02010R0333 — DA — 24.02.2020 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 333/2010

af 22. april 2010

om godkendelse af en ny anvendelse af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, der i Den Europæiske Union er repræsenteret ved Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 102 af 23.4.2010, s. 19)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/897 af 8. juni 2016

  L 152

7

9.6.2016

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/146 af 3. februar 2020

  L 31

3

4.2.2020
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 333/2010

af 22. april 2010

om godkendelse af en ny anvendelse af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, der i Den Europæiske Union er repræsenteret ved Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAGTilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, der i Den Europæiske Union er repræsenteret ved Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) med mindst 1,0 × 1010 CFU/g

Aktivstoffets karakteristika:

Levedygtige sporer (CFU) af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Analysemetode (1):

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar i alle relevante matrixer (EN 15874:2009)

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Smågrise (fravænnede)

3 × 108

1.  I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet, forblandingen og foderblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.  Til fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg.

3.  Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

13. maj 2020

(1)   Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives