02010R1060 — DA — 07.03.2017 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1060/2010

af 28. september 2010

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår ►C1  energimærkning ◄ af køle/fryseapparater til husholdningsbrug

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 314 af 30.11.2010, s. 17)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 518/2014 af 5. marts 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/254 af 30. november 2016

  L 38

1

15.2.2017


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 078, 24.3.2011, s.  71 (1060/2010)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1060/2010

af 28. september 2010

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår ►C1  energimærkning ◄ af køle/fryseapparater til husholdningsbrug

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Denne forordning fastsætter krav til mærkning af og angivelse af supplerende oplysninger for køle/fryseapparater til husholdningsbrug med almindelig elnettilslutning og et nettorumfang på 10 til 1 500 liter.

2.  Denne forordning gælder for køle/fryseapparater til husholdningsbrug med elnettilslutning, herunder apparater, som sælges til anden brug end husholdningsbrug, eller til køling af andet end fødevarer, og for apparater til indbygning.

Den gælder også for køle/fryseapparater til husholdningsbrug med almindelig elnettilslutning, som kan drives af batterier.

3.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) køle/fryseapparater, som hovedsagelig benytter andre energikilder end elektricitet, f.eks. LPG (flaskegas), petroleum eller biobrændstoffer

b) batteridrevne køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som kan tilsluttes elnettet ved hjælp af en AC/DC-omformer, som indkøbes separat

c) køle/fryseapparater fremstillet efter særlige specifikationer, som kun findes i ét eksemplar og ikke svarer til nogen anden model køle/fryseapparat

d) køle/fryseapparater til servicesektoren, som automatisk registrerer, at der udtages kølede fødevarer, og hvor oplysningerne herom via en netforbindelse kan sendes til et fjernkontrolsystem med henblik på lagerbogholderi

e) apparater, hvis hovedfunktion ikke er lagring af fødevarer ved hjælp af køling, f.eks. ismaskiner eller drikkevareautomater til kolde drikke.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU, og derudover forstås ved:

1)

»fødevarer« : madvarer, ingredienser, drikkevarer, herunder vin, og andet, som først og fremmest er beregnet til fortæring, og som kræver afkøling til bestemte temperaturer

2)

»køle/fryseapparat til husholdningsbrug« : isoleret skab (hhv. kumme) med et eller flere rum, som er beregnet til afkøling eller indfrysning af fødevarer eller til opbevaring af kølede eller frosne fødevarer til ikke-erhvervsmæssige formål, og som køles ved hjælp af en eller flere energiforbrugende processer; apparater, der sælges i moduler til montering af slutbrugeren, er også omfattet

3)

»apparat til indbygning« : et fast køle/fryseapparat beregnet på indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

4)

»køleskab« : et køle/fryseapparat beregnet til opbevaring af fødevarer og med mindst et rum, der er egnet til opbevaring af ferske madvarer og/eller drikkevarer, herunder vin

5)

»kompressionskølet køle/fryseapparat« : et køle/fryseapparat, hvor kølingen sker ved hjælp af en motordrevet kompressor

6)

»absorptionskølet køle/fryseapparat« : et køle/fryseapparat, hvor kølingen sker ved hjælp af en absorptionsproces med varme som energikilde

7)

»køleskab med frostboks« : et køle/fryseapparat med mindst ét rum til opbevaring af ferske madvarer og mindst ét rum til indfrysning af ferske madvarer og opbevaring af frosne fødevarer under 3-stjerneforhold (frostboksen)

8)

»frostskab« : et køle/fryseapparat med et eller flere rum, som er egnet til opbevaring af frosne fødevarer

9)

»fryser« : et køle/fryseapparat med et eller flere rum, som er egnet til indfrysning af fødevarer med temperaturer fra omgivelsestemperatur til – 18 °C og til opbevaring af frosne fødevarer under 3-stjerneforhold; en fryser kan også have 2-stjerneafdelinger og/eller -rum inden for samme rum eller skab (hhv. kumme)

10)

»vinkøleskab« : et køle/fryseapparat, som ikke har andre rum end et eller flere opbevaringsrum til vin

11)

»multianvendeligt køleskab« : et køle/fryseapparat, som kun har et eller flere multianvendelige rum

12)

»ækvivalent køle/fryseapparat til husholdningsbrug« : en model køle/fryseapparat til husholdningsbrug, som bringes i omsætning med samme brutto- og nettorumfang, samme tekniske egenskaber og effektivitets- og ydeevnekarakteristika og samme rumtyper som en anden model køle/fryseapparat til husholdningsbrug, der bringes i omsætning af den samme producent under en anden handelskode

13)

»slutbruger« : en forbruger, som køber eller forventes at købe et køle/fryseapparat til husholdningsbrug

14)

»salgssted« : lokalitet, hvor køle/fryseapparater til husholdningsbrug udstilles eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling.

Definitionerne i bilag I finder også anvendelse.

