udstyret med et energistyringssystem.

o) Emission af luftbåren støj udtrykt i dB(A) re 1 pW (afrundet til nærmeste hele tal) under vask- og centrifugering for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning.

p) Hvis husholdningsvaskemaskinen er beregnet til indbygning, angives dette.

2. Et ►C1  datablad ◄ kan omfatte flere husholdningsvaskemaskinemodeller fra samme leverandør.

3. Oplysningerne kan udformes som en gengivelse af energimærket i farver eller sort/hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, som ikke er angivet på energimærket, også anføres.
BILAG III

Teknisk dokumentation

1. Den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, litra c), skal omfatte:

a) leverandørens navn og adresse

b) en generel beskrivelse af vaskemaskinemodellen, som skal være tilstrækkelig fyldestgørende til entydigt og let at identificere denne

c) i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

d) i givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt

e) navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

f) en angivelse af, om husholdningsvaskemaskinen frigiver sølvioner under vaskecyklussen: »Dette produkt frigiver/frigiver ikke sølvioner under vaskecyklussen.«

g) om de tekniske parametre for målingerne oplyses følgende:

i) energiforbrug

ii) programvarighed

iii) vandforbrug

iv) effektforbrug i »slukket tilstand«

v) effektforbrug i »left on-tilstand«

vi) varighed af »left on-tilstand«

vii) restfugtighed

viii) emission af luftbåren støj

ix) maksimal centrifugeringshastighed

h) resultaterne af beregninger udført i overensstemmelse med bilag VII.

2. Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model husholdningsvaskemaskine, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente husholdningsvaskemaskiner eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer samt prøvninger, som producenten har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. Den tekniske dokumentation skal også omfatte en fortegnelse over alle andre ækvivalente husholdningsvaskemaskinemodeller, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag.
BILAG IV

Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet

1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a) den nominelle kapacitet i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere

b) energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1

c) årligt vægtet energiforbrug i kWh/år, rundet op til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VII, punkt 1, litra c)

d) årligt vægtet vandforbrug i liter/år rundet op til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VII, punkt 2, litra a)

e)  ►C1  centrifugeringsevneklasse ◄ , jf. bilag VI, punkt 2

f) den maksimale centrifugeringshastighed for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere

g) emission af luftbåren støj udtrykt i dB(A) re 1 pW (afrundet til nærmeste hele tal) under vask- og centrifugering for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

h) hvis husholdningsvaskemaskinen er beregnet til indbygning, angives dette her.

2. Angives yderligere oplysninger fra ►C1  databladet ◄ , udformes de og anføres i den rækkefølge, der er vist i bilag II.

3. Alle de i dette bilag omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige.
BILAG V

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Ved kontrol af overensstemmelse med kravene i artikel 3 og 4 tester medlemsstaternes myndigheder en enkelt husholdningsvaskemaskine. Hvis de målte parametre ikke stemmer overens med de af leverandøren angivne værdier inden for de måletolerancer, der er fastlagt i tabel 1, udføres der målinger af yderligere tre husholdningsvaskemaskiner. Gennemsnittet af de målte værdier for disse tre yderligere husholdningsvaskemaskiner skal svare til de af leverandøren oplyste værdier inden for de tolerancer, der er angivet i tabel 1, undtagen for energiforbrug, hvor den målte værdi ikke må overstige den nominelle Et –værdi med mere end 6 %.

I modsat fald anses modellen og alle andre ækvivalente modeller af husholdningsvaskemaskiner for ikke at opfylde kravene i artikel 3 og 4.

Medlemsstaternes myndigheder anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, som tager hensyn til alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende.Tabel 1

Målt parameter

Testtolerancer

Årligt energiforbrug

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle AEc- værdi (1) med mere end 10 %.

Energiforbrug

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle Et -værdi med mere end 10 %.

Programvarighed

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Tt med mere end 10 %.

Vandforbrug

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Wt med mere end 10 %.

Restfugtighed

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for D med mere end 10 %.

Centrifugeringshastighed

Den målte værdi ikke være mere end 10 % mindre end den nominelle værdi.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand

Den målte værdi for effektforbrug Po og Pl på over 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 10 %. Den målte værdi for effektforbrug Po og Pl på højst 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Tl med mere end 10 %.

Emission af luftbåren støj

Den målte værdi skal stemme overens med den nominelle værdi.

(1)   »Nominel værdi«: den værdi, der er oplyst af leverandøren.
BILAG VI

Energieffektivitetsklasse og ►C1  centrifugeringsevneklasse ◄

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE

Energieffektivitetsklassen for en husholdningsvaskemaskine bestemmes ud fra dens energieffektivitetsindeks (EEI), jf. tabel 1.

Energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningsvaskemaskine bestemmes i overensstemmelse med punkt 1 i bilag VII.Tabel 1

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks

A+++ (mest effektiv)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (mindst effektiv)

EEI ≥ 87

2.    ►C1  CENTRIFUGERINGSEVNEKLASSE ◄

►C1  Centrifugeringsevneklassen ◄ for en husholdningsvaskemaskine bestemmes ud fra restfugtigheden (D), jf. tabel 2.

