02010R0605 — DA — 02.09.2018 — 007.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

►M6  KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010

af 2. juli 2010

om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union ◄

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 914/2011 af 13. september 2011

  L 237

1

14.9.2011

 M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 957/2012 af 17. oktober 2012

  L 287

5

18.10.2012

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 300/2013 af 27. marts 2013

  L 90

71

28.3.2013

 M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 519/2013 af 21. februar 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 556/2013 af 14. juni 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M6

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 209/2014 af 5. marts 2014

  L 66

11

6.3.2014

►M7

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/83 af 19. januar 2018

  L 16

6

20.1.2018

►M8

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1120 af 10. august 2018

  L 204

31

13.8.2018
▼B

▼M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010

af 2. juli 2010

om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union

▼B

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes:

▼M6

a) folke- og dyresundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater vedrørende sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter, der føres ind i Den Europæiske Union

▼B

b) listen over tredjelande, hvorfra indførsel til Den Europæiske Union af sådanne sendinger tillades.

▼M1

Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører andre særlige certifikatudstedelseskrav fastsat i andre EU-retsakter eller i aftaler indgået af Unionen med tredjelande.

▼M6

Artikel 2

Import af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne A i bilag I

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne A i bilag I.

▼B

Artikel 3

Import af visse mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne B i bilag I

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder eller bøfler, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der ikke er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne B i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en pasteurisering, der indebærer en enkelt varmebehandling:

a) med en opvarmningseffekt, som mindst svarer til den, der opnås ved pasteurisering ved en temperatur på mindst 72 °C i 15 sekunder

b) som i givet fald er tilstrækkelig til at sikre en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen.

Artikel 4

Import af visse mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne C i bilag I

►M3

 

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder, bøfler eller, hvor specifikt anført i bilag I, kameler af arten Camelus dromedarius fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en varmebehandling, der indebærer:

 ◄

a) en sterilisering, hvorved der er opnået en F0-værdi på mindst tre

b) en UHT-behandling ved ultrahøj temperatur på mindst 135 °C i et passende tidsrum

c)

 

i) en HTST-behandling (pasteurisering i kort tid ved høj temperatur (72 °C i 15 sekunder), der i givet fald medfører en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen) i to omgange af mælk med en pH-værdi på mindst 7,0 eller

ii) en behandling med en pasteuriseringseffekt, der svarer til den i nr. i), og som i givet fald medfører en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen

d) en HTST-behandling af mælk med en pH-værdi under 7,0 eller

e) en HTST-behandling kombineret med en anden fysisk behandling, der består i:

i) nedsættelse af pH-værdien til < 6 i en time eller

ii) yderligere opvarmning til mindst 72 °C kombineret med tørring.

2.  Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra andre dyr end dem, der er nævnt i stk. 1, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undgået en varmebehandling, der indebærer:

a) en sterilisering, hvorved der er opnået en F0-værdi på mindst tre eller

b) en UHT-behandling ved ultrahøj temperatur på mindst 135 °C i et passende tidsrum.

Artikel 5

Certifikater

Sendinger, der er godkendt til import i overensstemmelse med artikel 2, 3 og 4, skal ledsages af et sundhedscertifikat for den pågældende vare, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i del 2 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i samme bilag.

Kravene i denne artikel udelukker dog ikke, at der kan anvendes elektroniske certifikater eller andre godkendte systemer, som er harmoniseret på EU-plan.