Artikel 3

Leverandørers ansvarsområder

Leverandøren sørger for:

a) at hvert køle/fryseapparat til husholdningsbrug forsynes med et trykt mærke, som med hensyn til format og informationer svarer til mærket i bilag II

b) at der foreligger et ►C1  datablad ◄ , jf. bilag III

c) at den tekniske dokumentation, der er beskrevet i bilag IV, efter anmodning er tilgængelig for medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen

d) at en annonce for en bestemt model køle/fryseappparat til husholdningsbrug angiver energieffektivitetsklassen, hvis annoncen omfatter energi- eller prisrelaterede oplysninger

e) at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model køle/fryseappparat til husholdningsbrug, som beskriver apparatets specifikke tekniske egenskaber, også angiver modellens energieffektivitetsklasse.

▼M1

f) at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug

g) at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug.

▼B

Artikel 4

Forhandleres ansvarsområder

Forhandleren sørger for:

a) at hvert køle/fryseapparat til husholdningsbrug på salgsstedet har det i artikel 3, litra a), omhandlede energimærke fra leverandøren anbragt udvendigt på apparatets for- eller overside, så det er klart synligt og ikke skjult

▼M1

b) at køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren ikke kan forventes at få mulighed for at se produktet udstillet, forsynes med de oplysninger, som stilles til rådighed af leverandørerne, jf. bilag V; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag X anvendelse i stedet

▼B

c) at en annonce for en bestemt model køle/fryseappparat til husholdningsbrug angiver energieffektivitetsklassen, hvis annoncen omfatter energi- eller prisrelaterede oplysninger

d) at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model køle/fryseappparat til husholdningsbrug, som beskriver apparatets specifikke tekniske egenskaber, også angiver modellens energieffektivitetsklasse.

Artikel 5

Målemetoder

De oplysninger, der skal stilles til rådighed i henhold til artikel 3, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, alment anerkendte måleteknikker, jf. bilag VI.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen af den angivne energieffektivitetsklasse, årligt elforbrug, rumfanget af rummene til opbevaring af ferske og frosne madvarer, indfrysningskapaciteten og emissionen af luftbåren støj i overensstemmelse med proceduren i bilag VII.

Artikel 7

Revision

Kommissionen reviderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling senest fire år efter dens ikrafttræden. Ved revisionen vurderes navnlig måletolerancerne i bilag VII og mulighederne for at fjerne eller nedsætte korrektionsfaktorerne i bilag VIII.

Artikel 8

Ophævelse

Direktiv 94/2/EF ophæves med virkning fra den 30. november 2011.

Artikel 9

Overgangsbestemmelser

1.  Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse på trykt annoncemateriale og trykt teknisk salgsmateriale, som er offentliggjort før den 30. marts 2012.

2.  Køle/fryseapparater, som bringes i omsætning før den 30. november 2011, skal opfylde bestemmelserne i direktiv 94/2/EF.

3.  Køle/fryseapparater, som overholder bestemmelserne i nærværende forordning, og som bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet før den 30. november 2011, anses for at opfylde kravene i direktiv 94/2/EF.

Artikel 10

Ikrafttrædelse og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Den anvendes fra den 30. november 2011. Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), finder dog anvendelse fra den 30. marts 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-IX

I bilag II-IX forstås ved:

a)

»no frost-system« : et automatisk system, som forhindrer permanent rimdannelse, idet kølingen sker ved konvektion, fordamperne afrimes af et automatisk afrimningssystem og afrimningsvandet bortledes automatisk

b)

»no frost-rum« : ethvert rum, som afrimes af et no frost-system

c)

»køle/svaleskab« : et køle/fryseapparat, som mindst har et rum til opbevaring af ferske madvarer og et svalerum, men ingen frostboks, isboks eller friskkølrum

d)

»svaleskab« : et køle/fryseapparat, som kun har et eller flere svalerum

e)

»køleskab med friskkøl« : et køle/fryseapparat, som mindst har et rum til opbevaring af ferske madvarer og et friskkølrum, men ingen rum til opbevaring af frosne madvarer

f)

»rum« : alle rum i litra g)-n)

g)

»rum til opbevaring af ferske madvarer« : et rum beregnet til opbevaring af ikke-frosne fødevarer, som kan være yderligere opdelt i andre rum

h)

»svalerum« : et rum beregnet til opbevaring af bestemte fødevarer eller drikkevarer ved en højere temperatur end i rummet til opbevaring af ferske madvarer

i)

»friskkølrum« : et rum specielt beregnet til opbevaring af letfordærvelige fødevarer

j)

»isboks« : et rum med lav temperatur specielt beregnet til produktion og opbevaring af is(terninger)

k)

»rum til opbevaring af frosne madvarer« :

et rum med lav temperatur specielt beregnet til opbevaring af frosne madvarer og klassificeret efter temperatur således:

i)

»1-stjernerum« : et rum til opbevaring af frosne madvarer med en temperatur på højst – 6 °C

ii)