Restfugtigheden (D) for en husholdningsvaskemaskine bestemmes i overensstemmelse med bilag VII, punkt 3.Tabel 2

▼C1

Centrifugeringsevneklasse

▼B

►C1  Centrifugeringsevneklasse ◄

Restfugtighed (%)

A (mest effektiv)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (mindst effektiv)

D ≥ 90
BILAG VII

Metode til beregning af energieffektivitetsindeks, årligt vandforbrug og restfugtighed

1.   BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningsvaskemaskinemodel sammenlignes det vægtede årlige energiforbrug for en husholdningsvaskemaskine for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning og 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning med dens årlige standardenergiforbrug.

a) Energieffektivitetsindekset (EEI) beregnes som følger og afrundes til 1 decimal:

image

hvor:

AEC

=

årligt energiforbrug for husholdningsvaskemaskinen

SAEC

=

årligt standardenergiforbrug for husholdningsvaskemaskinen.

b) Det årlige standardenergiforbrug (SAEC ) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

hvor:

c

=

husholdningsvaskemaskinens nominelle kapacitet for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere.

c) Det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

i) 

image

hvor:

Et

=

vægtet energiforbrug

Po

=

vægtet effektforbrug i slukket tilstand

Pl

=

vægtet effektforbrug i left on-tilstand

Tt

=

vægtet programvarighed

220

=

det samlede antal normale vaskecyklusser pr. år.

ii) Hvis husholdningsvaskemaskinen er udstyret med et energistyringssystem, hvor husholdningsvaskemaskinen automatisk skifter til slukket tilstand efter programmets afslutning, beregnes det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) under hensyntagen til den faktiske varighed af left on-tilstanden efter følgende formel:

image

hvor:

Tl

=

varighed af left on-tilstand.

d) Det vægtede energiforbrug (Et ) beregnes i kWh som følger og afrundes til tre decimaler:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

hvor:

Et,60

=

energiforbruget for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Et,60½

=

energiforbruget for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning

Et,40½

=

energiforbruget for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning.

e) Det vægtede effektforbrug i slukket tilstand (Po ) beregnes i W som følger og afrundes til to decimaler:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

hvor:

Po,60

=

effektforbruget i slukket tilstand for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Po,60½

=

effektforbruget i slukket tilstand for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning

Po,40½

=

effektforbruget i slukket tilstand for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning.

f) Det vægtede effektforbrug i left on-tilstand (Pl ) beregnes i W som følger og afrundes til to decimaler:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

hvor:

Pl,60

=

effektforbruget i left on-tilstand for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Pl,60½

=

effektforbruget i left on-tilstand for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning

Pl,40½

=

effektforbruget i left on-tilstand for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning

g) Den vægtede programvarighed (Tt ) beregnes i minutter som følger og afrundes til nærmeste hele minut:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

hvor:

Tt,60

=

programvarighed for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Tt,60½

=

programvarighed for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning

Tt,40½

=

programvarighed for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning.

h) Den vægtede tid i left on-tilstand (Tl ) beregnes i minutter som følger og afrundes til nærmeste hele minut:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

hvor:

Tl,60

=

varigheden af left on-tilstand for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Tl,60½

=

varigheden af left on-tilstand for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning

Tl,40½

=

varigheden af left on-tilstand for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning.

2.   BEREGNING AF DET VÆGTEDE ÅRLIGE VANDFORBRUG

a) Det vægtede årlige vandforbrug (AWC ) for en husholdningsvaskemaskine beregnes som følger og rundes op til nærmeste hele tal:

AWc = Wt × 220

hvor:

Wt

=

vægtet vandforbrug

220

=

det samlede antal normale vaskecyklusser pr. år.

b) Det vægtede vandforbrug (Wt ) beregnes som følger og afrundes til nærmeste hele tal:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

hvor:

Wt,60

=

vandforbruget for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Wt,60½

=

vandforbruget for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning

Wt,40½

=

vandforbruget for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning.

3.   BEREGNING AF DEN VÆGTEDE RESTFUGTIGHED

Den vægtede restfugtighed (D) for en husholdningsvaskemaskine beregnes i procent som følger og afrundes til nærmeste hele procent:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

hvor:

D60

er restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i procent og afrundet til nærmeste hele procent

D60½

er restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i procent og afrundet til nærmeste hele procent

D40½

er restfugtigheden for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i procent og afrundet til nærmeste hele procent.

▼M1
BILAG VIII

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1) I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a) »skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b) »indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c) »berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d) »alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2) Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag I, punkt 2. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3) Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a) bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b) på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c) have et af disse to formater:

image

4) Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a) den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b) figuren skal linke til mærket

c) mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d) mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e) ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f) visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g) den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5) Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.( 1 ) EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

( 2 ) EFT L 47 af 24.2.1996, s. 35.

( 3 ) EFT L 266 af 18.10.1996, s. 1.

( 4 ) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

( 5 ) EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

( 6 ) EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.