▼M6

Artikel 6

Transit- og oplagringsbetingelser

Sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter som ikke er bestemt til import til Den Europæiske Union, men bestemt til et tredjeland enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Unionen i henhold til artikel 11-13 i direktiv 97/78/EF, tillades kun indført i Den Europæiske Union, hvis de opfylder følgende betingelser:

a) De stammer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på listen i bilag I for indførsel til Den Europæiske Union af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum eller colostrumbaserede produkter, og opfylder de relevante behandlingskrav for sådanne sendinger, jf. artikel 2, 3 og 4.

b) De overholder de særlige dyresundhedsbetingelser for import til Den Europæiske Union af den pågældende rå mælk, mejeriprodukter, colostrum eller colostrumbaserede produkter, der er fastsat i dyresundhedserklæringen i del II.1 i det relevante standardsundhedscertifikat i del 2 i bilag II.

c) De ledsages af et sundhedscertifikat for den pågældende sending, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i del 3 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i samme bilag.

d) Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 136/2004, attesteret, at de kan godkendes til transit, herunder oplagring, hvis det er relevant.

▼B

Artikel 7

Undtagelsesbestemmelser vedrørende transit- og oplagringsbetingelser

1.  Uanset artikel 6 tillades transit ad landevej eller jernbane gennem Den Europæiske Union mellem de grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført i bilaget til Kommissionens beslutning 2009/821/EF ( 1 ), af sendinger, der kommer fra og er bestemt til Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Sendingen plomberes med en plombering med løbenummer på det grænsekontrolsted, hvor varerne føres ind i Den Europæiske Union, af den kompetente myndigheds veterinærtjeneste.

b) De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, stemples på hver side med »KUN TIL TRANSIT TIL RUSLAND VIA EU« af den kompetente myndigheds embedsdyrlæge på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union.

c) De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d) Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, attesterer i det fælles veterinærdokument til brug ved import, at sendingen kan godkendes til transit.

2.  Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger på Den Europæiske Unions område, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF.

3.  Den kompetente myndighed skal foretage regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Den Europæiske Unions område, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind i Den Europæiske Union.

▼M5

Artikel 7a

Dispensation for transit gennem Kroatien af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.  Uanset artikel 6 er direkte transit ad landevej gennem Unionen mellem grænsekontrolstedet i Nova Sela og grænsekontrolstedet i Ploče af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b) De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT TIL TREDJELANDE VIA EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c) De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d) Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 136/2004, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.  Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, på Unionens område.

3.  Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

▼M6

Artikel 8

Særlig behandling

Indførslen af sendinger af mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter, som er godkendt til indførsel i Den Europæiske Union i overensstemmelse med artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der har været udbrud af eller er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge inden for 12 måneder forud for datoen for attesteringen af sundhedscertifikatet, tillades kun, hvis produkterne har undergået en af de behandlinger, der er opført i artikel 4.

▼B

Artikel 9

Ophævelse

Beslutning 2004/438/EF ophæves.

Henvisninger til beslutning 2004/438/EF betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 10

Overgangsforanstaltninger

I en overgangsperiode indtil den 30. november 2010 kan sendinger af rå mælk og mælkebaserede produkter, jf. definitionen i beslutning 2004/438/EF, for hvilke de relevante sundhedscertifikater er blevet udstedt i overensstemmelse med beslutning 2004/438/EF, fortsat føres ind i Den Europæiske Union.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M6
BILAG IListe over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum (1) og colostrumbaserede produkter (1) til Den Europæiske Union, med angivelse af, hvilken type varmebehandling der kræves for disse varer

Tredjelandets ISO-kode

Tredjeland eller del af tredjeland

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

▼M7

AE

Emiratet Abu Dhabi og Emiratet Dubai, De Forenede Arabiske Emirater (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albanien

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australien

+

+

+

BR

Brasilien

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Hviderusland

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

▼M8

BiH

Bosnien-Hercegovina

+

+

+

▼M6

CA

Canada

+

+

+

CH

Schweiz (2)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeriet

0

0

+

ET

Etiopien

0

0

+

GL

Grønland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Indien

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marokko

0

0

+

▼M7

ME

Montenegro

+

+

+

▼M6

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (3)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

0

+

+

MR

Mauretanien

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

New Zealand

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (4)

Serbien

0

+

+

RU

Rusland

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Kongeriget Swaziland

0

0

+

TH

Thailand

0

0

+

TN

Tunesien

0

0

+

TR

Tyrkiet

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

USA

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

(*1)   Colostrum og colostrumbaserede produkter kan kun indføres til Den Europæiske Union fra tredjelande, der er godkendt jf. kolonne A.