»2-stjernerum« : et rum til opbevaring af frosne madvarer med en temperatur på højst – 12 °C

iii)

»3-stjernerum« : et rum til opbevaring af frosne madvarer med en temperatur på højst – 18 °C

iv)

»indfrysningsrum« (eller »4-stjernerum«) : et rum, som har en indfrysningskapacitet på mindst 4,5 kg fødevarer pr. 100 l nettorumfang, og i alle tilfælde mindst 2 kg, fra omgivelsestemperatur til – 18 °C i løbet af 24 timer, og som også er egnet til opbevaring af frosne madvarer under 3-stjerneforhold; det kan omfatte en eller flere 2-stjerneafdelinger

v)

»rum uden stjernemærkning« : rum til opbevaring af frosne madvarer, hvor temperaturen er < 0 °C, og som også kan bruges til produktion og opbevaring af is(terninger), men som ikke er beregnet til opbevaring af letfordærvelige fødevarer

l)

»rum til vinkøling« :

et rum udelukkende udformet til enten hurtig afkøling af vin til den rette drikketemperatur eller til langtidsopbevaring af vin med henblik på modning, med følgende egenskaber:

i) permanent opbevaringstemperatur på mellem + 5 °C og + 20 °C, som er forudindstillet eller indstilles manuelt efter producentens anvisninger

ii) opbevaringstemperatur(er) med en tidsmæssig afvigelse på mindre end 0,5 K ved hver angivet omgivelsestemperatur i klimaklassen for køle/fryseapparater til husholdningsbrug

iii) aktiv eller passiv styring af luftfugtigheden i intervallet fra 50 % til 80 %

iv) konstrueret med henblik på at mindske overførslen af vibrationer til rummet, uanset om de kommer fra køle/fryseskabets kompressor eller udefra

m)

»multianvendeligt rum« : et rum, som er beregnet til brug ved to eller flere af temperaturerne for de forskellige rumtyper, og som slutbrugeren kan indstille til permanent at ligge i driftstemperaturintervallet for den pågældende rumtype ifølge producentens anvisninger. Hvis der er mulighed for at ændre temperaturen i rummet til en anden driftstemperatur udelukkende i en kort periode (f.eks. en indstilling til hurtig indfrysning), er rummet dog ikke et »multianvendeligt rum« som defineret i nærværende forordning

n)

»andet rum« : et rum, bortset fra rum til vinkøling, som er beregnet til opbevaring af bestemte fødevarer ved en temperatur på mere end + 14 °C

o)

»2-stjerneafdeling« : en del af en frostboks, et indfrysningsrum, et 3-stjernerum eller et 3-stjernefrostskab, som ikke har egen individuel dør eller låg, og hvor temperaturen ikke er højere end – 12 °C

p)

»kummefryser« : en fryser, som kan have rum af både kummetype og skabstype, men hvor bruttorumfanget af rum af kummetype udgør mindst 75 % af apparatets samlede bruttovolumen

q)

»kummetype« : et køle/fryseapparat, hvor rummet eller rummene er tilgængelige fra apparatets overside

r)

»skabstype« : et køle/fryseapparat, hvor rummet eller rummene er tilgængelige fra apparatets forside

s)

»hurtig indfrysning« : en reversibel indstilling, som slutbrugeren kan aktivere i henhold til producentens anvisninger, og som sænker opbevaringstemperaturen i fryseren eller indfrysningsrummet, så der sker en hurtigere indfrysning af fødevarer

t)

»modelidentifikation« : den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model køle/fryseapparat skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.
BILAG II

Energimærket

1.   MÆRKE TIL KØLE/FRYSEAPPARATER TIL HUSHOLDNINGSBRUG I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE A+++ TIL C

image

1) Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I. leverandørens navn eller varemærke

II. leverandørens modelidentifikation

III. energieffektivitetsklasse, jf. bilag IX. Pileindikatoren for husholdningskøle/fryseapparatets energieffektivitetsklasse placeres på samme højde som pileindikatoren for den relevante energieffektivitetsklasse

IV. årligt elforbrug (AEC ) i kWh/år, rundet op til nærmeste hele tal, beregnet i overensstemmelse med punkt 3, nr. 2, i bilag VIII

V. summen af nettorumfangene af alle rum uden stjernemærkning (dvs. driftstemperatur > – 6 °C), afrundet til nærmeste hele tal

VI. summen af nettorumfangene af alle rum til opbevaring af frosne madvarer, som har en stjernemærkning (dvs. driftstemperatur ≤ – 6 °C), afrundet til nærmeste hele tal, og antallet af stjerner for det rum, der udgør den største andel af denne sum. Hvis køle/fryseapparatet til husholdningsbrug ikke har noget rum til opbevaring af frosne madvarer, angiver leverandøren »– L« i stedet for en værdi og lader positionen til angivelse af stjernemærkningen være tom

VII. emission af luftbåren støj udtrykt som dB(A) re 1 pW, afrundet til nærmeste hele tal.

For vinkøleskabe angives i stedet for oplysningerne i punkt V og VI den opgivne kapacitet, dvs. antallet af 75 cl standardflasker, som kan placeres i vinkøleskabet, jf. leverandørens anvisninger.

2) Energimærket udformes i overensstemmelse med punkt 3, nr. 1, i dette bilag. Undtagelsesvis kan der — hvis en model er tildelt et EU-miljømærke i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 ( 1 ) — også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

2.   MÆRKE TIL KØLE/FRYSEAPPARATER TIL HUSHOLDNINGSBRUG I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE D TIL G

image

1) Oplysningerne i punkt 1, nr. 1, skal angives på dette energimærke.

2) Energimærket udformes i overensstemmelse med punkt 3, nr. 2, i dette bilag. Undtagelsesvis kan der — hvis en model er tildelt et EU-miljømærke i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010 — også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

3.   UDFORMNING AF ENERGIMÆRKET

1) For køle/fryseapparater til husholdningsbrug i energieffektivitetsklasse A+++ til C, med undtagelse af vinkøleskabe, udformes mærket således:

image

hvor:

a) Energimærket skal være mindst 110 mm bredt og 220 mm højt. Hvis energimærket trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) Mærkets baggrund skal være hvid.

c) Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d) Energimærket skal opfylde alle nedenstående krav (tallene henviser til figuren):

image   Ramme om EU-energimærke: 5 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

image   EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

image  

Energimærke

:

farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: Bredde: 92 mm, højde: 17 mm.

image   Rammeafslutning under logodel: 1 pt — farve: cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

image   Skala fra A til G

  Pil: Højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farve:

 

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri bold 19 pt, versaler, hvid; »+«-symboler: Calibri bold 13 pt, versaler, hvid, opstillet i en lige række.

image   Energieffektivitetsklasse

  Pil: Bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort

  Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler, hvid; »+«-symboler: Calibri bold 18 pt, versaler, hvid, opstillet i en lige række.

image   Energi

  Tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, sort.

image   Årligt elforbrug

  Ramme: 3 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri bold 45 pt, 100 % sort.

  Anden linje: Calibri regular 17 pt, 100 % sort.

image   Summen af nettorumfangene af alle rum uden stjernemærkning

  Ramme: 3 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri bold 25 pt, 100 % sort. Calibri regular 17 pt, 100 % sort.

image   Emission af luftbåren støj

  Ramme: 3 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

 

Værdi

:

Calibri bold 25 pt, 100 % sort.

Calibri regular 17 pt, 100 % sort.

image   Summen af nettorumfangene af alle rum til opbevaring af frosne madvarer, som har en stjernemærkning

  Ramme: 3 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

 

Værdi

:

Calibri bold 25 pt, 100 % sort.

Calibri regular 17 pt, 100 % sort.

image   Leverandørens navn eller varemærke

image   Leverandørens modelbetegnelse

image  Oplysningerne om leverandør og model skal kunne stå i et felt på 90 × 15 mm.

image   Forordningens nummer

Tekst: Calibri bold 11 pt.

2) For køle/fryseapparater til husholdningsbrug i energieffektivitetsklasse D til G, med undtagelse af vinkøleskabe, udformes mærket således:

image

hvor:

Energimærket udformes i overensstemmelse med punkt 3, nr. 1, i dette bilag, undtagen for nummer 8, hvor der gælder følgende:

image   Årligt elforbrug

  Ramme: 3 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri bold 32 pt, 100 % sort.

  Anden linje: Calibri regular 14 pt, 100 % sort.

3) For vinkøleskabe udformes energimærket, som vist i nedenstående figur.

image

hvor:

a) Energimærket skal være mindst 110 mm bredt og 220 mm højt. Hvis energimærket trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b) Baggrunden skal være hvid.

c) Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d) Energimærket skal opfylde alle nedenstående krav (tallene henviser til figuren):

image   Ramme om EU-energimærke: 5 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

image   EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

image  

Energimærke

:

farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: Bredde: 92 mm. Højde: 17 mm.

image   Rammeafslutning under logodel: 1 pt — farve: cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

image   Skala fra A til G

  Pil: Højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farve:

 

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse(r): 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri bold 19 pt, versaler, hvid; »+«-symboler: Calibri bold 13 pt, versaler, hvid, opstillet i en lige række.

image   Energieffektivitetsklasse

  Pil: Bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort

  Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler, hvid; »+«-symboler: Calibri bold 18 pt, versaler, hvid, opstillet i en lige række.

image   Energi

  Tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, sort.

image   Årligt elforbrug

  Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

  Værdi: Calibri bold 30 pt, 100 % sort.

  Anden linje: Calibri regular 14 pt, 100 % sort.

image   Opgivet kapacitet — antal standardflasker

  Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

 

Værdi

:

Calibri bold 28 pt, 100 % sort.

Calibri regular 15 pt, 100 % sort.

image   Emission af luftbåren støj

  Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — runde hjørner: 3,5 mm.