(*2)   Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).

(*3)   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: den endelige nomenklatur for dette land vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(*4)   Ekskl. Kosovo, som i øjeblikket er under international administration i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(1)   Kun mejeriprodukter fra kameler af arten Camelus dromedarius.

(2)   Mejeriprodukter fra kameler af arten Camelus dromedarius er godkendt.

▼B
BILAG II

▼M6

DEL 1

Standardsundhedscertifikater

»Milk-RM«

:

Sundhedscertifikat for rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til videreforarbejdning i Den Europæiske Union før anvendelse til konsum.

»Milk-RMP«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Milk-HTB«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af mælk fra køer, får, geder og bøfler fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne B i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Milk-HTC«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Colostrum-C/CPB«

:

Sundhedscertifikat for colostrum fra køer, får, geder og bøfler og colostrumbaserede produkter fremstillet af colostrum fra samme arter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i kolonne A i bilag I til konsum bestemt til import til Den Europæiske Union.

»Milk/ Colostrum-T/S«

:

Dyresundhedscertifikat for rå mælk, colostrum, mejeriprodukter eller colostrumbaserede produkter til konsum, der er bestemt til transit gennem eller oplagring i Den Europæiske Union.

Forklarende bemærkninger

a) De kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet udsteder sundhedscertifikater som vist i del 2 i dette bilag for den pågældende rå mælk og colostrum, og de pågældende mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i standardcertifikatet, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for det pågældende eksporttredjeland.

b) Originalen af sundhedscertifikatet skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle siderne udgør et samlet hele, der ikke kan opsplittes.

c) Der skal forelægges ét særskilt sundhedscertifikat for hver sending af den pågældende vare, der eksporteres til samme bestemmelsessted fra et tredjeland, der er anført i skemaet i bilag I, og transporteres med samme jernbanevogn, vejkøretøj, fly eller skib.

d) Det originale sundhedscertifikat og de etiketter, der er nævnt i standardcertifikatet, skal være udfærdiget på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen finder sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at det udfærdiges på et andet EU-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

e) Hvis sundhedscertifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, forudsat at hver af disse sider er forsynet med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

f) Hvis sundhedscertifikatet består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal (x (sidetal) af y (samlet sidetal) —) og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatreferencenummer.

g) Originalen af sundhedscertifikatet skal være udfyldt og underskrevet af en repræsentant for de myndigheder, som skal kontrollere og bekræfte, at den rå mælk, colostrummet, mejeriprodukterne eller de colostrumbaserede produkter er i overensstemmelse med de sundhedskrav, der er fastsat i afsnit IX, kapitel I, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og i direktiv 2002/99/EC.

h) Myndighederne i det eksporterende tredjeland sørger for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF ( 2 ).

i) Farven på embedsdyrlægens underskrift skal afvige fra de øvrige angivelser på sundhedscertifikatet. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

j) Det originale certifikat skal ledsage sendingen til det grænsekontrolsted, hvor den føres ind i Den Europæiske Union.

k) Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af certifikatudstederen eller helt slettes fra certifikatet.

▼M1

DEL 2

Standardcertifikat Milk-RM

Sundhedscertifikat for rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til videreforarbejdning i Den Europæiske Union før anvendelse til konsum

image

image

image

Standardcertifikat Milk-RMP

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

image

image

image

Standardcertifikat Milk-HTB

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af mælk fra køer, får, geder og bøfler fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne B i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

image

image

image

►(1) M3  

▼M3

Standardcertifikat Milk-HTC

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

image

image

image

▼M6

image

image

image

▼M6

DEL 3

image

image

image( 1 ) EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.

( 2 ) EFT L 13, 16.1.1997, s. 28.