 

Værdi

:

Calibri bold 25 pt, 100 % sort.

Calibri regular 17 pt, 100 % sort.

image   Leverandørens navn eller varemærke

image   Leverandørens modelbetegnelse

image  Oplysningerne om leverandør og model skal kunne stå i et felt på 90 × 15 mm.

image   Forordningens nummer

Tekst: Calibri bold 11 pt.
BILAG III

▼C1

Datablad

▼B

1. Oplysningerne i ►C1  databladet ◄ opstilles i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet trykt materiale, som ledsager produktet.

a) leverandørens navn eller varemærke

b) leverandørens modelidentifikation, jf. bilag I, litra t)

c) kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug, jf. bilag VIII, punkt 1

d) modellens energieffektivitetsklasse, jf. bilag IX

e) har en model fået tildelt et »EU-miljømærke« i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan dette oplyses her

f) årligt elforbrug (AEC ) i kWh/år, rundet op til nærmeste hele tal, beregnet i overensstemmelse med punkt 3, nr. 2, i bilag VIII. Det beskrives som: »Elforbrug »XYZ« kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering«

g) nettorumfang for hvert rum og stjernemærkning, jf. bilag II, punkt 1, nr. 1, punkt VI, hvis det er relevant.

h) designtemperaturen for »andet rum«, jf. bilag I, litra n). For rum til vinkøling angives den koldeste opbevaringstemperatur, som enten er forudindstillet i rummet eller kan indstilles af en slutbruger i henhold til producentens anvisninger og bibeholdes kontinuerligt

i) angivelse af »no frost« for de relevante rum, jf. definitionen i bilag I, litra b)

j) »optøningstid ved strømafbrydelse i »X« timer«, defineret som »temperaturstigningstid«

k) »indfrysningskapacitet« i kg/24 h

l) »klimaklasse« som defineret i bilag VIII, punkt 1, tabel 3, udtrykt som: »Klimaklasse: W [klimaklasse]. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem »X« [laveste temperatur] °C og »X« [højeste temperatur] °C«

m) emission af luftbåren støj udtrykt som dB(A) re 1 pW, afrundet til nærmeste hele tal

n) hvis modellen er beregnet til indbygning, skal dette anføres

o) for vinkøleskabe angives følgende oplysning: »Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin«. Dette krav gælder ikke for køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som ikke er specifikt udformet til opbevaring af vin, men som ikke desto mindre kan bruges til dette formål, og heller ikke for køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som har et rum til vinkøling i kombination med enhver anden rumtype.

2. Samme oplysningsskema kan dække en række modeller køle/fryseapparater fra samme leverandør.

3. Oplysningerne kan udformes som en gengivelse af energimærket i farver eller sort/hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, som ikke er angivet på energimærket, også anføres.
BILAG IV

Teknisk dokumentation

1. Den i artikel 3, litra c), omhandlede tekniske dokumentation skal omfatte:

a) leverandørens navn og adresse

b) en generel beskrivelse af køle/fryseapparatetmodellen, som skal være tilstrækkelig til en entydig og nem identifikation

c) i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

d) hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

e) navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

f) tekniske parametre for målinger, jf. bilag VIII:

i) udvendige dimensioner

ii) samlet pladsbehov ved drift

iii) samlet bruttorumfang

iv) nettorumfang og samlet nettorumfang

v) angivelse af antal stjerner for rummene til opbevaring af frosne madvarer

vi) afrimningssystem

vii) opbevaringstemperatur

viii) elforbrug

ix) temperaturstigningstid

x) indfrysningskapacitet

xi) effektforbrug

xii) luftfugtighed i rum til vinkøling

xiii) emission af luftbåren støj

g) resultaterne af beregninger udført i overensstemmelse med bilag VIII.

2. Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model køle/fryseapparat til husholdningsbrug, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente køle/fryseapparater til husholdningsbrug eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer og prøvninger, som producenten har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. Den tekniske dokumentation skal også omfatte en fortegnelse over alle andre modeller ækvivalente køle/fryseapparater til husholdningsbrug, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag.
BILAG V

Informationer, som skal stilles til rådighed, hvis slutbrugeren ikke kan forventes at se produktet udstillet

1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a) modellens energieffektivitetsklasse, jf. bilag IX

b) årligt elforbrug i kWh/år, rundet op til nærmeste hele tal, beregnet i overensstemmelse med punkt 3, nr. 2, i bilag VIII

c) nettorumfang for hvert rum og stjernemærkning, jf. bilag II, punkt 1, nr. 1, punkt VI, hvis det er relevant

d) »klimaklasse«, jf. bilag VIII, punkt 1, tabel 3

e) emission af luftbåren støj udtrykt som dB(A) re 1 pW, afrundet til nærmeste hele tal

f) hvis modellen er beregnet til indbygning, skal dette anføres

g) for vinkøleskabe angives følgende oplysning: »Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin«. Dette krav gælder ikke for køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som ikke er specifikt udformet til opbevaring af vin, men som ikke desto mindre kan bruges til dette formål, og heller ikke for køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som har et rum til vinkøling i kombination med enhver anden rumtype.

2. Angives yderligere oplysninger fra oplysningsskemaet, udformes de og tilføjes ovenstående liste som anført i bilag III.

3. Alle de i dette bilag omhandlede oplysninger skal trykkes eller vises i en størrelse og font, der gør dem let læselige.
BILAG VI

Målinger

1.

For så vidt angår overholdelse og kontrol af overholdelse af kravene i denne forordning skal målinger foretages under anvendelse af en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, der tager hensyn til de nyeste, alment anerkendte tekniske målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende.

2.

GENERELLE PRØVNINGSBETINGELSER

Der gælder følgende generelle prøvningsbetingelser:

1) Hvis der findes varmelegemer, som skal forhindre, at der dannes kondensvand, og som kan tændes og slukkes af slutbrugeren, skal de være tændt og — hvis de kan indstilles — være indstillet til størst mulig varmeafgivelse.

2) Hvis der findes »dørmonterede anordninger« (f.eks. dispensere til is eller kolde drikke/koldt vand), som slutbrugeren kan tænde eller slukke for, skal de være tændt, men ikke i brug, under målingen af elforbruget.

3) For multianvendelige apparater og rum skal opbevaringstemperaturen under målingen af elforbruget være den af producenten angivne nominelle temperatur for den koldeste type rum under kontinuerlig normal drift.

4) Et køle/fryseapparats elforbrug bestemmes for den koldeste konfiguration i henhold til producentens oplysninger om kontinuerlig normal drift for ethvert »andet rum«, jf. definitionen i bilag VIII, tabel 5.

3.

TEKNISKE PARAMETRE

Følgende parametre bestemmes:

a) »udvendige dimensioner«, der bestemmes til nærmeste hele millimeter

b) »samlet pladsbehov ved drift«, der bestemmes til nærmeste hele millimeter

c) »samlet bruttorumfang«, der bestemmes til nærmeste hele kubikdecimeter eller liter

d) »nettorumfang og samlet nettorumfang«, der bestemmes til nærmeste hele kubikdecimeter eller liter

e) »afrimningssystem«

f) »opbevaringstemperatur«

g) »elforbrug«, der angives i kilowatt timer pr. 24 timer (kWh/24h), med tre decimaler

h) »temperaturstigningstid«

i) »indfrysningskapacitet«

j) »vinkøleskabets luftfugtighed«, der angives i procent afrundet til nærmeste hele tal

k) »emission af luftbåren støj«.

▼M2
BILAG VII

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1) Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a) værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU, og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b) de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c) de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3) Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende modeller i sin tekniske dokumentation.

5) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7) Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VI og VIII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Bruttorumfang

I forhold til den oplyste værdi må den fundne værdi højst være 3 % eller 1 liter mindre; den største af de to værdier anvendes.

Nettorumfang

I forhold til den oplyste værdi må den fundne værdi højst være 3 % eller 1 liter mindre; den største af de to værdier anvendes. Hvis brugeren kan justere rumfanget af svalerummet og rummet til ferske madvarer i forhold til hinanden, skal rumfanget testes, hvor svalerummet har det mindst mulige rumfang.

Indfrysningskapacitet

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Energiforbrug

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi (E 24h) med mere end 10 %.

Luftfugtighed i vinkøleskabe

Den fundne værdi for relativ luftfugtighed, som observeres under prøvning, må ikke overskride det oplyste interval med mere end 10 % i nogen retning.

Emission af luftbåren støj

Den fundne værdi skal svare til den oplyste værdi.

▼B
BILAG VIII

Klassificering af køle/fryseapparater til husholdningsbrug — metode til beregning af ækvivalent rumfang og energieffektivitetsindekset

1.   KLASSIFICERING AF KØLE/FRYSEAPPARATER TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Køle/fryseapparater til husholdningsbrug inddeles i kategorier som anført i tabel 1.

Hver kategori defineres af den specifikke kombination af rum, der er anført i tabel 2, og er uafhængig af antallet af døre og/eller skuffer.Tabel 1

Kategorier af køle/fryseapparater til husholdningsbrug

Kategori

Betegnelse

1

Køleskabe med et eller flere rum til opbevaring af ferske madvarer

2

Køle/svaleskabe, svaleskabe og vinkøleskabe

3

Køleskabe med friskkøl og køleskabe med rum uden stjernemærkning

4

Køleskabe med 1-stjernerum

5

Køleskabe med 2-stjernerum

6

Køleskabe med 3-stjernerum

7

Køleskabe med frostboks

8

Skabsfrysere

9

Kummefrysere

10

Multianvendelige og andre køle/fryseapparater

Køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som ikke kan placeres i kategori 1 til 9 på grund af deres rumtemperatur, placeres i kategori 10.Tabel 2

Klassificering af køle/fryseapparater til husholdningsbrug og relevant kombination af rum

Nominel temperatur (for EEI) (°C)

Designtemperatur

+ 12

+ 12

+ 5

0

0

– 6

– 12

– 18

– 18

Kategori

nummer

Rumtype

Andet

Opbevaring af vin

Svale

Opbevaring af ferske madvarer

Friskkøl

Ingen stjerne/isboks

1 stjerne

2 stjerner

3 stjerner

4 stjerner

Kategori

Kombination af rum

Køleskabe med et eller flere rum til opbevaring af ferske madvarer

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

1

Køle/svaleskabe, svaleskabe og vinkøleskabe

U

U

U

J

N

N

N

N

N

N

2

U

U

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

Køleskabe med friskkøl og køleskabe med et rum uden stjernemærkning

U

U

U

J

J

U

N

N

N

N

3

U

U

U

J

U

J

N

N

N

N

Køleskabe med 1-stjernerum

U

U

U

J

U

U

J

N

N

N

4

Køleskabe med 2-stjernerum

U

U

U

J

U

U

U

J

N

N

5

Køleskabe med 3-stjernerum

U

U

U

J

U

U

U

U

J

N

6

Køleskabe med frostboks

U

U

U

J

U

U

U

U

U

J

7

Skabsfrysere

N

N

N

N

N

N

N

U

(J) ()

J

8

Kummefrysere

N

N

N

N

N

N

N

U

N

J

9

Multianvendelige og andre apparater

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

10

(1)   omfatter også frostskabe med 3 stjerner.

Bemærkninger:

J = rummet findes; N = rummet findes ikke; U = rummet findes undertiden.

Køle/fryseapparater til husholdningsbrug inddeles i en eller flere klimaklasser som vist i tabel 3.Tabel 3

Klimaklasser

Klasse

Symbol

Omgivelsestemperatur

°C

Udvidet tempereret

SN

+ 10 til + 32

Tempereret

N

+ 16 til + 32

Subtropisk

ST

+ 16 til + 38

Tropisk

T

+ 16 til + 43

Køle/fryseapparatet skal være i stand til at bibeholde de krævede opbevaringstemperaturer for de forskellige rum samtidigt og inden for de tilladte temperaturudsving (under afrimning), der er defineret i tabel 4 for de forskellige typer køle/fryseapparater til husholdningsbrug og de relevante klimaklasser.

Multianvendelige apparater og rum skal være i stand til at bibeholde de krævede opbevaringstemperaturer for de forskellige rum, hvis disse temperaturer kan indstilles af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger.Tabel 4

Opbevaringstemperatur

Opbevaringstemperatur (°C)

Andet rum

Rum til vinkøling

Svalerum

Rum til opbevaring af ferske madvarer

Friskkølrum

1-stjernerum

2-stjernerum/afdeling

Frysere og 3-stjerne rum/frostskab

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 ()

≤ – 18 ()

(1)   For husholdningskøle/fryseapparater med »no frost« tillades under en afrimningscyklus et temperaturudsving på højst 3 K i en periode på 4 timer eller 20 % af afrimningscyklussens varighed; den korteste af disse to perioder anvendes.

Bemærkninger:

— tom: opbevaringstemperatur for andet rum

— twma: opbevaringstemperatur for rum til vinkøling med udsving på 0,5 K

— tcm: opbevaringstemperatur for svalerum

— t1m, t2m, t3m: opbevaringstemperatur for rum til ferske madvarer

— tma: gennemsnitlig opbevaringstemperatur for rum til ferske madvarer

— tcc: øjebliksopbevaringstemperatur for friskkølrum

— t*, t**, t***: højst tilladte temperaturer for rum til opbevaring af frosne madvarer

— opbevaringstemperaturen for isboksen og rum uden stjernemærkning er under 0 °C.

2.   BEREGNING AF ÆKVIVALENT RUMFANG

Et husholdningskøle/fryseapparats ækvivalente rumfang er lig med summen af alle rums ækvivalente rumfang. Det angives i liter og afrundes til nærmeste hele tal og beregnes således:

image

hvor:

  n er antallet af rum

  Vc er rummets/rummenes rumfang

  Tc er rummets/rummenes nominelle temperatur, jf. tabel 2

 
image er den termodynamiske faktor, jf. tabel 5

  FFc , CC og BI er rumfangskorrektionsfaktorer, jf. tabel 6

Den termodynamiske korrektionsfaktor
image er forholdet mellem forskellen mellem et rums nominelle temperatur (Tc ) (fastlagt i tabel 2) og omgivelsestemperaturen under normale prøvningsbetingelser (+ 25 °C) og forskellen mellem samme omgivelsestemperatur og temperaturen i et rum til ferske madvarer (+ 5 °C).

De termodynamiske faktorer for de rum, der er beskrevet i bilag I, litra g)-n), er vist i tabel 5.Tabel 5

Termodynamisk faktor for køle/fryseapparaters rum

Rum

Nominel temperatur

(25-Tc )/20

Andet rum

Designtemperatur

image

Svalerum/rum til vinkøling

+12 °C

0,65

Rum til opbevaring af ferske madvarer

+5 °C

1,00

Friskkølrum

0 °C

1,25

Isboks og rum uden stjernemærkning

0 °C

1,25

1-stjernerum

–6 °C

1,55

2-stjernerum

–12 °C

1,85

3-stjernerum

–18 °C

2,15

Indfrysningsrum (4-stjernerum)

–18 °C

2,15

Bemærkninger:

i) for multianvendelige rum bestemmes den termodynamiske faktor af den nominelle temperatur, jf. tabel 2, for den koldeste rumtype, som kan indstilles af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger og bibeholdes kontinuerligt.

ii) for alle 2-stjerneafdelinger (i en fryser) fastsættes den termodynamiske faktor til Tc = – 12 °C

iii) for andre rum bestemmes den termodynamiske faktor af den laveste designtemperatur, som kan indstilles af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger og bibeholdes kontinuerligt.Tabel 6

Korrektionsfaktorværdier

Korrektionsfaktor

Værdi

Betingelser

FF (no frost)

1,2

No frost-rum til opbevaring af frosne madvarer

1

Øvrige

CC (klimaklasse)

1,2

Apparater i klimaklasse T (tropisk)

1,1

Apparater i klimaklasse ST (subtropisk)

1

Øvrige

BI (indbygget)

1,2

Apparater til indbygning mindre end 58 cm bred

1

Øvrige

Bemærkninger:

i)  FF er rumfangkorrektionsfaktoren for no frost-rum

ii)  CC er rumfangkorrektionsfaktoren for en given klimaklasse. Hvis et køle/fryseapparatet er placeret i mere end én klimaklasse, anvendes klimaklassen med den største korrektionsfaktor ved beregningen af ækvivalent rumfang

iii)  BI er rumfangkorrektionsfaktoren for apparater til indbygning.

3.   BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

Ved beregningen af et energieffektivitetsindeks (EEI) for et køle/fryseapparat til husholdningsbrug sammenlignes det årlige elforbrug for et givet apparat med dets årlige standard-elforbrug.

1) Energieffektivitetsindekset (EEI), afrundet til 1 decimal, beregnes således:

image

hvor:

AEC

=

årligt elforbrug for husholdningskøle/fryseapparatet

SAEC

=

årligt standard-elforbrug for husholdningskøle/fryseapparatet.

2) Det årlige elforbrug (AEC ) beregnes i kWh/år og afrundes til to decimaler, således:

AEC = E24h × 365

hvor:

E24h

er husholdningskøle/fryseapparatets elforbrug i kWh/24h afrundet til tre decimaler.

3) Det årlige standard-elforbrug (SAEC ) beregnes i kWh/år og afrundes til to decimaler, således:

SAEC = Veq × M + N + CH

hvor:

Veq er husholdningskøle/fryseapparatets ækvivalente rumfang

CH er lig med 50 kWh/år for husholdningskøle/fryseapparater med friskkølrum og et nettorumfang på mindst 15 liter

værdierne for M og N er anført i tabel 7 for hver kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug.Tabel 7

Værdier for M og N efter apparatkategori

Kategori

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (1)

 (1)

(*1)   For køle/fryseapparater til husholdningsbrug i kategori 10 afhænger værdierne af M og N af temperaturen og stjernemærkningen af rummet med den laveste opbevaringstemperatur, som kan indstilles af slutbrugeren i henhold til producentens anvisninger og bibeholdes kontinuerligt. Hvis der kun findes et »andet rum«, jf. tabel 2 og bilag I, litra n), anvendes M- og N-værdierne for kategori 1. Apparater med 3-stjernerum eller indfrysningsrum (4-stjernerum) regnes for at være køleskabe med frostboks.

Bemærkning:
BILAG IX

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsklassen for et køle/fryseapparat til husholdningsbrug bestemmes ud fra dets energieffektivitetsindeks (EEI) i henhold til tabel 1 fra den 20. december 2011 og frem til den 30. juni 2014 og i henhold til tabel 2 fra den 1. juli 2014.

Energieffektivitetsindekset for et køle/fryseapparatet til husholdningsbrug bestemmes i overensstemmelse med punkt 3 i bilag VIII.Tabel 1

Energieffektivitetsklasser frem til den 30. juni 2014

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks

A+++ (laveste forbrug)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (største forbrug)

EEI ≥ 150Tabel 2

Energieffektivitetsklasser fra den 1. juli 2014

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks

A+++ (laveste forbrug)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (største forbrug)

EEI ≥ 150

▼M1
BILAG X

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1) I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a) »skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b) »indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c) »berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d) »alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2) Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag I, punkt 3. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3) Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a) bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b) på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c) have et af disse to formater:

image

4) Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a) den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b) figuren skal linke til mærket

c) mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d) mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e) ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f) visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g) den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5) Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.( 1 ) EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.